Firma BMT Medical Technology s.r.o. IČO 46346996


BMT Medical Technology s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

BMT Medical Technology s.r.o. (46346996) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cejl 157/50, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. BMT Medical Technology s.r.o. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o BMT Medical Technology s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BMT Medical Technology s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o BMT Medical Technology s.r.o. na rzp.cz
Detailní informace o BMT Medical Technology s.r.o. na portal.gov.cz

Výpis dat pro BMT Medical Technology s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BMT Medical Technology s.r.o.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka C 58436
IČO (identifikační číslo osoby) 46346996
Jméno BMT Medical Technology s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 30.4.1992
Počet členů statutárního orgánu: 2 17.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 28. března 2008 změnila společnost BMT a.s. právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou Brno Medical Technic s.r.o. 8.4.2008 - 20.10.2010
Mimořádná valná hromada společnosti BMT a.s. přijala dne 25.září 2007 následující usnesení: Valná hromada společnosti BMT a.s. schvaluje: 1. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující identitu hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti BMT a.s., IČ: 463 46 996, se sídlem Česká republika, Brno, Cejl 50, okres Brno-město, PSČ 656 60, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 757, (dále i "Společnost") je obchodní společno st MMM Münchener Medizin Mechanik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, se sídlem Spolková republika Německo, Mnichov, zápis v obchodním rejstříku Obvodového soudu Mnichov, oddíl B, číslo 3594 (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie Společnosti , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti, a se kterými je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Hlavní akcionář čestně prohlašuje, že ke dni konání mimořádné valné hromady, tedy ke dni 25. září 2007, je vlastníkem celkem 150.122 ks (slovy: jedno sto padesát tisíc jedno sto dvacet dva kusů) listinných akcií na majitele vydaných Společností, ve jmenov ité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), a 107.814 ks (slovy: jedno sto sedm tisíc osm set čtrnáct kusů) listinných akcií na jméno vydaných Společností, ve jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), což představuje 92,705% (s lovy: devadesát dva celých sedm set pět setin procenta, zaokrouhleno na tři desetinná místa) podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo předložením listinných akcií. Hlavní akcionář překročil 90% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti dne 11. června 2007. Hlavní akcionář požádal představenstvo Společnosti o svolání valné hromady Společnosti podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 9. srpna 2 007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v § 183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě do tří měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením § 183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účin ností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníky budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále i "ostatní akcionáři"). 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 775,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 600,- Kč (slovy: še st set korun českých). Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 170-9/2007 ze dne 13. července 2007, vypracovaným Ing. Liborem Bučkem, se sídlem Staré Město, Trávník 2083, PSČ 686 03, znalcem pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry (dále jen "znalecký posudek" a "znalec"), zpracovaným pro účely požadavku uvedeného v § 183m odst. 1 obchodního zákoníku. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že výše protiplnění je př iměřená hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti posoudila Česká národní banka, která svým rozhodnutím č.j. Sp/544/204/2007, 2007/11491/540, ze dne 17. července 2007, právní moc 25. července 2007, udělila předchozí souhlas k př ijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu hlavního akcionáře. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů ode dne odevzdání akcií. Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti an ebo zplnomocněnému zástupci, kterým je obchodník s cennými papíry, společnost FINANCE Zlín, a.s., IČ: 607 32 075, se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ 760 01, do třiceti dnů od přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů na hlavního ak cionáře. Výplatu protiplnění bude provádět na náklady hlavního akcionáře obchodník s cennými papíry. Podmínkou pro výplatu protiplnění je odevzdání akcií, které lze provést jedním z níže následujících způsobů: 1) osobně u obchodníka s cennými papíry na adrese FINANCE Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, Zlín, PSČ 760 01, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin, 2) zasláním poštou na vlastní nebezpečí na adresu obchodníka s cennými papíry: FINANCE Zlín, a.s., Nad Ovčírnou 1778, Zlín, PSČ 760 01, 3) osobně v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Při osobním předání akcií je třeba společně s akciemi předložit platný občanský průkaz, případně cestovní pas, v případě právnických osob také výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob ne starší tří měsíců. Oprávnění fyzické o soby jednat v této věci za danou právnickou osobu musí vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence právnických osob anebo z písemné plné moci udělené statutárním orgánem právnické osoby. Bude-li oprávněná osoba zastoupena na základě plné moci, musí být její podpis, resp. podpis osoby či osob oprávněných jednat jejím jménem, na plné moci úředně ověřen. V případě zaslání akcií poštou na adresu obchodníka s cennými papíry je třeba vyplnit tiskopis žádosti o poskytnutí protiplnění a ověř it na něm úředně svůj podpis. Tiskopis s úředně ověřeným podpisem je třeba zaslat společně s akciemi. Tento tiskopis je k dispozici ostatním akcionářům na této mimořádné valné hromadě Společnosti, u obchodníka s cennými papíry, v sídle Společnosti a na in ternetových stránkách Společnosti www.bmt.cz. Protiplnění bude vypláceno dle volby ostatních akcionářů buď převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Neodevzdá-li ostatní akcionář své akcie, nemůže dle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku požadovat výplatu protiplnění. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlast ník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry; tuto skutečnost doložil písemným potvrzením obchodníka s cennými papír y ze dne 20. září 2007 a písemným potvrzením společnosti Československá obchodní banka, a.s., která zvláštní účet pro složení a výplatu protiplnění vede. 3.10.2007 - 23.11.2007
Prokurista se podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis podle podpisového vzoru s dodatkem označujícím prokuru. 15.4.1993 - 8.4.2008
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V základatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992 - 8.4.2008
Zakladatel splatil lOO % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Chirana Brno. 30.4.1992 - 8.4.2008

