Firma CERVA GROUP a.s. IČO 26712121


CERVA GROUP a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CERVA GROUP a.s. (26712121) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Průmyslová 483, Jeneč 252 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 7. 2002 a je stále aktivní. CERVA GROUP a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CERVA GROUP a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CERVA GROUP a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CERVA GROUP a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CERVA GROUP a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CERVA GROUP a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7786
IČO (identifikační číslo osoby) 26712121
Jméno CERVA GROUP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.7.2002
Jediný akcionář Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, učinil při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 108 000 000,00 Kč (jedno sto osm milionů korun českých), tj. z částky 80 000 000,00 Kč (osmdesát milionů korun českých) na konečnou výši základního kapitálu 188 000 000,00 Kč (jedno sto osmdesát osm milionů korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 108 (jedno sto osm) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých), přičem ž všech těchto nových 108 (jedno sto osm) kusů akcií bude splaceno peněžitým vkladem. Veškeré nové akcie Společnosti budou vydány jako nekótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s do sud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitele a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Jediný akcionář - Zakrytoe akcionernoe obschestvo (ZAO) „PERSPEKTIVA“, IČ 1027722018312, se sídlem Ostapovskij Projezd 12, 109 316 Moskva, Ruská federace se vzdává přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení zákl adního kapitálu Společnosti podle ustanovení § 204a odst. (7) obchodního zákoníku a všech 108 (jedno sto osm) kusů nově upisovaných akcií bude nabídnuto následujícímu předem určenému zájemci: -Obchodní společnost Zakrytoe akcionernoe obschestvo (ZAO) „PERSPEKTIVA“, IČ 1027722018312, se sídlem Ostapovskij Projezd 12, 109 316 Moskva, Ruská federace, dále i jen „Předem určený zájemce“. Předem určený zájemce upíše všech 108 (jedno sto osm) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých), a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uza vře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé akcie částce ve výši 1 000 000,00 Kč (jeden milion korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkl adem v souladu s tímto rozhodnutím, Stanovami Společnosti a zákonem. Lhůta a místo pro upsání akcií předem určenými zájemci: Akcie bude možno upsat ve lhůtě 14 (čtrnácti dnů) ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „obchodní zákoník“), který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit Předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit Předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle u stanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Místem pro úpis akcií bude adresa sídla Společnosti, tj. Archeologická 1378, 253 01 Hostivice. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu akcie: Upisovatel - Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií do 30 (třiceti) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet Společnosti zřízený k tomuto účelu Společností, číslo účtu 107-0141390217/0100 vedený u Komerční banky a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvalují. 6.5.2013 - 20.6.2013
