Firma Česká pojišťovna a.s. IČO 45272956


Česká pojišťovna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Česká pojišťovna a.s. (45272956) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Spálená 75, 113 04 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Česká pojišťovna a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Česká pojišťovna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká pojišťovna a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Česká pojišťovna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká pojišťovna a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1464
IČO (identifikační číslo osoby) 45272956
Jméno Česká pojišťovna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 6 8.8.2014 - 31.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014 - 31.3.2015
Uspolečnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem vPraze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo kjejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Home Credit Grand Holding a.s.,se sídlem vPraze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČ : 27585492 na níž přešla odštěpená část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená vProjektu rozdělení.Společnost Home Credit Grand Holding a.s. je vedena vobchodním rejstříku uMěstského soudu vPraze voddíle B, vložce 10997 1.9.2006
Uspolečnosti Česká pojišťovna a.s.,IČ:45272956, se sídlem vPraze 1,Spálená 75/16,PSČ : 11304 došlo kjejímu rozdělení formou odštěpení se současným založením nové společnosti Home Credit Grand Holding a.s.,se sídlem vPraze 4,Na Pankráci 1658,PSČ:14021,IČO : 27585492 na níž přešla odštěpná část jmění společnosti Česká pojišťovna a.s.,uvedená vProjektu rozdělení.Společnost Homa Credit Grand Holding a.s. je vedena vobchodním rejstříku uMěstského soudu vPraze voddíle B, vložce 10997 4.8.2006 - 1.9.2006
1.Valná hromada společnosti Česká pojišťovna a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i anásl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Cespo B.V., se sídlem Nizozemí, Herengracht 450, 1017CA Amsterdam, reg. č. 34124688 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem ktomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře realizovat právo výkupu je doloženo (i) výpisem zmajetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem zregistru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným krozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 18.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Zuvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář vlastní 997 469 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, ISIN: CZ0008017688 a 1 914 841 kusů kmenových zaknihovaných akcií na majitele, ISIN: CZ0008002755, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 97,7 % na základním kapitálu společnosti.2.Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 21 288,- Kč (slovy: dvacetjedentisícdvěstěosmdesátosm korun českých) za jednu akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je vsouladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 15/1113917/05 zpracovaným E & YValuations, s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, IČ: 16190581 (dále jen "znalecký posudek").Výroková část znaleckého posudku zní:"Hlavní akcionář nám dne 30.6.2005 sdělil, že vprocesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Česká pojišťovna a.s., navrhne výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 21 288,- Kč ("dvacet jedna tisíc dvě stě osmdesát osm korun") na jednu akcii Společnosti onominální hodnotě 1 000 Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl kzávěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu § 183i anásledujících obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005."3.Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva kakciím společnosti(tj. ktěm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře vdůsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, kněmuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady vobchodním rejstříku (dále jen "den splatnosti"). Konkrétní způsob poskytnutí protipl 8.8.2005 - 21.3.2006
1. Základní kapitál se snižuje ze stávající výše 3.412.391.000,- Kč o 431.428.000,- Kč na novou výši 2.980.963.000,- Kč. 17.9.2003 - 25.6.2004
2. Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je snaha naplnit zákonnou povinnost spojenou s držením vlastních akcií v majetku společnosti, přičemž společnost má ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve svém majetku celkem 431.428 kusů akcií, a to:a) 349.988 kusů zaknihovaných kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, ab) 81.440 kusů původních zaměstnaneckých akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč, k jejichž změně na kmenové akcie znějící na majtele došlo zápisem do obchodního rejstříku dne 28.11.2001, a to na základě rozhodnutí valné hromady společnosti konané dne 28.6.2001, když tatáž valná hromada společnosti rozhodl také o změně podoby těchto akcií; změna podoby těchto akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 5.5.2003, avšak ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu dosud nedošlo k zaknihování těchto akcií v zákonné evidenci zahnihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů Praha. 17.9.2003 - 25.6.2004
3. S částkou základního kapitálu společnosti ve výši 431.428.000,- Kč, o niž se základní kapitál společnosti snižuje, bude naloženo v souladu s § 211 ost. 1 písm. a) obchodního zákoníku tak, že základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou jmenovitou hodnotu akcií ve vlastním majetku společnosti ve výši 431.428.000,- Kč. O rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou vlastních akcií ve výši 431.428.000,- Kč a jejich pořizovací cenou ve výši 1.778.117.087,40 Kč bude snížen zákonný rezervní fond vytvořený v souladu s § 161d odst. 2 obchodního zákoníku a následně bude nevyčerpaný zůstatek zákonného rezervního fondu ve výši 431.428.000,- Kč převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let. V souvislosti s tímto snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. 17.9.2003 - 25.6.2004
4. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno za použití všech 431.428 kusů akcií společnosti, které má společnost ve svém majetku, a to takto:a) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku listinnou podobu, budou společností zničeny, přičemž doje-li před jejich zničením k jejich zaknihování, bude dán příkaz Středisku cenných papíru Praha, jakožto osobě vedoucí zákonnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, k jejich zrušení;b) vlastní akcie společnosti, které budou mít ke dni zápisu snížené výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zaknihovanou podobu, budou zrušeny v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediském cenných papírů Praha na základě příkazu spoolečnosti k jejich zrušení. 17.9.2003 - 25.6.2004
5. Ke snížení základního kapitálu společnosti je nezbytný dle § 9 odst. 7 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, předchozí souhlas Ministerstva financí České republiky. Tento souhlas byl udělen dne 13.5.2003 pod č.j. 322/42183/2003, přičemž příslušné rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.5.2003. 17.9.2003 - 25.6.2004
Obchodní firma společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones" 2.6.2003 - 16.10.2006
Akcie :kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů. 7.1.1998 - 28.11.2001
Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonyme"c) jazyka německého jako "Aktiengesellschaft"d) jazyka ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones" 17.11.1997 - 2.6.2003
Názvy v cizím jazyce: 15.8.1997 - 2.6.2003
Akcie: 15.8.1997 - 15.5.2002
K platnosti převodu kmenových akcií na jméno se vyžaduje souhlasdozorčí rady společnosti. Dozorčí rada je povinna doručitakcionáři oznámení o tom, zda udělila či odmítla udělit souhlask převodu kmenových akcií na jméno do třiceti (30) dnů oddoručení jeho písemné žádosti, nedoručí-li dozorčí rada totooznámení na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vestanovené lhůtě platí, že souhlas k převodu příslušnýchkmenových akcií na jméno udělila. 15.8.1997 - 15.5.2002
Obchodní jméno společnosti se nepřekládá do cizích jazyků,přičemž označení organizačně právní formy /zkratka "a.s."/ jeobvykle překládáno do:a) jazyka anglického jako "joint-stock company"b) jazyka francouzského jako "societe anonymme"c) jazyka německého jako "Aktiengesselschaft"d) jazyja ruského jako "akcioněrnoje obščestvo" (psáno azbukou)e) jazyka španělského jako "sociedad per acciones" 15.8.1997 - 17.11.1997
Základní jmění je zcela splaceno. 16.5.1997 - 2.6.2003
Akcie :kmenové akciemi na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč majípodobou zaknihovaných veřejně obchodovatelných cenných papírů,zaměstnanecké akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu listinných neveřejně obchodovatelných cennýchpapírů, kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kčmají podobu zaknihovaných cenných papírů. 16.5.1997 - 7.1.1998
Dne 5.9.1996 rozhodla mimořádná valná hromada o zvýšenízákladního jmění společnosti peněžitými vklady z dosavadních2 274 927 000,-Kč o 1 137 464 000,-Kč na 3 412 391 000,-Kč.Ke zvýšení dojde upsáním nových akcií, a to 1 137 464 kszaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč. 8.10.1996 - 16.5.1997
Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna, sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akcioněrnoje obščestvo (psánoazbukou) - rusky 14.12.1995 - 15.8.1997
Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod mezinárodních pojištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou) 22.11.1994 - 24.2.1998
Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Sektion fürInternationale Versicherungenv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. InternationalInsurance Sectionv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. SectionAssurances Internacionalesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. SecciónSeguros Internationalesv jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. Sekcija meždunarodnychstrachovanij (psáno azbukou) 22.11.1994 - 22.11.1994
Základní jmění společnosti činí 1 749 944 000,- Kča je rozděleno na1 749 944 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčz čehož314 990 ks akcií zní na majitele1 434 954 ks akcií zní na jméno, z tohoto počtu je87 497 ks akcií zaměstnaneckých 5.10.1993 - 15.12.1994
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Českérepubliky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmeno-vání členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 2.6.2003
Názvy v cizím jazyce:Česká pojišťovna, Aktiengesellschaft - německyČeská pojišťovna, joint - stock company - anglickyČeská pojišťovna, societe anonyme - francouzskyČeská pojišťovna, sociedad per acciones - španělskyČeská pojišťovna, akciová společnostrusky - psáno v azbuce 1.5.1992 - 14.12.1995
Název odštěpného závodu:Česká pojišťovna a. s. závod pro zahraniční pojištění azajištěnív jazyce německém: Česká pojišťovna a. s. Direktion für Auslandsund Rückversicherungv jazyce anglickém: Česká pojišťovna a. s. Foreign Insurance andReinsurance Managementv jazyce francouzském: Česká pojišťovna a. s. Direktion desAssurances Extérieures et des Réassurancesv jazyce španělském: Česká pojišťovna a. s. Direccion de SegurosExtranjeros y de Ressegurov jazyce ruském: Česká pojišťovna a. s. (psáno azbukou) 1.5.1992 - 22.11.1994
Základní jmění společnosti činí Kč 1 749 944 000,-a je rozděleno na 1 749 944 akcií o jmenovité hodnotěKč 1 000,-, z čehož 314 990 kusů akcií zní na doručitele1 434 954 kusů akcií zní na jméno, z tohoto počtu je87 497 akcií zaměstnaneckých. 1.5.1992 - 5.10.1993
Základní jmění společnosti činí 1.637.748.000,-Kčs. Zakladatelsplatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetkuje obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státníhopodniku Česká pojišťovna, s.p.Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 1.261 akciína jméno po 1.000.000,-Kčs jmenovité hodnoty a na 376.748 akciína jméno po 1.000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 11.2.1993

Aktuální kontaktní údaje Česká pojišťovna a.s.

