Firma Bytové družstvo Žižkov IČO 00033529


Bytové družstvo Žižkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bytové družstvo Žižkov (00033529) je Družstvo. Sídlí na adrese Pod lipami 2511, 130 00 Praha 3 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 1959 a je stále aktivní. Bytové družstvo Žižkov nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Bytové družstvo Žižkov nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bytové družstvo Žižkov na Justice.cz
Detailní informace o Bytové družstvo Žižkov na rzp.cz

Výpis dat pro Bytové družstvo Žižkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Žižkov

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCVIII 36
IČO (identifikační číslo osoby) 00033529
Jméno Bytové družstvo Žižkov
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 9.7.1959
právnické osoby: 2.000,- Kčs 21.12.1992 - 21.12.1992
Výše základních členských vkladů: 21.12.1992 - 21.12.1992
fyzické osoby: 200,- Kčs 21.12.1992 - 21.12.1992
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 14. 12. 1988byly přijaty nové stanovy družstva. 9.3.1989
Ručení:Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / z hospodaření střediska bytového hospodářstvív němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení, ve výšia lhůtě stanovené představenstvem. Ručební povinnost neníomezena. Vykázaná ztráta z hospodaření střediska /středisek/bytového hospodářství bude uhrazena:a/ z fondu bytového hospodářstvíb/ v rámci ručební povinnosti členů- poměrným zvýšením úhrad za úžívání bytů / místností neslou 9.3.1989 - 20.7.1993
žících k bydlení /- jednorázovou úhradou podle vyúčtování úhrad za užíváníbytů členy, kteří se na vzniku ztráty podíleli. 9.3.1989 - 20.7.1993
Člen družstva je povinen uhradit ztrátu / nebo příslušnoučást ztráty / družstva ve výši a lhůtě stanovené shromáždě-ním delegátů. Za vykázanou ztrátu družstva / mimo středisekbytového hospodářství / ručí člen pouze do výše 500,- Kčs vjednom roce. 9.3.1989 - 20.7.1993
Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. Ztrátudružstva a likvidační schodek hradí poměrně všichni členovédružstva podle zůstatkové hodnoty členských podílů a základ-ního členského vkladu. 9.3.1989 - 20.7.1993
Základní členský vklad členů družstva činí 3.000,- Kčs. 9.3.1989 - 21.12.1992
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 21. 11. 1983 bylpřijat doplněk čl. 6 stanov schválený opatřením předsedyČeského svazu bytových družstev v Praze pod č. 3/83. 13.9.1984 - 9.3.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylypřijaty nové stanovy typu "B" schválené Městským výboremČeského svazu bytových družstev v Praze dne 3. 11. 1975,čj. MV ČSBD/1975 Dr Ko. 8.11.1978 - 9.3.1989
Stanovy jsou pro družstvo platné od 3. 11. 1975. 8.11.1978 - 9.3.1989
Ručení:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základních člen-ských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkových hod-not členských podílů. Člen družstva jest v jednom roce povi-nen uhradit nejvýše částku rovnající se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 8.11.1978 - 9.3.1989
Představenstvo má 5 - 15 členů. 8.11.1978 - 9.3.1989
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 1. 11. 1977 byl přijatdoplněk stanov čl. 6 schválený Českým svazem bytových druž-stev dne 5. 9. 1977, čj. 3747/8/77-Něm/Hj. 22.6.1978 - 8.11.1978
Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 19. 12. 1977 čj. MV ČSBD/201/C sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/ hosp.zák. č. 109/64 Sb. Ke dni 1. 1. 1978 družstvo: Stavební by-tové družstvo občanů v Praze 3 - Kněžská Luka jako družstvopřejímané s družstvem: Stavební bytové družstvo VÝCHOD, Pra-ha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64 jako družstvem přejímají-cím. 31.12.1977 - 31.12.1977
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 28. 10. 1975 bylapřijata změna čl. 1 stanov schválená městským výboremČeského svazu bytových družstev dne 10. 9. 1976, čj. MVČSBD/76-Dr Ko-3739. 1.10.1976 - 8.11.1978
Usnesením shromáždění delegátů konaném dne 17. 12. 1973ve smyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 19. 6. 1975 č.j.8291/75/R sloučilo se bez likvidace podle § 91 odst. 1/hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 7. 1975 družstvo:Družstvo pro výstavbu a správu garáží v Praze 3, Praha 3,Malešická ul. jako družstvo přejímané s družstvem: Stavebníbytové družstvo občanů Prahy 3, Pod lipami 2511/64, Praha 3jako družstvem přejímajícím. 3.7.1975 - 3.7.1975
Usnesením shromáždění delegátů konaného dne 12. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Městského výboru Českého svazubytových družstev v Praze ze dne 10. 7. 1974 čj. 201/74, zedne 14. 11. 1974 čj. 201/74, 4472-4474/74 a ze dne 30. 11.1974 čj. 4250-1/74 sloučilo se bez likvidace podle § 91odst.1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 1. 1. 1975 družstva: 2.1.1975 - 2.1.1975
1/ Stavební bytové družstvo pracovníků Ústředního ústavugeologického Praha 1, Malostranské nám. 19 se sídlem tamtéž,2/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců národního podnikuTesla, závod J. Hakena se sídlem Praha 3, U nákladovéhonádraží 6,3/ Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Průmstav 06-In-stalace se sídlem Praha 1, Truhlářská ul. 9,4/ Stavební bytové družstvo zaměstnanců Pražských papírenn.p. a sektoru ministerstva chemického průmyslu se sídlemPraha 3 - Vinohrady, Vinohradská 190, 2.1.1975 - 2.1.1975
5/ Stavební bytové družstvo, sídliště Chmelnice Praha 3 sesídlem Praha 1, Celetná 29, 2.1.1975 - 2.1.1975
jako družstva přejímaná s tímto družstvem jako družstvempřejímajícím. 2.1.1975 - 2.1.1975
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17. 12. 1973 ve smysludohody o sloučení a se souhlasem Městského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Praze ze dne 24. 6. 1974 sloučilose Stavební bytové družstvo zaměstnanců resortu spojů vPraze, se sídlem Praha 3, Fibichova 21 bez likvidace podle§ 91 odst. 1 hosp. zák. č. 109/64 Sb. ke dni 30. 6. 1974,jako družstvo přejímané s tímto družstvem, jako družstvempřejímajícím. 24.7.1974 - 24.7.1974
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2316/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 30. 11. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců při n.p. TESLA Holešovice se sídlem Praha 7, Jankov-cova 15 jako družstvo přejímané s družstvem: Stavební bytovédružstvo občanů v Praze 3 se sídlem Praha 3 - Žižkov, Podlipami 2511/64 jako družstvem přejímajícím. 21.2.1974 - 21.2.1974
Usnesením shromáždění delegátů konané dne 17. 12. 1973 vesmyslu dohody a se souhlasem Čes. svazu bytových družstevv Praze ze dne 9. 10. 1973 čj. 201/2282/73 sloučilo se bezlikvidace podle § 91 odst. 1/ hosp. zák. č. 109/64 Sb. kedni 1. 9. 1973 družstvo: Stavební bytové družstvo zaměst-nanců SUPRO se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Hradecká 6 jakodružstvo přejímané s tímto družstvem, jako přejímajícím. 21.2.1974 - 21.2.1974
Usnesením členské schůze ze dne 24. 11. 1969 byl změněnčlánek 1 stanov družstva. 2.12.1969 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 30. 11. 1966 byly přijatynové stanovy družstva dle vlád. usn. 277/64, typ " B ". 21.12.1966 - 8.11.1978
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše desetině zůstat-kové hodnoty členského podílu. 13.4.1965 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 8. září 1964 byly přijatynové stanovy družstva podle vlád. usn. č. 277/64, které bylyschváleny ÚRD v Praze dne 16. 2. 1965 pod č.j. 51718/111/65. 13.4.1965 - 21.12.1966
Představenstvo má 3 - 15 členů. 21.2.1964 - 8.11.1978
Usnesením členské schůze ze dne 15. 10. 1963 byly změněnyresp. doplněny články 2, 4, 12, 13, 15, 18, 29, 34 a 43stanov družstva. 21.2.1964 - 13.4.1965
Údaje o zřízení družstva:Ustavení družstva bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 11ze dne 7. 7. 1959 č.j. OPK 3913/59. 9.7.1959
Usnesením ustavující členské schůze byly dne 23. 6. 1959 přijatystanovy družstva. 9.7.1959 - 13.4.1965
Členové ručí částkou rovnající se nejvýše jedné desetině členské-ho podílu. 9.7.1959 - 13.4.1965
Představenstvo má 5 - 15 členů. 9.7.1959 - 21.2.1964

