Firma BORSAY a.s. IČO 00541397


BORSAY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BORSAY a.s. (00541397) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Husova 1444, Tábor 390 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 1990 a je stále aktivní. BORSAY a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o BORSAY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BORSAY a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BORSAY a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BORSAY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BORSAY a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1248
IČO (identifikační číslo osoby) 00541397
Jméno BORSAY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.9.1990
Usnesení valné hromady společnosti ze dne 29. 9. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti: Z důvodu plnění ustanovení § 161, 161b a 213 obch. zák. se základní kapitál obchodní společnosti SINCOM Leasing, a.s., se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 005 41 397, snižuje z dosavadní výše 72,600.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milióny šest set tisíc Kč) o částku 21,700.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milión sedm set tisíc Kč) na základní kapitál ve výši 50,900.000,- Kč (slovy: padesát miliónů devět set tisíc Kč). Částka, o niž bude snížení provedeno, bude řešena (započtena) v rámci vlastního kapi-tálu společnosti. Snížení bude provedeno pouze s využitím vlastních akcií v majetku společnosti, t.j. 217 ks (slovy: dvou set sedmnácti kusů) kmenových, nekótovaných (neregistrovaných) akcií v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to tak, že tyto akcie budou zničeny. Základní kapitál nebude snižován vzetím akcií z oběhu na základě losování ani na zá-kladě návrhu akcionářům dle § 211 odst. 1 písm. a/ a § 213c obch. zák. 22.10.2010
Obchodní společnost SINCOM Leasing , a.s., Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97 je jako nástupnická společnost univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti CF IMMO 7 spol. s r.o. se sídlem Tábor, Huso va čp. 1444,PSČ 390 02,IČ 47 12 51 95, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu C, vložce 11146, když podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 15.12.2003 s rozhodným dnem sloučení 1.8.2003 na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 22.12.2003
Valná hromada obchodní společnosti SINCOM Leasing, a. s. rozhodla, že snižuje základní kapitál obchodní společnosti SINCOM Leasing, a. s. o částku 9.400.000 Kč, slovy devětmilionůčtyřistatisíc korun českých takto: 1. a) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu obchodní společnosti SINCOM Leasing, a. s. je úhrada ztráty předchozích let. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 9.400.000 Kč, slovy devětmilionůčtyřistatisíc korun českých, což odpovídá podílů 11,46 % na základním kapitálu, bude po splnění zákonných podmínek vyplacena akcionářům. Při tomto snížení základního kapitálu se připouští započtení pohledávek, které má společnost SINCOM Leasing, a. s. vůči svým akcionářům a pohledávek, které vzniknou akcionářům vůči společnosti SINCOM Leasing, a. s. z důvodu snížení základního kapitálu. b) Rozsah snížení základního kapitálu Dosavadní základní kapitál společnosti ve výši 82.000.000,- Kč, slovy osmdesát dva miliony korun českých, se snižuje o částku ve výši 9.400.000,- Kč, slovy devětilionůčtyřistatisíc korun českých, což odpovídá podílů 11,46 % na dosavadním základním kapitálu společnosti. Počet kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se snižuje z počtu 820 kusů o 94 kusů. Základní kapitál po snížení bude činit 72.600.000,- Kč, slovy sedmdesátdvamilionyšestsettisíc korun českých, počet kmneových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude po snížení základního kapitálu činit 726 kusů. c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno Základní kapitál společnosti SINCOM Leasing, a. s. bude snížen o pevnou částku ve výši 9.400.000 Kč, slovy devětmilionůčtyřistatisíc korun českých. Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům, kterým je veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti SINCOM Leasing, a. s. určený všem akcionářům společnosti. Společnost SINCOM Leasing, a.s. v tomto návrhu projeví vůli nabýt od akcionářů akcie společnosti SINCOM Leasing, a. s. za účelem snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu tohoto snížení. Společnost SINCOM Leasing, a. s. učiní veřejnou nabídku na koupi akcií společnosti SINCOM Leasing, a. s. za účelem snížení základního kapitálu až poté, co představenstvo společnosti SINCOM Leasing, a. s. zpracuje písemné stanovisko k veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií, v němž se vyjádří k tomu, zda je tento návrh v souladu se zájmy akcionářů, zaměstnanců a věřitelů společnosti SINCOM Leasing, a. s., přičemž toto stanovisko věcně zdůvodní. Veřejný nárh smlouvy o koupi akcií společnost SINCOM Leasing, a. s. písemně oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem na adresu jejich sídla nebo bydliště a uveřejní v Mladé frontě Dnes. Součástí tohoto oznámení a uveřejnění bude písemné stanovisko předstvenstva společnosti SINCOM Leasing, a. s. k veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií. Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude omezen na 94 kusů akcií. Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií bude nejméně obsahovat a) zákonem požadované označení navrhovatele společnost SINCOM Leasing, a. s. se sídlem Husoa č. p. 1444, PSČ 390 02 IČ: 00541397 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B., vložka 1248 b) zákonem požadované označení akcií emitent: SINCOM Leasing, a. s. kmenová akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě c) cenu za jednu akcii a zppůsob jejího určení 100.000 Kč, slovy jednostotisíc korun čekých, tj. ve výši jejich nominální hodnoty d) způsob oznámení o přijetí návrhu smlouvy o koupi akcií Smlouva o koupi akcií bude uzavřena doručením známení o přijetí návrhu osobně nebo formou doporučeného dopisu na adresu navrhovatele - společnosti SINCOM Leasing, a. s. s odkazem na tento návrh. Podpis zájemce - akcionáře musí být v oznámení o přijetí návrhu úředně ověřen. Doručené oznámení o přijetí návrhu musí obsahovat odkaz na zveřejněný nárh, označení zájemce včetně rodného čísla, identifikačního čísla, jména, sídla osob oprávněných jednat za právnickou osobu, počet akcií nabízených k prodeji za stanovenou cenu, četsné prohlášení zájemce, že je vlastníkem nabízených akcií, že