Firma AXA životní pojišťovna a.s. IČO 61859524


AXA životní pojišťovna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AXA životní pojišťovna a.s. (61859524) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lazarská 13/8, Praha 120 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 11. 1994 a je stále aktivní. AXA životní pojišťovna a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o AXA životní pojišťovna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AXA životní pojišťovna a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AXA životní pojišťovna a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AXA životní pojišťovna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AXA životní pojišťovna a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2831
IČO (identifikační číslo osoby) 61859524
Jméno AXA životní pojišťovna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.11.1994
Počet členů statutárního orgánu: 5 17.9.2014 - 2.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 4 17.9.2014 - 2.6.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 21.1.2014
Počet členů statutárního orgánu:5 21.1.2014 - 17.9.2014
Počet členů dozorčí rady:6 21.1.2014 - 17.9.2014
Jediný akcionář tímto přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva miliónů šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 638.000.000,- Kč (slovy: šest set třicet osm miliónů korun český ch) na částku 900.060.000,- Kč (slovy: devět set milionů šedesát tisíc korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšen í základního kapitálu se nepřipouští. Částka 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů šedesát tisíc korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 26.206 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě šest) kusů kmenových akcií v z aknihované podobě znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 262.060.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát dva milionů šedesát tis íc korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na žádném regulovaném trhu. Emisní ážio nově upisovaných akcií bude činit 38.482,50 Kč (slovy: třicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů) na akcii. Emisní kurs nově upisovanýc h akcií bude tedy činit 48.482,50,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů) na akcii. Celková výše emisního kursu všech nových akcií činí 1.270.532.395,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát milionů pět set třic et dva tisíc tři sta devadesát pět korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat nové akcie společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 Av Matignon, 75008 Paris, Francie (dále též jako ?zájemce? nebo ?upisovatel?). Zájemce je oprávněn upsat 26.206 (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě šest) kusů nových akcií společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhe m smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu ve Francii nebo České republice, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní ku rs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 48.482,50,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát dva korun a padesát haléřů). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoník u vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin; pod pisy osob oprávněných jednat jak jménem zájemce, tak jménem společnosti mohou být připojeny ke smlouvě o upsání akcií taktéž mimo místo pro upisování uvedené výše (např. výměnou smlouvy o upsání akcií za účelem jejího podpisu prostřednictvím poštovní přep ravy). Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 1.270.532.395,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát milionů pět set třicet dva tisíc tři sta devadesát pět korun českých) nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, a to ve lhůtě čtyř (4) kalendářních týdnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je jediný akcionář povinen splatit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 2105659214/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem na a drese Na Příkopě 858/20, 113 80 Praha 1, resp. pro účely splacení emisního kurzu bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ32 2700 0000 0021 0565 9214, BIC: BACXCZPP. Proti pohledávce společnosti vůči zájemci na spla cení části nebo celého emisního kursu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky zájemce vůči společnosti. 16.8.2010 - 15.9.2010
" Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 264,000,000,- Kč (slovy:dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých) ze současné výše 374.000.000,- Kč (slovy: tři sta sedmdesát čtyři miliónů korun českých) na částku 638.000.000,- Kč (slovy: šest set tř icet osm miliónů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipoouští. Částka 264,000,000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 26.400 (slovy: dvacet šest tisíc čt yři sta) kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějící na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na akcii. Celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 264,000,000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři miliony korun českých). Nové akcie společnosti nebudou kótované na regulovaném trhu. Emisní ážio na každou novou na každou novou akcii činí 35.455,- Kč (slovy: třicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých). Emisní kurz jedné nové akcie tedy činí 45.455,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých). Celková výše emisního kurzu všech nových akcií činí 1,200,012,000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě milionů dvanáct tisíc korun českých). Jelikož