Aktuální kontaktní údaje Bytové družstvo Žižkov

Kapitál Bytové družstvo Žižkov

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.12.1992

Sídlo Bytové družstvo Žižkov

Platnost údajů od - do
Adresa Pod lipami 2511 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 2511/64, PSČ 13000
15.11.1999
Adresa Lukášova 184 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lukášova 184/1
24.6.1988 - 15.11.1999
Adresa Pod lipami 2511 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Pod lipami 2511/64
2.12.1969 - 24.6.1988
Adresa Husinecká 15 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Husinecká ul. 15
21.12.1966 - 2.12.1969
Adresa Kalininova 47 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kalininova ul. 47
21.2.1964 - 21.12.1966
Adresa Havlíčkovo nám. 700 , Praha 11 - Žižkov Česká republika
Praha 11 - Žižkov, Havlíčkovo nám. čp. 700
9.7.1959 - 21.2.1964

Předmět podnikání Bytové družstvo Žižkov

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
správa a zajišťování provozu a oprav bytových a nebytovýchobjektů jak ve vlastnictví družstva, tak ve vlastnictvífyzických, popř. právnických osob a zabezpečení služeb a plněnísouvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor 10.6.2002
přiděluje družstevní bytové a nebytové prostory svým členům 10.6.2002
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami 10.6.2002
zabezpečuje správu bytových domů a nebytových objektů jakve vlastnictví družstva, tak i ve vlastnictví třetích fyzických,popř. právnických osob 10.6.2002
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.6.2002 - 18.6.2009
správa a údržba nemovitostí 10.6.2002 - 18.6.2009
organizování přípravy a zajišťování výstavby, zajišťováníprovozu bytových a nebytových objektů, jak ve vlastnictvídružstva, tak i ve vlastnictví fyzických popř. právnickýchosob a zabezpečování služeb souvisejících s užíváním bytůa nebytových prostor 21.12.1992 - 10.6.2002
přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům 21.12.1992 - 10.6.2002
zabezpečuje údržbu, opravy a rekonstrukce a modernizacibytových a nebytových objektů jak ve vlastnictví družstva,tak i fyzických popř. právnických osob 21.12.1992 - 10.6.2002
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami 21.12.1992 - 10.6.2002
Shora uvedený předmět činnosti bude vykonáván bez dosahovánízisku. 21.12.1992 - 10.6.2002
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz a údržba bytových anebytových objektů a zabezpečování služeb zejména spojenýchs bydlením. 9.3.1989 - 21.12.1992
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpe-čuje zejména: 9.3.1989 - 21.12.1992
a/ investiční výstavbu, výstavbu bytů, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení, 9.3.1989 - 21.12.1992
b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobní-ho vlastnictví, 9.3.1989 - 21.12.1992
e/ poskytování služeb včetně dopravy za úplatu občanům aorganizacím, 9.3.1989 - 21.12.1992
f/ materiálně-výrobní základnu pro výstavbu, údržbu a opravya pro poskytování služeb, 9.3.1989 - 21.12.1992
g/ přípravnou a projektovou činnost, investorskou a inženýr-skou činnost včetně technické pomoci, 9.3.1989 - 21.12.1992
h/ výrobu a prodej výrobků souvisejících převážně s provozema údržbou bytového a nebytového majetku a s poskytovanýmislužbami, 9.3.1989 - 21.12.1992
ch/ právně-poradenskou službu. 9.3.1989 - 21.12.1992
c/ provádění stavebních prací, údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytového a nebytového majetku, 9.3.1989 - 21.12.1992
d/ poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, 9.3.1989 - 21.12.1992
práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního pro-středí členů družstva a občanů a to:a/ přípravná a projetková činnostb/ investorsko-inženýrská činnost včetně technické pomoci 13.9.1984 - 9.3.1989
výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2mil. Kčs 13.9.1984 - 9.3.1989
údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsí-cích u prací sezónního charakteru i údržbu a opravy nebytového fondu 13.9.1984 - 9.3.1989
prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostis vlastní potřebou 13.9.1984 - 9.3.1989
činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu / např.výkony strojů a mechanizace včetně případného jejich zapůj-čování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství / 13.9.1984 - 9.3.1989
činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva/ jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem neby-tových prostorů, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, admi-nistrativní práce a pod. / 13.9.1984 - 9.3.1989
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužícíchk bydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizuje politicko-výchovnou práci a pečuje o prohlubováníspolečenské funkce družstva a socialistické demokracie. Vsouvislosti s výstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení může družstvo provádět přípravu staveništěvčetně technického vybavení, terenních úprav, výstavby inže-nýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž 8.11.1978 - 9.3.1989
by se nemohlo začít s výstavbou, nebo by nebylo možné vysta-věné objekty užívat. 8.11.1978 - 9.3.1989
provádění údržby a oprav bytového fondu pro jiné soc.organizace 22.6.1978 - 9.3.1989
Družstvo provádí výstavbu bytů pro členy, výstavbu vestavě-ných nebytových zařízení, výstavbu garáží pro členy, zajiš-ťuje jejich správu a údržbu a poskytování služeb s užívánímbytu a nebytových zařízení spojených. 31.12.1970 - 8.11.1978
. 9.7.1959 - 31.12.1970