Aktuální kontaktní údaje BMT Medical Technology s.r.o.

Kapitál BMT Medical Technology s.r.o.

zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.4.2008
zakladni jmění 166 939 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.2.1998 - 8.4.2008
zakladni jmění 216 743 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.8.1994 - 3.2.1998
zakladni jmění 170 418 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992 - 26.8.1994

Akcie BMT Medical Technology s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 600 Kč 170 418 17.3.2005 - 8.4.2008
Akcie na jméno 600 Kč 107 814 17.3.2005 - 8.4.2008
Akcie na majitele 600 Kč 170 418 3.2.1998 - 17.3.2005
Akcie na jméno 600 Kč 107 814 3.2.1998 - 17.3.2005
Akcie na majitele 779 Kč 170 418 26.9.1997 - 3.2.1998
Akcie na jméno 779 Kč 107 814 26.9.1997 - 3.2.1998
Akcie na majitele 779 Kč 83 504 26.8.1994 - 26.9.1997
Akcie na jméno 779 Kč 194 728 26.8.1994 - 26.9.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 86 914 11.1.1993 - 26.8.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 504 11.1.1993 - 26.8.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 86 912 30.4.1992 - 11.1.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 506 30.4.1992 - 11.1.1993

Sídlo BMT Medical Technology s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Cejl 157/50 , Brno 602 00 18.3.2013
Adresa Cejl 157/50 , Brno 602 00 18.4.2008 - 18.3.2013
Adresa Cejl 157/50 , Brno 602 00 8.4.2008 - 18.4.2008
Adresa Cejl 157/50 , Brno 602 00 29.8.2003 - 8.4.2008
Adresa Cejl 48 , 656 60 Brno Česká republika
30.4.1992 - 29.8.2003

