Firma Centrum stavebního inženýrství a.s. IČO 45274860


Centrum stavebního inženýrství a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Centrum stavebního inženýrství a.s. (45274860) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 810/16, Praha 102 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. Centrum stavebního inženýrství a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Centrum stavebního inženýrství a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Centrum stavebního inženýrství a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Centrum stavebního inženýrství a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Centrum stavebního inženýrství a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Centrum stavebního inženýrství a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1595
IČO (identifikační číslo osoby) 45274860
Jméno Centrum stavebního inženýrství a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1992
Centrum stavebního inženýrství, a.s., se sídlem Praha 10 Hostivař, Pražská 16, PSČ 10200, IČ: 45274860, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1595, prodala společnosti Institut pro testování a certifikaci, a.s., IČO: 47910 381, DIČ: CZ47910381, se sídlem: třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, zapsané v OR Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 1002, zastoupené Ing. Jiřím Hešem, předsedou představenstva, část závodu v Praze a ve Zlíně a to na základě Smlouvy o prodeji části závodu ze dne 7. června 2019 s účinností ke dni 1. července 2019 . 12.7.2019
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Centrum stavebního inženýrs tví a. s. na obchodní společnost Bytový a obchodní komplex Hostivař, s. r. o., se sídlem Praha 10 Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21, IČO 271 40 601, společnost s ručením omezeným, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C., vložka 99347. Rozhodným dnem rozdělení je 1. leden 2017. 22.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 4 23.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 23.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením v souladu s ust. § 243 odst. 1 písm. b), bod 2, zák.č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti Centrum stavebního inženýrstv í a. s. na obchodní společnost České přístavy - Kontejnerový terminál Mělník s. r. o., se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 252 66 837, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 141077. Rozhod ným dnem rozdělení je 1. leden 2014. 5.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 10.2.2014
Zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 18.6.2009 do obchodního rejstříku dle § 211 odst. 4 obchodního zákoníku. Vzhledem k budoucím podnikatelským záměrům společnosti, nevyžadujícím dosavadní výši základního kapitálu, se snižuje základní kapitál společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. z dosavadní výše 103.547.000,- Kč ( slovy: jedno sto tři milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) o 35.000.000,- Kč ( slovy: třicet pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 68.547.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Způsob snížení základního kapitálu je následující: Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde snížením jmenovité hodnoty akcie společnosti, a to tak, že jmenovitá hodnota listinné akcie majitele představující 103.547.000,- Kč ( slovy: jedno sto tři milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) se mění na jmenovitou hodnotu 68.547.000,- Kč ( slovy: šedesát osm milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Akcionář vlastnící listinnou akcii je povinen předložit ji společnosti k vyznačneí změny jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S částku odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude společností vyplacena akcionáři do pěti let od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.7.2009 - 5.2.2010
Mimořádná valná hromada společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s., konana dne 13.10.2005 přijala toto rozhodnutí: Představenstvo společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. obdrželo žádost hlavního akcionáře - společnosti KUPONINVEST, a.s., se sídlem Třemošnice, Brigádnická 124, PSČ 538 43, IČ: 15053750, jako osoby vlastnící ve společnosti Centrum stavebního inže nýřství a.s. akcie představující více než 90% základního kapitálu, ze dne 8.9.2005 o svolání mimořádné valné hromady. V souladu s § 183i a následujících obchodního zákoníku hlavní akcionář žádal, aby představenstvo svolalo valnou hromadu, která rozhodne o  přechodu všech ostatních akcií společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. na společnost KUPONINVEST, a.s. Ve své žádosti akcionář stanovil protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč ve výši 405,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10. 