1. Základní kapitál společnosti ČERVA EXPORT IMPORT a.s. se zvyšuje o částku 60 000.000,-- Kč, tedy na celkovou částku 80 000.000,-- Kč, a to vydáním celkem 60 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 0 00.000,-- Kč. Všechny tyto akcie jsou veřejně neobchodovatelné. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. 2. Pro upsání nových akcií se stanoví 30ti denní lhůta, a to od dne zápisu usnesení valné hromady společnnosti ČERVA EXPORT IMPORT a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta počne běžet ode dne následujícího po dni, kdy oznámení o provedení zápisu do obchodního rejstříku bude doručeno představenstvem akcionářům. Emisní kurs každé nové vydané akcie v hodnotě 1 000.000,-- Kč činí 1 000.000,--. Emisní kurs je splatný v penězích. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs upsaných ak cií v uvedené 30ti denní lhůtě, a to na účet 32510006/2600, vedený u peněžního ústavu City bank a.s. (vyjma eminího kursu akcií, který bude splacen dále navrženým zápočtem). 3. Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s tím, že všichni akcionáři se vzdávají svého přednostního práva na upisování akcií. Za této situace budou všechny akcie, které budou upisovány na zvýšení základního kapitálu společnosti upsány akcionáři, a to na základě jejich dohody, uzavřené dle § 205 obchodního zákoníku. 4. Valná hromada souhlasí, za stavu kdy se každý z akcionářů vzdal svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu společnosti, se započtením peněžité pohledávky akcionáře pana Lubora Červy ve výši 60 000.000,-- Kč vůči společno sti ČERVA EXPORT IMPORT a.s. proti pohledávce této společnosti vůči panu Luboru Červovi na splacení emisního kursu akcií, upisovaných jím, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti (resp. v rozsahu jeho podílu dle dohody akcionářů, uzavřené dle § 205 obchodního zákoníku), na zvýšení základního kapitálu společnosti ČERVA EXPORT IMPORT a.s. (za předpokladu, že tento stav bude odpovídat dohodě akcionářů uzavřené dle § 205 obch. zák.) Započtení má svůj základ ve smlouvě o prodeji podniku, uzavře né mezi společností ČERVA EXPORT IMPORT a.s. jako kupujícím a panem Luborem Červou jako prodávajícím. Konkrétně se jedná o nedoplatek kupní ceny, pře dstavované doposud nezaplacenou hodnotou z celkové kupní ceny ve výši Kč 126 199 986,-. Výše kupní ceny b yla stanovena dohodou účastníků smlouvy v souladu se znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Evou Jiráčkovou dle stavu majetku prodávajícího ke dni 31.12.2002. Při stanovení hodnoty jednotlivých položek majetku se vycházelo z ocenění uvedeném ve výše citovaném znaleckém posudku, konkrétní výše kupní ceny a tím i výše pohledávky pana Lubora Červy za společností byla stanovena následovně: PROPOČET PRODEJNÍ CENY PODNIKU LUBOR ČERVA, ČERVA-EXPORT-IMPORT, Za Strahovem 373/69, 169 00 Praha 6, IČO 10139931 K 31.12.2002 NA ZÁKLADĚ OCENĚNÍ K 30.9.2002 A ZMĚN V MAJETKU A ZÁVAZCÍCH V ŘÍJNU AŽ PROSINCI 2002 Hodnoty v Kč NÁZEV OCENĚNÍ ZMĚNA CENA 30.9.2002 4.Q 2002 31.12.2002 Dlouhodobý nehmotný majetek 172 000 64 762 236 762 28 727 Dlouhodobý hmotný majetek 26 263 000 2 464 909 909 Materiál na skladě 2 049 262 622 232 2 671 494 Výrobky na skladě 1 272 452 -535 080 737 372 107 439 Zboží na skladě 110 004 900 -2 565 027 873 19 287 Peníze, bankovní účty 11 555 956 7 731 332 288 -40 500 Bankovní úvěry -58 700 000 18 200 000 000 99 170 Pohledávky z obch. styku 123 321 938 -24 151 626 312 -86 293 Závazky z obch. styku 317 15 035 104 213 -1 110 Zaměstnanci závazky -1 085 356 -25 274 630 Jiné pohledávky 3 878 775 -165 545 3 713 230 Náklady příštích období 31 000 399 739 430 739 Příjmy příštích období 116 116 -8 311 Nevyfakturované dodávky -8 311 266 266 126 199 CELKEM 117 435 610 8 764 376 986 Zaokrouhleno tis. Kč 117 436 126 200 - Smlouva o započtení, uzavíraná mezi společností ČERVA EXPORT IMPORT a.s., a mezi panem Luborem Červou bude uzavřená návazně na uskutečněnou valnou hromadu této společnosti a Usnesení zde přijaté. Smlouva musí být pořízena ve formě notářského zápisu a mu sí obsahovat, a to s ohledem na úpravu § 203 odst. 4 rozvazovací podmínku, spočívající v pravomocném rozhodnutí soudu o zamítnuí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ČERVA EXPORT IMPORTa.s.(dle rozhodnutí valné hromady z 24.6.2003) do obchodního rejstříku a odkládací podmínku, do doby podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu uvedené společnosti do obchodního rejstříku. 12.8.2003 - 15.9.2003