Kapitál Česká pojišťovna a.s.

zakladni jmění 4 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.8.2006
zakladni jmění 2 980 960 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.6.2004 - 15.8.2006
zakladni jmění 3 412 390 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.6.2003 - 25.6.2004
zakladni jmění 3 412 390 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.5.1997 - 2.6.2003
zakladni jmění 2 274 930 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.1994 - 16.5.1997
zakladni jmění 1 749 940 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.1993 - 15.12.1994

Sídlo Česká pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Spálená 75 , 113 04 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 11304
17.9.2003
Adresa Spálená 75 , Praha l Česká republika
Praha l, Spálená 75/16, okres Praha 1, PSČ 11304
28.11.2001 - 17.9.2003
Adresa Spálená 75 , Praha l Česká republika
Praha l, Spálená 75/16, okres Praha 1
28.11.2001 - 28.11.2001
Adresa Spálená l6 , Praha l Česká republika
Praha l, Spálená l6
1.5.1992 - 28.11.2001

Předmět podnikání Česká pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu- pojistných odvětví životních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část A bod I, bod II, bod III, bod VI, bod VII a bod IX;- pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a 18. 24.9.2013
2. Zajišťovací činnost pro všechny typy zajišťovacích činností dle zákona o pojišťovnictví. 8.9.2010
3. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti spojišťovací a zajišťovací činností podle zákona opojišťovnictví,- poradenská činnost související s pojištěním fyzických aprávnických osob podle zákona o pojišťovnictví,- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy spojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,- uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet Českékanceláře pojistitelů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., vplatném znění,- zprostředkování finančních služeb uvedených podpísm. a) až j):a) zprostředkování přijímání vkladů a jiných splatných fondů odveřejnosti, a to i zprostředkování v oblasti stavebního spořenía penzijního připojištěníb) zprostředkování půjček všech druhů včetně, mezi jiným,spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring afinancování obchodních transakcí,c) zprostředkování finančního leasingud) zprostředkování všech plateb a peněžních převodů včetněkreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovníchsměnek,e) zprostředkování záruk a závazků,f) zprostředkování obchodování a vlastní účet zákazníků na burzenebo na trhu za hotové nebo jinak s obchodovatelnými nástroji afinančními aktivy,g) zprostředkování správy majetkových hodnot jako správyhotovosti nebo portfolia, všech forem správy kolektivníchinvestic, správy penzijních fondů, ukládání do úschovy asvěřenstvíh) zprostředkování platebních a clearingových služeb týkajícíchse finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktůa jiných obchodovatelných nástrojů,i) poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční službyke všem činnostem uvedeným v bodech a) až h) včetně referencí oúvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti voblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblastiakvizic a restrukturalizace a podnikové strategiej) zprostředkování poskytování a přenosu finančních informací,zpracování finančních údajů, jakož i příslušného programovéhovybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb. 8.9.2010
1. Pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v rozsahu- pojistných odvětví životních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část A bod I, bod II, bod III, bod VI, bod VII a bod IX;- pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v příloze č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, část B bod 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 18. 8.9.2010 - 24.9.2013
vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele asamostatné likvidátory pojistných událostí 4.5.2005
3. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činnostípodle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti spojišťovací a zajišťovací činností podle zákona opojišťovnictví,- poradenská činnost související s pojištěním fyzických aprávnických osob podle zákona o pojišťovnictví,- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy spojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,- uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet Českékanceláře pojistitelů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., vplatném znění, zprostředkování finančních služeb uvedených podpísm. a) až j):a) zprostředkování přijímání vkladů a jiných splatných fondů odveřejnosti, a to i zprostředkování v oblasti stavebního spořenía penzijního připojištěníb) zprostředkování půjček všech druhů včetně, mezi jiným,spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring afinancování obchodních transakcí,c) zprostředkování finančního leasingud) zprostředkování všech plateb apeněžních převodů včetněkreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovníchsměnek,e) zprostředkování záruk a závazků,f) zprostředkování obchodování a vlastní účet zákazníků na burzenebo na trhu za hotové nebo jinak s obchodovatelnými nástroji afinančními aktivy,g) zprostředkování správy majetkových hodnot jako správyhotovosti nebo portfolia, všech forem správy kolektivníchinvestic, správy penzijních fondů, ukládání do úschovy asvěřenstvíh) zprostředkování platebních a clearingových služeb týkajícíchse finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktůa jiných obchodovatelných nástrojů,i) poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční službyke všem činnostem uvedeným v bodech a) až h) včetně referencí oúvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti voblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblastiakvizic a restrukturalizace a podnikové strategiej) zprostředkování poskytování a přenosu finančních informací,zpracování finančních údajů, jakož i příslušného programovéhovybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb. 4.5.2005 - 8.9.2010
1. Pojišťovací činnost podle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999Sb.,o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů(zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů- v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životníchpojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví- v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části Bpřílohy k zákonu o pojišťovnictví. 2.6.2003 - 8.9.2010
2. Zajišťovací činnost podle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví- pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištěníuvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví,- pro pojistná odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 18 neživotních pojištění uvedených v části Bpřílohy k zákonu o pojišťovnictví. 2.6.2003 - 8.9.2010
3. Činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činnostípodle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti spojišťovací a zajišťovací činností podle zákona opojišťovnictví,- poradenská činnost související s pojištěním fyzických aprávnických sosob podle zákona o pojišťovnictví,- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy spojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví,- uplatňování a výkon práv a povinností jménem a na účet Českékanceláře pojistitelů ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., vplatném znění, zprostředkování finančních služeb uvedených podpísm. a) až j):a) zprostředkování přijímání vkladů a jiných splatných fondů odveřejnosti, a to i zprostředkování v oblasti stavebního spořenía penzijního připojištěníb) zprostředkování půjček všech druhů včetně, mezi jiným,spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů, factoring afinancování obchodních transakcí,c) zprostředkování finančního leasingud) zprostředkování všech plateb a pěněžních převodů včetněkreditních a debetních karet, cestovních šeků a bankovníchsměnek,e) zprostředkování záruk a závazků,f) zprostředkování obchodování a vlastní účet zákazníků na burzenebo na trhu za hotové nebo jinak s obchodovatelnými nástroji afinančními aktivy,g) zprostředkování správy majetkových hodnot jako správyhotovosti nebo portfolia, všech forem správy kolektivníchinvestic, správy penzijních fondů, ukládání do úschovy asvěřenstvíh) zprostředkování platebních a clearingových služeb týkajícíchse finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktůa jiných obchodovatelných nástrojů,i) poradenské zprostředkování a ostatní pomocné finanční službyke všem činnostem uvedeným v bodech a) až h) včetně referencí oúvěrech a jejich rozboru, výzkumu a poradenské činnosti voblasti investic a portfolia, poradenské činnosti v oblastiakvizic a restrukturalizace a podnikové strategiej) zprostředkování poskytování a přenosu finančních informací,zpracování finančních údajů, jakož i příslušného programovéhovybavení ze strany poskytovatelů ostatních finančních služeb. 2.6.2003 - 4.5.2005
