Firma BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. IČO 46678158


BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. (46678158) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lidická tř. 458/51, České Budějovice 370 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 497
IČO (identifikační číslo osoby) 46678158
Jméno BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.8.2014
Společnost BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. se rozdělila odštěpením, když část jejího jmění vymezená v Projektu rozdělení ze dne 21.10.2011, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešla na novvě vzniklou společnost Pivovar Samson a.s. se s ídlem České Budějovice, Lidická 458/51, IČ 281 43 345, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 2014. Rozhodným dnem rozdělení je 1.10.2011. 1.12.2011
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. dne 28.6.2011 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 27.276.200,- Kč na 30.000.000,- Kč, tedy o 2.723.800,- Kč (slovy dvamilionyse dmsetdvacettřitisícosmset korun českých) upsáním nových akcií s tím, že se upisování akcií nad uvedenou částku nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to celkem 272.380 ks (slovy dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované. Emisní kurs upsaných akcií činí 100 % jejich jmenovité hodnoty. Jediný akcionář při zvýšení základního kapitálu využije v plném rozsahu svého přednostního práva k upsání nových akcií, tedy že všechny shora blíže určené nové akcie upíše jediný akcionář. Místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. na adrese České Budějovice, Lidická tř. 458/51. Úpis akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem JD BEER INVEST a.s., jako upisovatelem a společností BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. s tím, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat 27238/272762 nové akcie. Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení představenstva společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému ak cionáři JD BEER INVEST a.s., když počátek této lhůty bude upisovateli písemně oznámen představenstvem nejpozději do 3 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny nové akcie budou upsány jediným akcionářem a jejich emisní kurs ve výši 100 % jmenovité hodnoty jím bude plně splacen peněžitým vkladem ve výši 2.723.800,- Kč (slovy dvamilionysedmsetdvacettřitisícosmset korun českých) na účet společnosti č. 1010 426018/2700, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení oznámení představenstva společnosti jedinému akcionáři, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za uvedený peněžitý vklad bude upisovateli vydáno celkem 272.380 ks (slovy dvěstěsedmdesátdvatisíctřistaosmdesát kusů) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy deset korun českých), všechny v listinné podobě a neregistrované, a to do jednoho měsíce od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 29.6.2011 - 30.6.2011
Mimořádná valná hromada společnosti BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., konaná dne 17.5.2011, rozhodla takto: I.určuje, že na základě skutečnosti uvedených v listině přítomných akcionářů a doložených výpisem z Centrálního depozitáře cenných papírů je vlastníkem 2668725 ks akcií v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce číslo 15986, s podílem na hlasovacích právech 97,84 %. II. konstatuje, že akcionář společnosti, společnost JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924 ( dále též " hlavní akcionář "), je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu dle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění. III. schvaluje, návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti (akcií) takto: zakni-hované akcie ve formě na majitele, každá akcie o jmenovité hodnotě 10,-Kč, které nejsou v e vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře, tj. společnost JD BEER INVEST a.s. se sídlem Praha 5, Smíchov, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, identifikační číslo : 290 39 924 , za podmínek stanovených §§ 183i až 183m zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ( § 183 pdst.3). IV. určuje, že výše protiplnění činí 18,- Kč.(slovy osmnáct korun českých)(podle § 183i odst.4)za každou jednu zaknihovanou akcií společnosti ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč(deset korun českých) a že výše protiplnění je doložena na z ákladě znaleckého posudku č.1838-53/2011 ze dne 31.3.2011 vypracovaného znaleckým ústavem Bohemian Appraisal, a.s. se sídlem České Buděovijovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, identifikační číslo 26065703. V. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 dnů od splnění podmínek stanovených § 183 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění a sdělení účtu oprávněným akcionářem hlavnímu akcionáři. 19.5.2011 - 25.6.2011
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 2. 11. 2000 o zvýšení základního jmění společnosti: Z důvodu posílení kapitálové situace ve společnosti podle § 216b obch. zák. se zvyšuje základní jmění takto: Základní jmění bude zvýšeno v rozsahu o 15,000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionůkorunčeských), a to upsáním nových akcií, přičemž upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení se připouští až do výše 200,000.000,- Kč. Navrhovaný způsob zvýšení základního jmění, druh, podoba, forma a počet akcií: Nové akcie budou vydány o jmenovité hodnotě 10,- Kč jako veřejně obchodovatelné akcie znějící na majitele v zaknihované podobě s tím, že jejich emisní kurz bude činit 10,- Kč za každou jednu novou akcii a bude roven její jmenovité hodnotě. Nové akcie budou vydány v počtu 1,500.000 ks s tím, že tento počet bude případně zvýšen o počet odpovídající upsaným akciím nad navrhované zvýšení základního jmění. Všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva akcionáře v souladu s ust. § 204a obch. zák. a příslušných ustanovení stanov společnosti v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč lze upsat [42.13] nových akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Přednostní právo je možno vykonat v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti Jihočeské pivovary, a. s., tj. na adrese Lidická 458/51, České Budějovice, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod. a ve lhůtě 15 dnů, která začne běžet ode dne nabytí právní moci usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku nebo od právní moci usnesení soudu o zápisu sníženého základního jmění společnosti podle toho, která z právních mocí usnesení nastane později. Nebudou-li s využitím přednostního práva upsány všechny nově emitované akcie, může ten akcionář, který zcela nebo zčásti využil přednostního práva k úpisu akcií, upsat zbývající akcie až do výše maximálního přípustného zvýšení základního jmění (tj. do výše Kč 200,000.000,-) v sekretariátu generálního ředitele společnosti v sídle společnosti na adrese Lidická 458/51, České Budějovice v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod. ve lhůtě 14 dní následujících po skončení úpisu akcií s využitím přednostního práva s tím, že bude-li takovýchto akcionářů více, bude jejich úpis přípustný pouze v poměru podílu akcií, které upsali při využití svého přednostního práva. Upisovatelé jsou povinni splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsané akcie v hotovosti při úpisu akcií proti vydání příjmového pokladního dokladu nebo na účet společnosti číslo 30001004/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt s var. symbolem odpovídajícím rodnému číslu akcionáře, je-li jím fyzická osoba a v případě právnické osoby s uvedením identifikačního čísla, ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději však tak, aby platba byla připsána na účet společnosti do konce 15 denní lhůty, ve které byl úpis zahájen, resp. do konce 14 denní lhůty určené pro úpis akcií, které nebyly upsány ve lhůtě do 15 dnů od zahájení úpisu akcií. Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír a registrovány ve Středisku cenných papírů. Upisovateli, který splatí alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie, bude vydán po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku zatímní list. Emisní kurz nově upsané akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie a činí tak 10,- Kč, když počet nově upsaných akcií bude případně zvýšen o počet odpovídající upsaným akciím nad navrhované zvýšení základního jmění. Emisní kurz je stanoven s ohledem na současnou hospodářskou situaci společnosti a potřebu jejího kapitálového posílení. O konečné částce zvýšení základního jmění společnosti nad navrhované zvýšení základního jmění společnosti je oprávněno rozhodnout představenstvo společnosti. 7.11.2000 - 15.12.2000
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 2. 11. 2000 o snížení základního jmění společnosti: Důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát společnosti za minulá období. Základní jmění bude sníženo v rozsahu o 469,954.980,- Kč (slovy: čtyřistašedesátdevětmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícedevětsetosmd esátkorunčeských) z původních 474,702.000,- Kč (slovy: čtyřistasedmdesátčtyřimilionysedmsetdvatisícekorunčeských) na novou výši 4,747.020,- Kč (slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicetsedmtisícdvacetkorunčeských). Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z původní výše 1.000,- Kč na novou nominální hodnotu 10,- Kč změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty všech akcií v zákonem stanovené evidenci cenných papírů u SCP na základě příkazu společnosti. 6.11.2000 - 19.5.2011
Výše základního jmění společnosti činí 237,351.000,- kč. 30.5.1994 - 21.8.1995
Dozorčí rada: l. předseda dozorčí rady: ing.Václav Holoubek Láskova 1794, Praha 4 2. Mgr.Václav Štajner, Jáchymovská 260, Liberec lO 3. Milan Hejda, Ježkova 33, České Budějovice 17.1.1994 - 25.10.1994
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: základní jmění společnosti je rozděleno na 237.351 akcií na jméno po l.OOO,-Kč jmenovité hodnoty, z toho je vydáno 23.735 akcií zaměstnaneckých. 17.1.1994 - 21.8.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo sa- mostatně jeden člen představenstva nebo prokurista, kteří k tomu představenstvem byli písemně pověřeni. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představaenstva, nebo - místopředseda představenstva, nebo 17.1.1994 - 27.2.1997
- člen představenstva v rozsahu svého zmocnění - generální ředitel - prokurista 17.1.1994 - 27.2.1997
generální ředitel může k podepisování za společnost zmocnit případně i další zaměstnance společnosti. O svém rozhodnutí informuje představenstvo na nejbližším zasedání. 17.1.1994 - 27.2.1997
Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 237.351 akcií na jméno po 1.000, Kčs jmenovité hodnoty. 11.12.1992 - 17.1.1994
Výše základního jmění společnosti činí 237,531.000,- Kčs, slovy dvěstštřicetsedmmilionůpětsettřicetjeden tisíc korun čsl. 11.12.1992 - 30.5.1994
Základní jmění společnosti je rozděleno na 235 115 akcií na jméno po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 11.12.1992
Den zápisu: 1.5.1992 Právní forma společnosti: akciová společnost Dozorčí radu společnosti tvoří: Ing. Vladimír Ambrož, České Budějovice, O. Ostrčila 18, 370 05 Vojtěch Tvrdek, Protivín, Pivovarská 236, 398 11 Milan Hejda, České Budějovice, Ježkova 33, 370 06 1.5.1992 - 17.1.1994
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 17.1.1994
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího najetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pivovary České Budějovice, s.p.. 1.5.1992 - 19.5.2011
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 19.5.2011
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 19.5.2011