se všichni akcionáři, jmenovitě AXA Life Ltd a Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), před hlasováním o tomto usnesení vzdali svého přednostního práva upsat část akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich po dílů na základním kapitálu společnosti, tzn., že nové akcie společnosti nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání vybranému zájemci, kterým se určuje společnost SOCIETE BEAUJON, se sídlem 21 AV M ATIGNON, 75008 Paříž, Francie (člen koncernu AXA), identifikační číslo: 632 050 316 R.C.S. PARIS (dále též jako "zájemce" nebo "upisovatel"). Lhůta pro upsání akcií zájemcem, bude činit třicet (30) dnů ode dne následujícho po doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem smlouvy o upsání nových akcií. Připadne-li poslední d en lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurz uvedený výše v tomto usnesení, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 45.455,- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc čtyři sta padesát pět korun českých). Upisování akcií zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) valné hromad y o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené třicetidenní lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Právo upsat akcie zan iká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Upisovatel je povinen splatit v třicetidenní lhůtě pro upsání akcií celé emisní ážio a jmenovitou hodnotu akcií (tj. celý emisní kurz). Emisní kurz nově upisovaných akcií je upisovatel povinen spl atit v celé výši na k tomuto účelu zřízený zvláštní bankovní účet společnosti číslo 1016499904/2600, vedený u Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, resp. pro účely splacení emisního kurzu zájemce m bankovním převodem ze zahraničí je formát bankovního spojení následující IBAN: CZ45260000000016499904, BIC: CITICZPX. Proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti." 10.11.2008 - 23.12.2008
Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.4.2001 o zvýšení základního kapitálu ze současných 373.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesáttřimiliony korun českých) na 374.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátčtyřimiliony korun českých) peněžitým vkladem ve výši 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých) a emisní ážio ve výši 350.000.000,- Kč (slovy: třistapadesátmilionů korun českých) s tím, že bude vydáno 100 ks kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v zaknihované podobě a za každou akcii bude nutno zaplatit emisní ážio ve výši 3.500.000,- Kč (slovy: třimilionypětset korun českých). Upisování nad částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) se nepřipouští. Veškeré nově vydané akcie budou upsány podle dohody akcionářů dle § 205 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Lhůta pro upsání akcií dle § 205 zák.č.513/1991 Sb. obchodní zákoník, začíná první den následují po dni pravomocného zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyrozumí akcionáře o počátku běhu lhůty pro úpis nových akcií. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs za upsané akcie nejpozději do 15 kalendářních dnů od upsání akcií na účet společnosti č.10108269/6200, vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2, PSČ 120 21. 20.10.2001 - 19.12.2001
Mimořádná valná hromada společnosti,na které bylo přítomno 100 % základního jmění , se dne 23.listopadu 1999 jednomyslně usnesla na zvýšení základního jmění společnosti peněžitým vkladem o 10.000.000,- Kč, tedy z 363.000.000,- Kč   na 373.000.000,- Kč upsáním 1.000 (jednoho tisíce) kusů nových veřejně neobchodovatelných kmenových akcií na jméno,v listinné podobě,s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč bez připuštění možnosti upisovat akcie nad hodnotu navrženého zvýšení základního jmění a bez výzvy k upisování akcií. Emisní kurs každé nové akcie se sestává z jmenovité hodnoty ve výši 10.000,- Kč pro akcii a z emisního ážia ve výši 270.000,- Kč pro akcii. Účelem tohoto zvýšení základního jmění je pokrytí převodu ztrát z předchozích účetních let,který k 31.12.1998 činí Kč 92.948.501,10 a k 2.6.1999 bude činit Kč 140.652.461,73, tzn.celkem Kč 233.600.962,83 a rozšíření a financování obchodní činnosti Přednostní právo k upsání nových akcií může být akcionáři vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dní od uveřejnění informací o výkonu přednostního práva podle § 204a odst. 2 Obchodního zákona. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je možno upsat jednu novou akcii, a to v poměru k podílu akcionářů na základním jmění společnosti. Takto upisované akcie jsou veřejně neobchodovatelnými kmenovými akciemi na jméno,v listinné podobě,s nominální hodnotou jedné akcie ve výši 10.000,- Kč s emisním ážiem ve výši 270.000,- Kč pro akcii. Všechny akcie,které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku (tzn bez výzvy k upisování akcií ve formě peněžního vkladu). Dohoda akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění ve smyslu § 205 Obchodního zákoníku nabude účinnosti po zapsání úmyslu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou splaceny v hotovosti a sice nejpozději do 30 dnů po jejich upsání akcionáři na základě využití přednostního práva nebo do 30 dnů po účinnosti Dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění,a to na účet společnosti Winterthur pojišťovna, a.s.,u Commerzbank AG,Jugoslávská 1, Praha 1, číslo účtu : 10108269/6200. 14.3.2000 - 5.6.2000
Základní jmění splaceno: 30 % Zakladatelská smlouva byla uzavřena dne 21.10.1994 16.11.1994 - 21.7.1995

Aktuální kontaktní údaje AXA životní pojišťovna a.s.

Kapitál AXA životní pojišťovna a.s.