000,- Kč ve výši 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521,- Kč. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 024-014/2005 pana Františka Stříže, bytem Šafaříkova 1322, Moravské Budějovice, soudním znalcem v oboru ekonomika-ceny a odhady se specializací cenné papíry. Dle znaleckého posudku činí protiplněn í, které náleží ostatním akcionářům, 405,- Kč ( slovy: čtyři sta pět korun českých) za jednu akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč ve výši 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521 ,- Kč. Představenstvo společnosti žádost hlavního akcionáře projednalo dne 8.9.2005 a svolalo mimořádnou valnou hromadu, která se konala dne 13.10.2005. Protiplnění považuje za spravedlivé. Představenstvo společnosti zkontrolovalo hlavním akcionářem předložené listinné akcie a osvědčilo, že společnost KUPONINVEST, a.s. vlastní akcie představující 91,20% základního kapitálu společnosti, a je hlavním akcionářem. Protiplnění stanovil hlavní akc ionář ve výši 405,- Kč za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč a přiměřenost doložil posudkem znalce pana Františka Stříže. Protiplnění za jednu akcii jmenovité hodnoty 1000,- Kč, které činí 405,- Kč, za jednu akcii jmenovité hodnoty 10.000,- Kč ve výš i 4.052,- Kč a za jednu akcii jmenovité hodnoty 100.000,- Kč ve výši 40.521,- Kč, považuje valná hromada za spravedlivé. V majetku společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. nejsou žádné akcie vydané společností Centrum stavebního inženýrství a.s. Vlastníci zastavených akcií se vyzávají, aby bez zbytečného odkladu sdělili společnosti skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele. Zástavní věřitelé se vyzývají, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva. Akcionáři moou požádat soud o přezkoumání přiměřenosti protiplnění do měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady podle § 183 l do obchodního rejstříku. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku. Notářský zápis provedený JUDr. TOmášem Oulíkem byl v sídle společnosti k nahlédnutí od 20.10.2005 do 20.11.2005. Uplynutím měsíce od zveřejnění zpisu usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci listinných akcií je předloží společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnické práva, v době prodlení nemohou požadovat protiplnění podle § 183m obch. zák. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho mědíce, případě v dodatečné dvace tidenní lhůtě, postupuje společnost dle § 214 odst. 1 až 3 obch.zák. Vrácené akcie předá společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Oprávněné osoby mají právo na protiplnění stanovené znaleckým posudkem č. 024-014/2005 znalce p. Františka Stříe. Právo na zaplacení protiplnění vzniká předáním akcií společnosti. Hlavní akcionář jej poskytne oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejp ozději však do třiceti dnů. Hlavní akcionář poskytené protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže je prokázáno zastvení vykoupených akcií, pak poskytne částku odpovídajcíí hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Protiplnění bude poskytnuto buď v hotovosti do částky 5.000,- Kč v sídle společnosti Centrum stavebního inženýřství a.s. nebo převodem na bankovní účet nebo složenkou. O předání, respl převzetí akcií bude pořízen protokol. Protiplnění bude poskytnuto prot i žádosti o výplatu proplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů. Dosavadní akcionáři mohou akcie rovněž zaslat na adresu společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. K zaslaným akciím je nutné připojit žádost o výplatu protiplnění včetně u rčení způsobu výplaty. V tomto případě musí být podpis akcionáře úředně ověřen. Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese akcionář. Mimořádná valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře KUPONINVEST, a.s. 91/20% hlasů všech akcionářů společnosti Centrum stavebního inženýrství a.s. Akcionáři, kteří si doposud nevyzvedli listinné akcie, se vyzývají, aby společnosti oznámili, jakým způsobem a kam chtějí poskytnout protiplnění. 18.3.2009 - 21.12.2009
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 16.6.1995. Základní jmění bude sníženo o 15 000 000,- Kč a po snížení bude činit 88 547 000,- Kč. 29.8.1995 - 19.7.1996
Základní jmění společnosti: na 1 akcii jmenovité hodnoty 100 000,- Kč se zvláštními právy státu. 30.3.1993 - 16.11.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku VÚPS Praha, s.p. 6.5.1992
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Základní jmění společnosti je rozděleno na 102 470 akcicí na jméno po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty, (z toho 100 akcií po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty se zvláštními právy státu). 6.5.1992 - 30.3.1993

