Firma Candy Plus, a.s. IČO 25418921


Candy Plus, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Candy Plus, a.s. (25418921) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vinohradská 343/6, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 2000 a je stále aktivní. Candy Plus, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Candy Plus, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Candy Plus, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Candy Plus, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Candy Plus, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Candy Plus, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10995
IČO (identifikační číslo osoby) 25418921
Jméno Candy Plus, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.7.2000
Počet členů statutárního orgánu: 1 11.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 11.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.9.2014
Valná hromada společnosti přijala dne 29.7.2011 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Candy Plus, a.s. upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) ze stávající částky 34.424.800,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set korun českých) na částku 37.424. 800,- Kč (slovy: třicet sedm milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíc osm set korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,- Kč (slovy: pět korun českých), znějících na majitele vydaných v zaknihované podobě. V závislosti na konkrétní částce, o kte rou se základní kapitál Společnosti zvýší, bude vydáno minimálně 600.000 kusů nových akcií Společnosti. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti, aby určilo emisní kurs každé jedné takto upisované akcie, a to pro všechny upisovatele stejný, přičemž představenstvo může určit emisní kurs v minimální výši 5,- Kč za 1 akcii Společnosti. c) stávající akcionáři Společnosti se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost AXENTIA FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED sídlem Omonias, 109, Flamingo Building, 3rd floor, P.C. 3045 Limassol, Republika Kypr (dále jen "společnost AXENTIA FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED"), - Patrik Šimek, nar. 21.1.1973, bydliště Praha 5, U Blaženky 453/3 (dále jen "Patrik Šimek"), - Keith Alan Dilworth, nar. 23.5.1965, bydliště Praha 5, U Klikovky 2698/6 (dále jen "Keith Alan Dilworth"), - Robert Neale, nar. 24.7.1964, bydliště Praha 6, Na Markvartce 900/16 (dále jen "Robert Neale"), - společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Jubilee Buildings, First Floor, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED"), --- d) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Předem určení zájemci - společnost AXENTIA FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED, Patrik Šimek, Keith Alan Dilworth, Robert Neale a společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED upíší nové akcie v rozsahu své účasti dohodnuté ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájemc ům do 120 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně jim oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to v prospektu cenného papíru vydaného Společností ve smyslu ust. § 36 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, uveřejněném v souladu s ust. § 36h odst. 1 téhož zákona, přičemž úpis akcií úspěšně skončí v okamžiku, kdy dojde k podpisu smlouvy o upsání akcí (ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákon íku v platném znění) všemi předem určenými zájemci, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, na adrese: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Varšava, Polsko, - g) lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií, h) místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2106326753 /2700. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, i) valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby konečnou částku zvýšení základního kapitálu oznámilo v rámci plnění informační povinnosti v souladu s ust. § 127 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 8.8.2011 - 13.10.2014
Valná hromada společnosti konaná dne 27. července 2009 přijala následující usnesení: a) Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,-- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), a to formou peněžitých vkladů. Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti až do částky 41.465.60 0,-- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů čtyři sta šedesát pět tisíc šest set korun českých). Představenstvo společnosti se pověřuje, aby v souladu s rozhodnutím valné hromady určilo konečnou výši zvýšení základního kapitálu, a to podle akcionáři v rámci přednostního práva včas a řádně skutečně upsaných nových akcií. b) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet a jmenovitá hodnota: 344 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 4.400,- Kč a 908 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 44.000,- Kč Druh: Kmenové Forma: Akcie na jméno Podoba: Listinné c) Akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.400,-- Kč (slovy: čtyři tisíce čtyřista korun českých) a na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), lze upsat jednu novou kmenovou akcii, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 44.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc korun českých). Veškeré nové akcie společnosti tak lze upsat s využitím přednostního práva. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitá lu společnosti. d) Místo a lhůta pro výkon přednostního práva akcionáře Místo pro vykonání přednostního práva: Přednostní právo lze vykonat v sídle Advokátní kanceláře Janstová, Smetana & Partneři, Římská 104/14, 120 00 Praha 2 ? Vinohrady, 3. patro, ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní den od 9:00 do 11:30 hod. a od 13:30 do 15.00. Lhůta pro vykonání přednostního práva: Akcie lze upsat ve lhůtě 3 týdnů ode dne následujícího po provedení zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti zveřejní v Obchodním věs tníku a zašle oznámení na adresy akcionářů uvedených v seznamu akcionářů, informace o přednostním právu akcionářů před zahájením lhůty k upisování akcií, a to v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"). Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu lhůty a místo pro vykonání přednostního práva zasláním oznámení na adresy akcionářů uvedených v seznamu akcionářů. Akcionáři, u kterého je připuštěna možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, připojí společnost k tomuto oznámení návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 205 odst. 3 obch. zák. Přednostní právo lze uplatnit při předložení akcií, z nichž je odvozováno nebo písemného prohlášení osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštních právních předpisů, že akcie je pro upisovatele jako akcionáře společnosti uložena podle zvláštn ího právního předpisu, a ze kterého bude patrné, že tato osoba plní povinnosti stanovené § 156 odst. 7 obchodního zákoníku. K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, a v případě akcionáře, u kterého je připuštěno započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, doručením akceptovaného návrhu smlouvy o u psání akcií, přičemž podpis upisovatele musí být úředně ověřen. e) Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurz všech nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. Celý emisní kurz upsaných akcií je akcionář povinen splatit na účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú.: 117127283/0300, nejpozději do 3 0 (třiceti) dnů od upsání akcií. To neplatí ohledně peněžitých vkladů, jejichž emisní kurs bude splácen na základě dohody o započtení. f) Připuštění započtení peněžité pohledávky Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií, a to až do výše 30.246.546,02 Kč, slovy: t řicet milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc pět set čtyřicet šest korun českých a dva haléře. Právním důvodem vzniku pohledávky akcionáře společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED za společností jsou následující smlouvy: Smlouva o úvěru ze dne 27.6.2007, datum připsání částky na účet 4.7.2007, jistina 200.000 EUR, úrok 4,80% Smlouva o úvěru ze dne 21.8.2008, datum připsání částky na účet 28.8.2008, jistina 250.000 EUR, úrok 6,29% Smlouva o úvěru ze dne 19.12.2008, datum připsání částky na účet 18.12.2008, jistina 150.000 EUR, úrok 5,99% Smlouva o úvěru ze dne 19.12.2008, datum připsání částky na účet 22.12.2008, jistina 3.250.000 CZK, úrok 5,99% Smlouva o úvěru ze dne 21.4.2009, datum připsání částky na účet 30.4.2009, jistina 10.000.000 CZK, úrok 5,26% Smlouva o započtení pohledávky bude společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů poté, co bude společnosti doručena smlouva o upsání akcií podepsaná společností TELOR INTERNATIONAL LIMITED. Započtení pohledávek je účinné, pokud společnost TELOR INTERNATIONAL LIMITED doručí ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o započtení, podepsanou smlouvu o započtení zpět společnosti." 19.8.2009 - 4.11.2009
Základní kapitál obchodní společnosti Candy Plus, a.s., se sídlem Praha 2 ? Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, se zvyšuje z dosavadní výše 8,245.000,- Kč, (slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet pět tisíc Kč) o částku 1,179.000,- Kč, (slovy: jeden milió n jedno sto sedmdesát devět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 9,424.000,- Kč (devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun českých), který bude splacen peněžitými vklady a to za účelem dodržení podmínek, za kterých do společn osti kapitálově vstoupil jediný zájemce coby nový investor, a za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti umožňující její další rozvoj. Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá devět (9) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a jedno sto sedmnáct (117) kusů nových kmenových akcií , v li stinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení záklaního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 1st Floor, Jubliee Buildings, Victoria Street, 1M1 2SH Isle of Man, ID No.: 75536C, který je upíše v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Candy Plus, a.s. Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozh odnutí o zamítnutí návhru na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci předložen nejpozději do jednoho (1) měsíce od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, pročež bude upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu činí 14,458.396,-Kč ( slovy: čtrnáct milionů čtyři sta padesát osm tisíc tři sta devadesát šest korun českých), z toho emisní ážio činí 13,279.396,-Kč. Emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč se vypočte jako podíl výše emisního kursu/1179 a emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč se vypočte jako podíl emisního kursu/1179 násobený 10. Navrhuje se připuštění splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce za společností definované ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, kterou společnost s předem určeným zájemcem uzavřela dne 2 7. srpna 2007 ( tj. pohledávky ve výši 14,458.396,-Kč), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to z důvodu naplnění dohod, za kterých předem určený zájemce do společnosti kapitálově vstoupil. Emisní kurs akcií bude splacen ke dni účinn osti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pavidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se navrhují: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem uřenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 7.11.2007 - 7.11.2007
Základní kapitál obchodní společnosti Candy Plus, a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, se zvyšuje z dosavadní výše 8,245.000,- Kč, (slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet pět tisíc Kč) o částku 1,179.000,- Kč, (slovy: jeden mili ón jedno sto sedmdesát devět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 9,424.000,- Kč (devět milionů čtyři sta dvacet čtyři tisíce korun českých), který bude splacen peněžitými vklady a to za účelem dodržení podmínek, za kterých do společ nosti kapitálově vstoupil jediný zájemce coby nový investor, a za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti umožňující její další rozvoj. Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá devět (9) kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a jedno sto sedmnáct (117) kusů nových kmenových akcií , v li stinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení záklaního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem 1st Floor, Jubliee Buildings, Victoria Street, 1M1 2SH Isle of Man, ID No.: 75536C, který je upíše v celém rozsahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Candy Plus, a.s. Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozh odnutí o zamítnutí návhru na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci předložen nejpozději do jednoho (1) měsíce od podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, pročež bude upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na z ápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu činí 14,458.396,-Kč ( slovy: čtrnáct milionů čtyři sta padesát osm tisíc tři sta devadesát šest korun českých), z toho emisní ážio činí 13,279.396,-Kč. Emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč se vypočte jako podíl výše emisního kursu/1179 a emisní kurs připadající na jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč se vypočte jako podíl emisního kursu/1179 násobený 10. Navrhuje se připuštění splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce za společností definované ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků, kterou společnost s předem určeným zájemcem uzavřela dne 2 7. srpna 2007 ( tj. pohledávky ve výši 14,458.396,-Kč), proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu, a to z důvodu naplnění dohod, za kterých předem určený zájemce do společnosti kapitálově vstoupil. Emisní kurs akcií bude splacen ke dni účinn osti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pavidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se navrhují: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem uřenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 7.11.2007 - 22.4.2008
Základní kapitál obchodní společnosti Candy Plus, a.s., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, se zvyšuje z dosavadní výše 4,700.000,-- Kč,(slovy: čtyři milióny sedm set tisíc Kč) o částku 3,545.000,-- Kč,(slovy: tři milióny pět set č tyřicet pět tisíc Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 8,245.000,-- Kč,(slovy: osm miliónů dvě stě čtyřicet pět tisíc Kč), který bude splacen peněžitými vklady a to za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti a realizace vs tupu investora do společnosti. Zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá 5 ks (slovy: pět kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc Kč) a 354 ks (slovy: tři sta padesát čtyři kusy) nových kmenových a kcií, v listinné podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc Kč). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci a to společnosti TELOR INTERNATIONAL LIMITED, se sídlem Velká británie, Isle of Man, Jubilee Buildings, First floor, Victoria street, ID No. 75536C, který je upíše v celém roz sahu. Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Candy Plus, a.s. Praha 2 ? Vinohrady, Vinohradská 6, IČ: 25418921, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin; Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude znám emisní kurs nových akcií stanoven ý v souladu s tímto usnesením. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Celý emisní kurs upisovaných akcií bude určen představenstvem společnosti, které tímto pověřuje valná hromada tak, že představenstvo určí emisní kurs akcií jako součet jistiny a úroku pohledávky předem určeného zájemce proti společností Candy Plus a.s. z titulu uzavřené Smlouvy o podřízeném úvěru ze dne 5.prosince 2006 (tj. jistina ve výši 1,5 milionu EUR a sjednaný úrok) nejméně však ve výši 1,5 milionu EUR, vyjádřeno v přepočtu na Kč dle kursu ČNB ke dni poskytnutí úvěru to celé zaokrouhleno na celé ko runy směrem dolů. Emisní kurs připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude stanoven poměrně. Proti pohledávkám společnosti vůči upisovateli na splacení celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení a tím možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce proti sp olečnosti, vzniklé na základě Smlouvy o podřízeném úvěru ze dne 5.prosince 2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu. Celý emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. 22.1.2007 - 2.4.2007
Zvyšuje se základní kapitál společnosti, který k dnešnímu dni činí 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) o částku 700.000,- Kč (sedm set tisíc korun českých) na částku 4.700.000,- Kč (čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), peněžitým vkladem z a účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti a dodržení dohod uzavřených při vstupu investora do společnosti. Zvýšení bude realizováno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě v rozsahu 70 (sedmdesáti) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). Nově vydané akcie nebudou kótované.Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Akcie nebudou upsány akcionáři společnosti, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci k úpisu do podílového spoluvlastnictví osob GE NESIS PRIVATE EQUITY FUND L.P., se sídlem Alexander House, 13 - 15 Victoria Road, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3ZD, ID No.: 369, a GENESIS PRIVATE EQUITY FUND B L.P., se sídlem Alexander House, 13 - 15 Victoria Road, St. Peter Port, Guern sey, Channel Islands GY1 3ZD, ID No.: 370, které jsou obě zastoupeny společností GPL Limited, která je oprávněna učinit veškeré úkony spojené s úpisem akcií, zaplacením emisního kursu a nabytím nově vydaných akcií vůbec. Místem upsání akcií je adresa zást upce osob - GPL Limited. Lhůta k upsání akcií činí jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci zaslán doporučeným dopisem (na adresu zástupce osob - GPL Limited) po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co bud e znám emisní kurs nových akcií stanovený v souladu s tímto usnesením. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Vzhledem k tomu, že upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude upisování akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celkový emisní kurs upisovaných akcií bude určen představenstvem společnosti, které tímto pověřuje valná hromada tak, že představenstvo určí emisní kurs akcií jako součet jistiny a úroku pohledávky předem určeného zájemce za společností Candy Plus, a.s. z  titulu uzavřené smlouvy o úvěru ze dne 17. února 2006 (tj. jistina ve výši 985.000,- EUR a sjednaný úrok) nejméně však ve výši 985.000,- EUR, vyjádřeno v přepočtu na Kč dle kursu ČNB ke dni poskytnutí úvěru. Emisní kurs připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bude stanoven poměrně. Připouští se možnost splacení emisního kursu nových akcií výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce za společností, vzniklé na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 17.