zakladni jmění 900 060 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2010
zakladni jmění 638 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.12.2008 - 15.9.2010
zakladni jmění 374 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2001 - 23.12.2008
zakladni jmění 373 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.6.2000 - 19.12.2001
zakladni jmění 363 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.2.1996 - 5.6.2000
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.1995 - 6.2.1996
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.11.1994 - 21.7.1995

Akcie AXA životní pojišťovna a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 90 006 15.9.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 63 800 19.5.2010 - 15.9.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 63 800 23.12.2008 - 19.5.2010
Akcie na jméno 10 000 Kč 37 400 20.1.2003 - 23.12.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 37 400 19.12.2001 - 20.1.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 37 300 5.6.2000 - 19.12.2001
Akcie na jméno 10 000 Kč 36 300 6.2.1996 - 5.6.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 50 000 21.7.1995 - 6.2.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 20 000 16.11.1994 - 6.2.1996

Sídlo AXA životní pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Lazarská 13/8 , Praha 120 00 26.1.2001
Adresa Lazarská 15/7 , Praha 110 00 14.12.2000 - 26.1.2001
Adresa Panská 890/7 , Praha 110 00 18.8.1997 - 14.12.2000
Adresa Vinohradská 365/10 , Praha 120 00 16.11.1994 - 18.8.1997

Předmět podnikání AXA životní pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanov eného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem . A VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, pří padně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a ) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady újmy, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění. 2.6.2017
2. Provozování činností přímo vyplývajících z pojišťovací činnosti v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření poj istných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) další činnosti přímo vyplývající z výkonu povolené pojišťovací činnosti. 2.6.2017
1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanov eného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem . A VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, pří padně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění. 21.1.2014 - 2.6.2017
1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 227/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití se stanoveného věku nebo dří vější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem. A VI. Umořování k apitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojišt ění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. A IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na jej í vlastní účet. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněn ím, d) soukromé zdravotní pojištění. 19.5.2010 - 19.5.2010
2. Provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, c) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti. 19.5.2010 - 19.5.2010
1. Provozování pojišťovací činnosti podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v platném znění, v rozsahu těchto pojistných odvětví životního a neživotního pojištění: A I. Pojištění - a) pro případ smrti, pro případ dožití, pro případ dožití se stanov eného věku nebo dřívější smrti, spojených životů, s výplatou zaplaceného pojistného, c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění podle této části. A III. Pojištění uvedená v bodě I. písm. a), která jsou spojena s investičním fondem . A VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. A VII. Správa skupinových penzijních fondů, pří padně včetně pojištění zabezpečujícícho zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. A IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní účet. B 1. Úrazové pojištění - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s kombinovaným plněním, d) cestujících. B 2. Pojištění nemoci - a) s jednorázovým plněním, b) s plněním povahy náhrady škody, c) s  kombinovaným plněním, d) soukromé zdravotní pojištění. 19.5.2010 - 21.1.2014
2. Provozování činnosti související s pojišťovací činností v tomto rozsahu - a) zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností, b) poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob, c) šetření pojistných událostí, d) vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb, e) zprostředkování jiných finančních služeb, f) další činnosti související s výkonem povolené pojišťovací činnosti. 19.5.2010 - 2.6.2017
Ministerstvo financí České republiky rozhodnutím č.j. 322/29656/2002 ze dne 22.3.2002 udělilo povolení k provozování pojišťovací činnosti a činností souvisejících. Povoleníse vztahuje na 1. pojišťovací činnost dle § 7 odst.3 zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1,4,5 a 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1 a 2 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 2. činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst.4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděných na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření a v oblasti penzijního připojištění 6.5.2002 - 19.5.2010
uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění (§ 8 odst.3 zák. o pojišťovnictví) 14.3.2000 - 6.5.2002
uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch (§ 8 odst. 3 zák. o pojišťovnictví) 21.7.1995 - 14.3.2000
V souladu s povolením Ministerstva financí České republiky ze dne 12. července 1995, č.j. 323/46134/1995: 21.7.1995 - 6.5.2002
pojišťovací činnost (§ 7 odst. 1 zák. o pojišťovnictví) 21.7.1995 - 6.5.2002
zajišťovací činnost ve smyslu odevzdání části převzatého rizika zajistiteli (§7 odst. 2 zák. o pojišťovnictví) 21.7.1995 - 6.5.2002
zábranná činnost (§ 7 odst. 4 zák. o pojišťovnictví) 21.7.1995 - 6.5.2002
činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností (§ 7 odst. 3 zák. o pojišťovnictví) 21.7.1995 - 6.5.2002
činnost organizačních a účetních poradců 16.11.1994 - 21.7.1995

vedení firmy AXA životní pojišťovna a.s.