Aktuální kontaktní údaje CERVA GROUP a.s.

Kapitál CERVA GROUP a.s.

zakladni jmění 188 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.6.2013
zakladni jmění 80 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2003 - 20.6.2013
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2002 - 15.9.2003

Akcie CERVA GROUP a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 186 9.9.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 9.9.2013
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 186 20.6.2013 - 9.9.2013
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 78 15.9.2003 - 20.6.2013
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 18 11.7.2002 - 15.9.2003
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 11.7.2002 - 9.9.2013

Sídlo CERVA GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Průmyslová 483 , Jeneč 252 61 24.9.2015
Adresa Archeologická 1378 , Hostivice 253 01 9.4.2010 - 24.9.2015
Adresa Na Radosti 419 , Praha 155 21 27.10.2004 - 27.10.2004
Adresa Na Radosti 419 , Praha 155 21 27.10.2004 - 9.4.2010
Adresa Za Strahovem 373/69 , Praha 169 00 11.7.2002 - 27.10.2004

Předmět podnikání CERVA GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.4.2010
zprostředkování obchodu 11.7.2002 - 9.4.2010
velkoobchod 11.7.2002 - 9.4.2010
specializovaný maloobchod 11.7.2002 - 9.4.2010
výroba oděvů a oděvních doplňků ( kromě kožešinových ) 11.7.2002 - 9.4.2010

vedení firmy CERVA GROUP a.s.

Statutární orgán CERVA GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně. 9.9.2013
Jednat jménem společnosti navenek je oprávněn předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva samostatně. 15.11.2007 - 9.9.2013
Jednat jménem společnosti navenek je oprávněn místopředseda společně s předsedou tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva, a to ve všech věcech v rozsahu stanoveném zakladatelskou smlouvou, popř. stanovami společnosti. 5.12.2006 - 15.11.2007
Jednat jménem společnosti navenek je oprávněn předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva pouze společně s členem představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva. 11.7.2002 - 5.12.2006
předseda představenstva Albert Giliaev 1.1.2015
Vznik členství 17.9.2014
Vznik funkce 30.9.2014
Adresa: Jeremiášova 2722/2 , Praha 155 00
člen představenstva Sergey Shiryaev 1.1.2015
Vznik členství 17.9.2014
Adresa: Tuchacheskogo 35/1 , Moskva Ruská federace
člen představenstva Miroslav Rous 1.1.2015
Vznik členství 17.9.2014
Adresa: Sadová 326 , Davle 252 06
člen představenstva Dmitry Golovnev 21.9.2018
Vznik členství 15.6.2018
Adresa: Šosé Entuziastov 24/43-9 , 111 123 Moskva Ruská federace
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Pivrnec 24.5.2019
Vznik členství 15.6.2018
Vznik funkce 15.6.2018
Adresa: 183 , Mezouň 267 18
Předseda Lubor Červa 11.7.2002 - 27.10.2004
Vznik členství 11.7.2002
Vznik funkce 11.7.2002
Adresa: Za Strahovem 373/69 , Praha 169 00
místopředseda Ing. Juraj Trcka 11.7.2002 - 5.12.2006
Vznik členství 11.7.2002
Vznik funkce 11.7.2002
Adresa: Nad Turbovou 1192/17 , Praha 150 00
Předseda Lubor Červa 27.10.2004 - 5.12.2006
Vznik členství 11.7.2002