Předmět podnikání BMT Medical Technology s.r.o.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 26.10.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 26.10.2009
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 26.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.10.2009
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 22.10.2004 - 26.10.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 19.3.2002 - 26.10.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 11.9.2001 - 31.5.2006
slévárenství 11.9.2001 - 31.5.2006
ubytovací služby 11.9.2001 - 31.5.2006
hostinská činnost 11.9.2001 - 31.5.2006
výroba zdravotnických přístrojů a zdravotnických prostředků 11.9.2001 - 26.10.2009
zámečnictví 11.9.2001 - 26.10.2009
velkoobchod 11.9.2001 - 26.10.2009
specializovaný maloobchod 11.9.2001 - 26.10.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 11.9.2001 - 26.10.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 11.9.2001 - 26.10.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 11.9.2001 - 26.10.2009
realitní činnost 11.9.2001 - 26.10.2009
testování, měření a analýzy 11.9.2001 - 26.10.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 14.8.2000 - 14.7.2011
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.8.2000 - 14.7.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.6.1996 - 8.2.2007
zednictví 10.7.1995 - 31.5.2006
výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb 15.4.1993 - 11.9.2001
výroba a opravy zdrojů záření /rtg a kryotechnika/ 15.4.1993 - 11.9.2001
zámečnictví, výroba doplňků pro domácnost 15.4.1993 - 11.9.2001
automatizované zpracování dat 15.4.1993 - 11.9.2001
slévárenství železných a neželezných kovů 15.4.1993 - 11.9.2001
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, spojené s provozem pohostinských činností 15.4.1993 - 11.9.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.4.1993 - 11.9.2001
výzkum, vývoj, výroba a odbyt zdravotnické techniky, zejména ve skupinách: - přístroje pro zdravotnickou sterilizaci - přístroje pro přípravu destilované vody - tepelné zdroje pro sterilizační přístroje a vybrané příslušenství pro sterilizační přístroje včetně náhradních dílů 30.4.1992 - 15.4.1993
kryogenní soubory 30.4.1992 - 15.4.1993
vybrané rentgenové přístroje včetně příslušenství a náhradních dílů 30.4.1992 - 15.4.1993
elektronické zdravotnické přístroje 30.4.1992 - 15.4.1993
laboratorní přístroje pro zdravotnickén účely 30.4.1992 - 15.4.1993
výroba odlitků z neželezných kovů 30.4.1992 - 15.4.1993
poskytování služeb výpočetní techniky 30.4.1992 - 15.4.1993

vedení firmy BMT Medical Technology s.r.o.

