Firma Beskydská golfová, a.s. IČO 25352920


Beskydská golfová, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Beskydská golfová, a.s. (25352920) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 415, Ropice 739 61. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 1996 a je stále aktivní. Beskydská golfová, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Beskydská golfová, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Beskydská golfová, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Beskydská golfová, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Beskydská golfová, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Beskydská golfová, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1463
IČO (identifikační číslo osoby) 25352920
Jméno Beskydská golfová, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.7.1996
Počet členů statutárního orgánu: 3 31.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 31.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 31.7.2014
Dne 13.7.2009 učinil jediný akcionář společnosti Beskydská golfová, a.s. rozhodnutí ve formě notářského zápisu Nz 154/2009, N 163/2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v tomto znění: (1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 105.000.000,- Kč (slovy: Stopětmiliónů korun českých), tj. z částky 125.000.000,- Kč (slovy: Jednostodvacetpětmiliónů korun českých) na částku 230.000.000,- Kč (slovy: Dvěstětřicetmiliónů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. (2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 105 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. (3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák. (4) Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti - MORAVIA STEL a.s. se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 63474808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. (5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs každé nové upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč činí částku 1.000.000,- Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 1 05.000.000,- Kč (slovy: stopětmiliónů korun českých). (6) Jediný akcionář společnosti - předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uved ené v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akc ionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcionář je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti nebo po předchozí dohodě na jiném místě, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady společnost. (7) Jediný akcionář je povinen splatit 58% jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií, tj. částku 60.900.000,-Kč ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody o upsání akcií se společností) ), a to na zvláštní účet u banky 5020014 453/5500, který za tím účelem společnost otevřela, zbývajících 42% emisního kursu upsaných akcií, tj. částku 44.100.000,-Kč, je upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho (1) roku od jejich upsání, a to na účet u banky, který společnost upisovateli včas a prokazatelně sdělí. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem. 31.7.2009 - 24.8.2009
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie na jméno mohou být převáděny pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. 23.7.2007
Řádná valná hromada společnosti Beskydská golfová, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Beskydská golfová, a.s. takto: a) Základní kapitál společnosti Beskydská golfová, a.s. se zvyšuje o částku 55.000.000,-Kč (slovy: Padesátpětmiliónů korun českých), tj. z částky 70.000.000,-Kč na částku 125.000.000,-Kč upsáním nových akcií dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoník u. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 10.5.2007 - 23.7.2007
b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se bude upisovat 54 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, 9 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě kaž dé akcie 100.000,-Kč, 9 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč a 10 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. 10.5.2007 - 23.7.2007
c) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. 10.5.2007 - 23.7.2007
d) Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 10.5.2007 - 23.7.2007
e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč činí 1.000.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000 ,-Kč činí 100.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 10.000,-Kč a emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,Kč činí 1.000,-Kč. 10.5.2007 - 23.7.2007
f) Akcionáři upíší nové akcie v dohodě akcionářů, která nahrazuje listinu upisovatelů a která musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Lhůta pro uzavření dohody akcionářů se stanoví v délce 20 dnů ode dne, kdy představenstvo podá návrh na zápis usnes ení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno oznámit způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady akcionářům den, ve kterém podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku, přičemž písemné oznámení musí být odesláno akcionářům nejpozději 2 (dva) pracovní dny před tímto dnem podání. Dohodu mohou akcionáři uzavřít ve stanovené lhůtě na kterémkoliv místě České republiky a bez zbytečného odkladu ji d oručit představenstvu do sídla společnosti. Dohoda , která musí mít náležitosti dle § 205 odst. 3 obch. zák., musí rovněž obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude dohoda uzavřena akcionáři před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 10.5.2007 - 23.7.2007
g) Každý upisovatel (akcionář) je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody akcionářů), a to na zvláštní účet u banky Komerční banka, a.s., č.ú. 35-9166210287/01 00, který za tím účelem společnost otevřela, zbývajících 70 % emisního kursu upsaných akcií je každý upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho (1) roku od jejich upsání, a to na účet u banky, který společnost upisovateli včas a prokazatelně sdělí. Emi sní kurs lze splatit pouze peněžitými vklady. 10.5.2007 - 23.7.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Beskydská golfová, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Beskydská golfová, a.s. takto: 18.5.2005 - 20.7.2006
a) Základní kapitál společnosti Beskydská golfová, a.s. se zvyšuje o částku 49.920.000,-Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionůdevětsetdvacettisíc), tj. z částky 20.080.000,-Kč (slovy: dvacetmilionůosmdesáttisíc korun českých) na částku 70.000.000,-Kč (slovy: sed mdesátmilionů korun českých) upsáním všech nových akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 18.5.2005 - 20.7.2006
b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: 1)) 48 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč 2) 2 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč 3) 8 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč 4) 11 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč 5) 10 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. 18.5.2005 - 20.7.2006
c) S ohledem na vzdání se všech akcionářů společnosti Beskydská golfová, a.s, svého přednostního práva na upisování akcií budou všechny akcie uvedené pod písmenem b) tohoto rozhodnutí upsány akcionáři společnosti Beskydská golfová, a.s., na základě dohod y dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku a to tak, že - společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 18050646, zapsaná ve vložce 146 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a - společnosti PROMET PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 48/799, IČ 25052519, zapsaná ve vložce 45540 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze (dále společně jen "Upisovatelé") upíší nově upisované akcie následovně: 18.5.2005 - 20.7.2006
1) TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci-Starém Městě, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ 18050646 - 44 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- - 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 500.000,- - 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 100.000,- - 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- - 8 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií určených k upsání činí Kč 44.948.000,-. 18.5.2005 - 20.7.2006