vedení firmy Bytové družstvo Žižkov

Statutární orgán Bytové družstvo Žižkov

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Jan Železný 25.3.2015
Vznik členství 24.11.2014
Vznik funkce 24.11.2014
Adresa: U průhonu 1514 , 170 00 Praha 7 Česká republika
U průhonu 1514/17, Holešovice, 170 00 Praha 7
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Ullrich 25.3.2015
Vznik členství 24.11.2014
Vznik funkce 15.12.2014
Adresa: Křivá 2621 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Křivá 2621/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
člen představenstva Ing. Ivona Teislerová 25.3.2015
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: Koněvova 2452 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Koněvova 2452/233, Žižkov, 130 00 Praha 3
člen představenstva Jan Kuděj 25.3.2015
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: Křivá 2621 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Křivá 2621/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
člen představenstva Zdeněk Strejcovský 25.3.2015
Vznik členství 24.11.2014
Adresa: Pod lipami 2565 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Pod lipami 2565/25, Žižkov, 130 00 Praha 3
předseda Alois Dobroslávek 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Na Švihance 2 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Na Švihance 2
místopředseda Antonín Křepela 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Pod Vítkovem 4 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Pod Vítkovem 4
člen představenstva Marie Hromádková 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Křišťanova 17 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Křišťanova 17
člen představenstva Ing. Otto Charvát 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Škroupovo nám. 4 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Škroupovo nám. 4
člen představenstva Rudolf Martínek 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Havlíčkovo nám. 2 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Havlíčkovo nám. 2
člen představenstva František Rampa 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Strážní 10 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Strážní ul. 10
člen představenstva Zdeňka Rozehnalová 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Žerotínova 11 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Žerotínova 11
člen představenstva Jiří Šmíd 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Hájkova 12 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Hájkova 12
člen představenstva Dr. Jiří Špét 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Kubelíkova 17 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Kubelíkova 17
člen představenstva Ing. Karel Wachtl 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Jilmová 9 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Jilmová 9
člen představenstva Bohuslav Chvátal 9.7.1959 - 7.5.1961
Adresa: Bořivojova 44 , Praha 11 Česká republika
Praha 11, Bořivojova 44
předseda Jaroslav Havlíček 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Kalininova 39 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kalininova 39
místopředseda Ing. Emil Drahoš 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Na Balkáně 116 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na Balkáně 116
člen představenstva Alois Dobroslávek 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Na Švihance 2 , Praha 12 Česká republika
Praha 12, Na Švihance 2
člen představenstva Miroslav Anselm 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Koněvova 80 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 80
člen představenstva Ing. Eduard Proněk 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Levá 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levá 5
člen představenstva Marie Kuťáková 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Ostrovského 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ostrovského 3/253
člen představenstva Dalibor Preininger 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Na Moráni 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Moráni 5
člen představenstva František Šícha 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Komunardů 12 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Komunardů 12/431
člen představenstva Eva Wagnerová 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Na Rybníčku 16 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na Rybníčku 16
člen představenstva Ing. Josef Žák 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Slezské předm. 375 , Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové, Slezské předm. 375
člen představenstva Karel Brantl 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Jeseniova 31 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 31
člen představenstva Bohuslav Macků 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Strašínská 248 , Říčany Česká republika
Říčany, Strašínská 248
člen představenstva Rudolf Bláha 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Koněvova 100 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 100
člen představenstva Pavel Veleminský 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Dukelská 160 , Třeboň Česká republika
Třeboň, Dukelská 160
člen představenstva Danuše Helbichová 7.5.1961 - 23.4.1963
Adresa: Šafaříkova 14 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šafaříkova 14
člen představenstva Milena Vaňková 23.4.1963 - 28.2.1964
Adresa: Šumavská 31 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šumavská 31
člen představenstva JUDr. Lev Vokáč 23.4.1963 - 28.2.1964
Adresa: Mánesova 5 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Mánesova 5
člen představenstva Miloslava Dvořáková 23.4.1963 - 28.2.1964
Adresa: Schnirchova 3 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Schnirchova 3
předseda Zdeněk Benda 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Vicliffova 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vicliffova ul. 5
místopředseda Jiří Jančík 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Ježkova 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ježkova 14
člen představenstva Alena Suchánková 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Jeseniova 79 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 79
