Firma Bestsport, a.s. IČO 24214795


Bestsport, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Bestsport, a.s. (24214795) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Českomoravská 2345/17, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2012 a je stále aktivní. Bestsport, a.s. má celkem pět provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Bestsport, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Bestsport, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Bestsport, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Bestsport, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Bestsport, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17875
IČO (identifikační číslo osoby) 24214795
Jméno Bestsport, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.2.2012
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22.6.2018 došlo ke sloučení společnosti Bestsport, a.s. jako nástupnické společnosti se společnostmi LINDUS Real s.r.o., IČ 291 39 309, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, Dejvice, JH Media Services Plus s.r.o., IČ 040 02 423, se sídlem Českomoravská 2345/17, Praha 9, Libeň, C & R Office Center Two s.r.o., IČ 282 27 913, se sídlem Českomoravská 2345/17, Praha 9, Libeň, a COLANDS s.r.o., IČ 038 83 663, se sídlem Českomoravská 2345/17, Praha 9, Libeň, jakožto společnostmi zanikajícími. Jmění zanikajících společností LINDUS Real s.r.o., JH Media Services Plus s.r.o., C & R Office Center Two s.r.o. a COLANDS s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost Bestsport, a.s. 1.1.2019
Valná hromada společnosti přijala dne 31.7.2015 toto rozhodnutí: Řádná valná hromada Společnosti v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK): 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LINDUS SERVICES LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi 48, Athienitis Centennial Building, Flat/Office 603, 1066 Nikósie, Kyperská republika, reg. číslo: HE 281891 (Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 3. července 2015) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 10. června 2015, který byl vyhotoven ke dni 9. června 2015 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 27.07.2015, který byl vyhotoven ke dni 24.07.2015, tj. k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. D le článku 8 odst. 2 stanov Společnosti je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) osta tních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2.Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uply nutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k ta kovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenn ým papírů (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ve vztahu k účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti; 3.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 0,85 Kč (slovy: osmdesát pět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě po 1 Kč, a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dní ode Dne účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 14/33544092/15 ze dne 30. června 2015 vypracovaným znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 161 90 581. Znalecký posudek byl zpracován k 30. dubnu 2015, což znamená, že byla splněna podmínka stanove ná v § 376 odst. 1 ZOK. Ve výrokové části znaleckého posudku je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě podkladů, předpokladů, omezení a vlastních analýz uvedených v tomto Posudku je Znalec názoru, že výše přiměřeného protiplnění v penězích na je dnu Akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč pro účely procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Bestsport Arena, a.s., činí k Datu ocenění: 0,811 Kč neboli 81,1 haléřů. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplněn í předal Hlavní akcionář společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČ 47116129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1834, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou (Pověřená osoba). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného Pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; 4.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokáz án vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1. ZOK), a to nejpozději do 30 (třiceti) dní po Dni účinnosti přechodu. 31.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.3.2014 - 18.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 7.2.2014 - 18.12.2014
