Firma Bílovská zemědělská a.s. IČO 64356370


Bílovská zemědělská a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bílovská zemědělská a.s. (64356370) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 50, Potvorov 331 41. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 1. 1996 a je stále aktivní. Bílovská zemědělská a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Bílovská zemědělská a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bílovská zemědělská a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Bílovská zemědělská a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Bílovská zemědělská a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bílovská zemědělská a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1108
IČO (identifikační číslo osoby) 64356370
Jméno Bílovská zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 24.1.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 12.8.2014 - 16.10.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 12.8.2014 - 16.10.2015
Představenstvo společnosti rozhodlo dne 12.4.2007 na základě svého pověření dle § 210 ObchZ rozhodnutím valné hromady konané dne 24.6.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 210 Obchodního zákoníku takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je další snížení závazkového zatížení společnosti, a to o závazky vůči některým jejím akcionářům a dalším osobám jako věřitelům společnosti (dále jen věřitelé nebo zájemci) vzniklým postoupením pohledávek věřitelů na vypořádání jejich majetkových podílů na transformovaném Zemědělském družstvu Bílov společnosti (původně tedy Zemědělskému obchodnímu družstvu Bílov). b) zvýšením základního kapitálu společnosti dojde ke snížení jejího závazkového zatížení o tyto dlouhodobé pohledávky a tím i ke zlepšení jejího "ekonomického zdraví", což je důležitým ukazatelem pro získání dotací i bankovních úvěrů. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je tak v důležitém zájmu společnosti. c) zájemcům o účast na navýšení základního kapitálu v postavení věřitelů bude umožněno, aby se podíleli na zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že při něm upíší akcie o součtu nominálních hodnot rovnající se výši jejich pohledávky nebo její dohodn uté části a zároveň uzavřou se společností dohodu o započtení, ve které se zaváží započítat tuto svoji pohledávku na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií. d) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2 222 000 Kč na celkovou výši 57 892 000 Kč. e) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. f) Základní kapitál se zvýší upsáním nových akcií předem určenými zájemci, kterými je 17 konkrétně určených věřitelů uvedených v příloze tohoto rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu, jenž mají mít v době zvýšení kapitálu vůči společnosti v čl. a) uvedené pohledávky a uzavřeli se společností do dne rozhodnutí představenstva dohodu o jejich vypořádání či částečném vypořádání formou své účasti na navýšení základního kapitálu společnosti. g) V důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisování nových akcií. Tímto důležitým zájmem je dosažení uhrazení části pohledávek vůči společnosti na vyplacení úplat za postoupení pohledávek na vypořádání majetko vých podílů vůči Zemědělskému družstvu Bílov. Úpis mohou tedy provést pouze vybraní zájemci schválení rozhodnutím valné hromady společnosti. h) Základní kapitál bude zvýšen novou emisí 92 kusů kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč a 213 kusů kmenových listinných nekótovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akc ie 10 000 Kč. i) Emisní kurz emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a je stanoven v poměru 1:1 k nominální hodnotě pohledávek, které budou započteny na závazek akcionáře splatit emisní kurz akcií. j) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné místo dohodnuté se zájemcem. k) Úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15. dnem ode dne, kdy bude rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí představenstva společnosti o úmyslu zvýšit základní kapitál účinné (pravomocné). O počátku běhu lhůty k úpisu akcií a její délce budou zájemci o úpis akcií společností písemně vyrozuměni. l) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek zájemců uvedených v čl. h) rozhodnutí proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Emisní kurs všech emitovaných akcií bude splacen výhradně započtením těchto pohledá vek. m) Zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností a k upsání akcií (podpisu smlouvy) jim bude poskytnuta lhůta 50 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a pod pisy musí být úředně ověřeny. n) Emisní kurz bude každým zájemcem, který provedl úpis akcií splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou uzavření smlouvy o započtení, která bude v jedná listině se smlouvou o úpisu akcií. o) Smlouvy o započtení budou s upisovateli uzavírány dle těchto pravidel: oa) smlouvy budou uzavírány mezi společností a zájemcem (upisovatelem) ve lhůtě určené k úpisu akcií; ob) o lhůtě k uzavření smlouvy bude každý zájemce písemně informován; oc) návrh smlouvy o úpisu akcií a o započtení společnost předloží zájemci - upisovateli ve trojím vyhotovení společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií; od) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. p) Nové akcie budou emitovány ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy Krajský soud v Plzni na návrh představenstva, podaný po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu, zapíše výši základního kapitálu do obchodního rejstříku; k převzetí akcií b udou akcionáři vyzváni způsobem určeným stanovami společnosti ke svolání valné hromady společnosti. 9.7.2007 - 23.10.2007
Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 08. 10. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Schvaluje se návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2 341 000,- Kč na celkovou výši 58 011 000,- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu je další snížení zatížení společnosti o závazky vůči některým jejím akcionářům a dalším osobám jako věřitelům společnosti. Tyto závazky vznikly postoupením pohledávek věřitelů na vypořádání majetkových podílů (na transf ormovaném družstvu Zemědělské družstvo Bílov) společnosti. Vybraní akcionáři a další osoby, které závazně projevili zájem o zvýšení své majetkové účasti ve společnosti úpíší předem stanovené počty nově emitovaných akcií, uzavřou se společností dohodu o za počtení (ve které započítají stanovenou část své pohledávky na zaplacení úplaty za postoupenou pohledávku na pohledávku společnosti na zaplacení emisního kurzu upsaných akcií) a tím splatí jejich emisní kurz. Realizací zvýšení základního kapitálu společno sti by mělo dojít ke snížení závazkového zatížení společnosti o tyto dlouhodobé pohledávky v rozsahu 2 341 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu je tak v důležitém zájmu společnosti. Základní kapitál se zvýší upsáním nových akcií předem určenými zájemci, kterými je osmnáct akcionářů a jiných osob - věřitelů společnosti. Základní kapitál bude zvýšen novou emisí 101 kusů kmenových listinných neregistrovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 224 kusů kmenových listinných neregistrovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč . Akcie budou emitovány pro jednotlivé zájemce, kteří je upíší. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno. Emisní kurz emitovaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě a je stanoven v poměru 1:1 (slovy: jedna ku jedné) k nominální hodnotě pohledávek, které budou započteny na závazek akcionáře splatit emisní kurz akcií. Úpis akcií proběhne ve lhůtě šedesáti kalendářních dnů a tato lhůta počíná patnáctým dnem ode dne, kdy usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. O počátku běhu lhůty k úpisu akcií a jejich délce budou zájemci společností písemně vyrozuměni. Úpis bude proveden uzavřením smluv o upsání akcií a o zápočtu pohledávek mezi společností a jednotlivými zájemci a jejich uzavřením dojde zároveň ke splacení emisního kurzu upsaných akcií. Smlou vy budou v písemné smlouvě uzavírány mezi společností a zájemcem jako upisovatelem, návrh smlouvy o započtení doručí společnost upisovateli ve trojím vyhotovení a lhůta k podpisu smlouvy upisovatelem je čtrnáct dnů ode dne, kdy upisovatel obdrží návrh sml ouvy od společnosti. V důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo akcionářů společnosti na upisování nových akcií. Tímto důležitým zájmem je dosažení uhrazení části pohledávek vůči společnosti na vyplacení úplat za postoupení pohledávek na vypořádání majetkových podílů vůči Zemědělskému družstvu Bílov. Úpis mohou tedy provést pouze vybraní zájemci schválení rozhodnutím valné hromady společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje možnost započtení peněžitých pohledávek zájemců na vypořádání stanovené části úplaty za postoupení majetkového podílu proti pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných nově emitovaných akcií. Důvodem vyslovení souhla su valné hromady s touto formou úhrady emisního kurzu akcií je dosažení účelu zvýšení základního kapitálu, tj. další snížení zadlužení společnosti vůči svým vybraným akcionářům a jiným osobám. 13.12.2005 - 9.7.2007
Valná hromada společnosti rozhodla dne 26. června 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 49 590 000,- Kč na celkovou výši 55 670 000,- Kč; b) upisování akcií nad částku schváleného zvýšení základního kapitálu není připuštěno; c) základní kapitál bude zvýšen novou emisí 1 120 ks kmenových listinných neregistrovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 4 847 kmenových listinných neregistrovaných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč; akcie budou emitovány pro jednotlivé zájemce, kteří je upíší; d) v důležitém zájmu společnosti je vyloučeno přednostní právo jiných akcionářů společnosti než osob uvedených pod bodem e) na upisování nových akcií; tímto důležitým zájmem společnosti je dosažení uhrazení části pohledávek věřitelů z řad akcionářů vůči s polečnosti na vyplacení úplat za postoupení pohledávek na vypořádání majetkových podílů vůči Zemědělskému družstvu Bílov a tím podstatné snížení závazků společnosti vůči svým věřitelům s následným zlepšením hodnocení společnosti pro účely získání finanční ch zdrojů pro její podnikání a další rozvoj; e) základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií předem určenými zájemci, kterými je 240 akcionářů a věřitelů společnosti uvedených v seznamu, který je součástí notářského zápisu notářky JUDr. Bohumily Oliveriusové se sídlem v Plzni č.j. NZ 1 50/2004 (N 152/2004) ze dne 26.08.2004 a valná hromada vyslovuje souhlas se započtením těchto pohledávek akcionářů - zájemců o úpis akcií, a to z důvodu uvedeného v bodu d); f) emisní kurz emitovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě; g) úpis akcií proběhne ve lhůtě 60 kalendářních dnů a tato lhůta počíná 15. dnem ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; zájemci budou o počátku lhůty k úpisu uvědom ěni způsobem určeným stanovami společnosti ke svolání valné hromady společnosti; h) připouští se započtení peněžité pohledávky zájemců uvedených v bodu e) vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; i) úpis akcií bude proveden uzavřením smlouvy o započtení mezi společností a zájemcem; uzavřením této smlouvy dojde ke splacení emisního kurzu upsaných akcií; tyto smlouvy budou uzavírány dle těchto pravidel; A/ smlouvy budou uzavírány mezi společností a zájemcem (upisovatelem) v písemné formě při úpisu akcií; B/ návrh smlouvy o započtení doručí společnost zájemci - upisovateli ve trojím vyhotovení, a to ve lhůtě nejméně 14 dnů přede dnem, kdy dojde k úpisu akcií uzavřením této smlouvy; C/ smlouvy budou uzavírány v sídle společnosti nebo na jiném místě, na kterém společnost určí; D/ podpisy účastníků na jednom vyhotovení smlouvy budou úředně ověřeny; E/ smlouva bude podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž společnost obdrží dvě vyhotovení včetně vyhotovení s úředně ověřenými podpisy a upisovatel jedno vyhotovení. j) nové akcie budou emitovány ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy Krajský soud v Plzni na návrh představenstva podaný po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu zapíše výši základního kapitálu do obchodního rejstříku; k převzetí akcií bud ou akcionáři vyzváni způsobem určeným stanovami společnosti ke svolání valné hromady společnosti. O rozhodnutí valné hromady byl sepsán notářský zápis notářky JUDr. Bohumily Oliveriusové se sídlem v Plzni č.j. NZ 150/2004 (N 152/2004) ze dne 26.8.2004. 8.11.2004 - 19.7.2005
Zemědělské obchodní družstvo Bílov zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu Dr, vložce číslo 1631 změnilo rozhodnutím mimořádné členské schůze ze dne 12.9.2003 právní formu na akciovou společnost. 1.3.2004 - 1.3.2004
Bílovská zemědělská a.s. se převádí z oddílu Dr, vložky číslo 1631 do oddílu B, vložky číslo 1108. 1.3.2004 - 1.3.2004

