Firma AZ Elektrostav, a.s. IČO 45149909


AZ Elektrostav, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AZ Elektrostav, a.s. (45149909) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bobnická 2020/8, Nymburk 288 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 6. 1992 a je stále aktivní. AZ Elektrostav, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AZ Elektrostav, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AZ Elektrostav, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AZ Elektrostav, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AZ Elektrostav, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AZ Elektrostav, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1625
IČO (identifikační číslo osoby) 45149909
Jméno AZ Elektrostav, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.6.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.7.2014
Valná hromada rozhodla dne 20.6.2014 o zvýšení základního kapitálu o 26,400.000,- Kč z vlastních zdrojů, a to nerozdělenného zisku z minulých let, dle účetní uzávěrky k 31.3.2014 a to zvýšeními jmenovité hodnoty dosavadních 132 kusů akcií o jmenovité hodn otě 600.000,- Kč na jmenovitou hodnotu 800.000,- Kč. Lhůta pro předložení akcií k výměně se stanovuje k trvání 10 dnů s počátkem jejího běhu následujícího po dni, kdy bude nová výše zákl. kapitálu zapsaná do obchodního rejstříku. 26.7.2014
Valná hromada rozhodla dne 7. 3. 2014 o snížení základního kapitálu společnosti takto: I.Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 21.600.000,- Kč (dvacet jeden milión šest set tisíc korun českých), tj. z původní výše 100,800.000,- Kč (jedno sto milionů osm set tisíc korun českých) na částku 79.200.000,- Kč (sedmdesát devět miliónů d vě stě tisíc korun českých). II.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že zapsaný základní kapitál převyšuje reálné potřeby společnosti. Snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. III.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu, na základě akcionáři akceptovaného veřejného návrhu. IV.Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tak, že: a)Základní kapitál bude snížen vzetím z oběhu 36 (třicet šest) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč; celková jmenovitá hodnota bude odpovídat částce 21.600.000,- Kč (dvacet jeden milión šest set tisíc korun českých). b) Akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem učeným zákonem č. 90/2012 Sb. o zákonu o obchodních korporacích a stanovami pro svolávání valné hromady, to je zaslán všem akcionářům, zveřejněn na informační d esce v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Veřejný návrh smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 323 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Veřejný návrh smlouvy učiní představenstvo společnosti akcionářům n ejpozději 3 (tří) dnů ode dne konání této valné hromady. c)Akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která činí 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých). d)Kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Lhůta pro předložení akcií činí tři (3) měsíce ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 537 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. g) Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 27.3.2014
Základní kapitál společnosti bude snížen z toho důvodu, že v současné výši převyšuje reálné potřeby společnosti . Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti, kteří předloží společnosti akcie, jež budou vzaty z oběhu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti bude činit 16 892 000,- Kč. Základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům společnosti. Předmětem veřejného návrhu smlouvy učiněného akcionářům bude úplatné vzetí akcií z oběhu s tím, že výše výplaty za jednu akcii o jmenovité hodnotě 206 000,- Kč bude určena znalcem dle z. č. 36/1967 Sb. pro účely stanovení hodnoty majetku spočívajícího v  cenných papírech , které má společnost v úmyslu nabýt od svých akcionářů. Kupní cena akcií bude kryta navrhovaným snížením základního kapitálu společnosti ve výši 16 892 000,- Kč a snížením nerozdělených zisků z minulých let ve výši, o kterou bude hodnota kupní ceny za akcie určená znalcem jmenovaným pro účely stanovení hod noty majetku spočívajícího v cenných papírech, které má společnost v úmyslu nabýt od svých akcionářů, převyšovat jmenovitou hodnotu těchto akcií. Veřejný návrh smlouvy učiněný akcionářům bude s ohledem na rozsah snížení základního kapitálu jednak omezen na 82 kusy akcií jakožto na nejvyšší počet akcií, naněž se vztahuje , a jednak současně podmíněn tím, že počet akcií obsažený v oznámeních o přij etí veřejného návrhu smlouvy dosáhne alespoň tohoto počtu akcií. Lhůta , v níž mají být v důsledku snížení základního kapitálu společnosti předloženy společnosti listinné akcie, činí patnáct dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Lhůta splatnosti kupní ceny za akcie stahované z oběhu činí třicet dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, případná aplikace ustanovení § 214 obchodního zákoníku tím není dotčena. 22.5.2007 - 1.1.2008
Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 12.10.2001 přijala usnesení, kterým schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na částku 21.500.000,- Kč (slovy dvacet jeden milion pět set tisíc korun českých) tedy o 20.500.000,- Kč (slovy dvacet milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií a jejich splacení peněžitými vklady s tím, že upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. 13.2.2002 - 15.5.2002
Na zvýšení základního kapitálu bude vydána emise 250 kusů (slovy dvěstěpadesáti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 82.000,- Kč (slovy osmdesát dva tisíce korun českých) každé z nich, v celkové hodnotě 20.500.000,- Kč (slovy dvacet milionů pět set tisíc korun českých). Tyto akcie nebudou registrované, budou všechny upsány s využitím přednostního práva akcionářů v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě 82.000,- Kč (slovy osmdesát dva tisíc korun českých) bez emisního ážia. 13.2.2002 - 15.5.2002
Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy čtyři tisíce korun čských) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 82.000,- Kč. 13.2.2002 - 15.5.2002
S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. 13.2.2002 - 15.5.2002
Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva v sídle společnosti AZ Elektrostav, a.s., Nymburk, Bobnická 2020 v pracovní dny 7,00 - 14,00 hodin. Pro upisování stanoví lhůta 30 dnů, která počne běžet od doručení výzvy k upisování, kterou zašle všem akcionářům představenstvo společnosti do 15 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo je současně povinno ve smyslu § 204a, odst. 2 obchodního zákoníku zveřejnit informaci o přednostním právu akcionářů upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. 13.2.2002 - 15.5.2002
Upsané akcie ve stanoveném emisním kursu v plné výši splatí akcionáři do 30 dnů ode dne jejich upsání na zvláštní účet zřízený společností na jejich jméno za účelem splacení emisního kursu nově vydaných akcií určených na zvýšení základního kapitálu společnosti. Číslo účtu 517220970297/0100, který je veden u Komerční banky, a.s. pobočka Nymburk. 13.2.2002 - 15.5.2002
Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finančních zdrojů společnosti. 13.2.2002 - 15.5.2002
Ke dni zápisu bylo splaceno 300.123,80 Kčs 4.6.1992
Údaje o založení akciové společnosti: notářským zápisem ze dne 6.5.1992 byla prohlášena akciová společnost AZ ELEKTROSTAV za založenou. 4.6.1992
Zakladatelská smlouva je z 15.4.1992. 4.6.1992
Zakladatelem je 37 fyzických osob, které ke dni zápisu splatily i 30 % základního jmění společnosti. 4.6.1992 - 28.12.2000