2) PROMET PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 48/799, IČ 25052519 - 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- - 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 500.000,- - 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 100.000,-Kč - 7 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,- - 2 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií určených k upsání činí Kč 4.972.000,-. 18.5.2005 - 20.7.2006
d) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,-Kč činí 1.000.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,-Kč činí 500.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-Kč činí 10.000,-Kč, emisní kurs jedné nově up isované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,-Kč činí 1.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 18.5.2005 - 20.7.2006
e) Upisovatelé upíší upisované akcie dohodou dle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření této dohody dle § 205 obchodního zákoníku se stanoví v délce třiceti (30) dnů od učinění tohoto rozhodnutí, přičemž místem pro upsání akcií je sídlo společnosti B eskydská golfová, a.s. 18.5.2005 - 20.7.2006
f) Každý z Upisovatelů je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů od uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku splatit 30 % část emisního kurzu jimi upsaných akcií, představující peněžitý vklad ve výši - Kč 13.484.400,- - u upisovatele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a - Kč 1.491.600,- - u upisovatele PROMET PRAHA s.r.o. tak, že tuto část emisního kurzu upsaných akcií jsou Upisovatelé povinni splatit v téže lhůtě na zvláštní účet otevřený za tím účelem společností Beskydská golfová, a.s. na její jméno u banky Komerční banka, a.s. č.ú. 86-5832150207/0100. Zbývající 70 % část emisního kurzu jimi upsaných akcií ve výši - Kč 31.463.600,- - u upisovatele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a - Kč 3.480.400,- - u upisovatele PROMET PRAHA s.r.o. jsou Upisovatelé povinni po zápisu zvýšeného základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku splatit v penězích do jednoho roku od zápisu takto podle tohoto rozhodnutí zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti Beskydská golfová, a.s., vedený u banky Komerční banka, a.s. č.ú. 86-5832150207/0100. 18.5.2005 - 20.7.2006
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Beskydská golfová, a.s., a to společnosti Conti capital, a.s., se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, IČ 25658395: 18.2.2002 - 7.12.2004
Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši 8.080.000,- Kč (tj. osm milionů osmdesát tisíc korun českých) o částku 12.000.000,- Kč (tj. dvanáct milionů korun českých) na částku 20.080.000,- Kč (tj. dvacet milionů osmdesát tisíc korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře, tj. akciové společnosti Conti Capital, a.s., se sídlem Praha 1, Ve Smečkách 33, identifikační číslo 25 65 83 95, upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 18.2.2002 - 7.12.2004
Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finanční stability společnosti. 18.2.2002 - 7.12.2004
Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 12.000.000,- Kč (tj. dvanáct milionů korun českých) bude proveden upsáním 12 (tj. dvanácti) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich nominální hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých) za každou akcii, bez emisního ážia. 18.2.2002 - 7.12.2004
Všechny nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku jediný akcionář s využitím přednostního práva na úpis nových ackií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii připadá podíl 3/202 na jedné nové akcii. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude akcionář informován doporučeným dopisem. 18.2.2002 - 7.12.2004
Lhůta k vykonání přednostního práva jediného akcionáře a tedy i k upsání všech nových akcií započne běžet 1. (tj. prvním) dnem počítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií jedinému akcionáři a bude trvat 30 (tj. třicet) dnů. Toto právo je jediný akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti Beskydská golfová, a.s., v Třinci, nám. Svobody 526, v pracovní dny od 09.00 hod. do 15.00 hod.. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. 18.2.2002 - 7.12.2004
Upisovatel je povinen splatit 100 % (tj. jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií do 15 (tj. patnácti) dnů ode dne úpisu, a to na účet společnosti číslo 86-5895200267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Třinec. 18.2.2002 - 7.12.2004
Nejdéle do 30 (tj. třiceti) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 18.2.2002 - 7.12.2004
Nepřipouští se, aby akcie, které nebudou upsány s uplatněním přenostního práva byly upsány jinou osobou. 18.2.2002 - 7.12.2004
a) Dosavadní základní jmění společnosti se zvyšuje nejméně o částku 600.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku 600.000,-Kč navrženého zvýšení základního jmění se připouští, a to s omezením do výše 12.000.000,-Kč 3.2.1999 - 10.6.1999
b) Upisovat se bude nejméně 60 kusů a nejvíce 1 200 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. 3.2.1999 - 10.6.1999
c) Přednostní právo všech akcionářů na upsání nových akcií se vylučuje z důvodu zajištění dostatečného množství vlastního kapitálu nutného k realizaci schváleného podnikatelského záměru (výstavba golfového hřiště v Třinci Ropici). 3.2.1999 - 10.6.1999
d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií, kterou je představenstvo společnosti povinno uveřejnit v deníku Moravskoslezský den a týdeníku Horizont bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 3.2.1999 - 10.6.1999
e) Upisovat akcie lze po dobu dvou týdnů, vždy v pracovní dny, počínaje prvním pracovním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž nabude právní moc usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v kanceláři společnosti Conti Capital, a.s., nám. Svobody 526, Třinec (DK TRISIA), v době od 13.00 do 15.00 hod. 3.2.1999 - 10.6.1999
f) Emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 13.000,-Kč. Před upsáním nových akcií musí upisovatel splatit na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-Místek, expozitura Třinec, č.ú. 193884690687/0100 100 % jejich emisního kursu (celé ážio a celou jmenovitou hodnotu akcií) a při úpisu předložit doklad o úhradě příslušné částky na výše uvedený účet. Za doklad o úhradě se považuje při hotovostní platbě potvrzení banky o odepsání příslušné částky z účtu upisovatele ve prospěch výše uvedeného účtu společnosti. Pokud je upisovatel právnickou osobou uvede jako variabilní symbol své IČO, fyzická osoba své rodné číslo. Upisovat se mohou pouze peněžité vklady. 3.2.1999 - 10.6.1999
g) O konečné částce zvýšení základního jmění při respektování stanoveného rozpětí rozhodne představenstvo společnosti, a to první pracovní den po skončení lhůty pro upisování akcií. 3.2.1999 - 10.6.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti: a) Základní jmění se zvyšuje z 2.000.000,-Kč na 7.000.000,-Kč, tj. o částku 5.000.000,-Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. b) Upisovat se bude 500 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. c) Přednostní právo jediného akcionáře na upsání nových akcií se vylučuje z důvodu vstupu strategicky a kapitálově silných subjektů do společnosti. d) Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím osobám: Ing. Karel Roszka, nar. 2.12.1959, bytem Na Zátiší 77, Třinec Ing. Svatopluk Kufa, CSc., nar. 11.12.1960, bytem Hutnická 884, Třinec VI Ing. Bronislav Cienciala, nar. 21.7.1959, bytem Svornosti 1031, Třinec VI Ing. René Holeček, nar. 28.7.1966, bytem Škarabelova 551, okr. Frýdek-Místek e) Určení zájemci mohou nové akcie upisovat ve lhůtě jednoho týdne, počínaje třetím dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hod do 16.00 hod. f) Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 10.000,-Kč. Před upsáním akcií musí upisovatel splatit na účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Frýdek-Místek, expozitura Třinec, č. účtu: 193823330207/0100 100% jejich emisního kursu a při úpisu předložit doklad o úhradě příslušné částky na výše uvedený účet. 10.6.1997 - 10.6.1999
Rozsah splacení zákl. jmění: Základní jmění je splaceno v celém rozsahu. 10.6.1997 - 20.7.2006

Aktuální kontaktní údaje Beskydská golfová, a.s.

Kapitál Beskydská golfová, a.s.

zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.2010
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.6.2010 - 21.7.2010
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.1.2010 - 21.6.2010
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.11.2009 - 28.1.2010
zakladni jmění 230 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.8.2009 - 19.11.2009
zakladni jmění 125 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.8.2008 - 24.8.2009
zakladni jmění 125 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.7.2007 - 6.8.2008
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.7.2006 - 23.7.2007
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.6.2005 - 20.7.2006
zakladni jmění 20 080 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.2.2002 - 7.6.2005
zakladni jmění 8 080 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.6.1999 - 27.2.2002
zakladni jmění 7 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.11.1997 - 10.6.1999
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.7.1996 - 4.11.1997

Akcie Beskydská golfová, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 222 24.8.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 37 23.7.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 28 23.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 20 23.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 117 23.7.2007 - 24.8.2009
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 8 7.6.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 63 7.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 28 7.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 19 7.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 7.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 15 23.10.2002 - 7.6.2005
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 6 23.10.2002 - 7.6.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 23.10.2002 - 7.6.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 8 23.10.2002 - 7.6.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 808 27.2.2002 - 23.10.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 12 27.2.2002 - 23.10.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 808 10.6.1999 - 27.2.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 700 4.11.1997 - 10.6.1999
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 200 10.6.1997 - 4.11.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 9.7.1996 - 10.6.1997

Sídlo Beskydská golfová, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 415 , Ropice 739 61 4.10.2016
Adresa 415 , Ropice 739 61 20.7.2006 - 4.10.2016
Adresa nám. Svobody 526 , Třinec 739 61 9.7.1996 - 20.7.2006

Předmět podnikání Beskydská golfová, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.3.2010
hostinská činnost 10.3.2010
realitní činnost 20.7.2006 - 10.3.2010
reklamní činnost a marketing 25.2.2004 - 10.3.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 25.2.2004 - 10.3.2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 25.2.2004 - 10.3.2010
organizování sportovních soutěží 25.2.2004 - 10.3.2010
hostinská činnost 25.6.2001 - 10.3.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.7.1996 - 10.3.2010
zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb 9.7.1996 - 10.3.2010
pronájem movitých věcí 9.7.1996 - 10.3.2010
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 9.7.1996 - 10.3.2010

vedení firmy Beskydská golfová, a.s.