Aktuální kontaktní údaje BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Kapitál BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.12.2011
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.2011 - 1.12.2011
zakladni jmění 27 276 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.2.2002 - 30.6.2011
zakladni jmění 27 276 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.2.2001 - 25.2.2002
zakladni jmění 4 747 020 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2000 - 5.2.2001
zakladni jmění 474 702 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.8.1995 - 15.12.2000

Akcie BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 6.8.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 1.12.2011 - 6.8.2014
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 3 000 000 25.7.2011 - 25.7.2011
Kmenové akcie na majitele 3 000 000 Kč 10 25.7.2011 - 1.12.2011
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 3 000 000 30.6.2011 - 25.7.2011
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 2 727 620 29.6.2011 - 30.6.2011
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 2 727 620 5.2.2001 - 29.6.2011
Kmenové akcie na majitele 10 Kč 474 702 15.12.2000 - 5.2.2001
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 474 702 11.11.1998 - 15.12.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 474 702 21.8.1995 - 11.11.1998

Sídlo BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lidická tř. 458/51 , České Budějovice 370 01 7.12.2016
Adresa Lidická tř. 458/51 , České Budějovice 370 01 2.10.2000 - 7.12.2016
Adresa Lidická 51 , České Budějovice Česká republika
30.5.2000 - 2.10.2000
Adresa Karoliny Světlé 4 , České Budějovice Česká republika
1.5.1992 - 30.5.2000

Předmět podnikání BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Platnost údajů od - do
Pivovarnictví a sladovnictví 3.2.2009
Hostinská činnost 3.2.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.2.2009
výroba krmiv a krmných směsí 26.8.2002 - 3.2.2009
1. výroba piva a sladu 2. výroba sirupů, nealko a spec. nápojů 3. výroba umělého ledu a CO 2 4. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5. poskytování software 6. automatizované zpracování dat 7. hostinská činnost 8. testování, měření a analýzy 2.10.2000 - 3.2.2009
1. Výroba piva a sladu 2. Výroba sirupů, nealko a spec. nápojů 3. výroba umělého ledu a CO 2 4. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5. poskytování software 6. automatizované zpracování dat 7. hostinská činnost 11.12.1992 - 2.10.2000
1. výroba piva a sladu 2. výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů 3. výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 4. výroba preparátů, přípravků, pomocných látek a dalších výrobků odvozených od hlavní výroby 5. výroba testovacích a laboratorních přístrojů daného oboru 6. výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů 7. nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů pro výrobní činnost 1.5.1992 - 11.12.1992
8. poskytování prací a služeb výpočetní techniky 9. výroba doplňkových zařízení do technologických souborů daného oboru 10.integrace s výrobci základních surovin pro výrobní činnost 11.obchodní činnost 12.provozování bytového hospodářství, sociálních ubytovacích a stravovacích zařízení 13.poskytování prací a služeb nár. výborům, soc. org. a obč., 14.zajišťování přípravy mládeže pro dělnická povolání 15. evidenční a statistické informace pro odvětvovy systém 16. zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 1.5.1992 - 11.12.1992