Aktuální kontaktní údaje AZ Elektrostav, a.s.

Kapitál AZ Elektrostav, a.s.

zakladni jmění 105 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.7.2014
zakladni jmění 79 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2014 - 26.7.2014
zakladni jmění 100 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.2008 - 27.3.2014
zakladni jmění 34 608 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2008 - 11.6.2008
zakladni jmění 51 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.3.2003 - 1.1.2008
zakladni jmění 21 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.2.2002 - 3.3.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2000 - 27.2.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.6.1992 - 28.12.2000

Akcie AZ Elektrostav, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 800 000 Kč 132 19.9.2016
Kmenové akcie na jméno 800 000 Kč 132 26.7.2014 - 19.9.2016
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 132 27.3.2014 - 26.7.2014
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 168 11.6.2008 - 27.3.2014
Akcie na jméno 206 000 Kč 168 1.1.2008 - 11.6.2008
Akcie na jméno 206 000 Kč 250 3.3.2003 - 1.1.2008
Akcie na jméno 86 000 Kč 250 28.8.2002 - 3.3.2003
Akcie na jméno 82 000 Kč 250 27.2.2002 - 28.8.2002
Akcie na jméno 4 000 Kč 250 4.6.1992 - 28.8.2002

Sídlo AZ Elektrostav, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bobnická 2020/8 , Nymburk 288 02 22.5.2007
Adresa Bobnická 2020/8 , Nymburk 288 02 4.6.1992 - 22.5.2007