února 2006 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu . Emisní kurz akcií bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o započtení. Vzhledem k tomu, že smlouva o započtení může být uzavřena dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, bude započtení pohledávek ve smlouvě o započtení vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k započtení pohledávek předem určeným zájemcem dojde ještě před zápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Poukázky na akcie ne budou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: - předem určený zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - návrh smlouvy o započtení předloží předem určenému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií - předem určený zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy o započtení společností. 24.3.2006 - 8.7.2006
Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 1,143.000,-Kč (jeden milion sto čtyřicet tři tisíce korun českých) na částku 4,000.000,-Kč (čtyři miliony korun českých) peněžitým vkladem za účelem posílení vlastních finančních zdrojů společnosti a přípra vy vstupu investora do společnosti. Zvýšení bude realizováno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě v rozsahu: 43 (čtyřicet tři) kusy akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč ( jeden tisíc korun českých) 110 (jedno sto deset) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( deset tisíc korun českých) Nově vydané akcie nebudou registrovanými cennými papíry. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Akcie, s ohledem na vzdání se přednostního práva k úpisu nových akcií stávajícími akcionáři společnosti, nebudou upsány akcionáři společnosti, ale budou všechny nabídnuty k úpisu jedinému zájemci, a to společnosti Candy Products First Company Ltd., se síd lem ASL House, 12-14 David Place, St. Helier, JE 2 4 Jersey, British Isles, ID No. 78639. Místem k upsání akcií bude buď sídlo společnosti Candy Plus, a.s., na adrese Liberec, Ruprechtická 32, PSČ 460 01, Česká republika, nebo sídlo organizační složky CENTRAL EUROPEAN ADVISORY GROUP, IČ 60447745,Betlémská 1, 110 00 Praha 1. Místo úpisu bude up řesněno v průvodním dopise, kterým bude zaslán návrh smlouvy o úpisu akcií. Lhůta k upsání akcií je jeden (1) měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci, čímž bude zároveň oznámen počátek běhu této lhůty. Návrh smlouvy o upsání akcií bude zájemci zaslán doporučeným dopisem po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu poté, co bude znám emisní kurs nových akcií stanovený v souladu s tí mto usnesením. Určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud k upsání akcií zájemcem dojde ještě před z ápisem usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celkový emisní kurs upisovaných akcií bude určen představenstvem, které tímto pověřuje valná hromada tak, že představenstvo určí emisní kurs akcií jako součet nominálních hodnot pohledávek jediného zájemce tj. společnosti Candy Products First Company Ltd. , se sídlem ASL House, 12-14 David Place, St. Helier, JE 2 4 TD Jersey, British Isles, ID No. 78639, za společností Candy Plus a.s. z titulu uzavřených smluv o úvěru, o převodu aktiv - koupě 100% podílu na maďarské obchodní společnosti, smlouvy o postoup ení smlouvy o převodu práv k ochranným známkám (vážícím se k provozování podniku maďarské obchodní společnosti Candy Plus Magyarország Kft.), nejméně však ve výši 500.000,- EUR. Emisní kurs připadající na jednu akcii o jmenovnité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) a jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč ( deset tisíc korun českých) bude stanoven poměrně. Valná hromada souhlasí se splacením emisního kursu nových akcií výhradním započtením peněžitých pohledávek jediného zájemce za společností, vzniklých na základě smlouvy o úvěru uzavřené 9.září 2004, dále na základě smlouvy o převodu aktiv(koupě 10% podílu na Candy Plus Magyarország Kft.) uzavřené 9.září 2004 a na základě smlouvy o postoupení smlouvy o převodu práv k ochranným známkám (vážícím se k provozování podniku maďarské obchodní společnosti Candy Plus Magyarország Kft.), uzavřené 9.září 2004, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Poukázky na akcie nebudou vydány. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: -jediný zájemce je povinen ve stanovené lhůtě upsat akcie v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu; -smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; -návrh smlouvy předloží jedinému zájemci společnost, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií; -jediný zájemce je povinen smlouvu o započtení uzavřít ve lhůtě čtrnácti dnů od předložení návrhu smlouvy společnosti. 7.6.2005 - 30.11.2005
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 25.9.2000 o zvýšení základního jmění takto: Zvyšuje se základní jmění společnosti peněžitým vkladem za účelem umožnění vstupu určeného investora upsáním nových kmenových akcií znějících na majitele vydaných v listinné podobě, a to v rozsahu sto šedesát sedm (167) kusů akcií o jmenovité hodnotě deset tisíc korun českých (10.000,- Kč) a sto osmdesát sedm (187) kusů akcií o jmenovité hodnotě tisíc korun českých (1.000,- Kč), tedy celkem o částku jeden milion osm set padesát sedm tisíc korun českých (1.857.000,- Kč) na dva miliony osm set padesát sedm tisíc korun českých (2.857.000,- Kč). Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií. Všechny akcie budou nabídnuty jedinému zájemci, a to společnosti ECM Holdings limited se sídlem Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man. Místem k upsání akcií je sídlo společnosti Candy Plus, a.s. na adrese Liberec, Ruprechtická 32/848. Lhůta k upsání akcií je dva (2) týdny a začíná běžet zápisem tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií činí dvanáct milionů korun českých (12.000.000,- Kč). Upisovatel nových akcií je povinen nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne upsání akcií splatit sto procent (100 %) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti vedený u Hypovereinsbank CZ, a.s. pobočka Liberec, číslo účtu 5843019001/3800. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 6.12.2000 - 30.3.2001