vedení firmy BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Statutární orgán BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva; má-li společnost jediného akcionáře, jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. 25.7.2011
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. 19.5.2011 - 25.7.2011
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo jím pověřený místopředseda představenstva nebo člen představenstva. Místopředseda představenstva a člen představenstva jsou oprávněni jednat za společnost vždy společně. Předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně však s členem představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsané nebo otištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis. 2.7.2001 - 19.5.2011
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda. Člen představenstva je oprávněn jednat za společnost pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jsou povinni se vzájemně informovat o svých jednáních za společnost. Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva společně však s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva se za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti mohou připojit svou funkci a připojí svůj vlastnoruční podpis. 2.10.2000 - 2.7.2001
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně v šichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn, případně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí dva členové představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. 30.5.2000 - 2.10.2000
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn, případně předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva nebo - místopředseda a jeden člen nebo - člen představenstva v rozsahu svého zmocnění. 25.11.1997 - 30.5.2000
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva nebo prokurista, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva, nebo - místopředseda představenstva, nebo - člen představenstva v rozsahu svého zmocnění, - generální ředitel, - prokurista Generální ředitel může k podepisování za společnost zmocnit případně i další zaměstnance společnosti. O svém rozhodnutí informuje představenstvo na nejbližším zasedání. 27.2.1997 - 25.11.1997
člen představenstva Frank Jaak Maria Scheepers 15.2.2017
Vznik členství 16.11.2016
Adresa: Eisdenweg 70a , 3630 Maasmechelen Belgické království
místopředseda představenstva Ing. Václav Moravec 1.5.1992 - 17.1.1994
Adresa: V. Volfa 1301/15 , České Budějovice 370 05
člen představenstva spol. Ing. Ivan Dufek 1.5.1992 - 17.1.1994
Adresa: Hliník 825 , Třeboň 379 01
člen představenstva Václav Mára 11.12.1992 - 17.1.1994
Adresa: Husova 639 , Protivín 398 11
místopředseda ing. Ctibor Lusk 17.1.1994 - 25.10.1994
Adresa: Na lužci 218/6 , Praha 160 00
člen ing. Miroslav Vaněk 17.1.1994 - 25.10.1994
Adresa: Vavřenova 1168/4 , Praha 142 00
člen ing. Pavol Brunner 17.1.1994 - 27.2.1997
Adresa: Boučkova 1814/5 , Praha 162 00
člen ing. Miroslav Kerouš 17.1.1994 - 27.2.1997
Adresa: Jana Želivského 1729/20 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Hynek Jan 25.10.1994 - 27.2.1997
Adresa: J. Jindřicha 692/6 , České Budějovice 370 06
předseda předst. a ředitel a.s Ing. Petr Fencl 1.5.1992 - 25.11.1997
Adresa: Kubatova 1536/18 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Ing. Ladislav Bartoníček 27.2.1997 - 25.11.1997
Adresa: Slepá II 458/28 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Ján Vinter 27.2.1997 - 25.11.1997
Adresa: Pujmanové 878/33 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Josef Horák 27.2.1997 - 2.9.1998
Adresa: Londýnská 672/20 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Jiří Petřík 11.12.1992 - 11.11.1998