Předmět podnikání AZ Elektrostav, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.7.2008
hostinská činnost 21.7.2008
montáž a opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 11.2.2002
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 11.2.2002
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 11.2.2002
inženýrská činnost v investiční výrobě 11.2.2002
projektování elektrických zařízení 11.2.2002
přípravné práce pro stavby 11.2.2002
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 11.2.2002
velkoobchod 11.2.2002
specializovaný maloobchod 11.2.2002
zprostředkování služeb 11.2.2002
zprostředkování obchodu 11.2.2002
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 11.2.2002
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, stavebnictví a architektury 11.2.2002
opravy silničních vozidel 11.2.2002
silniční motorová doprava nákladní 11.2.2002
zámečnictví 11.2.2002
povrchové úpravy a svařování kovů 11.2.2002
zámečnictví 28.12.2000 - 11.2.2002
silniční motorová doprava nákladní 14.4.1998 - 11.2.2002
opravy motorových vozidel 14.4.1998 - 11.2.2002
silniční motorová doprava 30.5.1996 - 14.4.1998
revize elektrických zařízení 4.6.1992 - 11.2.2002
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 4.6.1992 - 11.2.2002
zemní práce stroji 4.6.1992 - 11.2.2002
výroba betonové směsi 4.6.1992 - 11.2.2002
obchodní činnost 4.6.1992 - 11.2.2002
zprostředkovatelská činnost 4.6.1992 - 11.2.2002
obstaravatelská činnost 4.6.1992 - 11.2.2002
poradenská činnost 4.6.1992 - 11.2.2002
projektování elektrických zařízení 4.6.1992 - 11.2.2002

vedení firmy AZ Elektrostav, a.s.

Statutární orgán AZ Elektrostav, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel jedná jménem společnosti navenek. 26.7.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám ve všech věcech samostatně předseda představenstva, nebo společně dva z ostatních členů představenstva. 22.5.2007 - 26.7.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupují vůči třetím osobám ve všech věcech samostatně předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti společně dva z ostatních členů představenstva 30.5.1996 - 22.5.2007
Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jednají vždy dva členové představenstva 4.6.1992 - 30.5.1996
statutární ředitel Ing. Jindřich Oupický 1.10.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
II. místopředseda předst. ing. Miroslav Růžička 4.6.1992 - 16.2.1995
Adresa: Nové sídliště 455 , Libice n.C. Česká republika
I. místopředseda předst. Rostislav Charvát 4.6.1992 - 30.5.1996
Adresa: Hronětická 227 , Kostomlaty nad Labem 289 21
předseda představenstva ing. Roman Kloubec 4.6.1992 - 11.2.2002
Adresa: Dr. Beneše 374/27 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Miroslav Fiferna 16.2.1995 - 11.2.2002
Adresa: Sadová 2113 , Nymburk 288 02
II. místopředseda předst. Rostislav Charvát 30.5.1996 - 11.2.2002
Adresa: Hronětická 227 , Kostomlaty nad Labem 289 21
I. místopředseda představenstva Ing. Pavel Brychcín 30.5.1996 - 11.2.2002
Adresa: Střížkovská 550/33 , Praha 190 00
předseda představenstva ing. Roman Kloubec 11.2.2002 - 13.2.2002
Vznik funkce 21.6.2001
Adresa: Dr. Beneše 374/27 , Poděbrady 290 01
I. místopředseda Ing. Pavel Brychcín 11.2.2002 - 15.11.2003
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Střížkovská 550/33 , Praha 190 00
1. místopředseda Ing. Otto Karl 15.11.2003 - 28.2.2007
Zánik členství 19.9.2006
Vznik funkce 20.6.2003
Zánik funkce 19.9.2006
Adresa: Levského 3204/17 , Praha 143 00
II. místopředseda Rostislav Charvát 11.2.2002 - 22.5.2007
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Hronětická 227 , Kostomlaty nad Labem 289 21
člen představenstva Miroslav Fiferna 11.2.2002 - 22.5.2007
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Sadová 2113 , Nymburk 288 02
předseda představenstva ing. Roman Kloubec 13.2.2002 - 22.5.2007
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
1.místopředseda představenstva František Král 28.2.2007 - 22.5.2007
Vznik členství 13.12.2006
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 13.12.2006
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Za Humny II 565 , Tuchlovice 273 02
předseda představenstva ing. Roman Kloubec 22.5.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Jindřich Oupický 22.5.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
místopředseda představenstva Rostislav Charvát 22.5.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Hronětická 227 , Kostomlaty nad Labem 289 21
předseda představenstva Ing. Roman Kloubec 25.7.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Rostislav Charvát 25.7.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Adresa: Hronětická 227 , Kostomlaty nad Labem 289 21
člen představenstva Ing. Jindřich Oupický 25.7.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
statutární ředitel Ing. Roman Kloubec 26.7.2014 - 30.9.2018
Vznik funkce 1.7.2014
Zánik funkce 30.9.2018
Adresa: Dr. Beneše 480/29 , Poděbrady 290 01