tyto akcie nejsou a po dobu závaznosti návrhu nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob ani zástavami a že není žádná překážka původu těchto akcií, jakož i jejich převodu a že se zavazuje předložit fyzicky listinné akcie navrhovateli po vyzvání z jeho strany způsobem a ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právnické osoby dále připojí výpis z obch odního rejstříků či jiné odpovídající dokumenty osvědčující oprávnění osob jednat a podepisovat za společnost. e) dobu závaznosti návrhu smlouvy o koupi akcií Návrh bude závazný po dobu čtyř týdnů ode dne jeho uveřejnění v Mladé frontě Dnes. Doba závaznosti nabídky bude prodloužena o dalších deset pracovních dnů ode dne oznámení jejích výsledků za obdoí čtyř týdnů od uveřejnění v Mladé frontě Dnes. f) postup při převodu akcií a podmínky placení kupní ceny Zájemce bude povinen předložit listinné akcie navrhovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení jeho výzvy k předložení akcií. Navrhovatel doručí zájemci tuto výzvu nejdříve po dni zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. Náklady související s uzavřením smlouvy o koupi nese navrhovatel. Kupní cena bude splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základníhi kapitálu do obchodního rejstříku. g) pravidla postupu podle § 183a odst. 8 obchodního zákoníku Každý akcionář, který nabídku přijme, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do uplynutí doby závaznosti nárhu. h) záměr navrhovatele společnosti SINCOM Leasing, a. s. týkající se budoucí činnosti společnosti Společnost SINCOM Leasing, a. s. bude dále pokračovat ve svých dosavadních podnikatelských aktivitách, přičemž nosnou aktivitou je a nadále bude leasing. i) zdroje a způsob financování ceny Financování kupní ceny bude zajištěno ze zdrojů navrhovatele. Připouští se započtení pohledávek, které má společnost SINCOM Leasing, a. s. vůči svým akcionářům a pohledávek, které vzniknou akcionářům vůči společnosti SINCOM Leasing, a. s. z důvodu snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo společnosti oznámí rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem zápisu usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s výzvou, aby přihlásili své pohledávky, které nebyly v době doručení výzvy nebo v době jejího druhého zveřejnění splatné, s tím, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo řádně zajištěno. Současně s tímto oznámením představenstvo společnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu zveřejní v Obchodním věstníku, a to nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou, aby věřitelé společnosti přihlásili své pohledávky s tím, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo řádně zajištěno. Po uplynutí devadesáti dnů od doručení oznámení všem známým věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, podá představenstvo společnosti návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodní rejstříku. Ke snížení základního kapitálu dojde dnem jeho zápisu do bochdoního rejstříku. e) Údaj, zda jde o úplatné či bezúplatné vzetí akcií do oběhu, výše úplaty a způsob jejího určení Úplata se stanoví ve výši 100.000 Kč, slovy jednostotisíc korun českých za jednu akcii. f) Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti Zájemce bude povinnen předložit listinné akcie navrhovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení jeho výzvy k předložení akcií. Navrhovatel doručí zájemci tuto výzvu nejdříe po dni zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obchodního zákoníku. 7.8.2002 - 19.12.2002
2. Základní kapitál společnosti nebude snížen pod minimální výši základního kapitálu akciové společnosti, která je stanovena v § 162 odst. 3 obchodního zákoníku. 7.8.2002 - 19.12.2002
3. Snížením základního k apitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů společnosti SINCOM Leasing, a. s. 7.8.2002 - 19.12.2002
4. Toto usnesení valné hromady se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo společnosti SINCOM Leasing, a.s., a. s. do 30 dnů od usnesení valné hromady 7.8.2002 - 19.12.2002
Na společnost SINCOM Leasing, a.s. se sídlem Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě fúze sloučením jmění společnosti SINCOM a.s. se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 25 15 66 41, jako zanikající společnosti. Společnost SINCOM Leasing, a.s. se sídlem Tábor, Husova č.p. 1444, PSČ 390 02, IČ 00 54 13 97 je právním nástupcem společnosti SINCOM a.s. se sídlem Tábor, Husova 1444, IČ 25 15 66 41. 26.6.2002
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 18.12.2000 o sloučení obchodní společnosti CF IMMO 1, a.s., se společností Corfin, leasing., fin. a obchod. spol., a.s. Praha s právním nástupnictvím společnosti Corfin, leasing, fin. a obchod. spol., a.s. 30.4.2001
1) Zvyšuje se základní jmění společnosti z dosavadní výše 1,005.600,- Kč o částku 850,169.922,- Kč na novou výši a to 851,175.522,- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 2) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním sedmi kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 121,452.846,- Kč na jednu akcii. Emisní kurs vydávaných akcií je 121,452.846,- Kč na jednu akcii. 3) V souladu s ust. § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo akcionáře na upsání nových akcií a to vzhledem k tomu, že je v důležitém zájmu společnosti zabránit vzniku hrozící kumulované ztráty a velmi rychle, cestou kapitalizace pohledávek ve značné výši, kterou vůči společnosti má její věřitel a to společnost CF IMMO 1 a.s. se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, IČ: 26155192 snížit zadlužení společnosti z předchozích let. 4) Nové akcie budou nabídnuty ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obch. zák. k upsání předem určenému zájemci, konkrétně věřiteli společnosti, který má za společností podle jejích účetních výkazů splatné, nesporné a nepromlčené pohledávky ve výši 850,169.922,- Kč. Tímto věřitelem je obchodní společnost CF IMMO 1 a.s. se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, IČ: 26155192, která splatí upsané akcie nepeněžitým vkladem formou kapitalizace svých pohledávek a to v jejich nominální hodnotě, tj. nepeněžitý vklad v hodnotě 850,169.922,- Kč. 5) Akcie mohou být upsány v sídle společnosti Praha 8, Střelničná 8/1680 ve lhůtě 15 dnů od právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. K upsání dojde v souladu s ustanovením § 59 odst. 7 obch. zák. vkladem pohledávek společnosti CF IMMO 1 a.s. v jejich nominální hodnotě do základního jmění této společnosti. 