Adresa: Havlíčkova 1404/5 , České Budějovice 370 01
člen JUDr. Martin Kryl 17.1.1994 - 11.11.1998
Adresa: V zápolí 1253/29 , Praha 141 00
místopředseda předst. Ing. Miroslav Vaněk 25.10.1994 - 11.11.1998
Adresa: Vavřenova 1168/4 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Jan Vinter 25.11.1997 - 11.11.1998
Adresa: Pujmanové 878/33 , Praha 140 00
člen představenstva Mgr. Václav Štajner 25.11.1997 - 11.11.1998
Adresa: Zbudovská 767/15 , Praha 142 00
předseda předst. a gen. ředitel a.s Ing. Petr Fencl 25.11.1997 - 11.11.1998
Adresa: Kubatova 1536/18 , České Budějovice 370 04
člen předstvenstva Pavel Hoffman 2.9.1998 - 11.11.1998
Adresa: Fráni Šrámka 2340/35 , Praha 150 00
předseda představenstva Milan Kent Demillan, Nar. 23.6.1956 11.11.1998 - 19.11.1999
Adresa: Sadová 458 , Průhonice 252 43
člen představenstva Ing. Jiří Petřík 11.11.1998 - 19.11.1999
Adresa: Havlíčkova 1404/5 , České Budějovice 370 01
místopředseda předst. Ing. Petr Kratochvíle 11.11.1998 - 30.5.2000
Adresa: Pekárenská 1068/37 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Milan Kent Demilan 19.11.1999 - 30.5.2000
Adresa: Sadová 458 , Průhonice 252 43
místopředseda představenstva Ing. Martin Trešl 30.5.2000 - 25.2.2002
Adresa: Komenského 244/32 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Jiří Nekola 30.5.2000 - 25.2.2002
Adresa: Sadová 1701/8 , Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
místopředseda představenstva Ing. Jiří Nekola 25.2.2002 - 13.10.2005
Vznik členství 28.4.2000
Zánik členství 10.10.2005
Vznik funkce 9.11.2001
Zánik funkce 10.10.2005
Adresa: Sadová 1701/8 , Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
člen představenstva Miloslav Valenta 25.2.2002 - 4.4.2007
Vznik členství 15.10.2001
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Čéčova 671/2 , České Budějovice 370 04
místopředseda představenstva Miroslav Zeman 13.10.2005 - 10.8.2009
Vznik členství 10.10.2005
Zánik členství 6.5.2009
Vznik funkce 10.10.2005
Zánik funkce 6.5.2009
Adresa: 97 , Litvínovice 370 01
předseda představenstva Miroslav Leština 19.11.1999 - 12.4.2011
Vznik členství 15.9.1999
Vznik funkce 15.11.1999
Zánik funkce 4.4.2011
Adresa: Máchova 598/1 , České Budějovice 370 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Oubrecht 14.10.2010 - 12.4.2011
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 1.7.2010
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: 2197 , 370 01 České Budějovice Česká republika
místopředseda představenstva Miroslav Leština 12.4.2011 - 24.5.2011
Vznik členství 15.9.1999
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 17.5.2011
Adresa: Máchova 598/1 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Luboš Martiš 4.4.2007 - 25.7.2011
Vznik členství 22.1.2007
Zánik členství 15.7.2011
Adresa: V. Volfa 1300/13 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Michael Dědeček 12.4.2011 - 25.7.2011
Vznik členství 1.4.2011
Vznik funkce 4.4.2011
Zánik funkce 15.7.2011
Adresa: Prunarova 2388 , Hostivice 253 01
člen představenstva Miroslav Leština 24.5.2011 - 25.7.2011
Vznik členství 15.9.1999
Zánik členství 15.7.2011
Adresa: Máchova 598/1 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Ing. Michael Dědeček 25.7.2011 - 27.12.2011
Vznik členství 1.4.2011
Zánik členství 15.12.2011
Adresa: Prunarova 2388 , Hostivice 253 01
člen představenstva John James Blood 27.12.2011 - 3.6.2016
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 10.3.2016
Adresa: Spojené státy americké
Ridgefield, Barnum Place 27, Connecticut
člen představenstva Thomas Leschinski 3.6.2016 - 15.2.2017
Vznik členství 10.3.2016
Zánik členství 16.11.2016
Adresa: Wildpad 13 , 287 90 Schwanewede Spolková republika Německo