Aktuální kontaktní údaje Centrum stavebního inženýrství a.s.

Kapitál Centrum stavebního inženýrství a.s.

zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.6.2014
zakladni jmění 68 547 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.2.2010 - 5.6.2014
zakladni jmění 103 547 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.1993 - 5.2.2010
zakladni jmění 102 470 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1992 - 30.3.1993

Akcie Centrum stavebního inženýrství a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 15 000 000 Kč 2 5.6.2014
Akcie na jméno 34 273 500 Kč 2 20.9.2012 - 5.6.2014
Akcie na majitele 68 547 000 Kč 1 5.2.2010 - 20.9.2012
Akcie na majitele 103 547 000 Kč 1 24.7.2009 - 5.2.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 901 9.8.2002 - 24.7.2009
Akcie na majitele 100 000 Kč 900 5.2.1999 - 9.8.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 447 5.2.1999 - 24.7.2009
Akcie na majitele 10 000 Kč 1 000 5.2.1999 - 24.7.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 103 447 3.11.1994 - 5.2.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 16.11.1993 - 9.8.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 103 447 30.3.1993 - 3.11.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 102 470 6.5.1992 - 30.3.1993

Sídlo Centrum stavebního inženýrství a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 810/16 , Praha 102 00 16.9.2009
Adresa Pražská 810/16 , Praha 102 00 6.5.1992 - 16.9.2009

Předmět podnikání Centrum stavebního inženýrství a.s.

Platnost údajů od - do
Znalecká činnost v oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro: výzkum konstrukcí a technologie pozemních staveb, stavební tepelná technika, stavební mechanika, stavební akustika a stavební chemie. 2.3.2011
Obráběčství 2.3.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, 2.3.2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.3.2011
správa a údržba nemovitostí 8.9.2008 - 2.3.2011
poskytování technických služeb 8.9.2008 - 2.3.2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 8.11.2003
Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - stavebnictví a architektury - požární ochrany 8.11.2003
Zkušební laboratoř č. 1007.7 Požárně technická laboratoř 8.11.2003
Hodnocení výrobků z hledisky požární bezpečnosti 8.11.2003
Zkušební laboratoř č. 1007.6 Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot 11.6.2003
Činnosti autorizované osoby při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst.1 zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v rozsahu autorizací udělených Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 19.12.2002
Certifikace výrobků ve stavebnictví 19.12.2002
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 19.12.2002 - 8.11.2003
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 19.12.2002 - 8.11.2003
Velkoobchod 19.12.2002 - 2.3.2011
Ubytovací služby 19.12.2002 - 2.3.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 19.12.2002 - 2.3.2011
Zprostředkování obchodu 19.12.2002 - 2.3.2011
Zprostředkování služeb 19.12.2002 - 2.3.2011
Realitní činnost 19.12.2002 - 2.3.2011
Reklamní činnost a marketing 19.12.2002 - 2.3.2011
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 19.12.2002 - 2.3.2011
projektová činnost ve výstavbě 25.3.1998
inženýrská činnost v investiční výstavbě 25.3.1998
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v souladu s § 4 zákona č. 455/1991 Sb. 25.3.1998 - 19.12.2002
propagační činnost 25.3.1998 - 19.12.2002
Poradenská činnost v oblasti inovačního podnikání 25.3.1998 - 19.12.2002
ubytování v soukromí 25.3.1998 - 19.12.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví 25.3.1998 - 19.12.2002
silniční motorová doprava nákladní 25.3.1998 - 2.3.2011
kovoobráběčství 25.3.1998 - 2.3.2011
úřední měření 25.3.1998 - 2.3.2011
Zkušební laboratoř č. 1007.6 Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot. 10.10.1996 - 19.12.2002
Pronájem stavebních strojů a zařízení. 3.11.1994 - 19.12.2002
Výkon státního zkušebnictví - Státní zkušebna č. 212. 3.11.1994 - 19.12.2002
Veřejná nákladní vnitrostátní, silniční motorová doprava 23.11.1993 - 25.3.1998
Ubytování v soukromí v souladu s par. 39 zák. 455/91 Sb. 23.11.1993 - 25.3.1998
Hostinská činnost 23.11.1993 - 19.12.2002
Zkušební laboratoř č. 1007.1 Zkušebna stavebně fyzikálních vlastností otvorových výplní, stavebních konstrukcí a materiálů 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.2 Zkušebna materiálů pro dokončovací práce 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.3 Zkušebna technických zařízení budov 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.4 Zkušebna tepelných vlastností stavebních materiálů, konstrukcí a budov 16.11.1993
Zkušební laboratoř č. 1007.5 Zkušebna stavební akustiky 16.11.1993
Experimentální ověřování ve stavebnictví 16.11.1993
Poradenská činnost v oblasti inovačního podnikání - Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí - Projektová činnost v investiční výstavbě - Inženýrská činnost v investiční výstavbě - Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví - Úřední měření - Kovoobrábění - Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v souladu s § 4 zák. č. 455/91 Sb. - Propagační činnost 16.11.1993 - 25.3.1998
Výzkum a vývoj ve stavebnictví 16.11.1993 - 19.12.2002
Expertizní činnost ve stavebnictví 16.11.1993 - 19.12.2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v příloze zák. 455/91 Sb. 16.11.1993 - 19.12.2002
Výzkum a vývoj nových materiálových, technických a technologických řešení pozemních staveb (bytových, občanských, průmyslových a zemědělských), jejich rekonstrukcí, modernizací a oprav, zvyšování jejich kvality, 6.5.1992 - 16.11.1993
zabezpečuje: aplikovaný a vyhledávaný výzkum, zpracování prognóz, základní výzkum v oblasti stavební, tepelné a světelné techniky, akustiky a požární odolnosti konstrukcí a staveb, teoretický a experimentální výzkum, úkoly standartizace a typizace, expertizní a znaleckou činnost, odbornou pomoc, služby výpočetní techniky, 6.5.1992 - 16.11.1993
vyrábí: modely, vzorky, prototypy, prototypové prvky a fragmenty, komplety pro experimentální ověřování, ověřovací série výrobků, 6.5.1992 - 16.11.1993
vykonává: funkci státní zkušebny č. 227, 6.5.1992 - 16.11.1993
projektová činnost. 6.5.1992 - 16.11.1993