6) Upisovatel je povinen splatit celou výše emisního kursu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 1 týdne od upsání nových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelem splacení upsaných akcií uzavře v sídle společnosti na adrese Střelničná 8/1680, Praha 8 se společnotí smlouvu o postoupení pohledávek ve smyslu ustanovení § 59 odst. 7 obch. zák. a to tak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději poslední den lhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií a s tím, že předmětem vkladu jsou pohledávky společnosti CF IMMO 1 a.s. se sídlem v Praze 8, Střelničná 8/1680, IČ: 26155192 v celkové výši 850,169.922,- Kč na základě smluv o postoupení pohledávek: - pohledávka ve výši 822,269.000,- Kč - pohledávka ve výši 26,836.456,17 Kč - pohledávka ve výši 594.467,- Kč - pohledávka ve výši 469.999,- Kč Tyto pohledávky jsou doloženy znaleckým posudkem znalkyně jmenované rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.3.1997 č.j. Spr. 3688/96 pro základní obor ekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně pro základní obor ekonomika, odvětví účetní evidence Blanky Černohorské, Srch ze dne 15.6.2000, který podala pod pořadovým číslem 4/00 znaleckého deníku a posudkem znalkyně, jmenované rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7.3.1997 č.j. Spr. 3684/96 pro základní obor ekonomika, odvětví účetní evidence a pro základní obor ekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně Bc. Heleny Strnadové ze dne 28.6.2000, který podala pod pořadovým číslem 07/00 znaleckého deníku. 14.8.2000 - 9.10.2000
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 17.12.1998 rozhodla usnesením o snížení základního jmění. Důvod snížení základního jmění: a) společnost v souladu s ustanovením § 161b odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v platném znění nabyla převodem 132 vlastních akcií o jmenovité hodnotě 58 155,-- Kč na jednu akcii, tyto nabyté akcie nehodlá zcizit, a proto v souladu s ustnovením § 161b odst. 4 obchodního zákoníku v platném lznění hodlá snížir výši základního jmění společnosti o částku 7 676 460,-- Kč, b) společnost hodlá provést úhradu neuhrazené ztráty z minulých let ve výši 388 865 520,-- Kč. Rozsah snížení základního jmění: o 396 541 980,-- Kč ze současné výše 397 547 580,-- Kč na novou výši 1 005 600,-- Kč. Způsob snížení základního jmění: a) 132 akcie nabyté společností, o jměnovité hodnotě 58 155,-- Kč na jednu akcii, které odpovídají částce 7 676 460,-- Kč, budou v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění zničeny a b) jmenovitá hodnota ostatních 6 704 akcií se v souladu s ustanovením § 213 odst. 3 a ustanovením § 213a odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění lsníží z dosavadní jmenovité hodnoty 58 155,-- Kč na jednu akcii na jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 150,-- Kč; snížení jmenovité hodnoty se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii. Lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví tak, že počíná 30. akončí 45. den od doručení výzvy představenstva společnosti k jejich předložení. 12.3.1999 - 22.12.2003
Valná hromada společnosti konaná dne 25.6.1997 rozhodla usnesením o snížení základního jmění. Důvod snížení základního jmění: Společnosti byly vráceny všechny jí vydané zaměstnanecké akcie v celkové nominální výši 500.000,- Kč, a protože nehodlá tyto akcie znovu prodávat zaměstnancům ani je jinak zcizovat, je povinna o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní jmění v souladu s ust. § 161 b odst. 4 obchodního zákoníku. Rozsah snížení základního jmění: o 500.000,- Kč, a to z 398.047.580,- Kč na 397.547.580,- Kč Způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno: zničením listinných zaměstnaneckých akcií, které má společnost ve svém majetku 8.1.1998 - 22.12.2003
Podepisování za společnost : 10.10.1993 - 30.11.1995
-podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis - společně všichni členové představenstva společnosti nebo - alespoň dva členové představenstva společnosti anebo - prokurista se samostatnou prokurou nebo společně alespoň dva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem označující prokuru. 10.10.1993 - 30.11.1995
Způsob jednání za společnost : - jménem společnosti ve všech věcech jednají společně všichni členové představenstva společnosti ( představenstvo společnosti jako celek) nebo alespoň dva členové představenstva společně, -jménem společnosti jednají rovněž prokurista se samostatnou prokurou nebo společně alespoň dva prokuristé s kolektivní prokurou. 6.10.1993 - 30.11.1995
stanovy schválené valnou hromadou dne 10.12.1992 notářský zápis ze dne 4.6.1993 o změně stanov 6.10.1993 - 22.12.2003
shora uvedená pobočka ue součástí akciové společnosti CORFIN a.s. Praha, zapsané v podnikovém rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 čj. B 217 11.2.1992 - 10.10.1993
Valná hromada rozhodla na svém zasedání dne 20.6.1991 o při- jetí nových stanov společnosti. Zároveň rozhodla o zrušení stanov z 15.8.1990 včetně dodatků z 30.8.1990 a 25.4.1991. 31.10.1991 - 22.12.2003
Rozhodnutím valné hromady společnosti konané dne 21.3.1991 bylo odsouhlaseno zvýšení základního kapitálu o 102,700.000. Kčs. 26.3.1991 - 10.10.1993
Rozhodnutím valné hromady společnosti bylo odsouhlašeno zvýšení základního kapitálu o 97.400.000.-Kčs zapsaného usnesením obv. soudu pro Prahu 1 ze dne 7. ledna 1991 se vymazává. 26.3.1991 - 10.10.1993
Ze 100% upsaného kapitálu je k 14.8.1990 splaceno 3.944.811,20 Kč což představuje více jak 30%. Generální ředitel: JUDr. František Fridrich Praha 9, Mimoňská 9/642 Doplnění údajů o zřízení: Dne 5. září 1990 zakladatelé uzavřeli doplňky k k zakladatelské smlouvě a ke stanovám. Dne 21. září 1990 byla ministrem strojí- renství a elektrotechniky povolena vyjímka ze zák. opatř. před- sednictva FS ze dne 30.8.1990 k účasti státních podniků ZETOR, Závodů přesného strojírenství a ZVÚ Hradec Králové na akciové 24.9.1990 - 10.10.1993
společnosti CORFIN pod čj. 0001/692/90. Den vzniku společnosti: 24.9.1990 24.9.1990 - 10.10.1993
údaje o zřízení: Akciová společnost CORFIN, akciová společnost (Leasingová a finančně obchodní společnost) byla založena na základě zak- ladatelské smlouvy ze dne 15.8.1990, zakladatelé uskutečnili v souladu s ust. § 25 zák. č. 104/1990 Sb. o akciových společ- nostech jednorázové založení společnosti. Uzavřeli zakladatels- kou smlouvu s tím, že se dohodli, že sami splatí celý základní kapitál, jmenovali členy představenstva a dozorčí rady a schvá- lili stanovy společnosti. 24.9.1990 - 22.12.2003

