Firma BEGHELLI - ELPLAST,a.s. IČO 46347909


BEGHELLI - ELPLAST,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

BEGHELLI - ELPLAST,a.s. (46347909) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Poříčí 185/3, Brno 639 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. BEGHELLI - ELPLAST,a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o BEGHELLI - ELPLAST,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o BEGHELLI - ELPLAST,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o BEGHELLI - ELPLAST,a.s. na rzp.cz
Detailní informace o BEGHELLI - ELPLAST,a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro BEGHELLI - ELPLAST,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 811
IČO (identifikační číslo osoby) 46347909
Jméno BEGHELLI - ELPLAST,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 14.2.2014 - 17.8.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 14.2.2014 - 17.8.2015
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 22.9.2009. 20.10.2009 - 12.11.2015
1. Hlavním akcionářem Společnosti je BEGHELLI S.p.A. se sídlem Via Mozzeghine 13/15, 400 50 Monteveglio (BO), Italská republika, (dále jen hlavní akcionář), který je vlastníkem akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,46%, slovy: deva desát osm celých čtyřicet šest setin procenty, základního kapitálu Společnosti. Hlavní akcionář je vlastníkem následujících akcií Společnosti, jak vyplývá z výpisu z účtu emitenta cenných papírů, který byl vyhotoven Střediskem cenných papírů, registrační číslo 2008335 k rozhodnému dni, tj. ke dni 3.8.2005, a to: 210, slovy: dvě stě deset, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000036, 55, slovy: padesát pět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000044, 170335, slovy: sto sedmdesát tisíc tři sta třicet pět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 200 Kč, slovy: dvě stě korun českých, za jednu akcii, ISIN CZ0009104600, 90669, slovy: devadesát tisíc šest set šedesát devět, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, za jednu akcii, ISIN 770030000051. 2. Schvaluje se přechod všech ostatních akcií Společnosti, a to 3666, slovy: tři tisíce šest set šedesát šest, kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, za jednu akcii, ISIN 77003000005 1, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.833.000 Kč, slovy: jeden milion osm set třicet tři tisíc korun českých, tj. 1,54%, slovy: jedna celá padesát čtyři setin procenta, základního kapitálu Společnosti, které jsou ve vlastnictví minoritních akcionář ů Společnosti, na hlavního akcionáře Společnosti. Vlastnické právo k uvedeným akciím přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář poskytne všem oprávněným osobám, činí 870 Kč, slovy: osm set sedmdesát korun českých, za 1 akcii vydanou na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 Kč, slovy: pět set korun českých, ISIN 770030000051. Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 228-43/05 ze dne 22.7.2005 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc. Hlavní akcionář poskytne protiplnění všem oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30, slovy: třiceti, dní, po provedení zápisu změny vlastníků akcií Společnosti na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů u Střediska cennýc h papírů. 22.9.2005 - 10.8.2009
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 16.04.2003 o záměru zvýšit základní kapitál. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 85.167.500,- Kč, slovy: osmdesáti pěti milionů sto šedesátisedmi tisíc pětiset korun českých, o částku 34.067.000,- Kč, slovy třicet čtyři milionů šedesát sedm korun českých, na výslednou výši základního kapitá lu 119.234.500,- Kč, slovy: sto devatenáct milionů dvěstě třicet čtyři tisíc pět set korun českých, z důvodu změny struktury pasiv a snížení zadlužení společnosti upsáním nových zaknihovaných kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč, slovy : dvě stě korun českých, na jednu akcii v počtu 170.335 kusů akcií peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku 34.067.