Firma Belagra, a.s. IČO 46346023


Belagra, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Belagra, a.s. (46346023) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 563/60, Hustopeče 693 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a není již aktivní. Belagra, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Belagra, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Belagra, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro Belagra, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Belagra, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 715
IČO (identifikační číslo osoby) 46346023
Jméno Belagra, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Zaniklá dne 1.9.2009
Společnost Belagra, a.s., IČ 463 46 023, se sídlem Hustopeče, Nádražní 60, PSČ 693 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 715, se vymazává z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením se spol ečností ZZN POMORAVÍ a.s., IČ 469 00 845, se sídlem Hodonín, Velkomoravská 4017/77, PSČ 695 33, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, jako společností nástupnickou, s tím, že na nástupnickou společnost přešlo p odle Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22. června 2009 jmění zaniklé společnosti Belagra, a.s. 1.9.2009 - 1.9.2009
Společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ: 113 76, IČ: 251 00 025, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4501, která je jediným akcionářem společnosti Belagra, a.s. učinila dne 30.04.2009 v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti Belagra, a.s. rozhodnutí, kterým změnila stanovy společnosti Belagra, a.s. tak, že celý jejich dosavadní text se vypouští a nahrazuje se novým. O rozhodnutí byl sepsán dne 30.04.2009 Notářský zápis č. NZ 188/2009, N 198/2009. 10.6.2009 - 1.9.2009
Valná hromada společnosti přijala dne 23.ledna 2007 toto rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025 (dále jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti Belagra, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 60, IČ: 46346023 (dále jen "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to 18 (osmnáct) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (desetmilion ů Kč), 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilion Kč), 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostotisíc Kč) a 12.667 (dvanácttisíc šestsetšedesátsedm) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč); b) čestným prohlášením hlavního akcionáře z 11.12.2006, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 93,8 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, a že hranici 90 % podílu na základ ním kapitálu a hlasovacích právech společnosti překročil dne 18.9.2006, čímž nabyl rozhodný podíl podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku; c) prohlášením představenstva společnosti z 23.1.2007, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku; e) stanovami společnosti, podle jejichž článku 4. odst. 3. je s každým 1.000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasování na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená , že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, a to 93,8 %. 2. Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přecho du akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění a) Výše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za akcie přecházející podle tohoto rozhodnutí je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena tak, že za každou kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listinn é podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc Kč), jíž se přechod týká, náleží protiplnění ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč). b) Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Pelce, Ph.D., Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, a to znaleckým posudkem č. 02-02a/06 ze dne 25.10.2006 s dodatkem ze dne 5.12.2006, jímž je zjištěna hodnota každé z akcií, jíž se přechod týká, rovněž ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč). c) Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N/156/2006/3/2006/11572/540 ze dne 7.12.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů spol ečnosti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 727,- Kč (sedmsetdvacetsedm Kč) za každou jednu akcii, jichž se přechod týká. 4. Předložení akcií a poskytnutí protiplnění a) K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 63907020 (dále jen "obchodník s cennými papíry") . b) Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 9.309.962,- Kč (devětmilionůtřistadevěttisícdevětsetšedesátdva Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvrz ením obchodníka s cennými papíry ze dne 19.1.2007. c) Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 183l odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní vlastníci akcií společnosti přecházejících podle tohoto rozhodnutí (dále jen "dosavadní akcionáři"), kteří mají tyto listinné akcie v držení, usk utečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou); pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5.000,- Kč (pěttisíc Kč), může být výplata provedena na místě v hotovosti. Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádost i uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude prot iplnění poskytnuto poštovní poukázkou. d) Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzni ku práva. e) Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcio nář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak). 31.1.2007 - 23.7.2007
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 26.5.2000. 30.6.2000 - 6.6.2005
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 21.5.1999. 24.8.1999 - 6.6.2005
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 29.1.1997. 17.4.1997 - 24.8.1999
Byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 17.4.1996. 22.5.1996 - 24.8.1999
Základní jmění: 206,973.000,-- Kčs a jeho rozdělení: 206.973 akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000 Kčs. 30.10.1992 - 28.9.1993
Základní jmění: 206,968.000,-- Kčs 1.5.1992 - 30.10.1992
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 206 968 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 30.10.1992
Dozorčí rada společnosti : - Jan Hajdin, Břeclav, Kupkova 2984 - František Novák, Kobylí na Moravě - ing. Eva Košťálová, Charvatská Nová Ves, A.Kuběny 25/A - JUDr. František Kareš, Břeclav, Sladová 8 - Ludvika Holešicová, Moravská Nová Ves, Dolní 216 1.5.1992 - 28.9.1993
Zakladatel splatil: 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektů státního podniku Zemědělské zásobování a nákup Břeclav, s.p. 1.5.1992 - 1.9.2009
Založení společnosti : Akciová společnost byla založení podle § 172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.5.1992 - 1.9.2009
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 1.9.2009