Kapitál BORSAY a.s.

zakladni jmění 50 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.6.2011
zakladni jmění 72 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2002 - 13.6.2011
zakladni jmění 82 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2002 - 19.12.2002
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.4.2002 - 26.6.2002
zakladni jmění 14 095 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.2001 - 8.4.2002
zakladni jmění 851 176 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.2000 - 30.4.2001
zakladni jmění 1 005 600 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.1.2000 - 9.10.2000
zakladni jmění 398 048 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.1.1998 - 3.11.1998
zakladni jmění 398 048 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.12.1994 - 8.1.1998
zakladni jmění 147 865 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.10.1993 - 30.12.1994
zakladni jmění 126 700 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.1992 - 6.10.1993
zakladni jmění 108 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.6.1991 - 20.7.1992
zakladni jmění 5 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.9.1990 - 12.6.1991

Akcie BORSAY a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 509 13.6.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 726 19.12.2002 - 13.6.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 820 26.6.2002 - 19.12.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 500 8.4.2002 - 26.6.2002
Akcie na jméno 14 095 100 Kč 1 18.2.2002 - 8.4.2002
Akcie na majitele 1 005 500 Kč 14 30.4.2001 - 18.2.2002
Akcie na majitele 18 143 Kč 1 30.4.2001 - 18.2.2002
Akcie na jméno 121 453 000 Kč 7 9.10.2000 - 30.4.2001
Akcie na jméno 150 Kč 6 704 31.1.2000 - 30.4.2001
Akcie na jméno 58 155 Kč 6 836 30.12.1994 - 31.1.2000
Akcie na jméno 58 155 Kč 2 534 6.10.1993 - 30.12.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 36 6.10.1993 - 3.11.1998
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 28 6.10.1993 - 3.11.1998
Akcie na jméno 50 000 Kč 2 534 20.7.1992 - 6.10.1993
Akcie na jméno 50 000 Kč 2 162 12.6.1991 - 20.7.1992
Akcie na jméno 50 000 Kč 108 24.9.1990 - 12.6.1991

Sídlo BORSAY a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Husova 1444 , Tábor 390 02 6.8.2019
Adresa Husova 1444 , Tábor 390 02 5.10.2016 - 6.8.2019
Adresa Husova 1444 , Tábor 390 02 18.2.2002 - 5.10.2016
Adresa Střelničná 1680/8 , Praha 182 00 10.10.1993 - 18.2.2002
Adresa Střelničná 1680/8 , Praha 182 00 24.9.1990 - 10.10.1993