Dozorčí rada AZ Elektrostav, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady ing. Bohumil Lebruška 4.6.1992 - 16.2.1995
Adresa: Kaplická 895/31 , Praha 140 00
člen dozorčí rady ing. Miroslav Čáp 4.6.1992 - 16.2.1995
Adresa: Husovo náměstí 1552/9 , Lysá nad Labem 289 22
člen dozorčí rady Josef Jahelka 16.2.1995 - 26.10.1998
Adresa: Olivová 226/19 , Říčany u Prahy Česká republika
člen dozorčí rady JUDr. Jan Betka 16.2.1995 - 26.10.1998
Adresa: Resslova 1258/15 , Lysá nad Labem 289 22
člen dozorčí rady Ing. Jan Kruliš 30.5.1996 - 26.10.1998
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
I.místopředseda dozorčí rady JUDr. Jan Betka 26.10.1998 - 28.12.2000
Adresa: Resslova 1258/15 , Lysá nad Labem 289 22
člen dozorčí rady Jan Vagenknecht 4.6.1992 - 11.2.2002
Adresa: Rimavské Soboty 837 , Kolín 280 02
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kruliš 26.10.1998 - 11.2.2002
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
člen Ing. Jindřich Oupický 28.12.2000 - 11.2.2002
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
předseda Ing. Jan Kruliš 11.2.2002 - 22.5.2007
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
I. místopředseda Ing. Jindřich Oupický 11.2.2002 - 22.5.2007
Zánik členství 16.4.2007
Vznik funkce 21.6.2001
Zánik funkce 16.4.2007
Adresa: Třešňová 912 , Městec Králové 289 03
II. místopředseda Vladimír Mlázovský 11.2.2002 - 22.5.2007
Zánik členství 16.3.2007
Vznik funkce 26.7.2001
Zánik funkce 16.3.2007
Adresa: Boženy Němcové 865 , Český Brod 282 01
předseda dozorčí rady Miroslav Fiferna 22.5.2007 - 11.6.2008
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 18.4.2007
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 18.4.2008
Adresa: Sadová 2113 , Nymburk 288 02
místopředseda dozorčí rady Pavel Vrána 22.5.2007 - 11.6.2008
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 18.4.2008
Vznik funkce 16.4.2007
Zánik funkce 18.4.2008
Adresa: Prokopova 1069 , Sadská 289 12
II. místopředseda Vladimír Mlázovský 22.5.2007 - 25.7.2012
Vznik členství 16.3.2007
Zánik členství 14.5.2012
Vznik funkce 16.3.2007
Zánik funkce 14.5.2012
Adresa: Boženy Němcové 865 , Český Brod 282 01
předseda dozorčí rady Pavel Vrána 11.6.2008 - 25.7.2012
Vznik členství 16.4.2007
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 18.4.2008
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: Prokopova 1069 , Sadská 289 12
místopředseda dozorčí rady Milan Železný 11.6.2008 - 25.7.2012
Vznik členství 18.4.2008
Zánik členství 15.6.2012
Vznik funkce 18.4.2008
Zánik funkce 15.6.2012
Adresa: 233 , Ratenice 289 11
II. místopředseda dozorčí rady Vladimír Mlázovský 25.7.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 14.5.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Adresa: Boženy Němcové 865 , Český Brod 282 01
předseda dozorčí rady Pavel Vrána 25.7.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Adresa: Prokopova 1069 , Sadská 289 12
místopředseda dozrčí rady Milan Železný 25.7.2012 - 26.7.2014
Vznik členství 15.6.2012
Zánik členství 1.7.2014
Vznik funkce 15.6.2012
Adresa: 233 , Ratenice 289 11

