Hlavní navigace

FIRMA Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě IČO: 00031488

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě (00031488) je Družstvo. Sídlí na adrese Martinovská 3168/48, 72300 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 1920 a již ukončila svou činnost. Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě má více živností.

Jako zdroj dat o Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Soud: Krajský soud v Ostravě 20. 9. 1920
Spisová značka: DrXXIII 2
IČO (identifikační číslo osoby): 00031488
Jméno: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma: Družstvo 20.9.1920
Zapsána dne: 20.9.1920
Změnou stanov, schválenou členskou schůzí dne 06.06.2014, se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. 12.8.2014
Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva, kterým může být rovněž místopředseda, vlastnoruční podpis. 29.11.2005 - 12.8.2014
Nedělitelný fond: Výše nedělitelného fondu: 46 473 768,-Kč 17.11.1992 - 19.4.2014
Ručení: Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku při zrušení družstva likvidací. Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se: a) u členů družstva dvojnásobku základního členského podílu b) u členů představenstva, kontrolní komise, komise péče o členy trojnásobku základního členského podílu c) u místopředsedy družstva a vedoucích provozoven čtyřnásobku základního členského podílu d) u předsedy družstva pětinásobku základního členského podílu Při skončení členství úmrtím člena je uhrazovací povinnost omezena výší základního členského podílu. 31.12.1991 - 17.11.1992
Zřízení: Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a je založen podle zákona o družstvech. Byly přijaty nové stanovy, schválené výročním shromážděním delegátů dne 29.3.1991. 31.12.1991 - 17.11.1992
Zřízení: Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a je založen podle zákona o družstvech. Podle usnesení ze shoráždění delegátů výrobního družstva, konaného dne 11. listopadu 1988 byly přijaty nové stanovy s účinností od 1. ledna 1989. 19.12.1988 - 31.12.1991
Podle shromáždění delegátů tohoto družstva, ze dne 23.9.1978, shromáždění delegátů družstva Stavba ze dne 22.9.1978, podle společné členské schůze obou družstev, konané dne 16.listopadu 1978 a se souhlasem Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 6.11.1978, zn. 0442/22-12094/78: s l o u č i l o se s tímto družstvem, jako družstvem přejímacím družstvo STAVBA, výrobní družstvo v Ostravě, jako družstvo přejímané (zrušené), v jeden hospodářský celek. Dnem sloučením, t.j. 1. ledna 1979, přechází veškerý majetek, práva a závazky přejímaného družstva bez likvidace na družstvo přejímací. 20.12.1978
Ručení: Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva likvidací částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 30.10.1975 - 31.12.1991
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze z 31. května 1973, zn. 0442/23-9385/73 sloučilo se toto družstvo jako družstvo přejímací podle § 91 odst. 2 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ve znění zák. č. 138/70 Sb. s družstvem DRUMON výrobní družstvo se sídlem Ostrava-Vítkovice, Místecká č. 133, jako družstvem zanikajícím. Majetek, práva a závazky zanikajícího družstva přecházejí dnem sloučení na družstvo přejímající. 11.7.1973
Podle usnsení dílčích členských schůzí tohoto družstva, konaných ve dnech 16., 17., 22., 25., 26., 29.9. a 30. září 1969 a usnesení dílčích členských schůzí družstva ELEKTRO - INSTALACE pracovního a výrobního družstva OSTRAVA, konaných ve dnech 5., 8., 9. a 12. září 1969, dále "Dohody o sloučení družstev" ze dne 30. září 1969, bylo za s o u h l a s u a usnesení 14. schůze představenstva Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 24. září 1969 pod čís. 143 e) s l o u č e n o družstvo ELEKTRO - INSTALACE pracovní a výrobní družstvo OSTRAVA bez likvidace ke dni 1. října 1969 - jako družstvo přejímané (slučované) a výrobním družstvem Bytprům v Ostravě - jako družstvo přejímacím, a to tak, že přejímané družstvo dnem sloučení z a n i k á a veškerá jeho práva a závazky přejímá dnem 1.10.1969 družstvo přejímací - Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě. 26.11.1969
Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku zjištěného při zániku družstva. Uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 30.12.1965 - 30.10.1975
Členský podíl činí 500,-Kč a může být zaplacen ve splátkách nejpozději do jednoho roku od přijetí za člena. Zápisné činí 10,-Kč. 30.12.1965 - 17.11.1992
Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva vlastnoruční podpis. 30.12.1965 - 29.11.2005
Zastupování: Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebo místopředseda. 30.12.1965 - 12.8.2014
Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménem představenstva vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a jeden další člen představenstva. 3.10.1958 - 30.12.1965
Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva, podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a další člen představenstva. 3.10.1958 - 30.12.1965
Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu, jakož i k úhradě schodku zjištěného při zrušení družstva, a to nejvýše částkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu. 5.4.1956 - 30.12.1965
Náhradní orgán: Josef Nykl, bytem Ostrava VII, Okružní 19 František Kleszcz, bytem Nový Jičín, Havlíčkova 7 Ludvík Lančík, bytem Ostrava V, Sologubova 15 Zastupování: Náhradní orgán vykonává působnost výboru a revisní komise v mezích stanov družstva a ustanovení zák. č. 53/54 Sb. Podpisování: K názvu podniku připojí své podpisy dva členové náhradního orgánu. 1.2.1955 - 30.3.1955
Ručení: Za závazky družstva v případě likvidace nebo platební neschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale i další částkou ve výši dvojnásobku podílu. 5.1.1954 - 5.4.1956
Členský podíl: 500,-Kč Zápisné: 100,-Kč 5.1.1954 - 30.12.1965
Závodní podíl: Závodní podíl činí 1.000,Kč a jest splatný najednou nebo v přiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy byl žadatel za člena přijat. 14.9.1950 - 5.1.1954
Ručení: Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl. 14.9.1950 - 5.1.1954
Podepisování: Podepisování družstva se děje tak, že pod název podniku připojí své podpisy dva členové představenstva. 14.9.1950 - 1.2.1955
Zastupování: Zastupovati jsou oprávněni vždy dva členové představenstva. 14.9.1950 - 1.2.1955
Podnik tento je lidovým družstvem podle par. 157 ústavy a je založen podle zákona o družstvech. 14.9.1950 - 19.12.1988
Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacích tabulích hlavního závodu i všech provozoven družstva. 14.9.1950 - 31.12.1991
Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru expositury v Ostravě ze dne 1. března 1948 č.j. VI/2-845/48, podle dekretu presidenta republiky ze dne 19.5.1945 č. 5 Sb., zavedena byla do podniku národní správa a národním správcem firmy byl ustanoven: Oskar Horák, bytem Ostrava, Nám. Republiky 13 Tento národní správce zastupuje firmu v mezích citovaného výměru a dekretu a bude znamenati firmu tak, že pod její znění s dodatkem ...národní správa...připojí svůj vlastnoruční podpis. 16.3.1948 - 28.6.1948
Výměrem Zemského národního výboru-expositury v Mor. Ostravě ze dne 8. srpna 1945 č.j. IV-96/1/1945 byla podle dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena dočasná národní správa a dočasní národní správci: Oskar Horák, bytem Mor.Ostrava-Zábřeh n./O, Pěnkaví 42 Antonín Hruška, bytem Mor.Ostrava-Mar.Hory, Kollárova 16a Antonín Šerák, bytem Mor.Ostrava, Na příkopech 1 Tito dočasní správci zastupují společenstvo kolektivně v mezích citovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tím způsobem, že pod její znění připojí společně své vlastnoruční podpisy s dodatkem:"dočasný národní správce". 28.8.1945 - 29.7.1947
Podle odstavce 1. nařízení ministra spravedlnosti čís. 72/1944 Sb. vyznačuje se, že v důsledku změny § 38, odstavce 2. stanov, svolává se nyní valná hromada pozvánkou, zaslanou nejméně 8 dnů před valnou hromadou všem členům družstva jednoduchými dopisy. 28.12.1944 - 30.12.1965
Znění firmy též německy: Wohnind Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs - Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 3.3.1942 - 28.1.1946
Závodní podíl: První závodní podíl jest členem splatný nejpozději do tří let, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat; další závodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč v téže době. 25.5.1938 - 14.9.1950
Závodní podíl: Závodní podíl jest splatný do tří let od konce roku, v němž byl za člena přijat. 31.5.1937 - 25.5.1938
Závodní podíl: Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedílný. První závodní podíl musí býti splacen nejpozději do roka ode dne upsání a další závodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč nejpozději do roka ode dne upsání počítaje. 16.5.1936 - 31.5.1937
Znění firmy též německy: Bytprům Genossenschafliche Unternehmung der Wohnungs - Industrie in Mäh. Ostrau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung 5.4.1929 - 3.3.1942
Závodní podíl: Závodní podíl obnáší 1.000,-Kč a jest splatný nejdéle do 3 měsíců ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodním podílem a jednonásobným obnosem tohoto podílu. 4.4.1925 - 16.5.1936
Znamenání: Znamenání firmy děje se tím způsobem, že k firmě družstva připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. 4.4.1925 - 14.9.1950
Zastupování: K zastupování oprávněni jsou dva kteříkoliv členové představenstva. 4.4.1925 - 14.9.1950
Závodní podíl: Závodní podíl činí 1.000,-Kč a je nedělitelný. Spláci se v měsíčních lhůtách po 85,-Kč nejdéle do roka ode dne upsání počítaje. 16.4.1924 - 4.4.1925
Znění firmy též německy: Produktivgenossenschaft der Zimmer Schriften-Maler, Anstreicher und verwandten Jewerle in Mähr. Ostrau, Jesellschaft m.b.h. 3.3.1923 - 5.4.1929
Závodní podíl: Jeden závodní podíl obnáší 300,-Kč splatný v měsíčních lhůtách po 25,-Kč nejdéle do roka upsání. 20.9.1920 - 16.4.1924
Znamenání: Znamenání za společenstvo děje se tímto způsobem, že pod firmou družstva připíší dva členové představenstva vlastní rukou svá jména. 20.9.1920 - 4.4.1925