člen představenstva Oldřich Tulach 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Pod lipami 2511 , Jarov Česká republika
Jarov, Pod lipami 2511
člen představenstva Ing. Jan Pavlíček 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Koněvova 161 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 161
člen představenstva Robert Bubník 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Želivského 29 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Želivského 29
člen představenstva Ing. Miroslav Vosecký 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Malešická 11 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Malešická 11
člen představenstva Ing. Jiří Chomát 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Černokostelecká 103 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černokostelecká 103
člen představenstva Josef Valeš 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: K vrcholu 12 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, K vrcholu 12
člen představenstva Vladimír Fojt 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Táboritská 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Táboritská 14
člen představenstva Ing. Miroslav Jelínek 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Kodaňská 42 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 42
člen představenstva Ing. Josef Vaško 23.4.1963 - 13.4.1965
Adresa: Riegrova 103 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Riegrova 103
člen představenstva Jaroslav Štraus 28.2.1964 - 13.4.1965
Adresa: Květinková 2579 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Květinková 2579
člen představenstva Vladimír Hrubý 28.2.1964 - 13.4.1965
Adresa: Pod lipami 2556 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 2556
člen představenstva Libuše Lamková 28.2.1964 - 13.4.1965
Adresa: Mečislavova 22 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mečislavova 22
předseda Jan Konvalinka 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: 301 , Stříbrná Skalice Česká republika
Stříbrná Skalice 301
místopředseda Zdeněk Kurka 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Jeseniova 153 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 153
člen představenstva Vladimír Frýpes 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Koněvova 183 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 183
člen představenstva Jindřiška Housková 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Příběnická 12 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Příběnická 12
člen představenstva Miloslav Prágr 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: W. Piecka 123 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, W. Piecka 123
člen představenstva Josef Kočička 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Čajkovského 30 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Čajkovského 30
člen představenstva Antonín Schirl 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Jiřího z Poděbrad 715 , Uhříněves Česká republika
Uhříněves, Jiřího z Poděbrad 715
člen představenstva Boris Tjulenev 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Dukelská 916 , Přeštice Česká republika
Přeštice, Dukelská 916
člen představenstva Jaroslav Šuchman 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Levá 5 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levá 5
člen představenstva Hana Vítková 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Roháčova 13 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Roháčova 13
člen představenstva Helena Kuncová 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Na hlídce 13 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na hlídce 13
člen představenstva Marcela Křížová 13.4.1965 - 23.7.1966
Adresa: Anglická 319 , Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Anglická 319
člen představenstva Josef Polák 13.4.1965 - 26.4.1967
Adresa: Víta Nejedlého 4 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Víta Nejedlého 4
člen představenstva Jiří Bedrna 13.4.1965 - 26.4.1967
Adresa: Jagelonská 18 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jagelonská 18
člen představenstva Vlasta Havlová 13.4.1965 - 26.4.1967
Adresa: Řehořova 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Řehořova 6
předseda Dr. Jaroslav Oehm 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: Na Hřebenkách 23 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hřebenkách 23
člen představenstva Zdeněk Kurka 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: Jeseniova 153 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 153
člen představenstva Bohumila Procházková 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: Viklefova 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Viklefova 14
člen představenstva Václav Kapalín 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: Prokopova 11 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Prokopova 11
člen představenstva Ing. Miloslav Josefovič 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: U Vinohradské nem. 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Vinohradské nem. 8
člen představenstva Hana Vítková 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: Bubenská 13 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Bubenská 13
člen představenstva Josef Kočička 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: Spořilov II , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Spořilov II, čp. 2714
člen představenstva Ing. Boris Tjulenev 23.7.1966 - 26.4.1967
Adresa: Tovární 287 , Satalice u Prahy Česká republika
Satalice u Prahy, Tovární 287
místopředseda Ing. Antonín Schauer 23.7.1966 - 16.5.1968
Adresa: Starostrašnická 41 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Starostrašnická 41
člen představenstva Jiří Svoboda 23.7.1966 - 16.5.1968
Adresa: Čapajevovo n. 4 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Čapajevovo n. 4
člen představenstva Dr. Stanislav Reif 23.7.1966 - 16.5.1968
Adresa: Obránců míru 18 , Modřany u Prahy Česká republika
Modřany u Prahy, Obránců míru 18
člen představenstva Jindřiška Housková 23.7.1966 - 16.5.1968
Adresa: Spořilov II , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Spořilov II, čp. 2712
člen představenstva Ing. Antonín Baláš 26.4.1967 - 16.5.1968
Adresa: Jeseniova 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 33
člen představenstva Jiří Formánek 26.4.1967 - 16.5.1968
Adresa: Újezd n. Lesy , okres Praha - východ Česká republika
