Firma Česká zbrojovka a.s. IČO 46345965


Česká zbrojovka a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Česká zbrojovka a.s. (46345965) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 4. 1992 a je stále aktivní. Česká zbrojovka a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Česká zbrojovka a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká zbrojovka a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Česká zbrojovka a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Česká zbrojovka a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká zbrojovka a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 712
IČO (identifikační číslo osoby) 46345965
Jméno Česká zbrojovka a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.4.1992
V důsledku procesu rozdělení společnosti Česká zbrojovka a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO: 463 45 965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712, jakožto rozdělované společnosti, formou od štěpení se vznikem nové společnosti, přešla na nově vzniklou společnost CZUSA HOLDING COMPANY a.s., se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti Česká zbrojovka a.s., se sídlem Svat. Čec ha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO: 463 45 965, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712, specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti ze dne 16.11.2018. 1.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 9 29.5.2014 - 18.10.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 29.5.2014 - 18.10.2017
Dne 7.12.2010 mimořádná valná hromada společnosti Česká zbrojovka a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty společnosti vykázané na účtu ztráty minulých let, jejíž výše činí 228 475 879,25 Kč. b) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka snížení základního kapitálu bude zaúčtována v rámci vlastního kapitálu z účtu základního kapitálu na účet neuhrazené ztráty minulých let, čímž dojde k částečné úhradě této ztráty. c) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z částky 687 494 000 Kč o částku 206 248 200 Kč, tj. na částku 481 245 800 Kč. d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie, bude snížení základního kapitálu provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že současná no minální hodnota každé jedné akcie, která činí 1 000 Kč bude snížena na částku 700 Kč, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 481 245 800 Kč rozdělen na 687 494 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 700 Kč znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou současných hromadných akcií za hromadné akcie o nižší jmenovité hodnotě. e) Lhůta k předložení listinných akcií: Lhůta k předložení dosavadních hromadných akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč za účelem jejich výměny činí 30 dnů ode dne výzvy představenstva k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o jmenovité hodnotě 7 00 Kč. Tuto výzvu představenstvo učiní způsobem pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykon ávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 29.12.2010 - 29.12.2010
Na společnost Česká zbrojovka a.s., se sídlem Uherský Brod, Svat.Čecha 1283, PSČ: 688 01, IČ: 463 45 965, přešlo jmění společnosti EXIMAT a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, IČ: 252 79 424, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městs kým soudem v Praze, v oddíle B, vložce 11449. Právním důvodem přechodu jmění je sloučení zanikající společnosti EXIMAT a.s. s nástupnickou společností Česká zbrojovka a.s.. 1.9.2008 - 8.7.2011
Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Česká zbrojovka a.s., konané dne 29.10.2007 v sídle společnosti: 1. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií společnosti Česká zbrojovka a.s. na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je EXIMAT a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 252 79 424, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromad y do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářem Hlavním akcionářem společnosti Česká zbrojovka a.s., se sídlem Uherský Brod, Svat. Čecha 1283, IČ: 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 712 (dále jen "společnost") je společnost EXIMAT a.s., se sídlem P raha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ: 252 79 424, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11449 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 620.228 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu maji tele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 14.8.2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 620.228 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 22.10.2007. Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 16.7.2007. Hlavní akcionář požádal předs tavenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 19.9.2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1.081,-Kč za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CS0005029156. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znal eckým posudkem č. 201/2007 ze dne 13.9.2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu znalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, odvětv í ceny a odhady, specializace oceňování podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 743.041 tis. Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CS0005029156, byla stanovena na 1.081,-Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protiplněním přiměřeným hodnotě akcií společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastni ckých cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/294/2007 2007/15122/540 ze dne 17.9.2007, které nabylo právní moci dne 19.9.2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení val né hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění a způsob placení Hlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 1.081 Kč (slovy: Jeden tisíc osmdesát jedna korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CS0005029156, oprávněným osobám bez z bytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplněn í bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zani klo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 601 97 226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 25.10.2007 (slovy: dvacátého pátého října rok u dvoutisícího sedmého). Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovan ých cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vyplatit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protip lnění vyplatit, případně od obdržení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v ev idenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude přís lušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinn osti přechodu akcií. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a t o ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie. 1.11.2007 - 8.7.2011
Valná hromada konaná dne 27.6.2007 rozhodla s účinností od 27.6.2007 o změně stanov. 17.7.2007 - 3.12.2008
Valná hromada konaná dne 28.5.2004 rozhodla s účinností od 28.5.2004 o změně stanov. 12.1.2005 - 3.12.2008
Valná hromada konaná dne 7.8.2001 rozhodla s účinností od 8.8.2001 o změně stanov. 27.2.2002 - 3.12.2008
Valná hromada konaná dne 9.7.1998 rozhodla o změně stanov společnosti. 28.8.1998 - 3.12.2008
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního pod- niku Česká zbrojovka Uherský Brod, s.p. 16.4.1993 - 3.12.2008
Den vzniku: 1. května 1992 27.4.1992
Základní jmění společnosti činí 674 946 000,-Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podniku Česká zbrojovka Uherský Brod, s.p. 27.4.1992 - 16.4.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 674 946 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 27.4.1992 - 16.4.1993
Dozorčí rada společnosti : - Mgr. Miloslav Libík, Uherský Brod, Obchodní 1800 - ing. Jan Tejzr, Záhorovice 310 - Josef Gregor, Dolní Němčí, Polní 377 27.4.1992 - 11.11.1993
Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 27.4.1992 - 11.11.1993
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 22.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 27.4.1992 - 3.12.2008
Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorekého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 27.4.1992 - 20.3.2015

Aktuální kontaktní údaje Česká zbrojovka a.s.

