Firma BILSTEIN CEE a.s. IČO 26688981


BILSTEIN CEE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

BILSTEIN CEE a.s. (26688981) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Louce 97, Králův Dvůr 267 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 3. 2002 a je stále aktivní. BILSTEIN CEE a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o BILSTEIN CEE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BILSTEIN CEE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BILSTEIN CEE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro BILSTEIN CEE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BILSTEIN CEE a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7603
IČO (identifikační číslo osoby) 26688981
Jméno BILSTEIN CEE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.3.2002
Počet členů dozorčí rady: 3 3.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 3.9.2014 - 12.1.2015
Jediný akcionář společnosti KWW a.s., tj. společnost Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o., jednající jednatelem společnosti panem Ing. Josefem Jančaříkem, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodn ího zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 189.000.000, Kč (slovy: jednostoosmdesátdevětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 189 (slovy: jednostoosmdesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000, Kč (slovy: jede nmilion korun českých), majících listinnou podobu; 3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí), 4) bere na vědomí, že: v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 26.11.2003 vypracován Společný znalecký posudek znalce Jiřího Melicha, znalce pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnic tví, odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské a znalce Doc. Ing. Jiřího Janovce, CSc., znalce pro základní obor strojírenství, se specializací strojírenství všeobecné a těžké, materiál havárie konstrukcí a technologie, a to pod číslem položky znale ckého deníku 109/919/2003 znalce Jiřího Melicha a pod číslem položky znaleckého deníku č. 35/03 znalce Doc. Ing. Jiřího Janovce, CSc. (dále jen "společný znalecký posudek"), shora uvedení znalci byli v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenováni usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4565/2003-15 ze dne 24.11.2003, které nabylo právní moci dne 25.11.2003, představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, zprávu o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), skutečnost, že hospodářská hodnota majetku, který je předmětem nepeněžitého vkladu, je zjistitelná ( § 59 odst. 2 obchodního zákoníku), vyplývá ze společného znaleckého posudku (strana 6), představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, v níž uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kurzu akcií (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku); 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcíí ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a  tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydá ny, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti Kaltwalzwerk Králův dvůr s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, Na louce čp. 97, okres Beroun, PSČ 261 01, IČ: 48592030, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti KWW a.s., na adrese Na Louce čp. 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitý (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne , kdy bude Městskému soudu v Praze doručen návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznáme n tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o ups ání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; dále konstatuje, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 věta druhá bude návrh smlouvy o úpisu akcií obsah ovat rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,Kč (slovy: jedenmilion korun českých ) na jednu akcii; 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že: předmětem nepeněžitého vkladu jsou: a) nemovitosti, a to: - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/90 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/91 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/92 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/93 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/94 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/95 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/96 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/97 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/98 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/99 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/100 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/101 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/102 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/115 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/116 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/117 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/118 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/119 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/122 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/123 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/5 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/6 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/7 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/8 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/9 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/8 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/9 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/10 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/11 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/4 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/5 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/6 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/7 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/8 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/10 "ostatní plocha" - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/11 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/12 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/13 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/14 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/15 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/19 "ostatní plocha", - budova č.p. 97, část obce Karlova Huť, způsob využití "adminis " na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/94, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/90, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/91, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/92, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/93, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcela) parc. č. st. 161/95, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/96, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/97, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcele) par. č. st. 161/98, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcele) par. č. st. 161/99, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/100 a pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/117, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/101, - budova bez čp/če, způsob využití "garáž" na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/115, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/5, - budova bez čp/če, způsob využití "prům obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/6, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/7, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/8, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/9, včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2385 pro katastrální území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr, okres Beroun. Jejich hodnota byla pro účely zvýšení základního kapitálu stanovena na částku 50.700.000,-Kč (slovy: padesátmilionů sedmsettisíc korun českých). b) movité věci - technologické zařízení na výrobu pásové oceli válcované za studena, včetně příslušenství, umístěné v těchto průmyslových objektech: - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/90, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/100 a pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/117, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 754/5, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/6, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/7, zapsaných na listu vlastnictví č. 2385 pro katastrální území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr, okres Beroun. Jejich hodnota byla pro účely zvýšení základního kapitálu stanovena na částku 139.124.000,-Kč (slovy: jednostotřicetdevětmilionů jednostodvacetčtyřitisíce korun českých). s tím, že komplexní položkové vymezení všech movitých věcí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu je uvedeno na stranách 173 až 181 společného znaleckého posudku. celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle společného znaleckého posudku činí částku 189.824.000,Kč (slovy: jednostoosmdesátdevět milionů osmsetdvacetčtyřitisíce korun českých); celková rekapitulace výsledků ocenění nepeněžitého vkladu je uved ena na stranách 2 až 7 společného znaleckého posudku, na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 189 (slovy: jednostoosmdesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu; 10) v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku určuje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 824.000, Kč (slovy: osmsetdvacetčtyřitisíce korun čes kých) bude použit na tvorbu rezervního fondu; 11) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí, 12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti KWW a.s., na adr ese Na Louce čp. 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01 takto: - nemovitosti: formou písemného prohlášení účiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí, - movité věci: předáním těchto věcí společnosti. 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 191.000.000,Kč (slovy: jednostodevadesátjedenmilion korun českých). 16.2.2004 - 16.4.2004