Aktuální kontaktní údaje Bílovská zemědělská a.s.

Kapitál Bílovská zemědělská a.s.

zakladni jmění 57 892 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.10.2007
zakladni jmění 55 670 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.2005 - 23.10.2007
zakladni jmění 6 080 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.3.2004 - 19.7.2005
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.1.1996 - 1.3.2004

Akcie Bílovská zemědělská a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 212 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 668 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 212 23.10.2007 - 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 668 23.10.2007 - 12.8.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 120 19.7.2005 - 23.10.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 5 455 19.7.2005 - 23.10.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 608 1.3.2004 - 19.7.2005

Sídlo Bílovská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 50 , Potvorov 331 41 16.10.2015
Adresa 50 , Potvorov 331 41 12.8.2014 - 16.10.2015
Adresa 50 , Potvorov 331 41 1.3.2004 - 12.8.2014
Adresa 331 41 Česká republika
Potvorov, PSČ 331 41 Kralovice, okres Plzeň-sever
24.1.1996 - 1.3.2004

Předmět podnikání Bílovská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 12.8.2014
zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách 1.10.2010
hostinská činnost 1.10.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.10.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2010
zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách 8.11.2004 - 1.10.2010
zpracování produktů rostlinné výroby v rámci živnosti volné 1.11.1999 - 1.10.2010
silniční motorová doprava nákladní 12.3.1997 - 1.10.2010
zemní práce 12.3.1997 - 1.10.2010
služby spojené s rostlinnou výrobou 12.3.1997 - 1.10.2010
hostinská činnost 12.3.1997 - 1.10.2010
pneuservis 12.3.1997 - 1.10.2010
zemědělská výroba 24.1.1996 - 8.11.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.1.1996 - 1.10.2010

vedení firmy Bílovská zemědělská a.s.