Kapitál Česká zbrojovka a.s.

zakladni jmění 481 246 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2010
zakladni jmění 687 494 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.4.1993 - 29.12.2010

Akcie Česká zbrojovka a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 700 Kč 612 324 1.1.2019
Akcie na jméno 700 Kč 75 170 1.1.2019
Akcie na jméno 700 Kč 687 494 23.8.2016 - 1.1.2019
Akcie na jméno 700 Kč 687 494 3.6.2014 - 23.8.2016
Akcie na jméno 700 Kč 687 494 29.12.2010 - 3.6.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 687 494 3.12.2008 - 29.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 687 494 17.10.1996 - 3.12.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 14.7.1994 - 17.10.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 687 493 14.7.1994 - 17.10.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 687 493 16.4.1993 - 14.7.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 16.4.1993 - 14.7.1994

Sídlo Česká zbrojovka a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Svat. Čecha 1283 , Uherský Brod 688 01 4.3.2016
Adresa Svat. Čecha 1283 , Uherský Brod 688 01 11.11.1993 - 4.3.2016
Adresa Svat. Čecha 1283 , Uherský Brod 688 01 27.4.1992 - 11.11.1993

Předmět podnikání Česká zbrojovka a.s.

Platnost údajů od - do
nákup, prodej a skladování výbušnin a munice 11.10.2018
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.10.2017
nákup, prodej a skladování munice 18.10.2017 - 11.10.2018
provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní 11.1.2010
slévárenství, modelářství 22.9.2008
obráběčství 22.9.2008
galvanizérství, smaltérství 22.9.2008
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.9.2008
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 22.9.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.9.2008
zámečnictví, nástrojářství 22.9.2008
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup, prodej, uschovávání a přeprava střeliva 22.9.2008
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky vydaného podle zákona č 38/1994 Sb. 22.9.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 22.9.2008
nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu 17.7.2007 - 22.9.2008
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 12.1.2005 - 22.9.2008
nákup, prodej, uschovávání a přeprava střeliva 12.1.2005 - 22.9.2008
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.1.2005 - 22.9.2008
povrchové úpravy a svařování kovů 27.2.2002 - 22.9.2008
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 27.2.2002 - 22.9.2008
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 27.2.2002 - 22.9.2008
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 27.2.2002 - 22.9.2008
opravy pracovních strojů 27.2.2002 - 22.9.2008
testování, měření, analýzy 27.2.2002 - 22.9.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.2.2002 - 22.9.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 27.2.2002 - 22.9.2008
velkoobchod 27.2.2002 - 22.9.2008
specializovaný maloobchod 27.2.2002 - 22.9.2008
maloobchod se smíšeným zbožím 27.2.2002 - 22.9.2008
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 27.2.2002 - 22.9.2008
zprostředkování obchodu 27.2.2002 - 22.9.2008
poskytování technických služeb 27.2.2002 - 22.9.2008
příprava a vypracování technických návrhů 27.2.2002 - 22.9.2008
výroba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky 27.2.2002 - 22.9.2008
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky dle zákona č.38/1994 Sb. 24.8.1999 - 22.9.2008
výroba a opravy letecké techniky 28.8.1998 - 27.2.2002
nástrojářství 28.8.1998 - 22.9.2008
kovoobráběčství 28.8.1998 - 22.9.2008
galvanizérství 28.8.1998 - 22.9.2008
slévárenství 28.8.1998 - 22.9.2008
silniční motorová doprava osobní 12.2.1997 - 28.8.1998
silniční motorová doprava nákladní 12.2.1997 - 28.8.1998
leštění kovů 12.2.1997 - 27.2.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.2.1997 - 27.2.2002
zprostředkovatelská činnost 12.2.1997 - 27.2.2002
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhající registraci podle zákona 12.2.1997 - 12.1.2005
nákup, prodej, uschování a přeprava střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona 12.2.1997 - 12.1.2005
nákup, prodej, uschování a přeprava vojenského střeliva 12.2.1997 - 12.1.2005
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní 12.2.1997 - 12.1.2005
výroba, opravy a montáž měřidel 12.2.1997 - 22.9.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 12.2.1997 - 22.9.2008
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.10.1996 - 27.2.2002
konstrukční a technologické práce 17.10.1996 - 27.2.2002
provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č.j. P-25, č. R990994026 ze dne 16.9.1994. 3.10.1994 - 24.8.1999
výroba a opravy měřidel 11.11.1993 - 12.2.1997
nakládání s odpady 11.11.1993 - 12.2.1997
zprostředkování výchovně vzdělávacích akcí 11.11.1993 - 12.2.1997
silniční motorová doprava 11.11.1993 - 12.2.1997
zednictví 11.11.1993 - 28.8.1998
rozbor vod 11.11.1993 - 27.2.2002
poskytování stavební mechanizace 11.11.1993 - 27.2.2002
nákup a prodej průmyslového a textilního zboží 16.4.1993 - 17.10.1996
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování a znehodnocování zbraní 16.4.1993 - 12.2.1997
nákup, prodej a přeprava střeliva 16.4.1993 - 12.2.1997
broušení a leštění kovů 16.4.1993 - 12.2.1997
výroba nástrojů 16.4.1993 - 28.8.1998
kovoobrábění 16.4.1993 - 28.8.1998
galvanizace kovů 16.4.1993 - 28.8.1998
slévání železných a neželezných kovů 16.4.1993 - 28.8.1998
výroba a opravy součástí a dílů strojů, zařízení a doprav- ních prostředků, opravy strojů 16.4.1993 - 27.2.2002
poskytování software 16.4.1993 - 27.2.2002
tepelné zpracování a povrchová úprava kovů - kalení, žíhání, popouštění, cementování, nitridování, černění, fosfátování a lakování 16.4.1993 - 27.2.2002
přesná měření složitých dílů měřícími souřadnicovými stroji 16.4.1993 - 27.2.2002
automatizované zpracování dat 16.4.1993 - 27.2.2002
ubytovací služby 16.4.1993 - 17.7.2007
hostinská činnost 16.4.1993 - 17.7.2007
zámečnictví 16.4.1993 - 22.9.2008
1. výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, opravy, nákup, prodej a servis loveckých a sportovních zbraní a jejich dílů 2. výroba a prodej dílů k leteckým motorům, výrobků speciální techniky, obráběcích strojů a jejich dílů, opravy dílů leteckých motorů 3. výroba a prodej silové hydrauliky a komponentů traktorů UŘ I a UŘ III 4. vývoj, výroba a prodej nářadí, měřidel, nástrojů, modelů, forem a šablon 5. vývoj, výroba a prodej odlitků, výkovků a výlisků 6. zahraničně obchodní činnost v rozsahu povolení udělených FMZO č.j. 15/3353/To/91 dne 14.6.1991/reg. 108008090/ a č.j. 180/KOVOM/91 dne 11.6.1991/reg. č. 53/POOO7/91 27.4.1992 - 16.4.1993

Předmět činnosti Česká zbrojovka a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 18.10.2017

vedení firmy Česká zbrojovka a.s.