Statutární orgán Beskydská golfová, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Společnost zastupují a za ní podepisují dva členové představenstva společně. 31.7.2014
Jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost se podepisuje tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti svůj podpis. 25.2.2003 - 31.7.2014
Jednání za společnost: Společnost je zastupována představenstvem jako statutárním orgánem. Představenstvo zavazuje společnost tak, že jménem představenstva jednají a podepisují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 9.7.1996 - 25.2.2003
člen představenstva Anna Cieslarová 2.7.2015
Vznik členství 2.7.2015
Adresa: 255 , Bukovec 739 85
předseda představenstva Ing. Lech Kubik 17.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Vznik funkce 2.1.2017
Adresa: Svornosti 1045 , Třinec 739 61
člen představenstva Jan Wolny 17.1.2017
Vznik členství 1.1.2017
Adresa: Erbenova 806 , Třinec 739 61
člen představenstva ing. Martin Svoboda 9.7.1996 - 10.6.1997
Adresa: Chopinova 422 , Třinec 739 61
předseda představenstva ing. Karel Roszka 9.7.1996 - 3.2.1999
Adresa: Na zátiší 77 , Třinec 739 61
člen představenstva ing. Svatopluk Kufa CSc. 9.7.1996 - 3.2.1999
Adresa: Hutnická 884 , Třinec 739 61
člen představenstva Vlastimil Bauer 9.7.1996 - 3.2.1999
Adresa: Hrabinská 1509/25 , Český Těšín 737 01
člen představenstva ing. Jan Sztwiertnia 9.7.1996 - 3.2.1999
Adresa: 713 , Vendryně 739 94
člen představenstva Pavel Přerovský 10.6.1997 - 3.2.1999
Adresa: 325 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva ing. Karel Plachý 9.7.1996 - 25.6.2001
Zánik členství 15.10.1999
Adresa: Slezská 789 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Karel Roszka 3.2.1999 - 23.10.2002
Zánik členství 10.6.2002
Adresa: Na zátiší 77 , Třinec 739 61
předseda představenstva Ing. Bronislav Cienciala 3.2.1999 - 25.2.2003
Zánik členství 18.7.2002
Adresa: Svornosti 1031 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Bohdana Horáčková 25.6.2001 - 25.2.2003
Vznik členství 26.11.1999
Vznik funkce 18.10.2000
Zánik funkce 18.7.2002
Adresa: Za Školou 76 , Frýdek-Místek 739 42
člen představenstva Tomáš Šmíd 23.10.2002 - 25.2.2003
Vznik členství 10.6.2002
Zánik členství 8.10.2002
Adresa: Na Parukářce 1079/4 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Rostislav Blaha 25.2.2003 - 25.2.2004
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 31.1.2003
Adresa: Matěje Kopeckého 602/30 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Bohdana Horáčková 25.2.2003 - 16.11.2004
Vznik členství 26.11.1999
Vznik funkce 18.7.2002
Zánik funkce 11.9.2004
Adresa: Za Školou 76 , Frýdek-Místek 739 42
člen představenstva Jan Czernek 20.3.2003 - 22.8.2005
Vznik členství 13.11.2002
Zánik členství 21.1.2005
Adresa: Čapkova 201/5 , Český Těšín 737 01
člen představenstva Ing. Bohdana Horáčková 16.11.2004 - 22.8.2005
Vznik členství 26.11.1999
Zánik členství 21.1.2005
Adresa: Za Školou 76 , Frýdek-Místek 739 42
předseda představenstva Jakub Bernady 16.11.2004 - 3.11.2005
Vznik členství 6.9.2004
Vznik funkce 11.9.2004
Zánik funkce 1.10.2005
Adresa: 711 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Tichý 22.8.2005 - 3.11.2005
Vznik členství 21.1.2005
Zánik členství 30.9.2005
Adresa: Záhumenní 21/144 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mgr. Ondřej Kadlubiec 22.8.2005 - 23.7.2007
Vznik členství 21.1.2005
Zánik členství 2.7.2007
Adresa: Svornosti 1052 , Třinec 739 61
člen představenstva Jakub Bernady 3.11.2005 - 23.7.2007
Vznik členství 6.9.2004
Zánik členství 2.7.2007
Adresa: 711 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen představenstva Ing. Alexander Bonczek 23.7.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 2.7.2007
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: U Koupaliště 735 , Dolní Lutyně 735 53
člen představenstva Ing. Radek Ježek 23.7.2007 - 2.11.2010
Vznik členství 2.7.2007
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Slezská 1404/30 , Český Těšín 737 01
předseda představenstva Ing. Lech Kubik 3.11.2005 - 24.1.2011
Vznik členství 1.10.2005
Zánik členství 1.1.2011
Vznik funkce 1.10.2005
Zánik funkce 1.1.2011
Adresa: Svornosti 1045 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Wiesław Rusz 13.10.2009 - 24.1.2011
Vznik členství 7.8.2009
Adresa: 490 , Bystřice 739 95
předseda představenstva Ing. Wiesław Rusz 24.1.2011 - 30.4.2012
Vznik členství 7.8.2009
Zánik členství 31.3.2012
Vznik funkce 3.1.2011
Zánik funkce 31.3.2012
Adresa: 490 , Bystřice 739 95
člen představenstva Ing. Petr Mitrenga 24.1.2011 - 30.4.2012
Vznik členství 2.1.2011
Adresa: 642 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen představenstva Bc. Daniel Waclawek 30.4.2012 - 21.10.2013
Vznik členství 1.4.2012
Adresa: Kopernikova 679 , Třinec 739 61
člen představenstva Anna Cieslarová 2.11.2010 - 2.7.2015
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 1.7.2015
Adresa: 255 , Bukovec 739 85
předseda představenstva Ing. Petr Mitrenga 30.4.2012 - 15.8.2015
Vznik členství 2.1.2011
Vznik funkce 2.4.2012
Adresa: 642 , Mosty u Jablunkova 739 98
předseda představenstva Ing. Petr Mitrenga 15.8.2015 - 3.5.2016
Vznik členství 2.1.2011
Zánik členství 2.1.2016
Vznik funkce 2.4.2012
Zánik funkce 2.1.2016
Adresa: 642 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen představenstva Daniel Waclawek 21.10.2013 - 17.1.2017
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: 468 , Ropice 739 61
předseda představenstva Ing. Petr Mitrenga 3.5.2016 - 17.1.2017
Vznik členství 2.1.2016
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 4.1.2016
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: 642 , Mosty u Jablunkova 739 98

Dozorčí rada Beskydská golfová, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Ján Moder 10.7.2017
Vznik členství 16.4.2017
Vznik funkce 24.4.2017
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Wiesław Rusz 10.7.2017
Vznik členství 2.4.2017
Adresa: 490 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Radomíra Pekárková 10.7.2017
Vznik členství 9.4.2017
Adresa: Čsl. legií 182 , Bohumín 735 81
člen ing. Jaroslav Argaláš 9.7.1996 - 10.6.1997
Adresa: Máchova 638 , Třinec 739 61
člen Zdeněk Novotný 9.7.1996 - 3.2.1999
Adresa: Horní 821 , Třinec 739 61
člen MUDr. Roman Dudys 9.7.1996 - 3.2.1999
Adresa: Jablunkovská 381 , Třinec 739 61
člen Ing. Bronislav Cienciala 10.6.1997 - 3.2.1999
Adresa: Svornosti 1031 , Třinec 739 61
člen Ing. Jan Spáčil 3.2.1999 - 25.6.2001
Zánik členství 26.11.1999
Adresa: nám. T. G. Masaryka 403 , Třinec 739 61
člen Ing. Martin Svoboda 3.2.1999 - 25.6.2001
Zánik členství 25.11.1999
Adresa: Chopinova 422 , Třinec 739 61
člen Ing. Jan Sztwiertnia 3.2.1999 - 23.10.2002
Zánik členství 10.6.2002
Adresa: 713 , Vendryně 739 94
předseda Ing. Karel Plachý 25.6.2001 - 25.2.2003
Vznik členství 26.11.1999
Zánik členství 18.7.2002
Vznik funkce 27.9.2000
Adresa: Slezská 789 , Třinec 739 61
místopředseda Iveta Nogová 25.6.2001 - 25.2.2003
Vznik členství 26.11.1999
Zánik členství 18.7.2002
Vznik funkce 27.9.2000
Adresa: Svornosti 1048 , Třinec 739 61
člen Rostislav Blaha 23.10.2002 - 26.2.2003
Vznik členství 10.6.2002
Zánik členství 18.7.2002
Adresa: Matěje Kopeckého 602/30 , Ostrava 708 00
člen Ing. Jiří Cienciala CSc. 25.2.2003 - 7.12.2004
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 29.4.2004
Adresa: 902 , Vendryně 739 94
předseda Ing. Bronislav Cienciala MBA 25.2.2003 - 22.8.2005
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 18.1.2005
Vznik funkce 18.7.2002
Zánik funkce 18.1.2005
Adresa: Mostecká 273/21 , Praha 118 00
člen Ing. Marián Krajča 25.2.2003 - 22.8.2005
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 18.1.2005
Adresa: Devonská 1026/2 , Praha 152 00
člen JUDr. Lenka Lasotová 7.12.2004 - 22.8.2005
Zánik členství 18.1.2005
Adresa: 1199 , Bystřice 739 95
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Cienciala CSc. 22.8.2005 - 23.7.2007
Vznik členství 18.1.2005
Zánik členství 13.4.2007
Vznik funkce 21.1.2005
Zánik funkce 13.4.2007
Adresa: 902 , Vendryně 739 94
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Kašprišin 22.8.2005 - 23.7.2007
Vznik členství 18.1.2005
Adresa: Dukelská 762 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Irena Lipusová 23.7.2007 - 18.2.2008
Vznik členství 14.4.2007
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Bronislav Cienciala MBA 22.8.2005 - 31.5.2010
Vznik členství 18.1.2005
Zánik členství 9.4.2010
Adresa: Mostecká 273/21 , Praha 118 00
předseda dozorčí rady Ing. Mojmír Kašprišin 23.7.2007 - 31.5.2010
Vznik členství 18.1.2005
Zánik členství 9.4.2010
Vznik funkce 2.7.2007
Zánik funkce 9.4.2010
Adresa: Dukelská 762 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Irena Moderová 18.2.2008 - 31.5.2010
Vznik členství 14.4.2007
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
předseda dozorčí rady Irena Moderová 31.5.2010 - 30.4.2012
Vznik členství 14.4.2007
Zánik členství 14.4.2012
Vznik funkce 16.4.2010
Zánik funkce 14.4.2012
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Ciahotná 31.5.2010 - 30.4.2012
Vznik členství 9.4.2010
Zánik členství 31.3.2012
Adresa: 350 , Komorní Lhotka 739 53
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Kašprišin 31.5.2010 - 15.2.2014
Vznik členství 9.4.2010
Adresa: Dukelská 762 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Kašprišin 15.2.2014 - 16.4.2015
Vznik členství 9.4.2010
Zánik členství 9.4.2015
Adresa: Dukelská 762 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Irena Moderová 30.4.2012 - 21.10.2015
Vznik členství 15.4.2012
Vznik funkce 16.4.2012
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Wiesław Rusz 30.4.2012 - 21.10.2015
Vznik členství 1.4.2012
Adresa: 490 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Kašprišin 16.4.2015 - 18.11.2015
Vznik členství 10.4.2015
Adresa: Dukelská 762 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Irena Moderová 21.10.2015 - 10.7.2017
Vznik členství 15.4.2012
Zánik členství 15.4.2017
Vznik funkce 16.4.2012
Zánik funkce 15.4.2017
Adresa: 1241 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Wiesław Rusz 21.10.2015 - 10.7.2017
Vznik členství 1.4.2012
Zánik členství 1.4.2017
Adresa: 490 , Bystřice 739 95
člen dozorčí rady Ing. Mojmír Kašprišin 18.11.2015 - 10.7.2017
Vznik členství 10.4.2015
Zánik členství 8.4.2017
Adresa: 1377 , Bystřice 739 95