Vznik funkce 11.7.2002
Adresa: Šermířská 2384/1 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Lubor Červa 5.12.2006 - 15.11.2007
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 3.4.2007
Vznik funkce 13.9.2006
Zánik funkce 3.4.2007
Adresa: Šermířská 2384/1 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Juraj Trcka 5.12.2006 - 4.2.2008
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 3.12.2007
Adresa: Nad Turbovou 1192/17 , Praha 150 00
člen Ing. Miroslav Pivrnec 11.7.2002 - 14.1.2009
Vznik členství 11.7.2002
Adresa: Borovanského 2218/7 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Vladimír Chára 4.2.2008 - 9.4.2010
Vznik funkce 18.1.2008
Zánik funkce 22.3.2010
Adresa: Heydukova 2390 , Kladno 272 01
člen představenstva Sergey Shiryaev 5.12.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 13.10.2010
Adresa: Ruská federace
Moskva, Tuchacheskogo 35/1
předseda představenstva Albert Gilyaev 5.12.2006 - 12.11.2010
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 13.10.2010
Vznik funkce 13.9.2006
Zánik funkce 13.10.2010
Adresa: Ruská federace
Moskva, Šosé Entuziastov 22/18-13
člen představenstva Evgenij Shuvalov 15.11.2007 - 12.11.2010
Vznik členství 3.4.2007
Zánik členství 13.10.2010
Adresa: Aviakonstruktora Milya 3 , Moskva Ruská federace
člen Ing. Miroslav Pivrnec 14.1.2009 - 12.11.2010
Vznik členství 16.12.2008
Vznik funkce 13.10.2010
Adresa: 183 , Mezouň 267 18
předseda představenstva Albert Gilyaev 12.11.2010 - 29.2.2012
Vznik členství 13.10.2010
Vznik funkce 13.10.2010
Adresa: Ruská federace
Moskva, Šosé Entuziastov 22/18-13
člen představenstva Evgenij Shuvalov 12.11.2010 - 20.6.2013
Vznik členství 13.10.2010
Zánik členství 28.3.2013
Adresa: Aviakonstruktora Milya 3 , Moskva Ruská federace
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Pivrnec 12.11.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 16.12.2008
Vznik funkce 13.10.2010
Zánik funkce 29.8.2013
Adresa: 183 , Mezouň 267 18
předseda představenstva Albert Giliaev 29.2.2012 - 9.9.2013
Vznik členství 13.10.2010
Vznik funkce 13.10.2010
Adresa: Ruská federace
Moskva, Šosé Entuziastov 22/18-13
člen představenstva Miroslav Rous 9.4.2010 - 1.1.2015
Vznik členství 22.3.2010
Zánik členství 17.9.2014
Adresa: Mládežnická 237 , Litvínov 435 42
člen představenstva Sergey Shiryaev 12.11.2010 - 1.1.2015
Vznik členství 13.10.2010
Zánik členství 17.9.2014
Adresa: Ruská federace
Moskva, Tuchacheskogo 35/1
předseda představenstva Albert Giliaev 9.9.2013 - 1.1.2015
Vznik členství 13.10.2010
Zánik členství 17.9.2014
Vznik funkce 13.10.2010
Zánik funkce 17.9.2014
Adresa: Ruská federace
Moskva, Šosé Entuziastov 22/18-13
člen představenstva Dmitry Golovnev 20.6.2013 - 21.9.2018
Vznik členství 28.3.2013
Zánik členství 28.6.2017
Adresa: Šosé Entuziastov 24/43-9 , 111 123 Moskva Ruská federace
místopředseda Miroslav Pivrnec 9.9.2013 - 21.9.2018
Zánik členství 15.6.2018
Vznik funkce 29.8.2013
Zánik funkce 15.6.2018
Adresa: 183 , Mezouň 267 18
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Pivrnec 21.9.2018 - 24.5.2019
Vznik členství 15.6.2018
Vznik funkce 15.6.2018
Adresa: 183 , Mezouň 267 18