Aktuální kontaktní údaje Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Sídlo Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Platnost údajů od - do
Adresa: Martinovská 3168/48, Ostrava 72300, Česká republika 24.11.2021
Adresa: Varšavská 1572/95, Ostrava 70900, Česká republika 10.5.2017 - 24.11.2021
Adresa: Výškovická 3052/38, Ostrava 70030, Česká republika 23.4.2014 - 10.5.2017
Adresa: Výškovická 38, Ostrava - Zábřeh , Česká republika 7.3.2000 - 23.4.2014
Adresa: Přívozská 3, Ostrava 1 , Česká republika 9.6.1987 - 7.3.2000
Adresa: Puchmajerova 2, Ostrava I , Česká republika 20.1.1971 - 9.6.1987
Adresa: Vítkovická 18, Ostrava I , Česká republika 20.10.1950 - 20.1.1971
Adresa: , Ostrava , Česká republika 14.9.1950 - 20.10.1950
Adresa: , Mor. Ostrava , Česká republika 20.9.1920 - 14.9.1950

Předmět podnikání Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Platnost údajů od - do
malířství, lakýrnictví a natěračství 12.8.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. 12.8.2014
pokrývačství, tesařství 21.12.2012
klempířství a oprava karosérií 21.12.2012
zámečnictví, nástrojářství 21.12.2012
truhlářství, podlahářství 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 21.12.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.12.2012
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny". 21.12.2012 - 12.8.2014
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 14.9.2006 - 21.12.2012
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.11.2005
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.9.2004
vodoinstalatérství, topenářství 11.9.2004
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 11.9.2004
vedlejší činnost v dopravě 11.9.2004 - 21.12.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 11.9.2004 - 21.12.2012
ubytovací služby 24.12.2002 - 21.12.2012
montáž měřidel 22.6.2000 - 21.12.2012
izolatérství 15.10.1997
polygrafická výroba 15.10.1997 - 29.3.2002
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15.10.1997 - 11.9.2004
topenářství 15.10.1997 - 11.9.2004
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny 15.10.1997 - 21.12.2012
truhlářství 15.10.1997 - 21.12.2012
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.10.1997 - 21.12.2012
silniční motorová doprava nákladní 15.10.1997 - 21.12.2012
kopírovací práce 15.10.1997 - 12.8.2014
zpracování kamene 9.6.1993
provádění inž. staveb vč. sídlištních celků 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění průmyslových staveb 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění bytových a občanských staveb 9.6.1993 - 15.10.1997
stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdob.) 9.6.1993 - 15.10.1997
montáž opr. a revize vyhr. plyn. zař., plnění tlak. nádob dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev. č. 1408/12.10/92-PZ-IV, VII ze dne 12.10.1992 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění, projektování a vyhodnocování geolog. prací 9.6.1993 - 15.10.1997
silniční motorová doprava 9.6.1993 - 15.10.1997
síto a gumotisk, chemigrafie, stareotypie, galvanoplastika, ofs. tisk - specifikace: sítotisk, gumotisk 9.6.1993 - 15.10.1997
provádění tepelných a hlukových izolací 9.6.1993 - 15.10.1997
projektová činnost v IV 9.6.1993 - 7.3.2000
studnářství s vyjímkou zříz. studní hornickým způsobem 9.6.1993 - 24.12.2002
jiná vedlejší činnost v dopravě 9.6.1993 - 11.9.2004
vodoinstalatérství 9.6.1993 - 11.9.2004
malování, lakování a sklenářské práce 9.6.1993 - 21.12.2012
kopírovací práce 9.6.1993 - 21.12.2012
pokrývačství 9.6.1993 - 21.12.2012
klempířství 9.6.1993 - 21.12.2012
výroba cementového zboží a umělého kamene 9.6.1993 - 21.12.2012
zámečnictví 9.6.1993 - 21.12.2012
montáž těsnění oken a dveří 21.5.1979 - 9.6.1993
výroba v oboru stavebním: hlavní stavební výroba, přidružená stavební výroba, klempířství, zámečnictví, roletářství a zakázková výroba drobných textilních výrobků, truhlářství, cementářská a kamenosochařská výroba, silniční a zemní práce, studnářství, výroba a montáž vzduchotechnických zařízení; podle zvláštních oprávnění: geologické a hydrogeologické práce, projektování a inž. činnost, světlotisk a sítotisk 20.12.1978 - 9.6.1993
cementářství a kamenosochařství 20.12.1978 - 9.6.1993
silniční a zemní práce 20.12.1978 - 9.6.1993
studnařství 20.12.1978 - 9.6.1993
lakýrnictví 20.12.1978 - 9.6.1993
pokládání podlahových krytin 20.12.1978 - 9.6.1993
truhlářství 20.12.1978 - 9.6.1993
montáž a údržba vzduchotechnických zařízení 20.12.1978 - 9.6.1993
podle zvláštních oprávnění: geologické a hydrogeologické práce, projektování a inž. činnost, světlotisk a sítotisk, příležitostná doprava různého materiálu 20.12.1978 - 9.6.1993
roletářství a zakázková výroba drobných textilních výrobků 20.12.1978 - 9.6.1993
revize tlakových nádob 20.12.1978 - 9.6.1993
rozmnožování sítotisku v rozsahu zvl. oprávnění 11.5.1978 - 20.12.1978
výroba v oboru stavebním: HSV, PSV, klempířství, zámečnictví, roletářství, zakázková výroba drobných bytových doplňků ze dřeva 7.7.1977 - 20.12.1978
zakázková výroba drobných bytových doplňků ze dřeva 7.7.1977 - 20.12.1978
výroba v oboru stavebním: HSV, PSV, klempířství, zámečnictví, roletářství 18.6.1976 - 7.7.1977
roletářství 18.6.1976 - 20.12.1978
projekce podle zvl. oprávnění 18.6.1976 - 20.12.1978
provádění revizí tlakových nádob 18.6.1976 - 20.12.1978
příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení 18.6.1976 - 20.12.1978
zednictví 18.6.1976 - 9.6.1993
pokrývačství 18.6.1976 - 9.6.1993
natěračství staveb, nábytku a konstrukcí 18.6.1976 - 9.6.1993
instalatérství (včetně revizí plynových zařízení) 18.6.1976 - 9.6.1993
malířství pokojů 18.6.1976 - 9.6.1993
kamnářství a obkladačství 18.6.1976 - 9.6.1993
sklenářství 18.6.1976 - 9.6.1993
lepení podlah 18.6.1976 - 9.6.1993
klempířství 18.6.1976 - 9.6.1993
elektroinstalatérství a hromosvodářství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizí) 18.6.1976 - 9.6.1993
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami 18.6.1976 - 9.6.1993
1. výroba v oboru stavebním: 30.10.1975 - 18.6.1976
HSV 30.10.1975 - 18.6.1976
PSV 30.10.1975 - 18.6.1976
klempířství 30.10.1975 - 18.6.1976
roletářství 30.10.1975 - 18.6.1976
poskytování služeb v oborech: 30.10.1975 - 18.6.1976
projekce 30.10.1975 - 18.6.1976
zednictví 30.10.1975 - 18.6.1976
pokrývačství 30.10.1975 - 18.6.1976
natěračství staveb, nábytku a konstrukcí 30.10.1975 - 18.6.1976
instalatérství (včetně revizí plynových zařízení) 30.10.1975 - 18.6.1976
malířství pokojů 30.10.1975 - 18.6.1976
kamnářství a obkladačství 30.10.1975 - 18.6.1976
roletářství 30.10.1975 - 18.6.1976
sklenářství 30.10.1975 - 18.6.1976
lepení podlah 30.10.1975 - 18.6.1976
provádění demoličních prací budov, průmyslových objektů a technologického zařízení 30.10.1975 - 18.6.1976
2. příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení 30.10.1975 - 18.6.1976
3. maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami 30.10.1975 - 18.6.1976
elektroinstalatérství a hromosvodářství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizí) 30.10.1975 - 18.6.1976
zámečnictví 30.10.1975 - 18.6.1976
písmomalířství 30.10.1975 - 20.12.1978
zámečnictví 30.10.1975 - 9.6.1993
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářská činnost v těchto základních oborech: zednictví pokrývačství klempířství natěračství staveb, nábytku a konstrukcí instalatérství (včetně revizní činnosti plynových zařízení) malířství pokojů kamnářství a obkládačství elektroinstalatérství a hromosvodařství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizní činnosti) zámečnictví písmomalířství roletářství sklenářství a lepení podlah provádění demoličních prací budov, průmyslových objektů a technologických zařízení příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení 23.4.1975 - 30.10.1975
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářská činnost v těchto základních oborech: zednictví pokrývačství klempířství natěračství staveb, nábytku a konstrukcí instalatérství (včetně revizní činnosti plynových zařízení) malířství pokojů kamnářství a obkládačství elektroinstalatérství a hromosvodařství (montáž, údržba a opravy elektro-zařízení včetně revizní činnosti) zámečnictví písmomalířství roletářství sklenářství a lepení podlah výroba stavebních hmot jako soklového kamenoštěrku a drtě provádění demoličních prací budov, průmyslových objektů a technologických zařízení příležitostná doprava různého materiálu v rámci uděleného povolení slévárenství barevných kovů - ve kterých jsou zajišťovány i služby obyvatelstvu a organizacím 6.5.1974 - 23.4.1975
stavební výroba (HSV, PSV a projekce) a opravářská a údržbářská činnost v těchto základních oborech: zednictví pokrývačství klempířství natěračství staveb, nábytku a konstrukcí instalatérství malířství pokojů kamnářství a obkládačství elektroinstalatérství a hromosvodařství zámečnictví písmomalířství roletářství sklenářství a lepení podlah - ve kterých jsou zajištěny i služby obyvatelstvu 29.10.1970 - 6.5.1974
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb 29.10.1970 - 30.10.1975
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví stavebním zejména v těchto základních oborech: malířství pokojů natěračství staveb, nábytku a konstrukcí klempířství instalatérství kamnářství zámečnictví sklenářství roletářství písmomalířství pokryvačství elektroinstalatérství hromosvodařství zednictví 27.11.1969 - 29.10.1970
zajišťování služeb obyvatelstvu v oborech: malířství pokojů natěračství staveb a nábytku klempířství instalatérství kamnářství roletářství sklenářství pokryvačství elektroinstalatérství hromosvodařství zednictví 27.11.1969 - 29.10.1970
kamnářství a obklady stěn a dlažeb 26.7.1951 - 27.11.1969
instalatérství vody, plynu a ústředního topení 26.7.1951 - 27.11.1969
isolace všeho druhu ( tepelná, zvuková a proti vodě ) 26.7.1951 - 27.11.1969
chromování a pokování železných předmětů 26.7.1951 - 27.11.1969
elektrotechnický 26.7.1951 - 27.11.1969
mechanický 26.7.1951 - 27.11.1969
mědikovecký 26.7.1951 - 27.11.1969
pasířský 26.7.1951 - 27.11.1969
nožířský 26.7.1951 - 27.11.1969
kovářský a podkovářský 26.7.1951 - 27.11.1969
radiomechanický 26.7.1951 - 27.11.1969
malířství pokojů 14.9.1950 - 27.11.1969
kamenictví 28.1.1946 - 14.9.1950
pila 28.1.1946 - 14.9.1950
parketářství 28.1.1946 - 14.9.1950
elektotechnictví 28.1.1946 - 14.9.1950
výroba cihel a betonových výrobků 28.1.1946 - 14.9.1950
výroba kachlového zboží a hrnčířství 28.1.1946 - 14.9.1950
společný nákup surovin, cizích výrobků 28.1.1946 - 14.9.1950
prodej výrobků vlastních i cizích 28.1.1946 - 14.9.1950
doplnění bytových zařízení 28.1.1946 - 14.9.1950
zřizování rekreačních středisek: ubytování a stravování s provozem ve vlastní režii, ve kterých bude členům a jejich příbuzným umožněn levný pobyt v době dovolené 28.1.1946 - 14.9.1950
instalace vody, plynu a ústředního topení 28.1.1946 - 26.7.1951
isolace všeho druhu ( tepelná, zvuková a proti vodě ), veškerých dlažeb a obkladů stěn 28.1.1946 - 26.7.1951
chromování a pokování železných předmětů a jiných příbuzných odvětví 28.1.1946 - 26.7.1951
písmomalířství 28.1.1946 - 27.11.1969
natěračství a lakýrnictví 28.1.1946 - 27.11.1969
zámečnictví 28.1.1946 - 27.11.1969
pokrývačství 28.1.1946 - 27.11.1969
truhlářství a stavební stolářství 28.1.1946 - 27.11.1969
sklenářství 28.1.1946 - 27.11.1969
čalounictví 28.1.1946 - 27.11.1969
niklování 28.1.1946 - 27.11.1969
Účelu toho má býti dosaženo následujícím způsobem: a) zřízením společných dílen b) provozováním výroby na účet společný c) předáváním surovin členům a přijímáním hotových výrobků k dalšímu zhodnocení ve svých prodejnách d) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornému zdokonalení svých členů 5.4.1929 - 28.1.1946
Účelu toho má býti dosaženo následujícím způsobem: a) zřízením společných dílen b) provozováním výroby na účet společný c) předáváním surovin členům a přijímáním hotových výrobků k dalšímu zhodnocení ve svých prodejnách d) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornému zdokonalení svých členů e) podporováním spořivosti svých členů, přijímáním a úrokováním členských úspor 4.4.1925 - 5.4.1929
Činnost družstva jest ve smyslu § 85 zák. o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř.z., obmezena na členy. Nečlenové mohou býti zaměstnáni jen tenkráte, pakliže člen buďto nemocí nebo jinak byl zaneprázdněn, anebo při zvláště velkém návalu výroby. Takové zaměstnání nečlenů na výpomoc nesmí však trvati déle šesti měsíců v roce, při čemž počet pracovních dnů takto mimořádně zaměstnaných nečlenů nesmí do roka přesahovati 1/10 pracovních dnů členů, při čemž se stanoví 300 pracovních dnů do roka. 4.4.1925 - 5.4.1929
instalatérství 4.4.1925 - 28.1.1946
a jiných příbuzných odvětví stavebnictví 4.4.1925 - 28.1.1946
Účelem družstva jest podporovati své členy v jich živnosti, hospodaření, práci, podnikavosti a vynalézavosti společným nákupem surovin, potřeb i nástrojů, sloužících ku provozování vytčené působnosti. 4.4.1925 - 28.1.1946
kamnářství 4.4.1925 - 26.7.1951
klempířství 4.4.1925 - 27.11.1969
zlacení 4.4.1925 - 27.11.1969
podporovati členy své v jejich živnosti a hospodaření společným nákupem suroviny, potřeb i nástrojů k provozování: 20.9.1920 - 4.4.1925
zlacení a jiných příbuzných odvětví 20.9.1920 - 4.4.1925
zadáváním jich členům družstva, přenecháváním dílen družstva k užívání, společným prodejem členských výrobků z tohoto oboru i provozováním téže výroby na vlastní účet družstva s použitím členů jako pracovních sil 20.9.1920 - 4.4.1925
malířství pokojů 20.9.1920 - 28.1.1946
malířství písma 20.9.1920 - 28.1.1946
natěračství 20.9.1920 - 28.1.1946

