Firma Česká spořitelna, a.s. IČO 45244782


Česká spořitelna, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Česká spořitelna, a.s. (45244782) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Olbrachtova 1929/62, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1991 a je stále aktivní. Česká spořitelna, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Česká spořitelna, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká spořitelna, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Česká spořitelna, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Česká spořitelna, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká spořitelna, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1171
IČO (identifikační číslo osoby) 45244782
Jméno Česká spořitelna, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.12.1991
Valná hromada společnosti přijala dne 3.10.2018 následující usnesení: 1.Výpisem z rakouského obchodního rejstříku a kopií výpisu z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů ohledně Společnosti (jak je definována níže), jehož celé originální znění je uloženo ve Společnosti, bylo osvědčeno, že Erste Group Bank AG, společ nost založená podle práva Rakouské republiky, se sídlem na adrese Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika, zapsaná u Obchodního soudu Vídeň pod registračním číslem 33209m (dále jen Hlavní akcionář), vlastní (i) 140.117.792 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008023801) o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč vydané Společností o souhrnné jmenovité hodnotě 92,2 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,52 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a (ii) 10.322. 226 kusů prioritních akcií na jméno v zaknihované podobě (CZ0008023736) o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 Kč vydané Společností o souhrnné jmenovité hodnotě 6,8 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž nejsou spojena hlasovací práva, tedy akcie, jejic hž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen 99,52 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsané v obchodním r ejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále a výše jen Společnost). Bylo tak osvědčeno, že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstve ch, v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích). 2.Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen Den přechodu). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni p řechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 1,328 Kč za jednu kmenovou akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitovanou Společností a protiplnění ve výši 1,328 Kč za jednu prioritní akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitovanou Společností. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 310-6/18 vypracovaným z naleckým ústavem společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO: 00553115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 326, ze dne 1. srpna 2018, který ocenil hodnotu jedn é kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitované Společností na částku 1,328 Kč a hodnotu jedné prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100 Kč emitované Společností na částku 1,328 Kč. 4.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionář e k akciím, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Komerční banka, a.s., banku se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1360 (dále jen Agent). 5.Agent vyplatí protiplnění na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni přechodu ve výpisu z příslušné evidence emise zaknihovaných cenných papírů vedené pro Společnost Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen Výpis). Nebude-li ke Dni přechodu ve Výp isu bankovní účet akcionáře uveden, vyplatí Agent akcionáři protiplnění v hotovosti na pobočkách Agenta v České republice, které umožňují výběr v hotovosti, případně na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Agentovi do čtrná cti dnů ode Dne přechodu (dále jen Lhůta), a to osobně či prostřednictvím zmocněnce na kterékoliv pobočce Agenta v České republice, případně způsobem uvedeným na internetových stránkách Společnosti (http://www.csas.cz v sekci O nás - Pro akcionáře a inves tory, odkaz Informace pro akcionáře, položka Valná hromada 3.10.2018) (dále jen Internetové stránky Společnosti) za použití příslušného formuláře, který je ke stažení na Internetových stránkách Společnosti (dále jen Formulář). Další pokyny a informace pro vyplnění a zaslání Formuláře, pro sdělení bankovního účtu na pobočce Agenta a pro výplatu protiplnění v hotovosti, jsou zveřejněny na Internetových stránkách Společnosti. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvit elných důvodů. V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu ve Výpisu uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Agentovi příslušným způsobem a ve Lhů tě zástavní věřitel, popřípadě, že se zástavní věřitel či jeho zmocněnec ve Lhůtě dostaví na pobočku Agenta v České republice, která umožňuje výběr v hotovosti za účelem výplaty protiplnění v hotovosti. 4.10.2018
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 30.4.2018. 3.8.2018
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 25.4.2017. 8.7.2017
Počet členů statutárního orgánu: 6 8.7.2016
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 22.4.2016. 8.7.2016
Počet členů dozorčí rady: 9 19.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 23.4.2014. 19.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 19.8.2014 - 8.7.2016
Na společnost Česká spořitelna, a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti IT Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, IČ: 274 29 199, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měs tským soudem v Praze pod sp. zn. C 112494. 29.5.2013
Změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 22.10.2001. 12.8.2002
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 16.5.2001. 17.9.2001
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 10.3.1999. 17.9.1999
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 19.5.1999. 17.9.1999
Valná hromada konstatuje, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Valná hromada rozhodla takto: 1) v souvislosti s řešením ztráty společnosti za rok 1998 a pro posílení kapitálového vybavení společnosti se základní jmění společnosti zvyšuje o 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) tedy na celkovou částku 12.600.000.000,- Kč (slovy: dvanáctmiliardšestsetmilionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku 5.000.000.000,- Kč (slovy: pětmiliard korun českých) se připouští až do výše 7.600.000.000,- Kč (slovy: sedmmiliardšestsetmilionů korunčeských), tj. zvýšení základního jmění až na celkovou částku 15.200.000.000,- Kč (slovy: patnáctmiliarddvěstěmilionů korun českých). 2. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 50.000.000 (slovy: padesátimilonů) až 76.000.000 (slovy: sedmdesátimilionů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě ("nové akcie"). 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) má právo upsat jednu novou akcii. Dále budou k upisování nových akcií oprávněny osoby, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst.3 obchodního zákoníku. V prvním kole budou upisovány nové kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v zaknihované podobě s využitím přednostních práv osob, které jsou dle evidence Střediska cenných papírů ve 24.00 hodin rozhodného dne pro uplatnění přednostního práva akcionáři České spořitelny, a.s., pokud tito nepřevedli přednostní právo podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.6.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva 34. (slovy: třicátýčtvrtý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Přednostní právo upsat část nových akcií může být osobami, které jsou akcionáři k rozhodnému dni, nebo těmi, na něž bylo přednostní právo řádně převedeno podle § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, vykonáno ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti) dnů počínaje rozhodným dnem, v těchto pobočkách České spořitelny, a.s.: * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 1, Rytířská 29, Praha 1, PSČ 111 21, * Česká spořitelna, a.s. obvodní pobočka v Praze 4, Budějovickác 1912, Praha 4, PSČ 140 21, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Českých Budějovicích, U Černé věže 1, České Budějovice, PSČ 370 26 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Plzni, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Palackého náměstí 28, Plzeň, PSČ 305 09, * Česká spořitelna, a.s.okresní pobočka v Karlových Varech, třída TGM 14, Karlovy Vary, PSČ 361 18, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ústí nad Labem, Mírové náměstí 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 58, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Liberci, Felberova 12/9, Liberec 4, PSČ 460 98, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Hradci Králové, třída ČSA 402, Hradec Králové, PSČ 502 01 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Pardubicích, úsek komerčního a investičního bankovnictví, třída Míru 72, Pardubice, PSČ 531 07 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Brně, Sukova 4, Brno, PSČ 658 47 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka ve Zlíně, Zarámí 4463, Zlín, PSČ 761 65 * Česká spořitelna okresní pobočka v Jihlavě, Křížová 1, Jihlava, PSČ 586 23, * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Ostravě, nám. Dr.E.Beneše 6, Ostrava 1, PSČ 702 70 * Česká spořitelna, a.s. okresní pobočka v Olomouci, úsek komerčního a investičního bankovnictví, Horní náměstí 17, Olomouc, PSČ 772 00. 4. Emisní kurs nových akcií upsaných v prvním kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v prvním kole upsat nové akcie, jinak upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci druhého kola. 5. Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty ve druhém kole k upsání určitým zájemcům, a to akcionářů, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění. Počet nových akcií, který bude nabídnut každému akcionáři, který může upisovat nové akcie ve druhém kole, se stanoví podle podílu jím upsaných nových akcií v prvním kole na celkovém počtu upsaných nových akcií v prvním kole všemi akcionáři, kteří plně využili svého přednostního práva a upsali v prvním kole nové akcie v celém rozsahu svých podílů na základním jmění, přičemž základem pro stanovení počtu nových akcií, které budou jednotlivým akcionářům nabídnuty ve druhém kole, bude rozdíl mezi 76.000.000 kusy nových akcií a počtem všech nových akcií účinně upsaných v prvním kole. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto druhém kole je 5 (slovy: pět) dnů a počíná běžet od 29.7.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto druhém kole 67. (slovy: šedesátýsedmý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve druhém kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto druhém kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č.091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné v druhém kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné, a tyto akcie budou nabídnuty k upsání v rámci třetího kola. 6. Nové akcie, které nebudou účinně upsána ani v prvním ani ve druhém kole, budou nabídnuty ve třetím kole k upsání na základě veřejné výzvy k upisování nových akcií. Lhůta pro upisování nových akcií v tomto třetím kole je 3 (slovy: tři) pracovní dny a počíná běžet od 26.8.1999. V případě, že usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku nenabude právní moci do 10.5.1999, bude počátkem lhůty pro upisování nových akcií v tomto třetím kole 92. (slovy: devadesátýdruhý) pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného resjtříkového soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Místem pro upisování nových akcií jsou pobočky České spořitelny, a.s., ve kterých mohlo být v prvním kole vykonáno přednostní právo. Výzva k upisování nových akcií ve třetím kole bude uveřejněna v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. Emisní kurs nových akcií upsaných v tomto třetím kole jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 091053-3733010146/0800 vedený Českou spořitelnou, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné ve třetím kole upsat nové akcie, jinak je upsání nových akcií, jejichž emisní kurs (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě plně splacen, neúčinné. V případě, že by po uplynutí lhůty pro splacení nových akcií upsaných ve třetím kole nebylo účinně upsáno alespoň 50.000.000 (slovy: padesátmilionů) nových akcií, bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. 7. Emisní kurs každé z upisovaných nových akcií (tj. nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva i nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva) činí 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých). Emisní kurs upisovaných nových akcií se stanovuje v uvedené výši s ohledem na skutečnost, že kurs stávajících akcií společnosti (jejichž jmenovitá hodnota je 100,- Kč na akcii) na veřejných trzích je v současnosti nižší než jejich jmenovitá hodnota, přičemž zákon nedovoluje stanovit nižší emisní kurs akcie než je její jmenovitá hodnota. 8. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění je představenstvo společnosti. 9. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podalo návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a usnesení zveřejnilo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. 10. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání nových akcií odpovídajících konečnému rozsahu zvýšení základního jmění a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zajistilo vydání nových akcií jako zaknihovaných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy. 11. Ohledně nových akcií bude podána žádost o povolení k veřejnému obchodování za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 14.4.1999 - 17.9.1999
Změna stanov schválena usnesením valné hromady dne 20.5.1998. 15.9.1998 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 29. května 1996. 6.8.1996 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám, schválený usnesením valné hromady dne 31. května 1995. 30.6.1995 - 3.4.2000
Základní jmění bylo zcela splaceno. 21.12.1994
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.6.1994 2.8.1994 - 3.4.2000
Akcie na jméno jsou akcie prioritní 2.8.1994 - 17.9.2001
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu. 8.3.1994
Základní kapitál společnosti byl splacen v plné výši, tj. 5,6 mld. Kč. 8.3.1994 - 21.12.1994
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 3.6.1993 27.10.1993 - 3.4.2000
Změna stanov České spořitelny a.s. byla přijata na valné hromadě dne 7.12.1992. 31.5.1993 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám schváleným usnesením valné hromady dne 2.7.1992. 16.7.1992 - 3.4.2000
Dodatek ke stanovám schválený usnesením valné hromady dne 27.1.1992 27.1.1992 - 3.4.2000
Údaje o zřízení společnosti: Společnost byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR zakladatelským plánem z 27.12.1991 podle ust. § 15 a násl. zákona č. 104/1990 Sb. Byly schváleny a přijaty stanovy společnosti, byli jmenováni členové představenstva, dozorčí rady a revizoři účtů. 30.12.1991
Generální ředitel společnosti: Ing. Miloslav Kohoutek, bytem Praha 4, Lečkova 1522 30.12.1991 - 27.1.1992
Ke dni založení společnosti je upsáno 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs a 2.072 tis. akcií na majitele po 1.000 Kčs, což se rovná základnímu kapitálu. Ze základního kapitálu bylo splaceno 68%, tj. 3,8 mld. Kčs. 30.12.1991 - 8.3.1994
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.424,8 tis. akcií, a to 352,8 tis. akcií na jméno po 10.000 Kčs z toho 128,8 tis. akcií prioritních 30.12.1991 - 2.8.1994