Sbírka Listin Beskydská golfová, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1463/SL 113 ostatní Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.6.2015 28.7.2015 31.7.2015 3
B 1463/SL 112 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 28.7.2015 31.7.2015 46
B 1463/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zápisu ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 4.6.2015 24.6.2015 3
B 1463/SL 110 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 4.6.2015 5.6.2015 2
B 1463/SL 109 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí je. akc. Krajský soud v Ostravě 2.3.2015 26.3.2015 20.4.2015 2
B 1463/SL 108 výroční zpráva [2013], zpráva auditora úč.z. s příl., zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 30.7.2014 29.8.2014 46
B 1463/SL 106 notářský zápis Nz 156/2014, N 175/2014 Krajský soud v Ostravě 17.6.2014 1.7.2014 25.7.2014 21
B 1463/SL 105 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl., cash-flow Krajský soud v Ostravě 9.7.2013 18.7.2013 39
B 1463/SL 104 notářský zápis Nz 194/2012 Krajský soud v Ostravě 17.9.2012 4.10.2012 8.10.2012 5
B 1463/SL 103 stanovy společnosti k 17.9.2012 Krajský soud v Ostravě 4.10.2012 8.10.2012 22
B 1463/SL 102 výroční zpráva r.2011 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 17.7.2012 13.9.2012 40
B 1463/SL 99 rozhod. o statut. orgánu - Výpis ze zased. předst. Krajský soud v Ostravě 14.2.2012 26.4.2012 25.5.2012 2
B 1463/SL 98 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. předst. Krajský soud v Ostravě 2.4.2012 16.4.2012 25.5.2012 2
B 1463/SL 97 ostatní - odstoupení z fce Krajský soud v Ostravě 26.4.2012 25.5.2012 1
B 1463/SL 96 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř.zased. DR Krajský soud v Ostravě 16.4.2012 26.4.2012 25.5.2012 2
B 1463/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jedin. akc. Krajský soud v Ostravě 31.3.2012 26.4.2012 25.5.2012 2
B 1463/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - Výpis ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 23.2.2012 26.4.2012 25.5.2012 3
B 1463/SL 95 výroční zpráva r.2010 s úč.z.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 28.7.2011 25.8.2011 39
B 1463/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 17.1.2011 25.1.2011 2
B 1463/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 16.12.2010 17.1.2011 25.1.2011 2
B 1463/SL 92 podpisové vzory - P.Mitrenga Krajský soud v Ostravě 17.1.2011 25.1.2011 2
B 1463/SL 91 podpisové vzory - Anna Cieslarová Krajský soud v Ostravě 11.10.2010 27.10.2010 2.11.2010 1
B 1463/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Ostravě 1.7.2010 27.10.2010 2.11.2010 2
B 1463/SL 89 ostatní - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 1.6.2010 27.10.2010 2.11.2010 2
B 1463/SL 88 ostatní -rozh.jedin.akc.-schvál.úč.záv Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 20.10.2010 22.10.2010 3
B 1463/SL 87 stanovy společnosti úplné zn.stanov k 28.6.10 Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 20.10.2010 22.10.2010 22
B 1463/SL 86 notářský zápis NZ 135/2010 změna stanov Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 20.10.2010 22.10.2010 6
B 1463/SL 85 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 6.8.2010 11.8.2010 48
B 1463/SL 84 rozhod. o statut. orgánu -záp.z DR-volba Krajský soud v Ostravě 16.4.2010 27.5.2010 2.6.2010 2
B 1463/SL 83 rozhod. o statut. orgánu -rozh.JA-volba Krajský soud v Ostravě 9.4.2010 27.5.2010 2.6.2010 1
B 1463/SL 82 podpisové vzory Ing.Ciahotná,Ing.Kašprišin Krajský soud v Ostravě 27.4.2010 27.5.2010 2.6.2010 4
B 1463/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 24.8.2009 15.4.2010 16.4.2010 22
B 1463/SL 80 podpisové vzory - Ing. Wieslaw Rusz Krajský soud v Ostravě 6.8.2009 12.10.2009 20.10.2009 2
B 1463/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - Část. zápis jed. DR Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 12.10.2009 20.10.2009 2
B 1463/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - Část. zápis zas. představens Krajský soud v Ostravě 8.7.2009 12.10.2009 20.10.2009 1
B 1463/SL 77 ostatní -odstoup. z fce Ing. A.Bonczek Krajský soud v Ostravě 8.7.2009 12.10.2009 20.10.2009 1
B 1463/SL 76 ostatní -RJA, schv.účet.záv.r.2008 Krajský soud v Ostravě 19.6.2009 7.8.2009 10.9.2009 3