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů šedesát sedm tisíc korun českých. Emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Lhůta pr o upsání akcií činí dva měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce, přičemž počátek běhu lhůty oznámí akcionářům představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady. Na jednu dosavadní a kcii společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, lze upsat 1000 kusů nových akcií, na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých, lze upsat 1 kus nových akcií . S využitím přednostního práva se upisují nové zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč, slovy: dvě stě korun českých, na jednu akcii, přičemž emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě. Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na účet č. 37078143/2700 ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy upisovatel upsat akcie. 2. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,15 400 50 Monteveglio, Itálie. Upsání akcií bez využití přednostního práva bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Uděluje se souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,50 400 50 Monteveglio, Itálie, v celkové výši 202.344.515,02 Kč, která vznikla z důvodu smlouvy o půjčce z 15.03.1999 ve znění dodatků z 28.04.1999, 08 .07.1999, 06.08.1999, 22.09.1999, 03.01.2000, 15.03.2000, 01.03.2001, 01.05.2001, 25.05.2001 a 02.01.2002, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, přičemž dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě do deseti dnů ode dne sk ončení lhůty pro upsání akcií a započtení bude provedeno ohledně celé pohledávky společnosti představující součet hodnot emisního kurzu všech akcií upsaných upisovatelem BEGHELLI S.P.A., sídlo Via Mozzeghine 13,15 400 50 Monteveglio, Itálie, s využitím př ednostního práva nebo bez využití přednostního práva do celkové výše 34.067.000,- Kč, slovy: třicet čtyři milionů šedesát sedm tisíc korun českých. Důvodem pro nav rhované započtení je změna struktury pasiv a snížení zadluženosti společnosti. 30.12.2003 - 11.6.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 16.04.2003. 30.12.2003 - 20.10.2009
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 9.4.2002 o záměru snížit základní kapitál. Základní kapitál společnosti se snižuje z 170.335.000,- Kč o částku 85.167.500,- Kč (slovy osmdesát pět milionů jedno sto šedesát semd tisíc pět set korun českých) z důvodu úhrady části ztráty společnosti na výslednou výši základního kapitálu 85.167.500,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita výhradně na úhradu části ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to: jmenovitá hodnota 55 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii se snižuje na 500.000,- Kč na jednu akcii, jmenovitá hodnota 210 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč na jednu akcii se snižuje na 50.000,- Kč na jednu akcii, jmenovitá hodnota 94 335 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii se snižuje na 500,- Kč na jednu akcii. Listinné akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie akcionáři předloží ve lhůtě dva měsíce ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž akcionáři budou způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady představenstvem vyzváni k předložení svých akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty. 19.6.2002 - 2.10.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 9.4.2002. 19.6.2002 - 30.12.2003
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 15.7.2000. 20.10.2000 - 2.10.2002
Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 15.7.1999 o záměru zvýšit základní jmění. 22.11.1999 - 20.4.2000
Důvodem zamýšleného zvýšení základního jmění je: úhrada ztráty společnosti za rok 1998, pokračující modernizace společnosti, nutnost zvýšení vlastních finančních zdrojů společnosti nezbytných k financování této modernizace, soběstačnost společnosti co do jejich kapitálových zdrojů, nezbytnost snížení financování prostřednictvím úvěrů a tím snížení nákladů spojených s tímto financováním. 22.11.1999 - 20.4.2000