Aktuální kontaktní údaje Česká spořitelna, a.s.

Kapitál Česká spořitelna, a.s.

zakladni jmění 15 200 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.9.1999
zakladni jmění 7 600 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1994 - 17.9.1999
zakladni jmění 5 600 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.1991 - 21.12.1994

Akcie Česká spořitelna, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 152 000 000 26.4.2019
Akcie na jméno 100 Kč 140 788 787 19.8.2014 - 26.4.2019
Prioritní akcie na jméno 100 Kč 11 211 213 19.8.2014 - 26.4.2019
Akcie na jméno 100 Kč 140 788 787 2.7.2011 - 19.8.2014
Akcie na majitele 100 Kč 140 788 787 12.8.2002 - 2.7.2011
Akcie na majitele 100 Kč 140 788 787 17.9.2001 - 12.8.2002
Prioritní akcie na jméno 100 Kč 11 211 213 17.9.2001 - 19.8.2014
Akcie na majitele 100 Kč 140 788 787 17.9.1999 - 17.9.2001
Akcie na majitele 100 Kč 64 788 787 21.12.1994 - 17.9.1999
Akcie na jméno 100 Kč 11 211 213 21.12.1994 - 17.9.2001
Akcie na jméno 100 Kč 11 200 000 2.8.1994 - 21.12.1994
Akcie na majitele 100 Kč 44 800 000 2.8.1994 - 21.12.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 352 800 30.12.1991 - 2.8.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 072 000 30.12.1991 - 2.8.1994

Sídlo Česká spořitelna, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Olbrachtova 1929/62 , Praha 140 00 17.9.2001
Adresa Na příkopě 584/29 , Praha 110 00 11.11.1994 - 17.9.2001
Adresa Na příkopě 584/29 , Praha 110 00 27.10.1993 - 11.11.1994
Adresa Václavské náměstí 796/42 , Praha 110 00 30.12.1991 - 27.10.1993

Předmět podnikání Česká spořitelna, a.s.

Platnost údajů od - do
Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca) investování do cenných papírů na vlastní účet, cb) finanční pronájem (finanční leasing), cc) platební styk a zúčtování, cd) vydávání a správa platebních prostředků, ce) poskytování záruk, cf) otvírání akreditivů, cg) obstarávání inkasa, ch) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na úč et zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o c enných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírec h, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investič ních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o ce nných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se f úzí a koupí podniků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d) vydávání hypotečních zástavních listů, e) finanční makléřství, f) výkon činnosti depozitáře, g) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h) poskytování bankovních informací, i) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j) pronájem bezpečnostních schránek, k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l) činnost podle § 74 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, - uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 8.7.2016
Činnosti přímo související s činnostmi dle § 1 odst. 3 písm. c) zákona o bankách uvedenými v bankovní licenci České spořitelny 2.2.2015 - 17.8.2016
Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a)přijímání vkladů od veřejnosti, b)poskytování úvěrů, c)výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena: ca)investování do cenných papírů na vlastní účet, cb)finanční pronájem (finanční leasing), cc)platební styk a zúčtování, cd)vydávání a správa platebních prostředků, ce)poskytování záruk, cf)otvírání akreditivů, cg)obstarávání inkasa, ch)poskytování investičních služeb zahrnující -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků , -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2) písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zák ona o cenných papírech, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papíre ch, -doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, d)vydávání hypotečních zástavních listů, e)finanční makléřství, f)výkon činnosti depozitáře, g)směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), h)poskytování bankovních informací, i)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, j)pronájem bezpečnostních schránek, k)činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny, l)činnost podle § 74 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření -vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, -uzavírání jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 19.8.2014 - 8.7.2016
Výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů výkon činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, d) vydávání a správa platebních prostředků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, h) poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu pdole § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podnik ů, - dopňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle odstavce 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) záko na o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papír ech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, i) vydávání hypotečních zástavních listů, j) finanční makléřství, k) výkon funkce depozitáře, l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), m) poskytování bankovních informací, n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, o) pronájem bezpečnostních schránek, p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České spořitelny. 30.9.2004 - 19.8.2014
Předmětem podnikání je provádění bankovních obchodů a poskytování bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí podle právních předpisů pro činnost bank, zejména pak tyto činnosti: 17.9.2001 - 30.9.2004
přijímání vkladů od veřejnosti 17.9.2001 - 30.9.2004
poskytování úvěrů 17.9.2001 - 30.9.2004
vedení oddělené části evidence Střediska cenných papírů 17.9.2001 - 30.9.2004
provozování sauny a posilovny 16.9.1999 - 17.9.2001
poskytování komplexního servisu produktů dceřiných společností (informace, nabídka, zprostředkování prodeje apod.) 15.9.1998 - 17.9.2001
hostinská činnost 7.8.1998 - 17.9.2001
instalace a opravy elektronických zařízení 7.8.1998 - 17.9.2001
pořádání výchovně-vzdělávacích akcí 27.11.1997 - 17.9.2001
ubytovací služby 27.11.1997 - 17.9.2001
pronájem nebytových prostor pro účely školení včetně poskytovácní didaktické techniky 27.11.1997 - 17.9.2001
- provozování odstavných ploch pro motorová vozidla 27.11.1997 - 17.9.2001
- přenášení identifikačních údajů na bankovní karty, včetně údajů souvisejících s používáním karet, a to jak ve viditelné, tak i elektronické podobě /personalizace karet/ 27.11.1997 - 17.9.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č. 455/1991 Sb., v úplném znění a zboží tímto zákonem vyloučeného 27.11.1997 - 17.9.2001
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tím spojených 27.11.1997 - 17.9.2001
vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona 27.11.1997 - 30.9.2004
- pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb s tím spojených 30.6.1995 - 6.8.1996
Předmětem činnosti je provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, dále pak tyto činnosti: 30.6.1995 - 17.9.2001
- investování do cenných papírů na vlastní účet 30.6.1995 - 30.9.2004
- finanční pronájem 30.6.1995 - 30.9.2004
- platební styk a zúčtování 30.6.1995 - 30.9.2004
- vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 30.6.1995 - 30.9.2004
- poskytování záruk 30.6.1995 - 30.9.2004
- otvírání akreditivů 30.6.1995 - 30.9.2004
- obstarávání inkasa 30.6.1995 - 30.9.2004
- obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kursových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry 30.6.1995 - 30.9.2004
- účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb 30.6.1995 - 30.9.2004
- finannčí makléřství 30.6.1995 - 30.9.2004
- poskytování porad ve věcech podnikání 30.6.1995 - 30.9.2004
- obhospodařování cennách papírů klienta na jeho účet včetně poradenství 30.6.1995 - 30.9.2004
- uložení a správu cenných papírů nebo jiných hodnot 30.6.1995 - 30.9.2004
- výkon funkce depozitáže investičního fondu 30.6.1995 - 30.9.2004
- směnárenskou činnost 30.6.1995 - 30.9.2004
- poskytování bankovních informací 30.6.1995 - 30.9.2004
- pronájem bezpečnostních schránek 30.6.1995 - 30.9.2004
Provádění bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb podle § 9 zákona č. 158/1989 Sb. v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, zejm. přijímání vkladů, poskytování úvěrů a investic do cenných papírů na vlastní účet, vedení investičních fondů, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské a majetková účast na akciových a jiných společnostech bez ohledu na předmět jejich činnosti 30.12.1991 - 30.6.1995