Aktuální kontaktní údaje Candy Plus, a.s.

Kapitál Candy Plus, a.s.

zakladni jmění 34 424 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2009
zakladni jmění 9 424 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.4.2008 - 4.11.2009
zakladni jmění 8 245 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.4.2007 - 22.4.2008
zakladni jmění 4 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.7.2006 - 2.4.2007
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2005 - 8.7.2006
zakladni jmění 2 857 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.3.2001 - 30.11.2005
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.12.2000 - 30.3.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 10.7.2000 - 6.12.2000

Akcie Candy Plus, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 5 Kč 6 884 960 8.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 65 11.7.2011 - 8.8.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 250 11.7.2011 - 8.8.2011
Kmenové akcie na majitele 5 Kč 6 371 960 11.7.2011 - 8.8.2011
Kmenové akcie na jméno 4 400 Kč 2 4.11.2009 - 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 44 000 Kč 568 4.11.2009 - 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 344 22.4.2008 - 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 908 22.4.2008 - 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 335 2.4.2007 - 22.4.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 791 2.4.2007 - 22.4.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 437 8.7.2006 - 2.4.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 367 30.11.2005 - 8.7.2006
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 330 30.11.2005 - 2.4.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 257 7.6.2005 - 30.11.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 257 18.4.2003 - 7.6.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 287 18.4.2003 - 30.11.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 287 30.3.2001 - 30.3.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 257 30.3.2001 - 30.3.2001
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 257 30.3.2001 - 18.4.2003
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 287 30.3.2001 - 18.4.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 100 10.7.2000 - 30.3.2001
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 90 10.7.2000 - 30.3.2001

Sídlo Candy Plus, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vinohradská 343/6 , Praha 120 00 11.5.2006
Adresa Ruprechtická 848/32 , Liberec 460 01 10.7.2000 - 11.5.2006

Předmět podnikání Candy Plus, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.10.2010
ubytovací služby 22.5.2001 - 20.10.2010
čerpání a prodej užitkové vody 6.12.2000 - 29.4.2004
oprava balící techniky, výroba náhradních dílů k balící technice 6.12.2000 - 20.10.2010
poskytování skladovacích služeb včetně manipulace se zbožím 6.12.2000 - 20.10.2010
výroba potravinářských výrobků (kromě živností vymezených v příloze 1 zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) 10.7.2000 - 20.10.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhrazeného v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) 10.7.2000 - 20.10.2010
organizační a ekonomické poradenství 10.7.2000 - 20.10.2010

vedení firmy Candy Plus, a.s.