vedení firmy Centrum stavebního inženýrství a.s.

Statutární orgán Centrum stavebního inženýrství a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva, anebo samostatn ě na základě plné moci představenstva předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva nebo kterákoli třetí osoba. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoby oprávněné jednat za společnost připojí svůj podpis k nadepsané či razítke m vytištěné obchodní firmě společnosti. 23.7.2014
Jednání a podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatn ě předseda nebo místopředseda nebo dva členové představenstva, anebo samostatně předseda nebo místopředseda nebo jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, anebo kterákoli třetí osoba na základě plné moci představenstva, připo jí svůj podpis k nadepsané či razítkem otištěné obchodní firmě společnosti. 24.7.2009 - 23.7.2014
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva. 8.9.2008 - 24.7.2009
Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva připojí svůj podpis k napsanému či razítkem otištěnému obchodnímu jménu společnosti. 5.2.1999 - 8.9.2008
Za společnost jednají buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k napsanému či razítkem otištěnému názvu společnosti. 25.3.1998 - 5.2.1999
Za společnost jednají buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 19.7.1996 - 25.3.1998
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové nebo jeden člen, který k tomu byl předstvenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové předstvenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen předstvenstva, anebo samostatně jeden člen předstvenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 3.11.1994 - 19.7.1996
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.5.1992 - 3.11.1994
člen představenstva Lukáš Černý 25.4.2012
Vznik členství 31.1.2012
Vznik funkce 31.1.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Aleš Hrbek MBA 7.2.2015
Vznik členství 31.10.2014
Vznik funkce 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Alena Černá 13.1.2017
Vznik členství 29.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Černý 13.1.2017
Vznik členství 29.6.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Miloslav Breda 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Sovova 914 , Úvaly 250 82
člen představenstva ing. Jiří Černý CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Hlavní 2534/135 , Praha 141 00
člen představenstva ing. Jaroslav Gajdůšek 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Fučíkova čtvrť 4184 , Zlín Česká republika
člen představenstva ing. Petr Kučera CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Vinohradská 2165/48 , Praha 120 00
člen představenstva ing. Otto Michálek CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Protifašistického odboje 438 , Zlín Česká republika
člen představenstva ing. Jindřich Schwarz CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Jarešova 401/2 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Zdeněk Šlajs CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Osadní 715/37 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Oldřich Špičák 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Pujmanové 1546/40 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Miloš Tlustý CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Čajkovského 1306/7 , Praha 130 00
člen představenstva RNDr. Josef Vrána 30.3.1993 - 16.11.1993
Adresa: Nad Stráněmi 4680 , Zlín 760 05
člen představenstva ing. Jaroslav Jiříček 16.11.1993 - 3.11.1994
Adresa: Průběžná 190 , Prachovice 538 04
člen představenstva Marcel Slavík 16.11.1993 - 3.11.1994
Adresa: Milánská 457 , Praha 109 00
člen představenstva ing. Dana Dvořáková 16.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: Malešická 2405/29 , Praha 130 00
člen představenstva JUDr. Karel Košek 16.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27 , Praha 102 00
Místopředseda představenstva Marcel Slavík 3.11.1994 - 19.10.1995
Adresa: Milánská 457 , Praha 109 00
člen představenstva ing. Karel Franke 16.11.1993 - 19.7.1996
Adresa: 143 , Mezouň 267 18
Předseda představenstva ing. Jaroslav Jiříček 3.11.1994 - 19.7.1996