okres Praha - východ, Újezd n. Lesy, Klánovická 185
člen představenstva Emilie Bulánková 26.4.1967 - 16.5.1968
Adresa: Kremličkova 988 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremličkova 988
člen představenstva JUDr. Eduard Burget 26.4.1967 - 22.5.1969
Adresa: Pod Zvonařkou 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Pod Zvonařkou 4
člen představenstva JUDr. Milan Oppelt 26.4.1967 - 22.5.1969
Adresa: Vyšehradská 27 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vyšehradská 27
člen představenstva Ing. Jiří Palivec 26.4.1967 - 22.5.1969
Adresa: Tř. SNB 47 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Tř. SNB 47
člen představenstva Marie Vlachová 26.4.1967 - 22.5.1969
Adresa: Jeseniova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 21
člen představenstva Květoslava Záběhlická 26.4.1967 - 22.5.1969
Adresa: Malešická 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Malešická 14
člen představenstva JUDr. Jiří Bedrna 26.4.1967 - 22.5.1969
Adresa: 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4 , čp. 1583
místopředseda Ing. Antonín Baláš 16.5.1968 - 22.5.1969
Adresa: Jeseniova 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 33
člen představenstva Ing. Igor Ohnisko 16.5.1968 - 22.5.1969
Adresa: Ve Střešovičkách 39 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ve Střešovičkách 39
člen představenstva Ing. Petr Kotýnek 16.5.1968 - 5.6.1970
Adresa: Průhonice 126 , okr. Praha - západ Česká republika
okr. Praha - západ, Průhonice 126
člen představenstva Ing. Zdeněk Sauer 16.5.1968 - 5.6.1970
Adresa: Laubova 6 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Laubova 6
člen představenstva Ing. Karel Vrána 16.5.1968 - 5.6.1970
Adresa: Přemyslovská 37 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Přemyslovská ul. č. 37
člen představenstva Marcela Kliková 22.5.1969 - 5.6.1970
Adresa: Blanická 17 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 17
člen představenstva Karel Görlich 16.5.1968 - 3.6.1971
Adresa: Na Podkovce 126 , Praha 4 - Podolí Česká republika
Praha 4 - Podolí, Na Podkovce č. 126/14
člen představenstva Ing. Antonín Baláš 22.5.1969 - 3.6.1971
Adresa: Na Strži 1225 , Praha 4 - Pankrác Česká republika
Praha 4 - Pankrác, Na Strži 1225
člen představenstva JUDr. Alena Čepková 22.5.1969 - 3.6.1971
Adresa: Na Hřebenkách 72 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Hřebenkách 72
člen představenstva Ing. Karel Doležal 22.5.1969 - 3.6.1971
Adresa: Řehořova 5 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Řehořova 5
člen představenstva JUDr. Jan Fořt 22.5.1969 - 3.6.1971
Adresa: Počernická 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Počernická 15
člen představenstva Marcela Dřevová 5.6.1970 - 3.6.1971
Adresa: Blanická 17 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Blanická 17
člen představenstva Jana Marková 5.6.1970 - 3.6.1971
Adresa: Vlastislavova 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vlastislavova 4
místopředseda JUDr. Miloš Housa 22.5.1969 - 18.6.1973
Adresa: Na Pahounce 10 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Pahounce 10
člen představenstva Ing. Jiří Kraus 5.6.1970 - 18.6.1973
Adresa: Hlavní 2730 , Praha 4 - Spořilov II Česká republika
Praha 4 - Spořilov II, Hlavní č. 2730
člen představenstva JUDr. František Houška 3.6.1971 - 18.6.1973
Adresa: Třístoličná 123 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Třístoličná 123
člen představenstva Ing. Jiří Hudek 3.6.1971 - 18.6.1973
Adresa: Italská 1 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Italská 1
člen představenstva Zdenko Mužík 3.6.1971 - 18.6.1973
Adresa: Na Plzeňce 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Plzeňce 3
předseda JUDr. Jaroslav Oehm 26.4.1967 - 6.4.1976
Adresa: Pankrác I , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pankrác I, V rovinách 869
člen představenstva Zdeněk Kurka 26.4.1967 - 6.4.1976
Adresa: 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4 , čp. 1583
člen představenstva JUDr. Milan Oppelt 22.5.1969 - 6.4.1976
Adresa: Lešanská 2928 , Praha 4 - Spořilov II Česká republika
Praha 4 - Spořilov II, Lešanská 2928
místopředseda Ing. Josef Rýdl 18.6.1973 - 6.4.1976
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
člen představenstva JUDr. Ludmila Bernášková 18.6.1973 - 6.4.1976
Adresa: Na bitevní pláni 46 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na bitevní pláni 46
člen představenstva JUDr. Alena Čepková 18.6.1973 - 6.4.1976
Adresa: Pod strání 2168 , Praha 10 - Skalka Česká republika
Praha 10 - Skalka, Pod strání 2168
člen představenstva Marie Čápová 3.6.1971 - 1.10.1976
Adresa: okr. Praha - východ , Uhřiněves Česká republika
Uhřiněves, okr. Praha - východ, Husova 557
člen představenstva Ladislav Cetl 18.6.1973 - 1.10.1976
Adresa: Koněvova 246 , Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Koněvova 246
člen představenstva JUDr. Ladislav Chromec 6.4.1976 - 1.10.1976
Adresa: Vyžlovská 2245 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vyžlovská 2245
člen představenstva Dr. Marie Plívová 1.10.1976 - 8.11.1978
Adresa: Jaromírova 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 22
člen představenstva Ing. Josef Vacl 1.10.1976 - 8.11.1978
Adresa: Jinočanská 108 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Jinočanská 108
předseda Ing. Josef Rýdl 6.4.1976 - 27.8.1980
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
člen představenstva JUDr. Eduard Burget 6.4.1976 - 27.8.1980
Adresa: V zápolí 1262 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zápolí 1262
člen představenstva Věra Bezoušková 16.5.1968 - 22.4.1981
Adresa: Husova 557 , Uhříněves Česká republika
Uhříněves, Husova 557
člen představenstva Milan Tůma 5.6.1970 - 22.4.1981
Adresa: Pension 2916 , Praha 10 - Zahradní město Česká republika
Praha 10 - Zahradní město, Pension čp. 2916
člen představenstva Miloslava Bláhová 3.6.1971 - 22.4.1981
Adresa: Chlumova 9 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chlumova č. 9
člen představenstva Marie Nechvátalová 1.10.1976 - 22.4.1981
Adresa: okr. Praha - východ , Husova 557 Česká republika
okr. Praha - východ, Husova 557, Uhřiněves
člen představenstva Alena Kotrbová 1.10.1976 - 22.4.1981
Adresa: K. Zetkinové 881 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, K. Zetkinové 881
člen představenstva Dr. Marie Hajná 8.11.1978 - 22.4.1981