Statutární orgán Candy Plus, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná navenek člen představenstva samostatně. 11.9.2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně předseda představenstva a další člen představenstva. 8.8.2011 - 11.9.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 18.4.2003 - 8.8.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo. Navenek jedná jménem představenstva samostatně předseda představenstva ve všech záležitostech. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 6.12.2000 - 18.4.2003
Jménem společnosti jednají buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 10.7.2000 - 6.12.2000
předseda představenstva Ing. Milena Rusnoková 2.9.2016
Vznik členství 22.6.2016
Vznik funkce 22.6.2016
Adresa: Kupkova 3360/23 , Břeclav 690 02
Předseda představenstva Keith Alan Dilworth, Nar. 23.5.1965 10.7.2000 - 29.4.2004
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 10.7.2003
Vznik funkce 10.7.2000
Zánik funkce 10.7.2003
Adresa: Dykova 543/31 , Praha 101 00
Místopředseda představenstva František Minařík 10.7.2000 - 29.4.2004
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 13.12.2002
Vznik funkce 10.7.2000
Zánik funkce 13.12.2002
Adresa: Durychova 1067/7 , Liberec 460 01
Člen představenstva Michal Fiala 10.7.2000 - 29.4.2004
Vznik členství 10.7.2000
Zánik členství 10.7.2003
Adresa: 82 , Tršice 783 57
Předseda představenstva Keith Alan Dilworth 29.4.2004 - 7.6.2005
Vznik členství 12.9.2003
Vznik funkce 12.9.2003
Adresa: Dykova 543/31 , Praha 101 00
Člen představenstva Olga Joklová 29.4.2004 - 7.6.2005
Vznik členství 13.12.2002
Zánik členství 10.9.2004
Adresa: Emy Destinové 1071/3 , Liberec 460 01
Člen představenstva ing. Michal Fiala 29.4.2004 - 2.4.2007
Vznik členství 12.9.2003
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Mšenská 3982/52 , Jablonec nad Nisou 466 04
Předseda představenstva Keith Alan Dilworth 7.6.2005 - 22.4.2008
Vznik členství 12.9.2003
Vznik funkce 12.9.2003
Adresa: Dubnická 416/21 , Praha 159 00
člen představenstva Neville George Parry 30.11.2005 - 20.10.2010
Vznik členství 10.9.2004
Zánik členství 4.3.2010
Adresa: Na Salabce 705/12 , Praha 171 00
člen představenstva Radim Jasek 2.4.2007 - 20.10.2010
Vznik funkce 1.2.2007
Zánik funkce 4.3.2010
Adresa: Nymburská 1706 , Černošice 252 28
Předseda představenstva Keith Alan Dilworth 22.4.2008 - 23.11.2012
Vznik členství 12.9.2003
Zánik členství 4.3.2010
Vznik funkce 12.9.2003
Zánik funkce 29.8.2012
Adresa: U Klikovky 6 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Tomáš Stratil 20.10.2010 - 23.11.2012
Vznik členství 4.3.2010
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Bulharská 1418/9 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Keith Alan Dilworth 23.11.2012 - 13.8.2013
Vznik členství 4.3.2010
Zánik členství 30.6.2013
Vznik funkce 29.8.2012
Zánik funkce 30.6.2013
Adresa: U Klikovky 2698/6 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Milena Rusnoková 20.10.2010 - 11.9.2014
Vznik členství 4.3.2010
Zánik členství 9.7.2014
Adresa: Kupkova 3360/23 , Břeclav 690 02
člen představenstva Witold Krawczyk 12.10.2011 - 11.9.2014
Vznik členství 29.7.2011
Zánik členství 9.7.2014
Adresa: Polská republika
Słupsk, Prof. Orłowskiego 39, PSČ 76-200
člen představenstva Tomáš Stratil 23.11.2012 - 11.9.2014
Vznik členství 4.3.2010
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: U Soudu 6199/25 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Mark Nicholas Adcock 13.8.2013 - 2.9.2016
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 21.6.2016
Vznik funkce 4.7.2013
Zánik funkce 21.6.2016
Adresa: Wharfedale Fold 2 , Menston, Ilkley Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Dozorčí rada Candy Plus, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Declan Murphy 5.7.2018
Vznik členství 28.3.2018
Adresa: Anner Road 3 , Dublin Inchicore Irsko
Předseda dozorčí rady Olga Joklová 10.7.2000 - 6.12.2000
Adresa: Emy Destinové 1071/3 , Liberec 460 01
Místopředseda dozorčí rady Tomáš Brabec 10.7.2000 - 6.12.2000
Adresa: Ruprechtická 1219/60 , Liberec 460 01
Člen dozorčí rady Petr Minařík 10.7.2000 - 6.12.2000
Adresa: Mlýnská 264/27 , Liberec 460 01
Předseda dozorčí rady Guy Creasy 6.12.2000 - 29.4.2004
Vznik členství 25.9.2000
Zánik členství 13.12.2002
Vznik funkce 20.10.2000
Zánik funkce 13.12.2002
Adresa:
20 Nevill Lodge, Ferndale Close, Tunbridge Wells, Kent, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místopředseda dozorčí rady Ing. David Kneř 6.12.2000 - 29.4.2004
Vznik členství 25.9.2000
Zánik členství 13.12.2002
Vznik funkce 20.10.2000
Zánik funkce 13.12.2002
Adresa: nám. Šaldovo 167/2 , Liberec 460 01
Člen dozorčí rady Olga Joklová 6.12.2000 - 29.4.2004
Vznik členství 26.9.2000
Zánik členství 13.12.2002
Adresa: Emy Destinové 1071/3 , Liberec 460 01
Předseda dozorčí rady František Minařík 29.4.2004 - 7.6.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 10.9.2004
Vznik funkce 12.9.2003
Zánik funkce 10.9.2004
Adresa: Svojsíkova 1042 , 460 01 Liberec 1 Česká republika
Člen dozorčí rady ing. Milan Hladík 29.4.2004 - 7.6.2005
Vznik členství 30.5.2003
Zánik členství 30.7.2004
Adresa: Nad vrbami 498 , Praha 103 00
Člen dozorčí rady Mgr. Tomáš Brabec 29.4.2004 - 2.4.2007
Vznik členství 16.7.2003
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Ruprechtická 1219/60 , Liberec 460 01
předseda dozorčí rady Ing. Radim Jasek 30.11.2005 - 2.4.2007
Vznik členství 10.9.2004
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 5.11.2004
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Nymburská 1706 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Ing. Michal Fiala 2.4.2007 - 18.3.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 2.7.2008
Adresa: Mšenská 3982/52 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady RNDr. Marek Hoščálek 30.11.2005 - 20.10.2010
Vznik členství 10.9.2004
Zánik členství 14.6.2010
Adresa: Mexická 691/3 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Neville George Parry 20.10.2010 - 11.7.2011
Vznik členství 14.6.2010
Adresa: Na Salabce 705/12 , Praha 171 00
předseda dozorčí rady Mgr. Patrik Šimek 2.4.2007 - 23.11.2012
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 14.6.2010
Vznik funkce 16.3.2007
Zánik funkce 25.9.2012
Adresa: U Blaženky 453/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Francis Edward Mckeown 14.7.2009 - 23.11.2012
Vznik členství 2.7.2008
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
East Grinstead, West Sussex, Campbell Crescent 51
člen dozorčí rady Neville George Parry 11.7.2011 - 13.8.2013
Vznik členství 14.6.2010
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Slavíčkova 145/19 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Robert Neale 23.11.2012 - 13.8.2013
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 11.3.2013
Adresa: Na Markvartce 900/16 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Patrik Šimek 23.11.2012 - 13.8.2013
Vznik členství 14.6.2010
Zánik členství 11.3.2013
Vznik funkce 25.9.2012
Zánik funkce 11.3.2013
Adresa: U Blaženky 453/3 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Jyrki Paappa 13.8.2013 - 11.9.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 9.7.2014
Adresa: Käräjätie 10 , 211 10 Naantali Finská republika
člen dozorčí rady Robert Andrew Davies 6.9.2013 - 11.9.2014
Vznik členství 11.3.2013
Zánik členství 25.10.2013
Adresa: Abbey Road , Abbey Garth, Knaresborough, North Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
předseda dozorčí rady Vincent Poujardieu 13.8.2013 - 2.9.2016
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 2.6.2016
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 2.6.2016
Adresa: Dreve des Renards 25 , 1180 Brusel Belgické království
předseda dozorčí rady Sakari Kalervo Kotka 2.9.2016 - 11.8.2017
Vznik členství 3.6.2016
Zánik členství 16.5.2017
Vznik funkce 3.6.2016
Zánik funkce 16.5.2017
Adresa: Siltavahdintie 3B , 2330 Espoo Finská republika
člen dozorčí rady Mikko Petteri Laurila 3.1.2018 - 1.5.2018
Vznik členství 13.9.2017
Zánik členství 29.12.2017
Adresa: Arolankaari 31 as 6 , 209 00 Turku Finská republika