Kapitál Belagra, a.s.

zakladni jmění 206 973 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.9.1993 - 1.9.2009

Akcie Belagra, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 10.6.2009 - 1.9.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 20 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 6 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 9 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 7 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 3 23.7.2007 - 10.6.2009
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 18 6.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 1 6.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 5 6.6.2005 - 23.7.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 25 473 6.6.2005 - 23.7.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 206 973 28.9.1993 - 6.6.2005

Sídlo Belagra, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 563/60 , Hustopeče 693 01 5.11.2003 - 1.9.2009
Adresa Národních hrdinů 16 , 690 02 Břeclav Česká republika
1.5.1992 - 5.11.2003

Předmět podnikání Belagra, a.s.

Platnost údajů od - do
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 12.5.2009 - 1.9.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 12.5.2009 - 1.9.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 12.5.2009 - 1.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2009 - 1.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.6.2005 - 1.9.2009
činnost technických poradců v oblasti zemědělství 30.11.2004 - 12.5.2009
opravny ostatních dopravních prostředků 30.11.2004 - 12.5.2009
provozování dráhy a drážní dopravy 30.11.2004 - 12.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní 7.3.2002 - 12.5.2009
hostinská činnost 7.3.2002 - 1.9.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 25.10.2001 - 12.5.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 25.10.2001 - 12.5.2009
opravy silničních vozidel 25.10.2001 - 1.9.2009
hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky včetně ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 30.6.2000 - 25.10.2001
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 30.6.2000 - 7.3.2002
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 30.6.2000 - 12.5.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 30.6.2000 - 12.5.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 22.5.1996 - 25.10.2001
činnosti spojené s pronájmem a podnájmem nemovitostí včetně nadstandartních služeb 22.5.1996 - 12.5.2009
skladovací činnost 22.5.1996 - 12.5.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 22.5.1996 - 12.5.2009
odbyt zvlášť nebezpečných jedů 24.5.1995 - 30.6.2000
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 24.5.1995 - 30.6.2000
výroba jedlých rostlinných olejů 24.5.1995 - 12.5.2009
provozování ubytovacích a rekreačních zařízení 24.5.1995 - 12.5.2009
Revize elektrických zařízení 28.9.1993 - 24.5.1995
Zednictví 28.9.1993 - 24.5.1995