Vedení firmy Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Statutární orgán Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

místopředseda představenstva Josef Skýba
Ve funkci od 14.8.2019
Adresa Chrjukinova 1620/17, 70030 Ostrava
člen představenstva Milan Gajda
Ve funkci od 14.8.2019
Adresa Polní 352, 74714 Markvartovice
člen představenstva Hana Foltýnková
Ve funkci od 14.8.2019
Adresa Šilhéřovická 331, 74714 Markvartovice
předseda představenstva Milan Plaček
Ve funkci od 14.8.2019
Adresa Martinovská 3223/136, 72300 Ostrava
člen představenstva Pavel Hopan
Ve funkci od 14.8.2019 do 26.2.2021
Adresa Otakara Jeremiáše 1977/18, 70800 Ostrava
1. místopředseda družstva Josef Skýba
Ve funkci od 23.4.2014 do 14.8.2019
Adresa Chrjukinova 1620/17, 70030 Ostrava
předseda družstva Milan Plaček
Ve funkci od 23.4.2014 do 14.8.2019
Adresa Martinovská 3223/136, 72300 Ostrava
člen představenstva Pavel Hopan
Ve funkci od 23.4.2014 do 14.8.2019
Adresa Otakara Jeremiáše 1977/18, 70800 Ostrava
člen představenstva Jaroslav Magera
Ve funkci od 23.4.2014 do 14.8.2019
Adresa Stará cesta 50, 73924 Krmelín
člen představenstva Zdeněk Otipka
Ve funkci od 27.7.2014 do 14.8.2019
Adresa náměstí Družby 1215/2, 70800 Ostrava
člen představenstva Zdeněk Otipka
Ve funkci od 23.4.2014 do 27.7.2014
Adresa 267, 79063 Lipová-lázně
člen představenstva Jaroslav Magera
Ve funkci od 9.8.2011 do 23.4.2014
Adresa Stará cesta 50, 73924 Krmelín
1. místopředseda družstva Josef Skýba
Ve funkci od 9.8.2011 do 23.4.2014
Adresa Chrjukinova 1620/17, 70030 Ostrava
člen představenstva Zdeněk Otipka
Ve funkci od 9.8.2011 do 23.4.2014
Adresa 267, 79061 Lipová - lázně
člen představenstva Pavel Hopan
Ve funkci od 9.8.2011 do 23.4.2014
Adresa O. Jeremiáše 1977, 70800 Ostrava
předseda družstva Milan Plaček
Ve funkci od 5.9.2003 do 23.4.2014
Adresa Martinovská 3223, 72300 Ostrava
člen představenstva Jiří Drga
Ve funkci od 9.8.2011 do 24.6.2013
Adresa 41, 74301 Bílovec
2. místopředseda družstva Anna Bajnárková
Ve funkci od 9.8.2011 do 24.6.2013
Adresa 210, 74301 Tísek
člen představenstva Ladislav Zibura
Ve funkci od 9.8.2011 do 24.6.2013
Adresa 56, 74244 Kujavy
člen představenstva Jiří Rada
Ve funkci od 9.8.2011 do 16.1.2013
Adresa Hornická 52, 70200 Ostrava
1. místopředseda družstva Břetislav Hajduček
Ve funkci od 9.7.2007 do 9.8.2011
Adresa Moravská 2873/118, 70030 Ostrava
2. místopředseda družstva Pavla Foltýnková
Ve funkci od 9.7.2007 do 9.8.2011
Adresa Televizní 313/12a, 72528 Ostrava
člen představenstva Danuše Klosová
Ve funkci od 9.7.2007 do 9.8.2011
Adresa Korunní 55/980, 70900 Ostrava
člen představenstva Jan Kubošek
Ve funkci od 9.7.2007 do 9.8.2011
Adresa Balbínova 572/17, 72529 Ostrava
člen představenstva Josef Skýba
Ve funkci od 9.7.2007 do 9.8.2011
Adresa Chrjukinova 17/1620, 70030 Ostrava
člen představenstva Libuše Kuboňová
Ve funkci od 5.9.2003 do 9.8.2011
Adresa Zářičí 351, 73921 Paskov
člen představenstva Martin Piatka
Ve funkci od 9.7.2007 do 7.8.2008
Adresa Jana Maluchy 91/221, 70030 Ostrava
člen představenstva Pavel Šrubař
Ve funkci od 5.9.2003 do 6.2.2008
Adresa Zdeňka Štěpánka 1735, 73801 Frýdek-Místek
člen představenstva Aleš Kovařík
Ve funkci od 5.9.2003 do 9.7.2007
Adresa Obránců míru 25, 70300 Ostrava
2. místopředseda družstva Jan Kubošek
Ve funkci od 5.9.2003 do 9.7.2007
Adresa Balbínova )572/17, 72529 Ostrava
člen představenstva Jaroslav Magera
Ve funkci od 5.9.2003 do 9.7.2007
Adresa Stará cesta 50, 73924 Krmelín
člen představenstva Pavla Foltýnková
Ve funkci od 14.9.2006 do 9.7.2007
Adresa Televizní 313/12a, 72528 Ostrava
člen představenstva Zdeněk Otipka
Ve funkci od 5.9.2003 do 14.9.2006
Adresa Horní Lipová 267, 79063 Lipová
1. místopředseda družstva Pavla Foltýnková
Ve funkci od 5.9.2003 do 14.9.2006
Adresa Televizní 313/12a, 72528 Ostrava
člen představenstva Richard Krömer
Ve funkci od 5.9.2003 do 26.11.2003
Adresa 17. listopadu 750/60, 70800 Ostrava
člen představenstva Milan Grygerek
Ve funkci od 15.10.1997 do 5.9.2003
Adresa Čechova 4, Havířov
1. místopředseda družstva Miroslav Hajduček
Ve funkci od 29.6.1999 do 5.9.2003
Adresa Skřivánčí 1, Ostrava-Michálkovice
předseda družstva Miloslav Špaček
Ve funkci od 29.6.1999 do 5.9.2003
Adresa Blanická 142/601, Ostrava-Stará Bělá
člen představenstva Marie Banarová
Ve funkci od 29.6.1999 do 5.9.2003
Adresa Svobodova 744/12, Bílovec
2. místopředseda družstva Libuše Kuboňová
Ve funkci od 29.6.1999 do 5.9.2003
Adresa Zářičí 351, Paskov
člen představenstva Jan Kubošek
Ve funkci od 29.6.1999 do 5.9.2003
Adresa Balbínova 572, Ostrava-Petřkovice
člen představenstva Bohumír Vávra
Ve funkci od 29.6.1999 do 5.9.2003
Adresa Beethovenova 1847, Frýdek-Místek
člen představenstva Milan Plaček
Ve funkci od 29.6.1999 do 5.9.2003
Adresa Martinovská 3223, Ostrava-Martinov
člen představenstva Josef Moll
Ve funkci od 29.6.1999 do 1.9.2000
Adresa Nádražní 29, Nový Jičín
člen představenstva Boleslav Koziorek
Ve funkci od 4.4.1990 do 29.6.1999
Adresa P.Lumumby 8, Havířov
člen představenstva Karel Bordovský
Ve funkci od 31.12.1991 do 29.6.1999
Adresa Hlavní tř. 875, Ostrava-Poruba
člen představenstva Miroslav Ciastoň
Ve funkci od 22.8.1995 do 29.6.1999
Adresa J. Trnky 1150/3a, Ostrava-Mar.Hory
člen představenstva Pavel Šrubař
Ve funkci od 22.8.1995 do 29.6.1999
Adresa Z.Štěpánka 1735, Frýdek-Místek
člen představenstva Rudolf Schoffer
Ve funkci od 22.8.1995 do 29.6.1999