Předmět podnikání BORSAY a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.6.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 8.10.2001 - 19.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 30.11.1995 - 19.6.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 30.11.1995 - 19.6.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 10.10.1993 - 19.6.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodů 6.10.1993 - 10.10.1993
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodje a prodej 6.10.1993 - 19.6.2009
činnost realitní kanceláře 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem průmyslového zboží 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem motorových vozidel 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel 6.10.1993 - 19.6.2009
pronájem technologií a technologických zařízení 6.10.1993 - 19.6.2009
účast na zahraničním i tuzemském obchodním, výrobním a jiném podnikání 7.1.1991 - 6.10.1993
dovoz a vývoz předmětů leasingu za účelem leasingového pro- nájmu na smluvně stanovenou dobu s právem následného prodeje předmětů v tuzemsku a v zahraničí 7.1.1991 - 6.10.1993
dovoz a vývoz, provádění a poskytování služeb bezprostředně souvisejících s leasingovou smlouvou na území ČSFR a v zah- raničí 7.1.1991 - 6.10.1993
dovoz a vývoz surovin, polotovarů a náhradních dílů, pokud je společnost z leasingové smlouvy k jejich dodávání zavá- zána 7.1.1991 - 6.10.1993
účast na mezinárodních kooperačních a specializačních doho- dách, pokud je jejich součástí leasingové operace 7.1.1991 - 6.10.1993
to vše v rozsahu povolení k zahraničně obchodní činnosti vydaného FMZO ze dne 1.11.1990 čj. 13/12462/103/90 7.1.1991 - 6.10.1993
účast na tuzemském obchodním, výrobním a jiném podnikání 24.9.1990 - 7.1.1991
tradingové operace se zbožím, vyráběným na strojích a zařízeních leasingem pronajatých uživateli, který dodávkami zboží splácí leasingové nájemné 24.9.1990 - 6.10.1993
obstarávání záležitostí pro třetí osoby 24.9.1990 - 6.10.1993

vedení firmy BORSAY a.s.

Statutární orgán BORSAY a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 22.10.2010
Za představenstvo jedná na venek jménem společnosti každý člen představenstva. 18.2.2002 - 22.10.2010
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti ve všech věcech jednají - předseda představenstva společnosti samostatně nebo - společně dva členové představenstva společnosti Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis - předseda představenstva s dodatkem " generální ředitel" nebo - společně dva členové představenstva 30.11.1995 - 18.2.2002
podepisování za společnost : - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis -společně všichni členové představenstva společnosti nebo - alespoň dva čenové představenstva společnosti anebo -prokurista se samostatnou prokurou nebo společně alespoň dva prokuristé s kolektivní prokurou, přičemž prokuristé podepisují vždy s dodatkem označující prokuru. 6.10.1993 - 10.10.1993
Podepisování za společnost: k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo jeho jednotliví zmoc- něnci - prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udě- lené plné moci - jiní pracovníci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem 31.10.1991 - 6.10.1993
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva - generální ředitel - prokurista s dodatkem pp 7.1.1991 - 31.10.1991
Podepisování za společnost: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva - generální ředitel 24.9.1990 - 7.1.1991
člen představenstva Ing. Richard Novák 24.9.1990 - 7.1.1991
Adresa: Soběslavská 2069/58 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. František Háva 24.9.1990 - 12.6.1991
Adresa: Pod Marjánkou 1448/4 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Svoboda 7.1.1991 - 12.6.1991
Adresa: Přemyslovská 186/44 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Ján Mikuláš 24.9.1990 - 31.10.1991
Adresa: Švermova 3/3471 , 3601 Martin Česká republika
člen představenstva Ing. Otomar Krejza 24.9.1990 - 31.10.1991
Adresa: Došlíkova 3894/46 , Brno 636 00
člen představenstva Ing. Ladislav Krása 12.6.1991 - 31.10.1991
Adresa: Jenečská 326 , Hostouň 273 53
člen představenstva RNDr. Vladimír Kolář 12.6.1991 - 31.10.1991
Adresa: Pertoldova 3339/35 , Praha 143 00
člen představenstva Ing.JUDr. Tomáš Hlaváč 31.10.1991 - 6.10.1993
Adresa: Zengrova 2556/13 , Praha 160 00
náměstek generálního ředitele Ing. Jiří Potoček 12.6.1991 - 10.10.1993
Adresa: Feřtekova 541/19 , Praha 181 00
člen představenstva JUDr. František Fridrich 24.9.1990 - 29.7.1994
