Firma BRISK Tábor a.s. IČO 47252090


BRISK Tábor a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BRISK Tábor a.s. (47252090) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vožická 2068, Tábor 390 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1992 a je stále aktivní. BRISK Tábor a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o BRISK Tábor a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BRISK Tábor a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BRISK Tábor a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BRISK Tábor a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BRISK Tábor a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 563
IČO (identifikační číslo osoby) 47252090
Jméno BRISK Tábor a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.11.1992
Počet členů statutárního orgánu: 4 16.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 16.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti BRISK Tábor a.s. rozhodla dne 5. června 2006 ve smyslu ust. § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na osobu hlavního akcionáře ta kto: Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti je společnost s ručením omezeným BRITAL, s.r.o. se sídlem Praha 1, Opletalova 9, čp. 917, PSČ 110 00, IČ 490 23 951, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 53235, který vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady, k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a ke dni konání mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu společn osti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře je osvědčeno výpisem z účtu cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl - ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady - k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady - ke dni konání mimořádné valné hromady vlastníkem 133725 ks kmenových kótovaných akcií vydaných společností v zaknihované podobě, na majitele o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl na základním kapitálu i hlasova cích právech společnosti ve výši 90 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. Přechod ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností na hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada rozhodla podle § 183i a následujících obchodního zákoníku o přechodu všech kmenových, zaknihovaných, kótovaných akcií na majitele emitovaných společností o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1000,- Kč, ISIN CZ0005074856 ve vlastn ictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické prá vo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Výše protiplnění, závěry znaleckého posudku: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1330,- Kč (slovy tisíctřistatřicetkorun českých) za každou jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění nav rženého hlavním akcionářem byla doložena znaleckým posudkem vypracovaným Česká znalecká a.s., IČ 25260138, číslo posudku 2117-01-2006 ze dne 20. 4. 2006. Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář v souladu s § 183m odstavec 2 a 2 obchodního zákoníku poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu v příslušné výši oprávněným osobám (tj. těm, jejichž vlastnické právo k akciím BRISK Tábor a.s. přejde na hlavního akcionáře v důsledku přec hodu akcií podle tohoto usnesení - dále jen "vlastníci akcií"). Výplatu protiplnění provede HVB Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 1, nám. Republiky 3a/2090, jmenovitě pobočka banky v Českých Budějovicích se sídlem České Budějovice, U Zimního stadio nu 3, PSČ 370 21. Hlavní akcionář doložil složení peněžních prostředků v potřebné výši k výplatě protiplnění před konáním valné hromady potvrzením HVB Bank Czech Republic a.s. ze dne 10. 5. 