Adresa Zimní 338, Ostrava 1
člen představenstva Arnošt Foltýnek
Ve funkci od 22.8.1995 do 29.6.1999
Adresa , Markvartovice 331
místopředseda družstva Radomír Myslivec
Ve funkci od 15.10.1997 do 29.6.1999
Adresa Okružní 1511, Frenštát pod Radhoštěm
místopředsedkyně družstva Libuše Kuboňová
Ve funkci od 15.10.1997 do 29.6.1999
Adresa Zářičí 351, Paskov
předsedkyně družstva Brigita Papežová
Ve funkci od 15.10.1997 do 29.6.1999
Adresa Budovatelská 21, Kozmice
předseda představenstva Ervín Szczerba
Ve funkci od 6.1.1987 do 15.10.1997
Adresa Nám.Gen.Svobody 9/983, Ostrava-Zábřeh
místopředseda představenstva Brigita Papežová
Ve funkci od 20.7.1994 do 15.10.1997
Adresa Bohumínská 48 , Ostrava 2
člen představenstva Libuše Kuboňová
Ve funkci od 22.8.1995 do 15.10.1997
Adresa Zářičí 351, Paskov
člen představenstva Josef Prasličák
Ve funkci od 22.8.1995 do 15.10.1997
Adresa Jugoslávská 63, Ostrava-Zábřeh
člen představenstva Radomír Myslivec
Ve funkci od 22.8.1995 do 15.10.1997
Adresa Záhumenní 1511, Frenštát pod Radhoštěm
člen představenstva Rudolf Zavřel
Ve funkci od 4.4.1990 do 22.8.1995
Adresa Rudé armády 71, Klimkovice
člen představenstva Helmut Piskala
Ve funkci od 4.4.1990 do 22.8.1995
Adresa Vráblovská 479, Ludgeřovice
člen představenstva Jan Madzia
Ve funkci od 4.4.1990 do 22.8.1995
Adresa Stará Ves 63, Bílovec
člen představenstva Bohumír Vávra
Ve funkci od 31.12.1991 do 22.8.1995
Adresa Beethovenova 1847, Frýdek-Místek
člen představenstva ing. Petra Heryánová
Ve funkci od 20.7.1994 do 22.8.1995
Adresa Výškovická 2549, Ostrava-Zábřeh
člen představenstva Brigita Papežová
Ve funkci od 4.4.1990 do 20.7.1994
Adresa Bohumínská 48 , Ostrava 2
místopředseda představenstva ing. Petra Heryánová
Ve funkci od 10.6.1994 do 20.7.1994
Adresa Výškovická 2549, Ostrava-Zábřeh
místopředseda představenstva ing. Petra Litnerová
Ve funkci od 4.4.1990 do 10.6.1994
Adresa Výškovická 2549, Ostrava-Zábřeh
člen představenstva ing. Jiří Miloň
Ve funkci od 31.12.1991 do 9.6.1993
Adresa Šmeralova 12, Ostrava 1
člen představenstva Karel Pěkník
Ve funkci od 31.12.1991 do 9.6.1993
Adresa , Píšť 360
člen představenstva ing. Zdeněk Slabý
Ve funkci od 4.4.1990 do 31.12.1991
Adresa O.Jeremiáše 1988, Ostrava-Poruba
člen představenstva ing. Rostislav Střílka
Ve funkci od 4.4.1990 do 31.12.1991
Adresa Budovatelská 11, Opava
člen představenstva Jana Bohdalová
Ve funkci od 4.4.1990 do 31.12.1991
Adresa Puškinova 8, Opava
člen představenstva Pavel Küpast
Ve funkci od 4.4.1990 do 31.12.1991
Adresa Dimitrovova 56, Ostrava 1
předseda Zdeněk Nohavica
Ve funkci od 30.3.1955 do 14.5.1991
Adresa Stalinova 526, Svinov
člen František Holub
Ve funkci od 22.5.1964 do 14.5.1991
Adresa Lidická 1686, Frýdek-Místek
člen Jan Křižan
Ve funkci od 17.5.1968 do 14.5.1991
Adresa , Bludovice 72
člen ing. Jaroslav Kašpárek
Ve funkci od 17.5.1968 do 14.5.1991
Adresa , Lhota u Opavy 54
člen František Valeček
Ve funkci od 17.5.1968 do 14.5.1991
Adresa , Melč 28
člen představenstva Oldřich Novák
Ve funkci od 19.3.1969 do 14.5.1991
Adresa Mitrovická 178, Nová Bělá
člen představenstva Josef Hollain
Ve funkci od 14.5.1971 do 4.4.1990
Adresa Staňkova 606, Nové Vyškovice
člen představenstva František Žilka
Ve funkci od 20.12.1978 do 4.4.1990
Adresa Legionářská 2528, Frýdek-Místek
člen představenstva Jan Langer
Ve funkci od 20.12.1978 do 4.4.1990
Adresa Bílovecká 18, Opava
člen představenstva Olga Sněhotová
Ve funkci od 21.4.1982 do 4.4.1990
Adresa , Kozmice 241
člen představenstva Petr Bala
Ve funkci od 3.6.1987 do 4.4.1990
Adresa V poli 15, Ostrava-Zábřeh
místopředseda představenstva Oldřich Komůrka
Ve funkci od 3.6.1987 do 4.4.1990
Adresa Sadova 5/122, Havířov 1-Nábřeží
člen představenstva Vladimír Miško
Ve funkci od 3.6.1987 do 4.4.1990
Adresa , Bruzovice 83
člen představenstva Jiří David
Ve funkci od 3.6.1987 do 4.4.1990
Adresa , Petřvald 1426
člen představenstva Marie Rutová
Ve funkci od 3.6.1987 do 4.4.1990
Adresa Kollárova 2, Opava 5
člen představenstva Josef Tyleček
Ve funkci od 3.6.1987 do 4.4.1990
Adresa , Stará Ves nad Ondřejnicí 381
člen představenstva Stanislav Kolmajer
Ve funkci od 7.7.1977 do 3.6.1987
Adresa Gen. Hrušky 1210, Ostrava 1
člen představenstva Helena Krejčí
Ve funkci od 20.12.1978 do 3.6.1987
Adresa , Slatina-Výškovice 45
člen představenstva Alois Lukáš
Ve funkci od 20.12.1978 do 3.6.1987
Adresa , D.Životice 88
člen představenstva Oldřich Komůrka
Ve funkci od 20.12.1978 do 3.6.1987
Adresa Sadova 5/122, Havířov 1-Nábřeží
místopředseda představenstva Oldřich Novák
Ve funkci od 21.4.1982 do 3.6.1987
Adresa Mitrovická 178, Nová Bělá
předseda představenstva Václav Robek
Ve funkci od 20.12.1978 do 6.1.1987
Adresa Dr. Malého 11, Ostrava 1
člen představenstva Ervín Szczerba
Ve funkci od 21.4.1982 do 6.1.1987
Adresa Dělnická 15, Havířov 1-U nemocnice
člen představenstva Zdeňka Šimečková
Ve funkci od 7.7.1977 do 21.4.1982
Adresa Ječmínkova 64, Stará Bělá
II. místopředseda představenstva Ervín Szczerba
Ve funkci od 20.12.1978 do 21.4.1982
Adresa Dělnická 15, Havířov 1-U nemocnice
I.místopředseda představenstva Oldřich Novák
Ve funkci od 20.12.1978 do 21.4.1982
Adresa Mitrovická 178, Nová Bělá
předseda představenstva Oldřich Novák
Ve funkci od 14.5.1971 do 20.12.1978
Adresa Mitrovická 178, Nová Bělá
místopředseda představenstva Oldřich Komůrka
Ve funkci od 6.5.1974 do 20.12.1978
Adresa Sadova 5/122, Havířov 1-Nábřeží