B 1463/SL 75 ostatní -návrh na vypoř.výsl.hospod.08 Krajský soud v Ostravě 16.4.2009 7.8.2009 10.9.2009 1
B 1463/SL 74 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 9.3.2009 7.8.2009 10.9.2009 17
B 1463/SL 73 výroční zpráva r.2007vč.úč.záv,§66a/9oz,zpr.a Krajský soud v Ostravě 24.7.2008 21.8.2008 32
B 1463/SL 72 ostatní n. předst.spol.na vypoř.h.výsl Krajský soud v Ostravě 18.3.2008 24.7.2008 21.8.2008 1
B 1463/SL 71 ostatní rozh.jed.akc.-schv.úč.záv.07 Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 24.7.2008 21.8.2008 2
B 1463/SL 70 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 24.7.2008 24.7.2008 21.8.2008 22
B 1463/SL 69 ostatní -RJA VH-hosp.r.2007 Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 17.7.2008 15.8.2008 2
B 1463/SL 68 výroční zpráva r.2007,úč.z.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 17.7.2008 15.8.2008 32
B 1463/SL 67 ostatní -záp. zasedání dozor.rady Krajský soud v Ostravě 2.7.2007 3.8.2007 4.9.2007 4
B 1463/SL 66 ostatní -záp. ŘVH Krajský soud v Ostravě 13.4.2007 3.8.2007 4.9.2007 8
B 1463/SL 65 podpisové vzory - Lipusová Krajský soud v Ostravě 3.8.2007 4.9.2007 2
B 1463/SL 64 podpisové vzory - Ježek Krajský soud v Ostravě 3.8.2007 4.9.2007 2
B 1463/SL 63 podpisové vzory -Bonczak Krajský soud v Ostravě 3.8.2007 4.9.2007 2
B 1463/SL 62 ostatní -odst. zfce.Ing. Cienczala Krajský soud v Ostravě 10.4.2007 3.8.2007 4.9.2007 1
B 1463/SL 61 stanovy společnosti - změna Krajský soud v Ostravě 13.4.2007 30.5.2007 25.6.2007 26
B 1463/SL 60 ostatní vypodářání ztráty Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 25.5.2007 1
B 1463/SL 59 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 25.5.2007 1
B 1463/SL 58 účetní závěrka r.2006 jen příl.a zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 25.5.2007 12
B 1463/SL 57 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.§66a/9 Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 25.5.2007 16
B 1463/SL 56 notářský zápis NZ 65/2007-změna stanov Krajský soud v Ostravě 13.4.2007 7.5.2007 21.5.2007 15
B 1463/SL 55 stanovy společnosti ÚZS Krajský soud v Ostravě 22.7.2006 17.8.2006 7.9.2006 26
B 1463/SL 53 notářský zápis NZ 138/2006 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 23.6.2006 19.7.2006 2.8.2006 11
B 1463/SL 52 notářský zápis NZ 91/2006 rozh.VH Krajský soud v Ostravě 27.4.2006 19.7.2004 2.8.2006 13
B 1463/SL 51 ostatní -výpis ze záp.VH,schv.ú.z.05 Krajský soud v Ostravě 26.5.2006 2.6.2006 5.6.2006 1
B 1463/SL 50 účetní závěrka r. 2005 vč.zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 5.6.2006 19
B 1463/SL 49 výroční zpráva r. 2005 č. úč.z.§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 2.6.2006 5.6.2006 16
B 1463/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.10.2005 9.11.2005 2
B 1463/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 1.10.2005 9.11.2005 2
B 1463/SL 46 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 30.9.2005 9.11.2005 2
B 1463/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 18.1.2005 7.10.2005 10
B 1463/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 7.10.2005 10
B 1463/SL 43 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 21.1.2005 7.10.2005 2
B 1463/SL 42 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 2.8.2005 13
B 1463/SL 41 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 2.8.2005 18
B 1463/SL 40 notářský zápis Nz 116/2005-doh.o zvýš.z.kapit Krajský soud v Ostravě 2.5.2005 22.6.2005 9
B 1463/SL 39 notářský zápis Nz 114/2005-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 22.6.2005 15
B 1463/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 6.9.2004 20.12.2004 3
B 1463/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 10.9.2004 20.12.2004 1
B 1463/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 20.12.2004 1
B 1463/SL 35 výroční zpráva r. 2002-výklad,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 10.12.2004 15.12.2004 8
B 1463/SL 34 výroční zpráva r. 2003, §66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 10.12.2004 15.12.2004 11
B 1463/SL 33 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 8.10.2002 2.11.2004 4.11.2004 2
B 1463/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 18.7.2002 2.11.2004 4.11.2004 2