2006. Ostatní vlastníci akcií (dále jen "vlastníci akcií") společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o úhradu protiplnění písemnou žádostí zaslanou pobočce banky v Českých Budějovicích doporučenou poštou, a to dále adresované na oddělení firemní klie ntely, U Zimního stadionu 3, 370 21 České Budějovcie, nebo předloženou osobně v pobočce banky v Českých Budějovicích v její otevírací době, a to ve lhůtě 3 (slovy: tří) měsíců ode dne zahájení výplaty protiplnění bankou (dále též jen "žádost"). V případě, že vlastník akcií nevlastní žádný účet vedený jakoukoli tuzemskou nebo zahraniční bankou či spořitelnou a z tohoto důvodu nemůže hotovostní úhradu protiplnění obdržet bankovním převodem, nevyplní na žádosti číslo bankovního spojení. Banka takto označené žádosti zašle doporučenou poštou, vždy k 15. a 30. dni příslušného kalendářního měsíce, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. za účelem zajištění hotovostní úhrady protiplnění. Vlastník akcií, který je právnickou osobou, musí všechny právní úkony v souvislosti se žádostí učinit v souladu se způsobem jednání uvedeným v obchodním či jiném veřejném rejstříku prostřednictvím osob, které jsou oprávněny jednat jeho jménem. Vlastník a kcií, který je právnickou osobou, musí k žádosti přiložit také originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší tří měsíců v době doručení bance. Datum pořízení výpisu z obchodního či jiného veřejného rejst říku musí předcházet datu podepsání žádosti. Pokud je vlastníkem akcií zahraniční osoba, musí být pravost pečeti nebo razítka příslušného zahraničního orgánu, který vydal výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku, nebo který ověřil pravost podpisu na li stině, řádně ověřena podle příslušných právních předpisů. Vlastník akcií je povinen veškeré dokumenty v cizím jazyce, které má povinnost předložit spolu se žádostí, doručit za výše uvedených podmínek v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Pravost podpisu vlastníka akcií, popř. osoby či osob jednajících jménem tohoto vlastníka akcií na žádosti musí být úředně ověřen. To neplatí v případě, že ostatní akcionář - fyzická osoba doručí žádost osobně do pobočky banky v Českých Budějovicích, prok áže svou totožnost předložením průkazu totožnosti a žádost podepíše před pověřeným pracovníkem banky. Vlastníci akcií společnosti BRISK Tábor a.s. jsou oprávněni požádat o zaplacení protiplnění v pobočce banky v Českých Budějovicích rovněž v zastoupení zmocněncem - fyzickou osobou na základě plné moci (pravost podpisu zmocnitele na této plné moci musí bý t úředně ověřena), jejíž originál předloží bance. Osoba jednající za vlastníka akcií - právnickou osobu se prokáže originálem výpisu z obchodního rejstříku tohoto vlastníka akcií - právnické osoby a průkazem totožnosti osoby oprávněné jednat za vlastníka akcií - právnickou osobu. Vzor žádosti je uveden v příloze tohoto usnesení. Banka bude akceptovat pouze žádosti shodující se s tímto vzorem. V případě, že tomu tak nebude, upozorní na tuto skutečnost vlastníka akcií, případně zmocněnce. Vzor žádosti bude vlastníkům akcií k dispoz ici v sídle společnosti BRISK a v pobočce banky v Českých Budějovicích a dále na internetové stránce www.brisk.cz. Banka poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených cenných papírů, pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, n ebo že dohoda mezi nám a zástavním věřitelem určuje jinak. O termínu zahájení výplaty protiplnění bankou a jejím způsobu budou ostatní akcionáři seznámeni způsobem, který je platný pro svolání valné hromady společnosti. Rozhodnutí České národní banky: Česká národní banka přezkoumala žádost hlavního akcionáře o předchozí souhlas k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti BRISK Tábor a.s., na osobu hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i, odstavec 5 obchodního zákoníku a svým rozhodnutím ze dne 25. 4. 2006, čj. 45/N/44/2006/2, které nabylo právní moci dne 25. 4. 2006, vyslovila souhlas s přijetím usnesení valné hromady společnosti BRISK Tábor a.s. o přechodu všech ostatních účastn ických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 1330,- Kč za jednu akcii. Informace o zpřístupnění dokumentů: V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i, odst. 2 obchodního zákoníku k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis NZ 106/2006, N 109/2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné h romady společnosti. 8.6.2006 - 14.2.2011
Akcie jsou dematerializovány v zaknihované podobě na majitele a mají charakter veřejně obchodovatelných cenných papírů. 8.12.1993 - 14.2.2011
Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 3, na který přešel majetek státního podniku Jiskra s.p., ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.11.1992 - 14.2.2011