Pekařství 28.9.1993 - 22.5.1996
Truhlářství 28.9.1993 - 22.5.1996
Zámečnictví 28.9.1993 - 22.5.1996
Stavitel 28.9.1993 - 22.5.1996
Automatizované zpracování dat 28.9.1993 - 22.5.1996
Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů, včetně ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace 28.9.1993 - 30.6.2000
Řeznictví a uzenářství 28.9.1993 - 25.10.2001
Opravy motorových vozidel 28.9.1993 - 25.10.2001
Silniční motorová doprava 28.9.1993 - 7.3.2002
Mlynářství 28.9.1993 - 30.11.2004
Výroba a opravy zemědělských strojů 28.9.1993 - 30.11.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.9.1993 - 12.5.2009
Výroba krmných směsí, koncentrátů, minerálních přísad a surovin pro jejich výrobu 28.9.1993 - 12.5.2009
Analytická laboratorní činnost 28.9.1993 - 12.5.2009
1. nákup, skladování, ošetřování, úprava, zpracování a odbyt zemědělských výrobků včetně federálních hmotných rezerv 2. výroba a dodávky zemědělských potřeb a ostatních výrobků při poskytování služeb 3. obchodní a odbytová činnost 4. výroba krmných směsí, krmných koncentrátů, minerálních přísad, doplňků biofaktorů a surovin pro jejich výrobu 5. výroba chemikálií, ochranných chemických a biologických přípravků 6. pěstování jedlých hub a výroba sadby, živného substrátu a krycí zeminy pro jejich výrobu 1.5.1992 - 28.9.1993
7. výroba keratinu, průmyslových hnojiv a dalších výrobků zpracováním rohoviny a jiných živočišných odpadů 8. výroba a aplikace desinfekčních, desinsekčních, deratizačních prostředků, včetně bílení a malování 9. výroba strojů, přístrojů, konstrukcí a zařízení pro měření a regulaci, elektrotechnikcých výrobků, včetně mikroelektrotechniky a náhradních dílů 10. výroba potravinářských výrobků 11. výroba z plastů, kovu a skla 12. výroba termicky upravených produktů rostlinné výroby 1.5.1992 - 28.9.1993
13. dřevovýroba 14. výroba lihu podle zvláštního povolení 15. výroba elektrického proudu a tepla 16. stavební montážní a technologické práce 17. opravárenská činnost 18. servisní a analytická laboratorní činnost 19. neveřejná silniční přeprava nákladů a osob podle zvláštního povolení 20. montáž přístrojů a zařízení pro měření a regulaci 21. zprostředkování prodeje nevyužitých zásob z vedlejší výroby zemědělskcýh organizací 1.5.1992 - 28.9.1993
22. tiskařské a reprografické práce podle zvláštního povolení 23. propagační a publikační činnost 24. práce a služby v oblasti výpočetní techniky a VTEI 25. zajišťování vzdělávání a přípravy pracovníků ve vybraných profesích 26. činnost školního závodu pro odborný výcvik žáků SOU 27. provoz veřejného vážení a vážních zařízení 28. revize zařízení, elektrozařízení a elektroinstalací, hromosvodů, tlakových nádob, zdvihadel a ocelových konstrukcí podle zvláštního povolení 29. projektová činnost podle zvláštního povolení 1.5.1992 - 28.9.1993
30. inženýrská činnost ve výstavbě podle zvláštního povolení 1.5.1992 - 28.9.1993

vedení firmy Belagra, a.s.