Statutární orgán BMT Medical Technology s.r.o.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý jednatel samostatně. 17.4.2009
Způsob jednání: Je-li jmenován pouze jeden jednatel, jedná jménem společnosti samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, jednají jménem společnosti vždy alespoň dva jednatelé společně. 8.4.2008 - 17.4.2009
Způsob jednání: Nerozhodne-li představenstvo jinak, nebo není-li jinak určeno závaznými právními dokumenty, Společnost bude zastupovat jeden člen představenstva, který bude také oprávněným signatářem Společnosti. 15.4.1993 - 8.4.2008
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Prokurista se podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis podle podpisového vzoru s dodatkem označujícím prokuru. 11.6.1992 - 15.4.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 11.6.1992
jednatel Dipl.-Ing. Norbert Karl Weinhold 17.4.2009
Vznik funkce 16.3.2009
Adresa: Am Steinbühl 12 , 925 39 Schönsee Spolková republika Německo
jednatel Ing. Milan Krajcar 9.5.2017
Vznik funkce 8.4.2008
Adresa: Ivanovických legionářů 392/12 , Brno 621 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Kopeček 30.4.1992 - 11.6.1992
Adresa: Jurkovičova 557/18 , Brno 638 00
člen představenstva Jaroslav Suchánek 30.4.1992 - 11.6.1992
Adresa: Vranovice 371 Česká republika
místopředseda představenstva Jaroslav Suchánek 11.6.1992 - 15.4.1993
Adresa: Lipová 371 , Vranovice 691 25
předseda představenstva JUDr. Jaroslav Kopeček 11.6.1992 - 28.3.1994
Adresa: Jurkovičova 557/18 , Brno 638 00
2. předseda představenstva Bodo Von Düring 15.4.1993 - 10.7.1995
Adresa: Furrengasse 6 , 6000 Luzen 5 Švýcarská konfederace
člen představenstva Ing. Milan Krajcar 30.4.1992 - 19.6.1996
Adresa: Vlčnovská 4180/16 , Brno 628 00
l. předseda představenstva Anton Schäfer 15.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Sonnenblumenstr. 26 , 8000 Mnichov 70, SRN Spolková republika Německo
člen představenstva Heinz Trachsel 15.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Schlosstr. 0 , 3098 Köniz Spolková republika Německo
člen představenstva Karl Sindel 15.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Martin Luther Str. 5 , D-8360 Degendorf Spolková republika Německo
člen představenstva Pavel Sova 15.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Kořískova 1055/53 , Brno 621 00
člen představenstva JUDr. Jaroslav Kopeček 28.3.1994 - 19.6.1996
Adresa: Jurkovičova 557/18 , Brno 638 00
předseda představenstva Ing. Milan Krajcar 19.6.1996 - 26.9.1997
Adresa: Vlčnovská 4180/16 , Brno 628 00
místopředseda představenstva JUDr. Jaroslav Kopeček 19.6.1996 - 17.3.2005
Vznik funkce 2.5.2002
Zánik funkce 29.11.2004
Adresa: Jurkovičova 557/18 , Brno 638 00
předseda představenstva Ing. Milan Krajcar 26.9.1997 - 8.2.2007
Vznik funkce 2.5.2002
Adresa: Vlčnovská 4180/16 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Pleva 19.6.1996 - 10.7.2007
Vznik funkce 2.5.2002
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Spodní 681/22 , Brno 625 00
člen představenstva Dipl.-Ing. Norbert Karl Weinhold 17.3.2005 - 10.7.2007
Vznik funkce 29.11.2004
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Spolková republika Německo
D-92539 Schőnsee - Dietersdorf, Am Steinbühl 12
předseda představenstva Ing. Milan Krajcar 8.2.2007 - 10.7.2007
Vznik funkce 2.5.2002
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Ivanovických legionářů 392/12 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Pleva 10.7.2007 - 7.3.2008
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 3.3.2008
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 3.3.2008
Adresa: Spodní 681/22 , Brno 625 00
předseda představenstva Ing. Milan Krajcar 10.7.2007 - 8.4.2008
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 8.4.2008
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 8.4.2008
Adresa: Ivanovických legionářů 392/12 , Brno 621 00
člen představenstva Dipl.-Ing. Norbert Karl Weinhold 10.7.2007 - 8.4.2008
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 8.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Schönsee, Dietersdorf, Am Steinbühl 12, D-92539
člen představenstva Petr Věrný 7.3.2008 - 8.4.2008
Vznik členství 4.3.2008
Zánik členství 8.4.2008
Adresa: Renneská třída 405/27 , Brno 639 00
jednatel Ing. Michal Legner 17.4.2009 - 26.10.2009
Vznik funkce 16.3.2009
Adresa: Maroldova 790 , Český Brod 282 01
jednatel Ing. Michal Legner 26.10.2009 - 4.2.2011
Vznik funkce 16.3.2009
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: Bechyňská 639 , Praha 199 00
jednatel Ing. Milan Krajcar 8.4.2008 - 9.5.2017
Vznik funkce 8.4.2008
Adresa: Ivanovických legionářů 392/12 , Brno 621 00