Statutární orgán Česká zbrojovka a.s.

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které společnost zastupuje. Za představenstvo zastupují společnost navenek a zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování z a společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis právněné osoby. 11.7.2019
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které společnost zastupuje. Za představenstvo zastupují společnost navenek a zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování z a společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis právněné osoby. Představenstvo pověřilo člena představenstva Ing. Ladislava Koníčka právním jednáním vůči zaměstnancům. 27.2.2016 - 11.7.2019
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které společnost zastupuje. Za představenstvo zastupují společnost navenek a zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování z a společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby. 15.4.2014 - 27.2.2016
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby. 30.3.2002 - 15.4.2014
Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby. Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k firmě připojí dodatek označující prokuru ("pp") a svůj podpis. 27.2.2002 - 30.3.2002
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisuje buď společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a další pracovníci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Činí tak způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 11.11.1993 - 27.2.2002
člen představenstva Radomír Jarko MBA 11.10.2018
Vznik členství 28.8.2018
Adresa: Jaroslava Hlobila 2729 , 688 01 Uherský Brod Česká republika
předseda představenstva Ing. Ladislav Britaňák MBA 11.10.2018
Vznik členství 19.1.2016
Vznik funkce 28.8.2018
Adresa: Olšavní 227 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Jiří Kundrata 11.10.2018
Vznik členství 28.8.2018
Adresa: U Fortny 2158 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Pavel Majzlík 17.10.2018
Vznik členství 28.8.2018
Adresa: Ludkovická 1099 , Luhačovice 763 26
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Hauerland MBA 13.4.2019
Vznik členství 28.8.2018
Vznik funkce 12.3.2019
Adresa: Dělnická 2593 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Tomáš Stoszek 28.8.2019
Vznik členství 1.8.2019
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
místopředseda představenstva Ing. Jan Zajíc 28.8.2019
Vznik členství 1.8.2019
Vznik funkce 1.8.2019
Adresa: Na Samotě 1660 , Kunovice 686 04
člen představenstva ing. František Stážnický 27.4.1992 - 16.4.1993
Adresa: Družstevní 1559 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva ing. Miroslav Duda 27.4.1992 - 11.11.1993
Adresa: Svatováclavská 904 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva ing. Ivo Janeba 27.4.1992 - 11.11.1993
Adresa: Průmyslová 965 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva ing. Jiří Myšinský 27.4.1992 - 11.11.1993
Adresa: Na Chmelnici 1889 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva ing. Zdeněk Hlavačka 27.4.1992 - 11.11.1993
Adresa: Školní 526 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Mgr.plk. Jiří Hofman 16.4.1993 - 11.11.1993
Adresa: Praha 6 , Evropská 26 Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Duda 11.11.1993 - 14.7.1994
Adresa: Na Výsluní IV 787 , Dolní Němčí 687 62
člen představenstva Ing. Josef Lebr CSc. 11.11.1993 - 14.7.1994
Adresa: Korunní 1087/38 , Praha 120 00
člen představenstva Doc.Ing. Karel Kopp CSc. 11.11.1993 - 20.10.1994
Adresa: V Břízkách 1025 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Spáčil 11.11.1993 - 18.7.1995
Adresa: Jakobiho 330 , Praha 109 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Hlavačka 20.10.1994 - 18.7.1995
Adresa: Školní 526 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Martin S L E Z Á K 11.11.1993 - 30.7.1996
Adresa: Švermova 281/10 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. František Horský 11.11.1993 - 17.10.1996
Adresa: Za Alejí 1010 , Uherské Hradiště 686 06
člen představenstva ing. Jan Kokojan 18.7.1995 - 17.10.1996
Adresa: Bystřinova 2075/19 , Brno 612 00
člen představenstva Ing. František Strážnický 16.4.1993 - 18.10.1996
Adresa: Družstevní 1559 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Doc.Ing. Karel Kopp CSc. 20.10.1994 - 12.2.1997
Adresa: V Břízkách 1025 , 150 00 Praha 5 Česká republika
místopředseda představenstva ing. Ivo Janeba 18.7.1995 - 12.2.1997
Adresa: Průmyslová 965 , Uherské Hradiště 686 01
člen představenstva ing. Miroslav Žiška 18.7.1995 - 12.2.1997
Adresa: Kvítková 3770 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Martin S L E Z Á K 30.7.1996 - 12.2.1997
Adresa: Tábor 516/42 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Petr Kubíček 17.10.1996 - 12.2.1997
Adresa: Bronzová 2017/15 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Vladislav Volenec 17.10.1996 - 12.2.1997
Adresa: Malkovského 601 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. František Strážnický 18.10.1996 - 12.2.1997
Adresa: Svat. Čecha 2302 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Doc.Ing. Karel Kopp CSc. 12.2.1997 - 28.8.1998
Adresa: V Břízkách 1025 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva ing. Miroslav Žiška 12.2.1997 - 9.3.1999
Adresa: Kvítková 3770 , Zlín 760 01
člen představenstva Ing. Martin Slezák 12.2.1997 - 9.3.1999
Adresa: Tábor 516/42 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kysela 28.8.1998 - 9.3.1999
Adresa: Mexická 691/3 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Petr Kubíček 12.2.1997 - 24.8.1999
Adresa: Bronzová 2017/15 , Praha 155 00
člen představenstva RNDr. Jindřich Weiss CSc. 9.3.1999 - 24.8.1999
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1365/4 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Vladislav Volenec 12.2.1997 - 8.11.1999
Adresa: Malkovského 601 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. František Strážnický 12.2.1997 - 8.8.2000
Adresa: Svat. Čecha 2302 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva ing. Jiří Martinec 12.2.1997 - 10.7.2001