Dozorčí rada BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Leština 27.8.2015
Vznik členství 17.8.2015
Adresa: Máchova 598/1 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Angel Corbacho Muro 14.11.2018
Vznik členství 22.8.2018
Adresa: Zborovská 575/41 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Anna Tolley 14.11.2018
Vznik členství 22.8.2018
Adresa: Clifton Campville , Potters Croft, Clifton Campville, Staffordshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno Rndr. Jan Zahradník 25.10.1994 - 27.2.1997
Adresa: Bohumila Kafky 17 , České Budějovice Česká republika
Jméno Mgr. Václav Štajner 25.10.1994 - 27.2.1997
Adresa: Jáchymovská 260/46 , Liberec 460 10
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Rosmmüller 27.2.1997 - 27.2.1997
Adresa: 46 , 517 71 Mokré Česká republika
Jméno Mgr. Václav Štajner 27.2.1997 - 25.11.1997
Adresa: Jáchymovská 260/46 , Liberec 460 10
Jméno Milan Hejda 25.10.1994 - 28.1.1998
Adresa: Ježkova 33 , České Budějovice Česká republika
Jméno RNDr. Jan Zahradník 27.2.1997 - 28.1.1998
Adresa: Bohumila Kafky 17 , České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Viktor Vlášek 27.2.1997 - 28.1.1998
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
členka dozorčí rady Ing. Vlasta Dolanská 27.2.1997 - 11.11.1998
Adresa: Soběslavská 1625/29 , Tábor 390 02
předseda dozorčí rady ing. Viktor Vlášek 28.1.1998 - 11.11.1998
Adresa: Vězeňská 913/8 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Fratnišek Ureš 28.1.1998 - 11.11.1998
Adresa: Řež u Prahy 243 , Řež u Prahy Česká republika
člen dozorčí rady RNDr. Jan Zahradník 28.1.1998 - 11.11.1998
Adresa: Bohumila Kafky 17 , České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Milan Hejda 28.1.1998 - 11.11.1998
Adresa: Ježkova 33 , České Budějovice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Filip 11.11.1998 - 28.7.1999
Adresa: Pavlovská 588/7 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Rosmmüller 27.2.1997 - 30.5.2000
Adresa: 46 , Mokré Česká republika
místopředseda dozorčí rady Mgr. Václav Štajner 11.11.1998 - 30.5.2000
Adresa: Zbudovská 767/15 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Fratnišek Ureš 11.11.1998 - 30.5.2000
Adresa: Zelenečská 504/47 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Andrea Rozumová 11.11.1998 - 30.5.2000
Adresa: Ke Hřbitovu 282 , Všenory 252 31
člen dozorčí rady Milan Hejda 11.11.1998 - 30.5.2000
Adresa: Ježkova 33 , 370 06 České Budějovice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Petr Brabenec 28.7.1999 - 30.5.2000
Adresa: Podolská 811/138 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Zeman 30.5.2000 - 25.2.2002
Adresa: J. F. Pachty 8 , Bezno 294 29
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Diviš 30.5.2000 - 25.2.2002
Adresa: Světlíky 2536/5 , České Budějovice 370 10
člen dozorčí rady Ing. Štěpánka Kolářová 30.5.2000 - 20.4.2006
Vznik členství 5.4.2000
Zánik členství 8.3.2006
Vznik funkce 19.4.2006
Adresa: J. Plachty 1100/36 , České Budějovice 370 04
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Oubrecht 25.2.2002 - 14.10.2010
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 29.6.2010
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 29.6.2010
Adresa: České Vrbné 2197 , České Budějovice 370 11
předseda dozorčí rady Ing. Jan Diviš 25.2.2002 - 19.5.2011
Vznik členství 21.3.2000
Zánik členství 17.5.2011
Vznik funkce 5.1.2001
Zánik funkce 17.5.2011
Adresa: Světlíky 2536/5 , České Budějovice 370 10
člen dozorčí rady Ing. Daniel Dřevikovský 20.4.2006 - 19.5.2011
Vznik členství 8.3.2006
Adresa: Klaricova 2087/2 , České Budějovice 370 04
místopředseda dozorčí rady Ing. Jan Hofbauer 14.10.2010 - 19.5.2011
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 31.3.2011
Vznik funkce 30.6.2010
Zánik funkce 31.3.2011
Adresa: 37 , Stříbřec 378 18
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Dřevikovský 19.5.2011 - 27.12.2011
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 15.12.2011
Vznik funkce 17.5.2011
Zánik funkce 15.12.2011
Adresa: Klaricova 2087/2 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Dana Machová 19.5.2011 - 27.12.2011
Vznik členství 17.5.2011
Zánik členství 15.12.2011
Adresa: Pražská tř. 959/77 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady František Knot 19.5.2011 - 27.12.2011
Vznik členství 17.5.2011
Zánik členství 15.12.2011
Adresa: M.Chlajna 1397 12, 370 05 České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady Ian Roderick Stephens 27.12.2011 - 27.8.2015
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 17.8.2015
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
NN6 9UJ Northapmtonshire, Salt Pike Brixworth 8
člen dozorčí rady Robert John Golden 27.12.2011 - 3.6.2016
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 10.3.2016
Adresa: Spojené státy americké
105 80 New York, Hillside Road 72
člen dozorčí rady Francis Zielinski Hellwig 27.12.2011 - 3.6.2016
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 10.3.2016
Adresa: Spojené státy americké
10016 New York, 33. Street 303, Apartment 9C
člen dozorčí rady Tymur Miretskyy 3.6.2016 - 14.11.2018
Vznik členství 10.3.2016
Zánik členství 1.8.2017
Adresa: Knyazhyy Zaton 12/20 , 2095 Kyjev Ukrajina
člen dozorčí rady Heinz Beekmann 3.6.2016 - 14.11.2018
Vznik členství 10.3.2016
Zánik členství 22.8.2018
Adresa: Am Markt 1 , 281 95 Brémy Spolková republika Německo