Dozorčí rada BMT Medical Technology s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Rudolf Nossek 30.4.1992 - 11.6.1992
Adresa: návrší Svobody 58 , 623 00 Brno Česká republika
členka JUDr. Dobroslava Zavadilová 30.4.1992 - 15.4.1993
Adresa: Jurkovičova 246/3 , Brno 638 00
členka Libuše Pavlů 30.4.1992 - 15.4.1993
Adresa: Ečerova 956/5 , Brno 635 00
předseda Rudolf Nossek 11.6.1992 - 15.4.1993
Adresa: návrší Svobody 58 , 623 00 Brno Česká republika
člen Arnulf Raab 15.4.1993 - 15.4.1993
Adresa: Franz-Senn. Str. 2 , D-8000 Mnichov 70 Spolková republika Německo
člen Rudolf Nossek 15.4.1993 - 4.6.1993
Adresa: návrší Svobody 58 , 623 00 Brno Česká republika
člen Milan Halámka 15.4.1993 - 26.8.1994
Adresa: Josefy Faimonové 2224/8 , Brno 628 00
člen Petr Pololáník 15.4.1993 - 26.8.1994
Adresa: Dolnopolní 160/17 , Brno 614 00
předseda Kurt Rost 15.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Erteslirain 3 , 6210 Sursee Spolková republika Německo
místopředseda Michael Koller 15.4.1993 - 19.6.1996
Adresa: Halmstr. 6 , D-8000 Mnichov 70 Spolková republika Německo
člen Ing. Jan Povolný 4.6.1993 - 19.6.1996
Adresa: Bosonožská 322/17 , Brno 625 00
člen Vladimír Pleva 26.8.1994 - 19.6.1996
Adresa: Spodní 681/22 , Brno 625 00
člen Kurt Rentsch 26.8.1994 - 19.6.1996
Adresa: Hangweg 100 , 3095 Spiegel Švýcarská konfederace
člen André Lüssi 10.7.1995 - 19.6.1996
Adresa: Bimerweg 43 , CH-3303 Jegenstorf Švýcarská konfederace
člen Arnulf Raab 15.4.1993 - 26.9.1997
Adresa: Franz-Senn. Str. 12 , D-8000 Mnichov 70 Spolková republika Německo
člen Tomáš Hlobil 26.8.1994 - 26.9.1997
Adresa: Blatnická 4211/14 , Brno 628 00
člen Petr Věrný 19.6.1996 - 26.9.1997
Adresa: Strnadova 2393/8 , Brno 628 00
člen Norbert Wardin 26.9.1997 - 6.10.1997
Adresa: Helga-Hahnemann Strasse 15 , D-15831, Gross-Zeithen Spolková republika Německo
člen Johan Koller 15.4.1993 - 31.5.1999
Adresa: MMM Str. 2 , D-8471 Stadler Spolková republika Německo
předseda Anton Schäfer 19.6.1996 - 31.5.1999
Adresa: Sonnenblumenstr. 26 , 8000 Mnichov 70 Spolková republika Německo
člen Michael Koller 19.6.1996 - 31.5.1999
Adresa: Halmstr. 6 , D-8000 Mnichov 70 Spolková republika Německo
člen Mojmír Najman 26.9.1997 - 31.5.1999
Adresa: Dědická 1026/35 , Brno 627 00
člen Jan Krček 26.9.1997 - 31.5.1999
Adresa: 132 , Habrovany 683 01
člen Norbert Wardin 6.10.1997 - 14.8.2000
Adresa: Helga-Hahnemann Strasse 15 , D-15831, Gross-Ziethen Spolková republika Německo
předseda Anton Schäfer 31.5.1999 - 29.4.2003
Zánik funkce 3.5.2002
Adresa: Sonnenblumenstr. 26 , 8000 Mnichov 70 Spolková republika Německo
člen Michael Koller 31.5.1999 - 29.4.2003
Adresa: Halmstr. 6 , D-8000 Mnichov 70 Spolková republika Německo
člen Johan Koller 31.5.1999 - 29.4.2003