Statutární orgán Bílovská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost navenek zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo dva společně jednající členové představenstva 12.8.2014
Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti navenek jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jedná samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva, b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva. Neuvedení firmy u podpisu nezpůsobuje neplatnost právníh o úkonu. 1.3.2004 - 12.8.2014
Způsob jednání: a) zastupování: navenek jedná předseda nebo místopředseda, případně kterýkoli jiný člen představenstva, b) podepisování: k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda, případně kterýkoli jiný pověřený člen představenstva. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva. 12.3.1997 - 1.3.2004
Způsob jednání: a) zastupování - družstvo ve všech věcech zastupují samostatně předseda nebo místopředseda družstva b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis samostatně předseda nebo místopředseda družstva. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je zapotřebí podpisu předsedy nebo místopředsedy a dalšího člena družstva. 24.1.1996 - 12.3.1997
předseda představenstva Ing. Pavel Janský 10.5.2019
Vznik členství 21.2.2019
Vznik funkce 11.3.2019
Adresa: 91 , Potvorov 331 41
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kolář CSc. 10.5.2019
Vznik členství 21.2.2019
Vznik funkce 11.3.2019
Adresa: 271 , Žihle 331 65
člen představenstva Miroslav Ivánek 10.5.2019
Vznik členství 21.2.2019
Adresa: 45 , Mladotice 331 41
člen představenstva Ing. Lucie Frank Kristová 10.5.2019
Vznik členství 21.2.2019
Adresa: 325 , Žihle 331 65
člen představenstva Tomáš Krofta 10.5.2019
Vznik členství 21.2.2019
Adresa: 92 , Potvorov 331 41
předseda František Chmelíř 24.1.1996 - 12.3.1997
Adresa: 14 , Sedlec Česká republika
místopředseda Ladislav Pícl 24.1.1996 - 12.3.1997
Adresa: 13 , Bukovina 679 05
předseda František Chmelíř 12.3.1997 - 28.12.2001
Zánik členství 1.6.2001
Zánik funkce 1.6.2001
Adresa: 0 Sedlec Česká republika
místopředseda Ladislav Pícl 12.3.1997 - 28.12.2001
Zánik členství 1.6.2001
Zánik funkce 1.6.2001
Adresa: 13 , Bukovina 679 05
člen Václav Knedlhans 12.3.1997 - 28.12.2001
Zánik členství 1.6.2001
Adresa: 0 Sedlec Česká republika
člen ing. Pavel Janský 12.3.1997 - 28.12.2001
Zánik členství 1.6.2001
Adresa: 45 , Potvorov 331 41
člen Václav Havlík 12.3.1997 - 28.12.2001
Zánik členství 1.6.2001
Adresa: 9 , Bukovina 679 05
člen ing. Vladimír Koura 12.3.1997 - 1.3.2004
Zánik členství 1.3.2004
Adresa: Brněnská 987/31 , Plzeň 323 00
člen Milan Let 12.3.1997 - 1.3.2004
Zánik členství 1.3.2004
Adresa: 0 Trojany Česká republika
předseda Ing. Pavel Janský 28.12.2001 - 1.3.2004
Vznik členství 1.6.2001
Zánik členství 1.3.2004
Vznik funkce 1.6.2001
Zánik funkce 1.3.2004
Adresa: 45 , Potvorov 331 41
místopředseda Václav Kadavý 28.12.2001 - 1.3.2004
Vznik členství 1.6.2001
Zánik členství 1.3.2004
Vznik funkce 1.6.2001
Zánik funkce 1.3.2004
Adresa: 6 , 331 41 Vysoká Libyně Česká republika
člen Ing. Petr Chmelíř 28.12.2001 - 1.3.2004
Vznik členství 1.6.2001
Zánik členství 1.3.2004
Adresa: Nerudova 969/2 , Plzeň 301 00
člen Zdeněk Rom 28.12.2001 - 1.3.2004