člen představenstva Oldřich Sakmar
Ve funkci od 6.5.1974 do 20.12.1978
Adresa , Šenov 1047
člen představenstva Milan Grygárek
Ve funkci od 6.5.1974 do 20.12.1978
Adresa Čechova 4 , Havířov 1-Stromovka
člen představenstva Josef Večerka
Ve funkci od 7.7.1977 do 20.12.1978
Adresa Máchova 27, Nový Jičín
člen představenstva Dagmar Tesařová
Ve funkci od 7.7.1977 do 20.12.1978
Adresa Liliová 17, Opava
člen představenstva Jiří Tkačík
Ve funkci od 7.7.1977 do 20.12.1978
Adresa , Raduň 129
člen představenstva Miroslav Rojan
Ve funkci od 7.7.1977 do 20.12.1978
Adresa V.Talicha 1873, Frýdek-Místek
člen představenstva Bedřich Vilšer
Ve funkci od 14.5.1971 do 7.7.1977
Adresa Ukrajinská 1486, Ostrava-Poruba
člen představenstva Vojtěch Šmíra
Ve funkci od 6.2.1974 do 7.7.1977
Adresa Místecká 223, Ostrava 5
člen představenstva Marie Langerová
Ve funkci od 6.5.1974 do 7.7.1977
Adresa Gottwaldova 15, Havířov 1-Stromovka
člen představenstva Josef Kunc
Ve funkci od 6.5.1974 do 7.7.1977
Adresa , Životice 33
člen představenstva Marta Schneiderová
Ve funkci od 6.5.1974 do 7.7.1977
Adresa Mendlova 20, Opava
člen představenstva Richard Laryš
Ve funkci od 6.5.1974 do 7.7.1977
Adresa , Nové Sedlice 11
člen představenstva Blanka Milatová
Ve funkci od 6.2.1974 do 19.6.1974
Adresa Javůrkova 44, Ostrava 4
místopředseda představenstva Miroslav Šimeček
Ve funkci od 19.3.1969 do 6.5.1974
Adresa Opavská 86, Lhota u Opavy
člen představenstva Milan Měch
Ve funkci od 14.5.1971 do 6.5.1974
Adresa , Komárov 128
člen představenstva Jindřich Panc
Ve funkci od 14.5.1971 do 6.5.1974
Adresa Dukelská 214, Nový Jičín
člen představenstva Sylva Chytřinská
Ve funkci od 14.5.1971 do 6.5.1974
Adresa J.Kotase 19/1178, Ostrava-Hrabůvka
člen představenstva Eduard Andrlík
Ve funkci od 14.5.1971 do 6.5.1974
Adresa Ondřejnická 214, Frýdlant n/O.
člen představenstva František Holub
Ve funkci od 14.5.1971 do 6.5.1974
Adresa Lidická 1686, Frýdek-Místek
místopředseda Oldřich Novák
Ve funkci od 7.4.1959 do 19.3.1969
Adresa Mitrovická 178, Nová Bělá
člen Miroslav Šimeček
Ve funkci od 25.3.1961 do 19.3.1969
Adresa Opavská 86, Lhota u Opavy
člen Tadeáš Szebesta
Ve funkci od 7.4.1959 do 17.5.1968
Adresa , Karviná IV-Ráj 256
člen Alois Golka
Ve funkci od 21.4.1962 do 17.5.1968
Adresa , Raduň 20
člen Miloš Prokop
Ve funkci od 10.5.1966 do 17.5.1968
Adresa Rudé armády 41, Nový Jičín
člen Karel Prokop
Ve funkci od 22.5.1964 do 10.5.1966
Adresa Švermova 40, Nový Jičín
člen Karel Prokop
Ve funkci od 30.3.1955 do 22.5.1964
Adresa Rudé armády 46, N.Jičín
člen František Holub
Ve funkci od 30.3.1955 do 22.5.1964
Adresa Ostravská 200, Místek
člen Antonín Tomaštík
Ve funkci od 2.5.1960 do 21.4.1962
Adresa Muglinovská 342, Ostrava IX
člen Bedřich Duda
Ve funkci od 2.5.1960 do 21.4.1962
Adresa Gottwaldova 106, Ostrava I
člen Jan Pika
Ve funkci od 2.5.1960 do 21.4.1962
Adresa , Mokré Lazce 203
člen Adolf Buchbauer
Ve funkci od 2.5.1960 do 25.3.1961
Adresa Čs. armády 80, Ostrava-Michálkovice
člen Max Kostřiba
Ve funkci od 30.3.1955 do 2.5.1960
Adresa Mírová 41, Opava
člen Alfréd Lelek
Ve funkci od 30.3.1955 do 2.5.1960
Adresa Sokolovská 97, Bohumín I
zástupce předsedy Antonín Tomaštík
Ve funkci od 30.3.1955 do 2.5.1960
Adresa Muglinovská 342, Ostrava IX
člen Oskar Horák
Ve funkci od 7.4.1959 do 2.5.1960
Adresa Březinova 69, Ostrava-Zábřeh
člen Oldřich Novák
Ve funkci od 13.3.1957 do 7.4.1959
Adresa Mitrovická 178, Nová Bělá
člen Vladislav Szyrocki
Ve funkci od 13.3.1957 do 7.4.1959
Adresa Mickiewiczova 1445, Karviná I
člen Bedřich Vilšer
Ve funkci od 30.3.1955 do 13.3.1957
Adresa Zengrova 69, Ostrava VII
člen Emil Duda
Ve funkci od 30.3.1955 do 13.3.1957
Adresa Stalinova 132, Karviná II
člen představenstva František Hurník
Ve funkci od 15.7.1948 do 1.2.1955
Adresa Náměstí rep. 13 , Ostrava I
člen představenstva Alois Pekarský
Ve funkci od 15.7.1948 do 1.2.1955
Adresa Na kopci 543, Ostrava-Radvanice
člen představenstva Karel Klega
Ve funkci od 14.9.1950 do 1.2.1955
Adresa , Ostrava-Nová Bělá 241
zapisovatel Josef Ryška
Ve funkci od 14.9.1950 do 1.2.1955
Adresa Borovského 39, Ostrava-Kunčičky
člen představenstva Václav Michalík
Ve funkci od 14.9.1950 do 1.2.1955
Adresa Gen.Svobody 42, Ostrava-Zábřeh n.O.
předseda představenstva Bedřich Maršálek
Ve funkci od 14.9.1950 do 1.2.1955
Adresa Salma 675, Ostrava VIII
místopředseda představenstva Oskar Horák
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.2.1955
Adresa Svobody 42, Zábřeh n./O.
člen představenstva František Holub
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.2.1955
Adresa Ostravská 200, Místek
člen představenstva Ferdinand Lazárek
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.2.1955
Adresa Štefánikova 49, Ostrava-Vítkovice
člen představenstva Alfréd Lelek
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.2.1955
Adresa Školní 97, Bohumín
člen představenstva Miroslav Ježíšek
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.2.1955
Adresa Frýdlantská 85, Místek
člen představenstva Josef Lexa
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.2.1955
Adresa Na nivě 8, Opava
člen představenstva Vladislav Szyrocki
Ve funkci od 1.12.1952 do 1.2.1955
Adresa , Marklovice 39
člen představenstva Karel Szturc
Ve funkci od 1.12.1952 do 1.2.1955
Adresa Rostislavova 1, Ostrava V
člen představenstva Karel Indráček
Ve funkci od 1.12.1952 do 1.2.1955
Adresa Palackého 66, Ostrava II