B 1463/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 13.11.2002 2.11.2004 4.11.2004 2
B 1463/SL 30 notářský zápis Nz 162/97 Krajský soud v Ostravě 2.5.1997 2.11.2004 4.11.2004 4
B 1463/SL 29 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1 ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 7.6.1996 2.11.2004 4.11.2004 3
B 1463/SL 28 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 18.7.2002 2.11.2004 4.11.2004 1
B 1463/SL 27 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 14.10.2004 20.10.2004 11
B 1463/SL 26 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 14.10.2004 20.10.2004 10
B 1463/SL 25 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ostravě 31.1.2003 1.3.2004 4
B 1463/SL 24 notářský zápis NZ 260/2003 Krajský soud v Ostravě 17.10.2003 1.3.2004 7
B 1463/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 24.3.2003 7
B 1463/SL 22 notářský zápis Nz 217/2002 Krajský soud v Ostravě 18.7.2002 24.3.2003 29
B 1463/SL 21 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.11.2002 1
B 1463/SL 20 notářský zápis NZ 167/2002 Krajský soud v Ostravě 10.6.2002 4.11.2002 30
B 1463/SL 19 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 15.8.2002 20.8.2002 17
B 1463/SL 18 notářský zápis NZ 233/96-zakl.listina,stanovy Krajský soud v Ostravě 23.4.1996 2.7.2002 4.7.2002 25
B 1463/SL 17 notářský zápis NZ 162/97-VH Krajský soud v Ostravě 2.5.1997 2.7.2002 4.7.2002 4
B 1463/SL 16 notářský zápis NZ 46/2002 Krajský soud v Ostravě 18.2.2002 13.3.2002 22
B 1463/SL 15 notářský zápis NZ 5/2002 Krajský soud v Ostravě 14.1.2002 13.3.2002 13
B 1463/SL 9 notářský zápis NZ 450/98 Krajský soud v Ostravě 14.12.1998 11.2.2002 12.2.2002 3
B 1463/SL 8 notářský zápis NZ 197/98 Krajský soud v Ostravě 21.9.1998 11.2.2002 12.2.2002 7
B 1463/SL 7 ostatní zápis č. 1 ze zased. předst. Krajský soud v Ostravě 24.4.1998 11.2.2002 12.2.2002 2
B 1463/SL 6 notářský zápis NZ 163/98 Krajský soud v Ostravě 24.4.1998 11.2.2002 12.2.2002 4
B 1463/SL 5 ostatní zápis č. 6 ze zasedání Předst. Krajský soud v Ostravě 6.9.1996 11.2.2002 12.2.2002 3
B 1463/SL 14 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 11.2.2002 12.2.2002 18
B 1463/SL 13 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 11.2.2002 12.2.2002 18
B 1463/SL 12 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 11.2.2002 12.2.2002 13
B 1463/SL 11 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 11.2.2002 12.2.2002 15
B 1463/SL 10 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 11.2.2002 12.2.2002 15
B 1463/SL 4 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 25.11.1999 18.4.2001 10.7.2001 1
B 1463/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 27.9.2000 18.4.2001 10.7.2001 1
B 1463/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 18.10.2000 18.4.2001 10.7.2001 1
B 1463/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 21.8.2000 18.4.2001 10.7.2001 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Beskydská golfová, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25352920
Jméno Beskydská golfová, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Třinec
Vznik první živnosti: 12.6.1996
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 2

Sídlo Beskydská golfová, a.s.

Živnosti a provozovny Beskydská golfová, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 415, Ropice 739 61
Identifikační číslo provozovny 1004245327
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.6.2007
Provozovna č. 2
Provozovna 68, Ropice 739 61
Identifikační číslo provozovny 1009428462
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.6.2009

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.2001

Živnost č. 3 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem movitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Beskydská golfová, a.s.

Člen statutárního orgánu Anna Cieslarová
Člen statutárního orgánu Jan Wolny
Člen statutárního orgánu Ing. Lech Kubik

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Beskydská golfová, a.s.

IČO: 25352920
Firma: Beskydská golfová, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Ropice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.7.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image