a) pojišťovací, zajišťovací a zábranná činnost a činnostisouvisející, a to podle všeobecných pojistných podmínekschválených dozorčím orgánem 7.1.1998 - 2.6.2003
h) provozování úvěrové činnosti 7.1.1998 - 2.6.2003
i) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,ubytovací služby včetně provozování hostinských činností 17.11.1997 - 2.6.2003
a) pojišťovací, zajišťovací a zábranná činnost a činnostsouvisející, a to podle všeobecných pojistných podmínekschválených dozorčím orgánem 17.11.1997 - 7.1.1998
b) uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými aprávnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území Českérepubliky na sjednávání pojištění ve prospěch společnosti 15.8.1997 - 2.6.2003
c) provozování směnárenské činnosti (nákup a prodej cizí měny) 15.8.1997 - 2.6.2003
d) poskytování pojištění a služeb za devizové prostředky 15.8.1997 - 2.6.2003
e) pronájem bytových a nebytových prostor 15.8.1997 - 2.6.2003
f) tiskařské a polygrafické služby 15.8.1997 - 2.6.2003
g) poskytování služeb autodopravy 15.8.1997 - 2.6.2003
j) přijímání vkladů od zaměstnanců 15.8.1997 - 2.6.2003
k) úvěrová činnost z prostředků technických rezerv 15.8.1997 - 2.6.2003
společnost dále vykonává veškeré činnosti spojené s jejímimajetkovými účastmi v jiných právnických osobách 15.8.1997 - 2.6.2003
h) poskytování úvěrové činnosti 15.8.1997 - 7.1.1998
a) pojišťovací, zajišťovací a zábranná činnost a související, ato podle všeobecných pojistných podmínek schválených dozorčímorgánem 15.8.1997 - 17.11.1997
i) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a a prodej,ubytovací služby včetně provozování hostinských činností 15.8.1997 - 17.11.1997
- úvěrovou činnost z prostředků technických rezerv 2.9.1996 - 15.8.1997
3. Společnost v rámci koncernových vztahů vykonává funkce,které vyplývají z jejího postavení mateřské společnosti. 3.4.1995 - 15.8.1997
Tyto činnosti nepodléhají podle výkladu ČNB udělenípovolení podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. 7.10.1993 - 15.8.1997
l. Podle rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. 103/30 957/92ze dne l3. dubna l992 vydaného podle § 8 odst. l zákona č.l85/1991 Sb., o pojišťovnictví 1.5.1992 - 15.8.1997
a) pojišťovací činnost (§ 7 odst. l zákona) 1.5.1992 - 15.8.1997
b) zajišťovací činnost (§ 7 odst. 2 zákona) 1.5.1992 - 15.8.1997
c) činnosti související (§ 7 odst. 3 zákona) 1.5.1992 - 15.8.1997
d) zábrannou činnost (§ 7 odst. 4 zákona) 1.5.1992 - 15.8.1997
e) uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právni-ckými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republikyna sjednávání pojištění v její prospěch (§ 8 odst. 3 zákona) 1.5.1992 - 15.8.1997
a to podle všeobecných pojistných podmínek schválených dozorčímorgánem. 1.5.1992 - 15.8.1997
2. Rozhodnutím č.j. lO3/33279/92 vydaným podle § 2 odst. l zákonač. l85/l99l Sb. o pojišťovnictví povolilo Ministerstvo financíČR na základě zvláštních povolení vydaných příslušnými orgányv rozsahu jimi udělených povolení nebo v souladu se zvláštnímipředpisy vykonávat tyto další činnosti: 1.5.1992 - 15.8.1997
a) provozování směnárenské činnosti 1.5.1992 - 15.8.1997
b) poskytování pojištění a služeb za devizové prostředky 1.5.1992 - 15.8.1997
c) provozování služby cestovních kanceláří "SLAVIE" včetněhlavních a doplňkových služeb 1.5.1992 - 15.8.1997
d) pronájem bytových a nebytových prostor 1.5.1992 - 15.8.1997
a dále povolilo tyto činnosti : 1.5.1992 - 15.8.1997
-přijímání vkladů od zaměstnanců. 1.5.1992 - 15.8.1997
e) tiskařské a polygrafické služby 1.5.1992 - 15.8.1997
f) poskytování služeb autodopravy 1.5.1992 - 15.8.1997
g) provozování úvěrové činnosti 1.5.1992 - 15.8.1997
h) nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, ubytovacíslužby včetně provozování hostinských činností 1.5.1992 - 15.8.1997
- úvěrovou činnost z prostředků účelových pojistných fondů 1.5.1992 - 2.9.1996
3. Podle rozhodnutí Ministerstva financí Slovenské republikyčíslo lO/676/91 ze dne l3.ll.1991 vykonává činnost v pojišťov-nictví na území Slovenské republiky v rozsahu tohoto rozhodnutí. 1.5.1992 - 17.10.1994
Povolení podle písm. e) se však nevztahuje na zprostředkovatel-skou činnost České pojišťovny, vykonávanou pro zahraničnípojišťovny. 1.5.1992 - 7.10.1993
Tyto činnosti nepodléhají podle výkladu SBČs udělení povolenípodle zákona č. 21/l992 Sb., o bankách. 1.5.1992 - 7.10.1993

vedení firmy Česká pojišťovna a.s.

Statutární orgán Česká pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda představenstva Petr Bohumský 14.11.2014
Vznik členství 18.9.2013
Vznik funkce 1.10.2014
Adresa: Ke kapličce 1500 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4
člen představenstva Karel Bláha 5.6.2015
Vznik členství 1.6.2015
Adresa: Bítovská 1213 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Bítovská 1213/12, Michle, 140 00 Praha 4
člen představenstva Tomáš Vysoudil 16.7.2015
Vznik členství 1.7.2015
Adresa: Březská 533 , 251 01 Říčany Česká republika
Březská 533/24, Radošovice, 251 01 Říčany
Předseda představenstva Marek Jankovič 16.7.2015
Vznik členství 3.7.2015
Vznik funkce 7.7.2015
Adresa: Mliekárenská13 , Bratislava Slovenská republika
82109 Bratislava, Mliekárenská 16012/13
člen představenstva Ing. Pavol Pitoňák MBA. 3.2.2016
Vznik členství 20.1.2016
Adresa: Križná 4066 , Bratislava Slovenská republika
81107 Bratislava, Križná 4066/11
Člen představenstva Ing. Rostislav Petráš 1.5.1992 - 28.5.1993
Adresa: Bratří Štefanů 800 , Hradec Králové III. Česká republika
Hradec Králové III., Bratří Štefanů 800
člen představenstva Ing. Jaroslav Klapal 1.5.1992 - 7.10.1993
Adresa: Mezivrší 27 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezivrší 27
člen představenstva Ing. Karol Tölgyesi 1.5.1992 - 7.10.1993
Adresa: Matějkova 3 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Matějkova 3
člen představenstva Ing. Jiří Novotný 7.10.1993 - 25.4.1996
Adresa: Tolstého 5 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tolstého 5, PSČ 10000
předseda představenstva JUDr. Vlastimil Uzel 1.5.1992 - 2.9.1996
Adresa: Mezivrší 33 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezivrší 33
místopředseda představenstva Doc.Ing. Jaroslav Daňhel CSc. 1.5.1992 - 2.9.1996
Adresa: Minská l5 , Praha lO Česká republika
Praha lO, Minská l5
člen představenstva JUDr. Ing. Jakub Hradec 7.10.1993 - 2.9.1996
Adresa: U lázní 18 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U lázní 18, PSČ 14000
člen představenstva JUDr. Jan Ježdík 7.10.1993 - 2.9.1996
Adresa: Sametová 718 , Liberec Česká republika
Liberec, Sametová 718/12
člen představenstva Ing. Igor Valtr 7.10.1993 - 2.9.1996
Adresa: Staroměstské nám. 19 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Staroměstské nám. 19/549, PSČ 11000
místopředseda představenstva Ing. Libor Procházka 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: Hostivařská 33 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hostivařská 33, PSČ 10000
místopředseda představenstva Mgr. Martin Vrba 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: K rozvodně 97 , 530 03 Pardubice Česká republika
Pardubice, K rozvodně 97, PSČ 53003
člen představenstva Ing. Petr Kellner 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: Seifertova 93 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Seifertova 93, PSČ 13000
člen představenstva Milan Maděryč 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen představenstva Ing. Miroslav Singer 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: Nad Šárkou 111 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 111, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Stanislav Maxa 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: Michelangelova 1997 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Michelangelova 1997, PSČ 10000
předseda představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 2.9.1996 - 15.8.1997
Adresa: Slepá II 0 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14200
člen představenstva JUDr. Ing. Jakub Hradec 31.10.1996 - 15.8.1997
Adresa: U lázní 18 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U lázní 18, PSČ 14200
místopředseda představenstva Milan Maděryč 31.10.1996 - 15.8.1997
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen představenstva Ing. Michal Větrovský 31.10.1996 - 12.2.1998
Adresa: Renoirova 1051 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renoirova 1051/2A, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Igor Valtr 31.10.1996 - 29.10.1998
Adresa: Staroměstské nám. 19 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Staroměstské nám. 19/549, PSČ 11000