Insolvenční správce společnosti BESTSPORT akciová společnost JUDr. Josef Cupka (dále jen „Insolvenční správce“) vydal v působnosti valné hromady společnosti Bestsport Arena, a.s. (dále také „BSS Arena“) rozhodnutí, jímž rozhodl o z výšení základního kapitálu společnosti Bestsport Arena, a.s. takto: a) Společnost Bestsport Arena, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace záměrů stanovených v reorganizačním plánu společnosti BESTSPORT akciová společnost, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 3.9.2012 pod č. d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-129 a schváleného Městským soudem v Praze usnesením ze dne 1.10.2012 pod č.d.: MSPH 89 INS 5393/2011-B-136 ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.10.2012 č.d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-138 (dále jen &#8222 ;Reorganizační plán“), který předpokládá že BESTSPORT akciová společnost vloží svůj majetek do dvou nově založených dceřiných společností - BSS Arena a Bestsport Services, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, Česká republika, identifikační číslo 242 15 171 (dále jen „BSS Services“) a zjištěné pohledávky věřitelů BESTSPORT akciová společnost uspokojí předáním akcií těchto dvou dceřiných společností, přičemž v případě BSS Arena Reorganizační plán předpokládá, že poté , co Reorganizační plán nabude účinnosti rozhodne BESTSPORT akciová společnost o zvýšení základního kapitálu BSS Arena o částku 1.721.900.000,- Kč (jedna miliarda sedm set dvacet jeden milion devět set tisíc korun) vkladem Podniku BESTSPORT akciová společ nost (jak je definován níže) jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Arena, upíše 1.721.900.000 kusů (jednu miliardu sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc) Akcií BSS Arena a jejich emisní kurs splatí vkladem Podniku. b) Základní kapitál společnosti Bestsport Arena, a.s. se zvyšuje o částku 1.721.900.000, Kč (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 1.723 .900.000,- Kč (jedna miliarda sedm set dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká). d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1,028515 Kč (jedna celá dvacet osm tisíc pět set patnáct miliontin korun českých), a emisní ážio na 1 akcii proto bude činit 0,028515 Kč (nula celá dvacet osm tisíc pět set patnáct miliontin korun český ch). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je společnost BESTSPORT akciová společnost, jako vlastník dále popsaného předmětu nepeněžitého vkladu. e) Předmětem vkladu upisovatele je podnik BESTSPORT akciové společnosti, se sídlem na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9, IČ: 190 13 825, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 4485, přičemž v so uladu s Reorganizačním plánem součástí podniku pro účely vkladu podniku nejsou: (i) peněžní prostředky nabyté BESTSPORT akciová společnost na základě Smlouvy o úvěrovém financování uzavřené mezi BESTSPORT akciová společnost a společností PPF Healthcare N.V., založenou a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem World Trade Center, Tower B, Level 9, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo nizozemského obchodního rejstříku 34308251 dne 13. února 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2012 a dodatku č. 2 ze dne 30. srpna 2012 (dále jen „Smlouva o úvěrovém financování“), ani práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost z této smlouvy; (ii) účet č. 107-0090620237/0100 vedený u Komerční banky, a.s., na který budou prostředky na základě Smlouvy o úvěrovém financování čerpány a práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost ze smlouvy o vedení tohoto účtu; (iii) peněžní prostředky BESTSPORT akciová společnost ve výši 39.000.000,- Kč (třicet devět milionů korun českých) na účtu č. 107-0090620237/0100 vedeném u Komerční banky, a.s., které jsou BESTSPORT akciová společnost určeny na pokrytí nákladů reorganizac e; (iv) majetkový účet sloužící k evidenci investičních nástrojů v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem nebo evidenci na ni navazující a vedené oprávněnou osobou, vedený pro BESTSPORT akciová společnost či notifikovaný BESTSPORT ak ciová společnost v souladu s Reorganizačním plánem pro účely převzetí 1.723.900.000 kusů (jedné miliardy sedmi set dvaceti tří milionů devět set tisíc) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS A rena v zaknihované podobě a 183.000.000 kusů (jednoho sta osmdesáti tří milionů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS Services v zaknihované podobě a 183.000.000 kusů (jednoho sta osmdesáti tří milionů) prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS Services v zaknihované podobě, smlouva o jeho vedení a práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost ze smlouvy o jeho vedení; (v) smlouva o úschově uzavřená mezi společností PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika, identifikační číslo 471 16 