Zánik funkce 28.2.2001
Adresa: Nad Špitálkami 1040 , Uherské Hradiště 686 05
člen představenstva Ing. Vladislav Volenec 8.8.2000 - 10.7.2001
Zánik funkce 28.2.2001
Adresa: K Úvozu 493 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Petr Kubíček 24.8.1999 - 27.2.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Smidarská 741 , 190 14 Praha 9-Klánovice Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Spáčil 8.11.1999 - 27.2.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Za mlýnem 1563/27 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Martinec 10.7.2001 - 27.2.2002
Vznik funkce 1.3.2001
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Jasanová 2323/34 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kysela 9.3.1999 - 3.5.2002
Zánik funkce 26.11.2001
Adresa: Mexická 691/3 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Volenec 10.7.2001 - 3.5.2002
Vznik funkce 1.3.2001
Zánik funkce 26.11.2001
Adresa: K Úvozu 493 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Kamil Ružák 27.2.2002 - 3.5.2002
Vznik funkce 7.8.2001
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Vinohradská 718 , Dolní Němčí 687 62
člen představenstva RNDr. Jindřich Weiss CSc. 24.8.1999 - 23.10.2002
Zánik funkce 27.3.2002
Adresa: Plánická 952/7 , Praha 153 00
člen představenstva Ing. Ivan Vlasák 8.11.1999 - 23.10.2002
Zánik funkce 27.3.2002
Adresa: Studnická 2115/53 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Kysela 3.5.2002 - 23.10.2002
Vznik funkce 26.11.2001
Zánik funkce 27.3.2002
Adresa: Mexická 691/3 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jan Chmelina 23.10.2002 - 11.7.2003
Vznik funkce 9.4.2002
Zánik funkce 26.2.2003
Adresa: Tkalcovská 855 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Ing. Vladislav Volenec 3.5.2002 - 24.10.2003
Vznik funkce 26.11.2001
Zánik funkce 17.6.2003
Adresa: K Úvozu 493 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Ing. Kamil Ružák 3.5.2002 - 11.2.2004
Vznik funkce 1.1.2002
Zánik funkce 31.8.2003
Adresa: Vinohradská 718 , Dolní Němčí 687 62
člen představenstva Mgr. Antonín Kuneš 21.6.2002 - 11.2.2004
Vznik funkce 20.2.2002
Zánik funkce 31.8.2003
Adresa: Za humny 69 , Prštice 664 46
člen představenstva Ing. Kamil Ružák 11.2.2004 - 8.7.2004
Vznik funkce 1.9.2003
Zánik funkce 1.10.2003
Adresa: Vinohradská 718 , Dolní Němčí 687 62
člen představenstva Ing. Ladislav Skoupý 23.10.2002 - 24.11.2004
Vznik funkce 1.4.2002
Zánik funkce 30.1.2004
Adresa: Javorová I 395 , Slavičín 763 21
člen představenstva Ing. Jan Maroušek 23.10.2002 - 24.11.2004
Vznik funkce 1.4.2002
Zánik funkce 30.1.2004
Adresa: Horní 194/9 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Radek Žďárecký MBA 24.11.2004 - 24.11.2004
Vznik funkce 30.1.2004
Zánik funkce 3.2.2004
Adresa: Brandtova 3265/10 , Ústí nad Labem 400 11
člen představenstva Ing. Jan Maroušek 12.1.2005 - 12.1.2005
Vznik funkce 8.4.2004
Zánik funkce 29.6.2004
Adresa: Horní 194/9 , Hradec Králové 500 02
člen představenstva Ing. Martin Kovalčuk 24.11.2004 - 20.4.2005
Vznik funkce 18.12.2003
Zánik funkce 25.8.2004
Adresa: Dukelská 556 , Příbor 742 58
člen představenstva Miroslav Smrtka 3.5.2002 - 21.5.2005
Vznik funkce 26.11.2001
Zánik funkce 2.3.2005
Adresa: V Kútě 312 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Ing. Radek Žďárecký MBA 24.11.2004 - 14.7.2005
Vznik funkce 3.2.2004
Zánik funkce 6.4.2005
Adresa: Brandtova 3265/10 , Ústí nad Labem 400 11
místopředseda představenstva Mgr. Antonín Kuneš 11.2.2004 - 11.1.2006
Vznik funkce 1.9.2003
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Za humny 69 , Prštice 664 46
člen představenstva Dušan Ondrášek 24.11.2004 - 11.1.2006
Vznik funkce 18.12.2003
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Podhájí 344 , Uherský Brod 687 34
členka představenstva Mgr. Pavla Polášková 24.11.2004 - 11.1.2006
Vznik funkce 18.12.2003
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Tečovice 40 , 763 02 Zlín 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Ctirad Hájek 21.5.2005 - 11.1.2006
Vznik funkce 2.3.2005
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Schwarzova 1321/6 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Boris Šlapota 21.5.2005 - 11.1.2006
Vznik funkce 2.3.2005
Zánik funkce 13.12.2005
Adresa: Sídliště ONV 663/6 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Kamil Ružák MBA 11.1.2006 - 22.6.2006
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 6.6.2006
Adresa: Neradice 2268 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Britaňák 13.12.2005 - 16.11.2006
Vznik členství 22.11.2005
Vznik funkce 22.11.2005
Adresa: Za Alejí 1009 , Uherské Hradiště 686 06
člen představenstva Ing. Radek Hauerland 20.4.2005 - 26.3.2007
Vznik funkce 22.12.2004
Adresa: 102 , Záhorovice 687 71
člen představenstva Ing. Richard Nonfried 11.1.2006 - 24.9.2007
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 18.9.2007
Adresa: Poznaňská 430/43 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Britaňák 16.11.2006 - 24.9.2007
Vznik členství 22.11.2005
Vznik funkce 22.11.2005
Zánik funkce 18.9.2007
Adresa: Olšavní 227 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Radek Hurbiš 18.5.2006 - 6.2.2008
Vznik členství 25.4.2006
Adresa: Sídl. Olšava 2214 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Ladislav Skoupý 11.1.2006 - 22.9.2008
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 2.9.2008
Adresa: Javorová I 395 , Slavičín 763 21
člen představenstva Ing. Karel Bařinka 22.6.2006 - 12.1.2009
Vznik členství 6.6.2006
Zánik členství 16.12.2008
Adresa: Zahradní 1056 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Radek Hauerland 26.3.2007 - 20.10.2009
Vznik členství 22.12.2004
Adresa: Sušilova 228 , Bojkovice 687 71
člen představenstva Ing. Petr Dvořáček 12.1.2009 - 20.10.2009
Vznik členství 16.12.2008
Adresa: Za Humny 2173 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Ladislav Koníček 14.2.2006 - 15.4.2010
Vznik členství 24.1.2006
Adresa: Sídl. Olšava 2211 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Radek Hauerland 20.10.2009 - 15.4.2010
Vznik členství 22.12.2004