Adresa: MMM Str. 2 , D-8471 Stadler Spolková republika Německo
člen Jiří Liška 31.5.1999 - 29.4.2003
Adresa: Trýbova 527/2 , Brno 602 00
člen Petr Věrný 31.5.1999 - 29.4.2003
Adresa: Strnadova 2393/8 , Brno 628 00
člen Arnulf Raab, Nar. 12.12.1951 14.8.2000 - 29.4.2003
Zánik funkce 3.5.2002
Adresa: Spolková republika Německo
D-8000 Mnichov 70, Franz-Senn.-Str.12
člen Jiří Liška 29.4.2003 - 29.8.2003
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 28.3.2003
Adresa: Trýbova 527/2 , Brno 602 00
člen Petr Věrný 29.4.2003 - 29.8.2003
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 28.3.2003
Adresa: Strnadova 2393/8 , Brno 628 00
člen Anton Schäfer 29.4.2003 - 22.10.2004
Vznik funkce 3.5.2002
Zánik funkce 4.5.2004
Adresa: Spolková republika Německo
81377 Mnichov, Sonnenblummenstrasse 26
člen Johann Koller 29.4.2003 - 27.7.2005
Vznik funkce 3.5.2002
Zánik funkce 3.5.2005
Adresa: Spolková republika Německo
92549 Stadlern, MMM Strasse 2
člen Jiří Liška 29.8.2003 - 31.5.2006
Vznik funkce 28.3.2003
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Trýbova 527/2 , Brno 602 00
člen Petr Věrný 29.8.2003 - 31.5.2006
Vznik funkce 28.3.2003
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Renneská třída 405/27 , Brno 639 00
předseda Arnulf Raab 29.4.2003 - 16.8.2006
Vznik funkce 3.5.2002
Zánik funkce 4.5.2006
Adresa: Spolková republika Německo
81377 Mnichov, Franz-Senn.-Strasse 12
člen Michael Koller 29.4.2003 - 16.8.2006
Vznik funkce 3.5.2002
Adresa: Spolková republika Německo
81369 Mnichov, Halmstrasse 6
člen dozorčí rady Stephan Krä 22.10.2004 - 10.7.2007
Vznik funkce 4.5.2004
Zánik funkce 31.8.2006
Adresa: Spolková republika Německo
821 52 Krailling, Bergstrasse 22
člen Petr Věrný 31.5.2006 - 7.3.2008
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 3.3.2008
Adresa: Renneská třída 405/27 , Brno 639 00
člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Kopeček 27.7.2005 - 8.4.2008
Vznik funkce 3.5.2005
Zánik funkce 8.4.2008
Adresa: Jurkovičova 557/18 , Brno 638 00
člen Jiří Liška 31.5.2006 - 8.4.2008
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 8.4.2008
Adresa: Trýbova 527/2 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Michael Koller 16.8.2006 - 8.4.2008
Vznik členství 3.5.2002
Zánik členství 8.4.2008
Vznik funkce 4.5.2006
Zánik funkce 8.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
81369 Mnichov, Halmstrasse 6
člen dozorčí rady Arnulf Raab 16.8.2006 - 8.4.2008
Vznik členství 3.5.2002
Zánik členství 8.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
81377 Mnichov, Franz-Senn. Strasse 12
člen dozorčí rady Reiner Balzer 10.7.2007 - 8.4.2008
Vznik členství 9.5.2007
Zánik členství 8.4.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Templin, Bebersee 14