Statutární orgán AXA životní pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování se provádí tak, že k obchodní firmě připojí dva členové představenstva své vlastnoruční podpisy. 19.5.2010
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis. 20.1.2003 - 19.5.2010
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí své podpisy k vytištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti. 12.8.1999 - 20.1.2003
Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně.   Podepisování za společnost se děje tak, že k zastupování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti.   Prokuristé zastupují společně s členem představenstva takto: Pro bankokonta zastupuje společnost a podepisuje za ni společně předseda představenstva Dr. Hans Künzle a pan Peter Fricker nebo Dr. Hans Künzle a pan Vladimír Maruška. Ostatní dokumenty podepisuje Dr. Hans Künzle a pan Peter Fricker, Dr. Hans Künzle a pan Vladimír Maruška. K obchodnímu ménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a své podpisy. 30.1.1998 - 12.8.1999
Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně. Prokuristé zastupují společně s členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k zastupování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti. 18.8.1997 - 30.1.1998
Společnost je zastupována vždy dvěma členy představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k zastu- pování oprávněné osoby připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému jménu společnosti. 11.11.1996 - 18.8.1997
Každý člen představenstva zastupuje společnost společně s před- sedou představenstva. Předseda představenstva zastupuje společ- nost samostatně. Prokuristé zastupují společnost společně s před- sedou představenstva. Předseda a členové představenstva a prokuristé podepisují za spo- lečnost tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spo- lečnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 16.11.1994 - 11.11.1996
člen představenstva Ing. Peter Socha 11.11.2015
Vznik členství 2.9.2015
Vznik funkce 2.9.2015
Adresa: Hečkova 7461/16 , 831 05 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Frédéric Boulanger 25.11.2015
Vznik členství 1.6.2015
Vznik funkce 1.6.2015
Adresa: 19 rue Salneuve , 750 17 Paříž Francouzská republika
předseda představenstva Robert Gauci 2.6.2017
Vznik členství 24.11.2016
Vznik funkce 25.11.2016
Adresa: Na Hřebenkách 815/130 , Praha 150 00
člen představenstva Laurent Jaumotte 3.6.2019
Vznik členství 4.7.2017
Adresa: Na hřebenech II 1163/3 , Praha 147 00
člen představenstva Helena Radovanská 3.6.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: K lomu 931/16 , Praha 182 00
Předseda představenstva JUDr. Jiří Černý 16.11.1994 - 21.7.1995
Adresa: Na Slovance 1938/35 , Praha 182 00
člen představenstva Jaroslav Melzer 16.11.1994 - 21.7.1995
Adresa: Dittrichova 337/9 , Praha 120 00
člen představenstva Silvia Sparfeld 16.11.1994 - 21.7.1995
Adresa: Nad Zlatnicí 1694/3 , Praha 160 00
Předseda představenstva Dieter Kern 21.7.1995 - 30.4.1996
Adresa: Jilmová 1387/19 , Praha 130 00
Člen představenstva Stefan Fuchs 21.7.1995 - 30.4.1996
Adresa: V ochozu 1889/6 , Praha 106 00
Člen představenstva JUDr. Ivana Součková 21.7.1995 - 30.4.1996
Adresa: Trojanova 1993/5 , Praha 120 00
Člen představenstva JUDr. Antonín Mokrý 30.4.1996 - 15.10.1996
Adresa: U střešovických hřišť 621/15 , Praha 169 00
Předseda představenstva JUDr. Ivana Součková 30.4.1996 - 15.10.1996
Adresa: Trojanova 1993/5 , Praha 120 00
Člen představenstva JUDr. Renáta Jindrová 30.4.1996 - 15.10.1996
Adresa: Pod dálnicí 472/6 , Praha 140 00
Člen představenstva JUDr. Ivana Součková nar. 25.8.1965 15.10.1996 - 12.8.1999
Adresa: Trojanova 1993/5 , Praha 120 00
Předseda představenstva Hans Künzle nar. 7.5.1961 15.10.1996 - 12.8.1999
Adresa: Turkovice 36 Česká republika
Člen představenstva Kurt Hanhart nar. 25.10.1942 15.10.1996 - 12.8.1999
Adresa: Turkovice 36 Česká republika
Předseda představenstva Franz Fuchs 12.8.1999 - 1.8.2000
Adresa: Heinrichova 200/12 , Brno 602 00
Člen představenstva Peter Höfinger 12.8.1999 - 1.8.2000
Adresa: Templová 648/7 , Praha 110 00
Člen představenstva Ivan Růžička 12.8.1999 - 20.10.2001
Zánik funkce 20.4.2001
Adresa: Podolská 1487/8 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Peter Höfinger 1.8.2000 - 20.10.2001
Zánik funkce 20.4.2001