Aktuální kontaktní údaje BRISK Tábor a.s.

Kapitál BRISK Tábor a.s.

zakladni jmění 148 578 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.1.2002
zakladni jmění 148 578 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.7.1993 - 18.1.2002
zakladni jmění 146 051 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.11.1992 - 16.7.1993

Akcie BRISK Tábor a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 148 578 16.7.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 146 051 1.11.1992 - 16.7.1993

Sídlo BRISK Tábor a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vožická 2068 , Tábor 390 02 16.11.2016
Adresa Vožická 2068 , Tábor 390 02 18.1.2002 - 16.11.2016
Adresa Vožická 2068 , Tábor 390 02 1.11.1992 - 18.1.2002

Předmět podnikání BRISK Tábor a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: a) Vývoj a výroba zapalovacích svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů b) Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky c) Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení d) Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej e) Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel f) Výroba snímačů hladin a otáček g) Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů h) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců i) Výroba motorových a přípojných vozidel 20.2.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 20.2.2009
Obráběčství 20.2.2009
Galvanizérství, smaltérství 20.2.2009
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti 20.2.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 20.2.2009
Zámečnictví, nástrojářství 20.2.2009
výroba motorových a přípojných vozidel 29.8.2007 - 20.2.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 12.4.2005 - 20.2.2009
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 18.1.2002 - 20.2.2009
Kovoobráběčství 18.1.2002 - 20.2.2009
Galvanizérství 18.1.2002 - 20.2.2009
Nástrojářství 18.1.2002 - 20.2.2009
Zámečnictví 18.1.2002 - 20.2.2009
Silniční motorová doprava osobní 11.8.1997
Silniční motorová doprava nákladní 11.8.1997 - 20.2.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.3.1997
Montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 6.1.1997 - 18.1.2002
Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů 6.1.1997 - 20.2.2009
Výroba snímačů hladin a otáček 6.1.1997 - 20.2.2009
Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel 6.1.1997 - 20.2.2009
Hostinská činnost 27.3.1996
Silniční motorová doprava v rozsahu: veřejná silniční nákladní a osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní doprava pro cizí potřeby 27.3.1996 - 11.8.1997
Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí v rozsahu oprávnění ITI Praha, pobočka České Budějovice ze dne 15.6.1992 ev. č. 017/12.5./92-EZ-R,M,O,V 8.12.1993 - 6.1.1997
Kovoobrábění 8.12.1993 - 18.1.2002
Galvanizace kovů 8.12.1993 - 18.1.2002
Výroba nástrojů 8.12.1993 - 18.1.2002
Zámečnictví 8.12.1993 - 18.1.2002
Vývoj a výroba zapalovacíh svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů 8.12.1993 - 20.2.2009
Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky 8.12.1993 - 20.2.2009
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 8.12.1993 - 20.2.2009
Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení 8.12.1993 - 20.2.2009
Obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 8.12.1993 - 20.2.2009
Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: - příslušenství silničních motorových vozidel, zapalovacích svíček a zapalovacích systémů - sestav, podsestav a součástí osobních a nákladních automobilů a speciální techniky - zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků - technické keramiky - elektrotechnické elektroniky - potřeb pro sportovní rybářství - zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů 1.11.1992 - 8.12.1993

vedení firmy BRISK Tábor a.s.