Sbírka Listin BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 497/SL 94 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2015 27.8.2015 28.8.2015 2
B 497/SL 93 ostatní Návrh představenstva na úhradu ztráty Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 2.4.2015 3.4.2015 1
B 497/SL 92 účetní závěrka [2013] 2013 (anglicky) Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2015 3.4.2015 6
B 497/SL 91 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2015 3.4.2015 6
B 497/SL 90 účetní závěrka [2013] 2013 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2015 3.4.2015 10
B 497/SL 89 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 2.4.2015 3.4.2015 1
B 497/SL 88 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 2.4.2015 3.4.2015 1
B 497/SL 87 notářský zápis 631/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2014 6.8.2014 11.8.2014 30
B 497/SL 86 ostatní návrh představenstva na úhradu ztráty Krajský soud v Českých Budějovicích 25.2.2014 26.2.2014 1
B 497/SL 85 ostatní rozhodnutí jediného společníka Krajský soud v Českých Budějovicích 25.2.2014 26.2.2014 1
B 497/SL 84 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 25.2.2014 26.2.2014 22
B 497/SL 83 účetní závěrka -r.2011 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2012 4.12.2012 10
B 497/SL 82 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2012 4.12.2012 4
B 497/SL 81 ostatní - Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2012 3.12.2012 4.12.2012 1
B 497/SL 80 ostatní - Návrh představenstva na úhradu zisku společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2012 3.12.2012 4.12.2012 1
B 497/SL 78 ostatní - rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2011 27.12.2011 3
B 497/SL 77 účetní závěrka - zahaj. rozvaha - k 1.10.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2011 4
B 497/SL 76 účetní závěrka - konečná - k 30.9.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2011 6
B 497/SL 73 notářský zápis 471/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2011 26
B 497/SL 72 ostatní - projekt rozdělení společ. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.10.2011 18
B 497/SL 71 notářský zápis 325/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2011 27.7.2011 8
B 497/SL 70 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2011 35
B 497/SL 69 notářský zápis 307/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2011 5
B 497/SL 68 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2011 24.5.2011 1
B 497/SL 67 notářský zápis 232/2011 + Znalecký posudek Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2011 24.5.2011 147
B 497/SL 65 ostatní - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 4.4.2011 15.4.2011 3
B 497/SL 64 ostatní - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2011 15.4.2011 3
B 497/SL 62 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2010 2
B 497/SL 61 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2010 2
B 497/SL 59 notářský zápis 279/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2010 5
B 497/SL 58 ostatní - zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2010 5
B 497/SL 57 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2010 21
B 497/SL 56 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2010 34
B 497/SL 55 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2009 2
B 497/SL 54 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2009 34
B 497/SL 53 ostatní - zápis ŘVH r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2009 20
B 497/SL 51 ostatní oznámení o svolání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2008 1
B 497/SL 50 ostatní seznam přítomných akcionářů Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2008 3
B 497/SL 49 ostatní jednací a hlasovací řád Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2008 4
B 497/SL 48 ostatní návrh představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2008 4
B 497/SL 47 ostatní zpráva o usnášeníschopnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2008 6
B 497/SL 46 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2008 35
B 497/SL 45 výroční zpráva -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2007 36
B 497/SL 44 ostatní - Zápis z VH-20.6.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 27.7.2007 11
B 497/SL 43 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.7.2007 35
B 497/SL 41 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2006 39