Statutární orgán Belagra, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jeji ch částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení. 10.6.2009 - 1.9.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování písemných úkonů činěných při tomto jednání se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. 3.4.2002 - 10.6.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva, kteří se za společnost podepisují tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy. 30.6.2000 - 3.4.2002
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, kteří se za společnost podepisují tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 22.5.1996 - 30.6.2000
Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 22.5.1996
člen představenstva Jaromír Dlapal 1.5.1992 - 28.9.1993
Adresa: Dlouhá 222 , Šakvice 691 67
člen představenstva Radomír Křenovský 1.5.1992 - 28.9.1993
Adresa: Slovácká 4 , 691 53 Tvrdonice Česká republika
člen představenstva Vladimír Mikel 1.5.1992 - 28.9.1993
Adresa: U Vodárny 385 , Dolní Dunajovice 691 85
člen představenstva ing. František Pavelka 1.5.1992 - 28.9.1993
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
předseda představenstva ing. František Pavelka 28.9.1993 - 3.3.1994
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva ing. Jiří Kohút 1.5.1992 - 28.3.1996
Adresa: Lidická 1370/8 , Mikulov 692 01
místopředseda představenstva ing. Svatopluk Sýkora 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Družicová 978/4 , Praha 161 00
člen představenstva ing. Karel Šrimpl 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Libřická 642 , Praha 190 14
člen představenstva ing. Jozef Novotný 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Anastázova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva ing. Ivan Omachlík 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: ČSA 82 , Břeclav Česká republika
člen představenstva ing. Vlastimil Budík 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: U Dráhy 166/12 , Ostopovice 664 49
předseda představenstva Ing. František Pavelka 3.3.1994 - 28.3.1996
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Ing. Ivan Omachlík 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: ČSA 82 , Břeclav Česká republika
členka představenstva Ing. Zdeňka Valendová 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: Na Valtické 658/42 , Břeclav 691 41
člen představenstva Ing. Jan Fabičovic 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: SNP 448/7 , Břeclav 690 06
člen představenstva JUDr. Jaroslav Jančařík 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: Slunečná 3641/19 , Hodonín 695 01
předseda představenstva ing. František Pavelka 28.3.1996 - 17.4.1997
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kohút 28.3.1996 - 17.4.1997
Adresa: Lidická 1370/8 , Mikulov 692 01
členka představenstva Ing. Eva Košťálová 28.3.1996 - 17.4.1997
Adresa: A. Kuběny 646/25 , Břeclav 690 06
člen představenstva Ing. Jozef Novotný 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Anastázova 18 , 169 00 Praha 6-Břevnov Česká republika
člen představenstva Ing. Pavel Šindelář 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Nádražní 967/85 , Břeclav 691 41
člen představenstva Ing. Vítězslav Povolný 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Podivínská 361 , Velké Bílovice 691 02
člen představenstva Ing. Vítězslav Povolný 17.4.1997 - 10.11.1997
Adresa: Podivínská 361 , Velké Bílovice 691 02
člen představenstva Ing. František Ureš 10.11.1997 - 30.7.1998
Adresa: Zelenečská 504/47 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Petr Holoubek 30.7.1998 - 4.12.1998
Adresa: Přecechtělova 2405/23 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kohút 17.4.1997 - 6.4.2000
Adresa: Lidická 1370/8 , Mikulov 692 01
člen představenstva Ing. Pavel Šindelář 17.4.1997 - 30.6.2000
Adresa: Nádražní 967/85 , Břeclav 691 41
předseda představenstva ing. František Pavelka 17.4.1997 - 7.3.2002