vedení firmy Česká spořitelna, a.s.

Statutární orgán Česká spořitelna, a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, ato tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni (dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu mu sí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti. 8.7.2017
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, ato tak, že kobchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni kjednání ake všem úkonům za společnost, knimž obvykle dochází při činnosti, kníž byli při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni ( dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu musí b ýt podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti. V souladu s § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti předseda představenstva - Ing. Tomáš Salomon. 3.2.2016 - 8.7.2017
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle docház í při činnosti, k níž byli při provozování podniku konkrétně vniřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni ( dále též ,,oprávnění zaměstnanci"). Jednání zaměstnanců, které má písemnou formu m usí být podepsáno dvěma oprávněnými zaměstnanci, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti. 24.8.2007 - 3.2.2016
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle docház í při činnosti, k níž při provozování podniku konkrétně vniřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni. Jednání zaměstanance, které zavuzuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podep sáno jednajícícm zaměstnancem a dalším jemu podřízeným zaměstnancem neboj jiným zaměstnancem pověřeným k tomuto jednání, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy; výjimky stanoví organizační řád společnosti. 3.7.2007 - 24.8.2007
Jednání členů představenstva, které má písemnou formu, musí být podepsáno dvěma členy představenstva, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni k jednání a ke všem úkonům za společnost, k nimž obvykle dochází při činnosti, k níž při provozování podniku konkrétně vnitřními organizačními předpisy nebo představenstvem anebo přímým nadřízeným vedoucím zaměstnancem pověřeni. Jednání zaměstnance, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím zaměstnancem a dalším jemu podřízeným zaměstnancem nebo jiným zaměstnancem pověřeným k tomuto jednání, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy, výjimky stanoví organizační řád společnosti. 17.9.2001 - 3.7.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo společně dva pověření členové představenstva. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva anebo společně dva pověření členové představenstva. Jménem společnosti jednají a podepisují zaměstnanci společnosti tak, jak to stanoví organizační předpisy společnosti. 15.9.1998 - 17.9.2001
Způsob jednání za společnost: předseda představenstva vykonává usnesení představenstva a je představitelem společnosti navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně a pokud nepodepisuje předseda nebo místopředseda, dva pověření členové představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu (§ 15 stanov), - pracovník (pracovníci) společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy 6.8.1996 - 15.9.1998
Způsob jednání za společnost: předseda představenstva vykonává usnesení představenstva a je představitelem společnosti navenek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně, nebo dva členové představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu (§ 15 stanov), - pracovníci společnosti v rozsahu stanoveném organizačními předpisy. 27.10.1993 - 6.8.1996
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis - předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva současně ve věcech, které přísluší rozhodovat představenstvu - pracovníci společnosti v rozsahu daném organizačními předpisy 27.1.1992 - 27.10.1993
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva - generální ředitel, jeho náměstkové, prokuristé a další pracovníci společnosti v rozsahu daném organizačním řádem - podpisy musí být vždy dva - dva kteříkoliv pracovníci společnosti v rozsahu zmocnění daného jim představenstvem - generální ředitel v rozsahu zmocnění daného mu představenstvem 30.12.1991 - 27.1.1992
členka představenstva Ing. Daniela Pešková 9.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Adresa: Pod novým lesem 137/52 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Pavel Kráčmar 9.3.2016
Vznik členství 1.2.2016
Adresa: Čínská 880/18 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Bohuslav Šolta 20.3.2017
Vznik členství 13.3.2017
Adresa: Dunajská 24 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
Místopředseda představenstva Wolfgang Schopf 11.11.2017
Vznik členství 1.8.2017
Vznik funkce 1.8.2017
Adresa: Karl Heinrich Waggerlgasse 8 , 2332 Hennersdorf Rakouská republika
Člen představenstva Ing. Karel Mourek 11.11.2017
Vznik členství 1.8.2017
Adresa: Meduňková 711/31 , Praha 103 00
předseda Ing. Tomáš Salomon 4.3.2019
Vznik členství 2.1.2019
Vznik funkce 2.1.2019
Adresa: Alej Českých exulantů 1153 9, 161 00 Praha Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Klapal 27.1.1992 - 27.10.1993
Adresa: Mezivrší 1444/27 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Kohoutek 30.12.1991 - 15.2.1994
Adresa: Lečkova 1522/13 , Praha 149 00
člen představenstva JUDr. Rudolf Hanus 15.2.1994 - 22.9.1994
Adresa: Drtinova 372 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva JUDr. Jiří Klán 27.1.1992 - 11.11.1994
Adresa: Primátorská 5 , 180 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Beneš 27.1.1992 - 11.11.1994
Adresa: Herčíkova 2498/18 , Brno 612 00
člen předsedstavenstva JUDr. Rudolf Hanus 22.9.1994 - 11.11.1994
Adresa: Drtinova 372/24 , Praha 150 00
člen představenstva RSDr. Bohumil Moutelík 16.7.1992 - 30.6.1995
Adresa: Bítovská 1212/10 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Jaroslav Klapal 27.10.1993 - 30.6.1995
Adresa: Starobylá 245/8 , Praha 149 00
člen představenstva JUDr. Jiří Klán 11.11.1994 - 31.8.1995
Adresa: Primátorská 1830/51 , Praha 180 00
člen představenstva JUDr. Jiří Klán 31.8.1995 - 8.1.1996
Adresa: Kotorská 1575/30 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. František Kopřiva 8.1.1996 - 20.11.1997
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Kamil Ziegler 20.11.1997 - 7.8.1998
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Josef Kotrba 16.12.1997 - 7.8.1998
Adresa: Na bělidle 975/17 , Praha 150 00
místopředseda představenstva JUDr. Karel Kotrba 30.12.1991 - 15.9.1998
Adresa: U Klikovky 2020/23 , Praha 150 00
člen představenstva JUDr. Rudolf Hanus 11.11.1994 - 15.9.1998
Adresa: Drtinova 372/24 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Rudolf Baran 15.9.1998 - 27.10.1998
Adresa: Brunclíkova 1830/11 , Praha 162 00
člen představenstva RNDr. Vladimír Kotlář 30.12.1991 - 14.4.1999
Adresa: Pertoldova 3339/35 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Svoboda 30.12.1991 - 17.9.1999
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Klapal 15.2.1994 - 17.9.1999
Adresa: Starobylá 245/8 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Kamil Ziegler 7.8.1998 - 17.9.1999
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Josef Kotrba 7.8.1998 - 17.9.1999
Adresa: Jasná I 1580/12 , Praha 147 00
místopředseda představenstva JUDr. Rudolf Hanus 15.9.1998 - 17.9.1999
Adresa: Drtinova 372/24 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Dušan Baran 27.10.1998 - 17.9.1999
Adresa: Brunclíkova 1830/11 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Roman Mertlík 17.9.1999 - 28.9.1999
Adresa: Národní obrany 714/14 , Praha 160 00