Adresa: 457 , 538 04 Prachovice Česká republika
Člen představenstva Marcel Slavík 19.10.1995 - 19.7.1996
Adresa: Milánská 457 , Praha 109 00
Člen představenstva Břetislav Hampl 19.10.1995 - 19.7.1996
Adresa: V remízku 937/13 , Praha 152 00
Místopředseda představenstva JUDr. Karel Košek 19.10.1995 - 25.3.1998
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27 , Praha 102 00
Předseda představenstva ing. Jaroslav Jiříček 19.7.1996 - 25.3.1998
Adresa: Průběžná 190 , Prachovice 538 04
Člen představenstva ing. Miroslav Černý 19.7.1996 - 25.3.1998
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
Člen představenstva ing. Božena Koláčková 19.7.1996 - 25.3.1998
Adresa: Jabloňová 284 , Třemošnice 538 43
Člen představenstva ing. Petr Šotola 19.7.1996 - 5.2.1999
Adresa: Jankovcova 788/16 , Praha 170 00
místopředseda představenstva JUDr. Karel Košek 25.3.1998 - 31.10.2000
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Jiříček 25.3.1998 - 26.7.2001
Zánik funkce 28.3.2001
Adresa: Průběžná 190 , Prachovice 538 04
člen představenstva Ing. František Chaloupecký 25.3.1998 - 26.7.2001
Zánik funkce 28.3.2001
Adresa: V Ráji 38 , Praha 198 00
člen představenstva JUDr. Karel Košek 31.10.2000 - 26.7.2001
Zánik členství 28.3.2001
Zánik funkce 28.3.2001
Adresa: Hornoměcholupská 1198/27 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Jiříček 26.7.2001 - 19.11.2002
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 28.3.2001
Adresa: Průběžná 190 , Prachovice 538 04
člen představenstva Ing. Miloslav Černý 25.3.1998 - 20.3.2007
Vznik členství 25.3.1998
Vznik funkce 25.3.1998
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
místopředseda představenstva Ing. Antonín Novotný 31.10.2000 - 20.3.2007
Vznik členství 31.10.2000
Vznik funkce 31.10.2000
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: U Malvazinky 2112/20 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. František Chaloupecký 26.7.2001 - 20.3.2007
Vznik členství 25.3.1998
Vznik funkce 28.3.2001
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: V Ráji 38 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 20.3.2007 - 20.2.2008
Vznik členství 25.3.1998
Vznik funkce 31.1.2007
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
člen představenstva Alena Černá 5.10.2006 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
předseda představenstva Ing. Antonín Novotný 20.3.2007 - 31.8.2011
Vznik členství 31.10.2000
Zánik členství 28.3.2001
Vznik funkce 31.1.2007
Adresa: U Malvazinky 2112/20 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 20.2.2008 - 31.8.2011
Vznik členství 25.3.1998
Zánik členství 28.3.2001
Vznik funkce 31.1.2007
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Antonín Novotný 31.8.2011 - 31.8.2011
Vznik členství 28.3.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: U Malvazinky 2112/20 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 31.8.2011 - 31.8.2011
Vznik členství 28.3.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Antonín Novotný 31.8.2011 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: U Malvazinky 2112/20 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 31.8.2011 - 31.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Lukáš Černý 20.3.2007 - 25.4.2012
Vznik členství 31.1.2007
Zánik členství 31.1.2012
Vznik funkce 31.1.2007
Zánik funkce 31.1.2012
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Alena Černá 31.8.2011 - 6.2.2014
Vznik členství 28.6.2011
Adresa: Družstevní 411 , Třemošnice 538 43
člen představenstva Alena Černá 6.2.2014 - 10.2.2014
Vznik členství 28.6.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Antonín Novotný 31.8.2011 - 7.2.2015
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 31.10.2014
Zánik funkce 31.10.2014
Adresa: U Malvazinky 2112/20 , Praha 150 00
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Černý 31.8.2011 - 7.2.2015
Vznik členství 28.6.2011
Zánik funkce 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen představenstva Alena Černá 10.2.2014 - 13.1.2017
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Miloslav Černý 7.2.2015 - 13.1.2017
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 31.10.2014
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00