B 497/SL 39 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2005 17.10.2005 2
B 497/SL 38 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 10.10.2005 17.10.2005 2
B 497/SL 37 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2005 12.7.2005 37
B 497/SL 36 ostatní - řádná valná hromada spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2004 19.7.2004 23
B 497/SL 35 výroční zpráva -r.2003 (+Úč.uzáv.r.2001-2003) Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2004 90
B 497/SL 34 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2004 2.4.2004 2
B 497/SL 33 výroční zpráva -r.2002+ Účet.uzáv.(2000-2002) Krajský soud v Českých Budějovicích 19.6.2003 87
B 497/SL 32 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2003 3.4.2003 2
B 497/SL 31 notářský zápis 417/2002 - rozhodnutí VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2002 30.8.2002 3
B 497/SL 30 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2002 30.8.2002 5
B 497/SL 29 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2002 62
B 497/SL 28 stanovy společnosti -2x Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2002 12.7.2002 44
B 497/SL 27 výroční zpráva -r.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 20
B 497/SL 26 výroční zpráva -r.1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 26
B 497/SL 25 výroční zpráva -r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 68
B 497/SL 24 výroční zpráva -r.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 29
B 497/SL 23 výroční zpráva -r.1995 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 29
B 497/SL 22 výroční zpráva -r.1994 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 18
B 497/SL 21 výroční zpráva -r.1993 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 11
B 497/SL 20 výroční zpráva -r.1992 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 8
B 497/SL 19 stanovy společnosti schvál.VH dne 18.6.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 17
B 497/SL 18 stanovy společnosti schvál.VH dne 17.7.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 16
B 497/SL 17 stanovy společnosti schvál.VH dne 28.9.1995 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 10
B 497/SL 16 stanovy společnosti 3.vydání schvál.30.9.1993 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 12
B 497/SL 15 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích-r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2002 3
B 497/SL 14 notářský zápis 333/2001 - Valná hromada Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2001 27.2.2002 11
B 497/SL 13 výroční zpráva - r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2001 38
B 497/SL 12 notářský zápis 274/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2001 6.8.2001 25
B 497/SL 11 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2001 6.8.2001 22
B 497/SL 7 notářský zápis 415/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.11.2000 15.11.2000 8
B 497/SL 6 stanovy společnosti schvál.mim.VH dne 25.8.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2000 6.10.2000 20
B 497/SL 5 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2000 21
B 497/SL 3 notářský zápis 144/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2000 6.6.2000 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

IČO (identifikační číslo) 46678158
Jméno BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Živnosti a provozovny BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Živnost č. 1 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů

  • Výroba umělého ledu a CO2

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Automatizované zpracování dat

  • Poskytování software

  • Testování, měření a analýzy

  • Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 9.11.1992
Přerušení oprávnění 25.7.2016

Živnost č. 4 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba umělého ledu a CO2

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 20.9.1996

Živnost č. 10 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Člen statutárního orgánu Frank Jaak Maria Scheepers

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

IČO: 46678158
Firma: BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s.

Sídlo: Lidická tř. 458/51, České Budějovice 370 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba průmyslových krmiv
Výroba piva
Výroba sladu
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
tracking image