člen představenstva Milan Maděryč 15.8.1997 - 13.4.1999
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen představenstva Ing. Libor Procházka 31.10.1996 - 19.11.1999
Adresa: Hostivařská 33 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hostivařská 33, PSČ 10000
člen představenstva JUDr. Jan Ježdík 31.10.1996 - 10.10.2000
Adresa: Sametová 718 , 460 01 Liberec Česká republika
Liberec, Sametová 718/12, PSČ 46001
předseda představenstva Ing. Ivan Kočárník CSc. 15.8.1997 - 10.10.2000
Adresa: Zlončická 609 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Zlončická 609/11, PSČ 18000
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 15.8.1997 - 10.10.2000
Adresa: Slepá II 0 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14200
člen představenstva Ing. Michal Větrovský 12.2.1998 - 10.10.2000
Adresa: Nad svahem 1419 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad svahem 1419/5, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Petr Prokop 29.10.1998 - 10.10.2000
Adresa: Polívkova 540 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Polívkova 540
člen Ing. Jaroslav Kafka CSc. 19.11.1999 - 7.11.2001
Zánik funkce 22.12.2000
Adresa: Manželů Dostálových 1210 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Manželů Dostálových 1210, PSČ 19800
člen představenstva Ing. Milan Houžvic 10.10.2000 - 7.11.2001
Zánik funkce 22.12.2000
Adresa: Studentská 2486 , 276 01 Mělník Česká republika
Mělník, Studentská 2486, PSČ 27601
člen představenstva Ing. Miroslav Matocha 10.10.2000 - 7.11.2001
Zánik funkce 22.12.2000
Adresa: Neužilova 4 , 625 00 Brno-Bohunice Česká republika
Brno-Bohunice, Neužilova 4, PSČ 62500
místopředseda představenstva Ing. Petr Prokop 10.10.2000 - 14.5.2003
Vznik členství 28.12.2000
Zánik členství 26.2.2002
Vznik funkce 28.12.2000
Zánik funkce 26.2.2002
Adresa: Polívkova 540 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Polívkova 540
místopředseda představenstva Milan Maděryč 13.4.1999 - 2.6.2003
Vznik členství 28.12.2000
Zánik členství 18.3.2002
Vznik funkce 28.12.2000
Zánik funkce 18.3.2002
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen představenstva Ing. Jan Blaško 10.10.2000 - 2.6.2003
Vznik členství 28.12.2000
Adresa: Nad lesním divadlem 18 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113, PSČ 14000
předseda představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 10.10.2000 - 1.10.2004
Vznik členství 28.12.2000
Zánik členství 3.6.2004
Vznik funkce 28.12.2000
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: Slepá II 0 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14200
člen JUDr. Jan Ježdík 7.11.2001 - 1.10.2004
Vznik funkce 28.12.2000
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: Hálkova 1368 , 460 01 Liberec Česká republika
Liberec, Hálkova 1368/7, PSČ 46001
místopředseda představenstva Ing. Jan Blaško MBA. 2.6.2003 - 1.10.2004
Vznik členství 28.12.2000
Zánik členství 3.6.2004
Vznik funkce 18.3.2002
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: Nad lesním divadlem 18 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Ladislav Chvátal 2.6.2003 - 1.10.2004
Vznik členství 17.6.2002
Adresa: Krausova 605 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Krausova 605, PSČ 19900
místopředseda představenstva Ing. Jan Blaško 1.10.2004 - 26.10.2004
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 31.8.2004
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 31.8.2004
Adresa: Nad lesním divadlem 18 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad lesním divadlem 18/1113, PSČ 14000
člen představenstva Mgr. Jiří Šmejc 26.10.2004 - 1.8.2005
Vznik členství 1.9.2004
Zánik členství 3.6.2005
Adresa: Jílovišťská 550 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Jílovišťská 550, PSČ 15000
místopředseda představenstva Milan Maděryč 2.6.2003 - 16.10.2006
Vznik členství 17.6.2002
Vznik funkce 24.6.2002
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen představenstva Ing. Ladislav Chvátal 1.10.2004 - 16.10.2006
Vznik členství 17.6.2002
Adresa: Smidarská 742 , 190 00 Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742, PSČ 19000
místopředseda představenstva Milan Maděryč 16.10.2006 - 30.10.2006
Vznik členství 18.9.2006
Vznik funkce 29.9.2006
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen představenstva Ing. Ladislav Chvátal 16.10.2006 - 30.10.2006
Vznik členství 18.9.2006
Vznik funkce 26.9.2006
Adresa: Smidarská 742 , 190 00 Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742, PSČ 19000
člen představenstva Mgr. Jiří Šmejc 1.8.2005 - 28.6.2007
Vznik členství 3.6.2005
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Jílovišťská 550 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Jílovišťská 550, PSČ 15000
místopředseda představenstva Milan Maděryč 30.10.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 18.9.2006
Zánik členství 31.7.2007
Vznik funkce 26.9.2006
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
místopředseda představenstva Ing. Ladislav Chvátal 30.10.2006 - 28.6.2007
Vznik členství 18.9.2006
Zánik členství 31.5.2007
Vznik funkce 26.9.2006
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Smidarská 742 , 190 00 Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742, PSČ 19000
člen představenstva Ing. Marcel Dostal 28.6.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 1.6.2007
Adresa: Högerova 1098 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 15200
předseda představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 1.10.2004 - 23.6.2008
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 6.6.2008
Vznik funkce 3.6.2004
Zánik funkce 6.6.2008
Adresa: Slepá II 0 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14200
člen JUDr. Jan Ježdík 1.10.2004 - 3.12.2008
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 30.8.2008
Adresa: Hálkova 1368 , 460 01 Liberec Česká republika
Liberec, Hálkova 1368/7, PSČ 46001
místopředseda představenstva Eilard Friese 28.6.2007 - 3.12.2008
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 31.7.2008
Vznik funkce 12.6.2007
Adresa: Vilímovská 673 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vilímovská 673/16, PSČ 16000
člen představenstva Ing. Ivan Vodička 12.11.2007 - 20.4.2010
Vznik členství 1.10.2007
Adresa: Na pomezí 1228 , 150 00 Praha 5 - Košíře Česká republika
Praha 5 - Košíře, Na pomezí 1228/17, PSČ 15000
místopředseda představenstva Ing. Ivan Vodička 20.4.2010 - 16.9.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 31.5.2010
Vznik funkce 27.1.2010
Zánik funkce 31.5.2010
Adresa: Na pomezí 1228 , 150 00 Praha 5 - Košíře Česká republika
Praha 5 - Košíře, Na pomezí 1228/17, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Štefan Tillinger 3.12.2008 - 16.11.2010
Vznik členství 1.9.2008
Zánik členství 31.8.2010
Adresa: V Mokřinách 515 , 147 00 Praha 4 - Hodkovičky Česká republika
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 515/18, PSČ 14700
místopředseda představenstva Ing. Marcel Dostal 28.12.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 1.6.2011
Vznik funkce 10.12.2007
Zánik funkce 1.6.2011
Adresa: Högerova 1098 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 15200
předseda představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 23.6.2008 - 15.7.2011
Vznik členství 7.6.2008
Vznik funkce 10.6.2008
Adresa: Slepá II 0 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14200
předseda představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 15.7.2011 - 1.8.2012
Vznik členství 7.6.2008
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 10.6.2008
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Vězeňská 859 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Vězeňská 859/9, PSČ 11000
místopředseda představenstva Ing. Marcel Dostal 15.7.2011 - 19.10.2012
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 1.6.2011
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Högerova 1098 , 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 15200
předseda představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 1.8.2012 - 31.5.2013
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 28.3.2013
Vznik funkce 19.6.2012
Zánik funkce 28.3.2013
Adresa: Vězeňská 859 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Vězeňská 859/9, PSČ 11000
člen představenstva Ing. Pavel Fuchs 19.10.2012 - 31.5.2013
Vznik členství 1.10.2012
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: Rooseveltova 597 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Rooseveltova 597/27, Bubeneč, 160 00 Praha 6
místopředseda představenstva Ing. Pavel Řehák 16.9.2010 - 5.6.2013
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 31.5.2013
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 31.5.2013