Prokura BMT Medical Technology s.r.o.

Vedoucí organizační složky BMT Medical Technology s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jan Knetig ředitel 19.6.1996 - 22.10.1996
Adresa: Kosíkova 2336/9 , Brno 628 00
Jméno Ing. Jan Jánský 22.10.1996 - 29.4.2003
Adresa: Lesnická 807/34 , Brno 613 00
Jméno Ing. Miroslav Musil 29.4.2003 - 8.2.2007
Adresa: Strhaře 48 , 679 23 Lomnice u Tišnova Česká republika

Sbírka Listin BMT Medical Technology s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 58436/SL 78 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 2.3.2015 15.9.2015 16.9.2015 90
C 58436/SL 76 notářský zápis spol. smlouva, NZ 360/2014 Krajský soud v Brně 23.6.2014 9.7.2014 14.8.2014 29
C 58436/SL 74 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 28.6.2012 11.7.2012 92
C 58436/SL 73 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 8.4.2011 25.8.2011 81
C 58436/SL 72 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 23.2.2011 22.3.2011 2
C 58436/SL 69 ostatní - rozh. jediného společníka Krajský soud v Brně 30.11.2010 19.1.2011 2
C 58436/SL 68 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 17.5.2010 15.7.2010 83
C 58436/SL 67 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 31.5.2009 16.7.2009 88
C 58436/SL 66 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.3.2009 20.4.2009 4
C 58436/SL 65 ostatní -rozhod. VH Krajský soud v Brně 13.3.2009 20.4.2009 4
C 58436/SL 64 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 10.4.2009 20.4.2009 5
C 58436/SL 63 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 369/09 Krajský soud v Brně 10.4.2009 20.4.2009 5
C 58436/SL 62 zpráva auditora -k 8.4.2008 Krajský soud v Brně 7.11.2008 10.2.2009 26
C 58436/SL 61 zpráva auditora -k 7.4.2008 Krajský soud v Brně 31.10.2008 10.2.2009 34
C 58436/SL 60 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 21.4.2008 13.6.2008 79
C 58436/SL 59 ostatní - rozh. o určení adresy Krajský soud v Brně 15.4.2008 15.5.2008 1
C 58436/SL 58 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 8.4.2008 11.4.2008 5
C 58436/SL 57 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 352/08 Krajský soud v Brně 8.4.2008 11.4.2008 6
C 58436/SL 55 ostatní -zpráva DR Krajský soud v Brně 19.3.2008 9.4.2008 1
C 58436/SL 54 notářský zápis -zakl. listina, NZ 314/08 Krajský soud v Brně 28.3.2008 9.4.2008 13
C 58436/SL 53 posudek znalce - č.538/24/2008 Krajský soud v Brně 27.3.2008 9.4.2008 79
C 58436/SL 52 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 9.4.2008 34
C 58436/SL 51 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 3.3.2008 11.3.2008 4
C 58436/SL 50 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 4.3.2008 11.3.2008 1
C 58436/SL 49 ostatní -výpis z Obchodního věstníku Krajský soud v Brně 17.10.2007 29.11.2007 7
C 58436/SL 48 notářský zápis - rozh. mim. VH, NZ 938/2007 Krajský soud v Brně 25.9.2007 5.10.2007 194
C 58436/SL 47 ostatní -protokol o 49. zas. DR Krajský soud v Brně 9.5.2006 12.7.2007 9
C 58436/SL 46 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 31.8.2006 12.7.2007 2
C 58436/SL 45 ostatní -ust.18.řádné VH Krajský soud v Brně 10.5.2007 12.7.2007 1
C 58436/SL 44 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 10.5.2007 12.7.2007 1
C 58436/SL 42 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 20.4.2007 15.6.2007 78
C 58436/SL 41 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 12.1.2007 9.2.2007 2
C 58436/SL 40 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.8.2006 24.8.2006 2
C 58436/SL 39 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 4.5.2006 24.8.2006 3
C 58436/SL 38 ostatní -zápis z voleb dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.3.2006 2.6.2006 1
C 58436/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.5.2006 2.6.2006 11
C 58436/SL 36 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 151/06 Krajský soud v Brně 12.5.2006 2.6.2006 18
C 58436/SL 35 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 14.4.2006 2.6.2006 80
C 58436/SL 34 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 3.5.2005 9.8.2005 6
C 58436/SL 33 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 25.4.2005 2.6.2005 68
C 58436/SL 32 ostatní -zápis z 37. zas. doz. rady Krajský soud v Brně 29.11.2004 18.3.2005 7
C 58436/SL 31 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 14.1.2005 18.3.2005 2
C 58436/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.3.2005 18.3.2005 13
C 58436/SL 29 notářský zápis -NZ 54/2005-rozh.náhr.mim.VH Krajský soud v Brně 14.3.2005 18.3.2005 15
C 58436/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.5.2004 12.11.2004 13
C 58436/SL 27 notářský zápis -NZ119/2004-rozhodnutí Krajský soud v Brně 7.5.2004 12.11.2004 14
C 58436/SL 26 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 28.4.2004 11.8.2004 75
C 58436/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.4.2003 4.9.2003 12
C 58436/SL 24 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 5.5.2003 4.9.2003 11
C 58436/SL 23 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 5.5.2003 4.9.2003 84
C 58436/SL 22 ostatní - žádost o prověření objektů Krajský soud v Brně 13.3.2003 4.9.2003 1
C 58436/SL 21 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 28.3.2003 4.9.2003 3
C 58436/SL 20 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 11.4.2003 22.7.2003 72
C 58436/SL 19 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 24.5.2002 30.4.2003 2
C 58436/SL 18 ostatní - usnesení představen. Krajský soud v Brně 19.12.2001 30.4.2003 1
C 58436/SL 17 ostatní - usnesení doz.rady Krajský soud v Brně 3.5.2002 30.4.2003 1
C 58436/SL 16 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 27.3.2002 8.8.2002 46
C 58436/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.12.2001 3.4.2002 12
C 58436/SL 14 notářský zápis - rozhoidn.VH Krajský soud v Brně 17.12.2001 3.4.2002 88
C 58436/SL 13 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 7.5.2001 17.1.2002 10
C 58436/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.5.2001 17.1.2002 9
C 58436/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 7.5.2001 17.1.2002 142
C 58436/SL 10 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 23.2.2001 19.9.2001 62
C 58436/SL 7 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 5.5.1999 14.6.1999 2
C 58436/SL 6 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 19.2.1999 7.4.1999 18
C 58436/SL 5 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 12.5.1998 5.10.1998 26
C 58436/SL 4 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 26.2.1998 16
C 58436/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 8.12.1997 26.2.1998 28
C 58436/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 7.5.1997 26.2.1998 68
C 58436/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BMT Medical Technology s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 46346996
Jméno BMT Medical Technology s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 4