Vznik členství 1.6.2001
Zánik členství 1.3.2004
Adresa: 9 , Bílov Česká republika
člen Ladislav Pícl 28.12.2001 - 1.3.2004
Vznik členství 1.6.2001
Zánik členství 1.3.2004
Adresa: 13 , Bukovina 679 05
předseda představenstva Ing. Václav Grüner CSc. 1.3.2004 - 3.7.2009
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 23.2.2009
Vznik funkce 1.3.2004
Zánik funkce 23.2.2009
Adresa: 291 , Žihle 331 65
člen představenstva Dagmar Hážová 1.3.2004 - 3.7.2009
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 23.2.2009
Adresa: Na Výsluní 814 , Kralovice 331 41
člen představenstva Ing. Miroslav Kolář CSc. 1.3.2004 - 3.7.2009
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 23.2.2009
Adresa: 271 , Žihle 331 65
člen představenstva Ladislav Pícl 1.3.2004 - 3.7.2009
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 23.2.2009
Adresa: 13 , Kralovice 331 41
místopředseda představenstva Ing. Pavel Janský 2.4.2009 - 3.7.2009
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 23.2.2009
Vznik funkce 1.3.2004
Zánik funkce 23.2.2009
Adresa: 45 , Potvorov 331 41
předseda představenstva Ing. Václav Grüner CSc. 3.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 1.3.2010
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 1.3.2010
Adresa: 291 , Žihle 331 65
místopředseda představenstva Ing. Pavel Janský 3.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 23.2.2009
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 10.5.2010
Adresa: 45 , Potvorov 331 41
člen představenstva Ing. Miroslav Kolář CSc. 3.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 23.2.2009
Adresa: 271 , Žihle 331 65
člen představenstva Dagmar Hážová 3.7.2009 - 6.6.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 20.2.2014
Adresa: Na Výsluní 814 , Kralovice 331 41
člen představenstva Milan Let 3.7.2009 - 6.6.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 20.2.2014
Adresa: 5 , 331 41 Trojany Česká republika
předseda představenstva Ing. Pavel Janský 1.10.2010 - 6.6.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 20.2.2014
Vznik funkce 10.5.2010
Zánik funkce 20.2.2014
Adresa: 91 , Potvorov 331 41
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Kolář CSc. 1.10.2010 - 6.6.2014
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 20.2.2014
Vznik funkce 10.5.2010
Zánik funkce 20.2.2014
Adresa: 271 , Žihle 331 65
člen představenstva Zdeněk Rom 1.10.2010 - 6.6.2014
Vznik členství 29.4.2010
Zánik členství 20.2.2014
Adresa: 9 , Bílov 331 41
předseda představenstva Pavel Janský 6.6.2014 - 10.5.2019
Vznik členství 20.2.2014
Zánik členství 20.2.2019
Vznik funkce 10.3.2014
Zánik funkce 20.2.2019
Adresa: 91 , Potvorov 331 41
místopředseda představenstva Miroslav Kolář 6.6.2014 - 10.5.2019
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 20.2.2019
Vznik funkce 10.3.2014
Zánik funkce 20.2.2019
Adresa: 271 , Žihle 331 65
člen představenstva Vladimír Koura 6.6.2014 - 10.5.2019
Vznik členství 20.2.2014
Zánik členství 20.2.2019
Adresa: Brněnská 987/31 , Plzeň 323 00
člen představenstva Dagmar Hážová 6.6.2014 - 10.5.2019
Vznik členství 20.2.2014
Zánik členství 20.2.2019
Adresa: 43 , Potvorov 331 41
člen představenstva František Krofta 6.6.2014 - 10.5.2019
Vznik členství 20.2.2014
Zánik členství 20.2.2019
Adresa: 92 , Potvorov 331 41