člen představenstva RNDr. Vladimír Kotlář 14.4.1999 - 7.8.2000
Adresa: U Menhiru III 223 , Zbuzany 252 25
člen představenstva Ing. Jaroslav Svoboda 17.9.1999 - 7.8.2000
Adresa: U kříže 633/28 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Petr Hlaváček 17.9.1999 - 7.8.2000
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 190 17
předseda představenstva Mgr. Dušan Baran 17.9.1999 - 3.1.2001
Adresa: Brunclíkova 1830/11 , Praha 162 00
člen představenstva Ing. Roman Mentlík 28.9.1999 - 3.1.2001
Adresa: Národní obrany 714/14 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Hlaváček 7.8.2000 - 3.1.2001
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 190 17
člen představenstva Ing. Martin Škopek 7.8.2000 - 3.1.2001
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
místopředseda představenstva John James Stack, Dat.nar. 4.srpna 1946 28.12.2000 - 3.1.2001
Adresa: Spojené státy americké
10128-1200 New York, 1105 Park Ave, # 5 D
předseda představenstva John James Stack 3.1.2001 - 21.8.2002
Adresa: Kozlovská 1388/9 , Praha 160 00
člen představenstva Mag. Gernot Mittendorfer 3.1.2001 - 21.8.2002
Adresa: Kroftova 415/10 , Praha 150 00
člen Karel Jan Jeníček 30.1.2001 - 21.8.2002
Adresa: U Pernikářky 1510/14 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Mgr. Dušan Baran 3.1.2001 - 10.12.2002
Vznik členství 20.5.1998
Zánik členství 20.5.2002
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 20.5.2002
Adresa: Anhaltova 951/26 , Praha 169 00
člen představenstva Mag. Gernot Mittendorfer 21.8.2002 - 10.12.2002
Vznik členství 1.7.2000
Adresa: Frehlüchgasse 9 , 1230 Vídeň Rakouská republika
člen představenstva Ing. Martin Škopek 3.1.2001 - 3.11.2003
Vznik členství 18.10.1999
Adresa: Chatová 1435/22 , Praha 153 00
člen Karel Jan Jeníček 21.8.2002 - 29.3.2004
Vznik členství 11.10.2000
Zánik členství 31.12.2003
Adresa: Jinočanská 1027/3 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Daniel Heler 3.1.2001 - 30.8.2004
Vznik členství 1.7.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
předseda představenstva John James Stack 21.8.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 1.3.2000
Zánik členství 3.7.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 3.7.2004
Adresa: Spojené státy americké
1105 Park Avenue 5D, NY 10128-1200
člen představenstva Mag. Gernot Mittendorfer 10.12.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 1.7.2000
Zánik členství 30.6.2004
Adresa: Frehlüchgasse 9 , 1230 Vídeň Rakouská republika
člen představenstva Ing. Martin Škopek 3.11.2003 - 30.8.2004
Vznik členství 18.10.1999
Zánik členství 17.10.2003
Adresa: Vrbová 737 , Jesenice 252 42
člen představenstva Dipl. Ing. Peter Cecelsky 29.1.2004 - 5.1.2006
Vznik funkce 23.7.2003
Zánik funkce 1.12.2005
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Petr Hlaváček 2.9.2002 - 11.4.2006
Vznik členství 7.3.2002
Zánik členství 7.3.2006
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 190 17
místopředseda představenstva Mgr. Dušan Baran 10.12.2002 - 1.6.2006
Vznik členství 20.5.2002
Zánik členství 20.5.2006
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 20.5.2006
Adresa: Anhaltova 951/26 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Martin Škopek 30.8.2004 - 1.12.2006
Vznik funkce 19.10.2003
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Vrbová 737 , Jesenice 252 42
předseda představenstva John James Stack 30.8.2004 - 3.7.2007
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 9.3.2004
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Thunovská 184/20 , Praha 118 00
místopředseda představenstva Mgr. Dušan Baran 1.6.2006 - 24.8.2007
Vznik členství 21.5.2006
Vznik funkce 21.5.2006
Adresa: Anhaltova 951/26 , Praha 169 00
předseda představenstva Mag. Gernot Mittendorfer 3.7.2007 - 24.8.2007
Vznik členství 31.5.2007
Vznik funkce 5.6.2007
Adresa: Rakouská republika
Anif, Herbert von Karajan Strasse 10, 2081
člen představenstva Ing. Daniel Heler 30.8.2004 - 29.10.2008
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 1.7.2004
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Heinz Knotzer 30.8.2004 - 29.10.2008
Zánik členství 1.8.2008
Vznik funkce 1.8.2004
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Pavel Kysilka CSc. 4.11.2004 - 3.11.2008
Vznik členství 5.10.2004
Zánik členství 5.10.2008
Adresa: Ke Stromečkům 1360 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Petr Hlaváček 11.4.2006 - 2.2.2010
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 31.12.2009
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 190 17
člen Ing. Jiří Škorvaga CSc. 1.12.2006 - 30.10.2010
Vznik funkce 1.11.2006
Adresa: Eliášova 549/42 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Mgr. Dušan Baran 24.8.2007 - 30.10.2010
Vznik členství 21.5.2006
Vznik funkce 21.5.2006
Adresa: Nad Jenerálkou 768/13 , Praha 160 00
předseda představenstva Mag. Gernot Mittendorfer 24.8.2007 - 24.1.2011
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 31.12.2010
Vznik funkce 5.6.2007
Zánik funkce 31.12.2010
Adresa: Na Malé Šárce 753 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Pavel Kysilka CSc. 3.11.2008 - 24.1.2011
Vznik členství 6.10.2008
Adresa: Ke Stromečkům 1360 , Hostivice 253 01
člen představenstva Ing. Daniel Heler 29.10.2008 - 27.8.2012
Vznik členství 2.7.2008
Zánik členství 3.7.2012
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Heinz Knotzer 29.10.2008 - 27.8.2012
Vznik členství 2.8.2008
Zánik členství 3.8.2012
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kysilka CSc. 24.1.2011 - 13.11.2012
Vznik členství 6.10.2008
Zánik členství 7.10.2012
Vznik funkce 1.1.2011
Zánik funkce 7.10.2012
Adresa: Ke Stromečkům 1360 , Hostivice 253 01
místopředseda představenstva Mgr. Dušan Baran 30.10.2010 - 28.8.2013
Vznik členství 16.6.2010
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 16.6.2010
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Nad Jenerálkou 768/13 , Praha 160 00
člen představenstva Dr. Heinz Knotzer 27.8.2012 - 28.8.2013
Vznik členství 3.8.2012
Zánik členství 31.7.2013
Adresa: V malých domech I 583/5 , Praha 147 00
člen Ing. Jiří Škorvaga CSc. 30.10.2010 - 29.1.2015
Vznik členství 2.11.2010
Zánik členství 2.11.2014
Adresa: Eliášova 549/42 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kysilka CSc. 13.11.2012 - 3.2.2016
Vznik členství 7.10.2012
Zánik členství 31.12.2015
Vznik funkce 7.10.2012
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: Ke Stromečkům 1360 , Hostivice 253 01
Člen představenstva Ing. Tomáš Salomon 29.1.2015 - 3.2.2016
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Sadová 474/6 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Daniel Heler 27.8.2012 - 9.3.2016
Vznik členství 3.7.2012
Zánik členství 31.1.2016
Adresa: Národní obrany 908/47 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Wolfgang Schopf 28.8.2013 - 11.11.2017
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.8.2017
Vznik funkce 20.8.2013
Zánik funkce 1.8.2017
Adresa: Karl Heinrich Waggerlgasse 8 , 2332 Hennersdorf Rakouská republika
člen představenstva Karel Mourek 28.8.2013 - 11.11.2017
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 1.8.2017
Adresa: Meduňková 711/31 , Praha 103 00
Předseda představenstva Ing. Tomáš Salomon 3.2.2016 - 28.10.2018
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 1.1.2016
Adresa: Sadová 474/6 , Praha 161 00
Předseda představenstva Ing. Tomáš Salomon 28.10.2018 - 4.3.2019
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2016
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Alej Českých exulantů 1153 9, 161 00 Praha Česká republika