Adresa: Mimoňská 9 , 190 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Potoček 31.10.1991 - 23.10.1995
Adresa: Feřtekova 541/19 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jan Moravčík 31.10.1991 - 11.4.1997
Adresa: Dědinova 2008/13 , Praha 148 00
člen RNDr. Libor Žák 29.7.1994 - 11.4.1997
Adresa: Sokolovská 1996/179 , Praha 190 00
člen představenstva JUDr. Petr Hála 23.10.1995 - 11.4.1997
Adresa: Chotovická 1747/1 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Zatloukal 11.4.1997 - 14.7.1999
Adresa: Leštínská 2337 , 193 00 Praha 9 Česká republika
předseda představenstva Ing. Svatopluk Sýkora 11.4.1997 - 11.8.1999
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
člen představenstva Ing. Josef Mráz 11.4.1997 - 14.8.2000
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. Zdeněk Češka 14.7.1999 - 30.4.2001
Adresa: Lukešova 1614/40 , Praha 142 00
předseda představenstva ing. Miloš Veger CSc. 11.8.1999 - 26.6.2002
Zánik členství 15.5.2002
Zánik funkce 15.5.2002
Adresa: Drtinova 412/26 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Vladimíra Zátvrská 14.8.2000 - 26.6.2002
Zánik členství 15.5.2002
Adresa: Ledvinova 1714/12 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Havlíček 30.4.2001 - 26.6.2002
Zánik členství 15.5.2002
Zánik funkce 15.5.2002
Adresa: Kodaňská 646/24 , Praha 101 00
Předseda představenstva Ing. Bořivoj Frýbert 26.6.2002 - 6.6.2005
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 25.5.2004
Vznik funkce 15.5.2002
Zánik funkce 25.5.2004
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Josef Mráz 26.6.2002 - 6.6.2005
Vznik členství 15.5.2002
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Václava Psiková 6.6.2005 - 6.6.2005
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 31.1.2005
Adresa: Ledvinova 1716/16 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Roman Kabil 5.1.2006 - 25.4.2006
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 30.3.2006
Adresa: Sokolovská 435/3 , Sezimovo Ústí 391 02
Člen představenstva Ing. Miloš Tůma 26.6.2002 - 14.7.2006
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 7.6.2006
Adresa: Bělehradská 2757/2 , Tábor 390 05
předseda představenstva Ing. Josef Mráz 6.6.2005 - 14.7.2006
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 7.6.2006
Vznik funkce 25.5.2004
Zánik funkce 7.6.2006
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Šejda 6.6.2005 - 22.9.2006
Vznik členství 31.1.2005
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Říční 539/2 , Praha 118 00
člen představenstva Mgr. Roman Hanus 25.4.2006 - 22.9.2006
Vznik členství 30.3.2006
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Na Šmukýřce 1224/6 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Roman Kabil 25.4.2006 - 22.9.2006
Vznik členství 30.3.2006
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Sokolovská 435/3 , Sezimovo Ústí 391 02
předseda představenstva Ing. Josef Mráz 14.7.2006 - 22.9.2006
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 20.6.2006
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Bartů 22.9.2006 - 2.7.2008
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 26.9.2007
Adresa: Pod Klášterem 365 , Tábor 390 03
předseda představenstva Ing. Roman Kabil 22.9.2006 - 10.3.2009
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 23.2.2009
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 23.2.2009
Adresa: Sokolovská 435/3 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ladislav Jelínek 2.7.2008 - 2.4.2009
Vznik členství 23.4.2008
Zánik členství 17.12.2008
Adresa: Musílkova 167/13 , Praha 150 00
předseda představenstva Petr Hrdý 10.3.2009 - 27.4.2009
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 6.4.2009
Vznik funkce 25.2.2009
Zánik funkce 6.4.2009
Adresa: Kurta Konráda 2174/19 , Praha 190 00
člen představenstva Pavel Dutka 2.4.2009 - 22.10.2010
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 1.10.2010
Adresa: Kpt. Nálepky 82 , Tábor 390 03
člen představenstva Ing. Pavel Moudrý 22.10.2010 - 11.4.2011
Zánik členství 2.2.2011
Adresa: Šlitrova 1999 , Praha 190 16
člen představenstva Ing. Jaroslav Šejda 22.9.2006 - 1.7.2011
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 1.10.2010
Adresa: Říční 539/2 , Praha 118 00
člen představenstva Pavel Dutka 11.4.2011 - 5.11.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Kpt. Nálepky 82 , Tábor 390 03
člen představenstva Jakub Malich 5.11.2012 - 8.3.2014
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 4.1.2013
Adresa: Jakubská 744/4 , Praha 110 00