Adresa: Templová 648/7 , Praha 110 00
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Lustig 1.8.2000 - 8.4.2002
Zánik funkce 28.2.2002
Adresa: Jindřišská 938/18 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Mojmír Boucník 20.10.2001 - 27.9.2002
Vznik funkce 20.4.2001
Adresa: Mánesova 1350/9 , Žďár nad Sázavou 591 01
Člen představenstva Jindřich Král 20.10.2001 - 18.6.2003
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 28.2.2003
Adresa: Španielova 1277/34 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Mojmír Boucník 27.9.2002 - 18.6.2003
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 28.2.2003
Adresa: 267 12 Chrustenice 189 Česká republika
člen představenstva JUDr. Ing. Tomáš Hlaváč 18.6.2003 - 7.10.2003
Vznik funkce 1.3.2003
Zánik funkce 16.4.2003
Adresa: Zengrova 2556/13 , Praha 160 00
Předseda představenstva Ing. Petr Žaluda 8.4.2002 - 15.6.2005
Vznik funkce 1.3.2002
Zánik funkce 26.11.2003
Adresa: Křídlovická 947/20 , Brno 603 00
Člen představenstva Ing. Luboš Novák 18.6.2003 - 23.11.2005
Vznik funkce 1.3.2003
Zánik funkce 8.11.2005
Adresa: Špotzova 639/16 , Praha 161 00
Člen představenstva Ing. Michal Knapp 7.10.2003 - 23.11.2005
Vznik funkce 29.7.2003
Zánik funkce 18.5.2005
Adresa: Rooseveltova 619/24 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Petr Freiberg 23.11.2005 - 21.12.2006
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 7.11.2006
Adresa: 14 , Rosice 538 34
předseda představenstva Ing. Petr Žaluda 15.6.2005 - 27.5.2008
Zánik členství 22.2.2008
Vznik funkce 26.11.2003
Zánik funkce 22.2.2008
Adresa: Křídlovická 947/20 , Brno 603 00
člen představenstva Ing. Dušan Doliak 12.7.2006 - 18.9.2008
Vznik členství 30.5.2006
Adresa: Kuzmányho 4 , 902 01 Pezinok Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Dušan Doliak 27.5.2008 - 18.9.2008
Vznik funkce 22.2.2008
Adresa: Kuzmányho 4 , 902 01 Pezinok Slovenská republika
člen představenstva Ing. Ondřej Novotný 23.11.2005 - 15.6.2009
Vznik členství 8.11.2005
Zánik členství 23.4.2009
Adresa: Vavřenova 1170/8 , Praha 142 00
člen představenstva JUDr. Ludvík Bohman 18.9.2008 - 15.6.2009
Zánik členství 23.4.2009
Vznik funkce 1.7.2008
Adresa: Pod lipami 2564/27 , Praha 130 00
člen představenstva Benoît, Picot De Moras D´aligny 15.6.2009 - 14.9.2010
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 1.9.2010
Adresa: Rošických 603/4 , Praha 150 00
předseda představenstva Ing. Dušan Doliak 18.9.2008 - 8.7.2011
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 22.2.2008
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Slovenská republika
Svätý Jur, Prostredná 148/16, PSČ 900 21
člen představenstva Ing. Roman Vokálek 15.6.2009 - 8.7.2011
Vznik členství 6.5.2009
Zánik členství 8.6.2011
Adresa: Fráni Šrámka 2623/22 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Mojmír Boucník 12.7.2006 - 4.1.2012
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: 189 , Chrustenice 267 12
člen představenstva Ing. Rudolf Adam 21.12.2006 - 4.1.2012
Vznik členství 7.11.2006
Zánik členství 7.11.2011
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Rusovce, Laténská 767/26, PSČ 851 10
člen představenstva Ing. Rudolf Adam 4.1.2012 - 5.6.2012
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Rusovce, Laténská 767/26, PSČ 851 10
člen představenstva Ing. Mojmír Boucník 4.1.2012 - 24.10.2013
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: 189 , Chrustenice 267 12
člen představenstva Mgr. Hani Himmat 4.1.2012 - 25.10.2013
Vznik členství 15.12.2011
Adresa: Za zámečkem 746/5 , Praha 158 00
člen představenstva Mgr. Hani Himmat 25.10.2013 - 18.8.2015
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 23.4.2015
Adresa: Nad Turbovou 459/20 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Peter Socha 14.9.2010 - 11.11.2015
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 1.9.2015
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Hečkova 7461/16, 83105
předseda představenstva Martin Vogl 4.1.2012 - 25.11.2015
Vznik členství 15.12.2011
Vznik funkce 15.12.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Rösrath, Heinrich-Heine-Weg 1B, 51503
člen představenstva Frédéric Boulanger 18.8.2015 - 25.11.2015
Vznik členství 1.6.2015
Vznik funkce 1.6.2015
Adresa: 19 rue Salneuve , 750 17 Paříž Francouzská republika
člen představenstva Sébastien Guidoni 24.10.2013 - 26.9.2016