Dozorčí rada Česká spořitelna, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Maximilian Hardegg 8.7.2016
Vznik členství 25.5.2016
Adresa: C/O Gutsverwaltung Hardegg , 2062 Seefeld-Kadolz Rakouská republika
Člen dozorčí rady Peter Bosek 8.7.2017
Vznik členství 26.4.2017
Adresa: Hansalgasse 3/21 , 1030 Vídeň Rakouská republika
Členka dozorčí rady Ing. Zlata Grőningerová 8.7.2017
Vznik členství 26.4.2017
Adresa: Počernická 3226/2 , Praha 100 00
Předseda dozorčí rady John James Stack 11.11.2017
Vznik členství 26.4.2017
Vznik funkce 26.6.2017
Adresa: Park Avenue , 1212 New York Spojené státy americké
Místopředseda Mag. Andreas Treichl 3.8.2018
Vznik členství 30.4.2018
Vznik funkce 30.4.2018
Adresa: Metternichgasse 10/8 , 1030 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Brávek 5.1.2019
Vznik členství 22.4.2016
Adresa: 138 , Buš 252 08
člen Aleš Veverka 4.3.2019
Vznik členství 15.1.2019
Adresa: Na Pěšině 3155/26 , Břeclav 690 03
člen Helena Černá 4.3.2019
Vznik členství 15.1.2019
Adresa: 305 , Dolany 783 16
člen Ing. Petr Brázda 4.3.2019
Vznik členství 15.1.2019
Adresa: Petrovická 197 , Ústí nad Labem 403 40
předseda dozorčí rady Ing. Jan Princ CSc. 31.5.1993 - 27.10.1993
Adresa: Křivoklátská 345 , Unhošť 273 51
člen dozorčí rady Ing. Milan Kondr 31.5.1993 - 27.10.1993
Adresa: Junácká 1469/11 , Praha 169 00
člen dozorčí rady JUDr.ing. Vojtěch Bureš 31.5.1993 - 27.10.1993
Adresa: Křivenická 445/31 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Kolek CSc. 31.5.1993 - 27.10.1993
Adresa: Vondroušova 1213/40 , Praha 163 00
místopředseda dozorčí rady Prof.JUDr. Milan Bakeš DrSc. 31.5.1993 - 27.10.1993
Adresa: Ke skalkám 2449/69 , Praha 106 00
člen dozorčí rady ing. Jiří Cenek 27.10.1993 - 15.2.1994
Adresa: Travná 1201 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Princ 15.2.1994 - 2.8.1994
Adresa: Křivoklátská 345 , Unhošť 273 51
člen dozorčí rady ing. Jiří Chroustovský 27.10.1993 - 7.5.1996
Adresa: Geologická 992/3 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Božena Fejtová 31.5.1993 - 6.8.1996
Adresa: Třebíčského 722 , 277 01 Jindřichův Hradec Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Musil 31.5.1993 - 6.8.1996
Adresa: 75 , Běstvina 538 45
člen dozorčí rady Jan Krejča 31.5.1993 - 6.8.1996
Adresa: Prokofjevova 852/39 , Brno 623 00
předseda dozorčí rady Vladimír Rudlovčák, Csc. 27.10.1993 - 6.8.1996
Adresa: Davídkova 2103/95 , Praha 182 00
člen dozorčí rady prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc. 27.10.1993 - 6.8.1996
Adresa: Ke skalkám 2449/69 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Dejl 6.8.1996 - 20.11.1997
Adresa: Notečská 561/16 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Dejl 20.11.1997 - 26.11.1997
Adresa: Vazovova 3211/8 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Livia Klausová 31.5.1993 - 16.12.1997
Adresa: Českolipská 381/25 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady JUDr.Ing. Jiří Špička 27.10.1993 - 15.9.1998
Adresa: Arménská 1369/4 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Kocourek 6.8.1996 - 15.9.1998
Adresa: Kopeckého 1328/43 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Vladimír Rudlovčák CSc. 6.8.1996 - 15.9.1998
Adresa: Davídkova 2103/95 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc. 6.8.1996 - 15.9.1998
Adresa: Ke skalkám 2449/69 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Doc.dr. Eduard Schmidt CSc. 31.5.1993 - 14.4.1999
Adresa: Vondrákova 636/17 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Bořek Valvoda 31.5.1993 - 17.9.1999
Adresa: Dvořákova 68 , 434 01 Most Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jana Vernerová 2.8.1994 - 17.9.1999
Adresa: Spotřebitelská 366 , Praha 155 31
člen dozorčí rady Ing. Evžen Tošenovský 6.8.1996 - 17.9.1999
Adresa: Horymírova 2949/14 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Prof.Ing. Jan Seger CSc. 6.8.1996 - 17.9.1999
Adresa: U zdravotního ústavu 1857/1 , Praha 100 00
člen dozorčí rady JUDr.Ing. Jiří Špička 15.9.1998 - 17.9.1999
Adresa: Arménská 1369/4 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Doc.dr. Eduard Schmidt CSc. 14.4.1999 - 17.9.1999
Adresa: Galandauerova 2586/8 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Dr.Iur. Kurt Geiger 16.9.1999 - 17.9.1999
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
21 Argyll Road, London, W8 7BS
místopředseda dozorčí rady prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc. 15.9.1998 - 7.8.2000
Adresa: Ke skalkám 2449/69 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Doc.Ing. Štěpán Müller CSC. 17.9.1999 - 7.8.2000
Adresa: Renoirova 621/2 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Zeman CSc. 17.9.1999 - 7.8.2000
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Livia Klausová 16.12.1997 - 28.12.2000
Adresa: Kubišova 2186/2 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Doc.Ing. Jiří Havel CSc. 17.9.1999 - 28.12.2000
Adresa: Na Balkáně 2118/130 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Hejnák CSc. 17.9.1999 - 28.12.2000
Adresa: Slezská 1426/119 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Zeman CSc. 7.8.2000 - 28.12.2000
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Miloslava Opletalová 6.3.1998 - 3.1.2001
Adresa: Jílová 531/6 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady JUDr. Karel Kotrba 15.9.1998 - 3.1.2001
Adresa: U Klikovky 2020/23 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Zdeněk Zajíček 17.9.1999 - 3.1.2001
Adresa: Kovářova 1578/9 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Novotný CSc. 7.8.2000 - 3.1.2001
Adresa: Jeseniova 431/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady JUDr.Ing. Gustav Svěrák 6.8.1996 - 1.9.2001
Adresa: Jelínkova 1616/1 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Zeman CSc. 28.12.2000 - 1.9.2001
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Černý 17.9.1999 - 21.8.2002
Adresa: Štefánikova 1278 , Úvaly 250 82
člen dozorčí rady prof.JUDr. Milan Bakeš Dr.Sc. 7.8.2000 - 21.8.2002
Adresa: Ke skalkám 2449/69 , Praha 106 00
místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Livia Klausová 28.12.2000 - 21.8.2002
Adresa: Kubišova 2186/2 , Praha 182 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Liška 17.9.1999 - 2.9.2002
Vznik členství 11.5.1999
Zánik členství 11.5.2002
Adresa: Amforová 1888/38 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Dr.Iur. Kurt Geiger 17.9.1999 - 10.12.2002
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 22.5.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
32 Argyll Road, London, W8 7BS
člen Mark K. Gormley 3.1.2001 - 10.12.2002
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 21.8.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
5 Aubrey Road, London W8 5JJ
člen Herbert Schimetschek 3.1.2001 - 10.12.2002
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 2.5.2002
Adresa: Rakouská republika
Bauernfeldgasse 2/8, 1190 Wien
člen dozorčí rady Dr. Manfred Wimmer 28.12.2000 - 3.11.2003
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 3.8.2003
Adresa: Silbergasse 59 , 1190 Wien Rakouská republika
předseda Mag. Andreas Treichl 3.1.2001 - 3.11.2003
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 3.8.2003
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 3.8.2003
Adresa: Rakouská republika
Metternichgasse 10/8, 1030 Wien
člen Mag. Reinhard Ortner 3.1.2001 - 3.11.2003
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 3.8.2003
Adresa: Rakouská republika
Singerstrasse 16/5, 1010 Wien
člen Mgr. Josef Komárek 3.1.2001 - 3.11.2003
Vznik členství 5.5.2000
Zánik členství 5.8.2003
Adresa: Michálkova 1669 , Roudnice nad Labem 413 01
člen Ing. Miloslav Hejnák CSc. 1.9.2001 - 3.11.2003
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 14.5.2003
Vznik funkce 27.6.2000
Zánik funkce 14.5.2003
Adresa: Slezská 1426/119 , Praha 130 00
místopředsedkyně dozorčí rady Ing. Livia Klausová 21.8.2002 - 3.11.2003
Vznik členství 3.8.2000
Zánik členství 14.5.2003
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 14.5.2003
Adresa: Kubištova 2 , 182 00 Praha 8 Česká republika
člen dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt 10.12.2002 - 25.2.2004
Vznik členství 21.8.2002
Adresa: Breitenseer Strasse 37 , 1140 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dipl. Ing. André Horovitz 3.11.2003 - 30.8.2004
Vznik funkce 15.5.2003
Zánik funkce 14.7.2004
Adresa: Loquai Platz 12 , 1060 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Reinhard Ortner 3.11.2003 - 30.8.2004
Vznik funkce 4.8.2003
Adresa: Singerstrasse 16 , 1010 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Jitka Šrotýřová 2.9.2002 - 10.9.2005
Vznik členství 1.4.2002
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: Na Jaroši 122 , Předboj 250 72
člen dozorčí rady Marek Pospěch 2.9.2002 - 10.9.2005
Vznik členství 1.4.2002
Zánik členství 1.7.2005
Adresa: Jiřího Wolkera 876 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen dozorčí rady Dr. Christian Coreth 10.12.2002 - 10.9.2005
Vznik členství 22.5.2002
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: Zollergasse 2 , 1070 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Maximilian Hardegg 10.12.2002 - 10.9.2005
Vznik členství 22.5.2002
Zánik členství 23.5.2005
Adresa: C/O Gutsverwaltung Hardegg , 2062 Seefeld-Kadolz Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Zlata Gröningerová 3.11.2003 - 10.9.2005
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt 3.11.2003 - 10.9.2005
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: Breitenseer Strasse 37 , 1140 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Andreas Treichl 3.11.2003 - 10.9.2005
Vznik funkce 4.8.2003
Adresa: Metternichgasse 10 , 1030 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Herbert Juranek 22.11.2004 - 10.9.2005
Vznik členství 5.10.2004
Zánik členství 29.4.2005
Adresa: Rakouská republika
Leithagürtel 17, A-2460 Bruck/Leitha
člen dozorčí rady Libuše Růžičková 2.9.2002 - 5.10.2005
Vznik členství 11.5.2002
Zánik členství 11.8.2005