Zánik členství 22.3.2010
Adresa: Letní 2405 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Britaňák 24.9.2007 - 9.2.2011
Vznik členství 22.11.2005
Zánik členství 18.1.2011
Vznik funkce 18.9.2007
Zánik funkce 1.2.2011
Adresa: Olšavní 227 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Ladislav Koníček 15.4.2010 - 9.2.2011
Vznik členství 24.1.2006
Zánik členství 18.1.2011
Adresa: Zimní 2430 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Radek Hurbiš 6.2.2008 - 12.5.2011
Vznik členství 25.4.2006
Zánik členství 26.4.2011
Adresa: Žitná 1956 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Petr Dvořáček 20.10.2009 - 10.10.2011
Vznik členství 16.12.2008
Zánik členství 27.9.2011
Adresa: Vinohradská 962 , Nivnice 687 51
předseda představenstva Ing. Lubomír Kovařík 24.9.2007 - 22.10.2012
Vznik členství 18.9.2007
Zánik členství 18.9.2012
Vznik funkce 18.9.2007
Zánik funkce 18.9.2012
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
člen představenstva Bc. Vlastimil Ježek 30.4.2009 - 18.1.2013
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 28.2.2013
Adresa: sídl. E. Beneše 3911/16 , Prostějov 796 03
člen představenstva Ing. Radek Hurbiš 12.5.2011 - 7.3.2013
Vznik členství 26.4.2011
Zánik členství 28.2.2013
Adresa: Žitná 1956 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Vlastimil Ježek 18.1.2013 - 7.3.2013
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 28.2.2013
Adresa: Na Chmelnici 2019 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Britaňák 9.2.2011 - 18.7.2013
Vznik členství 18.1.2011
Vznik funkce 1.2.2011
Adresa: Olšavní 227 , Kunovice 686 04
člen představenstva Jaroslav Hruška 12.1.2009 - 17.1.2014
Vznik členství 16.12.2008
Zánik členství 17.12.2013
Adresa: Slov. nár. povstání 3992/13 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Bogdan Heczko MBA 22.10.2012 - 17.1.2014
Vznik členství 25.9.2012
Adresa: Frýdecká 259 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Radek Hauerland 15.4.2010 - 15.4.2014
Vznik funkce 23.3.2010
Zánik funkce 4.3.2014
Adresa: Letní 2405 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Tomáš Hauerland 10.10.2011 - 29.5.2014
Vznik členství 27.9.2011
Adresa: Nivnická 1645 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Jaroslav Hruška 17.1.2014 - 1.8.2014
Vznik členství 17.12.2013
Adresa: Slov. nár. povstání 3992/13 , Kroměříž 767 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Kovařík 22.10.2012 - 24.2.2015
Vznik členství 19.9.2012
Vznik funkce 19.9.2012
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Ladislav Koníček 9.2.2011 - 27.2.2016
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 18.1.2016
Adresa: Zimní 2430 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Britaňák 18.7.2013 - 27.2.2016
Vznik členství 18.1.2011
Zánik členství 18.1.2016
Vznik funkce 1.2.2011
Zánik funkce 18.1.2016
Adresa: Olšavní 227 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Zuzana Švidrnochová 17.1.2014 - 27.2.2016
Vznik členství 17.12.2013
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: 229 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Andrej Chrzanowski 15.4.2014 - 27.2.2016
Vznik členství 4.3.2014
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Jažlovická 1316/36 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Tomáš Hauerland 29.5.2014 - 27.2.2016
Vznik členství 27.9.2011
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Dělnická 2593 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Kovařík 24.2.2015 - 27.2.2016
Vznik členství 19.9.2012
Vznik funkce 19.9.2012
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Bogdan Heczko MBA 17.1.2014 - 18.10.2017
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 25.9.2017
Vznik funkce 7.1.2014
Zánik funkce 25.9.2017
Adresa: Frýdecká 259 , Český Těšín 737 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Kovařík MBA 27.2.2016 - 18.10.2017
Vznik členství 19.9.2012
Zánik členství 19.9.2017
Vznik funkce 19.9.2012
Zánik funkce 19.9.2017
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Věslava Piegzová MBA 17.1.2014 - 11.10.2018
Vznik členství 17.12.2013
Zánik funkce 28.8.2018
Adresa: 28. října 1516/1 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Jaroslav Hruška 1.8.2014 - 11.10.2018
Vznik členství 17.12.2013
Zánik členství 28.8.2018
Adresa: Paseky 646 , Želechovice nad Dřevnicí 763 11
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Britaňák MBA 27.2.2016 - 11.10.2018
Vznik členství 19.1.2016
Vznik funkce 19.1.2016
Zánik funkce 28.8.2018
Adresa: Olšavní 227 , Kunovice 686 04
člen představenstva Ing. Ladislav Koníček 27.2.2016 - 11.10.2018
Vznik členství 19.1.2016
Zánik funkce 28.8.2018
Adresa: Zimní 2430 , Uherský Brod 688 01
předseda představenstva Ing. Lubomír Kovařík MBA 18.10.2017 - 11.10.2018
Vznik členství 20.9.2017
Zánik členství 28.8.2018
Vznik funkce 20.9.2017
Zánik funkce 28.8.2018
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Bogdan Heczko MBA 18.10.2017 - 11.10.2018
Vznik členství 26.9.2017
Zánik členství 31.7.2018
Vznik funkce 26.9.2017
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: Frýdecká 259 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Pavel Majzlík 11.10.2018 - 17.10.2018
Vznik členství 28.8.2018
Adresa: Solné 445 , Luhačovice 763 26
místopředseda představenstva Ing. Věslava Piegzová MBA 11.10.2018 - 19.12.2018
Vznik členství 17.12.2013
Zánik členství 16.12.2018
Vznik funkce 28.8.2018
Zánik funkce 16.12.2018
Adresa: 28. října 1516/1 , Český Těšín 737 01
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Koníček 11.10.2018 - 13.4.2019
Vznik členství 19.1.2016
Zánik členství 28.2.2019
Vznik funkce 28.8.2018
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Zimní 2430 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Tomáš Hauerland MBA 11.10.2018 - 13.4.2019
Vznik členství 28.8.2018
Zánik funkce 12.3.2019
Adresa: Dělnická 2593 , Uherský Brod 688 01
místopředseda představenstva Ing. Věslava Piegzová MBA 19.12.2018 - 28.8.2019
Vznik členství 17.12.2018
Zánik členství 30.7.2019
Vznik funkce 17.12.2018
Zánik funkce 30.7.2019
Adresa: 28. října 1516/1 , Český Těšín 737 01