Aktuální kontaktní údaje BILSTEIN CEE a.s.

Kapitál BILSTEIN CEE a.s.

zakladni jmění 191 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.4.2004
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2002 - 16.4.2004

Akcie BILSTEIN CEE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 191 16.4.2004
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 1.12.2003 - 16.4.2004
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 27.3.2002 - 1.12.2003

Sídlo BILSTEIN CEE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Louce 97 , Králův Dvůr 267 01 10.1.2017
Adresa Na Louce 97 , Králův Dvůr 267 01 1.12.2003 - 10.1.2017
Adresa Bubenská 1477/1 , Praha 170 00 27.3.2002 - 1.12.2003

Předmět podnikání BILSTEIN CEE a.s.

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 14.1.2011
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 13.10.2009
Obráběčství 13.10.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.10.2009
Zámečnictví, nástrojářství 13.10.2009
realitní činnost 14.5.2004 - 11.1.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 14.5.2004 - 11.1.2006
výroba a hutní zpracování železa a oceli 14.5.2004 - 13.10.2009
výroba kovového spotřebního zboží 14.5.2004 - 13.10.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 14.5.2004 - 13.10.2009
zámečnictví 14.5.2004 - 13.10.2009
nástrojařství 14.5.2004 - 13.10.2009
kovoobráběčství 14.5.2004 - 13.10.2009
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektrických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 14.5.2004 - 13.10.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 14.5.2004 - 13.10.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 14.5.2004 - 13.10.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 14.5.2004 - 13.10.2009
testování, měření a analýzy 14.5.2004 - 13.10.2009
zprostředkování služeb 14.5.2004 - 13.10.2009
zprostředkování obchodu 14.5.2004 - 13.10.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 27.3.2002 - 11.1.2006
zpracování dat, služby databan, správa sítí 27.3.2002 - 11.1.2006
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd 27.3.2002 - 11.1.2006
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.3.2002 - 11.1.2006
činnost technických poradců v oblasti výpočetní techniky 27.3.2002 - 11.1.2006
velkoobchod 27.3.2002 - 13.10.2009
specializovaný maloobchod 27.3.2002 - 13.10.2009

vedení firmy BILSTEIN CEE a.s.