Adresa: Ke Kulišce 2618 , 164 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ke Kulišce 2618/1g, PSČ 16400
člen představenstva Ing. Milan Beneš 25.3.2011 - 30.1.2014
Vznik členství 1.2.2011
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Javorová 1172 , 332 02 Starý Plzenec Česká republika
Starý Plzenec, Javorová 1172, PSČ 33202
předseda představenstva Luciano Cirinà 31.5.2013 - 30.1.2014
Vznik členství 13.5.2013
Vznik funkce 14.5.2013
Adresa: Schwarzenbergstrasse 1 , Vídeň Rakouská republika
1010 Vídeň, Schwarzenbergstrasse 1-3/14
místopředseda přestavenstva Jaroslav Mlynář 31.5.2013 - 14.11.2014
Vznik členství 13.5.2013
Zánik členství 30.9.2014
Vznik funkce 14.5.2013
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Píškova 1956 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Píškova 1956/32, Stodůlky, 155 00 Praha 5
člen představenstva Petr Bohumský 1.10.2013 - 14.11.2014
Vznik členství 18.9.2013
Adresa: Ke kapličce 1500 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Ke kapličce 1500/4, Modřany, 143 00 Praha 4
člen představenstva Štefan Tillinger 1.10.2013 - 5.6.2015
Vznik členství 24.9.2013
Zánik členství 1.6.2015
Adresa: V mokřinách 515 , 147 00 Praha 4 Česká republika
V mokřinách 515/18, Hodkovičky, 147 00 Praha 4
člen představenstva Jiří Fialka 24.9.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 13.9.2013
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: U Parku 516 , 252 41 Dolní Břežany Česká republika
U Parku 516, 252 41 Dolní Břežany
předseda představenstva Luciano Cirinà 30.1.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 13.5.2013
Zánik členství 3.7.2015
Vznik funkce 14.5.2013
Zánik funkce 3.7.2015
Adresa: Na Míčánce 1914 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Míčánce 1914/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Marie Kovářová 24.9.2013 - 19.9.2016
Vznik členství 13.9.2013
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Terronská 560 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Terronská 560/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Dozorčí rada Česká pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Gianluca Colocci 2.9.2014
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: Piazza Hortis 7 , Terst Italská republika
Terst, Piazza Hortis 7
člen dozorčí rady Gregor Pilgram 14.11.2014
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: U Zvonařky 2536 , 120 00 Praha 2 Česká republika
U Zvonařky 2536/1d, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen dozorčí rady Martin Sturzlbaum 16.7.2015
Vznik členství 13.10.2013
Adresa: Döblergasse 4 , Vídeň Rakouská republika
1070 Vídeň, Döblergasse 4/15
Předseda dozorčí rady Luciano Cirina'' 18.8.2016
Vznik členství 3.7.2015
Vznik funkce 7.7.2015
Adresa: Na Míčánce 1914 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Míčánce 1914/35, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen dozorčí rady JUDr. Doc. Josef Měchura 1.5.1992 - 7.10.1993
Adresa: Křivenecká 448 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Křivenecká 448
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Piazza 1.5.1992 - 14.12.1995
Adresa: Strádova 29 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Strádova 29
člen dozorčí rady Ing. Josef Šamánek 11.2.1993 - 14.12.1995
Adresa: Česká republika
Brno 2, Všetičkova ll
člen dozorčí rady Ing. Jan Fejfar 7.10.1993 - 14.12.1995
Adresa: Zastavěná 2 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zastavěná 2, PSČ 10000
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Klapal 7.10.1993 - 14.12.1995
Adresa: Starobylá 8 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Starobylá 8, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Karol Tolgyesi 7.10.1993 - 25.4.1996
Adresa: Matějkova 3 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Matějkova 3, PSČ 19000
člen dozorčí rady Ing. Marie Netíková 7.10.1993 - 13.5.1996
Adresa: Tobrucká 764 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Tobrucká 764, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Pavel Vyskočil 14.12.1995 - 13.5.1996
Adresa: Orebitská 2 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Orebitská 2, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Karol Tolgyesi 25.4.1996 - 13.5.1996
Adresa: Nad Petruskou 3 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Nad Petruskou 3, PSČ 12000
člen dozorčí rady Ing. Pavel Kavánek 7.10.1993 - 2.9.1996
Adresa: Ostrovní 5 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ostrovní 5, PSČ 11000
člen dozorčí rady PhDr. Ing. Miroslav Singer 14.12.1995 - 2.9.1996
Adresa: Nad Šárkou 111 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 111, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 13.5.1996 - 2.9.1996
Adresa: Slepá II 0 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 14000
člen dozorčí rady Milan Maděryč 13.5.1996 - 2.9.1996
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen dozorčí rady Prof. Ing. Vladimír Pilný CSc. 1.5.1992 - 31.10.1996
Adresa: Husinecká l3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká l3
člen dozorčí rady Vojtěch Wagner 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: Eliášova 30 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Eliášova 30/468
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Jiří Steiner 2.9.1996 - 31.10.1996
Adresa: Vinohradská 96 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 96, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Milan Ptáček 14.12.1995 - 15.8.1997
Adresa: Františka Křižíka 15 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Františka Křižíka 15, PSČ 17000
člen dozorčí rady JUDr. Ladislav Petrásek 31.10.1996 - 15.8.1997
Adresa: Homolová 496 , 196 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Homolová 496, PSČ 19600
člen dozorčí rady Ing. Ludmila Pavlátová 11.2.1993 - 29.10.1998
Adresa: Rybáře l6 , Hranice V. Česká republika
Hranice V., Rybáře l6
člen dozorčí rady Doc.Ing. Jiří Fárek CSc. 7.10.1993 - 29.10.1998
Adresa: Farní 19 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Farní 19, PSČ 16000
člen dozorčí rady JUDr. Petr Šebesta 7.10.1993 - 29.10.1998
Adresa: Mánesova 19 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Mánesova 19
člen dozorčí rady Vlasta Ospalá 7.10.1993 - 29.10.1998
Adresa: Voříškova 33 , Brno Česká republika
Brno, Voříškova 33
předseda dozorčí rady Vojtěch Wagner 31.10.1996 - 29.10.1998
Adresa: Eliašova 30 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Eliašova 30/468, PSČ 16000
člen dozorčí rady JUDr. Doc. Vladimír Mikule 14.12.1995 - 13.4.1999
Adresa: Charkovská 28 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Charkovská 28, PSČ 10100
člen dozorčí rady Mgr. Klára Vaníčková 13.5.1996 - 13.4.1999
Adresa: Londýnská 4 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 4, PSČ 12000
člen dozorčí rady Ing. Aleš Minx 2.9.1996 - 13.4.1999
Adresa: Pod Vlkem 121 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 15000
člen dozorčí rady Ing. Emanuel Šíp 2.9.1996 - 13.4.1999
Adresa: Hrdličkova 2205 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrdličkova 2205/7, PSČ 14900
člen dozorčí rady Ing. Radek Mička 31.10.1996 - 13.4.1999
Adresa: Houdova 901 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Houdova 901/11, PSČ 15000
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Seidl 15.8.1997 - 13.4.1999
Adresa: Trnková 1864 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Trnková 1864/22
člen dozorčí rady Ing. Jan Mládek 15.8.1997 - 13.4.1999
Adresa: Skuteckého 1086 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Skuteckého 1086, PSČ 16300
člen Ing. Jan Juchelka 29.10.1998 - 13.4.1999
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Jižní 1339, okres Nymburk
člen Doc.Ing. Václav Kubiště CSc. 29.10.1998 - 29.4.1999
Adresa: Elišky Krásnohorské 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Elišky Krásnohorské 14
člen Doc.Ing. Jiří Fárek CSc. 29.10.1998 - 19.11.1999
Adresa: Farní 19 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Farní 19
člen dozorčí rady Ing. Radomír Lašák 13.4.1999 - 19.11.1999
Adresa: K Vilám 209 , 403 40 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, K Vilám 209, PSČ 40340
člen dozorčí rady Petr Braun 13.4.1999 - 19.11.1999
Adresa: Sídliště 1087 , 150 00 Praha 5-Radotín Česká republika
Praha 5-Radotín, Sídliště 1087/27, PSČ 15000
člen dozorčí rady JUDr. Doc. Vladimír Mikule 29.4.1999 - 19.11.1999
Adresa: Charkovská 28 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Charkovská 28, PSČ 10100
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Skopal 13.4.1999 - 3.4.2000
Adresa: Horní 387 , 671 82 Dobšice Česká republika
Dobšice, Horní 387, PSČ 67182
člen dozorčí rady Randall Dillard 13.4.1999 - 27.6.2000
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London E2, 7 Sovereign Mews, Pearson St.