Adresa: Jaromírova 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Jaromírova 22
člen představenstva JUDr. Jiří Bedrna 3.6.1971 - 14.9.1984
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pujmanové 1583
člen představenstva Jiřina Moravcová 22.4.1981 - 14.9.1984
Adresa: Nad Ohradou 2632 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad Ohradou 2632/5
člen představenstva Ing. Petr Kotýnek 6.4.1976 - 24.6.1988
Adresa: Pod strání 2168 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod strání 2168
člen představenstva Ing. Miloš Karnovský 1.10.1976 - 24.6.1988
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
místopředseda Ing. Josef Rýdl 27.8.1980 - 24.6.1988
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
člen představenstva Věra Svobodová 22.4.1981 - 24.6.1988
Adresa: Zelená 3 , Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Zelená 3
člen představenstva Jiřina Fuksová 14.9.1984 - 24.6.1988
Adresa: Nad Ohradou 2632 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad Ohradou 2632/5
člen představenstva Miroslava Doležalová 14.9.1984 - 24.6.1988
Adresa: Studnická 2125 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Studnická 2125
člen představenstva Elena Řádová 14.9.1984 - 24.6.1988
Adresa: Svidnická 507 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Svidnická 507
člen představenstva Jiří Vobr 14.9.1984 - 24.6.1988
Adresa: V mokřinách 157 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V mokřinách 157
člen představenstva Ing. Václava Navrátilová 14.9.1984 - 24.6.1988
Adresa: Vratislavova 32 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Vratislavova 32
člen představenstva JUDr. Jiří Pipek 6.4.1976 - 23.12.1991
Adresa: Horní Stromky 6 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Horní Stromky 6
člen představenstva Ing. Milan Průša 8.11.1978 - 23.12.1991
Adresa: Křivá 2676 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 2676
člen představenstva Miloslava Hájková 22.4.1981 - 23.12.1991
Adresa: Chlumova 9 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Chlumova č. 9
místopředseda Ing. Miloš Karnovský 24.6.1988 - 23.12.1991
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
člen představenstva Ing. Josef Rýdl 24.6.1988 - 23.12.1991
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pujmanové 1583
člen představenstva Ivana Petříková 24.6.1988 - 23.12.1991
Adresa: Jičínská 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jičínská 8/2349
člen představenstva Ing. Petr Zagalak CSc. 24.6.1988 - 23.12.1991
Adresa: Pod lipami 49 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 49/2555
člen představenstva Ing. Roman Zoufal CSc. 18.6.1973 - 20.7.1993
Adresa: Pod lipami 62 , Praha 3 - Jarov Česká republika
Praha 3 - Jarov, Pod lipami 62
místopředseda Dr. Jaroslav Oehm 6.4.1976 - 20.7.1993
Adresa: Pankrác I , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pankrác I, V rovinách 869
předseda Zdeněk Kurka 27.8.1980 - 20.7.1993
Adresa: Pujmanové 1583 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pujmanové 1583
člen představenstva Jiří Staněk 23.12.1991 - 2.4.1996
Adresa: U Kněžské louky 2676 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 2676
člen představenstva Ing. Jan Železný 24.6.1988 - 18.11.1996
Adresa: U průhonu 17 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U průhonu 17
člen představenstva Alena Suchánková 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Květinková 23 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Květinková 23
místopředseda Ing. Josef Votruba 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Nad ohradou 2630 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad ohradou 2630
člen představenstva Ing. Miloš Karnovský 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
člen představenstva Ing. Václav Kubík 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Janovského 1512 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Janovského 1512/53
člen představenstva Ing. Petr Protze 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Na vrcholu 2484 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2484/6
člen představenstva Dr. Rudolf Stolejda 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Ke Krči 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke Krči 1043/17
člen představenstva Vladimír Duben 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Na vrcholu 2588 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2588/5
člen představenstva Ing. Hana Horálková 23.12.1991 - 18.11.1996
Adresa: Vinohradská 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 33
předseda Zdeněk Kurka 20.7.1993 - 18.11.1996
Adresa: Lukášova 184 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lukášova 184/1
místopředseda JUDr. Jaroslav Oehm 20.7.1993 - 18.11.1996
Adresa: Bohrová 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bohrová 10
člen představenstva Ing. Roman Zoufal 20.7.1993 - 18.11.1996
Adresa: Pod Hybšmankou 2818 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou 2818/3
člen představenstva Ing. Tomáš Ullrich 2.4.1996 - 18.11.1996
Adresa: Křivá 2620 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 2620-4
předseda Zdeněk Kurka 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Lukášova 184 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lukášova 184/1
místopředseda JUDr. Jaroslav Oehm 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Bohrová 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bohrová 10
místopředseda Ing. Josef Votruba 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Nad ohradou 2630 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Nad ohradou 2630
člen představenstva Ing. Jan Železný 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: U průhonu 17 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U průhonu 17
člen představenstva Ing. Miloš Karnovský 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Na vrcholu 3 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 3
člen představenstva Ing. Milan Protze 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Na vrcholu 2484 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2484/6
člen představenstva Dr. Rudolf Stolejda 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Ke Krči 1043 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Ke Krči 1043/17
člen představenstva Vladimír Duben 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Na vrcholu 2588 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 2588/5