Základní jmění bude zvýšeno upisováním nových akcií s tím, že v prvním kole budou mít stávající akcionáři přednostní právo upisování a v druhém kole všechny akcie, ohledně kterých stávající akcionáři neuplatnili své přednostní právo, budou nabídnuty k upisování společnosti BEGHELLI S.p.A. Základní jmění bude zvýšeno ze stávajících 110,335.000,-Kč, na 170,335.000,-Kč t.j. o částku 60,000.000,-Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 22.11.1999 - 20.4.2000
Zvýšení základního jmění se uskuteční ve dvou kolech: v prvním kole uplatní existující akcionáři své přednostní právo upsat nové akcie podle § 204a obchodního zákoníku, t.j. v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Lhůta pro upisování v prvním kole začíná sedm (7) dnů po uveřejnění výzvy k upisování akcií a trvá dva (2) týdny. Místem vykonání přednostního práva je sídlo společnosti. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč lze upsat 100 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč lze upsat 1.000 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Emisní kurs všech výše uvedených nových akcií je 1.000,-Kč. Všechny výše uvedené nově vydávané akcie budou kmenovými listinnými akciemi na jméno. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Prvnímu majiteli akcií může být vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Majitel hromadné listiny bude mít právo získat na požádání od společnosti jednotlivé akcie výměnou za svou hromadnou listinu, která tyto jednotlivé akcie představuje. Akcionáři splatí upsané akcie peněžitým vkladem, který splatí v plné výši na účet společnosti č.37078004/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt, pobočka Brno, Lidická ul., a to nejpozději do 35 dnů ode dne upsání akcií. Výzva k upisování bude zveřejněna představenstvem způsobem a během lhůt stanovených zákonem. 22.11.1999 - 20.4.2000
Všechny nové akcie vydané v souladu s usnesením valné hromady o zvýšení základního jmění, ohledně kterých stávající akcionáři neuplatnili své přednostní právo v prvním kole upisování budou upsány v druhém kole. Ve druhém kole budou všechny neupsané akcie nabídnuty k upisování společnosti BEGHELLI S.p.A., se sídlem ve Via Mozzeghine 13, 15-40050 Monteveglio (BO), Itálie. Lhůta pro upisování akcií v druhém kole začíná následující den po posledním dni lhůty pro upisování v prvním kole a trvá dva (2) týdny. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurs každé nové akcie je 1.000,-Kč. Všechny výše uvedené nově vydávané akcie budou kmenovými listinnými akciemi na jméno. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Prvnímu majiteli akcií může být vydána hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Majitel hromadné listiny bude mít právo získat na požádání od společnosti jednotlivé akcie výměnou za svou hromadnou listinu, která tyto jednotlivé akcie představuje. BEGHELLI S.p.A. upíše akcie peněžitým vkladem, který splatí v plné výši na účet společnosti č.37078004/2700 vedený u Bank Austria Creditanstalt, pobočka Brno, Lidická ulice, a to nejpozději do 35 dnů ode dne upsání akcií. 22.11.1999 - 20.4.2000
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 15.7.1999. 22.11.1999 - 30.12.2003
Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 23.5.1997. 18.11.1997 - 22.11.1999
Ing. Rudolf Klika, Brno, U Velké ceny 6 25.5.1994 - 16.2.1995
Ing. Pavel Holek, Náměšť nad Oslavou, Husova 769 4.8.1993 - 25.5.1994
Ing. Jiří Vaněk, Brno, Laštůvkova 31 4.8.1993 - 25.5.1994
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 30.4.1992
Výše základního jmění společnosti činí 104.451.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ELPLAST, s.p., Poříčí 3a, Brno 30.4.1992 - 5.4.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 104 451 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 30.4.1992 - 5.4.1993
Právní forma společnosti: akciová společnost 30.4.1992 - 4.8.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 30.4.1992 - 4.8.1993
Dozorčí rada společnosti: Ing. Jiří Kment, Brno, Černého 38 Ing. Miroslav Pakosta, Praha 9, Krausova 606 Ing. Miroslav Zanáška, Brno, Myslivní 37 30.4.1992 - 22.9.1993