Statutární orgán BRISK Tábor a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva, místopředseda,nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda samostatně, místopředseda samostatně, nebo členové představenstva společně, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti a předpisu svého jména a funkce připojí svůj podpis. 16.7.2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k obchodní firmě společnosti a předpisu svého jména a funkce připojí svůj podpis. 18.1.2002 - 16.7.2014
Za společnost jedná vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem nebo předsedou představenstva písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti a předpisu svého jména a funkce připojí svůj podpis. 11.8.1997 - 18.1.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti a předpisu svého jména funkce připojí svůj podpis. 27.3.1996 - 11.8.1997
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku společnosti. 1.11.1992 - 27.3.1996
předseda představenstva Ing. Mojmír Čapka 16.7.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Radoslava Čapková Bc. 16.7.2014
Vznik členství 1.7.2014
Vznik funkce 1.7.2014
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Filip Čapka BSc. 16.7.2014
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: K Oboře 1212 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Hana Curran 16.7.2014
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Vojtěšská 211/6 , Praha 110 00
předseda předst. a ředitel a.s. Ing. Jan Bednář 1.11.1992 - 27.3.1996
Adresa: Tyršova 228 , Chýnov 391 55
člen představenstva Ing. Jiří Nekovář 1.11.1992 - 27.3.1996
Adresa: Sudoměřská 844/41 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Vlasta Dolanská 1.11.1992 - 27.3.1996
Adresa: Soběslavská 1625/29 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Ing. Karel Dolejší 27.3.1996 - 6.1.1997
Adresa: Krátká 931/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jan Bednář 27.3.1996 - 6.1.1997
Adresa: Tyršova 228 , Chýnov 391 55
člen představenstva Ing. Karel Dolejší 6.1.1997 - 11.8.1997
Adresa: Krátká 931/26 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Bednář 6.1.1997 - 26.11.2002
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 26.9.2002
Vznik funkce 18.5.2000
Adresa: Tyršova 228 , Chýnov 391 55
člen představenstva Ing. Karel Kopřiva 11.8.1997 - 26.11.2002
Vznik členství 18.5.2000
Adresa: Budovatelů 2625 , Tábor 390 02
místopředseda představenstva Ing. Karel Kopřiva 26.11.2002 - 15.12.2004
Vznik členství 18.5.2000
Vznik funkce 26.9.2002
Zánik funkce 10.11.2004
Adresa: Budovatelů 2625 , Tábor 390 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Macek 26.11.2002 - 15.12.2004
Vznik členství 26.9.2002
Vznik funkce 10.11.2004
Adresa: Šelemberská 2653 , 390 02 Tábor Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Kopřiva 15.12.2004 - 12.4.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 13.1.2005
Vznik funkce 17.3.2005
Adresa: Budovatelů 2625 , Tábor 390 02
předseda představenstva Ing. Mojmír Čapka 27.3.1996 - 27.7.2005
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 18.5.2005
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
člen představenstva Milada Markvartová 26.11.2002 - 11.3.2008
Vznik členství 26.9.2002
Zánik členství 26.9.2007
Adresa: Okružní 385/12 , Sezimovo Ústí 391 02
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Macek 15.12.2004 - 11.3.2008
Vznik členství 26.9.2002
Zánik členství 26.9.2007
Vznik funkce 10.11.2004
Zánik funkce 26.9.2007
Adresa: Šelemberská 2653 , 390 02 Tábor Česká republika
člen představenstva Ing. Filip Čapka 13.5.2005 - 23.4.2008
Vznik členství 11.4.2005
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Macek 11.3.2008 - 23.4.2008
Vznik členství 27.9.2007
Vznik funkce 27.9.2007
Zánik funkce 1.4.2008
Adresa: Šelemberská 2653 , 390 02 Tábor Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Macek 23.4.2008 - 11.9.2008
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 31.8.2008
Adresa: Šelemberská 2653 , 390 02 Tábor Česká republika
předseda představenstva Ing. Mojmír Čapka 27.7.2005 - 8.6.2010
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Filip Čapka 23.4.2008 - 8.6.2010
Vznik členství 11.4.2005
Zánik členství 11.4.2010
Vznik funkce 1.4.2008
Zánik funkce 11.4.2010
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
člen představenstva Milada Markvartová 11.3.2008 - 22.2.2013
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 26.9.2012
Adresa: Okružní 385/12 , Sezimovo Ústí 391 02
místopředseda představenstva Ing. Filip Čapka 8.6.2010 - 22.2.2013
Vznik členství 11.4.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 11.4.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Mojmír Čapka 8.6.2010 - 16.7.2014
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Filip Čapka 22.2.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 11.4.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 11.4.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: K Oboře 1212 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Milada Markvartová 22.2.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Okružní 385/12 , Sezimovo Ústí 391 02

