Firma Česká pohledávková, a.s. v likvidaci IČO 27376281


Česká pohledávková, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Česká pohledávková, a.s. v likvidaci (27376281) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Zatlance 2174/5, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 2005 a není již aktivní. Česká pohledávková, a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Česká pohledávková, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Česká pohledávková, a.s. v likvidaci na Justice.cz

Výpis dat pro Česká pohledávková, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10156
IČO (identifikační číslo osoby) 27376281
Jméno Česká pohledávková, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.9.2005
Zaniklá dne 26.1.2011
Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost Česká pohledávková, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Smíchov, Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00, IČ 273 76 281. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace. 26.1.2011 - 26.1.2011
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.9.2009 byla společnost Česká pohledávková, a.s. ke dni 1. 10. 2009 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. 5.10.2009 - 26.1.2011
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11.4.2006 o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: Před přijetím níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář společnosti Česká pohledávková, a.s., pan Ing. Radovan Prchlík, prohlásil, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 42.000.000,-Kč (slovy: čtyricetdvamiliony korun českých). Jediný akcionář společnosti Česká pohledávková, a.s., tj. pan Ing. Radovan Prchlík, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 42.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 42 (slovy: čtyřicetdva) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), z nějící na jméno a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 42 (slovy: čtyřicetdva) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (před em určenému) zájemci, a to panu Ing. Radovanovi Prchlíkovi, r.č. 670329/1540, bytem Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ: 500 03, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Česká pohledávková, a.s. na adrese Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem násle dujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; p očátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstv a, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek určitého (předem určeného) zájemce - pana Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti pro ti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení kapitálu: 1. přičemž se jedná o tyto pohledávky pana Ing. Radovana Prchlíka, které budou započteny vždy ve výši, jak je u každé jednotlivé pohledávky uvedeno: a) peněžitá pohledávka ve výši 33.232.087,55Kč (slovy: třicettřimilionydvěstětřicetdvatisíceosmdesátsedm korun českých padesátpět haléřů) - dále jen "pohledávka č. 1", tato pohledávka č. 1 vznikla původně společnosti MOTORPAL, a.s., IČ: 00009296 (dále jen "MOTORPAL, a.s.") jako pohledávka z kupní ceny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 12.12.2005 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a společností Česká pohledávková, a.s. jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení po hledávek č. 1"); následně byla tato pohledávka č. 1 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.3.2006 uzavřené mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a pane m Ing. Radovanem Prchlíkem jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek č. 2"); k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 1, tj. částka ve výši 33.232.087,55Kč (třicettřimilionydvěstětřicetdvatisíceosmdesátsedm korun českých padesátp ět haléřů) b) peněžitá pohledávka ve výši 1.547.925,84Kč (slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetsedmtisícdevětsetdvacetpět korun českých osmdesátčtyři haléře) - dále jen "pohledávka č. 2", tato pohledávka č. 2 vznikla původně společnosti MOTORPAL, a.s. jako pohledávka z k upní ceny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 6.1.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a společností Česká pohledávková, a.s. jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek č. 3"); následně byla tato pohl edávka č. 2 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita část pohledávky č. 2, a to částka ve výši 1.256.907,45Kč (slovy: jedenmiliondvěstěpadesátše sttisícdevětsetsedm korun českých čtyřicetpět haléřů) c) peněžitá pohledávka ve výši 4.500.045,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisícčtyřicetpět korun českých) - dále jen "pohledávka č. 3", tato pohledávka č. 3 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o úplat ném převodu cenných papírů uzavřené dne 6.1.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 3 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prc hlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 3, tj. částka ve výši 4.500.045,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisícčtyřicetpět korun českých), d) peněžitá pohledávka ve výši 2.069.500,-Kč (slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícpětset korun českých) - dále jen "pohledávka č. 4", tato pohledávka č. 4 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o úplatn ém převodu cenných papírů uzavřené dne 15.2.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 4 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prc hlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 4, tj. částka ve výši 2.069.500,-Kč (slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícpětset korun českých), e) peněžitá pohledávka ve výši 941.460,-Kč (slovy: devětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesát korun českých) - dále jen "pohledávka č. 5", tato pohledávka č. 5 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o  úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 15.2.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 5 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radova na Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 5, tj. částka ve výši 941.460,-Kč (slovy: devětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesát korun českých), 2. celková výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka činí 42.291.018,39Kč (slovy: čtyřicetdvamilionydvěstědevadesátjedentisícosmnáct korun českých třicetdevět haléřů), přičemž v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 1. shora, bude k započtení použita celk em částka ve výši 42.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých); 3. existence celkové výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti Česká pohledávková, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 9.4.2006, vypracovanou Ing. Jakubem Šteinfeldem, auditorem č. osvědčení 2014, FS AUDIT, s. r.o. č. osvědčení 410; 4. shora uvedené pohledávky byly ze strany společnosti Česká pohledávková, a.s. uznány jako závazky formou písemného uznání závazku ze dne 4.4.2006; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Česká pohledávková, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionů korun českých). 2.5.2006 - 30.5.2006