Sbírka Listin AZ Elektrostav, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1625/SL 34 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora 1.4.2013 - 31.3.2014 Městský soud v Praze 31.3.2014 2.7.2014 28.8.2014 30
B 1625/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 933/2014 Městský soud v Praze 20.6.2014 2.7.2014 28.8.2014 26
B 1625/SL 32 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora k.31.3.2012 Městský soud v Praze 31.3.2012 3.4.2014 18.4.2014 21
B 1625/SL 31 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora k.31.3.2013 Městský soud v Praze 31.3.2013 3.4.2014 18.4.2014 21
B 1625/SL 30 notářský zápis NZ 283/2014 Městský soud v Praze 7.3.2014 14.3.2014 28.3.2014 13
B 1625/SL 29 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 19.6.2012 19.7.2012 26.7.2012 2
B 1625/SL 28 notářský zápis NZ 342/2012 Městský soud v Praze 15.6.2012 19.7.2012 26.7.2012 10
B 1625/SL 27 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora od 1.4.2010 do 31.3.2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 9.12.2011 15.12.2011 60
B 1625/SL 26 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.8.2010 23.8.2010 6
B 1625/SL 25 účetní závěrka r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.8.2010 23.8.2010 6
B 1625/SL 23 notářský zápis NZ 172/2008 Městský soud v Praze 20.6.2008 30.7.2008 8
B 1625/SL 22 notářský zápis NZ 112/2008 Městský soud v Praze 18.4.2008 19.6.2008 11
B 1625/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 19.6.2008 40
B 1625/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.1.2008 23.1.2008 35
B 1625/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 16.1.2008 23.1.2008 35
B 1625/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 16.1.2008 23.1.2008 37
B 1625/SL 17 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 16.4.2007 15.5.2007 3
B 1625/SL 16 notářský zápis -NZ111/07 Městský soud v Praze 16.4.2007 15.5.2007 22
B 1625/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 22.12.2006 28.12.2006 0
B 1625/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 22.12.2006 28.12.2006 0
B 1625/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit +zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 28.11.2003 0
B 1625/SL 11 ostatní zápis z jednání VH Městský soud v Praze 20.6.2003 28.11.2003 0
B 1625/SL 10 notářský zápis -NZ152/2003-přílohy Městský soud v Praze 20.6.2003 28.11.2003 0
B 1625/SL 9 účetní závěrka +audit r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 11.3.2003 0
B 1625/SL 8 notářský zápis -NZ37/2003 Městský soud v Praze 24.2.2003 11.3.2003 0
B 1625/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 3.10.2002 0
B 1625/SL 6 ostatní -pověření/ing.Novotný/ Městský soud v Praze 29.5.2002 3.10.2002 0
B 1625/SL 5 ostatní -zápis z jednání VH+podn.záměr Městský soud v Praze 21.6.2002 3.10.2002 0
B 1625/SL 3 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 12.10.2001 19.3.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AZ Elektrostav, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45149909
Jméno AZ Elektrostav, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nymburk
Vznik první živnosti: 4.6.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 11

Sídlo AZ Elektrostav, a.s.

Živnosti a provozovny AZ Elektrostav, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Husovo nám. 472, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1002688442
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Žižkova 532, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1002688434
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 128, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1004075430
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Politických vězňů 1233/40, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004075448
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Husova 635, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1009143735
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 1.7.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Bobnická 2020/8, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1000286517
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 4.6.1992

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Žižkova 532, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1002688434
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Husovo nám. 472, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1002688442
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Politických vězňů 1233/40, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1004075448
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Nádražní 128, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1004075430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011
Provozovna č. 5
Provozovna Bobnická 2020/8, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1000286517
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.7.2001

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.9.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Bobnická 2020/8, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1000286517
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.9.1994

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.10.1996

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.4.1999

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Bobnická 2020/8, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1000286517
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.9.2000

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Křinec 289 33
Identifikační číslo provozovny 1009143778
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.9.2013

Živnost č. 8 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.8.2009

Živnost č. 9 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.8.2010

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.8.2010

Živnost č. 11 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 56, Křinec 289 33
Identifikační číslo provozovny 1009143778
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2014

Živnost č. 12 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 11.7.2001

Živnost č. 13 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 14 Montáž, oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 13.3.1997

Živnost č. 15 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 13.3.1997

Živnost č. 16 Poradenská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 17 Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 18 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 20 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky, stavebnictví a architektury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AZ Elektrostav, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich Oupický

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AZ Elektrostav, a.s.

IČO: 45149909
Firma: AZ Elektrostav, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Nymburk
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.6.1992

Sídlo AZ Elektrostav, a.s.

Sídlo: Bobnická 2020/8, Nymburk 288 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba cementu, vápna a sádry
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výstavba inženýrských sítí
Příprava staveniště
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image