Dozorčí rada BORSAY a.s.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Martin Štěpánek 6.10.1993 - 10.10.1993
Adresa: Hlavní 23 , Klíčany 250 69
člen JUDr. Irena Čermáková 6.10.1993 - 29.7.1994
Adresa: K dolům 939/8 , Praha 143 00
člen JUDr. Jiří Korb 6.10.1993 - 29.7.1994
Adresa: Českosloveské armády 30 , Praha 6 Česká republika
člen Ing. Petr Šašek 6.10.1993 - 29.7.1994
Adresa: Domácí 432/8 , Říčany 251 01
člen Pavel Vanický 6.10.1993 - 30.12.1994
Adresa: Mimoňská 630/17 , Praha 190 00
člen Ing. Martin Štěpánek 10.10.1993 - 30.12.1994
Adresa: Hlavní 23 , Klíčany 250 69
člen Gerhard Teufelhart 6.10.1993 - 23.10.1995
Adresa: Sanst. 3051 Christophen , Schubertgasse 40 Österreich Česká republika
člen Ing. Jaroslav Krutílek 6.10.1993 - 23.10.1995
Adresa: Dědinova 2007/11 , Praha 148 00
člen Ing. Hana Kočí 6.10.1993 - 23.10.1995
Adresa: Matúškova 798/7 , Praha 149 00
člen RNDr. Vladimír Kotlář 6.10.1993 - 23.10.1995
Adresa: Pertoldova 3339/35 , Praha 143 00
člen Ing. Ladislav Krása 6.10.1993 - 23.10.1995
Adresa: Houstouň 326 , Houstouň Česká republika
člen Ing. Josef Tauber 29.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Zahradní 154 , Panenské Břežany 250 70
člen JUDr. Josef Rambousek 29.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Blahoslavova 233/6 , Praha 130 00
člen Ing. František Fremund 29.7.1994 - 23.10.1995
Adresa: Křenická 2255/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Illetško 30.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: Kunínova 1719/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady ing. František Vítek 30.12.1994 - 23.10.1995
Adresa: Čechova 1443 , Otrokovice 765 02
člen ing. Karel Bouček 23.10.1995 - 30.11.1995
Adresa: Senovážné náměstí 994/2 , Praha 110 00
člen Ing. Pavel Makovec 6.10.1993 - 11.4.1997
Adresa: Střebotov 237 , Střebotov Česká republika
člen ing. Karel Liška 23.10.1995 - 11.4.1997
Adresa: Litevská 2603 , Kladno 272 01
člen ing. Petr Hlaváček 23.10.1995 - 11.4.1997
Adresa: Kolešovská 506 , Praha 190 17
člen ing. Vratislav Jindřich 23.10.1995 - 11.4.1997
Adresa: Blahoslavova 233/6 , Praha 130 00
člen JUDr. Karel Suchopár 23.10.1995 - 11.4.1997
Adresa: Mezilesí 2076/14 , Praha 193 00
člen Ing. Luděk Knypl 30.11.1995 - 11.4.1997
Adresa: Jovkova 3261 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen Ing. Jaroslav Krutílek 11.4.1997 - 8.1.1998
Adresa: Dědinova 2008/13 , Praha 148 00
člen JUDr. Karel Suchopár 11.4.1997 - 8.1.1998
Adresa: Mezilesí 2076/14 , Praha 193 00
člen Prof. JUDr. Zdeněk Češka 11.4.1997 - 14.7.1999
Adresa: Lukešova 1614/40 , Praha 142 00
člen Ing. Josef Janoušek 11.4.1997 - 31.1.2000
Adresa: Ivančická 581 , Praha 199 00
předseda Ing. Tomáš Zatloukal 14.7.1999 - 30.4.2001
Adresa: Leštínská 2337 , 193 00 Praha 9 Česká republika
člen Ing. Miroslav Havlíček 31.1.2000 - 30.4.2001
Adresa: Kodaňská 646/24 , Praha 101 00
člen Ing. Milan Fait 11.4.1997 - 26.6.2002
Zánik členství 15.5.2002
Adresa: Nad vodovodem 220/50 , Praha 108 00
předseda JUDr. Zdeněk Češka 30.4.2001 - 26.6.2002
Zánik členství 15.5.2002
Zánik funkce 15.5.2002
Adresa: Lukešova 1614/40 , Praha 142 00
člen Ing. Kateřina Lajblová 30.4.2001 - 26.6.2002
Vznik členství 15.5.2002
Adresa: Zádražanská 698 , Praha 190 14
Předseda dozorčí rady Ing. Vladimíra Zátvrská 26.6.2002 - 6.6.2005
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 19.5.2004
Vznik funkce 15.5.2002
Zánik funkce 19.5.2004
Adresa: Ledvinova 1714/12 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Ing. Václava Psiková 26.6.2002 - 6.6.2005
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 25.5.2004
Adresa: Ledvinova 1716/16 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady JUDr. Vasil Horník 26.6.2002 - 6.6.2005
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 19.5.2004
Adresa: Na Rybníčku 147 , Dačice 380 01
předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Frýbert 6.6.2005 - 22.9.2006
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 1.9.2006
Vznik funkce 31.5.2004
Zánik funkce 1.9.2006
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Holeček 6.6.2005 - 22.9.2006
Vznik členství 25.5.2004
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Krokova 1100/10 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Ing. Václava Psiková 6.6.2005 - 22.9.2006
Vznik členství 31.1.2005
Zánik členství 1.9.2006
Adresa: Ledvinova 1716/16 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Alena Štorkanová 22.9.2006 - 21.6.2007
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 29.5.2007
Adresa: Varšavská 692/32 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Mráz 22.9.2006 - 19.6.2009
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 29.4.2009
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Ivan Kocourek 21.6.2007 - 19.6.2009
Vznik členství 29.5.2007
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: Terronská 812/29 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Vladimír Veverka 19.6.2009 - 19.6.2009
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: Na břehu 897/1 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Bořivoj Frýbert 22.9.2006 - 4.9.2009
Vznik členství 1.9.2006
Vznik funkce 1.9.2006
Zánik funkce 22.7.2009
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Holub 19.6.2009 - 4.9.2009
Vznik členství 25.5.2009
Adresa: Květnového vítězství 1864/38 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Bořivoj Frýbert 4.9.2009 - 11.6.2010
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 8.2.2010
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Mgr. Martina Poláchová 19.6.2009 - 22.10.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 1.10.2010
Adresa: K Hájku 2965 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Holub 4.9.2009 - 22.10.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 22.7.2009
Zánik funkce 1.10.2010
Adresa: Květnového vítězství 1864/38 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Klára Fenclová 11.6.2010 - 22.10.2010
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 1.10.2010
Adresa: Strážnická 971/3 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Pavel Dutka 22.10.2010 - 11.4.2011
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 2.3.2011
Adresa: Kpt. Nálepky 82 , Tábor 390 03
člen dozorčí rady Ing. Drahomíra Prchalová 22.10.2010 - 21.6.2011
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 7.4.2011
Adresa: 26 , Libětice 386 01
člen dozorčí rady Eva Raitermanová 11.4.2011 - 5.11.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Boženy Němcové 2156 , Tábor 390 02
člen dozorčí rady Lenka Hálová 11.4.2011 - 5.11.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 3.10.2012
Adresa: Jižní 386 , 270 01 Rakovník Česká republika