Zánik funkce 29.1.2002
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
členka představenstva Ing. Eva Košťálová 17.4.1997 - 7.3.2002
Zánik členství 29.1.2002
Adresa: A. Kuběny 646/25 , Břeclav 690 06
člen představenstva Ing. Vítězslav Povolný 10.3.1999 - 7.3.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Podivínská 361 , Velké Bílovice 691 02
člen představenstva Ing. Miroslav Lněnička 6.4.2000 - 7.3.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Polívkova 980/33 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Šindelář 30.6.2000 - 7.3.2002
Zánik členství 29.1.2002
Adresa: Nádražní 967/85 , Břeclav 691 41
předseda představenstva ing. František Pavelka 7.3.2002 - 5.11.2002
Vznik funkce 29.1.2002
Zánik funkce 13.5.2002
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Ing. Václav Vojík 7.3.2002 - 5.11.2002
Vznik funkce 29.1.2002
Adresa: Jablonského 386/8 , Písek 397 01
předseda představenstva Ing. Václav Vojík 5.11.2002 - 13.12.2002
Vznik členství 29.1.2002
Vznik funkce 13.5.2002
Zánik funkce 8.8.2002
Adresa: Jablonského 386/8 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Vítězslav Povolný 5.11.2002 - 13.12.2002
Vznik členství 13.5.2002
Zánik funkce 8.8.2002
Adresa: Za hřištěm 240 , 691 46 Břeclav Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiří Mrkos 13.12.2002 - 3.1.2004
Vznik funkce 8.8.2002
Zánik funkce 25.8.2003
Adresa: Lipová 1365 , Dubňany 696 03
místopředseda představenstva Ing. Jiří Malúš 7.3.2002 - 6.6.2005
Vznik funkce 29.1.2002
Adresa: U Hadovky 598/26 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Václav Vojík 13.12.2002 - 8.3.2007
Vznik funkce 29.1.2002
Zánik funkce 23.1.2007
Adresa: Jablonského 386/8 , Písek 397 01
předseda představenstva Ing. Vítězslav Povolný 3.1.2004 - 8.3.2007
Vznik členství 25.8.2003
Zánik členství 23.1.2007
Vznik funkce 25.8.2003
Zánik funkce 23.1.2007
Adresa: Za hřištěm 240 , Břeclav Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jiří Malúš 6.6.2005 - 8.3.2007
Vznik funkce 29.1.2002
Zánik funkce 23.1.2007
Adresa: Na čihadle 841/8 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Malúš 8.3.2007 - 18.3.2008
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 1.2.2008
Vznik funkce 23.1.2007
Zánik funkce 1.2.2008
Adresa: Na čihadle 841/8 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Vítězslav Povolný 8.3.2007 - 8.4.2008
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 28.3.2008
Vznik funkce 23.1.2007
Zánik funkce 28.3.2008
Adresa: Za hřištěm 240/6 , Ladná 691 46
předseda představenstva Mgr. Ing. Lubomír Juránek 8.4.2008 - 30.1.2009
Vznik členství 28.3.2008
Zánik členství 23.1.2009
Vznik funkce 28.3.2008
Zánik funkce 23.1.2009
Adresa: U památníku 176/20 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Václav Vojík 8.3.2007 - 12.5.2009
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 2.4.2009
Adresa: Jablonského 386/8 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Leoš Chalupa 18.3.2008 - 12.5.2009
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 2.4.2009
Vznik funkce 1.2.2008
Zánik funkce 2.4.2009
Adresa: Dvořišťská 968 , Praha 198 00
předseda představenstva Václav Adámek 30.1.2009 - 12.5.2009
Vznik členství 23.1.2009
Zánik členství 2.4.2009
Vznik funkce 23.1.2009
Zánik funkce 2.4.2009
Adresa: 298 , Višňové 671 38
člen představenstva Ing. Leoš Chalupa 12.5.2009 - 10.6.2009
Vznik členství 2.4.2009
Zánik členství 30.4.2009
Adresa: Dvořišťská 968 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav David 12.5.2009 - 1.9.2009
Vznik členství 2.4.2009
Vznik funkce 3.4.2009
Adresa: Seifertova 4278/15 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Mgr. Tomáš Kohoutek 12.5.2009 - 1.9.2009
Vznik členství 2.4.2009
Vznik funkce 3.4.2009
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
člen představenstva Ing. Milan Kovařík 10.6.2009 - 1.9.2009
Vznik členství 30.4.2009
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06