Dozorčí rada Bílovská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Zdeněk Hubka 16.10.2015
Vznik členství 20.6.2015
Adresa: 30 , Kralovice 331 41
předseda dozorčí rady Petr Chmelíř 16.10.2015
Vznik členství 20.6.2015
Vznik funkce 13.7.2015
Adresa: Komenského 1073/73 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Pavel Bulín 16.10.2015
Vznik členství 20.6.2015
Adresa: 14 , Bílov 331 41
člen dozorčí rady Jiřina Havlíková 16.10.2015
Vznik členství 20.6.2015
Adresa: 9 , Kralovice 331 41
člen dozorčí rady Jaromír Vopat 2.9.2019
Vznik členství 3.8.2019
Adresa: 77 , Vysoká Libyně 331 41
člen dozorčí rady Josef Vopat 2.9.2019
Vznik členství 3.8.2019
Adresa: 8 , Vysoká Libyně 331 41
předseda Ing. Vladimír Koura 1.3.2004 - 19.7.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 1.3.2004
Zánik funkce 30.4.2005
Adresa: Brněnská 987/31 , Plzeň 323 00
člen Jiří Bulín 1.3.2004 - 19.7.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 30.4.2005
Adresa: 27 , Kralovice 331 41
člen Ing. Petr Chmelíř 1.3.2004 - 19.7.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 30.4.2005
Adresa: Nerudova 969/2 , Plzeň 301 00
člen Václav Kadavý 1.3.2004 - 19.7.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 30.4.2005
Adresa: 5 , Vysoká Libyně 331 41
člen Irena Kutějová 1.3.2004 - 19.7.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 25.4.2005
Adresa: 21 , Sedlec 331 41
člen Milan Let 1.3.2004 - 19.7.2005
Vznik členství 1.3.2004
Zánik členství 25.4.2005
Adresa: 5 , Kralovice 331 41
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Koura 19.7.2005 - 13.12.2005
Vznik členství 30.4.2005
Adresa: Brněnská 987/31 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř 19.7.2005 - 3.7.2009
Vznik členství 30.4.2005
Adresa: Nerudova 969/2 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Koura 13.12.2005 - 3.7.2009
Vznik členství 30.4.2005
Vznik funkce 11.5.2005
Adresa: Brněnská 987/31 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Bulín 19.7.2005 - 1.10.2010
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 26.6.2010
Adresa: 14 , Bílov 331 41
člen dozorčí rady Tomáš Krofta 19.7.2005 - 1.10.2010
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 26.6.2010
Adresa: 92 , Potvorov 331 41
člen dozorčí rady Jaromír Cepek 19.7.2005 - 1.10.2010
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: 8 , 331 41 Vysoká Libyně Česká republika
člen dozorčí rady Jiřina Havlíková 19.7.2005 - 1.10.2010
Vznik členství 25.4.2005
Zánik členství 22.6.2010
Adresa: 9 , Kralovice 331 41
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Koura 3.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 26.6.2010
Vznik funkce 11.5.2005
Zánik funkce 5.6.2008
Adresa: Brněnská 987/31 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř 3.7.2009 - 1.10.2010
Vznik členství 30.4.2005
Zánik členství 26.6.2010
Vznik funkce 11.6.2008
Zánik funkce 26.6.2010
Adresa: Nerudova 969/2 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř 1.10.2010 - 1.6.2012
Vznik členství 26.6.2010
Vznik funkce 15.7.2010
Adresa: Nerudova 969/2 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Bulín 1.10.2010 - 17.9.2013
Vznik funkce 26.6.2010
Adresa: 14 , Bílov 331 41
člen dozorčí rady Tomáš Krofta 1.10.2010 - 16.10.2015
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 26.6.2010
Adresa: 92 , Potvorov 331 41
člen dozorčí rady Jaromír Cepek 1.10.2010 - 16.10.2015
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 22.6.2010
Adresa: 8 , 331 41 Vysoká Libyně Česká republika
člen dozorčí rady Jiřina Havlíková 1.10.2010 - 16.10.2015
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 22.6.2010
Adresa: 9 , Kralovice 331 41
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Hubka 1.10.2010 - 16.10.2015
Vznik členství 26.6.2010
Zánik členství 20.6.2015
Adresa: 30 , Kralovice 331 41
předseda dozorčí rady Ing. Petr Chmelíř 1.6.2012 - 16.10.2015
Vznik členství 26.6.2010
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 15.7.2010
Zánik funkce 20.6.2015
Adresa: Komenského 1073/73 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Bulín 17.9.2013 - 16.10.2015
Zánik členství 20.6.2015
Vznik funkce 26.6.2010
Adresa: 14 , Bílov 331 41
člen dozorčí rady Miroslav Ivánek 16.10.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 20.6.2015
Adresa: 72 , Mladotice 331 41
místopředseda dozorčí rady Tomáš Krofta 16.10.2015 - 10.5.2019
Vznik členství 20.6.2015
Zánik členství 13.2.2019
Vznik funkce 13.7.2015
Zánik funkce 13.2.2019
Adresa: 92 , Potvorov 331 41
člen dozorčí rady Miroslav Ivánek 25.2.2016 - 10.5.2019
Vznik členství 20.6.2015
Zánik členství 13.2.2019
Adresa: 45 , Mladotice 331 41
člen dozorčí rady Josef Vopat 10.5.2019 - 2.9.2019
Vznik členství 13.2.2019
Zánik členství 3.8.2019
Adresa: 8 , Vysoká Libyně 331 41
člen dozorčí rady Irena Kutějová 10.5.2019 - 2.9.2019
Vznik členství 13.2.2019
Zánik členství 3.8.2019
Adresa: 11 , Mladotice 331 41