Dozorčí rada BRISK Tábor a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Radek Šváb 11.10.2018
Vznik členství 1.9.2018
Adresa: 87 , Hosín 373 41
předseda dozorčí rady Mgr. Dana Štegerová 21.3.2019
Vznik členství 1.6.2017
Vznik funkce 8.2.2019
Adresa: Minská 2779/6 , Tábor 390 05
člen dozorčí rady Ing. Hana Kajnarová 21.3.2019
Vznik členství 30.1.2019
Adresa: Komenského 457/8 , Sezimovo Ústí 391 02
Jméno Stanislav Matějka 1.11.1992 - 27.3.1996
Adresa: Musilova 2749/11 , Jihlava 586 01
Jméno Ing. Josef Míka 1.11.1992 - 27.3.1996
Adresa: Leningradská 2380 , Tábor Česká republika
Jméno Ing. Marie Prunerová 1.11.1992 - 27.3.1996
Adresa: Varšavská 2746/14 , Tábor 390 05
Jméno Ing. Josef Brázda 27.3.1996 - 11.8.1997
Adresa: 22 , Vyšetice Česká republika
Jméno Ing. Vlasta Dolanská 27.3.1996 - 28.12.1998
Adresa: Soběslavská 1625/29 , Tábor 390 02
Jméno Ing. Jiří Nekovář 27.3.1996 - 16.2.1999
Adresa: Sudoměřská 844/41 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Míka 11.8.1997 - 16.2.1999
Adresa: Petrohradská 2380 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady JUDr. Petr Zadražil 28.12.1998 - 5.9.2002
Vznik členství 18.5.1999
Zánik členství 15.5.2002
Adresa: Růžová 79/10 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Nekovář 16.2.1999 - 5.9.2002
Vznik členství 22.5.1997
Zánik členství 15.5.2002
Adresa: Sudoměřská 844/41 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Míka 16.2.1999 - 5.9.2002
Vznik členství 15.5.1997
Zánik členství 3.5.2002
Vznik funkce 15.5.1997
Zánik funkce 3.5.2002
Adresa: Petrohradská 2380 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Mareš 5.9.2002 - 26.11.2002
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 26.9.2002
Adresa: Nádražní 118 , Chotoviny 391 37
člen dozorčí rady Ing. František Kepka 5.9.2002 - 18.9.2003
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 25.6.2003
Adresa: K Šachtě 241 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Bednář 26.11.2002 - 10.8.2004
Vznik členství 26.9.2002
Zánik členství 17.6.2004
Adresa: Tyršova 228 , Chýnov 391 55
člen dozorčí rady Ing. Filip Čapka 18.9.2003 - 13.5.2005
Vznik členství 1.7.2003
Zánik členství 11.4.2005
Adresa: Bazovského 1115/11 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Míka 5.9.2002 - 27.7.2005
Vznik členství 3.5.2002
Vznik funkce 27.5.2002
Zánik funkce 13.7.2005
Adresa: Petrohradská 2380 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Zdeněk Příbramský 13.5.2005 - 27.7.2005
Vznik členství 11.4.2005
Adresa: U Lázní 196 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Míka 27.7.2005 - 1.8.2005
Vznik členství 3.5.2005
Adresa: Petrohradská 2380 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Ing. Josef Míka 1.8.2005 - 21.6.2007
Vznik členství 3.5.2002
Zánik členství 3.5.2007
Adresa: Petrohradská 2380 , Tábor 390 03
předseda dozorčí rady Zdeněk Příbramský 27.7.2005 - 13.5.2009
Vznik členství 11.4.2005
Zánik členství 30.4.2009
Vznik funkce 13.7.2005
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: U Lázní 196 , Tábor 390 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Míka 21.6.2007 - 13.5.2009
Vznik členství 4.6.2007
Adresa: Petrohradská 2380 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Ing. Magdaléna Skluzáčková 10.8.2004 - 24.7.2009
Vznik členství 17.6.2004
Zánik členství 17.6.2009
Adresa: Okružní 296/19 , Soběslav 392 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Heinrich 13.5.2009 - 31.1.2011
Vznik členství 1.5.2009
Zánik členství 30.11.2010
Adresa: Martina Koláře 1876/12 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Ing. Magdaléna Skluzáčková 24.7.2009 - 10.6.2011
Vznik členství 17.6.2009
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Okružní 296/19 , Soběslav 392 01
předseda dozorčí rady Ing. Josef Míka 13.5.2009 - 12.6.2012
Vznik členství 4.6.2007
Zánik členství 3.6.2012
Vznik funkce 30.4.2009
Zánik funkce 3.6.2012
Adresa: Petrohradská 2380 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Ing. Ivana Batíková 31.1.2011 - 12.6.2012
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 28.5.2012
Adresa: 343 , Malšice 391 75
člen dozorčí rady Ing. Hana Curran 25.8.2011 - 9.11.2013
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Vojtěšská 211/6 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivana Batíková 12.6.2012 - 16.7.2014
Vznik členství 1.12.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 4.6.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 343 , Malšice 391 75
člen dozorčí rady Radek Šváb 12.6.2012 - 16.7.2014
Vznik členství 4.6.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 87 , Hosín 373 41
člen dozorčí rady Ing. Hana Curran 9.11.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 1.7.2011
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Vojtěšská 211/6 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Radek Šváb 16.7.2014 - 14.7.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: 87 , Hosín 373 41
předseda dozorčí rady Ing. Ivana Batíková 16.7.2014 - 11.10.2018
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 20.6.2017
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 20.6.2017
Adresa: 343 , Malšice 391 75
člen dozorčí rady Ing. Karel Kopřiva 16.7.2014 - 21.3.2019
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.10.2018
Adresa: 80 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Mgr. Dana Štegerová 14.7.2017 - 21.3.2019
Vznik členství 1.6.2017
Adresa: Minská 2779/6 , Tábor 390 05

