Firma BOHEME HOTELS, a.s. IČO 25141376


BOHEME HOTELS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BOHEME HOTELS, a.s. (25141376) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žerotínova 1147/39, Praha 130 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1997 a je stále aktivní. BOHEME HOTELS, a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o BOHEME HOTELS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BOHEME HOTELS, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BOHEME HOTELS, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BOHEME HOTELS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BOHEME HOTELS, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4819
IČO (identifikační číslo osoby) 25141376
Jméno BOHEME HOTELS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1997
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 13.10.2008 o přechodu části jmění rozdělované společnosti, kterou je společnost BOHEME HOTELS, a.s., na jednu nástupnickou společnost, jíž je akciová společnost s obchodní firmou Hotel Aron a.s. 24.2.2009
Valná hromada společnosti BOHEME HOTELS, a.s., IČ: 251 41 376, se sídlem Praha 3, Žerotínova 1147/39, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 4819 (dále jen "Společnost") rozhodla dne 20. 11. 2006 v ná vaznosti na udělení souhlasu valné hromady Společnosti s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. 7. 2006 (slovy třicátého prvního července roku dva tisíce šest) uzavřenou mezi Společností, jako prodávajícím, a společností Hotel Henrietta, a.s ., IČ: 271 27 613, se sídlem Praha 8, Ke Stírce 1774/42, PSČ 182 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9178, jako kupujícím, a z důvodu předpokládaného přebytku vlastních zdrojů Společnosti v důsledku vyplacen í kupní ceny výše uvedené části podniku ve výši třicet pět milionů tři sta šedesát osm tisíc korun českých (35.368.000,- Kč), o snížení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše padesát jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc korun českých (51.240.000 ,- Kč) o částku třicet pět milionů čtyřicet osm tisíc sto šedesát korun českých (35.048.160,- Kč) na celkovou novou výši základního kapitálu šestnáct milionů sto devadesát jeden tisíc osm set čtyřicet korun českých (16.191.840,- Kč), a to za následujících podmínek a následujícím způsobem: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude Společností vyplacena akcionářům Společnosti dle poměru součtu jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií Společnosti k výši základního kapitálu Společnosti po předložení akcií Společnosti, a to tak, že do devíti (9) měsíců ode dne konání valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu Společnosti bude akcionářům vyplacena částka ve výši dvacet pět milionů devět set sedmdesát osm tisíc šest set osmdesát korun českých (25.978.680,- Kč), a do dvace ti čtyř (24) měsíců ode dne konání valné hromady rozhodující o snížení základního kapitálu Společnosti bude akcionářům Společnosti vyplacena částka ve výši devět milionů šedesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých (9.069.480,- Kč), tedy celková č ástka odpovídající snížené jmenovité hodnotě akcií Společnosti ve výši třicet pět milionů čtyřicet osm tisíc sto šedesát korun českých (35.048.160,- Kč), a to na účty, které akcionáři písemně oznámí Společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je řešení stávající situace Společnosti, kdy výše základního kapitálu Společnosti překračuje aktuální a budoucí potřeby Společnosti. V důsledku snížení základního kapitálu má dojít ke snížení vlastního kapit álu Společnosti a k úpravě struktury jejího financování. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům Společnosti ve výše uvedených termínech za splnění předpokladu, že již byl pravomocně proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a poté, co budou uspokojeny nebo zajištěny pohledávky věřitelů podle § 215 odstavce 3 obchodního zákoníku, popřípadě poté, co bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o dostatečném zajištění pohledávky podle § 215 odstavce 4 obchodního zákoníku. Vyplacení částky odpo vídající snížení základního kapitálu bude možné provést rovněž formou započtení splatných pohledávek Společnosti za akcionářem. Společnost s ohledem na znění § 213 odstavec 1 obchodního zákoníku nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot u všech akcií Společnosti v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku. Jmenovitá hodnota každé z 512 ks (pět set dvanácti) kmenových akcií na jméno o stávající jmenovit é hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude snížena o 68.400,- Kč (slovy šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, a to 31.600,- Kč (slovy třicet jeden tisíc šest set korun českých) a jme novitá hodnota každé ze 40 ks (čtyřiceti) kmenových akcií na jméno o stávající jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) bude snížena o 684,- Kč (slovy šest set osmdesát čtyři korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie , a to 316,- Kč (slovy tři sta šestnáct korun českých). Obsah rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu podle ustanovení § 211 odstavce 1 obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo Společnosti nejméně dvakrát za sebou s alespo ň třicetidenním odstupem v Obchodním věstníku s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do devadesáti (90) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodn ím věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno. Snížením základního kapitálu Společnosti nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů Společnosti. Představenstvo Společnosti do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku poprvé zveřejněno rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení zákl adního kapitálu písemně oznámí rozsah snížení základního kapitálu všem známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči Společnosti přede dnem prvního uveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu v Obchodním věstník u, s výzvou, aby přihlásili své nesplatné pohledávky vůči Společnosti k zajištění do devadesáti (90) dnů ode dne, kdy obdrží oznámení. Společnost pak provede dodatečné zajištění pohledávek věřitelů nebo uspokojení již splatných pohledávek. Nedojde-li mezi věřiteli a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Po uplynutí devadesáti (90) dnů od doručení oznámení věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu podá představenstvo Společnosti návrh na zápis snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Lhůtu uvedenou v předchozí větě není třeba dodržet, pokud se Společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu prok ázat. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo Společnosti nové akcie se sníženými jmenovitými hodnotami (respektive hromadné listiny je nahrazující) a vyzve akcionáře Společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemné výzvy akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, aby předložili své akcie (respektive hromadné listiny je nahrazující) za účelem jejich výměny za akcie (respektive hromadné li stiny je nahrazující) s novou jmenovitou hodnotou ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (tento den bude ve výzvě přesně označen). 28.11.2006 - 2.5.2007
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31.7.2006 byla společnosti Hotel Henrietta, a.s., IČ: 271 27 613, se sídlem Praha 8, Ke Stírce 174/42, PSČ 18200, prodána část podniku - hotel Henrietta. 30.8.2006
Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 9. března 2000 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o 30,740.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 307 nových kmenových listinných akcií na majitele třetí emise o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 40 nových kmenových listinných akcií na majitele třetí emise o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2.1.2001 - 16.5.2002
Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií. Akcie nebudou nabídnuty k veřejnému úpisu. 2.1.2001 - 16.5.2002
Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to panu Ing. Ladislavu Krulichovi, r.č. 640212/1110, bytem Praha 6, Čkalova 8, který bude oprávněn vykonat úpis ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy ho k tomu představenstvo po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vyzve, a to v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00 hod. 2.1.2001 - 16.5.2002
Valná hromada vyslovila souhlas, aby vkladem do základního jmění byla v nominální hodnotě 2,000.000,- Kč vložena pohledávka, kterou má pan Ing. Ladislav Krulich vůči společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 7. října 1999 ve výši 2,000.000,- Kč. Emisní kurs akcií o jmenovité hodnotě 2,000.000,- Kč bude splacen vkladem výše uvedené pohledávky v nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniknou. 2.1.2001 - 16.5.2002
Částka 2,000.000,- Kč je výší ocenění vkladů. 2.1.2001 - 16.5.2002
Emisní kurs zbývajících akcií ve jmenovité hodnotě 28.740.000,- Kč bude splacen nepeněžitým vkladem, a to těmito nemovitostmi: dům č.p. 1774 se stavební parcelou p.č.399, zastavěná plocha o výměře 444 m2 vše k.ú. Kobylisy, obec Praha s tím, že tento nepeněžitý vklad se oceňuje na základě posudků Ing. Lubomíra Wernera ze dne 26. listopadu 1999 číslo 485-68/99 a Ing. Marie Rozkošné ze dne 17. listopadu 1999 číslo 162-42/99 na 28.740.000,- Kč. 2.1.2001 - 16.5.2002
Upisovatel je povinen jednat tak, aby ke splacení vkladů došlo do deseti dnů po úpisu akcií. Smlouva o postoupení pohledávek a vkladové prohlášení budou sepsány a uzavřeny v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, a to některý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7,00 do 14,00 hod. 2.1.2001 - 16.5.2002
Usnesením mimořádné valné hromady konané dne 29.12.1998 bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti. 1. Základní jmění bude zvýšeno o 19.500.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2. Základní jmění bude takto zvýšeno upsáním 195 nových kmenových listinných akcií na majitele druhé emise, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. 3. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií. 4.Akcie nebudou nabídnuty k veřejnému úpisu. 5. Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to panu Ing. Ladislavu Krulichovi, r.č. 640212/1110, bytem Praha 6, Čkalova 8. 6. Tento zájemce bude oprávněn vykonat úpis ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy ho k tomu představenstvo po zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vyzve, a to v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, každý pracovní den po dobu výše uvedené lhůty od 7.00 do 14.00 hod. 7.Valná hromada souhlasí , aby vkladem do základního jmění byla v nominální hodnotě 19.500.000,- Kč vložená pohledávka, kterou má pan Ing. Ladislav Krelich vůči společnosti na základě dohody o privativní novaci ze dne 28.12.1998. Částka 19.500.000,- Kč je výší ocenění vkladu. 8. Emisní kurs všech akcií bude roven jeich jmenovité hodnotě a bude splacen vkladem pohledávky uvedené v čl. 7 v nominální hodnotě. Vklad bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky. K témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zaniknou. 9. Upisovat je povinen jednat při uzavírání smlouvy o postoupení pohledávky tak, aby ke splacení vkladu došlo do deseti dnů po úpisu akcií. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena v sídle společnosti v Praze 8, Ke stírce 42, a to některý pracovní den po dobu výši uvedené lhůty od 7.00 do 14.00 hod. 13.1.1999 - 24.5.1999
Splaceno 100% základního jmění. 1.7.1997
Akciová společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií. 1.7.1997