Vznik členství 1.10.2013
Adresa: U Nesypky 1262/7 , Praha 150 00
předseda představenstva Martin Vogl 25.11.2015 - 13.2.2017
Vznik členství 15.12.2011
Zánik členství 15.11.2016
Vznik funkce 15.12.2011
Zánik funkce 15.11.2016
Adresa: U dětského hřiště 743/13 , Praha 158 00
předseda představenstva Robert Gauci 13.2.2017 - 2.6.2017
Vznik členství 24.11.2016
Vznik funkce 25.11.2016
Adresa: Corso di Porta Nuova 15 , 201 21 Milán Italská republika
člen představenstva Ing. Ĺubor Vrlák 17.10.2012 - 25.10.2017
Vznik členství 12.9.2012
Zánik členství 12.9.2017
Adresa: Prof.Ondroucha 2334 , 900 31 Stupava Slovenská republika
člen představenstva Sébastien Guidoni 26.9.2016 - 25.10.2017
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 4.7.2017
Adresa: Na Hřebenkách 1304/44 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Ľubor Vrlák 1.11.2017 - 22.11.2018
Vznik členství 13.9.2017
Zánik členství 31.7.2018
Adresa: Prof. Ondroucha 2334/6 , 900 31 Stupava Slovenská republika
člen představenstva Laurent Jaumotte 25.10.2017 - 3.6.2019
Vznik členství 4.7.2017
Adresa: Chemin du Renissart 4 , 5530 Mont (Yvoir) Belgické království

Dozorčí rada AXA životní pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Bruno Brochet 17.9.2014
Vznik členství 11.9.2014
Adresa: Rue Cardinet 153A , 750 17 Paříž Francouzská republika
člen dozorčí rady Marc Audrin 20.7.2018
Vznik členství 19.4.2018
Adresa: Calle Juan Belmonte, 13B , 280 43 Madrid Španělské království
předseda dozorčí rady Wilm Langenbach 22.11.2018
Vznik členství 19.4.2018
Vznik funkce 20.4.2018
Adresa: Calle Collado Mediano, 4 , 280 34 Madrid Španělské království
předseda Balz Hösly 16.11.1994 - 21.7.1995
Adresa: Frohburhstr. 49 , Zürich 8006, Švýcarsko Česká republika
člen Klaus Himmelreich 16.11.1994 - 21.7.1995
Adresa: Kirchberg/St. Gallen 9533 , Švýcarsko Česká republika
člen Fritz Bodenmann 16.11.1994 - 21.7.1995
Adresa: Schmittenackerstr. 3 , CH-8304 Wallisellen, Švýcarsko Česká republika
Jméno Dr. Hans Künzle 14.8.1995 - 15.10.1996
Adresa: Ebnat-Kappel a Nűrensdorf , Winterthur, Švýcarsko Česká republika
Předseda Hans Rudolf Strickler 21.7.1995 - 12.8.1999
Adresa: Rychenberg Str. 44 , 8400 Winterthur, Švýcarsko Česká republika
Jméno Albert Gunthli 21.7.1995 - 12.8.1999
Adresa: Bettenstr. 117 , 8400 Winterthur, Švýcarsko Česká republika
Jméno Prof.Dr. Michael Koehler 21.7.1995 - 12.8.1999
Adresa: Drusbergstr. 13 , 8610 Uster, Švýcarsko Česká republika
Jméno Alena Hronová 15.10.1996 - 12.8.1999
Adresa: Na rovnosti 2696/22 , Praha 130 00
Předseda Roger Meier 12.8.1999 - 1.8.2000
Adresa: Im Stutz 11 , Ch-8602, Wangen Švýcarská konfederace
Člen Alexander Lorenz 12.8.1999 - 1.8.2000
Adresa: 69 Wapping Highstreet , Londýn El 9LS Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Člen Otto Popp 12.8.1999 - 19.12.2001
Zánik členství 14.9.2001
Adresa: Florenstrasse 50 , CH-8405 Winterthur Švýcarská konfederace
Předseda Franz Fuchs 1.8.2000 - 19.12.2001
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Husitská 753/32 , Praha 130 00
místopředseda Roger Meier 1.8.2000 - 19.12.2001
Zánik funkce 16.8.2001
Adresa: Švýcarská konfederace
Ch-8602, Wengen, Im Stutz 11
Člen Jiří Hron 12.8.1999 - 16.1.2002
Zánik členství 22.10.2001
Adresa: Neustupného 1831/24 , Praha 155 00
Člen Ludmila Truhlářová 12.8.1999 - 18.6.2003
Zánik funkce 6.6.2002
Adresa: Jažlovická 1323/22 , Praha 149 00
člen Fintan Nunes 19.12.2001 - 7.10.2003
Vznik členství 14.9.2001
Zánik členství 16.4.2003
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London E1 W 2JG, 64 Discovery Walk
člen Mgr. Jiří Blanda 17.12.2001 - 23.3.2004
Zánik funkce 2.10.2003
Adresa: Kpt. Stránského 990/14 , Praha 198 00
Předseda Daniel Adamec 19.12.2001 - 23.3.2004
Vznik funkce 16.8.2001
Zánik funkce 16.8.2003
Adresa: Švýcarská konfederace
Freigutstrasse 15, CH-8002 Zürich
Člen Jürg Keller 19.12.2001 - 23.3.2004
Vznik členství 16.8.2001
Zánik členství 16.8.2003
Adresa: Švýcarská konfederace
Postweg 1, CH-8475 Ossingen
člen Ing. Tomáš Vystrčil 23.3.2004 - 15.6.2005
Vznik členství 29.10.2003
Adresa: Řešovská 567/28 , Praha 181 00
člen Marc Meurant 23.3.2004 - 23.11.2005
Vznik členství 29.10.2003
Adresa: Belgické království
rue de Litnhout 120, 1040 Etterbeek
člen Michael Winkler 23.3.2004 - 11.9.2007
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Švýcarská konfederace
Irchelstrasse 15, 8400 Winterthur