člen dozorčí rady Ing. Jiří Tesař CSc. 13.4.1999 - 27.6.2000
Adresa: Arbesovo nám. 314 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Arbesovo nám. 314/10, PSČ 15000
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Prokš 13.4.1999 - 10.10.2000
Adresa: U Letenského sadu 10 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Letenského sadu 10, PSČ 17000
člen dozorčí rady Jan Robin Valdinger 3.4.2000 - 10.10.2000
Adresa: Říční 539 , 118 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Říční 539/2, PSČ 11800
člen dozorčí rady JUDr. Jan Ježdík 10.10.2000 - 7.11.2001
Zánik funkce 28.12.2000
Adresa: Sametová 718 , 460 00 Liberec Česká republika
Liberec, Sametová 718/12, PSČ 46000
člen JUDr. Zdenka Němcová 19.11.1999 - 28.11.2001
Zánik členství 13.6.2001
Adresa: Košťálkova 1104 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Košťálkova 1104, PSČ 18200
člen JUDr. Vlastimil Uzel 29.10.1998 - 15.5.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Mezivrší 1447 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mezivrší 1447/33
člen Mgr. Gabriel Eichler 29.10.1998 - 15.5.2002
Zánik členství 31.12.2001
Adresa: Rašínovo nábřeží 78 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rašínovo nábřeží 78
člen Doc.Ing. Václav Kubišta CSc. 29.4.1999 - 15.5.2002
Zánik členství 31.12.2001
Adresa: Elišky Krásnohorské 14 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Elišky Krásnohorské 14
člen dozorčí rady Ing. Aleš Minx 29.4.1999 - 15.5.2002
Adresa: Pod Vlkem 121 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Vlkem 121, PSČ 15000
člen Ing. Jan Škurek 27.6.2000 - 15.5.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Křišťanova 1789 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křišťanova 1789/17
člen Mgr. Zdeněk Kabilka 28.11.2001 - 15.5.2002
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Na Homolce 148 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Homolce 148/23, PSČ 15000
člen dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník 10.10.2000 - 17.9.2003
Vznik členství 20.6.2000
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy Česká republika
Vonoklasy, K Bukovce 161, okres Praha-západ, PSČ 25228
člen dozorčí rady Ing. Aleš Minx 15.5.2002 - 17.9.2003
Vznik členství 14.6.1999
Zánik členství 19.5.2003
Adresa: Na Hvězdárně 429 , 159 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hvězdárně 429/28, PSČ 15900
člen Ing. Petr Kellner 27.6.2000 - 1.10.2004
Vznik členství 4.4.2000
Zánik členství 3.6.2004
Adresa: Březovská 509 , Vrané nad Vltavou Česká republika
Vrané nad Vltavou, Březovská 509, okres Praha-západ
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Prokš 7.11.2001 - 1.10.2004
Vznik funkce 28.12.2000
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: U letenského sadu 1296 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U letenského sadu 1296/10, PSČ 17000
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník 17.9.2003 - 1.10.2004
Vznik členství 20.6.2000
Zánik členství 3.6.2004
Vznik funkce 20.6.2000
Zánik funkce 3.6.2004
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy Česká republika
Vonoklasy, K Bukovce 161, okres Praha-západ, PSČ 25228
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Prokš 1.10.2004 - 1.10.2004
Vznik funkce 3.6.2004
Adresa: U letenského sadu 1296 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U letenského sadu 1296/10, PSČ 17000
člen dozorčí rady Bc. Eva Dytrychová 14.5.2003 - 14.6.2006
Vznik členství 26.2.2002
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Přemyslova 1798 , 430 01 Chomutov Česká republika
Chomutov, Přemyslova 1798, PSČ 43001
člen dozorčí rady Ing. Marie Kortová 14.5.2003 - 14.6.2006
Vznik členství 26.2.2002
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: U Rybníka 10 , 792 01 Bruntál Česká republika
Bruntál, U Rybníka 10/1571, PSČ 79201
místopředseda dozorčí rady Ing. Jaromír Prokš CSc. 1.10.2004 - 14.6.2006
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 28.2.2006
Vznik funkce 7.6.2004
Zánik funkce 28.2.2006
Adresa: U letenského sadu 1296 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U letenského sadu 1296/10, PSČ 17000
člen dozorčí rady JUDr. Libuše Dryjová 14.6.2006 - 16.10.2006
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 1.3.2006
Adresa: Mezivrší 31 , 147 00 Praha 4 - Braník Česká republika
Praha 4 - Braník, Mezivrší 31, PSČ 14700
člen Ing. Petr Kellner 1.10.2004 - 29.11.2006
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 31.10.2006
Adresa: Březovská 509 , Vrané nad Vltavou Česká republika
Vrané nad Vltavou, Březovská 509, okres Praha-západ
místopředseda dozorčí rady JUDr. František Tlustoš 14.6.2006 - 29.11.2006
Vznik členství 22.3.2006
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 22.3.2006
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Krouzova 3049 , 143 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Krouzova 3049, PSČ 14300
místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Minx 17.9.2003 - 28.6.2007
Vznik členství 19.5.2003
Zánik členství 17.6.2007
Vznik funkce 19.5.2003
Zánik funkce 17.6.2007
Adresa: Na Hvězdárně 429 , 159 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hvězdárně 429/28, PSČ 15900
předseda dozorčí rady Ing. Ivan Kočárník 1.10.2004 - 28.6.2007
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 7.6.2004
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: K Bukovce 161 , Vonoklasy Česká republika
Vonoklasy, K Bukovce 161, okres Praha-západ, PSČ 25228
místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Minx 28.6.2007 - 12.11.2007
Vznik členství 18.6.2007
Vznik funkce 18.6.2007
Adresa: Albrecht Dürerstraat 39 , Amsterdam Česká republika
Amsterdam, Albrecht Dürerstraat 39H, PSČ 1077
místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Minx 12.11.2007 - 28.12.2007
Vznik členství 18.6.2007
Vznik funkce 18.6.2007
Adresa: Brugsesstraat 33 , Haag Nizozemské království
Haag, Brugsesstraat 33, 25 87 XP
místopředseda dozorčí rady Ing. Aleš Minx 28.12.2007 - 23.2.2009
Vznik členství 18.6.2007
Zánik členství 30.11.2008
Vznik funkce 18.6.2007
Zánik funkce 30.11.2008
Adresa: Brugsesstraat 33 , XP Haag Nizozemské království
Brugsesstraat 33, 2587 XP Haag
předseda dozorčí rady Milan Maděryč 28.6.2007 - 15.7.2011
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 1.6.2011
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 1.6.2011
Adresa: Nad Vývozem 4872 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, Nad Vývozem 4872, PSČ 76005
člen dozorčí rady Ing. Marek Orawski 14.6.2006 - 6.3.2012
Vznik členství 1.3.2006
Zánik členství 7.9.2010
Adresa: Hlavní třída 25 , 736 01 Havířov Česká republika
Havířov, Hlavní třída 25/304, PSČ 73601
člen dozorčí rady Dr. Lorenzo Kravina 23.2.2009 - 5.8.2013
Vznik členství 3.12.2008
Zánik členství 10.7.2013
Zánik funkce 10.7.2013
Adresa: Via Ruggero Timeus 1 , Terst Italská republika
Terst, Via Ruggero Timeus 1, 3425
předseda dozorčí rady Milan Maděryč 15.7.2011 - 24.9.2013
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 5.9.2013
Vznik funkce 1.6.2011
Zánik funkce 5.9.2013
Adresa: U Splavu 5606 , 760 05 Zlín Česká republika
Zlín, U Splavu 5606, PSČ 76005
člen dozorčí rady Martin Sturzlbaum 24.9.2013 - 30.1.2014
Vznik členství 13.9.2013
Adresa: Döblergasse 4 , Vídeň Rakouská republika
1070 Vídeň, Döblergasse 4/15
člen dozorčí rady Ing. Irena Špatenková 6.3.2012 - 2.9.2014
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Renoirova 624 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renoirova 624/1, PSČ 15200
člen dozorčí rady Marco Maffioli 5.8.2013 - 2.9.2014
Vznik členství 11.7.2013
Zánik členství 31.7.2014
Vznik funkce 11.7.2013
Zánik funkce 31.7.2014
Adresa: Via San Zaccaria 3 , Terst Italská republika
34100 Terst, Via San Zaccaria 3
předseda dozorčí rady Martin Sturzlbaum 30.1.2014 - 16.7.2015
Vznik členství 13.10.2013
Vznik funkce 11.11.2013
Zánik funkce 7.7.2015
Adresa: Döblergasse 4 , Vídeň Rakouská republika
1070 Vídeň, Döblergasse 4/15
Předseda dozorčí rady Luciano Cirina 16.7.2015 - 18.8.2016
Vznik členství 3.7.2015
Vznik funkce 7.7.2015
Adresa: Na Míčánce 1914 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Míčánce 1914/35, Dejvice, 160 00 Praha 6

Sbírka Listin Česká pojišťovna a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1464/SL 209 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 19.1.2016 25.1.2016 5.2.2016 2