Aktuální kontaktní údaje BOHEME HOTELS, a.s.

Kapitál BOHEME HOTELS, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.2.2009
zakladni jmění 16 191 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.5.2007 - 24.2.2009
zakladni jmění 51 240 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.5.2002 - 2.5.2007
zakladni jmění 20 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.5.1999 - 16.5.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1997 - 24.5.1999

Akcie BOHEME HOTELS, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 499 961 Kč 4 24.2.2009
Kmenové akcie na jméno 156 Kč 1 24.2.2009
Kmenové akcie na jméno 31 600 Kč 512 2.5.2007 - 24.2.2009
Kmenové akcie na jméno 316 Kč 40 2.5.2007 - 24.2.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 512 16.5.2002 - 2.5.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 40 16.5.2002 - 2.5.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 205 24.5.1999 - 16.5.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 1.7.1997 - 24.5.1999

Sídlo BOHEME HOTELS, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Žerotínova 1147/39 , Praha 130 00 30.8.2006
Adresa Ke Stírce 1774/42 , Praha 182 00 23.4.2003 - 30.8.2006
Adresa Ke Stírce 42 , 182 00 Praha 8 Česká republika
1.7.1997 - 23.4.2003

Předmět podnikání BOHEME HOTELS, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.1.2011
směnárenská činnost 30.4.1999 - 4.1.2011
hostinská činnost 1.7.1997
provozování cestovní kanceláře 1.7.1997 - 23.6.2001
ubytovací služby 1.7.1997 - 4.1.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami ) 1.7.1997 - 4.1.2011

vedení firmy BOHEME HOTELS, a.s.

Statutární orgán BOHEME HOTELS, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva. 1.7.1997
předseda představenstva Ing. Ladislav Krulich 14.6.2013
Vznik členství 1.10.2009
Vznik funkce 1.10.2009
Adresa: 28 , Zduchovice 262 63
člen představenstva Ing. Monika Szwarcová 7.9.2016
Vznik členství 1.10.2009
Adresa: Závěrka 412/4 , Praha 169 00
člen představenstva Aleš Krulich 15.10.2016
Vznik členství 1.10.2009
Adresa: 28 , Zduchovice 262 63
předseda ing. Ladislav Krulich 1.7.1997 - 23.4.2003
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
člen Aleš Krulich 1.7.1997 - 23.4.2003
Adresa: Střížkovská 1506/8 , Praha 180 00
člen ing. Monika Szwarcová 1.7.1997 - 23.4.2003
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
předseda ing. Ladislav Krulich 23.4.2003 - 9.10.2006
Zánik členství 1.10.2001
Zánik funkce 1.10.2001
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
člen Aleš Krulich 23.4.2003 - 9.10.2006
Zánik členství 1.10.2001
Adresa: Lohniského 900/5 , Praha 152 00
člen ing. Monika Szwarcová 23.4.2003 - 9.10.2006
Zánik členství 1.10.2001
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Krulich 9.10.2006 - 9.10.2006
Vznik členství 1.10.2001
Zánik členství 1.10.2005
Vznik funkce 1.10.2001
Zánik funkce 1.10.2005
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
člen představenstva Aleš Krulich 9.10.2006 - 9.10.2006
Vznik členství 1.10.2001
Zánik členství 1.10.2005
Adresa: Lohniského 900/5 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Monika Szwarcová 9.10.2006 - 9.10.2006
Vznik členství 1.10.2001
Zánik členství 1.10.2005
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Krulich 9.10.2006 - 3.1.2011
Vznik členství 1.10.2005
Zánik členství 1.10.2009
Vznik funkce 3.10.2005
Zánik funkce 1.10.2009
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
člen představenstva Aleš Krulich 9.10.2006 - 3.1.2011
Vznik členství 1.10.2005
Zánik členství 1.10.2009
Adresa: 28 , Zduchovice 262 63
člen představenstva Ing. Monika Szwarcová 9.10.2006 - 3.1.2011
Vznik členství 1.10.2005
Zánik členství 1.10.2009
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Ladislav Krulich 3.1.2011 - 14.6.2013
Vznik členství 1.10.2009
Vznik funkce 1.10.2009
Adresa: V. P. Čkalova 448/8 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Monika Szwarcová 3.1.2011 - 7.9.2016
Vznik členství 1.10.2009
Adresa: Podholí 283/3 , Praha 165 00
člen představenstva Aleš Krulich 3.1.2011 - 15.10.2016
Vznik členství 1.10.2009
Adresa: 28 , 262 63 Kamýk nad Vltavou Česká republika