Prokura Bílovská zemědělská a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno ing. Václav Grüner CSc. 12.3.1997 - 1.3.2004
Adresa: 291 , Žihle 331 65

Sbírka Listin Bílovská zemědělská a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1108/SL 69 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Plzni 20.6.2015 1.10.2015 22.10.2015 8
B 1108/SL 68 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 10.3.2015 6.8.2015 3.9.2015 30
B 1108/SL 66 ostatní zápis z VH Krajský soud v Plzni 14.6.2014 2.7.2014 22.7.2014 8
B 1108/SL 65 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Plzni 11.3.2014 2.7.2014 22.7.2014 32
B 1108/SL 64 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 10.3.2014 14.5.2014 6.6.2014 4
B 1108/SL 63 rozhod. o statut. orgánu zápis z volebního zasedání DR Krajský soud v Plzni 27.2.2014 14.5.2014 6.6.2014 4
B 1108/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis z volebního zasedání DR Krajský soud v Plzni 20.2.2014 14.5.2014 6.6.2014 3
B 1108/SL 61 notářský zápis Nz 234/2013, zápis z VH Krajský soud v Plzni 8.6.2013 23.7.2013 9.8.2013 17
B 1108/SL 59 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 16.6.2012 18.7.2012 23.7.2012 5
B 1108/SL 58 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Plzni 24.3.2012 18.7.2012 23.7.2012 20
B 1108/SL 57 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 11.6.2011 20.9.2011 21.9.2011 6
B 1108/SL 56 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 19.3.2011 22.7.2011 16.8.2011 21
B 1108/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zpráva o volbě členů DR Krajský soud v Plzni 22.6.2010 30.9.2010 1.10.2010 2
B 1108/SL 54 podpisové vzory - Zdeněk Rom - člen předst. Krajský soud v Plzni 4.8.2010 20.9.2010 1.10.2010 1
B 1108/SL 53 notářský zápis Nz 265/2010 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 26.6.2010 20.9.2010 1.10.2010 16
B 1108/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 15.7.2010 20.9.2010 1.10.2010 2
B 1108/SL 51 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Plzni 26.6.2010 20.9.2010 1.10.2010 8
B 1108/SL 50 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 10.5.2010 20.9.2010 1.10.2010 3
B 1108/SL 49 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 29.4.2010 20.9.2010 1.10.2010 3
B 1108/SL 48 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 1.3.2010 20.9.2010 1.10.2010 3
B 1108/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce z představ. Krajský soud v Plzni 22.2.2010 20.9.2010 1.10.2010 1
B 1108/SL 46 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Plzni 13.3.2010 20.7.2010 21.7.2010 21
B 1108/SL 45 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 20.6.2009 22.10.2009 22.10.2009 19
B 1108/SL 44 účetní závěrka 2008-příloha Krajský soud v Plzni 1.4.2009 30.7.2009 31.7.2009 13
B 1108/SL 43 účetní závěrka 2008 - přehled o PT Krajský soud v Plzni 1.4.2009 30.7.2009 31.7.2009 2
B 1108/SL 42 účetní závěrka 2008-VZZ Krajský soud v Plzni 1.4.2009 30.7.2009 31.7.2009 2
B 1108/SL 41 účetní závěrka 2008-rozvaha Krajský soud v Plzni 1.4.2009 30.7.2009 31.7.2009 4
B 1108/SL 40 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 20.6.2009 29.6.2009 3.7.2009 5
B 1108/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Plzni 6.3.2009 29.6.2009 3.7.2009 1
B 1108/SL 38 ostatní - zápis z mimořádné DR Krajský soud v Plzni 23.2.2009 29.6.2009 3.7.2009 2
B 1108/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z voleb do DR Krajský soud v Plzni 11.6.2008 29.6.2009 3.7.2009 1
B 1108/SL 36 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Plzni 5.6.2008 29.6.2009 3.7.2009 3
B 1108/SL 35 notářský zápis Nz 86/2008 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 14.6.2008 10.9.2008 10.9.2008 9
B 1108/SL 34 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 1.3.2008 10.9.2008 10.9.2008 21
B 1108/SL 33 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 27.9.2007 2.10.2007 18
B 1108/SL 32 účetní závěrka 2006 - cash flow Krajský soud v Plzni 11.6.2007 23.8.2007 23.8.2007 2
B 1108/SL 31 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 11.6.2007 23.8.2007 23.8.2007 13
B 1108/SL 30 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 11.6.2007 23.8.2007 23.8.2007 2
B 1108/SL 29 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 11.6.2007 23.8.2007 23.8.2007 4
B 1108/SL 28 notářský zápis Nz 60/2007 - osvědčení Krajský soud v Plzni 12.4.2007 9.7.2007 9.7.2007 10
B 1108/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - volba př. DR Krajský soud v Plzni 11.5.2005 2.12.2005 13.12.2005 1
B 1108/SL 26 notářský zápis Nz 141/2005 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 12.10.2005 2.12.2005 13.12.2005 8