129 (dále jen „Uschovatel“) a BESTSPORT akciová společnost po datu účinnosti Reorganiz ačního plánu, na jejímž základě budou u Uschovatele uloženy akcie BSS Arena a akcie BSS Services, které mají být podle Reorganizačního plánu předány věřitelům, avšak dosud se tak nestalo, a pohledávky z této smlouvy; (vi) podíly BESTSPORT akciová společnost ve společnostech BSS Arena a BSS Services; a (vii) budoucí pohledávka BESTSPORT akciová společnost za společností SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, Česká republika, identifikační číslo 471 163 07, z titulu regresního postihu ve výši 1.313.800.000,- Kč (jedna miliarda tři sta třináct milionů osm set tisíc korun), odpovídajícího hodnotě zástavy - budovy, obecně též označované jako O2 ARENA, č.p. 2345, stavby pro shromažďování většího počtu osob, umístěnou na pozemku parc. č. 3343/35 v katastrálním území Libeň, obec Praha, část obce Libeň, okres Hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 7024 pro katastrální území Libeň, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrálním pracovištěm Praha (dále j en „Zástava“) stanovené usnesením Městského soudu v Praze o ceně majetkové podstaty ze dne 21. listopadu 2011 (č.j. MSPH 89 INS 5393/2011-B-89), který BESTSPORT akciová společnost jako zástavnímu dlužníku vznikne v důsledku uspokojení zajištěn ého věřitele - společnosti společnost THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, se sídlem One Canada Square, Londýn, E14 5AL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo 5522, další identifikační číslo BR000818 ze Zástavy zp ůsobem stanoveným Reorganizačním plánem (dále jen „Podnik“). Společnost BSS Arena přebírá spolu s Podnikem při vkladu Podniku pouze následující závazky: a) nepeněžité závazky BESTSPORT akciová společnost, vyplývající ze smluv, uzavřených ohledně majetku Podniku a trvajících k datu splacení vkladu Podniku dle § dle 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zejména nepeněžité záv azky BESTSPORT akciová společnost z nájemních smluv a dalších smluv, jež jsou podle stavu k 16. srpnu 2012 uvedeny v příloze 8 Reorganizačního plánu, přičemž k datu splacení vkladu Podniku budou zohledněny změny, ke kterým došlo po 16. srpnu 2012; b) ty z peněžitých závazků BESTSPORT akciová společnost, které (i) vyplývají ze smluv, trvajících k datu splacení vkladu Podniku dle § dle 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a týkajících se bezprostředně provozování Podni ku, jež jsou podle stavu k 16. srpnu 2012 uvedeny v příloze 8 Reorganizačního plánu, přičemž k datu splacení vkladu Podniku budou zohledněny změny, ke kterým došlo po 16. srpnu 2012; a (ii) k datu splacení vkladu Podniku již vznikly, ale nejsou ještě spla tné; c) pracovněprávní závazky BESTSPORT akciová společnost podle jejich stavu k datu splacení vkladu Podniku. Vkládaný Podnik byl oceněn znaleckým posudkem č. P41670/12 ze dne 29. srpna 2012 (dále jen „Znalecký posudek“), vystaveným znalcem, společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, I Č: 257 61 421, dle ustanovení § 59a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely určení hodnoty Podniku jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Arena, na 1.771.000.000,- Kč (jednu miliardu sedm set sedmdesát jedna milionů korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká). f) Společnost BESTSPORT akciová společnost, jakožto jediný akcionář společnosti BSS Arena, a Insolvenční správce, jakožto osoba vykonávající práva a povinnosti akcionáře ohledně všech akcií společnosti BSS Arena zahrnutých do majetkové podstaty společnost i BESTSPORT akciová společnost, byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti BSS Arena o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti BSS Arena, když takové zvýšení základního kapitá lu nepeněžitým vkladem je v souladu s Reorganizačním plánem. g) Všechny nově upisované zaknihované, kmenové akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká), v počtu 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) budou nabídnuty k úpisu p ředem určenému zájemci, kterým je BESTSPORT akciová společnost. h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti BSS Arena na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9. i) Předem určený zájemce - BESTSPORT akciová společnost bude upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů (čtrnáct) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti BSS Arena předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí Inso lvenčního správce v působnosti valné hromady BSS Arena o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. j) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Podniku. 16.10.2012 - 5.11.2012