Statutární orgán BILSTEIN CEE a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně jediný člen představenstva. 13.1.2016
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně dva členové představenstva. 3.9.2014 - 13.1.2016
Jménem společnosti jednají a podepisují navenek vždy dva členové představenstva. 2.11.2005 - 3.9.2014
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě. 27.3.2002 - 2.11.2005
předseda představenstva Ing. Peter Uhrík 3.9.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Vacínovská 802/21 , Praha 158 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Veselý 27.3.2002 - 27.3.2002
Vznik členství 27.3.2002
Vznik funkce 27.3.2002
Adresa: Toušická 1077 , Praha 190 16
Předseda představenstva Ing. Pavel Veselý 27.3.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 4.11.2003
Vznik funkce 27.3.2002
Adresa: Toušická 1077 , Praha 190 16
Místopředseda představenstva Ing. Martin Jungmann 27.3.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 4.11.2003
Vznik funkce 27.3.2002
Adresa: Arménská 1360/7 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Richard Brejník 27.3.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 4.11.2003
Adresa: Křivenická 415/20 , Praha 181 00
Místopředseda představenstva Ing. Josef Jančařík 1.12.2003 - 2.11.2005
Vznik členství 4.11.2003
Zánik členství 8.11.2004
Vznik funkce 4.11.2003
Zánik funkce 8.11.2004
Adresa: Štěpnická 1615 , Veselí nad Moravou 698 01
Člen představenstva JUDr. František Machuta 1.12.2003 - 2.11.2005
Vznik členství 4.11.2003
Zánik členství 27.10.2005
Adresa: Ječná 1434/11 , Praha 120 00
Předseda představenstva Dipl. Ing. Georg Hantak 1.12.2003 - 1.10.2007
Vznik členství 4.11.2003
Zánik členství 10.9.2007
Vznik funkce 4.11.2003
Zánik funkce 10.9.2007
Adresa: nám. 9. května 268 , Tetín 266 01
člen představenstva Ing. Luboš Malík 2.11.2005 - 18.4.2008
Vznik členství 8.11.2005
Adresa: 189 , Králův Dvůr 267 01
místopředseda představenstva Karl Standera 2.11.2005 - 15.3.2010
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 28.2.2010
Vznik funkce 27.10.2005
Zánik funkce 28.2.2010
Adresa: Malmkestrasse 10 , 580 99 Hagen Spolková republika Německo
předseda představenstva Ing. Luboš Malík 18.4.2008 - 3.9.2014
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 1.4.2008
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: 189 , Králův Dvůr 267 01
člen představenstva Peter Uhrík 14.12.2009 - 3.9.2014
Vznik členství 24.11.2009
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 24.11.2009
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Luboš Malík 3.9.2014 - 13.6.2015
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 28.2.2015
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: 189 , Králův Dvůr 267 01
člen představenstva Ivan Stefanov 12.1.2015 - 13.1.2016
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 31.12.2015
Zánik funkce 31.12.2015
Adresa: 141 , Ptice 252 18