Dozorčí rada Centrum stavebního inženýrství a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Novotný 7.2.2015
Vznik členství 31.10.2014
Vznik funkce 31.10.2014
Adresa: U Malvazinky 2112/20 , Praha 150 00
člen Jaroslava Manová 29.11.2018
Vznik členství 1.10.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: 1. května 1053 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Ing. Jaromír Žilka 29.11.2018
Vznik členství 1.10.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: Táborská 1760/4 , Říčany 251 01
člen ing. Miroslav Ecler CSc. 6.5.1992 - 30.3.1993
Adresa: Fügnerova 468/42 , Brno 613 00
člen ing. Svatopluk Filípek 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Kvítková 4123 , Zlín 760 01
člen ing. Libor Procházka 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Hostivařská 149/33 , Praha 102 00
člen ing. Jan Skuhra 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Jabloňová 2881/98 , Praha 106 00
člen ing. Jaroslav Šafránek CSc. 6.5.1992 - 16.11.1993
Adresa: Hvězdova 1564/15 , Praha 140 00
člen ing. Alena Soušková 30.3.1993 - 16.11.1993
Adresa: Družby 4708 , Zlín - Jižní svahy Česká republika
člen Pius Ďurovec 16.11.1993 - 19.7.1996
Adresa: Průběžná 120 , Prachovice 538 04
člen Jiří Mareš 16.11.1993 - 19.7.1996
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
člen ing. Jaroslav Šafránek 16.11.1993 - 25.3.1998
Adresa: Hvězdova 1564/15 , Praha 140 00
člen Anna Kulíková 19.7.1996 - 31.10.2000
Adresa: Družstevní 314 , Třemošnice 538 43
člen ing. Jiří Zumpfe 19.7.1996 - 31.10.2000
Adresa: Pod Sadem 288 , Třemošnice 538 43
člen Ferdinand Bouchal 31.10.2000 - 29.6.2011
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
člen Ing. Aleš Hrbek 31.10.2000 - 29.6.2011
Zánik členství 30.5.2003
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen Ferdinand Bouchal 29.6.2011 - 29.6.2011
Vznik členství 23.4.2009
Zánik členství 30.1.2011
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
člen dozorčí rady Mgr. Miroslava Černá 29.6.2011 - 29.6.2011
Vznik členství 30.1.2011
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen Ferdinand Bouchal 29.6.2011 - 29.6.2011
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 30.8.2008
Adresa: Havlíčkova 393 , Heřmanův Městec 538 03
člen Ing. Aleš Hrbek 29.6.2011 - 29.6.2011
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 30.8.2008
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen Ing. Aleš Hrbek 29.6.2011 - 25.9.2013
Vznik členství 23.4.2009
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen Ing. Aleš Hrbek 25.9.2013 - 4.11.2014
Vznik členství 23.4.2009
Zánik členství 24.4.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen Ing. Aleš Hrbek MBA 4.11.2014 - 7.2.2015
Vznik členství 24.4.2014
Zánik členství 31.10.2014
Zánik funkce 31.10.2014
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen Ing. Jaroslav Šafránek 25.3.1998 - 21.10.2016
Adresa: Plamínkové 1564/5 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Mgr. Miloslava Černá 29.6.2011 - 13.1.2017
Vznik členství 30.1.2011
Zánik členství 20.3.2016
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Miloslava Černá 26.1.2017 - 27.9.2018
Vznik členství 20.3.2016
Zánik členství 20.8.2018
Adresa: Jeseniova 1167/57 , Praha 130 00
člen Ing. Jaroslav Šafránek 21.10.2016 - 29.11.2018
Zánik členství 1.10.2018
Zánik funkce 1.10.2018
Adresa: Severní 311 , Zvole 252 45

Sbírka Listin Centrum stavebního inženýrství a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1595/SL 65 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 14.7.2015 2
B 1595/SL 64 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 10.7.2015 19
B 1595/SL 63 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 8.7.2015 6
B 1595/SL 62 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2014 12.1.2015 18.2.2015 2
B 1595/SL 61 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 31.10.2014 12.1.2015 18.2.2015 2
B 1595/SL 60 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 326/2014 + rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2014 30.6.2014 24.7.2014 9
B 1595/SL 59 notářský zápis NZ 141/2014-projekt rozdělení Městský soud v Praze 9.5.2014 9.5.2014 8.6.2014 52
B 1595/SL 58 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 9.5.2014 8.6.2014 4
B 1595/SL 57 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.5.2014 8.6.2014 25
B 1595/SL 56 notářský zápis NZ 101/2014 - projekt rozděl.odštěp.sloučením Městský soud v Praze 4.4.2014 4.4.2014 4.4.2014 33
B 1595/SL 55 účetní závěrka příloha+cash flow Městský soud v Praze 31.12.2012 18.9.2013 3.10.2013 18
B 1595/SL 53 zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 17.7.2013 14.8.2013 2
B 1595/SL 52 notářský zápis NZ 459/2012 Městský soud v Praze 12.9.2012 27.9.2012 1.10.2012 7
B 1595/SL 51 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2012 5.9.2012 5
B 1595/SL 50 účetní závěrka 2011 příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2012 5.9.2012 17
B 1595/SL 49 zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.8.2012 5.9.2012 3
B 1595/SL 48 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 8.8.2011 13.9.2011 3
B 1595/SL 47 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 28.6.2006 13.9.2011 4
B 1595/SL 46 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 28.3.2011 13.9.2011 3
B 1595/SL 45 ostatní záp.z mimořádného zased.předs Městský soud v Praze 28.6.2011 13.9.2011 2
B 1595/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2011 13.9.2011 1
B 1595/SL 43 účetní závěrka r. 2010 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 13.9.2011 17
B 1595/SL 42 zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 13.9.2011 3
B 1595/SL 41 účetní závěrka za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.8.2011 17.8.2011 6
B 1595/SL 40 zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 6.9.2010 3
B 1595/SL 39 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 6.9.2010 17
B 1595/SL 38 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 6.9.2010 5
B 1595/SL 37 notářský zápis NZ 553/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 29.12.2009 8
B 1595/SL 36 notářský zápis NZ 552/2009 Městský soud v Praze 11.12.2009 29.12.2009 9
B 1595/SL 34 zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 29.5.2009 28.7.2009 3.8.2009 2
B 1595/SL 33 účetní závěrka r.2008-příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 3.8.2009 15
B 1595/SL 32 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.7.2009 3.8.2009 5
B 1595/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 274/2009 Městský soud v Praze 18.6.2009 28.7.2009 21
B 1595/SL 31 notářský zápis, posudek znalce č.024-014/05-31.5.05-NZ496/05 Městský soud v Praze 17.10.2005 30.3.2009 87
B 1595/SL 29 účetní závěrka r.2007-přehled vl.kapitálu Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 1
B 1595/SL 28 účetní závěrka r.2007-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 2
B 1595/SL 27 účetní závěrka r.2007-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 19.9.2008 19.9.2008 2
B 1595/SL 30 notářský zápis -NZ307/08 Městský soud v Praze 30.6.2008 9.9.2008 13
B 1595/SL 26 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 27.6.2007 2.8.2007 9.8.2007 3
B 1595/SL 25 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.8.2007 9.8.2007 9
B 1595/SL 24 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 5.2.2007 21.3.2007 1
B 1595/SL 23 ostatní -odstoupení/ing.Chaloupecký/ Městský soud v Praze 31.1.2007 21.3.2007 1
B 1595/SL 22 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 31.1.2007 21.3.2007 2
B 1595/SL 21 notářský zápis -NZ260/06 Městský soud v Praze 24.7.2006 19.10.2006 0
B 1595/SL 20 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 28.6.2006 19.10.2006 0
B 1595/SL 18 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.8.2005 22.8.2005 20.9.2005 0
B 1595/SL 17 výroční zpráva za rok 2004 Městský soud v Praze 9.7.2005 20.7.2005 47
B 1595/SL 16 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.6.2005 9.7.2005 20.7.2005 3
B 1595/SL 15 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 4.6.2004 30.6.2004 15.7.2004 3
B 1595/SL 14 výroční zpráva r.2003+ÚZ+audit+zpráv.o vzta. Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 15.7.2004 44
B 1595/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 243/2003,OR,PL,OR,PM Městský soud v Praze 30.5.2003 20.10.2003 1.12.2003 0
B 1595/SL 12 výroční zpráva r.2002 Městský soud v Praze 19.6.2003 7.7.2003 0
B 1595/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 8.6.2001 28.11.2002 0
B 1595/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ326/2002+zápis z V.H. Městský soud v Praze 26.6.2002 29.10.2002 0
B 1595/SL 9 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 25.4.2002 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 8 ostatní -zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 10.5.2002 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 7 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 15.7.2002 16.7.2002 0
B 1595/SL 5 účetní závěrka za rok 2000+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2000 24.4.2001 0
B 1595/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.8.2000 16.2.2001 0
B 1595/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 17.8.2000 16.2.2001 0
B 1595/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.5.1998 5.2.1999 0
B 1595/SL 2 účetní závěrka r.1997,1999 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Centrum stavebního inženýrství a.s.