Sídlo BMT Medical Technology s.r.o.

Živnosti a provozovny BMT Medical Technology s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Cejl 157/50, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1001377290
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 23.9.1992

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Cejl 157/50, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1001377290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1992

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Cejl 157/50, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1001377290
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.3.2001

Živnost č. 4 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 10.5.2000
Přerušení oprávnění 6.11.2012

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 21.3.2001

Živnost č. 7 Slévárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 26.5.2006

Živnost č. 8 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 26.5.2006

Živnost č. 11 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 26.5.2006

Živnost č. 13 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 31.1.2001

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 26.5.2006

Živnost č. 16 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotn.potřeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 17 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.1994
Zánik oprávnění 26.5.2006

Živnost č. 19 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.5.2000
Zánik oprávnění 23.5.2005

Živnost č. 20 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.5.2000
Zánik oprávnění 23.5.2005

Živnost č. 21 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.9.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BMT Medical Technology s.r.o.

Člen statutárního orgánu dipl. Ing. Norbert Karl Weinhold
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Krajcar

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BMT Medical Technology s.r.o.

IČO: 46346996
Firma: BMT Medical Technology s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo BMT Medical Technology s.r.o.

Sídlo: Cejl 157/50, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Výroba zámků a kování
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Velkoobchod s chemickými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje BMT Medical Technology s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 46346996
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ46346996
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno BMT Medical Technology s.r.o.
Sídlo Cejl 157/50 BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE 602 00 BRNO 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, BRNO-STŘED, tel.: 545 561 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
3000001867/8040 9.4.2013
10108621/0100 1.4.2013
50018962/6200 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 46346996
Jméno firmy BMT Medical Technology s.r.o.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka n3ir5pg
tracking image