Dozorčí rada BILSTEIN CEE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marc Torsten Oehler 3.9.2014
Vznik členství 11.6.2014
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Dahmsfeldstrasse 28 , Dortmund Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Martin Kiessling 10.1.2017
Vznik členství 14.11.2016
Adresa: Von-Galen-Straße 12 , Ascheberg Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Ulrich Roeske 29.1.2018
Vznik členství 24.11.2017
Adresa: Kreisstra e 26 , 584 53 Witten Spolková republika Německo
Předseda Karel Jan Jeníček 27.3.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 4.11.2003
Vznik funkce 27.3.2002
Adresa: Jinočanská 1027/3 , Praha 161 00
Místopředseda Ing. Ivan Vondra 27.3.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 4.11.2003
Vznik funkce 27.3.2002
Adresa: Zázvorkova 1996/28 , Praha 155 00
Člen Ing. Tomáš Zatloukal 27.3.2002 - 1.12.2003
Vznik členství 27.3.2002
Zánik členství 4.11.2003
Adresa: Leštínská 2337 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Předseda Rudolf Hantak 1.12.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 4.11.2003
Vznik funkce 4.11.2003
Adresa: Rakouská republika
Marilaungasse 4/29, 1030 Wien
Místopředseda Ing. Jan Štěrba 1.12.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 4.11.2003
Zánik členství 27.10.2005
Vznik funkce 4.11.2003
Zánik funkce 27.10.2005
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
Člen JUDr. Ing. Otokar Bursák 1.12.2003 - 5.12.2005
Vznik členství 4.11.2003
Zánik členství 27.10.2005
Adresa: Pod Beránkou 2510/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Rudolf Hantak 5.12.2005 - 7.2.2007
Vznik členství 4.11.2003
Zánik členství 19.12.2006
Vznik funkce 4.11.2003
Zánik funkce 19.12.2006
Adresa: Marilaungasse 4 , 1030 Wien Rakouská republika
předseda dozorčí rady Dr. Hilmar Westerbarkey 5.12.2005 - 20.12.2007
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 14.11.2007
Vznik funkce 27.10.2005
Zánik funkce 14.11.2007
Adresa: Holthauser Str. 62 , Hagen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Rolf Jansen 8.12.2005 - 20.12.2007
Vznik členství 27.10.2005
Adresa: Fichtengrund 8 , Hagen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Dr. Hilmar Westerbarkey 20.12.2007 - 27.3.2008
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 12.3.2008
Adresa: Holthauser Str. 62 , Hagen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Ing. Roman Šváb 5.12.2005 - 14.12.2009
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 9.6.2009
Adresa: Svatopluka Čecha 612 , Zdice 267 51
člen dozorčí rady Marc Thorsten Oehler 7.2.2007 - 14.12.2009
Vznik členství 19.12.2006
Vznik funkce 19.12.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Dortmund, Dahmsfeldstrasse 28
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Květoň 5.12.2005 - 22.7.2010
Vznik členství 28.10.2005
Zánik členství 9.6.2010
Adresa: Okružní 58 , Trubín 267 01
místopředseda dozorčí rady Dr. Berhard Gräwe 5.12.2005 - 3.9.2014
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 27.10.2005
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Lindenstrasse 70 , Iserlohn Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Dr. Rolf Jansen 20.12.2007 - 3.9.2014
Vznik členství 27.10.2005
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 14.11.2007
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Fichtengrund 8 , Hagen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Gerhard Heinz Bilstein-Wessendorf 27.3.2008 - 3.9.2014
Vznik členství 12.3.2008
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Hagen, Im Dünningsbruch 18, PSČ 58095
člen dozorčí rady Marc Torsten Oehler 14.12.2009 - 3.9.2014
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 11.6.2014
Vznik funkce 19.12.2006
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Spolková republika Německo
Dortmund, Dahmsfeldstrasse 28
člen dozorčí rady Bc. Jiří David 14.12.2009 - 3.9.2014
Vznik členství 2.9.2009
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Na Vyhlídce 71 , Hudlice 267 03
člen dozorčí rady Ing. Roman Šváb 14.12.2009 - 3.9.2014
Vznik členství 2.9.2009
Zánik členství 11.6.2014
Zánik funkce 11.6.2014
Adresa: Svatopluka Čecha 612 , Zdice 267 51
předseda dozorčí rady Rolf Jansen 3.9.2014 - 10.1.2017
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 14.11.2016
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 14.11.2016
Adresa: Fichtengrund 8 , Hagen Spolková republika Německo
člen dozorčí rady Bernhard Gräwe 3.9.2014 - 29.1.2018
Vznik členství 11.6.2014
Zánik členství 24.11.2017
Vznik funkce 11.6.2014
Adresa: Lindenstrasse 70 , Iserlohn Spolková republika Německo