Dozorčí rada CERVA GROUP a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Josef Duben 1.1.2015
Vznik členství 17.9.2014
Vznik funkce 15.10.2014
Adresa: 115 , Přepychy 517 32
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Chára 1.1.2015
Vznik členství 17.9.2014
Adresa: Heydukova 2390 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Eduard Khamenkov 1.1.2015
Vznik členství 17.9.2014
Adresa: Taškentskaja, d. 23, korpus 4. kv. 86 , Moskva Ruská federace
člen Lucie Červová 11.7.2002 - 27.10.2004
Vznik členství 11.7.2002
Adresa: Za Strahovem 373/69 , Praha 169 00
předseda RNDr. Lubor Červa 11.7.2002 - 5.12.2006
Vznik členství 11.7.2002
Zánik členství 13.9.2006
Vznik funkce 11.7.2002
Zánik funkce 13.9.2006
Adresa: U Homolky 126/11 , Praha 150 00
místopředseda Ing. Jan Moutelík 11.7.2002 - 5.12.2006
Vznik členství 11.7.2002
Zánik členství 13.9.2006
Vznik funkce 11.7.2002
Zánik funkce 13.9.2006
Adresa: Brodská 89 , Příbram 261 01
člen Lucie Červová 27.10.2004 - 5.12.2006
Vznik členství 11.7.2002
Zánik členství 13.9.2006
Adresa: Šermířská 2384/1 , Praha 169 00
předseda dozorčí rady JUDr. Viktor Bradáč 5.12.2006 - 15.11.2007
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 3.4.2007
Vznik funkce 13.9.2006
Zánik funkce 3.4.2007
Adresa: Voskovcova 882/5 , Praha 152 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Čapek 5.12.2006 - 15.11.2007
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 3.4.2007
Vznik funkce 13.9.2006
Zánik funkce 3.4.2007
Adresa: Mánesova 517 , Domažlice 344 01
člen dozorčí rady Mgr. David Chrbját 5.12.2006 - 15.11.2007
Vznik členství 13.9.2006
Zánik členství 3.4.2007
Adresa: Jižní 3764/15 , Hodonín 695 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Moutelík 15.11.2007 - 9.4.2010
Vznik členství 3.4.2007
Zánik členství 22.3.2010
Adresa: Brodská 89 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady JUDr. Josef Duben 15.11.2007 - 12.11.2010
Vznik členství 3.4.2007
Zánik členství 13.10.2010
Adresa: Městská Habrová 708 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen dozorčí rady Natalia Ljapkina 15.11.2007 - 12.11.2010
Vznik členství 3.4.2007
Zánik členství 13.10.2010
Adresa: Aviakonstruktora 3 , Moskva Ruská federace
člen dozorčí rady JUDr. Josef Duben 12.11.2010 - 9.9.2013
Vznik členství 13.10.2010
Adresa: Městská Habrová 708 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Chára 9.4.2010 - 1.1.2015
Vznik členství 22.3.2010
Zánik členství 17.9.2014
Adresa: Heydukova 2390 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Natalia Ljapkina 12.11.2010 - 1.1.2015
Vznik členství 13.10.2010
Zánik členství 17.9.2014
Adresa: Aviakonstruktora 3 , Moskva Ruská federace
předseda dozorčí rady Josef Duben 9.9.2013 - 1.1.2015
Vznik členství 13.10.2010
Zánik členství 17.9.2014
Vznik funkce 29.8.2013
Zánik funkce 17.9.2014
Adresa: 115 , Přepychy 517 32