člen představenstva Ing. Hana Horálková 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Vinohradská 33 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Vinohradská 33
člen představenstva Ing. Roman Zoufal 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Pod Hybšmankou 2818 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod Hybšmankou 2818/3
člen představenstva Ing. Tomáš Ullrich 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Křivá 2620 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 2620-4
člen představenstva Jiří Saska 18.11.1996 - 30.5.2001
Zánik funkce 11.12.2000
Adresa: Jeseniova 103 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 103
člen představenstva Ing. Václav Kubík 18.11.1996 - 15.7.2003
Zánik funkce 3.12.2002
Adresa: Janovského 1512 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Janovského 1512/53
člen představenstva Jiří Reindl 30.5.2001 - 15.7.2003
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 3.12.2002
Adresa: Luční 17 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Luční 17, PSČ 13000
člen Miroslav Ruda 15.7.2003 - 21.1.2004
Zánik funkce 3.12.2002
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
předseda Ing. Jan Železný 30.5.2001 - 28.6.2006
Vznik členství 11.12.2000
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: U průhonu 17 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U průhonu 17, PSČ 17000
místopředseda Ing. Tomáš Ullrich 30.5.2001 - 28.6.2006
Vznik členství 11.12.2000
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Křivá 4 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 4, PSČ 13000
člen představenstva Ing. Rudolf Foglar 30.5.2001 - 28.6.2006
Vznik členství 11.12.2000
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: U Kněžské louky 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 1, PSČ 13000
člen představenstva Zdeněk Strejcovský 30.5.2001 - 28.6.2006
Vznik členství 11.12.2000
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Pod lipami 25 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 25, PSČ 13000
člen představenstva JUDr. Jiří Kašpar 30.5.2001 - 28.6.2006
Vznik členství 11.12.2000
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 11.12.2000
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Na vrcholu 34 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 34, PSČ 13000
člen Ing. Vladimíra Horecká 15.7.2003 - 28.6.2006
Vznik členství 3.12.2002
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 3.12.2002
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Křivá 8 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 8, PSČ 13000
člen Miroslav Ruda 21.1.2004 - 28.6.2006
Vznik členství 3.12.2002
Zánik členství 28.11.2005
Vznik funkce 3.12.2002
Zánik funkce 28.11.2005
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
předseda Ing. Jan Železný 28.6.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: U Průhonu 17 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Průhonu 17, PSČ 17000
člen Ing. Tomáš Ullrich 28.6.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Křivá 4 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 4, PSČ 13000
člen Ing. Rudolf Foglar 28.6.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: U Kněžské louky 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 1, PSČ 13000
člen Zdeněk Strejcovský 28.6.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Pod lipami 25 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 25, PSČ 13000
člen Ing. Jaroslav Ulma 28.6.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Přeštická 14 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přeštická 14, PSČ 10000
člen Ing. Ivona Teislerová 28.6.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Koněvova 233 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 233, PSČ 13000
člen Miroslav Ruda 28.6.2006 - 18.6.2009
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
předseda Ing. Jan Železný 18.6.2009 - 7.3.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: U Průhonu 17 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Průhonu 17, PSČ 17000
místopředseda Ing. Tomáš Ullrich 18.6.2009 - 7.3.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 9.12.2008
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Křivá 4 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá 4, PSČ 13000
člen Ing. Rudolf Foglar 18.6.2009 - 7.3.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: U Kněžské louky 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky 1, PSČ 13000
člen Zdeněk Strejcovský 18.6.2009 - 7.3.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Pod lipami 25 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 25, PSČ 13000
člen Ing. Jaroslav Ulma 18.6.2009 - 7.3.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Přeštická 14 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Přeštická 14, PSČ 10200
člen Ing. Ivona Teislerová 18.6.2009 - 7.3.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Koněvova 233 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 233, PSČ 13000
člen Miroslav Ruda 18.6.2009 - 7.3.2012
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Spojovací 46 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Spojovací 46, PSČ 13000
předseda Ing. Jan Železný 7.3.2012 - 25.3.2015
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 24.11.2014
Vznik funkce 21.11.2011
Zánik funkce 24.11.2014
Adresa: U Průhonu 0 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Průhonu /17, PSČ 17000
místopředseda Ing. Tomáš Ullrich 7.3.2012 - 25.3.2015
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 24.11.2014
Vznik funkce 24.1.2012
Zánik funkce 24.11.2014
Adresa: Křivá 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Křivá /4, PSČ 13000
člen Ing. Rudolf Foglar 7.3.2012 - 25.3.2015
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: U Kněžské louky 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, U Kněžské louky /1, PSČ 13000
člen Zdeněk Strejcovský 7.3.2012 - 25.3.2015
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Pod lipami 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami /25, PSČ 13000
člen Ing. Ivona Teislerová 7.3.2012 - 25.3.2015
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 24.11.2014
Adresa: Koněvova 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova /233, PSČ 13000