IČO (identifikační číslo) 45274860
Jméno Centrum stavebního inženýrství a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 8.4.1993
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 4

Sídlo Centrum stavebního inženýrství a.s.

Živnosti a provozovny Centrum stavebního inženýrství a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna K Cihelně 304, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1003852238
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 22.9.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská 810/16, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003852246
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 8.4.1993

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 810/16, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003852246
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.4.1993

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 810/16, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003852246
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.10.1995

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.2001

Živnost č. 5 Výzkum a vývoj ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 23.10.2002

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 14.10.2002

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák. č. 455/91 Sb. , a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 14.10.2002

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor v souladu s $4 zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 14.10.2002

Živnost č. 11 Poradenská činnost v oblasti inovačního podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 12 Experimentální ověřování ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Expertizní činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 29.4.1997

Živnost č. 16 Experimentální ověřování ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Ubytování v soukromí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 14.10.2002

Živnost č. 18 Propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 14.10.2002

Živnost č. 19 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Expertizní činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 22.1.1997

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 6.12.1996

Živnost č. 22 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1993
Zánik oprávnění 2.12.1996

Živnost č. 25 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1993
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 26 Úřední měření

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.9.1993
Zánik oprávnění 20.9.1998
Konec oprávnění 20.9.1998

Živnost č. 27 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Pronájem stavebních strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1994
Zánik oprávnění 14.10.2002

Živnost č. 29 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1995
Zánik oprávnění 31.7.2001
Konec oprávnění 31.7.2001

Živnost č. 30 Školící činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 14.10.2002

Živnost č. 31 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Poradenská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 23.10.2002

Živnost č. 33 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Činnost technických poradců v oblasti - strojírenství, hutnictví a energetiky - stavebnictví a architektury - požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.8.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Centrum stavebního inženýrství a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Aleš Hrbek MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Černý
Člen statutárního orgánu Lukáš Černý
Člen statutárního orgánu Mgr. Alena Černá

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Centrum stavebního inženýrství a.s.

IČO: 45274860
Firma: Centrum stavebního inženýrství a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.5.1992

Sídlo Centrum stavebního inženýrství a.s.

Sídlo: Pražská 810/16, Praha 102 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Reklamní činnosti
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image