člen Ing. Tomáš Vystrčil 15.6.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: Kaštanová 204/8 , Říčany 251 01
Předseda Marc Meurant 23.11.2005 - 11.9.2007
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 31.5.2007
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 31.5.2007
Adresa: Belgické království
rue de Litnhout 120, 1040 Etterbeek
člen Walter Tauchner 23.3.2004 - 27.5.2008
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: Rakouská republika
Schubertgasse 5/11, A-1090 Vídeň
člen Willem Wynaendts 11.9.2007 - 27.5.2008
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: Švýcarská konfederace
Epalinges, Chemin du Bornalet 12, 1066
Člen RNDr. Tomáš Herbst CSc. 18.6.2003 - 18.11.2008
Vznik funkce 24.3.2003
Zánik funkce 24.3.2008
Adresa: Glowackého 544/11 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Cyrille Marie Bernard De Montgolfier 27.5.2008 - 18.11.2008
Vznik členství 29.2.2008
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53
člen Alasdair William Lorn Macdougall, Nar. 24.3.1970 1.8.2000 - 15.6.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
48 Eccles Road, Londýn
člen dozorčí rady Petr Žaluda 27.5.2008 - 27.10.2009
Vznik členství 29.2.2008
Zánik členství 13.10.2009
Adresa: Atletická 2417/1 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Adam James Harper 15.6.2009 - 19.5.2010
Vznik členství 24.4.2009
Zánik členství 29.4.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Barbican, Breton House 73
člen dozorčí rady Ing. Lumír Hubka 18.11.2008 - 4.1.2012
Zánik členství 31.10.2011
Vznik funkce 23.6.2008
Adresa: Lidická 1654 , Slaný 274 01
člen dozorčí rady Ing. Lenka Stojanovová 4.1.2012 - 4.1.2012
Vznik členství 16.11.2011
Adresa: Suzova 354/2 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Aurelie Despeyroux 19.5.2010 - 5.6.2012
Vznik členství 29.4.2010
Zánik členství 4.5.2012
Adresa: Francouzská republika
Paříž Rue de Longchamp 77, PSČ 75016
člen dozorčí rady Ing. Petr Skok 27.10.2009 - 17.10.2012
Vznik členství 13.10.2009
Zánik členství 14.9.2012
Adresa: 282 , 252 41 Libeř Česká republika
člen Renaud Louis Caudron De Coquereaumont 11.9.2007 - 4.2.2013
Vznik členství 31.5.2007
Zánik členství 30.1.2013
Adresa: Švýcarská konfederace
Pully, Chemin du Ruisselet 15, 1009
předseda dozorčí rady Cyrille Marie Bernard De Montgolfier 18.11.2008 - 4.2.2013
Vznik členství 29.2.2008
Zánik členství 30.1.2013
Vznik funkce 23.4.2008
Zánik funkce 30.1.2013
Adresa: Francouzská republika
Paříž, Rue de la Tombe Issoire 53
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Kročák 17.10.2012 - 24.10.2013
Vznik členství 14.9.2012
Zánik členství 17.10.2013
Adresa: Vodárenská 517 , Velká Dobrá 273 61
člen dozorčí rady Joezf Van In 4.2.2013 - 21.1.2014
Vznik členství 31.1.2013
Adresa: Wanninckhove 14 , 2540 Hove Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Tomáš Hudeček 18.11.2008 - 17.9.2014
Zánik členství 11.9.2014
Vznik funkce 23.6.2008
Adresa: Jilemnická 711/10 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Stojanovová 4.1.2012 - 17.9.2014
Vznik členství 16.11.2011
Zánik členství 22.1.2014
Adresa: Suzova 354/2 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Tanguy Verkaeren 5.6.2012 - 17.9.2014
Vznik členství 5.5.2012
Zánik členství 11.9.2014
Adresa: Francouzská republika
Neuilly-Sur-Seine, Rue de Chézy 88, 92200
člen dozorčí rady Jeanyves Le Berre 4.2.2013 - 24.5.2017
Vznik členství 31.1.2013
Adresa: boulevard Flandrin 8 , 751 16 Paris Francouzská republika
předseda dozorčí rady Jozef Van In 21.1.2014 - 24.5.2017
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 31.1.2017
Vznik funkce 19.3.2013
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Wanninckhove , 2540 Hove Belgické království
člen dozorčí rady Jan Čupa 24.10.2013 - 20.7.2018
Vznik členství 18.10.2013
Zánik členství 19.4.2018
Adresa: Charlese de Gaulla 1124/19 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Jeanyves Le Berre 24.5.2017 - 20.7.2018
Vznik členství 31.1.2013
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 1.2.2017
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: boulevard Flandrin , 751 16 Paris Francouzská republika
člen dozorčí rady Wilm Langenbach 20.7.2018 - 22.11.2018
Vznik členství 19.4.2018
Adresa: Calle Collado Mediano, 4 , 280 34 Madrid Španělské království

Prokura AXA životní pojišťovna a.s.