B 1464/SL 208 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014/konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 250
B 1464/SL 207 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2015 9.7.2015 20.7.2015 3
B 1464/SL 206 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidace Městský soud v Praze 31.12.2014 9.7.2015 20.7.2015 250
B 1464/SL 205 ostatní výpis ze zápisu z jednání představenstva Městský soud v Praze 7.7.2015 9.7.2015 20.7.2015 2
B 1464/SL 204 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.6.2015 9.7.2015 20.7.2015 1
B 1464/SL 202 notářský zápis [NZ 511/2015] Městský soud v Praze 10.6.2015 9.7.2015 20.7.2015 13
B 1464/SL 201 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2015 2.6.2015 12.6.2015 1
B 1464/SL 200 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2015 2.6.2015 12.6.2015 1
B 1464/SL 199 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2014 23.3.2015 1.4.2015 9
B 1464/SL 198 notářský zápis [NZ 1559/2014] Městský soud v Praze 30.10.2014 23.3.2015 1.4.2015 13
B 1464/SL 197 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 242
B 1464/SL 196 ostatní výpis ze zápisu jednání představenstva Městský soud v Praze 1.10.2014 17.10.2014 28.11.2014 1
B 1464/SL 195 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 30.9.2014 17.10.2014 28.11.2014 1
B 1464/SL 192 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 29.7.2014 29.9.2014 242
B 1464/SL 191 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 731/2014 Městský soud v Praze 17.6.2014 23.6.2014 8.8.2014 21
B 1464/SL 190 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 4.3.2014 282
B 1464/SL 188 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 24.9.2013 30.9.2013 4.10.2013 1
B 1464/SL 187 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.9.2013 30.9.2013 4.10.2013 1
B 1464/SL 186 notářský zápis NZ 434/2013 Městský soud v Praze 2.9.2013 23.9.2013 26.9.2013 15
B 1464/SL 185 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.9.2013 23.9.2013 26.9.2013 14
B 1464/SL 184 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.7.2013 1.8.2013 20.9.2013 1
B 1464/SL 183 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.8.2013 9.9.2013 89
B 1464/SL 182 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2013 9.9.2013 85
B 1464/SL 181 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 30.4.2013 20.8.2013 9.9.2013 2
B 1464/SL 180 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 27.4.2012 20.8.2013 9.9.2013 2
B 1464/SL 179 ostatní záznam usnesení předs. 2x Městský soud v Praze 14.5.2013 20.5.2013 7.6.2013 3
B 1464/SL 178 ostatní záznam usnesení předs. Městský soud v Praze 28.3.2013 20.5.2013 7.6.2013 2
B 1464/SL 177 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.5.2013 20.5.2013 7.6.2013 1
B 1464/SL 176 ostatní zápis usnesení předs. Městský soud v Praze 14.5.2013 4.6.2013 6.6.2013 2
B 1464/SL 175 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2012 1.11.2012 2.11.2012 1
B 1464/SL 174 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.6.2012 21.8.2012 0
B 1464/SL 173 ostatní usnesení 4.jednání předs. Městský soud v Praze 4.7.2012 21.8.2012 0
B 1464/SL 172 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 7.12.2011 9.12.2011 14
B 1464/SL 171 notářský zápis NZ 533/2011 Městský soud v Praze 17.8.2011 7.12.2011 9.12.2011 14
B 1464/SL 170 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 27.7.2011 252
B 1464/SL 169 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.3.2011 26.7.2011 3
B 1464/SL 168 ostatní -rozh.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 30.5.2011 26.7.2011 1
B 1464/SL 167 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.12.2010 28.3.2011 2
B 1464/SL 166 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.2.2011 28.3.2011 1
B 1464/SL 165 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.8.2010 2.2.2010 4.2.2011 14
B 1464/SL 164 ostatní -rozh. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 23.8.2010 22.11.2010 1
B 1464/SL 163 výroční zpráva r.2009 Městský soud v Praze 31.3.2010 16.11.2010 252
B 1464/SL 162 ostatní -výp.ze záp.usnes.představen. Městský soud v Praze 1.7.2010 2.9.2010 22.9.2010 2
B 1464/SL 161 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 2.9.2010 22.9.2010 1
B 1464/SL 160 podpisové vzory Městský soud v Praze 28.5.2010 2.9.2010 22.9.2010 2
B 1464/SL 159 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2010 2.9.2010 22.9.2010 1
B 1464/SL 157 ostatní výpis ze zápi.z 1.jed.předs. Městský soud v Praze 27.1.2010 20.9.2010 1
B 1464/SL 158 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.8.2010 15.9.2010 15
B 1464/SL 155 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.9.2009 23.9.2009 25.9.2009 14
B 1464/SL 154 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 278/2009 Městský soud v Praze 19.6.2009 12.8.2009 14.8.2009 25
B 1464/SL 153 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.2.2009 2.3.2009 10
B 1464/SL 152 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ47/09 Městský soud v Praze 2.2.2009 2.3.2009 35
B 1464/SL 151 výroční zpráva doplnění r.2007 Městský soud v Praze 22.1.2009 25.1.2009 2
B 1464/SL 150 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.8.2008 11.12.2008 1
B 1464/SL 147 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 348
B 1464/SL 146 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 5.8.2008 11.8.2008 266
B 1464/SL 144 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.3.2008 3.4.2008 115
B 1464/SL 143 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007/AJ/ Městský soud v Praze 31.12.2007 31.3.2008 3.4.2008 115
B 1464/SL 141 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2007 16.1.2008 1
B 1464/SL 140 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2006 22.11.2007 27.11.2007 336
B 1464/SL 139 účetní závěrka r.2006/konsolidovaná/-Ang.jaz. Městský soud v Praze 31.12.2006 25.10.2007 29.10.2007 162
B 1464/SL 138 účetní závěrka r.2006/konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2006 25.10.2007 29.10.2007 167
B 1464/SL 137 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 24.1.2007 2.7.2007 20.7.2007 5
B 1464/SL 135 ostatní - výpis z DR Městský soud v Praze 18.6.2007 2.7.2007 20.7.2007 1
B 1464/SL 134 ostatní - výpis z DR Městský soud v Praze 1.6.2007 2.7.2007 20.7.2007 3
B 1464/SL 133 ostatní - rozh. akcionáře Městský soud v Praze 19.4.2007 2.7.2007 20.7.2007 8
B 1464/SL 132 ostatní - rozh.akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2007 2.7.2007 20.7.2007 6
B 1464/SL 131 ostatní - rezignace Městský soud v Praze 24.1.2007 2.7.2007 20.7.2007 1
B 1464/SL 129 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.6.2007 2.7.2007 20.7.2007 1
B 1464/SL 128 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.6.2007 2.7.2007 20.7.2007 1
B 1464/SL 127 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.6.2007 2.7.2007 20.7.2007 4
B 1464/SL 125 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.11.2006 1.12.2006 0
B 1464/SL 115 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 25.10.2006 189
B 1464/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.9.2006 5.10.2006 0
B 1464/SL 112 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.9.2006 14.9.2006 164
B 1464/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.8.2006 24.8.2006 11.9.2006 0
B 1464/SL 99 ostatní -sml.o stabil.akc.struktury Městský soud v Praze 9.5.2006 8.8.2006 0
B 1464/SL 98 ostatní -projekt rozdělení+stanovy Městský soud v Praze 24.7.2006 8.8.2006 0
B 1464/SL 97 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.7.2006 8.8.2006 0
B 1464/SL 96 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.7.2006 8.8.2006 0
B 1464/SL 95 ostatní -záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 28.7.2006 8.8.2006 0
B 1464/SL 94 ostatní -návrh projektu rozdělení+příl Městský soud v Praze 6.6.2006 14.6.2006 0
B 1464/SL 93 notářský zápis -NZ141/06 Městský soud v Praze 7.4.2006 23.5.2006 0
B 1464/SL 92 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 10.1.2006 11.1.2006 0
B 1464/SL 91 účetní závěrka r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 17.10.2005 19.10.2005 150
B 1464/SL 88 výroční zpráva r.2004+audit (u SL 85) Městský soud v Praze 31.12.2004 11.8.2005 31.8.2005 0