Aktuální kontaktní údaje BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Kapitál BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

zakladni jmění 119 234 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.6.2004
zakladni jmění 85 167 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.10.2002 - 11.6.2004
zakladni jmění 170 335 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.4.2000 - 2.10.2002
zakladni jmění 110 335 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.4.1993 - 20.4.2000

Akcie BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 500 000 Kč 55 14.2.2014
Akcie na jméno 50 000 Kč 210 14.2.2014
Akcie na jméno 500 Kč 94 335 14.2.2014
Akcie na jméno 200 Kč 170 335 14.2.2014
Akcie na majitele 500 000 Kč 55 20.10.2009 - 14.2.2014
Akcie na majitele 50 000 Kč 210 20.10.2009 - 14.2.2014
Akcie na majitele 500 Kč 94 335 20.10.2009 - 14.2.2014
Akcie na majitele 200 Kč 170 335 20.10.2009 - 14.2.2014
Akcie na majitele 200 Kč 170 335 11.6.2004 - 20.10.2009
Akcie na majitele 500 000 Kč 55 30.12.2003 - 20.10.2009
Akcie na majitele 50 000 Kč 210 30.12.2003 - 20.10.2009
Akcie na majitele 500 Kč 94 335 30.12.2003 - 20.10.2009
Akcie na jméno 500 000 Kč 55 2.10.2002 - 30.12.2003
Akcie na jméno 50 000 Kč 210 2.10.2002 - 30.12.2003
Akcie na jméno 500 Kč 94 335 2.10.2002 - 30.12.2003
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 55 19.6.2002 - 2.10.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 210 19.6.2002 - 2.10.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 94 335 19.6.2002 - 2.10.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 55 20.4.2000 - 19.6.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 210 20.4.2000 - 19.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 94 335 20.4.2000 - 19.6.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 55 23.10.1995 - 20.4.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 210 23.10.1995 - 20.4.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 34 335 23.10.1995 - 20.4.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 110 335 5.4.1993 - 23.10.1995

Sídlo BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Poříčí 185/3 , Brno 639 00 21.9.2015
Adresa Poříčí 185/3 , Brno 639 00 16.1.2012 - 21.9.2015
Adresa Poříčí 185/3 , Brno 639 00 30.4.1992 - 16.1.2012

Předmět podnikání BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elekronických a telekomunikačních zařízení 9.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.6.2009
zámečnictví, nástrojářství 9.6.2009
výroba dílů z plastických hmot 4.8.1993 - 9.6.2009
výroba nástrojů 4.8.1993 - 9.6.2009
zámečnictví 4.8.1993 - 9.6.2009
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.8.1993 - 9.6.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4.8.1993 - 9.6.2009
1. Výzkum, vývoj, výroba a odbyt: dílů zemědělských strojů a traktorů, strojních součástí z plastických hmot, příslušenství k silničním motorovým vozidlům, průmyslových a spotřebních svítidel, topných a varných zařízení, nářadí, měřidel, nástrojů, forem modelů a šablon, strojírenského spotřebního zboží a jeho dílů, výrobků pro radiokomunikace 2. Poskytování servisních a poradenských služeb 3. Plnění funkce zřizovatele středního odborného učiliště 4. Velkoobchodní a maloobchodní činnost 30.4.1992 - 4.8.1993