člen Oldřich Novák
Ve funkci od 5.1.1954 do 1.2.1955
Adresa Mitrovická 179, Ostrava-Nová Bělá
člen Max Kostřiba
Ve funkci od 5.1.1954 do 1.2.1955
Adresa Ratibořská 43, Opava
člen představenstva Bedřich Niemczyk
Ve funkci od 14.9.1950 do 1.12.1952
Adresa Dr. Beneše 3, Karviná 1
člen představenstva Jaroslav Konečný
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.12.1952
Adresa , Hostašovice 101
člen představenstva Jaroslav Kretschmann
Ve funkci od 26.7.1951 do 1.12.1952
Adresa U brány 107, Příbor
člen představenstva Antonín Šerák
Ve funkci od 25.10.1939 do 26.7.1951
Adresa Příkopy 3a, Moravská Ostrava
člen představenstva Emil Zajonc
Ve funkci od 14.9.1950 do 26.7.1951
Adresa , Baška 104
člen představenstva Karel Folvarčný
Ve funkci od 14.9.1950 do 26.7.1951
Adresa Patova 657, Ostrava XIII
člen představenstva Ladislav Maňas
Ve funkci od 14.9.1950 do 26.7.1951
Adresa Cihelní 24, Ostrava I
člen představenstva Josef Patrman
Ve funkci od 14.9.1950 do 26.7.1951
Adresa Rybářská 13, Opava
člen představenstva Antonín Hruška
Ve funkci od 14.9.1950 do 26.7.1951
Adresa Kollárova 16, Mariánské Hory
místopředseda představenstva Ferdinand Lazárek
Ve funkci od 14.9.1950 do 26.7.1951
Adresa Štefánikova 49, Ostrava-Vítkovice
člen představenstva Oskar Horák
Ve funkci od 14.9.1950 do 26.7.1951
Adresa Svobody 42, Zábřeh n./O.
člen představenstva Rudolf Skoupý
Ve funkci od 9.2.1939 do 14.9.1950
Adresa Mozartova 7, Mor. Ostrava
místopředseda představenstva Antonín Hruška
Ve funkci od 25.10.1939 do 14.9.1950
Adresa Kollárova 16, Mariánské Hory
předseda představenstva Oskar Horák
Ve funkci od 25.10.1939 do 14.9.1950
Adresa Svobody 42, Zábřeh n./O.
člen představenstva Jindřich Schenk
Ve funkci od 15.7.1948 do 14.9.1950
Adresa Místecká 3, Ostrava VII
člen představenstva arch. Josef Šimoník
Ve funkci od 28.1.1946 do 15.7.1948
Adresa , M.O. Michálkovice 542
člen představenstva ing. Karel Červinský
Ve funkci od 28.1.1946 do 15.7.1948
Adresa Nákladní 2, M.Ostrava
člen představenstva Pavel Mikulík
Ve funkci od 28.1.1946 do 15.7.1948
Adresa Ferstlova 5, M.Ostrava
člen představenstva František Hurník
Ve funkci od 27.4.1939 do 28.1.1946
Adresa Zborovská 11, Moravská Ostrava
předseda představenstva Oskar Horák
Ve funkci od 22.3.1930 do 25.10.1939
Adresa Stefaníkova 55, Vítkovice
člen představenstva Antonín Šerák
Ve funkci od 4.4.1934 do 25.10.1939
Adresa , Výškovice 44
místopředseda představenstva Antonín Hruška
Ve funkci od 16.5.1936 do 25.10.1939
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
pokladník Stanislav Budzinski
Ve funkci od 4.4.1925 do 27.4.1939
Adresa Palackého 30/419, Přívoz
člen představenstva Fabian Šoupal
Ve funkci od 16.5.1936 do 9.2.1939
Adresa Družstevní 1087, Hulváky
účetní Antonín Hruška
Ve funkci od 22.3.1930 do 16.5.1936
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
náměstek předsedy Fabian Šoupal
Ve funkci od 8.4.1932 do 16.5.1936
Adresa Družstevní 1087, Hulváky
přísedící Karel Navrátil
Ve funkci od 8.4.1932 do 4.4.1934
Adresa , Hrabůvka 149
místopředseda představenstva Ferdinand Gurecký
Ve funkci od 4.4.1925 do 8.4.1932
Adresa Kostelní 2, Mor. Ostrava
člen představenstva František Hybner
Ve funkci od 5.4.1929 do 8.4.1932
Adresa , Mor. Ostrava
předseda představenstva Antonín Hruška
Ve funkci od 4.4.1925 do 22.3.1930
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
účetní Oskar Horák
Ve funkci od 4.4.1925 do 22.3.1930
Adresa Stefaníkova 55, Vítkovice
člen představenstva Josef Romanín
Ve funkci od 24.4.1926 do 5.4.1929
Adresa , Mor. Ostrava
přísedící Rudolf Habernal
Ve funkci od 4.4.1925 do 24.4.1926
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
předseda představenstva Rudolf Habernal
Ve funkci od 30.10.1922 do 4.4.1925
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
kontrolor Stanislav Budzinski
Ve funkci od 3.3.1923 do 4.4.1925
Adresa , Přívoz
místopředseda představenstva Josef Palla
Ve funkci od 3.3.1923 do 4.4.1925
Adresa , Vsetín 296
pokladník Oskar Horák
Ve funkci od 3.3.1923 do 4.4.1925
Adresa Stefanikova 53, Vítkovice
jednatel Antonín Hruška
Ve funkci od 16.4.1924 do 4.4.1925
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
jednatel František Straberger
Ve funkci od 3.3.1923 do 16.4.1924
Adresa Palackého 2, Mor. Ostrava
kontrolor Josef Staněk
Ve funkci od 11.6.1921 do 3.3.1923
Adresa , Mor. Ostrava
jednatel Antonín Hruška
Ve funkci od 30.10.1922 do 3.3.1923
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
místopředseda představenstva Vladimír Talpa
Ve funkci od 30.10.1922 do 3.3.1923
Adresa , Mor. Ostrava
pokladník Stanislav Budzinski
Ve funkci od 30.10.1922 do 3.3.1923
Adresa , Přívoz
člen představenstva Eduard Franek
Ve funkci od 20.9.1920 do 30.10.1922
Adresa Táborská 16, Mor. Ostrava
člen představenstva Emil Kondelka
Ve funkci od 20.9.1920 do 30.10.1922
Adresa Marxova 23, Mor. Ostrava
předseda představenstva Šimon Staněk
Ve funkci od 11.6.1921 do 30.10.1922
Adresa Poděbradova 72, Mor. Ostrava
místopředseda představenstva Antonín Hruška
Ve funkci od 11.6.1921 do 30.10.1922
Adresa Stefaníkova 55a, Vítkovice
člen představenstva František Kallus
Ve funkci od 20.9.1920 do 11.6.1921
Adresa Poděbradova 72, Mor. Ostrava
člen představenstva Josef Doležel
Ve funkci od 20.9.1920 do 11.6.1921
Adresa Zárubek 445, Slezská Ostrava
člen představenstva Šimon Staněk
Ve funkci od 20.9.1920 do 11.6.1921
Adresa Palackého 5, Mor. Ostrava