Prokura BORSAY a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Tomáš Kovařík 7.1.1991 - 31.10.1991
Adresa: K lánu 503/7 , Praha 160 00
Jméno Ing.JUDr. Tomáš Hlaváč 7.1.1991 - 31.10.1991
Adresa: Zengrova 2556/13 , Praha 160 00
Jméno Ing. Jan Moravčík 7.1.1991 - 31.10.1991
Adresa: Dědinova 2008/13 , Praha 148 00
Jméno PhDr. Jiří Eibel 11.2.1992 - 30.12.1994
Adresa: Bulharská 718/33 , Praha 101 00
Jméno ing. Libor Kašpar 11.2.1992 - 30.11.1995
Adresa: Šmeralova 128/7 , Praha 170 00

Vedoucí organizační složky BORSAY a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. František Vítek 11.2.1992 - 8.1.1998
Adresa: Čechova 1443 , Otrokovice 765 02

Sbírka Listin BORSAY a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1248/SL 118 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 2
B 1248/SL 116 účetní závěrka [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 4
B 1248/SL 115 účetní závěrka [2013] 2013 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2015 15.4.2015 1
B 1248/SL 114 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 4.1.2013 13.2.2014 11.3.2014 1
B 1248/SL 113 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2012 30.10.2012 9.11.2012 1
B 1248/SL 112 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2012 1.8.2012 5
B 1248/SL 111 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.7.2012 1.8.2012 22
B 1248/SL 110 zpráva auditora -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2012 10
B 1248/SL 109 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2012 16
B 1248/SL 108 zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2012 4
B 1248/SL 107 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2012 6
B 1248/SL 106 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2011 9
B 1248/SL 105 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.12.2011 18
B 1248/SL 104 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 4.7.2011 1
B 1248/SL 103 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2010 4.7.2011 7
B 1248/SL 102 notářský zápis 645/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.10.2010 4.7.2011 6
B 1248/SL 101 ostatní - zápis č. 02/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2011 1
B 1248/SL 100 ostatní - rezignace Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2011 2
B 1248/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.8.2006 29.9.2006 7
B 1248/SL 57 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2006 18.8.2006 2
B 1248/SL 49 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2005 10
B 1248/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2003 8.1.2004 6
B 1248/SL 43 účetní závěrka ke dni 10.10.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2003 10
B 1248/SL 42 posudek znalce o hodnotě obchod.jmění Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2001 30.9.2003 32
B 1248/SL 41 posudek znalce č.1/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2000 30.9.2003 13
B 1248/SL 40 posudek znalce č.11/00 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.11.2000 30.9.2003 13
B 1248/SL 39 ostatní Ocen.spol.pro projekt sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 15
B 1248/SL 38 ostatní Ocen.spol.pro projekt sloučení Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 13
B 1248/SL 37 posudek znalce č.23-005/00/10 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 18
B 1248/SL 36 posudek znalce č.22-0004/00/10 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2000 30.9.2003 15
B 1248/SL 35 účetní závěrka -Zahajovací rozvaha k 1.1.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 6
B 1248/SL 34 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 11
B 1248/SL 33 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 28
B 1248/SL 32 notářský zápis 132/2002 - Sml.o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 6
B 1248/SL 31 notářský zápis 131/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 11
B 1248/SL 30 notářský zápis 130/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 4
B 1248/SL 29 podpisové vzory -Čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 10
B 1248/SL 28 stanovy společnosti - ÚZ Stanov po zápisu fúze Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2002 6
B 1248/SL 27 ostatní -Záp.č.VH 01/2002-SINCOM,a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2002 8.7.2002 62
B 1248/SL 26 ostatní -Rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2002 8.7.2002 4
B 1248/SL 25 posudek znalce č.19/023/5992-2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2002 8.7.2002 31
B 1248/SL 24 změna právní formy, fúze - Návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2002 2.5.2002 12
B 1248/SL 23 ovládací smlouva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2002 4
B 1248/SL 22 účetní závěrka -Zpr.audit.č.4/2002 - r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.4.2002 22
B 1248/SL 21 notářský zápis 73/2002 rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 11.3.2002 12.4.2002 5
B 1248/SL 20 ostatní - Rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2002 12.4.2002 3
B 1248/SL 19 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 19.2.2002 12.4.2002 6
B 1248/SL 18 notářský zápis 29/2002 - rozh. o změně stanov Krajský soud v Českých Budějovicích 29.1.2002 12.4.2002 9
B 1248/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2002 14.3.2002 6
B 1248/SL 16 notářský zápis 29/2002 rozh.jedin.akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.1.2002 14.3.2002 9
B 1248/SL 15 stanovy společnosti - ÚZ k 29.8.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 5
B 1248/SL 14 notářský zápis 161/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 5
B 1248/SL 13 podpisové vzory člena představ. + Plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 3
B 1248/SL 12 výroční zpráva CF IMMO 1,.a.s. -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 18
B 1248/SL 11 výroční zpráva -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 12
B 1248/SL 10 ostatní - Návrhy na založení do SL Krajský soud v Českých Budějovicích 13.9.2001 4
B 1248/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2000 5
B 1248/SL 2 notářský zápis 413/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1998 12.5.1999 12
B 1248/SL 1 notářský zápis 202/97 + stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.1997 12.5.1999 26
B 1248/SL 3 výroční zpráva za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BORSAY a.s.

IČO (identifikační číslo) 00541397
Jméno BORSAY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 16.9.1992
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Sídlo BORSAY a.s.

Živnosti a provozovny BORSAY a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Činnost realitní kanceláře

 • Pronájem průmyslového zboží

 • Pronájem technologií a technologických zařízení

 • Pronájem motorových vozidel

 • Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Husova 1444, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1007595639
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Činnost realitní kanceláře

 • Pronájem průmyslového zboží

 • Pronájem technologií a technologických zařízení

 • Pronájem motorových vozidel

 • Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Zahájení provozování 1.1.2002

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovtelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem technologií a technologických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BORSAY a.s.

Člen statutárního orgánu Jakub Malich

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BORSAY a.s.

IČO: 00541397
Firma: BORSAY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Tábor
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 24.9.1990

Sídlo BORSAY a.s.

Sídlo: Husova 1444/22, Tábor 390 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Finanční leasing
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image