vedení firmy BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Statutární orgán BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek, ve všech věcech, předseda představenstva samostatně. Za představenstvo dále jednají členové představenstva, a to každý samostatně s tím, že jejich oprávnění jednat jménem společnosti je omezeno na úkony, jejichž hodnota nepřesáhne v rámci jednoho obchodního případu částku 5,000.000,-Kč. Toto omezení se nevztahuje na úkony, týkající se vztahů ke státnímu rozpočtu, ve věcech zdravotního pojištění a ve věcech mzdových. Podepisování za společnost se děje takovým způsobem, že osoby oprávněné jednat za společnost připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané firmě společnosti. 19.6.2002
Způsob jednání: Představenstvo jedná jménem společnosti. Za představenstvo jedná navenek, ve všech věcech, předseda představenstva samostatně. Za představenstvo dále jednají členové představenstva, a to každý samostatně s tím, že jejich oprávnění jednat jménem společnosti je omezeno na úkony, jejichž hodnota nepřesáhne v rámci jednoho obchodního případu částku 5,000.000,-Kč. Toto omezení se nevztahuje na úkony, týkající se vztahů ke státnímu rozpočtu, ve věcech zdravotního pojištění a ve věcech mzdových. Za představenstvo nejsou oprávněni jednat členové představenstva, kteří nesplňují požadavky uvedené v § 30 odst. 3 obchodního zákoníku. Jedná se o tyto členy představenstva: Luca Beghelli, Marco Zambelli a Fabio Pedrazzi. Podepisování za společnost se děje takovým způsobem, že osoby oprávněné jednat za společnost připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 22.11.1999 - 19.6.2002
Podepisování: Za společnost se podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva, popřípadě jiná osoba, která k tomu je předsedou nebo místopředsedou písemně zmocněna. Podepisování se děje tak, že k otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 23.10.1995 - 22.11.1999
Podepisování: Za společnost se podepisuje předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti místopředseda a jeden člen představenstva tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 4.8.1993 - 23.10.1995
předseda představenstva Graziano Beghelli 14.2.2014
Vznik členství 27.12.2013
Vznik funkce 6.1.2014
Adresa: Stiore 1 , Monteveglio (Bologna) Italská republika
člen představenstva Eros Bollani 17.8.2015
Vznik členství 27.7.2015
Adresa: Via Roma 25 , 570 32 Livorno, Capraia Isola Italská republika
člen představenstva Raffaela Martone 4.4.2018
Vznik členství 19.12.2017
Adresa: Via Nizza 92 , 198 Roma Italská republika
člen představenstva Ing. Radomír Konečný 30.4.1992 - 4.8.1993
Adresa: Tumaňanova 191/61 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Pavel Šmíd 30.4.1992 - 4.8.1993
Adresa: Švermova 230/15 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Jiří Vítek 30.4.1992 - 4.8.1993
Adresa: Masarykova 319/8 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Jiří Vítek 4.8.1993 - 25.5.1994
Adresa: Masarykova 319/8 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Radomír Konečný 4.8.1993 - 25.5.1994
Adresa: Tumaňanova 191/61 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Miroslav Kurka 4.8.1993 - 25.5.1994
Adresa: Mirotická 956/11 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Zdenka Hrubá 4.8.1993 - 25.5.1994
Adresa: Poljanovova 3241/1 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Miroslav Štěrba 4.8.1993 - 25.5.1994
Adresa: Taussigova 1172/1 , Praha 182 00
předseda představenstva Ing. Jan Kaluža CSc. 25.5.1994 - 25.5.1994
Adresa: Čejkovická 4114/6 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Janák 25.5.1994 - 23.10.1995
Adresa: Babičkova 124/37 , Brno 613 00
člen představenstva Vladimír Pařil 25.5.1994 - 23.10.1995
Adresa: 70 , Městečko Trnávka 569 41
člen představenstva Ing. Josef Liška 25.5.1994 - 23.10.1995
Adresa: Skřivanova 338/8 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Jan Kaluža 25.5.1994 - 18.11.1997
Adresa: Čejkovická 4114/6 , Brno 628 00
člen představenstva Antonín Dvořák 25.5.1994 - 18.11.1997
Adresa: Kazimíra Rudého 3707/43 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Liška 23.10.1995 - 18.11.1997
Adresa: Skřivanova 338/8 , Brno 602 00
člen představenstva Antonín Dvořák 18.11.1997 - 18.11.1997
Adresa: Kazimíra Rudého 3707/43 , Kroměříž 767 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Liška 18.11.1997 - 18.11.1997