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

IČO (identifikační číslo): 00031488
Jméno: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 1. 1972
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 15

Sídlo Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Sídlo: Varšavská 1572/95, Ostrava 70900

Živnosti Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 19. 8. 2014
Přerušeno od 25. 11. 2020

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 1. 2005

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 15. 3. 2004
Přerušeno od 7. 2. 2018

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 2. 2004

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 6. 1995

Živnost č. 6 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 13. 10. 1992

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 8 Zpracování kamene

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Živnost č. 9 Izolatérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Živnost č. 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  • Sklenářské práce, rámování a paspartování
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Ubytovací služby
  • Poskytování technických služeb
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Živnost č. 11 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Živnost č. 12 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Živnost č. 13 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Živnost č. 14 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 9. 1992

Živnost č. 15 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 24. 9. 1992
Přerušeno od 6. 8. 2020

Statutární orgán Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Člen statutárního orgánu: Milan Plaček
Člen statutárního orgánu: Josef Skýba
Člen statutárního orgánu: Pavel Hopan
Člen statutárního orgánu: Hana Foltýnková
Člen statutárního orgánu: Milan Gajda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

IČO: 00031488
Firma: Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Právní forma: Družstvo
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Martinov
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1972

Sídlo Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě

Sídlo: Martinovská 3168/48, Ostrava 72300

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba technických plynů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Kompletační a dokončovací práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti