Firma BOTAS a.s. IČO 00013595


BOTAS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BOTAS a.s. (00013595) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Smetanova 842, Skuteč 539 73. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 1991 a je stále aktivní. BOTAS a.s. má celkem čtyři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o BOTAS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BOTAS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BOTAS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BOTAS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BOTAS a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 148
IČO (identifikační číslo osoby) 00013595
Jméno BOTAS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.3.1991
Počet členů statutárního orgánu: 1 6.8.2014
Počet členů správní rady: 1 6.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.8.2014
Jediný akcionář dne 24. 6. 2014 rozhodl o snížení základního kapitálu, které bude provedeno zjednodušeným režimem v souladu s ustanovením § 544 ZOK změnou jmenovité hodnoty jedné akcie z původní hodnoty 420,-- Kč (slovy: čtyři sta dvacet korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a vydáním nových akcií. 6.8.2014
Mimořádná valná hromada dne 17.12.2013 přijala tato rozhodnutí: A) o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře usnesením tohoto znění: „Valná hromada společnosti BOTAS a.s. schvaluje: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti BOTAS a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost BENAL s.r.o., IČ 604 73 746, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26234 (dále j en „hlavní akcionář“ či “ BENAL s.r.o.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 188.417 (jedno sto osmdestát osm tisíc čtyři sta sedmnáct) kusů listinných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 420,- Kč (čtyři sta dvacet korun českých) pořadových čísel: 000001-000130, 000450-000457, 001152-001159, 003404-153186, 153449-153725, 155469-156527, 168236-205387. Z uvedeného vyplývá, že BENAL s.r.o. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 79.135.140,-- Kč (sedmdesát devět milionů jedno sto třicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých), což představuje podíl 91,74 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b )Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, to je 16.970 (šestnáct tisíc devět set sedmdesát) kusů akcií, pořadová čísla: 000131-000449, 000458-001151, 0011 60-003403, 153187-153448, 153726-155468, 156528-168235, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře, to je společnost BENAL s.r.o., IČ 604 73 746, se sídlem Praha 1, Malostranské nám. 14, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26234. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 107,90 Kč (jedno sto sedm korun českých a devadesát haléřů) za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 420,- Kč (čtyři sta dvacet korun českých), emitovanou společno stí BOTAS a.s. Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem číslo 6-20/2013 ze dne 10. listopadu 2013, vypracovaného znalcem, kterým je Mgr. Jana Fialová, se sídlem Točitá 1964/34, Praha 4, IČ: 25804685 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil metodu majetkovou a porovnávací a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění dle předchozího odstavce bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. d) Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií ostatními akcionáři a výplatu protiplnění Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů Společnosti odlišní od hlavního akcionáře (dosavadní akcionáři) je předloží Společnosti do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva, a to prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE F INANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 277 58 419, tel. 538 705 742, 538 705 773, každé pracovní pondělí a středu od 9:00 do 12:00 hod. nebo od 13:00 do 16:00 hod., popřípadě v dodatečné lhůtě, která bude určena v souladu s § 183l odst. 6 obchodního zákoníku. Po uplynutí této dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Protiplnění bude po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře po splnění podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku týkajících se předložení účast nických cenných papírů Společnosti daného akcionáře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů. Protiplnění bude vyplaceno oprávněným osobám v korunách českých, a to dle volby oprávněné osoby buď na náklady hlavního akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou osobou při předání akcií Společnosti, anebo na náklady dané oprávn ěné osoby poštovní poukázkou zaslanou na adresu jí uvedenou při předání akcií Společnosti. Protiplnění bude vždy poskytnuto vlastníkovi daných akcií k okamžiku přechodu akcií, jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. 7.1.2014 - 6.8.2014
Valná hromada schvaluje snížení základního jmění akciové společnosti z dosavadních 205,387.000,- Kč o částku 119,124.460,- Kč na novou výši 86,262.510,- Kč z důvodu vypořádání ztrát společnosti z minulých let a to snížením nominální hodnoty jedné akcie z dosavadních 1.000,- Kč za akcii na novou výši 420,- Kč. 14.6.2001 - 26.3.2002
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 10.9.1992. 8.6.1993
Základní jmění společnosti je rozvrženo na 203.334 akcií na majitele v nominální hodnotě po Kč 1.000,-- a 2.053 akcií na jméno v nominální hodnotě po Kč 1.000,-- (zaměstnavatelské akcie). 8.6.1993 - 5.5.1994
Zapisuje se úmysl akciové společnosti snížit základní jmění na částku Kč 205.387.000,-- (par. 213/4 obz.). 3.6.1993 - 5.5.1994
Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 2.3.1993. 28.5.1993
Dodatek ke stanovám schválen dne 13.1.1993. 10.3.1993
Dodatek ke stanovám schválen dne 13.1.1993. 10.3.1993 - 10.3.1993
Podle rozhodnutí valné hromady z 12.3.1992 zapisuje se změna stanov v rozsahu uvedeném v rozhodnutí založeném v této vložce. 13.4.1992
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě § 25 zák.č. 104/90 Sb. o akciových společnostech zakladatelským plánem ze dne 13.3.1991 jednorázově jedním zakladatelem. 31.3.1991
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány představenstvo jako statutární orgán společnosti. 31.3.1991 - 10.3.1993
Podepisování : Podepisování za společnsot se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen představenstva. 31.3.1991 - 10.3.1993
Základní kapitál: 31.3.1991 - 10.3.1993
Základní kapitál: Základní kapitál akciové společnosti činí 215 700 000,-Kčs, je na něj vydána 1 akcie o stejné nominální hodnotě. Akcie zní na jméno. Základní kapitál obsahuje část majetku zakládající akciové společnosti Obuvnický průmysl - Svit, Zlín, která je prezentována stávající vnitřní strukturální jednotkou Botana Skuteč. 31.3.1991 - 8.6.1993

Kapitál BOTAS a.s.

zakladni jmění 41 077 400 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.8.2014
zakladni jmění 86 262 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.2002 - 6.8.2014
zakladni jmění 205 387 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.5.1994 - 26.3.2002
zakladni jmění 215 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.6.1993 - 5.5.1994

Akcie BOTAS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 205 387 6.8.2014
Kmenové akcie na majitele 420 Kč 205 387 7.8.2006 - 6.8.2014
Akcie na majitele 420 Kč 205 387 26.3.2002 - 7.8.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 205 387 12.9.1995 - 26.3.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 053 5.5.1994 - 12.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 203 334 5.5.1994 - 12.9.1995

Sídlo BOTAS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Smetanova 842 , Skuteč 539 73 12.10.2016
Adresa Smetanova 842 , Skuteč 539 73 12.2.2002 - 12.10.2016
Adresa Skuteč Česká republika
31.3.1991 - 12.2.2002

Předmět podnikání BOTAS a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.8.2014
Zámečnictví, nástrojařství 6.8.2014
Silniční motorová doprava 17.1.1995 - 6.8.2014
Vývoj, výroba obuvi a jejich komponentů vč. jejich oprav 16.11.1994 - 6.8.2014
Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.11.1994 - 6.8.2014
Výroba nástrojů 16.11.1994 - 6.8.2014
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 16.11.1994 - 6.8.2014
Vyšívání a značení výrobků na textil, useň a další materiály vč.propagačních 16.11.1994 - 6.8.2014
Hostinská činnost 16.11.1994 - 6.8.2014
Rozšířený předmět činnosti: -velkoobchodní prodej obuvi 3.1.1992 - 16.11.1994
Rozšířený předmět činnosti: -poskytování finančích služeb zaměstnancům a.s. - útvar vnitropodnikového spoření 2.12.1991 - 16.11.1994
-zámečnické, kovoobráběcí, truhlářské, vodoinstalatérské, topenářské, stavební a zemní práce 31.3.1991 - 16.11.1994
-oprava kancelářských strojů 31.3.1991 - 16.11.1994
-údržba a opravy základních prostředků, strojů a zařízení 31.3.1991 - 16.11.1994
-poskytování služeb výpočetní techniky a rozvoj ASŘ 31.3.1991 - 16.11.1994
-maloobchodní prodej obuvi, textilních výrobků a punčochového zboží 31.3.1991 - 16.11.1994
-prodej náhradních dílů a doplňkových potřeb k vyráběné obuvi, prodej zbytku usní, případně dalších nepotřebných materiálů 31.3.1991 - 16.11.1994
-provozování osobní a nákladní přepravy 31.3.1991 - 16.11.1994
-provozování kulturních, sociálních a ubytovacích služeb 31.3.1991 - 16.11.1994
-opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky tlakových nádob, elektrických zařízení a rozvaděčů, zvedacích zařízení v rámci oprávnění udělených podle zvláštních předpisů 31.3.1991 - 16.11.1994
-výroba vysekávacích nožů za tepla, za studena 31.3.1991 - 16.11.1994
-příprava učňovského dorostu 31.3.1991 - 16.11.1994
-propagační činnost, fotografické, rozmnožovací a tiskařské práce 31.3.1991 - 16.11.1994
-knihařské a grafické práce 31.3.1991 - 16.11.1994
-vydávání informačního časopisu akciové společnosti 31.3.1991 - 16.11.1994
-opravy obuvi záruční a pozáruční 31.3.1991 - 16.11.1994
-výroba plastových dílců 31.3.1991 - 16.11.1994
-komplexní výkon zahraničně obchodní činnosti 31.3.1991 - 16.11.1994
-závodní a restaurační stravování, provádění služeb a prací pro obyvatelstvo 31.3.1991 - 16.11.1994
-výkon obchodních činností souvisejících se zabezpečováním zahraničních kooperací, realizací dvou a více stranných smluv o zahraniční vědeckotechnické a hospodářské spolupráci a se zřizováním společných podniků afilací 31.3.1991 - 16.11.1994
-prodej sportovních a doplňkových potřeb 31.3.1991 - 16.11.1994
-prodej partiové obuvi 31.3.1991 - 16.11.1994
-vývoj, výroba a prodej obuvi, bruslařských kompletů, textilních plastových a jiných materiálů a polotovarů pro výrobu a opravy obuvi, zařízení a náhradních dílů a další pomocná výroba 31.3.1991 - 16.11.1994
-ověřování vzorků a výrobků v laboratoři 31.3.1991 - 16.11.1994
-výroba a prodej tepelné a jiné energie, spalování odpadových hmot, 31.3.1991 - 16.11.1994

vedení firmy BOTAS a.s.

Statutární orgán BOTAS a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. Společnost může zastupovat též prokurista v rozsahu udělené prokury. 6.8.2014 - 20.10.2014
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda, případně člen představenstva na základě udělené písemné plné moci představenstvem nebo prokurista v rozsahu prokury. K natištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 6.8.2014 - 20.10.2014
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda, případně člen představenstva na základě udělené písemné plné moci představenstvem nebo prokurista v rozsahu prokury. K natištěnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. 22.1.1996 - 6.8.2014
Zastupování a podepisování: Společnost jedná navenek v plném rozsahu svým statutárním orgánem, nebo samostatně každým členem představenstva na základě udělené plné moci představenstvem. Společnost zastupují vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány jejich zástupci, t.j. osoby, které k tomu byly písemně zmocněny v rozsahu uvedeném ve zmocnění. Za společnost podepisuje předseda, nebo společně místopřed seda a jeden člen představenstva, případně člen představen stva na základě udělené písemné plné moci představenstvem nebo prokurista v rozsahu prokury. K natištěnému, nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. Ti členové představenstva, kteří jsou písemně zmocněni, aby zavazovali společnost, se zapisují zvlášť do obchodního rejstříku a přikládá se jejich podpisový vzor. Jejich podpis na podpisovém vzoru musí být úředně ověřen. Tímto není nijak dotčena rozhodovací pravomoc představenstva, jako kolektivního orgánu. 12.9.1995 - 22.1.1996
Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány představenstvo jako statutární orgán společno- sti. Dále prokurista společnosti v rozsahu prokury. Podepisování: Podpeisování za společnost se děje tak, žek vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. V době nepřítomnosti předsedy prokurista. 10.3.1993 - 12.9.1995
statutární ředitel Ing. František Nestával 6.8.2014
Vznik funkce 6.8.2014
Adresa: Hadravská 786/13 , Praha 153 00
předseda představenstva Ing. Miroslav Pospíšil 31.3.1991 - 10.3.1993
Adresa: Sládkova 864 , Skuteč 539 73
místopředseda představenstva Ing. Aleš Navrátil 31.3.1991 - 10.3.1993
Adresa: Sládkova 864 , Skuteč 539 73
člen představenstva Ing. Jan Drahokoupil 31.3.1991 - 10.3.1993
Adresa: Václavská 618 , Chrudim 537 01
člen představenstva Ing. Petr Chudoba 31.3.1991 - 10.3.1993
Adresa: Kladská 1489/5 , Praha 120 00
člen představenstva Vlastimil Rožek 31.3.1991 - 10.3.1993
Adresa: Jeremenkova 960/48 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Ivan Vohlmut 10.3.1993 - 21.1.1994
Adresa: Svatoslavova 344/39 , Praha 140 00
Člen představenstv a Ing. Jiří Hrbáček 10.3.1993 - 21.1.1994
Adresa: Jana Wericha 346/11 , Havířov 736 01
Člen představenstva Ing. Jana Matějčková 10.3.1993 - 21.1.1994
Adresa: Hřeb enova 30 , Praha 10 Česká republika
Člen představenstva Doc.Ing. Jiří Pokorný CSc. 21.1.1994 - 16.11.1994
Adresa: Příběnická 977/8 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Věra Soukupová 10.3.1993 - 12.9.1995
Adresa: V Štíhlách 1313/8 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Josef Bureš 10.3.1993 - 12.9.1995
Adresa: Sládkova 862 , Skuteč 539 73
Člen představenstva JUDr. Vladimír Elleder 21.1.1994 - 12.9.1995
Adresa: Šmeralova 178/1 , Praha 170 00
Předseda představenstva Ing. Aleš Navrátil 10.3.1993 - 22.1.1996
Adresa: Sládkova 864 , Skuteč 539 73
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Fuks 10.3.1993 - 22.1.1996
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Milan Horský 21.1.1994 - 22.1.1996
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
Člen představenstva Ing. Petr Lajžner 16.11.1994 - 22.1.1996
Adresa: M. Bureše 811 , Polička 572 01
Člen představenstva Ing. Ladislav Řehák 12.9.1995 - 22.1.1996
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Věra Soukupová 12.9.1995 - 22.1.1996
Adresa: Řešovská 567/28 , Praha 181 00
Člen představenstva JUDr. Vladimír Elleder 12.9.1995 - 22.1.1996
Adresa: Dvoudílná 479/17 , Praha 190 00
Předseda představenstva Ing. František Nestával 22.1.1996 - 12.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Hadravská 786/13 , Praha 153 00
Místopředsedkyně představenstva Ing. Dagmar Benešová 22.1.1996 - 12.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Na Veselí 1202/4 , Praha 140 00
Člen představenstva Ing. Milan Horský 22.1.1996 - 12.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Ke dvoru 781/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Václav Kořenář CSc. 22.1.1996 - 7.8.2006
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Rakovského 3164/12 , Praha 143 00
Člen představenstva Alois Kašpar 22.1.1996 - 7.8.2006
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Dobrovského 873/30 , Praha 170 00
Předseda představenstva Ing. Petr Lajžner 12.2.2002 - 7.8.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 23.6.2006
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: M. Bureše 811 , Polička 572 01
Místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Pyskatý 12.2.2002 - 7.8.2006
Vznik členství 29.6.2001
Vznik funkce 29.6.2001
Adresa: 1. máje 145 , Řečany nad Labem 533 13
Člen představenstva PaeDr. Petr Štainigl 12.2.2002 - 7.8.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Havířská 1129 , Nýřany 330 23
Předseda představenstva Ing. Petr Lajžner 7.8.2006 - 28.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Hegerova 141 , Polička 572 01
Místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Pyskatý 7.8.2006 - 28.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: 1. máje 145 , Řečany nad Labem 533 13
Člen představenstva PaeDr. Petr Štainigl 7.8.2006 - 28.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Adresa: U Kovárny 728 , Vejprnice 330 27
předseda představenstva Ing. Petr Lajžner 28.7.2011 - 4.1.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: Hegerova 141 , Polička 572 01
místopředseda představenstva Mgr. Miroslav Pyskatý 28.7.2011 - 4.1.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: 1. máje 145 , Řečany nad Labem 533 13
člen představenstva PaeDr. Petr Štainigl 28.7.2011 - 4.1.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 6.8.2014
Zánik funkce 6.8.2014
Adresa: U Kovárny 728 , Vejprnice 330 27
předseda představenstva Petr Štainigl 4.1.2013 - 6.8.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 6.8.2014
Vznik funkce 18.12.2012
Zánik funkce 6.8.2014
Adresa: U Kovárny 728 , Vejprnice 330 27
člen představenstva Věra Sázavská 4.1.2013 - 6.8.2014
Vznik členství 18.12.2012
Zánik členství 6.8.2014
Adresa: Janského 2367/97 , Praha 155 00

Dozorčí rada BOTAS a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Hrbáček 28.9.1995 - 22.1.1996
Adresa: K tůni 773/1 , Praha 142 00
Jméno PhDr. Josef Kubát 28.9.1995 - 22.1.1996
Adresa: Amforova 1866 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Jméno Ing. Ladislav Řehák 22.1.1996 - 24.6.1998
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
Jméno Ing. Janka Píšová 22.1.1996 - 24.6.1998
Adresa: Šimonova 1109/3 , Praha 163 00
Jméno JUDr. Vladislav Vrba 24.6.1998 - 12.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Notečská 561/16 , Praha 181 00
Jméno PaeDr. Petr Štainigl 24.6.1998 - 12.2.2002
Zánik členství 29.6.2001
Adresa: Havířská 1129 , Nýřany 330 23
Jméno Ing. František Nestával 12.2.2002 - 7.8.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Hadravská 786/13 , Praha 153 00
Jméno Ing. Dagmar Benešová 12.2.2002 - 7.8.2006
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 23.6.2006
Adresa: Na Veselí 1202/4 , Praha 140 00
Jméno Ladislav Mrázek 28.9.1995 - 28.7.2011
Zánik členství 31.5.2011
Adresa: Sládkova 860 , Skuteč 539 73
předseda dozorčí rady Ing. František Nestával 7.8.2006 - 28.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Hadravská 786/13 , Praha 153 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Dagmar Benešová 7.8.2006 - 28.7.2011
Vznik členství 23.6.2006
Zánik členství 15.6.2011
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 15.6.2011
Adresa: Na Veselí 1202/4 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Miroslav Hegr 28.7.2011 - 1.6.2012
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Na Vlaštovce 796 , Skuteč 539 73
předseda dozorčí rady Ing. František Nestával 28.7.2011 - 4.1.2013
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: Hadravská 786/13 , Praha 153 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Dagmar Benešová 28.7.2011 - 6.8.2014
Vznik členství 15.6.2011
Zánik členství 6.8.2014
Vznik funkce 15.6.2011
Zánik funkce 6.8.2014
Adresa: Na Veselí 1202/4 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ladislav Zdražil 1.6.2012 - 6.8.2014
Vznik členství 1.5.2012
Zánik členství 6.8.2014
Adresa: Sládkova 861 , Skuteč 539 73

Prokura BOTAS a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Dagmar Benešová 6.8.2014
Adresa: Na Veselí 1202/4 , Praha 140 00
Jméno Ing. Josef Bureš 10.3.1993 - 17.1.1995
Adresa: Sládkova 862 , Skuteč 539 73
Jméno Ing. Petr Lajžner 17.1.1995 - 7.8.2006
Adresa: M. Bureše 811 , Polička 572 01
Jméno Ing. Petr Lajžner 7.8.2006 - 4.1.2013
Adresa: Hegerova 141 , Polička 572 01
Jméno František Nestával 4.1.2013 - 6.8.2014
Adresa: Hadravská 786/13 , Praha 153 00

Sbírka Listin BOTAS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 148/SL 53 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka [2013], zpráva auditora NZ 525/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2014 16.7.2014 19.8.2014 43
B 148/SL 52 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2013 20.12.2013 9.1.2014 18
B 148/SL 51 notářský zápis NZ 421/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2013 20.12.2013 9.1.2014 66
B 148/SL 50 ostatní zápis z VH,ds Krajský soud v Hradci Králové 14.6.2013 10.7.2013 17.7.2013 11
B 148/SL 49 výroční zpráva [2012] ds Krajský soud v Hradci Králové 25.3.2013 10.7.2013 17.7.2013 16
B 148/SL 47 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2012 20.7.2012 20.7.2012 35
B 148/SL 45 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápisy z DR,představenstva) Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2011 3.8.2011 10
B 148/SL 44 ostatní zápis z VH,el. Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2011 21.7.2011 29.7.2011 4
B 148/SL 43 výroční zpráva 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2011 21.7.2011 29.7.2011 8
B 148/SL 42 účetní závěrka 2010,el. Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2011 21.7.2011 29.7.2011 14
B 148/SL 40 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 24.5.2010 3.8.2010 13.9.2010 8
B 148/SL 39 ostatní zápis z VH, el. Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2010 3.8.2010 13.9.2010 3
B 148/SL 37 ostatní zápis z VH,el Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2009 28.7.2009 28.7.2009 3
B 148/SL 36 výroční zpráva 2008,el Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2009 28.7.2009 28.7.2009 8
B 148/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2008 18.7.2008 18
B 148/SL 34 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2008 18.7.2008 3
B 148/SL 29 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2006 21.7.2006 21.7.2006 7
B 148/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, výroční zpráva, podpisové vzory - za r. 2005, NZ 290/2006 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2006 21.7.2006 21.7.2006 77
B 148/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva r.04 Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2005 20.7.2005 20.7.2005 49
B 148/SL 26 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2004 2.7.2004 2.7.2004 49
B 148/SL 25 ostatní, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2003 22.7.2003 22.7.2003 65
B 148/SL 24 ostatní, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2002 22.7.2002 22.7.2002 36
B 148/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2002 26.11.2001 26.11.2001 18
B 148/SL 14 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 27
B 148/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2001 1.8.2001 1.8.2001 18
B 148/SL 21 notářský zápis - NZ 243/2001 Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2001 1.8.2001 1.8.2001 19
B 148/SL 20 ostatní - hlas. řád + zápisy různé Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2001 1.8.2001 1.8.2001 34
B 148/SL 19 stanovy společnosti - návrh změny stanov Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2001 1.8.2001 1.8.2001 18
B 148/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2001 1.8.2001 1.8.2001 13
B 148/SL 16 podpisové vzory - 4x Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2001 1.8.2001 1.8.2001 4
B 148/SL 15 účetní závěrka - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2000 15.9.2000 15.9.2000 13
B 148/SL 13 notářský zápis - NZ 77/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2000 15.9.2000 15.9.2000 8
B 148/SL 11 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2000 15.9.2000 15.9.2000 3
B 148/SL 10 ostatní - zápis z VH,jednací a hlas.ř. Krajský soud v Hradci Králové 14.9.2000 15.9.2000 15.9.2000 11
B 148/SL 5 ostatní - zápis z jednání VH + příl. Krajský soud v Hradci Králové 11.10.1999 3.12.1999 3.12.1999 9
B 148/SL 4 notářský zápis - NZ 534/99 + Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 11.10.1999 3.12.1999 3.12.1999 17
B 148/SL 7 ostatní - Zpráva auditora (audit 1998) Krajský soud v Hradci Králové 17.6.1999 30.8.1999 30.8.1999 18
B 148/SL 9 notářský zápis - NZ 120/2000 Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2000 2
B 148/SL 8 notářský zápis - NZ 77/2000 Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2000 8
B 148/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1997 11
B 148/SL 2 notářský zápis - NZ 425/97 + Stanovy Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1997 21
B 148/SL 1 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1997 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BOTAS a.s.

IČO (identifikační číslo) 00013595
Jméno BOTAS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Chrudim
Vznik první živnosti: 16.12.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 2

Sídlo BOTAS a.s.

Živnosti a provozovny BOTAS a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Smetanova 842, Skuteč 539 73
Identifikační číslo provozovny 1007135824
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.2.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Smetanova 847, Skuteč 539 73
Identifikační číslo provozovny 1011554844
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

Zahájení provozování 16.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Smetanova 843, Skuteč 539 73
Identifikační číslo provozovny 1011554836
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Zahájení provozování 16.12.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Smetanova 843, Skuteč 539 73
Identifikační číslo provozovny 1011554836
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.1994

Živnost č. 3 Vývoj a výroba obuvi

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 6.10.1998

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1994
Zánik oprávnění 29.11.2012

Živnost č. 7 Nakládání s ostatními a speciálními odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Vyšívání a značení výrobků na textil, useň a další materiály včetně propagačních

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.1995
Zánik oprávnění 29.11.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BOTAS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. František Nestával

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BOTAS a.s.

IČO: 00013595
Firma: BOTAS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Chrudim
Základní územní jednotka: Skuteč
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.5.1991

Sídlo BOTAS a.s.

Sídlo: Smetanova 842, Skuteč 539 73

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba oděvů
Výroba obuvi
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Specializované návrhářské činnosti
Opravy obuvi a kožených výrobků
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image