B 1464/SL 87 účetní závěrka k 31.3.2005 /u SL 85/ Městský soud v Praze 31.3.2005 11.8.2005 31.8.2005 0
B 1464/SL 86 posudek znalce č.15/1113917/05 (u SL 85) Městský soud v Praze 1.7.2005 11.8.2005 31.8.2005 0
B 1464/SL 85 notářský zápis NZ 484/2005+příl. Městský soud v Praze 25.7.2005 11.8.2005 31.8.2005 0
B 1464/SL 90 ostatní -zápis z VH+přílohy Městský soud v Praze 3.6.2005 1.8.2005 0
B 1464/SL 89 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.6.2005 1.8.2005 0
B 1464/SL 84 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.3.2005 22.3.2005 4.5.2005 0
B 1464/SL 83 ostatní -rozhod.Ministerstva financí Městský soud v Praze 10.1.2005 22.3.2005 4.5.2005 0
B 1464/SL 82 ostatní -výp.ze záp.z 2.jed.představen Městský soud v Praze 3.3.2005 22.3.2005 4.5.2005 0
B 1464/SL 81 ostatní -výp.ze záp.z11.jed.představen Městský soud v Praze 2.12.2004 22.3.2005 4.5.2005 0
B 1464/SL 80 účetní závěrka r.2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 9.3.2005 21.3.2005 0
B 1464/SL 79 účetní závěrka r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 9.3.2005 21.3.2005 0
B 1464/SL 78 účetní závěrka r.2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 9.3.2005 21.3.2005 0
B 1464/SL 77 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 25.2.2005 10.3.2005 0
B 1464/SL 76 posudek znalce č. 405/70/04 Městský soud v Praze 8.12.2004 4.3.2005 9.3.2005 0
B 1464/SL 70 ostatní -výpis ze záp.č.132 zased.DR Městský soud v Praze 7.6.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 69 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 24.11.2004 0
B 1464/SL 68 ostatní -zápis z VH+př.1-9 Městský soud v Praze 3.6.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2003 23.9.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 66 ostatní -rozhodnutí ministr.financí Městský soud v Praze 9.8.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 65 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 7.9.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 64 ostatní výp.ze záp.8 jed.představenstv Městský soud v Praze 27.8.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2003 11.8.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 62 výroční zpráva r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 27.9.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 24.11.2004 0
B 1464/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2003 11.8.2004 12.8.2004 0
B 1464/SL 60 ostatní výpis ze zápisu č.77 sch. DR Městský soud v Praze 20.6.2000 28.11.2003 28.11.2003 0
B 1464/SL 59 ostatní, podpisové vzory + zápis DR Městský soud v Praze 19.5.2003 28.11.2003 28.11.2003 0
B 1464/SL 58 notářský zápis NZ 342/03,OR Městský soud v Praze 19.5.2003 28.11.2003 28.11.2003 0
B 1464/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,audit.zpráva,příl. Městský soud v Praze 30.6.2003 25.9.2003 6.10.2003 0
B 1464/SL 56 účetní závěrka 2002+audit Městský soud v Praze 25.7.2003 19.8.2003 20.8.2003 0
B 1464/SL 55 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.7.2003 24.7.2003 0
B 1464/SL 54 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.7.2003 24.7.2003 0
B 1464/SL 53 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 23.7.2003 24.7.2003 0
B 1464/SL 51 ostatní rezignace/p.Maděryč/ Městský soud v Praze 8.3.2002 10.9.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 50 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 49 ostatní výňatek z 11.jed.představenstv Městský soud v Praze 24.6.2002 3.9.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 48 ostatní -výňatek z 5.zased.představ. Městský soud v Praze 18.3.2002 3.9.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 47 podpisové vzory -6x Městský soud v Praze 3.9.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 16.10.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 45 účetní závěrka +audit r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 13.6.2003 0
B 1464/SL 44 notářský zápis NZ915/2000-př.1-16 Městský soud v Praze 28.12.2000 13.6.2003 0
B 1464/SL 43 ostatní rozhodnutí minister.financí Městský soud v Praze 11.4.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 42 ostatní výpis ze zápisu VH Městský soud v Praze 17.6.2002 13.6.2003 0
B 1464/SL 41 ostatní výpis ze záp.z10.jed.představe Městský soud v Praze 21.5.2001 13.6.2003 0
B 1464/SL 40 notářský zápis NZ661/2001 Městský soud v Praze 17.12.2001 13.6.2003 0
B 1464/SL 39 ostatní výpis ze zápisu č.98 jed.DR Městský soud v Praze 17.12.2001 13.6.2003 0
B 1464/SL 38 ostatní -výpis ze zápisu č.97 jed.DR Městský soud v Praze 12.12.2001 13.6.2003 0
B 1464/SL 37 notářský zápis NZ353/99-životopisy+přílohy Městský soud v Praze 14.6.1999 13.6.2003 0
B 1464/SL 35 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 27.8.2002 0
B 1464/SL 36 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2001 15.5.2002 21.5.2002 0
B 1464/SL 34 podpisové vzory + výpisy z jednání předst. Městský soud v Praze 22.3.2002 22.3.2002 0
B 1464/SL 33 stanovy společnosti - 2x Městský soud v Praze 28.12.2000 7.11.2001 27.2.2002 0
B 1464/SL 32 notářský zápis -NZ915/00 Městský soud v Praze 28.12.2000 7.11.2001 27.2.2002 0
B 1464/SL 31 notářský zápis -NZ915/00+příl. Městský soud v Praze 28.12.2000 7.11.2001 27.2.2002 0
B 1464/SL 30 ostatní -výpis z mimoř.zased.předst. Městský soud v Praze 22.12.2000 7.11.2001 27.2.2002 0
B 1464/SL 29 ostatní -výpis ze zápisu zasedání DR Městský soud v Praze 28.12.2000 7.11.2001 27.2.2002 0
B 1464/SL 28 podpisové vzory - členů představenstva 2x Městský soud v Praze 7.11.2001 27.2.2002 0
B 1464/SL 27 podpisové vzory - člena DR Městský soud v Praze 14.8.2001 6.12.2001 25.2.2002 0
B 1464/SL 26 ostatní -výpis ze zasedání DR Městský soud v Praze 13.8.2001 6.12.2001 25.2.2002 0
B 1464/SL 25 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 28.6.2001 6.12.2001 25.2.2002 0
B 1464/SL 24 výroční zpráva -rok 2000,včetně účet.uzávěrky Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 6.12.2001 0
B 1464/SL 23 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 28.12.2000 2.3.2001 3.4.2001 0
B 1464/SL 22 ostatní -ovládací smlouva+přílohy Městský soud v Praze 28.12.2000 23.1.2001 26.1.2001 0
B 1464/SL 21 notářský zápis -NZ373/2000 Městský soud v Praze 20.6.2000 18.12.2000 0
B 1464/SL 20 ostatní -výpis ze záp.představenstva Městský soud v Praze 20.7.2000 18.12.2000 0
B 1464/SL 19 ostatní -výp.ze záp.představenstva Městský soud v Praze 20.6.2000 18.12.2000 0
B 1464/SL 18 ostatní -výp.ze záp. představenstva Městský soud v Praze 29.5.2000 18.12.2000 0
B 1464/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2000 18.12.2000 0
B 1464/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 18.12.2000 0
B 1464/SL 15 ostatní - výpis ze zased. představenst Městský soud v Praze 29.4.1999 8.8.2000 0
B 1464/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.1999 8.8.2000 0
B 1464/SL 1 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 30.6.1997 26.7.1999 0
B 1464/SL 9 ostatní -výp ze záp.předst. Městský soud v Praze 9.2.1998 13.10.1998 0
B 1464/SL 8 ostatní - výp.ze záp.předst. Městský soud v Praze 1.9.1998 13.10.1998 0
B 1464/SL 7 ostatní -zápis o řádné VH Městský soud v Praze 3.6.1998 13.10.1998 0
B 1464/SL 6 ostatní -výp.ze záp.předst. Městský soud v Praze 1.9.1998 13.10.1998 0
B 1464/SL 5 ostatní -výp.ze záp.předst. Městský soud v Praze 29.6.1998 13.10.1998 0
B 1464/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 13.10.1998 0
B 1464/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.8.1998 13.10.1998 0
B 1464/SL 75 ostatní -organizační řád ČP Městský soud v Praze 1.10.2003 14
B 1464/SL 74 ostatní -dohoda o uspokoj.pohledávky Městský soud v Praze 3.5.2004 2
B 1464/SL 73 ostatní výkaz fin.umístění tech.rezerv Městský soud v Praze 31.12.2003 0
B 1464/SL 72 ostatní -čest.prohlášení Městský soud v Praze 19.5.2003 1
B 1464/SL 120 ostatní -překážky vznik.fun./L.Dryjová Městský soud v Praze 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Česká pojišťovna a.s.

IČO: 45272956
Firma: Česká pojišťovna a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 4000 - 4999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Česká pojišťovna a.s.

Sídlo: Spálená 75/16, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Životní pojištění
Neživotní pojištění
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image