Vedoucí organizační složky BRISK Tábor a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Mojmír Čapka 20.11.2016
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
Jméno Ing. Mojmír Čapka 18.3.1997 - 20.11.2016
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00

Sbírka Listin BRISK Tábor a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 563/SL 77 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2015 26.6.2015 37
B 563/SL 74 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2014 3.7.2014 52
B 563/SL 67 ostatní - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 10.5.2011 13.6.2011 1
B 563/SL 66 ostatní -Záp.č.3/2010 z jednání předst Krajský soud v Českých Budějovicích 10.5.2011 13.6.2011 1
B 563/SL 65 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 3.2.2011 15.2.2011 1
B 563/SL 64 ostatní - Zápis č.1/2011 z jed.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2011 15.2.2011 1
B 563/SL 63 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 2.2.2011 1
B 563/SL 62 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2010 58
B 563/SL 61 ostatní - Zápis č.1/2010 z jedn.předst Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2010 11.6.2010 2
B 563/SL 60 výroční zpráva -r.2008-opravený výkaz zisků Krajský soud v Českých Budějovicích 5.10.2009 2
B 563/SL 59 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2009 1
B 563/SL 58 výroční zpráva r. 2008 - chybný výkaz zisků Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2009 58
B 563/SL 57 ostatní - roz.jed.akc.+zápis č.1/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2009 2
B 563/SL 56 ostatní roz. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2008 1
B 563/SL 55 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 60
B 563/SL 54 ostatní - Zápis č.1/2008 z jed.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2008 23.4.2008 1
B 563/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - Jmenování místopředs.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.9.2007 19.3.2008 1
B 563/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - Jmenování člena představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.9.2007 19.3.2008 1
B 563/SL 51 stanovy společnosti ke dni 17.7.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2007 15
B 563/SL 50 notářský zápis 129/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2007 29.8.2007 2
B 563/SL 49 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 51
B 563/SL 48 ostatní -Protokol o výsledku voleb Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2007 27.6.2007 2
B 563/SL 47 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2006 50
B 563/SL 46 notářský zápis 106/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2006 14.6.2006 128
B 563/SL 45 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2005 29.9.2005 54
B 563/SL 44 ostatní -odstoupení z fc. předsedy DR Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2005 15.8.2005 1
B 563/SL 43 ostatní - zápis č. 3/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.7.2005 15.8.2005 1
B 563/SL 42 ostatní - zápis č. 6/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2005 15.8.2005 1
B 563/SL 41 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2005 15.8.2005 4
B 563/SL 40 stanovy společnosti pl. od 8.6.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2005 15
B 563/SL 39 notářský zápis 114/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2005 1.8.2005 3
B 563/SL 37 ostatní - zápis z jedn. představenst. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2005 6.6.2005 1
B 563/SL 36 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 11.4.2005 6.6.2005 1
B 563/SL 35 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 8.4.2005 6.6.2005 1
B 563/SL 34 ostatní - Zápis č.1/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.1.2005 8.4.2005 1
B 563/SL 33 stanovy společnosti - Úpl.znění k 1.1.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.4.2005 15
B 563/SL 32 ostatní - zápis č. 9a/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2004 26.11.2004 1
B 563/SL 31 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2004 62
B 563/SL 30 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2004 23.7.2004 4
B 563/SL 29 ostatní - Zápis č.4/2003 z jedn.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2003 16.9.2003 1
B 563/SL 28 ostatní - Zápis č.3/2003 z jedn.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 16.9.2003 1
B 563/SL 27 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2003 29.7.2003 40
B 563/SL 26 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2002 29.7.2003 30
B 563/SL 25 účetní závěrka -r.2002 (Zpráva o vztazích) Krajský soud v Českých Budějovicích 4.4.2003 2
B 563/SL 24 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2002 4
B 563/SL 23 stanovy společnosti -Úplné znění k 26.9.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2002 15
B 563/SL 22 ostatní -Zápis č.1/2002 z jedn.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.9.2002 30.10.2002 1
B 563/SL 21 ostatní - Zápis z mimořádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 26.9.2002 30.10.2002 4
B 563/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 9.9.2002 3
B 563/SL 19 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 9.9.2002 1
B 563/SL 18 ostatní Protokol o výsl.volby člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 3.5.2002 9.9.2002 2
B 563/SL 17 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2002 9.9.2002 4
B 563/SL 16 stanovy společnosti - ÚZ SS k 18.5.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2002 15
B 563/SL 15 výroční zpráva -r.2000 - 2x Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2001 38
B 563/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.11.2001 15
B 563/SL 13 notářský zápis 99/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.2001 19.11.2001 12
B 563/SL 12 ostatní -Rozhodn.jedin.společníka Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2001 16.5.2001 1
B 563/SL 9 notářský zápis 9/2001 - prohl.o zal.spol. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.1.2001 27.2.2001 2
B 563/SL 11 ostatní -Podpisový vzor jednatele Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2001 1
B 563/SL 10 ostatní -Nájemní smlouva Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2001 27.2.2001 3
B 563/SL 8 účetní závěrka k 31.12.98 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.1999 23.6.1999 8
B 563/SL 7 ostatní -Zápis č.2/98 + Abdikace Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.1998 6.1.1999 2
B 563/SL 6 účetní závěrka za r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.1998 10
B 563/SL 5 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 25.11.1998 6
B 563/SL 4 notářský zápis NZ 135/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 25.11.1998 18
B 563/SL 3 účetní závěrka +výrok auditora k 31.12.96 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.3.1997 25.11.1998 9
B 563/SL 2 notářský zápis NZ 171/93 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.5.1993 25.11.1998 3
B 563/SL 1 notářský zápis NZ 983/92 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.10.1992 25.11.1998 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BRISK Tábor a.s.