Sbírka Listin CERVA GROUP a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7786/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 12.1.2016 26.1.2016 47
B 7786/SL 55 notářský zápis [NZ 452/2015] Městský soud v Praze 3.9.2015 24.9.2015 3
B 7786/SL 54 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.7.2015 5.8.2015 28
B 7786/SL 53 ostatní zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 30.9.2014 8.12.2014 7.1.2015 2
B 7786/SL 52 notářský zápis [NZ 1010/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.9.2014 8.12.2014 7.1.2015 22
B 7786/SL 51 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.12.2014 15.12.2014 50
B 7786/SL 50 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.7.2014 26.8.2014 28
B 7786/SL 49 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.12.2013 3.1.2014 19
B 7786/SL 48 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 29.8.2013 6.9.2013 17.9.2013 2
B 7786/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 766/2013 Městský soud v Praze 29.8.2013 6.9.2013 17.9.2013 13
B 7786/SL 46 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 19.7.2013 27
B 7786/SL 45 notářský zápis NZ 314/2013 Městský soud v Praze 28.3.2013 9.4.2013 10.5.2013 9
B 7786/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.9.2012 24.9.2012 41
B 7786/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.6.2012 29.6.2012 25
B 7786/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.12.2011 27.12.2011 62
B 7786/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.12.2011 27.12.2011 55
B 7786/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2008 Městský soud v Praze 31.3.2008 19.12.2011 22.12.2011 52
B 7786/SL 39 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.12.2011 22.12.2011 16
B 7786/SL 37 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 15.9.2010 8.12.2010 4
B 7786/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.8.2010 8.12.2010 2
B 7786/SL 35 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 13.10.2010 8.12.2010 3
B 7786/SL 34 notářský zápis NZ 711/2010 Městský soud v Praze 13.10.2010 8.12.2010 7
B 7786/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 3.9.2010 16
B 7786/SL 32 notářský zápis NZ 227/2010 Městský soud v Praze 22.3.2010 26.4.2010 5
B 7786/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.3.2010 26.4.2010 8
B 7786/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.3.2010 26.4.2010 1
B 7786/SL 28 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.6.2009 23.6.2009 15
B 7786/SL 27 účetní závěrka k 31.3.2008+audit Městský soud v Praze 31.3.2008 23.1.2009 23.1.2009 15
B 7786/SL 29 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.12.2008 14.1.2009 2
B 7786/SL 26 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.1.2008 14.2.2008 3
B 7786/SL 25 notářský zápis NZ 44/2008 Městský soud v Praze 18.1.2008 14.2.2008 2
B 7786/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.9.2007 26.9.2007 15.11.2007 1
B 7786/SL 23 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 3.4.2007 26.9.2007 15.11.2007 7
B 7786/SL 22 notářský zápis -NZ186/07 Městský soud v Praze 3.4.2007 26.9.2007 15.11.2007 10
B 7786/SL 20 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.9.2006 5.2.2007 0
B 7786/SL 19 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 14.9.2006 5.2.2007 0
B 7786/SL 18 ostatní -zápis z1.zased.představenstva Městský soud v Praze 13.9.2006 5.2.2007 0
B 7786/SL 17 notářský zápis -NZ310/06+ÚZ k 31.3.06 Městský soud v Praze 13.9.2006 5.2.2007 0
B 7786/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.06+audit Městský soud v Praze 31.3.2006 29.11.2006 29.11.2006 60
B 7786/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.3.05+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.3.2005 7.12.2005 9.12.2005 44
B 7786/SL 14 účetní závěrka r. 2003+zpr.auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 18.11.2004 3.12.2004 0
B 7786/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 215/2004 Městský soud v Praze 13.7.2004 18.11.2004 3.12.2004 0
B 7786/SL 12 notářský zápis - Nz 235/2003 Městský soud v Praze 4.9.2003 17.9.2003 0
B 7786/SL 11 notářský zápis -NZ 159/2003, 160/2003 Městský soud v Praze 24.6.2003 17.9.2003 0
B 7786/SL 9 účetní závěrka k 30.9.2002 Městský soud v Praze 30.9.2002 5.5.2003 0
B 7786/SL 8 účetní závěrka r. 1999-2001 Městský soud v Praze 5.5.2003 0
B 7786/SL 7 notářský zápis z 16.12.2002 Městský soud v Praze 16.12.2002 5.5.2003 0
B 7786/SL 10 ostatní zahajovací rozvaha k 11.7.02 Městský soud v Praze 11.7.2002 5.5.2003 0
B 7786/SL 6 smlouva o prodeji/převodu - návrh o smlouvy Městský soud v Praze 11.11.2002 12.11.2002 25.11.2002 0
B 7786/SL 5 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 12.11.2002 25.11.2002 0
B 7786/SL 4 ostatní -zápis ze schůze představenstv Městský soud v Praze 21.10.2002 12.11.2002 25.11.2002 0
B 7786/SL 3 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 30.10.2002 12.11.2002 25.11.2002 0
B 7786/SL 2 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 12.11.2002 12.11.2002 25.11.2002 0
B 7786/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory -6x+čest.prohlášení Městský soud v Praze 11.6.2002 16.9.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CERVA GROUP a.s.

IČO (identifikační číslo) 26712121
Jméno CERVA GROUP a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Černošice
Vznik první živnosti: 11.7.2002
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo CERVA GROUP a.s.

Živnosti a provozovny CERVA GROUP a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.7.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 483, Jeneč 252 61
Identifikační číslo provozovny 1010427792
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Palackého 1163/78, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1009039555
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.7.2013

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CERVA GROUP a.s.

Člen statutárního orgánu Albert Giliaev
Člen statutárního orgánu Sergey Shiryaev
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Rous
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Pivrnec
Člen statutárního orgánu Dmitry Golovnev

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CERVA GROUP a.s.

IČO: 26712121
Firma: CERVA GROUP a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-západ
Základní územní jednotka: Jeneč
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.7.2002

Sídlo CERVA GROUP a.s.

Sídlo: Průmyslová 483, Jeneč 252 61

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních svrchních oděvů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
tracking image