Sbírka Listin BILSTEIN CEE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7603/SL 58 notářský zápis [NZ 880/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2015 6.1.2016 28.1.2016 11
B 7603/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 15.12.2015 11.1.2016 45
B 7603/SL 56 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 880/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.12.2015 1.12.2015 11
B 7603/SL 54 notářský zápis [NZ 1212/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.11.2014 7.1.2015 13.1.2015 8
B 7603/SL 53 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 9.12.2014 15.12.2014 42
B 7603/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 506/2014 Městský soud v Praze 11.6.2014 14.7.2014 9.9.2014 11
B 7603/SL 51 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 17.9.2013 2.10.2013 47
B 7603/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.9.2013 2.10.2013 46
B 7603/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.8.2011 22.8.2011 46
B 7603/SL 48 notářský zápis NZ 1052/2010 Městský soud v Praze 26.11.2010 19.1.2011 9
B 7603/SL 47 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 3.9.2010 12
B 7603/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.9.2010 3.9.2010 32
B 7603/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.5.2010 21.5.2010 25.5.2010 8
B 7603/SL 44 notářský zápis -NZ376/2010 Městský soud v Praze 28.4.2010 21.5.2010 25.5.2010 3
B 7603/SL 43 ostatní - rozho.jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.2.2010 16.3.2010 2
B 7603/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.12.2009 6.1.2010 4
B 7603/SL 41 notářský zápis NZ 523/2009 Městský soud v Praze 9.12.2009 6.1.2010 14
B 7603/SL 40 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 24.11.2009 6.1.2010 1
B 7603/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.11.2009 6.1.2010 1
B 7603/SL 38 výroční zpráva r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.7.2009 7.7.2009 9
B 7603/SL 37 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.6.2009 1.7.2009 28
B 7603/SL 36 zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 21.8.2008 2
B 7603/SL 35 výroční zpráva, zpráva o vztazích r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.8.2008 18.8.2008 9
B 7603/SL 34 účetní závěrka 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 12.8.2008 18.8.2008 29
B 7603/SL 33 ostatní -zápis o zased.představenstva Městský soud v Praze 27.3.2008 13.5.2008 1
B 7603/SL 32 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 12.3.2008 13.5.2008 3
B 7603/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.3.2008 13.5.2008 2
B 7603/SL 30 ostatní -zápis o zasedání DR Městský soud v Praze 14.11.2007 7.1.2008 2
B 7603/SL 29 ostatní -rezignace na fun./ing.Hantak/ Městský soud v Praze 7.9.2007 8.10.2007 1
B 7603/SL 28 ostatní -zápis o zased.představenstva Městský soud v Praze 10.9.2007 8.10.2007 1
B 7603/SL 26 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.6.2007 19.6.2007 10
B 7603/SL 25 ostatní -zápis o zasedání DR Městský soud v Praze 19.12.2006 26.2.2007 1
B 7603/SL 24 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 19.12.2006 26.2.2007 3
B 7603/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 7.7.2006 11.7.2006 33
B 7603/SL 22 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 27.10.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 21 notářský zápis -NZ480/05 Městský soud v Praze 27.10.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 20 notářský zápis -NZ533/04 Městský soud v Praze 8.11.2004 19.12.2005 0
B 7603/SL 19 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.10.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 18 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 7.11.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 17 ostatní -zápis o zasedání DR Městský soud v Praze 27.10.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 16 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.10.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 15 ostatní -zápis o zased.představenstva Městský soud v Praze 27.10.2005 21.11.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 14 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.10.2005 19.12.2005 0
B 7603/SL 13 účetní závěrka r.2003+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2005 26.7.2005 0
B 7603/SL 12 účetní závěrka r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 11.5.2005 23.5.2005 0
B 7603/SL 11 posudek znalce Městský soud v Praze 26.11.2003 20.4.2004 0
B 7603/SL 9 notářský zápis -NZ274/03 Městský soud v Praze 4.11.2003 4.12.2003 0
B 7603/SL 8 notářský zápis -NZ249/03 Městský soud v Praze 24.9.2003 4.12.2003 0
B 7603/SL 7 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 4.11.2003 4.12.2003 0
B 7603/SL 6 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.11.2003 4.12.2003 0
B 7603/SL 4 stanovy společnosti /22.10.03/4.11.03/1.12.03/ Městský soud v Praze 4.12.2003 0
B 7603/SL 3 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 4.11.2003 4.12.2003 0
B 7603/SL 10 notářský zápis -NZ303/03 Městský soud v Praze 1.12.2003 4.12.2003 0
B 7603/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 24.6.2003 8.7.2003 0
B 7603/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 86/2002 Městský soud v Praze 13.3.2002 3.5.2002 0
B 7603/SL 5 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 4.11.2003 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BILSTEIN CEE a.s.

IČO (identifikační číslo) 26688981
Jméno BILSTEIN CEE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Beroun
Vznik první živnosti: 27.3.2002
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 5

Sídlo BILSTEIN CEE a.s.

Živnosti a provozovny BILSTEIN CEE a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Na Louce 97, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1001916573
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 11.3.2004

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Na Louce 97, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1001916573
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2004

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Na Louce 97, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1001916573
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2004

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Na Louce 97, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1001916573
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2004

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.11.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Na Louce 97, Králův Dvůr 267 01
Identifikační číslo provozovny 1001916573
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.11.2010

Živnost č. 6 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 1.12.2005

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 10 Činnost technických poradců v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 17.2.2004

Živnost č. 12 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.3.2002
Zánik oprávnění 24.3.2004

Živnost č. 13 Výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 1.12.2005

Živnost č. 15 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 1.12.2005

Živnost č. 17 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2004
Zánik oprávnění 30.11.2005

Živnost č. 27 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.2004
Zánik oprávnění 1.12.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BILSTEIN CEE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Peter Uhrík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BILSTEIN CEE a.s.

IČO: 26688981
Firma: BILSTEIN CEE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Králův Dvůr
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 27.3.2002

Sídlo BILSTEIN CEE a.s.

Sídlo: Na Louce 97, Králův Dvůr 267 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image