Adresa: Mánesova 1624/20 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Dr. Manfred Wimmer 3.11.2003 - 8.8.2006
Vznik funkce 4.8.2003
Zánik funkce 4.8.2006
Adresa: Silbergasse 59 , 1190 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Mag. Reinhard Ortner 30.8.2004 - 8.8.2006
Vznik členství 4.8.2003
Zánik členství 4.8.2006
Vznik funkce 9.3.2004
Zánik funkce 4.8.2006
Adresa: Singerstrasse 16 , 1010 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt 10.9.2005 - 8.8.2006
Vznik funkce 15.5.2003
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: Lindgraben Gasse 38 , 1230 Wien Rakouská republika
předseda dozorčí rady Mag. Andreas Treichl 10.9.2005 - 8.8.2006
Vznik funkce 4.8.2003
Zánik funkce 4.8.2006
Adresa: Metternichgasse 10 , 1030 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Zlata Gröningerová 10.9.2005 - 1.12.2006
Zánik členství 30.9.2006
Vznik funkce 15.5.2003
Adresa: Počernická 3226/2 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mag. Reinhard Ortner 8.8.2006 - 1.12.2006
Vznik členství 5.8.2006
Adresa: Singerstrasse 16 , 1010 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Mag. Andreas Treichl 8.8.2006 - 1.12.2006
Vznik členství 5.8.2006
Adresa: Metternichgasse 10 , 1030 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Monika Houštecká 25.2.2004 - 20.7.2007
Zánik členství 28.2.2007
Vznik funkce 28.11.2003
Adresa: Tylova 1769/19 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Dr. Christian Coreth 10.9.2005 - 20.7.2007
Zánik členství 7.2.2007
Vznik funkce 23.5.2005
Adresa: Zollergasse 2 , 1070 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Dr. Manfred Wimmer 8.8.2006 - 20.7.2007
Vznik členství 4.8.2006
Zánik členství 26.4.2007
Adresa: Heuberggasse 21 , 2170 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Mag. Reinhard Ortner 1.12.2006 - 20.7.2007
Vznik členství 5.8.2006
Vznik funkce 23.10.2006
Zánik funkce 26.4.2007
Adresa: Singerstrasse 16 , 1010 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Johannes Kinsky 13.12.2007 - 11.2.2008
Vznik členství 27.4.2007
Adresa: Pod hradbami 655/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Maximilian Hardegg 10.9.2005 - 27.6.2008
Zánik členství 23.5.2008
Vznik funkce 23.5.2005
Adresa: C/O Gutsverwaltung Hardegg , 2062 Seefeld-Kadolz Rakouská republika
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Herbert Juranek 10.9.2005 - 27.6.2008
Zánik členství 29.4.2008
Vznik funkce 29.4.2005
Adresa: Leithagürtel 17 , 2460 Bruck / Leitha Rakouská republika
člen dozorčí rady Jitka Šrotýřová 10.9.2005 - 3.11.2008
Zánik členství 2.10.2008
Vznik funkce 2.7.2005
Adresa: Na Jaroši 122 , Předboj 250 72
člen dozorčí rady Marek Pospěch 10.9.2005 - 3.11.2008
Zánik členství 2.10.2008
Vznik funkce 2.7.2005
Adresa: Jiřího Wolkera 876 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
předseda dozorčí rady Mag. Andreas Treichl 1.12.2006 - 3.11.2008
Vznik členství 5.8.2006
Zánik členství 23.6.2008
Vznik funkce 23.10.2006
Zánik funkce 23.6.2008
Adresa: Metternichgasse 10 , 1030 Wien Rakouská republika
člen dozorčí rady Péter Kisbenedek 20.7.2007 - 3.11.2008
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: Maďarská republika
Budapešť, Kekcinke Str. 7/B, 1223
místopředseda dozorčí rady Johannes Kinsky 11.2.2008 - 3.11.2008
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 29.6.2008
Vznik funkce 29.5.2007
Zánik funkce 29.6.2008
Adresa: Pod hradbami 655/6 , Praha 160 00
člen dozorčí rady RNDr. Monika Laušmanová CSc. 10.9.2005 - 3.2.2009
Vznik funkce 12.8.2005
Zánik funkce 12.11.2008
Adresa: Španielova 1261/17 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt 8.8.2006 - 3.2.2009
Vznik členství 16.5.2006
Adresa: Kaserngasse 3 , 1230 Wien Rakouská republika
předseda dozorčí rady Dr. Manfred Wimmer 3.2.2009 - 2.2.2010
Vznik členství 1.10.2008
Zánik členství 29.4.2009
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 29.4.2009
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170
člen dozorčí rady Andreas Klingen MBA 20.7.2007 - 4.6.2010
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 23.4.2010
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Josefstädter Str. 76/6, 1080
člen dozorčí rady Jolana Dyková 11.2.2008 - 30.10.2010
Vznik členství 29.11.2007
Adresa: 147 , 338 08 Zbiroh Česká republika
člen dozorčí rady Dr Heinz Kessler 20.7.2007 - 13.7.2011
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030
místopředseda dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt 3.2.2009 - 13.7.2011
Vznik členství 16.5.2006
Zánik členství 16.8.2010
Vznik funkce 23.6.2008
Zánik funkce 16.8.2010
Adresa: Kaserngasse 3 , 1230 Wien Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt 13.7.2011 - 13.7.2011
Vznik členství 23.9.2010
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 23.9.2010
Zánik funkce 20.4.2011
Adresa: Rakouská republika
1230 Wien, Kaserngasse 3
člen dozorčí rady Jolana Dyková 30.10.2010 - 1.2.2012
Vznik členství 29.11.2007
Zánik členství 29.11.2011
Adresa: Muchova 473 , Zbiroh 338 08
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Maximilian Hardegg 27.6.2008 - 19.7.2012
Vznik členství 24.5.2008
Zánik členství 25.5.2012
Adresa: C/O Gutsverwaltung Hardegg , 2062 Seefeld-Kadolz Rakouská republika
člen dozorčí rady Herbert Juranek 27.6.2008 - 19.7.2012
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 1.5.2012
Adresa: Leithagürtel 17 , 2460 Bruck / Leitha Rakouská republika
člen dozorčí rady Claudia Höller 4.6.2010 - 19.7.2012
Vznik funkce 24.4.2010
Zánik funkce 20.4.2012
Adresa: Rakouská republika
Klosterneuburg, Freyengasse 28-30, 3400
člen dozorčí rady JUDr. Eliška Bramborová 3.11.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 3.10.2008
Zánik členství 4.10.2012
Adresa: Odlehlá 325/58 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Jirásek 3.11.2008 - 13.11.2012
Vznik členství 3.10.2008
Zánik členství 4.10.2012
Adresa: Jana Palacha 144 , Kutná Hora 284 01
předseda dozorčí rady Dr. Manfred Wimmer 2.2.2010 - 6.8.2013
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 29.4.2013
Vznik funkce 29.4.2009
Zánik funkce 29.4.2013
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Heuberggasse 21/3, 1170
člen dozorčí rady Mag. Bernhard Spalt 13.7.2011 - 6.8.2013
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 21.4.2013
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Kaserngasse 3, 1230
člen dozorčí rady Dr. Heinz Kessler 13.7.2011 - 6.8.2013
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 21.4.2013
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Landstrasser Hauptsrasse 65, 1030
člen dozorčí rady John James Stack 6.8.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 22.4.2013
Adresa: Park Avenue 9 , New York Spojené státy americké
místopředseda dozorčí rady Peter Bosek 6.8.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 22.4.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Zánik funkce 12.9.2013
Adresa: Kellergasse 124 , 2103 Langenzersdorf Rakouská republika
předseda dozorčí rady Manfred Wimmer 6.8.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 12.9.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Zánik funkce 12.9.2013
Adresa: Heubergasse 21/3 , 1170 Vídeň Rakouská republika
místopředseda dozorčí rady Andreas Treichl 9.10.2013 - 19.8.2014
Vznik členství 13.9.2013
Zánik členství 23.4.2014
Vznik funkce 13.9.2013
Zánik funkce 23.4.2014
Adresa: Metternichgasse 10/8 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Herbert Juranek 19.7.2012 - 29.1.2015
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 11.12.2014
Adresa: Rakouská republika
Bruck an der Leitha, Leithagürtel 17, A-2460
člen dozorčí rady Aleš Veverka 1.2.2012 - 3.2.2016
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 29.11.2015
Adresa: Na Pěšině 3155/26 , Břeclav 690 03
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Maximilian Hardegg 19.7.2012 - 8.7.2016
Vznik členství 25.5.2012
Zánik členství 25.5.2016
Adresa: Rakouská republika
Seefeld-Kadolz, C/O Gutsverwaltung Hardegg, 2062
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Stefan Doerfler 19.7.2012 - 8.7.2016
Vznik členství 21.4.2012
Zánik členství 21.4.2016
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Zahnradbahnstrasse 6/2, 1190
člen dozorčí rady JUDr. Eliška Bramborová 13.11.2012 - 4.11.2016
Vznik členství 4.10.2012
Zánik členství 4.10.2016
Adresa: Odlehlá 325/58 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Jirásek 13.11.2012 - 4.11.2016
Vznik členství 4.10.2012
Zánik členství 4.10.2016
Adresa: Jana Palacha 144 , Kutná Hora 284 01
člen dozorčí rady Dipl. Ing. Stefan Doerfler 8.7.2016 - 8.2.2017
Vznik členství 22.4.2016
Zánik členství 17.12.2016
Adresa: Zahnradbahnstrasse 6/2 , 1190 Vídeň Rakouská republika
předseda dozorčí rady John James Stack 9.10.2013 - 8.7.2017
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 22.4.2017
Vznik funkce 13.9.2013
Zánik funkce 22.4.2017
Adresa: Park Avenue 9 , New York Spojené státy americké
člen dozorčí rady Peter Bosek 9.10.2013 - 8.7.2017
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 22.4.2017
Adresa: Kellergasse 124 , 2103 Langenzersdorf Rakouská republika
Člen dozorčí rady John James Stack 8.7.2017 - 11.11.2017
Vznik členství 26.4.2017
Adresa: Park Avenue , 1212 New York Spojené státy americké
Místopředseda Andreas Treichl 19.8.2014 - 3.8.2018
Vznik členství 23.4.2014
Zánik členství 23.4.2018
Vznik funkce 23.6.2014
Zánik funkce 23.4.2018
Adresa: Metternichgasse 10/8 , Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Brávek 8.7.2016 - 5.1.2019
Vznik členství 22.4.2016
Adresa: Dykova 1156/19 , Praha 101 00
členka dozorčí rady Margita Čermáková 4.11.2016 - 4.3.2019
Vznik členství 4.10.2016
Zánik členství 14.1.2019
Adresa: Jáchymovská 1011 , Dobříš 263 01
členka dozorčí rady Helena Černá 4.11.2016 - 4.3.2019
Vznik členství 4.10.2016
Zánik členství 14.1.2019
Adresa: 305 , Dolany 783 16
člen dozorčí rady Aleš Veverka 4.11.2016 - 4.3.2019
Vznik členství 19.9.2016
Zánik členství 14.1.2019
Adresa: Na Pěšině 3155/26 , Břeclav 690 03