Dozorčí rada Česká zbrojovka a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Jana Růžičková 20.3.2015
Vznik členství 20.2.2015
Adresa: Janáčkova 943/5 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Kovařík MBA 11.10.2018
Vznik členství 28.8.2018
Vznik funkce 28.8.2018
Adresa: Klausova 2575/9 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Vlastimil Polášek 13.4.2019
Vznik členství 6.3.2019
Adresa: Františka Kožíka 2646 , Uherský Brod 688 01
Jméno Ing. Slavomír Fridrich 11.11.1993 - 18.7.1995
Adresa: Šárecká 929/43 , Praha 160 00
Jméno Josef Gregor 11.11.1993 - 17.10.1996
Adresa: Polní 377 , Dolní Němčí 687 62
Jméno Ing. Josef Knížek 11.11.1993 - 17.10.1996
Adresa: Vodičkova 707/37 , Praha 110 00
Jméno Ing. Imrich Mazuch 11.11.1993 - 17.10.1996
Adresa: nám. Hraničiarov 6A , SR, Bratislava Česká republika
Jméno Ing. Zdeněk Štěpánek 11.11.1993 - 17.10.1996
Adresa: Trávníčkova 1770/17 , Praha 155 00
Jméno František Vykydal 11.11.1993 - 12.2.1997
Adresa: Nová Čtvrť 915 , Nivnice 687 51
člen Ing. Pavel Spáčil 17.10.1996 - 12.2.1997
Adresa: Jakobiho 330 , Praha 109 00
členka Ing. Anna Smutná 17.10.1996 - 12.2.1997
Adresa: Janovská 400 , Praha 109 00
člen František Vykydal 12.2.1997 - 28.8.1998
Adresa: Nová Čtvrť 915 , Nivnice 687 51
členka Ing. Anna Smutná 12.2.1997 - 28.8.1998
Adresa: Janovská 400 , Praha 109 00
člen Ing. Pavel Spáčil 12.2.1997 - 8.11.1999
Adresa: Jakobiho 330 , Praha 109 00
člen Martin Bolcek 28.8.1998 - 8.11.1999
Adresa: Nerudova 301/15 , Nový Jičín 741 01
člen Ing. Tomáš Lipový 8.11.1999 - 6.10.2000
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
člen Ing. Miroslav Žiška 8.11.1999 - 27.2.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Kvítková 3770 , Zlín 760 01
člen Ing. Jaroslav Surma CSc. 6.10.2000 - 27.2.2002
Zánik funkce 7.8.2001
Adresa: Dolečky I 522 , Zlín 763 14
člen Irena Kratochvílová 28.8.1998 - 8.7.2004
Adresa: Družstevní 1560 , Uherský Brod 688 01
člen Irena Kratochvílová 8.7.2004 - 12.1.2005
Vznik funkce 5.9.2003
Adresa: Družstevní 1560 , Uherský Brod 688 01
člen Ing. Radek Baloun 27.2.2002 - 20.4.2005
Vznik funkce 7.8.2001
Zánik funkce 11.1.2005
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Kamil Ružák 20.4.2005 - 5.8.2005
Vznik funkce 11.1.2005
Zánik funkce 28.6.2005
Adresa: Neradice 2268 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Kamil Ružák 5.8.2005 - 11.1.2006
Vznik členství 28.6.2005
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Neradice 2268 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 11.1.2006 - 22.6.2006
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 6.6.2006
Adresa: Slezská 2889 , Frýdek-Místek 738 01
člen Ing. Tadeáš Kufa CSc., MBA 27.2.2002 - 25.7.2006
Vznik funkce 7.8.2001
Zánik funkce 27.6.2006
Adresa: 393 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen dozorčí rady Ing. Kamil Ružák MBA 22.6.2006 - 25.7.2006
Vznik členství 6.6.2006
Zánik členství 27.6.2006
Adresa: Neradice 2268 , Uherský Brod 688 01
člen dozorčí rady Ing. Kamil Ružák MBA 25.7.2006 - 22.9.2008
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 2.9.2008
Vznik funkce 27.6.2006
Zánik funkce 2.9.2008
Adresa: Neradice 2268 , Uherský Brod 688 01
člen Irena Urbanová 12.1.2005 - 3.12.2008
Vznik funkce 5.9.2003
Zánik funkce 14.11.2008
Adresa: Družstevní 1560 , Uherský Brod 688 01
předseda dozorčí rady Ing. Tadeáš Kufa CSc., MBA 25.7.2006 - 8.7.2011
Vznik členství 27.6.2006
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 27.6.2006
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: 393 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen dozorčí rady Ing. Antonín Wzatek 3.12.2008 - 8.7.2011
Vznik členství 25.11.2008
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Bogdan Heczko 8.7.2011 - 22.10.2012
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 25.9.2012
Adresa: Frýdecká 259 , Český Těšín 737 01
předseda dozorčí rady Ing. Tadeáš Kufa CSc., MBA 8.7.2011 - 18.1.2013
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 21.6.2011
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: 393 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen dozorčí rady Anna Součková 18.1.2013 - 7.3.2013
Vznik členství 20.12.2012
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Lubomír Hulín 3.12.2008 - 15.4.2014
Vznik členství 14.11.2008
Zánik členství 14.2.2014
Adresa: Těšovská 269 , Uherský Brod 687 34
předseda dozorčí rady Anna Součková 7.3.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 25.3.2014
Vznik funkce 13.2.2013
Zánik funkce 25.3.2014
Adresa: Božkova 2008/15 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Jan Smutný 7.3.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 13.2.2013
Zánik členství 25.3.2014
Adresa: Evropská 114/121 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Igor Helekal 15.4.2014 - 29.5.2014
Vznik členství 4.3.2014
Adresa: V středu 249/28 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Ing. Igor Helekal 29.5.2014 - 18.10.2017
Vznik členství 4.3.2014
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 25.3.2014
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: V středu 249/28 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Holeček 29.5.2014 - 13.4.2019
Vznik členství 25.3.2014
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: 161 , Lhotka 739 47