Aktuální kontaktní údaje Bestsport, a.s.

Kapitál Bestsport, a.s.

zakladni jmění 1 811 040 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2019
zakladni jmění 1 724 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.6.2018 - 1.1.2019
zakladni jmění 1 723 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.11.2012 - 22.6.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.2.2012 - 5.11.2012

Akcie Bestsport, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 724 800 000 1.1.2019
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 724 800 000 22.6.2018 - 1.1.2019
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 723 900 000 16.3.2017 - 22.6.2018
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 723 900 000 9.12.2015 - 16.3.2017
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 1 723 900 000 5.11.2012 - 9.12.2015
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 2 000 000 6.2.2012 - 5.11.2012

Sídlo Bestsport, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Českomoravská 2345/17 , Praha 190 00 29.10.2015
Adresa Českomoravská 2345/17 , Praha 190 00 6.2.2012 - 29.10.2015

Předmět podnikání Bestsport, a.s.

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedené účetnictví, vedení daňové evidence 16.3.2017
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 9.12.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.2.2012
hostinská činnost 6.2.2012

vedení firmy Bestsport, a.s.

Statutární orgán Bestsport, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně a členové představenstva vždy dva společně. 9.12.2015
Za společnost jednají vždy 2 (dva) členové představenstva společně. 18.12.2014 - 9.12.2015
Jménem společnosti jednají vždy: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva společně; nebo b) předseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo c) místopředseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo d) společně všichni členové představenstva. 27.11.2013 - 18.12.2014
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. 6.2.2012 - 27.11.2013
člen představenstva Jan Tomaník 18.12.2014
Vznik členství 19.12.2013
Adresa: U zásobní zahrady 1920/13 , Praha 130 00
předseda představensta Robert Schaffer 9.12.2015
Vznik členství 1.11.2015
Vznik funkce 10.11.2015
Adresa: U bažantnice 411/9 , Praha 159 00
člen představenstva Kateřina Čajánková 22.7.2016
Vznik členství 17.2.2014
Adresa: Dejvická 255/18 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Robert Schaffer 6.2.2012 - 27.11.2013
Vznik členství 6.2.2012
Vznik funkce 6.2.2012
Zánik funkce 24.10.2013
Adresa: U bažantnice 411/9 , Praha 159 00
člen představenstva Ing. Alexandr Kokuňko 6.2.2012 - 27.11.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 8.10.2013
Adresa: Komenského 912 , Horoměřice 252 62
člen představenstva Robert Schaffer 27.11.2013 - 27.11.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik funkce 24.10.2013
Adresa: U bažantnice 411/9 , Praha 159 00
člen představenstva Robert Schaffer 27.11.2013 - 7.2.2014
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 19.12.2013
Adresa: U bažantnice 411/9 , Praha 159 00
člen představenstva Mgr. Radek Dyntar 6.2.2012 - 28.3.2014
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 23.1.2014
Adresa: Velké Kunratické 1322/45 , Praha 148 00
místopředseda představenstva Pavel Šaroch 27.11.2013 - 28.3.2014
Vznik členství 8.10.2013
Zánik členství 23.1.2014
Vznik funkce 24.10.2013
Zánik funkce 23.1.2014
Adresa: Nepálská 803/3 , Praha 160 00
člen představenstva Jan Tomaník 7.2.2014 - 28.3.2014
Vznik členství 19.12.2013
Zánik funkce 23.1.2014
Adresa: U zásobní zahrady 1920/13 , Praha 130 00
předseda představenstva Richard Benýšek 27.11.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 8.10.2013
Vznik funkce 24.10.2013
Zánik funkce 22.9.2014
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Jan Tomaník 28.3.2014 - 18.12.2014
Vznik členství 19.12.2013
Vznik funkce 24.1.2014
Zánik funkce 22.9.2014
Adresa: U zásobní zahrady 1920/13 , Praha 130 00
člen představenstva Vladimír Mlynář 28.3.2014 - 18.12.2014
Vznik členství 17.2.2014
Zánik členství 20.6.2014
Adresa: Jindrova 911 , Praha 155 00
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 18.12.2014 - 9.12.2015
Vznik členství 8.10.2013
Zánik členství 30.6.2015
Vznik funkce 22.9.2014
Zánik funkce 30.6.2015
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
člen představenstva Kateřina Čajánková 28.3.2014 - 22.7.2016
Vznik členství 17.2.2014
Adresa: Kudrnova 343 , Odolena Voda 250 70