Vedoucí organizační složky Česká spořitelna, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Bc. Stanislav Šmolík 2.2.2015 - 17.8.2016
Adresa: Na rovinách 602/44 , Praha 142 00

Sbírka Listin Česká spořitelna, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1171/SL 148 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 27.12.2015 19.2.2016 15.3.2016 1
B 1171/SL 146 ostatní zápis ze 45.zasedání představenstva Městský soud v Praze 15.12.2015 13.1.2016 17.2.2016 2
B 1171/SL 145 ostatní rozhodnutí ze 127.zasedání DR - rezignace člena představenstva Městský soud v Praze 17.9.2015 13.1.2016 17.2.2016 2
B 1171/SL 142 notářský zápis [NZ 294/2015] Městský soud v Praze 18.9.2015 29.9.2015 1.10.2015 14
B 1171/SL 141 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 27.1.2015 28.1.2015 4.2.2015 3
B 1171/SL 140 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2014 28.1.2015 4.2.2015 19
B 1171/SL 139 ostatní zápis z DR /jmenování člena představenstva/ Městský soud v Praze 11.12.2014 7.1.2015 4.2.2015 2
B 1171/SL 138 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 16.1.2015 241
B 1171/SL 137 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 151/2014 Městský soud v Praze 30.4.2014 30.7.2014 8.9.2014 32
B 1171/SL 136 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 30.7.2014 8.9.2014 18
B 1171/SL 135 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 23.4.2014 7.5.2014 27.5.2014 66
B 1171/SL 134 notářský zápis NZ 151/2014 Městský soud v Praze 30.4.2014 7.5.2014 27.5.2014 32
B 1171/SL 133 stanovy společnosti / bez data / Městský soud v Praze 7.5.2014 27.5.2014 18
B 1171/SL 132 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 4.3.2014 243
B 1171/SL 131 ostatní zápis ze 118. řádného zasedání DR/předs. Městský soud v Praze 13.6.2013 26.8.2013 2.9.2013 2
B 1171/SL 130 ostatní zápis z 26.řádného zasedání předs. Městský soud v Praze 20.8.2013 26.8.2013 2.9.2013 2
B 1171/SL 129 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 22.4.2013 19.8.2013 5.8.2013 42
B 1171/SL 128 zpráva auditora  + zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 7.5.2013 3.6.2013 29
B 1171/SL 127 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.5.2013 3.6.2013 94
B 1171/SL 126 notářský zápis NZ 106/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 25.4.2013 7.5.2013 3.6.2013 32
B 1171/SL 125 notářský zápis NZ 28/2013- projekt fúze Městský soud v Praze 26.2.2013 5.3.2013 6.3.2013 19
B 1171/SL 124 ostatní plná moc Městský soud v Praze 15.1.2013 5.3.2013 6.3.2013 2
B 1171/SL 123 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 239
B 1171/SL 122 ostatní zápis řádného zasedání předs. Městský soud v Praze 2.10.2012 16.11.2012 19.11.2012 2
B 1171/SL 121 ostatní zápis řádného zasedání DR/předs. Městský soud v Praze 8.3.2012 16.11.2012 19.11.2012 2
B 1171/SL 120 ostatní zápis DR/předs. Městský soud v Praze 8.3.2012 23.8.2012 11.9.2012 2
B 1171/SL 118 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.4.2012 13.6.2012 37
B 1171/SL 117 notářský zápis NZ 95/2012 Městský soud v Praze 26.4.2012 13.6.2012 13
B 1171/SL 116 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 244
B 1171/SL 115 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 20.4.2011 28.7.2011 39
B 1171/SL 113 notářský zápis NZ 107/2011 Městský soud v Praze 4.5.2011 28.7.2011 17
B 1171/SL 112 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 16.12.2010 1.2.2011 15.2.2011 2
B 1171/SL 109 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 260
B 1171/SL 111 ostatní zápis Z DR/ volba představ. Městský soud v Praze 16.6.2010 9.11.2010 4
B 1171/SL 110 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 16.6.2010 9.11.2010 4
B 1171/SL 108 notářský zápis NZ 87/2009 Městský soud v Praze 11.5.2009 3.2.2010 16
B 1171/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 310
B 1171/SL 106 podpisové vzory + čest.prohl.2x Městský soud v Praze 29.5.2006 20.2.2009 7
B 1171/SL 105 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 28.6.2006 20.2.2009 4
B 1171/SL 104 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 6.6.2006 20.2.2009 4
B 1171/SL 103 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 26.4.2006 20.2.2009 39
B 1171/SL 94 ostatní -zápis z 22.jed.CPVO ČS Městský soud v Praze 25.9.2008 25.11.2008 4
B 1171/SL 93 ostatní -výňat.ze záp.34.jed.představ. Městský soud v Praze 30.9.2008 25.11.2008 2
B 1171/SL 92 ostatní -zápis z 19.zased.představen. Městský soud v Praze 20.5.2008 25.11.2008 4
B 1171/SL 91 notářský zápis -NZ463/08 Městský soud v Praze 15.10.2008 25.11.2008 6
B 1171/SL 100 ostatní -zápis z 97.zasedání DR Městský soud v Praze 3.3.2008 25.11.2008 4
B 1171/SL 89 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 294
B 1171/SL 90 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.4.2008 17.7.2008 37
B 1171/SL 88 ostatní -zápis z 32.jed.představenstva Městský soud v Praze 2.10.2007 28.2.2008 3
B 1171/SL 87 ostatní -zápis z mimořád.zased.DR Městský soud v Praze 29.5.2007 28.2.2008 4
B 1171/SL 86 notářský zápis -NZ644/07 Městský soud v Praze 19.12.2007 28.2.2008 6
B 1171/SL 85 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 21.5.2007 15.1.2008 6
B 1171/SL 84 notářský zápis NZ 117/2007 Městský soud v Praze 27.4.2007 15.1.2008 14
B 1171/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 6.11.2007 250
B 1171/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 250
B 1171/SL 81 notářský zápis -NZ117/07 Městský soud v Praze 27.4.2007 9.10.2007 13
B 1171/SL 80 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.4.2007 9.10.2007 32
B 1171/SL 79 notářský zápis -NZ117/07 Městský soud v Praze 27.4.2007 9.10.2007 13
B 1171/SL 78 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 31.10.2006 21.12.2006 2
B 1171/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 13.10.2006 241
B 1171/SL 72 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.4.2006 11.9.2006 37
B 1171/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.5.2006 11.9.2006 16
B 1171/SL 70 notářský zápis -NZ107/06 Městský soud v Praze 2.5.2005 11.9.2006 13
B 1171/SL 75 ostatní -zápis z 90.zasedání DR/volba představenstva / Městský soud v Praze 27.2.2006 1.6.2006 3
B 1171/SL 74 ostatní -zápis ze 16.zased.představens Městský soud v Praze 16.5.2006 1.6.2006 3
B 1171/SL 69 ostatní -zápis z 90.zasedání DR/ volba představenstva ./ Městský soud v Praze 27.2.2006 11.4.2006 3
B 1171/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.3.2006 11.4.2006 2
B 1171/SL 67 ostatní -prohlášení souhlasu Městský soud v Praze 8.12.2005 5.1.2006 2
B 1171/SL 66 ostatní -odstoupení/ing.Cecelský/ Městský soud v Praze 1.11.2005 5.1.2006 2
B 1171/SL 65 ostatní -zápis ze 46.zased.představens Městský soud v Praze 1.11.2005 5.1.2006 5
B 1171/SL 61 notářský zápis NZ266/05+záp.z celopodnikového výboru ČS/26.5.05 Městský soud v Praze 11.7.2005 12.12.2005 15
B 1171/SL 60 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2005 12.12.2005 8
B 1171/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 4.8.2005 174
B 1171/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.10.2004 8.12.2004 1
B 1171/SL 55 ostatní zápis z 83 zased. DR/volba představenstva./ Městský soud v Praze 5.10.2004 8.12.2004 3