Prokura Candy Plus, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Milena Rusnoková 11.9.2014 - 2.9.2016
Adresa: Kupkova 3360/23 , Břeclav 690 02

Sbírka Listin Candy Plus, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10995/SL 85 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.7.2015 22.7.2015 22
B 10995/SL 84 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1042/14 Městský soud v Praze 9.7.2014 1.9.2014 18.9.2014 44
B 10995/SL 83 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 29.4.2014 19.5.2014 25
B 10995/SL 82 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 4.7.2013 24.7.2013 16.8.2013 4
B 10995/SL 81 ostatní zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 10.6.2013 24.7.2013 16.8.2013 4
B 10995/SL 80 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 22.5.2013 24.7.2013 16.8.2013 1
B 10995/SL 79 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 22.7.2013 27
B 10995/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.3.2013 23.4.2013 2.5.2013 22
B 10995/SL 76 ostatní -zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 29.8.2012 15.11.2012 24.1.2013 1
B 10995/SL 75 ostatní -zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 16.3.2007 15.11.2012 24.1.2013 1
B 10995/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 /konsolidovaná/ Městský soud v Praze 31.12.2011 29.6.2012 1.8.2012 104
B 10995/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.9.2011 27.10.2011 4
B 10995/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.7.2011 22.8.2011 20
B 10995/SL 71 notářský zápis NZ 421/11 Městský soud v Praze 29.7.2011 22.8.2011 91
B 10995/SL 70 notářský zápis NZ 373/2011 Městský soud v Praze 24.6.2011 12.7.2011 88
B 10995/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 4.7.2011 11.7.2011 90
B 10995/SL 68 ostatní - zápis DR - představen. Městský soud v Praze 21.10.2010 3
B 10995/SL 67 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 14.6.2010 21.10.2010 4
B 10995/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.8.2010 21.10.2010 1
B 10995/SL 65 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.7.2010 21.10.2010 1
B 10995/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 12.7.2010 16.7.2010 47
B 10995/SL 63 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 4.11.2009 8
B 10995/SL 62 ostatní -zápis ze zasedání řadné VH. Městský soud v Praze 27.7.2009 31.8.2009 13
B 10995/SL 61 notářský zápis NZ 229/2009 Městský soud v Praze 27.7.2009 31.8.2009 41
B 10995/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.8.2009 21.8.2009 56
B 10995/SL 59 ostatní - zápis z jednání VH Městský soud v Praze 2.7.2008 18.3.2009 5
B 10995/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 15.7.2008 61
B 10995/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2008 15.7.2008 55
B 10995/SL 56 zpráva auditora Městský soud v Praze 27.12.2007 28.3.2008 1
B 10995/SL 55 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 26.9.2007 9.11.2007 4
B 10995/SL 54 notářský zápis NZ 410/2007 Městský soud v Praze 11.10.2007 9.11.2007 7
B 10995/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.3.2007 21.8.2007 2
B 10995/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.2.2007 21.8.2007 2
B 10995/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.3.2007 21.8.2007 2
B 10995/SL 49 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 28.2.2006 21.8.2007 2
B 10995/SL 48 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 16.3.2007 21.8.2007 3
B 10995/SL 47 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 26.1.2007 21.8.2007 3
B 10995/SL 46 ostatní -zápis z jed.představenstava Městský soud v Praze 25.1.2007 21.8.2007 3
B 10995/SL 45 notářský zápis -NZ13/07 Městský soud v Praze 11.1.2007 18.1.2007 19
B 10995/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.1.2007 18.1.2007 4
B 10995/SL 43 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 8.1.2007 18.1.2007 5
B 10995/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.11.2006 6.11.2006 45
B 10995/SL 40 ostatní ověření auditorem výše závazků Městský soud v Praze 12.4.2006 11.7.2006 2.8.2006 0
B 10995/SL 37 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 14.3.2006 11.7.2006 2.8.2006 0
B 10995/SL 36 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.2.2006 28.3.2006 3.4.2006 30
B 10995/SL 35 notářský zápis NZ 141/2006 Městský soud v Praze 28.2.2006 28.3.2006 3.4.2006 36
B 10995/SL 30 podpisové vzory N. G. Parry Městský soud v Praze 9.11.2004 5.12.2005 28.12.2005 0
B 10995/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání VH Městský soud v Praze 9.9.2004 5.12.2005 28.12.2005 0
B 10995/SL 28 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 17.12.2004 5.12.2005 28.12.2005 0
B 10995/SL 26 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 24.6.2005 12.10.2005 21.10.2005 47
B 10995/SL 25 notářský zápis NZ 722/2004, stanovy Městský soud v Praze 9.9.2004 13.6.2005 18.7.2005 61
B 10995/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Městský soud v Praze 30.7.2004 13.6.2005 18.7.2005 0
B 10995/SL 23 výroční zpráva 2003 Městský soud v Praze 11.6.2004 24.8.2004 24.9.2004 55
B 10995/SL 22 výroční zpráva 2002 Městský soud v Praze 12.9.2003 29.4.2004 13.5.2004 46
B 10995/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 12.9.2003 29.4.2004 13.5.2004 0
B 10995/SL 19 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Městský soud v Praze 12.9.2003 29.4.2004 13.5.2004 0
B 10995/SL 18 notářský zápis NZ 146/2003 Městský soud v Praze 30.5.2003 29.4.2004 13.5.2004 0
B 10995/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Městský soud v Praze 13.12.2002 29.4.2004 13.5.2004 0
B 10995/SL 9 podpisové vzory František Minařík Městský soud v Praze 24.5.2002 19.5.2003 0
B 10995/SL 8 podpisové vzory Keith Alan Dilworth Městský soud v Praze 24.5.2002 19.5.2003 0
B 10995/SL 15 výroční zpráva 2001 Městský soud v Praze 24.5.2002 19.5.2003 0
B 10995/SL 14 notářský zápis NZ 794/2001, stanovy Městský soud v Praze 30.11.2001 19.5.2003 0
B 10995/SL 10 podpisové vzory Ing. Michal Fiala Městský soud v Praze 24.5.2002 19.5.2003 0
B 10995/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 29.6.2001 4.1.2002 0
B 10995/SL 4 notářský zápis NZ 158/2000 Městský soud v Praze 25.9.2000 6.2.2001 0
B 10995/SL 3 ostatní - zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 26.5.2000 17.7.2000 0
B 10995/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 93/2000 Městský soud v Praze 26.5.2000 17.7.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Candy Plus, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25418921
Jméno Candy Plus, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 10.7.2000
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Sídlo Candy Plus, a.s.

Živnosti a provozovny Candy Plus, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Ubytovací služby

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.7.2000

Živnost č. 2 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba potravinářských výrobků (kromě živností vym. v příl. 1 zák. č.455/91 Sb. o živn.podn.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr.v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živn.podnikání/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Opravy balící techniky, výroby náhradních dílů k balící technice

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování skladovacích služeb včetně manipulace se zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Čerpání a prodej užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.2000
Zánik oprávnění 2.10.2003

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Candy Plus, a.s.

Člen statutárního orgánu Mark Nicholas Adcock

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Candy Plus, a.s.

IČO: 25418921
Firma: Candy Plus, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 10.7.2000

Sídlo Candy Plus, a.s.

Sídlo: Vinohradská 343/6, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Manipulace s nákladem
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
tracking image