Sbírka Listin Česká zbrojovka a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 712/SL 135 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 25.6.2015 10.7.2015 14.7.2015 78
B 712/SL 134 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 27.5.2014 10.7.2014 11.8.2014 71
B 712/SL 133 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.5.2014 3.6.2014 5.6.2014 22
B 712/SL 132 notářský zápis stanovy, NZ 84/2014 Krajský soud v Brně 27.5.2014 3.6.2014 5.6.2014 19
B 712/SL 131 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Krajský soud v Brně 25.3.2014 29.4.2014 3.6.2014 2
B 712/SL 130 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 4.3.2014 21.3.2014 23.4.2014 6
B 712/SL 129 notářský zápis stanovy, NZ 198/13 Krajský soud v Brně 17.12.2013 21.3.2014 23.4.2014 22
B 712/SL 128 zpráva auditora Krajský soud v Brně 2.4.2012 14.4.2014 16.4.2014 1
B 712/SL 127 ostatní zápis č. 2/2014 z mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 7.1.2014 16.1.2014 20.1.2014 2
B 712/SL 126 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 17.12.2013 16.1.2014 20.1.2014 8
B 712/SL 125 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.12.2013 16.1.2014 20.1.2014 21
B 712/SL 124 notářský zápis stanovy, NZ 198/2013 Krajský soud v Brně 17.12.2013 16.1.2014 20.1.2014 23
B 712/SL 122 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 19.2.2013 28.2.2013 8.3.2013 5
B 712/SL 121 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 27.4.2012 19.2.2013 20.2.2013 53
B 712/SL 120 ostatní zápis z mimořádné VH Krajský soud v Brně 20.12.2012 22.1.2013 24.1.2013 4
B 712/SL 119 ostatní zápis DR Krajský soud v Brně 18.9.2012 17.10.2012 25.10.2012 3
B 712/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.9.2012 17.10.2012 25.10.2012 21
B 712/SL 117 notářský zápis rozh. VH, NZ 148/2012 Krajský soud v Brně 25.9.2012 17.10.2012 25.10.2012 10
B 712/SL 116 ostatní - záp.č.8/2011 se zas.doz.rady Krajský soud v Brně 27.9.2011 14.10.2011 3
B 712/SL 115 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.9.2011 14.10.2011 1
B 712/SL 114 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 21.6.2011 21.7.2011 2
B 712/SL 113 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 21.6.2011 21.7.2011 1
B 712/SL 112 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 21.6.2011 21.7.2011 7
B 712/SL 111 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.4.2011 24.6.2011 62
B 712/SL 110 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.4.2011 17.5.2011 1
B 712/SL 109 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 26.4.2011 17.5.2011 2
B 712/SL 108 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Brně 1.2.2011 10.2.2011 2
B 712/SL 107 ostatní -zápis č.2/11 z mim.zas.předst Krajský soud v Brně 1.2.2011 10.2.2011 2
B 712/SL 106 ostatní - zápis č.1/11 ze zas. doz. r. Krajský soud v Brně 18.1.2011 10.2.2011 1
B 712/SL 105 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.12.2010 4.1.2011 22
B 712/SL 104 notářský zápis - rozh. VH, NZ 198/10 Krajský soud v Brně 7.12.2010 4.1.2011 5
B 712/SL 103 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 12.3.2010 25.6.2010 67
B 712/SL 102 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.3.2010 20.4.2010 1
B 712/SL 101 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 23.3.2010 20.4.2010 3
B 712/SL 99 notářský zápis - stanovy, NZ 252/2009 Krajský soud v Brně 18.11.2009 13.1.2010 4
B 712/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.11.2009 13.1.2010 22
B 712/SL 98 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 1.3.2009 26.6.2009 75
B 712/SL 97 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 4.6.2008 26.6.2009 90
B 712/SL 96 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 22.4.2009 7.5.2009 1
B 712/SL 95 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 21.4.2009 7.5.2009 2
B 712/SL 94 podpisové vzory Krajský soud v Brně 17.12.2008 16.1.2009 2
B 712/SL 93 ostatní -záp. z mim.zas. DR Krajský soud v Brně 16.12.2008 16.1.2009 2
B 712/SL 92 podpisové vzory Krajský soud v Brně 26.11.2008 9.12.2008 1
B 712/SL 91 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.11.2008 9.12.2008 1
B 712/SL 90 ostatní -zpráva voleb. komise Krajský soud v Brně 13.11.2008 9.12.2008 2
B 712/SL 89 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 25.11.2008 9.12.2008 4
B 712/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.12.2008 21
B 712/SL 87 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 268/08 Krajský soud v Brně 25.11.2008 9.12.2008 11
B 712/SL 86 ostatní -zápis č.11/2008 z mim. zas.DR Krajský soud v Brně 2.9.2008 24.9.2008 1
B 712/SL 85 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 25.7.2008 26.8.2008 40
B 712/SL 84 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 10.4.2008 26.8.2008 16
B 712/SL 83 ostatní - zahajovací rozvaha k 1.1.08 Krajský soud v Brně 4.6.2008 26.8.2008 14
B 712/SL 82 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.7.2008 26.8.2008 23
B 712/SL 81 notářský zápis - sml. o př. OP, NZ 170/08 Krajský soud v Brně 25.7.2008 26.8.2008 19
B 712/SL 80 notářský zápis - rozh. VH, NZ 169/08 Krajský soud v Brně 25.7.2008 26.8.2008 49
B 712/SL 79 notářský zápis - rozh. VH, NZ 168/08 Krajský soud v Brně 25.7.2008 26.8.2008 31
B 712/SL 78 ostatní -plná moc Krajský soud v Brně 26.5.2008 17.6.2008 1
B 712/SL 77 ostatní -návrh sml. o fúzi Krajský soud v Brně 4.6.2008 17.6.2008 11
B 712/SL 76 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.9.2007 3.10.2007 2
B 712/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.2007 18.7.2007 23
B 712/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Brně 29.6.2006 15.8.2006 3
B 712/SL 66 podpisové vzory Krajský soud v Brně 6.6.2006 23.6.2006 2
B 712/SL 63 podpisové vzory Krajský soud v Brně 3.5.2006 22.5.2006 1
B 712/SL 61 podpisové vzory Krajský soud v Brně 26.1.2006 15.2.2006 1
B 712/SL 59 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.12.2005 13.1.2006 4
B 712/SL 57 podpisové vzory Krajský soud v Brně 28.11.2005 15.12.2005 1
B 712/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2004 17.1.2005 30
B 712/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.12.2003 2.12.2004 4
B 712/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Brně 8.9.2003 17.2.2004 2
B 712/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.4.2002 4.11.2002 7
B 712/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Brně 30.4.2002 1.8.2002 1
B 712/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2002 1.8.2002 29
B 712/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 16.10.2001 16.7.2002 28
B 712/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.8.2001 16.7.2002 28
B 712/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Brně 21.5.2001 6.9.2001 2
B 712/SL 12 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 29.6.2000 30.8.2000 8
B 712/SL 11 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 21.4.2000 16.5.2000 58
B 712/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.8.1999 25.11.1999 21
B 712/SL 9 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 7.6.1999 21.6.1999 32
B 712/SL 8 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 28.1.1999 29.3.1999 8
B 712/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.7.1998 23.9.1998 24
B 712/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.11.1996 25.2.1998 24
B 712/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 26.11.1996 25.2.1998 16
B 712/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 22.4.1992 25.2.1998 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Česká zbrojovka a.s.