Dozorčí rada Belagra, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Milan Tomášek 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Slovácká 2703/36 , Břeclav 690 02
Jméno ing. Miroslav Tvrdík 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Párovská 28 , Nitra Česká republika
Jméno ing. Slavomír Fridrich 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: Šárecká 929/43 , Praha 160 00
Jméno ing. Eva Košťálová 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: A. Kuběny 646/25 , Břeclav 690 06
Jméno Vladimír Mikel 28.9.1993 - 28.3.1996
Adresa: U rybníka 556 , 379 01 Dunajovice Česká republika
člen Ing. Pavel Šindelář 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: Nádražní 967/85 , Břeclav 691 41
člen Ing. Vítězslav Povolný 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: Podivínská 361 , Velké Bílovice 691 02
člen Ing. Vladimír Uhde 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: Habřinova 777/2 , Brno 624 00
člen Ing. Vlastimil Budík 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: U Dráhy 166/12 , Ostopovice 664 49
člen Ing. Josef Novotný 28.3.1996 - 22.5.1996
Adresa: Anastázova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. Petr Krňavský 22.5.1996 - 29.5.1996
Adresa: Mikulovice 146 Česká republika
místopředseda Ing. Jaromír Sasínek 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
člen Pavel Švarc 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: 35 , Semice 289 17
člen Ing. Milan Chládek 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Habrovany 7 Česká republika
člen Lubomír Stoklásek 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
člen Ing. Jan Hanák 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Dražovice 77 Česká republika
předseda Ing. Richard Paulů 22.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Mozartova 3804/4 , Prostějov 796 01
člen Ing. Petr Krňanský 29.5.1996 - 17.4.1997
Adresa: Mikulovice 146 Česká republika
člen Ing. Petr Krňanský 17.4.1997 - 30.7.1998
Adresa: Česká republika
Tasovice 441, 761 25 Hodonice
člen Ing. Jozef Novotný 17.4.1997 - 30.7.1998
Adresa: Anastázova 16 , 169 00 Praha 6 Česká republika
předseda Ing. Richard Paulů 17.4.1997 - 4.12.1998
Adresa: Mozartova 3804/4 , Prostějov 796 01
člen PhDr. Jindřich Beznoska 30.7.1998 - 10.3.1999
Adresa: Ovčí hájek 2172/42 , Praha 158 00
člen Ing. František Ureš 30.7.1998 - 24.8.1999
Adresa: Zelenečská 504/47 , Praha 198 00
člen PhDr. Jindřich Beznoska 10.3.1999 - 24.8.1999
Adresa: Kafkova 586/13 , Praha 160 00
předseda Ing. Richard Paulů 4.12.1998 - 7.3.2002
Zánik funkce 2.1.2002
Adresa: Olympijská 4238/7 , Prostějov 796 01
člen Ing. Jaroslav Faltýnek 24.8.1999 - 7.3.2002
Zánik členství 29.1.2002
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
člen Mgr. Tomáš Truhlář 24.8.1999 - 7.3.2002
Zánik členství 29.1.2002
Adresa: Waldhauserova 461/12 , Kutná Hora 284 01
člen Ing. Eva Košťálová 7.3.2002 - 14.1.2003
Vznik členství 2.1.2002
Zánik funkce 10.6.2002
Adresa: A. Kuběny 646/25 , Břeclav 690 06
člen Ing. Jan Fabičovič 14.1.2003 - 6.5.2004
Vznik členství 10.6.2002
Vznik funkce 10.6.2002
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: SNP 448/7 , Břeclav 690 06
člen Václav Adámek 6.5.2004 - 28.10.2004
Vznik funkce 31.12.2003
Zánik funkce 4.4.2004
Adresa: 298 , Višňové 671 38
místopředseda Ing. Marek Hofta 7.3.2002 - 6.6.2005
Vznik funkce 29.1.2002
Adresa: Brněnská 2560 , Česká Lípa 470 06
předseda Ing. Michal Pátek 7.3.2002 - 8.3.2007
Vznik funkce 29.1.2002
Zánik funkce 23.1.2007
Adresa: Havelská 516/16 , Praha 110 00
místopředseda Ing. Marek Hofta 6.6.2005 - 8.3.2007
Vznik funkce 29.1.2002
Zánik funkce 23.1.2007
Adresa: Čermákova 1236/6 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Marek Hofta 8.3.2007 - 18.3.2008
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 1.2.2008
Vznik funkce 23.1.2007
Zánik funkce 1.2.2008
Adresa: Čermákova 1236/6 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Pátek 8.3.2007 - 12.5.2009
Vznik členství 23.1.2007
Zánik členství 2.4.2009
Vznik funkce 23.1.2007
Zánik funkce 2.4.2009
Adresa: Mánesova 1633/74 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Škorpík Ph.D. 18.3.2008 - 12.5.2009
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 2.4.2009
Adresa: Jílovská 426/27 , Praha 142 00
člen Ing. Jiří Herzán 28.10.2004 - 1.9.2009
Vznik funkce 14.5.2004
Adresa: ČSA 35 , 691 41 Břeclav - Poštorná Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Marek Hofta 12.5.2009 - 1.9.2009
Vznik členství 2.4.2009
Adresa: Čermákova 1236/6 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 12.5.2009 - 1.9.2009
Vznik členství 2.4.2009
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00

Prokura Belagra, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiří Kohút 3.3.1994 - 22.5.1996
Adresa: Lidická 1370/8 , Mikulov 692 01

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Podobné firmy

tracking image