B 1108/SL 24 účetní závěrka, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 8.3.2005 30.6.2005 4.7.2005 29
B 1108/SL 23 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu VH Krajský soud v Plzni 30.4.2005 30.6.2005 4.7.2005 10
B 1108/SL 22 účetní závěrka, zpráva auditora 2004 Krajský soud v Plzni 8.3.2005 18.5.2005 19.5.2005 29
B 1108/SL 19 notářský zápis Nz 150/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 28.6.2004 20.9.2004 30.9.2004 17
B 1108/SL 18 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.6.2004 20.9.2004 30.9.2004 38
B 1108/SL 21 zpráva auditora 2003 Krajský soud v Plzni 12.3.2004 27.8.2004 28.8.2004 28
B 1108/SL 9 posudek znalce č.1954-100/2003 Krajský soud v Plzni 31.8.2003 30.10.2003 11.3.2004 121
B 1108/SL 17 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 13.10.2003 30.10.2003 11.3.2004 5
B 1108/SL 14 notářský zápis Nz 208/2003 - rozh.+ stanovy Krajský soud v Plzni 7.10.2003 30.10.2003 11.3.2004 30
B 1108/SL 13 změna právní formy, fúze -zpráva představ.+dodatek č.1 Krajský soud v Plzni 10.9.2003 30.10.2003 11.3.2004 3
B 1108/SL 12 změna právní formy, fúze -návrh-dodatek č.1 Krajský soud v Plzni 10.9.2003 30.10.2003 11.3.2004 8
B 1108/SL 11 změna právní formy, fúze -zpráva představenstva Krajský soud v Plzni 4.8.2003 30.10.2003 11.3.2004 11
B 1108/SL 10 změna právní formy, fúze -návrh+návrh stanov Krajský soud v Plzni 4.8.2003 30.10.2003 11.3.2004 30
B 1108/SL 8 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Plzni 13.6.2003 1.7.2003 8.7.2003 29
B 1108/SL 7 ostatní -zápis výr.čl.schůze-zisk 2001 Krajský soud v Plzni 4.7.2002 5.8.2002 9.9.2002 23
B 1108/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.3.2002 3.5.2002 20.5.2002 31
B 1108/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva 2000 Krajský soud v Plzni 17.3.2001 14.11.2001 23.11.2001 19
B 1108/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis z výroční čl.schůze Krajský soud v Plzni 1.6.2001 27.6.2001 23.11.2001 4
B 1108/SL 2 účetní závěrka za r. 1997 vč. přílohy Krajský soud v Plzni 16.3.1998 15.6.1998 17.6.1998 15
B 1108/SL 15 změna právní formy, fúze z Dr 1631 na B 1108 Krajský soud v Plzni 0
B 1108/SL 1 zakladatelské dokumenty - NEDOLOŽENY Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bílovská zemědělská a.s.

IČO (identifikační číslo) 64356370
Jméno Bílovská zemědělská a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kralovice
Vznik první živnosti: 26.1.1996
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo Bílovská zemědělská a.s.

Živnosti a provozovny Bílovská zemědělská a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Potvorov 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003940633
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.1.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 331 41 Bílov
Identifikační číslo provozovny 1003940617
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 26.1.1996

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.8.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 50, Potvorov 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003940633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.8.1996

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.8.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 331 41 Bílov
Identifikační číslo provozovny 1003940617
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.8.1996
Provozovna č. 2
Provozovna 50, Potvorov 331 41
Identifikační číslo provozovny 1003940633
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.8.1996

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pneuservis

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Služby spojené s rostlinnou výrobou

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zpracování produktů rostlinné výroby v rámci živnosti volné

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1998
Zánik oprávnění 12.11.2001

Živnost č. 9 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Bílovská zemědělská a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kolář
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Janský
Člen statutárního orgánu Miroslav Ivánek
Člen statutárního orgánu Ing. Lucie Frank Kristová
Člen statutárního orgánu Tomáš Krofta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bílovská zemědělská a.s.

IČO: 64356370
Firma: Bílovská zemědělská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-sever
Základní územní jednotka: Potvorov
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 24.1.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image