Dozorčí rada BOHEME HOTELS, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Pěva Zemanová 3.1.2011
Vznik členství 5.5.2010
Vznik funkce 5.5.2010
Adresa: Dreyerova 627/5 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Růžena Krulichová 15.10.2016
Vznik členství 5.5.2010
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Havlík 2.9.2017
Vznik členství 5.5.2010
Adresa: Panský dvůr 325/14 , Praha 190 16
člen Ladislav Krulich 1.7.1997 - 7.9.2006
Zánik členství 1.7.2001
Adresa: Albrechtice 159 , Ústí nad Orlicí Česká republika
člen Růžena Krulichová 1.7.1997 - 7.9.2006
Zánik členství 1.7.2001
Adresa: Albrechtice 159 , Ústí nad Orlicí Česká republika
člen David Mach 1.7.1997 - 7.9.2006
Zánik členství 1.7.2001
Adresa: Londýnská 445/4 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ladislav Krulich 7.9.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 1.7.2001
Zánik členství 1.5.2002
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Růžena Krulichová 7.9.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 1.7.2001
Zánik členství 1.5.2002
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Andrea Marešová 7.9.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 1.7.2001
Zánik členství 1.5.2002
Adresa: Steinerova 603/14 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ladislav Krulich 7.9.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 1.5.2002
Zánik členství 5.5.2006
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Růžena Krulichová 7.9.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 1.5.2002
Zánik členství 5.5.2006
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Andrea Marešová 7.9.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 1.5.2002
Adresa: Steinerova 603/14 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Andrea Divíšková 7.9.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 1.5.2002
Zánik členství 5.5.2006
Adresa: Steinerova 603/14 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ladislav Krulich 7.9.2006 - 3.1.2011
Vznik členství 5.5.2006
Zánik členství 5.5.2010
Vznik funkce 5.5.2006
Zánik funkce 5.5.2010
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Růžena Krulichová 7.9.2006 - 3.1.2011
Vznik členství 5.5.2006
Zánik členství 5.5.2010
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Andrea Divíšková 7.9.2006 - 3.1.2011
Vznik členství 5.5.2006
Zánik členství 5.5.2010
Adresa: Steinerova 603/14 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Růžena Krulichová 3.1.2011 - 15.10.2016
Vznik členství 5.5.2010
Adresa: 159 , Albrechtice 563 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Havlík 3.1.2011 - 2.9.2017
Vznik členství 5.5.2010
Adresa: Panský dvůr 325/14 , Praha 190 16