Dozorčí rada Bestsport, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Petr Dohnal 28.3.2014
Vznik členství 8.10.2013
Vznik funkce 24.1.2014
Adresa: Podvinný mlýn 2349/34 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Lubomír Král 29.10.2015
Vznik členství 17.2.2014
Vznik funkce 17.2.2014
Adresa: K Palečku 2711/36 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Pavel Hellebrand 29.10.2015
Vznik členství 17.2.2014
Adresa: Wassermannova 1145/11 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Richard Benýšek 6.2.2012 - 15.2.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 28.12.2012
Vznik funkce 6.2.2012
Zánik funkce 28.12.2012
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady JUDr. Josef Novotný 6.2.2012 - 15.2.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 28.12.2012
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Zdeněk Ertl 6.2.2012 - 15.2.2013
Vznik členství 6.2.2012
Zánik členství 28.12.2012
Adresa: Dykova 960/4 , Praha 101 00
Jméno Josef Novotný 15.2.2013 - 15.2.2013
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
předseda Richard Benýšek 15.2.2013 - 27.11.2013
Vznik členství 28.12.2012
Zánik členství 8.10.2013
Vznik funkce 28.12.2012
Zánik funkce 8.10.2013
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
člen Josef Novotný 15.2.2013 - 27.11.2013
Vznik členství 28.12.2012
Zánik členství 17.2.2014
Zánik funkce 24.1.2014
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
člen Zdeněk Ertl 15.2.2013 - 27.11.2013
Vznik členství 28.12.2012
Zánik členství 8.10.2013
Adresa: Dykova 960/4 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Petr Dohnal 27.11.2013 - 14.3.2014
Vznik členství 8.10.2013
Vznik funkce 8.10.2013
Zánik funkce 23.1.2014
Adresa: Podvinný mlýn 2281/12 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Josef Novotný 27.11.2013 - 28.3.2014
Vznik členství 28.12.2012
Zánik členství 17.2.2014
Vznik funkce 8.10.2013
Zánik funkce 24.1.2014
Adresa: Jana Masaryka 165/22 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady Petr Dohnal 14.3.2014 - 28.3.2014
Vznik členství 8.10.2013
Vznik funkce 8.10.2013
Zánik funkce 23.1.2014
Adresa: Podvinný mlýn 2349/34 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Lubomír Král 28.3.2014 - 29.10.2015
Vznik členství 17.2.2014
Vznik funkce 17.2.2014
Adresa: K Palečku 2711/36 , Praha 193 00
člen dozorčí rady Pavel Hellebrand 28.3.2014 - 29.10.2015
Vznik členství 17.2.2014
Adresa: Wassermannova 1145/11 , Praha 152 00

Sbírka Listin Bestsport, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17875/SL 30 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 9.11.2015 13.11.2015 21.12.2015 4
B 17875/SL 29 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 29.6.2015 19.11.2015 11.12.2015 4
B 17875/SL 28 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora zpráva o vztazích za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 19.11.2015 23.11.2015 75
B 17875/SL 27 notářský zápis [NZ 750/2015] Městský soud v Praze 31.7.2015 31.7.2015 110
B 17875/SL 26 notářský zápis [NZ 673/2015] Městský soud v Praze 13.7.2015 31.7.2015 2
B 17875/SL 25 notářský zápis [NZ 856/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2014 17.12.2014 23.12.2014 69
B 17875/SL 24 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 30.9.2014 17.12.2014 23.12.2014 1
B 17875/SL 23 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 30.6.2014 17.12.2014 23.12.2014 1
B 17875/SL 22 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.7.2014 28.8.2014 49
B 17875/SL 21 ostatní zápis o rozhodnutí mimo zas. představenstva + usnesení Městský soud v Praze 23.1.2014 11.3.2014 1.4.2014 20
B 17875/SL 20 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 17.2.2014 11.3.2014 1.4.2014 11
B 17875/SL 19 ostatní zápis z mim. VH Městský soud v Praze 19.12.2013 30.1.2014 14.2.2014 4
B 17875/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.10.2013 21.11.2013 12.12.2013 14
B 17875/SL 17 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 5.11.2013 21.11.2013 12.12.2013 10
B 17875/SL 16 notářský zápis NZ 1058/2013 Městský soud v Praze 8.10.2013 21.11.2013 12.12.2013 105
B 17875/SL 12 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.7.2013 24.7.2013 47
B 17875/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.11.2012 22.11.2012 26.11.2012 14
B 17875/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 71/2012 Městský soud v Praze 19.1.2012 15.2.2012 28

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Bestsport, a.s.

IČO (identifikační číslo) 24214795
Jméno Bestsport, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 6.2.2012
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 4

Sídlo Bestsport, a.s.

Živnosti a provozovny Bestsport, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.2012
Provozovna č. 1
Provozovna U Slavie 1540/2, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1010436252
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Českomoravská 2345/17, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1008498459
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.2.2012
Provozovna č. 1
Provozovna U Slavie 1540/2, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1010436252
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Českomoravská 2345/17, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1008498459
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.11.2012

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna U Slavie 1540/2, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1010436252
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.7.2015

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.2015

Statutární orgán Bestsport, a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Tomaník
Člen statutárního orgánu Mgr. Kateřina Čajánková
Člen statutárního orgánu Ing. Robert Schaffer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Bestsport, a.s.

IČO: 24214795
Firma: Bestsport, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.2.2012

Sídlo Bestsport, a.s.

Sídlo: Českomoravská 2345/17, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod s nápoji
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image