Sbírka Listin Bytové družstvo Žižkov

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCVIII 36/SL 42 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 12.11.2015 27.11.2015 9
DrXCVIII 36/SL 40 ostatní zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 24.11.2014 4.3.2015 31.3.2015 2
DrXCVIII 36/SL 39 ostatní zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 24.11.2014 4.3.2015 5.3.2015 2
DrXCVIII 36/SL 38 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 15.12.2014 4.3.2015 5.3.2015 2
DrXCVIII 36/SL 37 účetní závěrka [2013] Příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 15.12.2014 4
DrXCVIII 36/SL 36 účetní závěrka [2013] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 15.12.2014 2
DrXCVIII 36/SL 35 účetní závěrka [2013] Rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 11.12.2014 15.12.2014 2
DrXCVIII 36/SL 34 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 21.11.2013 26.11.2013 8
DrXCVIII 36/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2013 13.2.2013 15.2.2013 31
DrXCVIII 36/SL 32 účetní závěrka r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.2.2013 15.2.2013 8
DrXCVIII 36/SL 31 notářský zápis NZ 703/2012 + stanovy Městský soud v Praze 6.11.2012 13.2.2013 15.2.2013 42
DrXCVIII 36/SL 30 ostatní zápis na shromáždění Městský soud v Praze 21.11.2011 27.3.2012 2
DrXCVIII 36/SL 29 ostatní zápis z první schůze Městský soud v Praze 24.1.2012 27.3.2012 1
DrXCVIII 36/SL 28 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2011 3.6.2011 9
DrXCVIII 36/SL 27 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 27.10.2009 27.10.2009 7
DrXCVIII 36/SL 26 ostatní -zápis z představenstva Městský soud v Praze 12.12.2008 19.6.2009 2
DrXCVIII 36/SL 25 ostatní -zápis o průb.voleb do stat.or Městský soud v Praze 20.11.2008 19.6.2009 4
DrXCVIII 36/SL 24 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.12.2008 2.12.2008 10
DrXCVIII 36/SL 23 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.9.2008 23.9.2008 12
DrXCVIII 36/SL 22 účetní závěrka r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 28.11.2006 8.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 21 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.11.2006 8.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 20 ostatní -záp.ze shrom. Městský soud v Praze 28.11.2005 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.1.2006 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.1.2006 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.12.2005 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 16 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.2.2006 6.12.2006 0
DrXCVIII 36/SL 15 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 20.5.2005 24.5.2005 0
DrXCVIII 36/SL 11 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.8.2003 18.8.2003 0
DrXCVIII 36/SL 14 podpisové vzory + usnes. shrom.BD Městský soud v Praze 3.12.2002 31.7.2003 0
DrXCVIII 36/SL 13 ostatní záp. č.1/03 sch.představenstva Městský soud v Praze 7.1.2003 31.7.2003 0
DrXCVIII 36/SL 12 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 31.7.2003 0
DrXCVIII 36/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +rozhodnutí shromáž.dr. Městský soud v Praze 4.12.2002 11.2.2003 0
DrXCVIII 36/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2001 6.2.2002 14.3.2002 0
DrXCVIII 36/SL 8 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 2.1.2002 24.1.2002 0
DrXCVIII 36/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2001 31.12.2001 9.1.2002 0
DrXCVIII 36/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2001 26.7.2001 2.10.2001 0
DrXCVIII 36/SL 6 ostatní - 2x zápis,usnesení Městský soud v Praze 11.6.2001 0
DrXCVIII 36/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2000 11.6.2001 0
DrXCVIII 36/SL 3 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 15.3.2000 29.5.2000 1.6.2000 0
DrXCVIII 36/SL 2 účetní závěrka  r.1997 Městský soud v Praze 0
DrXCVIII 36/SL 1 účetní závěrka  r.1996 + přílohy Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bytové družstvo Žižkov

IČO (identifikační číslo) 00033529
Jméno Bytové družstvo Žižkov
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 4.3.2002
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 2

Sídlo Bytové družstvo Žižkov

Živnosti a provozovny Bytové družstvo Žižkov

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.3.2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.3.2002

Živnost č. 3 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bytové družstvo Žižkov

Člen statutárního orgánu Ing. Ivona Teislerová
Člen statutárního orgánu Ing. Jan ŽELEZNÝ
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Ullrich
Člen statutárního orgánu Zdeněk Strejcovský
Člen statutárního orgánu Jan Kuděj

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bytové družstvo Žižkov

IČO: 00033529
Firma: Bytové družstvo Žižkov
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1976

Sídlo Bytové družstvo Žižkov

Sídlo: Pod lipami 2511/64, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image