Sbírka Listin BOHEME HOTELS, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4819/SL 51 účetní závěrka [2015] Městský soud v Praze 31.12.2015 19.2.2016 23.2.2016 10
B 4819/SL 50 ostatní záp.z VH Městský soud v Praze 18.2.2016 19.2.2016 23.2.2016 2
B 4819/SL 49 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 28.7.2015 5.8.2015 10
B 4819/SL 48 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 12.3.2015 28.7.2015 5.8.2015 2
B 4819/SL 47 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 17.2.2014 19.2.2014 10
B 4819/SL 46 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 29.6.2013 17.2.2014 19.2.2014 2
B 4819/SL 45 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 17.2.2014 17.2.2014 19.2.2014 2
B 4819/SL 44 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 4.11.2013 7.11.2013 10
B 4819/SL 43 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.8.2012 7.9.2012 12
B 4819/SL 42 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2012 10.8.2012 7.9.2012 2
B 4819/SL 41 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 26.7.2011 10
B 4819/SL 40 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 30.9.2009 4.1.2011 6
B 4819/SL 39 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 10
B 4819/SL 38 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.8.2009 4.8.2009 9
B 4819/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.5.2007 22.10.2008 30.10.2008 16
B 4819/SL 36 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 3.9.2008 4.9.2008 4.9.2008 33
B 4819/SL 35 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 26.8.2008 26.8.2008 11
B 4819/SL 34 výroční zpráva r.2006+audit+zpr.předst. Městský soud v Praze 31.12.2006 19.9.2007 24.9.2007 32
B 4819/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 29.1.2007 30.1.2007 29
B 4819/SL 32 notářský zápis -NZ195/06 Městský soud v Praze 20.11.2006 28.11.2006 0
B 4819/SL 31 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 20.11.2006 28.11.2006 0
B 4819/SL 30 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 30.9.2005 2.10.2006 2.11.2006 0
B 4819/SL 29 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 3.10.2005 2.10.2006 2.11.2006 0
B 4819/SL 28 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.10.2001 2.10.2006 2.11.2006 0
B 4819/SL 27 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.10.2001 2.10.2006 2.11.2006 0
B 4819/SL 26 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 12.9.2006 2.10.2006 2.11.2006 0
B 4819/SL 25 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 14.9.2006 2.10.2006 2.11.2006 0
B 4819/SL 24 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 1.5.2002 27.9.2006 0
B 4819/SL 23 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.6.2001 27.9.2006 0
B 4819/SL 22 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 5.5.2006 27.9.2006 0
B 4819/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2006 27.9.2006 0
B 4819/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ120/06 Městský soud v Praze 30.6.2006 27.9.2006 0
B 4819/SL 19 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.5.2006 27.9.2006 0
B 4819/SL 18 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 31.7.2006 27.9.2006 0
B 4819/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 28.3.2006 29.3.2006 29
B 4819/SL 16 výroční zpráva r.2001,2002,2003 (bez ÚZ) Městský soud v Praze 31.12.2003 6.5.2005 11.5.2005 0
B 4819/SL 15 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 22.4.2003 19.4.2005 22.4.2005 0
B 4819/SL 14 účetní závěrka 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 19.4.2005 22.4.2005 0
B 4819/SL 13 účetní závěrka 2000,2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 19.4.2005 22.4.2005 0
B 4819/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti NZ453/01 Městský soud v Praze 8.10.2001 28.11.2001 30.4.2003 0
B 4819/SL 11 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 8.10.2001 30.4.2003 0
B 4819/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2001 30.4.2003 0
B 4819/SL 9 notářský zápis Městský soud v Praze 27.7.2000 5.11.2001 0
B 4819/SL 8 notářský zápis -NZ 59/2000 Městský soud v Praze 9.3.2000 5.11.2001 0
B 4819/SL 7 ostatní -smlouva o půjčce Městský soud v Praze 7.10.1999 5.11.2001 0
B 4819/SL 6 posudek znalce č.485-68/99 Městský soud v Praze 26.11.1999 5.11.2001 0
B 4819/SL 5 posudek znalce -č.162-42-99 Městský soud v Praze 17.11.1998 5.11.2001 0
B 4819/SL 4 výroční zpráva za rok 2000+audit Městský soud v Praze 31.12.2000 20.9.2001 0
B 4819/SL 3 účetní závěrka -r.1999,přílohy Městský soud v Praze 31.12.1999 22.11.2000 0
B 4819/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 18.6.1998 0
B 4819/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 23.4.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BOHEME HOTELS, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25141376
Jméno BOHEME HOTELS, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 3
Vznik první živnosti: 1.7.1997
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Sídlo BOHEME HOTELS, a.s.

Živnosti a provozovny BOHEME HOTELS, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)

  • Ubytovací služby

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Ke Stírce 1774/42, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1003930808
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.8.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Žerotínova 1147/39, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1001984960
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)

  • Ubytovací služby

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Žerotínova 1147/39, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1001984960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1997

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Žerotínova 1147/39, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1001984960
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Ke Stírce 1774/42, Praha 182 00
Identifikační číslo provozovny 1003930808
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.4.2014

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 1.4.2001

Živnost č. 7 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BOHEME HOTELS, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Monika Szwarcová
Člen statutárního orgánu Aleš Krulich
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Krulich

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BOHEME HOTELS, a.s.

IČO: 25141376
Firma: BOHEME HOTELS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1997

Sídlo BOHEME HOTELS, a.s.

Sídlo: Žerotínova 1147/39, Praha 130 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
tracking image