Adresa: Skřivanova 338/8 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Josef Liška 18.11.1997 - 12.5.1999
Adresa: Skřivanova 338/8 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Jan Kaluža 18.11.1997 - 12.5.1999
Adresa: Čejkovická 4114/6 , Brno 628 00
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Navrátil 18.11.1997 - 22.11.1999
Adresa: Badalky 208 , Lysice 679 71
člen představenstva Ing. Stanislav Navrátil 22.11.1999 - 7.3.2000
Adresa: Badalky 208 , Lysice 679 71
člen představenstva Marco Zambelli 22.11.1999 - 7.5.2004
Zánik funkce 9.4.2002
Adresa: Italská republika
Constituzio 68, Monteveglio (Bologna)
člen představenstva Jindřich Lukavský 22.11.1999 - 7.5.2004
Zánik funkce 31.10.2001
Adresa: Na rozdílu 718/28 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Stanislav Navrátil 7.3.2000 - 7.5.2004
Zánik funkce 10.5.2001
Adresa: Badalky 208 , Lysice 679 71
předseda představenstva Graziano Beghelli 12.5.1999 - 22.11.2005
Zánik členství 15.4.2004
Zánik funkce 15.4.2004
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4
člen představenstva Maurizio Bergonzoni 12.5.1999 - 22.11.2005
Zánik členství 15.4.2004
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Tobagi 7/2
člen představenstva Luca Behgelli 22.11.1999 - 22.11.2005
Zánik členství 15.7.2004
Adresa: Italská republika
Agostini 11, Monteveglio (Bologna)
člen představenstva Fabio Pedrazzi 22.11.1999 - 22.11.2005
Zánik členství 15.7.2004
Adresa: Italská republika
Zuffi 22, Monteveglio (Bologna)
člen představenstva Stephano Bignami 7.5.2004 - 4.7.2007
Vznik funkce 9.4.2002
Zánik funkce 9.4.2007
Adresa: Italská republika
Bologna, Via Zoccoli 17
člen představenstva Bruno Giordano 22.11.2005 - 4.7.2007
Vznik členství 30.6.2004
Zánik členství 28.2.2007
Adresa: Italská republika
Villabartolomea (Verona), Via Luigi Parziale 1, 37049
člen představenstva Stephano Bignami 4.7.2007 - 24.9.2007
Vznik členství 10.4.2007
Zánik členství 31.7.2007
Adresa: Italská republika
Bologna, Via Zoccoli 17
předseda představenstva Graziano Beghelli 22.11.2005 - 8.7.2008
Vznik členství 15.4.2004
Vznik funkce 15.4.2004
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4, 40050
předseda představenstva Graziano Beghelli 8.7.2008 - 9.6.2009
Vznik členství 15.4.2004
Vznik funkce 15.4.2004
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Stiore 1
člen představenstva Ugo Rainone 24.9.2007 - 16.7.2010
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 12.7.2010
Adresa: Italská republika
Modugno, Via San Remo 52
člen představenstva Luca Beghelli 22.11.2005 - 11.11.2010
Vznik členství 4.5.2005
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Ca´Agostini 11, 40050
člen představenstva Fabio Pedrazzi 22.11.2005 - 11.11.2010
Vznik členství 4.5.2005
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Zuffi 22, 40050
předseda představenstva Graziano Beghelli 9.6.2009 - 11.11.2010
Vznik členství 15.4.2009
Vznik funkce 15.4.2009
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Stiore 1
člen představenstva Ing. Radim Linka 16.7.2010 - 16.1.2012
Vznik členství 13.7.2010
Adresa: Štursova 595/62 , Brno 616 00
předseda představenstva Graziano Beghelli 11.11.2010 - 16.1.2012
Vznik členství 15.4.2009
Vznik funkce 6.10.2010
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Stiore 1
člen představenstva Raffaella Martone 4.7.2007 - 27.8.2012
Vznik členství 28.2.2007
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Italská republika
Roma, Via Caldonazzo 23
člen představenstva Luca Beghelli 11.11.2010 - 14.2.2014
Vznik členství 4.5.2010
Zánik členství 27.12.2013
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Ca´Agostini 11, 40050
předseda představenstva Graziano Beghelli 16.1.2012 - 14.2.2014
Vznik členství 15.4.2009
Zánik členství 27.12.2013
Vznik funkce 6.10.2010
Zánik funkce 27.12.2013
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Stiore 1
člen představenstva Ing. Radim Linka 16.1.2012 - 14.2.2014
Vznik členství 13.7.2010
Zánik členství 27.1.2014
Adresa: Štursova 595/62 , Brno 616 00
člen představenstva Dania Maccaferri La Spada 11.11.2010 - 17.8.2015
Vznik členství 4.5.2010
Zánik členství 27.7.2015
Adresa: Spojené státy americké
Weston, Ginger Cicle 1182, 33326, Florida
člen představenstva Raffaella Martone 27.8.2012 - 4.4.2018
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Via Nizza 92 , 198 Roma Italská republika