B 1171/SL 54 notářský zápis -NZ136/04 Městský soud v Praze 2.6.2004 8.12.2004 22
B 1171/SL 53 ostatní -rezignace/p.Horovitz/ Městský soud v Praze 8.7.2004 8.12.2004 1
B 1171/SL 52 podpisové vzory 4x Městský soud v Praze 8.12.2004 12
B 1171/SL 51 ostatní -zápis z 82.zasedání DR/volba představenstva./ Městský soud v Praze 14.7.2004 8.12.2004 5
B 1171/SL 50 ostatní -zápis z 81.zasedání DR/volba představenstva./ Městský soud v Praze 29.4.2004 8.12.2004 5
B 1171/SL 49 ostatní -zápis z 80.zasedání DR/před./ Městský soud v Praze 9.3.2004 8.12.2004 6
B 1171/SL 48 ostatní zápis z mimoř.zased.představen Městský soud v Praze 9.3.2004 8.12.2004 3
B 1171/SL 47 ostatní -zápis ze 78.zased.DR/volba představenstva./ Městský soud v Praze 22.9.2003 8.12.2004 5
B 1171/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.10.2004 18.11.2004 2
B 1171/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 18.10.2004 163
B 1171/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 18.10.2004 179
B 1171/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.6.2004 28.6.2004 14.7.2004 15
B 1171/SL 43 notářský zápis NZ 136/2004 Městský soud v Praze 2.6.2004 14.6.2004 15.6.2004 22
B 1171/SL 42 notářský zápis NZ137/2004 Městský soud v Praze 2.6.2004 14.6.2004 15.6.2004 18
B 1171/SL 41 ostatní zápis z 1.zased.představenstva Městský soud v Praze 6.1.2004 17.5.2004 3
B 1171/SL 40 ostatní -odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.12.2003 17.5.2004 2
B 1171/SL 39 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 31.12.2003 17.5.2004 3
B 1171/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.7.2003 1.4.2004 2
B 1171/SL 36 notářský zápis -NZ191/03 Městský soud v Praze 24.6.2003 1.4.2004 46
B 1171/SL 35 notářský zápis -NZ376/03 Městský soud v Praze 2.12.2003 30.3.2004 7
B 1171/SL 33 ostatní -rozhodnutí celopodnikového výboru Městský soud v Praze 4.6.2003 30.3.2004 1
B 1171/SL 32 ostatní -zápis z 39.jed.představenstva Městský soud v Praze 18.11.2003 30.3.2004 4
B 1171/SL 31 ostatní -zápis z.9 jednání celopodnikového výboru ČS Městský soud v Praze 24.5.2003 30.3.2004 13
B 1171/SL 29 notářský zápis -NZ331/2003+příloha Městský soud v Praze 4.11.2003 2.1.2004 17
B 1171/SL 28 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 20.10.2003 12
B 1171/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.7.2003 26.8.2003 178
B 1171/SL 26 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 25.8.2003 196
B 1171/SL 24 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 27.5.2003 10.7.2003 11.7.2003 16
B 1171/SL 23 ostatní -materiál k proj.doz.rady+příl Městský soud v Praze 12.8.2002 7.1.2003 0
B 1171/SL 22 ostatní -zápis z doz.rady Městský soud v Praze 22.5.2002 7.1.2003 0
B 1171/SL 21 ostatní -zápis z 71.doz.rady/volba představenstva / Městský soud v Praze 3.4.2002 7.1.2003 8
B 1171/SL 20 notářský zápis NZ108/99 Městský soud v Praze 20.5.1999 7.1.2003 4
B 1171/SL 19 ostatní -zápis z 70.doz.rady/předst./ Městský soud v Praze 7.3.2002 7.1.2003 13
B 1171/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2003 5
B 1171/SL 17 ostatní -zápis z doz.rady Městský soud v Praze 2.5.2002 7.1.2003 0
B 1171/SL 16 notářský zápis NZ163/98 Městský soud v Praze 20.5.1998 7.1.2003 8
B 1171/SL 15 notářský zápis NZ175/2002+přílohy Městský soud v Praze 22.5.2002 7.1.2003 43
B 1171/SL 9 notářský zápis NZ 108/99 Městský soud v Praze 20.5.1999 21.8.2002 3.9.2002 4
B 1171/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.8.2002 3.9.2002 4
B 1171/SL 7 ostatní -zápis/volby čl.DR/-přílohy Městský soud v Praze 25.3.2002 21.8.2002 3.9.2002 0
B 1171/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 3.9.2002 166
B 1171/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 21.8.2002 3.9.2002 232
B 1171/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2001 21.8.2002 3.9.2002 15
B 1171/SL 12 notářský zápis NZ 320/2001 Městský soud v Praze 30.10.2001 21.8.2002 3.9.2002 9
B 1171/SL 11 ostatní -zápis ze 70.zasedání DR Městský soud v Praze 7.3.2002 21.8.2002 3.9.2002 8
B 1171/SL 10 notářský zápis NZ 104/2002 Městský soud v Praze 25.3.2002 21.8.2002 3.9.2002 3
B 1171/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 + AJ Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 7.12.2001 367
B 1171/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora - rok 2000 konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 6.12.2001 46
B 1171/SL 3 notářský zápis NZ 161/2001 Městský soud v Praze 4.6.2001 23.10.2001 22
B 1171/SL 2 ostatní -zpráva představenstva r.2000 Městský soud v Praze 16.5.2001 23.10.2001 9
B 1171/SL 1 notářský zápis -NZ 129/2001 Městský soud v Praze 16.5.2001 23.10.2001 52
B 1171/SL 77 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 23.10.2006 0
B 1171/SL 64 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 13.7.2005 0
B 1171/SL 63 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 7.7.2005 0
B 1171/SL 62 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 0
B 1171/SL 59 ostatní -zápis ze 77.zasedání DR Městský soud v Praze 2.7.2003 0
B 1171/SL 38 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 14.5.2003 2
B 1171/SL 34 ostatní -volby do DR+př. Městský soud v Praze 30.5.2003 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Česká spořitelna, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45244782
Jméno Česká spořitelna, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 9.7.1997
Celkový počet živností: 9

Sídlo Česká spořitelna, a.s.

Živnosti a provozovny Česká spořitelna, a.s.

Živnost č. 1 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1997
Zánik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 2 Provozování odstavných ploch pro motorová vozidla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1997
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 3 Pořádání výchovně-vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1997
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/1991 Sb., v úplném znění a tímto zákonem vylouč

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1997
Zánik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 5 Pronájem nebytových prostor pro účely školení včetně poskytování didaktické techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1997
Zánik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 6 Přenášení identifikačních údajů na bankovní karty, včetně údajů souvisejících s používáním karet, a to jak ve viditelné, tak elektronické po

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1997
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 7 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1997
Zánik oprávnění 6.6.2001

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1997
Zánik oprávnění 5.12.2001

Živnost č. 9 Provozování sauny a posilovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.7.1998
Zánik oprávnění 5.12.2001

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Česká spořitelna, a.s.

IČO: 45244782
Firma: Česká spořitelna, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 10 000 a více zam.
Institucionální sektor: Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1992

Sídlo Česká spořitelna, a.s.

Sídlo: Olbrachtova 1929/62, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image