IČO (identifikační číslo) 46345965
Jméno Česká zbrojovka a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Uherský Brod
Vznik první živnosti: 17.8.1992
Celkový počet živností: 49
Aktivních živností: 12

Sídlo Česká zbrojovka a.s.

Živnosti a provozovny Česká zbrojovka a.s.

Živnost č. 1 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 17.8.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Opletalova 1284/37, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000977102
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.7.2008

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1992

Živnost č. 4 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1992

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.8.1992

Živnost č. 6 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.1992

Živnost č. 7 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a nákup, prodej, uschovávání a přeprava střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Vlčnovská 688, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1001083202
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.1.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.1.1993
Provozovna č. 3
Provozovna Opletalova 1284/37, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000977102
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2008

Živnost č. 8 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.1993

Živnost č. 9 Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2006

Živnost č. 10 Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.12.2009

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1000977099
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.2017

Živnost č. 12 Nákup, prodej a skladování výbušnin a munice

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.9.2017
Provozovna č. 1
Provozovna 107, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1013013654
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.11.2019

Živnost č. 13 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 16 zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 24 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 20.8.2007

Živnost č. 26 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Přesná měření složitých dílů měřícími souřadnicovými stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 28 Výroba a opravy součástí a dílů strojů, zařízení a dopravních prostředků, opravy strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 31.1.2001

Živnost č. 29 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.10.1992
Zánik oprávnění 20.8.2007

Živnost č. 32 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Nákup, prodej, uschovávání a přeprava vojenského střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 10.12.2003

Živnost č. 34 Nákup, prodej, uschovávání a přeprava střeliva

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Nákup, prodej, uschovávání a přeprava střeliva do zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.1993
Zánik oprávnění 10.12.2003

Živnost č. 36 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování zbraní podléhajících registraci podle zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 10.12.2003

Živnost č. 37 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání a znehodnocování vojenských zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.1.1993
Zánik oprávnění 10.12.2003

Živnost č. 38 Tepelné zpracování a povrch. úpravy kovů - kalení, žíhání, popouštění, cementování, nitridování, černění, fosfátování a lakování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 39 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 rozbor vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1993
Zánik oprávnění 7.3.2001

Živnost č. 42 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1993
Zánik oprávnění 29.4.1998

Živnost č. 43 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1993
Zánik oprávnění 16.7.1998

Živnost č. 44 silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1993
Zánik oprávnění 13.7.1998

Živnost č. 45 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1993
Zánik oprávnění 17.12.2007

Živnost č. 46 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 výroba a opravy letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Česká zbrojovka a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Britaňák MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Kundrata
Člen statutárního orgánu Pavel Majzlík
Člen statutárního orgánu Radomír Jarko
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Hauerland
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Zajíc
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Stoszek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Česká zbrojovka a.s.

IČO: 46345965
Firma: Česká zbrojovka a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Uherské Hradiště
Základní územní jednotka: Uherský Brod
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.5.1992

Sídlo Česká zbrojovka a.s.

Sídlo: Svat. Čecha 1283, Uherský Brod 688 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Výroba zbraní a střeliva
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Provozování sportovních zařízení
tracking image