Dozorčí rada BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Dania Maccaferri La Spada 17.8.2015
Vznik členství 27.7.2015
Adresa: 3505 South Ocean Drive 1021 , 330 19 Florida, Hollywood Spojené státy americké
člen dozorčí rady Gian Pietro Beghelli 17.8.2015
Vznik členství 27.7.2015
Adresa: Via Borgo 4 , 400 53 Valsamoggia (Bologna), Monteveglio Italská republika
člen dozorčí rady Fabio Pedrazzi 17.8.2015
Vznik členství 27.7.2015
Adresa: Via Zuffi 22 , 410 34 Finale Emilia (Modena) Italská republika
člen Miloslav Kubíček 4.8.1993 - 8.3.1996
Adresa: Krkoškova 775/56 , Brno 613 00
členka JUDr. Zdenka Přibylová 25.5.1994 - 18.11.1997
Adresa: Pod kaštany 2286/13 , Brno 616 00
člen Vladimír Pařil 23.10.1995 - 18.11.1997
Adresa: 70 , Městečko Trnávka 569 41
členka JUDr. Zdenka Přibylová 18.11.1997 - 22.11.1999
Adresa: Pod kaštany 2286/13 , Brno 616 00
člen Vladimír Pařil 18.11.1997 - 22.11.1999
Adresa: 70 , Městečko Trnávka 569 41
člen Ing. Vladimír Dolenský 18.11.1997 - 20.10.2000
Adresa: Staňkova 355/5 , Brno 602 00
člen JUDr. Marek Nosek 22.11.1999 - 7.5.2004
Zánik funkce 10.4.2001
Adresa: Lucemburská 2016/30 , Praha 130 00
člen Gian Pietro Beghelli, Nar.15.1.1945 22.11.1999 - 22.11.2005
Zánik členství 15.7.2004
Zánik funkce 15.7.2004
Adresa: Italská republika
Borgo 4, Monteveglio (Bologna)
člen Matteo Tamburini 20.10.2000 - 22.11.2005
Zánik členství 15.7.2004
Adresa: Via delle Rose 11 , Bologna Italská republika
člen František Jelínek 7.5.2004 - 22.11.2005
Vznik funkce 10.4.2001
Zánik funkce 8.5.2005
Adresa: Palánek 190/23 , Vyškov 682 01
předseda dozorčí rady Gian Pietro Beghelli 22.11.2005 - 11.11.2010
Vznik členství 4.5.2005
Zánik členství 3.5.2010
Vznik funkce 4.5.2005
Zánik funkce 3.5.2010
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4, 40050
člen dozorčí rady Matteo Tamburini 22.11.2005 - 11.11.2010
Vznik členství 4.5.2005
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Italská republika
Bologna, Via delle Rose 11/13, 40100
člen dozorčí rady Walter Kostlán 22.11.2005 - 11.11.2010
Vznik členství 15.7.2005
Zánik členství 15.7.2010
Adresa: Jevíčská 153/22 , Letovice 679 61
předseda dozorčí rady Gian Pietro Beghelli 11.11.2010 - 17.8.2015
Vznik členství 4.5.2010
Zánik členství 27.7.2015
Vznik funkce 6.10.2010
Zánik funkce 27.7.2015
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Borgo 4, 40050
člen dozorčí rady Walter Kostlán 11.11.2010 - 17.8.2015
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 27.7.2015
Adresa: Jevíčská 153/22 , Letovice 679 61
člen dozorčí rady Fabio Pedrazzi 11.11.2010 - 17.8.2015
Vznik členství 4.5.2010
Zánik členství 27.7.2015
Adresa: Italská republika
Monteveglio (Bologna), Via Zuffi 22, 40050