IČO (identifikační číslo) 47252090
Jméno BRISK Tábor a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 11.12.1992
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 7

Sídlo BRISK Tábor a.s.

Živnosti a provozovny BRISK Tábor a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Chýnovská 487, Tábor 391 56
Identifikační číslo provozovny 1006971947
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.6.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Vožická 2068, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008197475
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 11.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Soběslavská 1114, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008197467
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 11.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna Pod viaduktem 857/71, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1008197483
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.1997

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Vožická 2068, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008197475
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.1993

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Vožická 2068, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008197475
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.1993

Živnost č. 4 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Vožická 2068, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008197475
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.1993

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.1993

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Vožická 2068, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1008197475
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.1993

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.1993

Živnost č. 8 OBCHODNÍ ČINNOST - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Vývoj a výroba technické a elektrotechnické keramiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vývoj a výroba zapalovacích svíček, žhavicích svíček a zapalovacích systémů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Diagnostika spalovacích motorů a jejich seřízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Ubytovací služby v rekreačním objektu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.12.1992
Zánik oprávnění 25.1.1994

Živnost č. 13 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 5.1.2001

Živnost č. 15 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování lyžařského vleku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1993
Zánik oprávnění 25.1.1994

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.1993
Zánik oprávnění 3.9.1996

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční doprava pro cizí potřeby v rozsahu: ákladní vnitrostátní doprava ákladní mezinárodní doprava osobní příležitostná vnitrostátní dopr.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1993
Zánik oprávnění 3.9.1996

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - vnitrostátní příležitostná osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1993
Zánik oprávnění 9.8.2013

Živnost č. 22 Vývoj a výroba sestav, podsestav a součástí motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba snímačů hladin a otáček

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Vývoj a výroba podsestav a součástí zapalování plynových kotlů a spotřebičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba motorových a přípojných vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BRISK Tábor a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Mojmír Čapka
Člen statutárního orgánu Ing. Filip Čapka
Člen statutárního orgánu Radoslava Čapková
Člen statutárního orgánu Ing. Hana Curran

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BRISK Tábor a.s.

IČO: 47252090
Firma: BRISK Tábor a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Tábor
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.11.1992

Sídlo BRISK Tábor a.s.

Sídlo: Vožická 2068, Tábor 390 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla
Elektrické instalace
Ostatní stavební instalace
Silniční nákladní doprava
Poradenství v oblasti řízení
tracking image