Aktuální kontaktní údaje Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Kapitál Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 44 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.5.2006 - 26.1.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.9.2005 - 30.5.2006

Akcie Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 42 30.5.2006 - 26.1.2011
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 1.12.2005 - 26.1.2011
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 5.9.2005 - 1.12.2005

Sídlo Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Na Zatlance 2174/5 , Praha 150 00 2.5.2008 - 26.1.2011
Adresa Šimkova 904/2 , Hradec Králové 500 03 22.11.2005 - 2.5.2008
Adresa Ovocný trh 572/11 , Praha 110 00 5.9.2005 - 22.11.2005

Předmět podnikání Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 5.10.2009 - 26.1.2011
velkoobchod 22.11.2005 - 5.10.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 22.11.2005 - 5.10.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.9.2005 - 26.1.2011

vedení firmy Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Statutární orgán Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 5.9.2005
člen představenstva Ing. Zuzana Herichová 5.9.2005 - 22.11.2005
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 26.10.2005
Vznik funkce 5.9.2005
Zánik funkce 26.10.2005
Adresa: Koněvova 188 , 130 00 Praha 3 Česká republika
člen Ing. Radovan Prchlík 22.11.2005 - 25.1.2007
Vznik členství 26.10.2005
Adresa: Šimkova 904/2 , Hradec Králové 500 03
člen Ing. Radovan Prchlík 25.1.2007 - 26.1.2011
Vznik členství 26.10.2005
Adresa: Pelclova 414/6 , Hradec Králové 500 03

Dozorčí rada Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Petra Matoušková 5.9.2005 - 22.11.2005
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 26.10.2005
Vznik funkce 5.9.2005
Zánik funkce 26.10.2005
Adresa: Jiráskova 393 , Čerčany 257 22
člen dozorčí rady Petr Malivánek 5.9.2005 - 22.11.2005
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 26.10.2005
Vznik funkce 5.9.2005
Zánik funkce 26.10.2005
Adresa: U Stadionu 730 , Chrudim 537 03
člen dozorčí rady Jana Bartošová 5.9.2005 - 22.11.2005
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 26.10.2005
Vznik funkce 5.9.2005
Zánik funkce 26.10.2005
Adresa: Hrubého 699 , Uničov 783 91
předseda Ing. Alena Prchlíková 22.11.2005 - 26.1.2011
Vznik členství 26.10.2005
Vznik funkce 26.10.2005
Adresa: Šimkova 904/2 , Hradec Králové 500 03
člen Pavel Bělůnek 22.11.2005 - 26.1.2011
Vznik členství 26.10.2005
Adresa: 1. máje 1163 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Tomáš Gajda 15.12.2005 - 26.1.2011
Vznik členství 26.10.2005
Adresa: 119 , Zašová 756 51

Likvidace Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Likvidátor jménem společnosti činí úkony směřující k likvidaci. 5.10.2009
Jméno Ing. Petr Ferkl 5.10.2009 - 26.1.2011
Adresa: Ostravská 621 , Praha 199 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image