Prokura BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Radim Linka 14.2.2014
Adresa: Štursova 595/62 , Brno 616 00

Sbírka Listin BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 811/SL 72 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 27.7.2015 22.10.2015 23.10.2015 38
B 811/SL 70 ostatní rozhod. VH Krajský soud v Brně 24.7.2014 24.11.2014 28.11.2014 2
B 811/SL 69 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 24.7.2014 12.8.2014 3.9.2014 40
B 811/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.2.2014 18.2.2014 18
B 811/SL 66 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 827/2013 Krajský soud v Brně 27.12.2013 11.2.2014 18.2.2014 9
B 811/SL 65 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 20.12.2013 20.12.2013 2.1.2014 43
B 811/SL 64 ostatní zápis DR Krajský soud v Brně 28.6.2012 9.8.2012 3.9.2012 1
B 811/SL 63 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 28.6.2012 9.8.2012 3.9.2012 3
B 811/SL 62 ostatní potvrzení Krajský soud v Brně 28.6.2012 9.8.2012 3.9.2012 1
B 811/SL 61 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 28.6.2012 9.8.2012 3.9.2012 4
B 811/SL 60 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 28.6.2012 9.8.2012 3.9.2012 39
B 811/SL 59 ostatní - rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 31.5.2012 21.8.2012 29.8.2012 3
B 811/SL 58 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 13.5.2011 25.5.2011 3
B 811/SL 57 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 15.4.2011 25.5.2011 38
B 811/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.9.2009 26.10.2009 18
B 811/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2004 18
B 811/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.4.2002 27.1.2003 17
B 811/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.4.2002 14.10.2002 16
B 811/SL 8 notářský zápis - změna stanov Krajský soud v Brně 10.4.2002 14.10.2002 22
B 811/SL 7 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 5.3.2002 10.10.2002 47
B 811/SL 6 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 26.7.2001 10.10.2002 39
B 811/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.1997 26.2.1998 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347909
Jméno BEGHELLI - ELPLAST,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 17.11.1992
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Živnosti a provozovny BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 185/3, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1002610869
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.11.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 185/3, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1002610869
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.11.1992

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 185/3, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1002610869
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.11.1992

Živnost č. 4 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba dílů z plastických hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 29.1.2001

Živnost č. 7 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a opravy zdravotnických potřeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 9 Výroba a opravy zdravotnických potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 29.1.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Člen statutárního orgánu Eros Bollani
Člen statutárního orgánu Raffaella Martone
Člen statutárního orgánu Graziano Beghelli

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

IČO: 46347909
Firma: BEGHELLI - ELPLAST,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Sídlo: Poříčí 185/3, Brno 639 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba elektrických osvětlovacích zařízení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347909
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ46347909
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno BEGHELLI - ELPLAST,a.s.
Sídlo Poříčí 185/3a BRNO-STŘED, STARÉ BRNO 639 00 BRNO 39
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, BRNO-STŘED, tel.: 545 561 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
2109661223/2700 4.12.2013
107-5000811105/6700 1.4.2013
117199113/0300 1.4.2013
CZ0927000000002109661266 4.12.2013
CZ3127000000002109661258 4.12.2013
CZ8127000000002109661231 4.12.2013
CZ6803001752810117199113 15.7.2013
CZ9303001760300117199113 15.7.2013
CZ6203001773400117199113 15.7.2013
CZ4367000002035000811105 4.6.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 46347909
Jméno firmy BEGHELLI - ELPLAST,a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka fputkyx
tracking image