Platnost údajů od - do
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou 1.3.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. 1.3.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo s prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. 1.3.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. 1.3.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s předsedou představenstva panem Hansem Künzle a nebo prokuristou panem Franzem Fuchsem a nebo prokuristou panem Peterem Höfingerem. 1.3.1999
Je oprávněn spolenčost zastupovat a podepisovat za ni společně s dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. 1.3.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. 26.1.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo jedním členem představenstva. 26.1.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. 26.1.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo členem představenstva. 26.1.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo s jedním členem představenstva. 26.1.1999
Je oprávněn společnost zastupovat a podepisovat za ni společně s jedním dalším prokuristou nebo členem představenstva. 26.1.1999
Jméno Peter Fricker 30.1.1998 - 26.1.1999
Adresa: Senovážné náměstí 872/25 , Praha 110 00
Jméno ing. Ivan Růžička 18.8.1997 - 1.3.1999
Adresa: Podolská 1487/8 , Praha 147 00
Jméno Vladimír Maruška 30.1.1998 - 1.3.1999
Adresa: 4 , Dívčice - Mydlovary Česká republika
Jméno Vladimír Maruška 26.1.1999 - 1.3.1999
Adresa: 4 , Mydlovary 373 49
Jméno Ing. Ivan Růžička 26.1.1999 - 1.3.1999
Adresa: Podolská 1487/8 , Praha 147 00
Jméno Miroslav Matocha 26.1.1999 - 1.3.1999
Adresa: Neužilova 686/4 , Brno 625 00
Jméno RNDr. Tomáš Herbst 26.1.1999 - 1.3.1999
Adresa: Glowackého 544/11 , Praha 181 00
Jméno Jindřich Král 26.1.1999 - 1.3.1999
Adresa: Španielova 1277/34 , Praha 163 00
Jméno Franz Fuchs 26.1.1999 - 12.8.1999
Adresa: Heinrichova 200/12 , Brno 602 00
Jméno Ing. Ivan Růžička 1.3.1999 - 12.8.1999
Adresa: Podolská 1487/8 , Praha 147 00
Jméno Vladimír Maruška 1.3.1999 - 12.8.1999
Adresa: 4 , Mydlovary 373 49
Jméno Miroslav Matocha 1.3.1999 - 12.8.1999
Adresa: Neužilova 686/4 , Brno 625 00
Jméno RNDr. Tomáš Herbst 1.3.1999 - 12.8.1999
Adresa: Glowackého 544/11 , Praha 181 00
Jméno Jindřich Král 1.3.1999 - 12.8.1999
Adresa: Španielova 1277/34 , Praha 163 00
Jméno Mag. Peter Höfinger 1.3.1999 - 12.8.1999
Adresa: Templová 648/7 , Praha 110 00
Jméno Miroslav Matocha 12.8.1999 - 14.3.2000
Adresa: Neužilova 686/4 , Brno 625 00
Jméno Karel Hrubý 12.8.1999 - 5.6.2000
Adresa: Heinrichova 200/12 , Brno 602 00
Jméno RNDr. Tomáš Herbst 12.8.1999 - 1.8.2000
Adresa: Glowackého 544/11 , Praha 181 00
Jméno Jindřich Král 12.8.1999 - 20.10.2001
Adresa: Španielova 1277/34 , Praha 163 00
Jméno Ing. Jaroslav Dekastelo 1.8.2000 - 14.11.2001
Adresa: Mezivrší 1445/31 , Praha 147 00
Jméno Vladimír Maruška 12.8.1999 - 28.11.2005
Adresa: 4 , Mydlovary 373 49

Sbírka Listin AXA životní pojišťovna a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2831/SL 97 ostatní zápis DR/ volba předs. Městský soud v Praze 15.7.2015 27.10.2015 12.11.2015 2
B 2831/SL 96 ostatní zápis ze schůze DR/rezignace předs. Městský soud v Praze 23.4.2015 5.8.2015 20.8.2015 8
B 2831/SL 95 ostatní rozhodnutí DR/ volba předs. Městský soud v Praze 26.5.2015 5.8.2015 20.8.2015 1
B 2831/SL 93 notářský zápis NZ 850/2014 Městský soud v Praze 11.9.2014 12.9.2014 18.9.2014 12
B 2831/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 19.8.2014 72
B 2831/SL 91 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 708/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 15.1.2014 28.1.2014 20
B 2831/SL 90 ostatní zápis z DR - jmen. čl. představenstva Městský soud v Praze 7.10.2013 21.10.2013 1.11.2013 2
B 2831/SL 89 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 29.4.2013 21.10.2013 1.11.2013 1
B 2831/SL 87 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.10.2012 30.10.2012 84
B 2831/SL 86 ostatní rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 14.9.2012 25.10.2012 30.10.2012 2
B 2831/SL 85 ostatní rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 27.4.2012 25.10.2012 30.10.2012 4
B 2831/SL 84 ostatní zápis z DR /volba čl.předst. Městský soud v Praze 12.9.2012 25.10.2012 30.10.2012 1
B 2831/SL 83 ostatní zápis DR /odvol.čl.předst./ Městský soud v Praze 24.6.2011 25.10.2012 30.10.2012 1
B 2831/SL 82 ostatní zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 15.12.2011 25.10.2012 30.10.2012 1
B 2831/SL 81 ostatní zápis z DR - volba člena představenstva Městský soud v Praze 25.9.2012 15.10.2012 18.10.2012 2
B 2831/SL 80 ostatní zápis ze zased. předs. Městský soud v Praze 15.5.2012 21.6.2012 2
B 2831/SL 79 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 15.12.2011 2.2.2012 1
B 2831/SL 78 ostatní -rozh. jedin. spol. Městský soud v Praze 29.4.2011 4.10.2011 10.10.2011 2
B 2831/SL 76 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 8.6.2011 15.7.2011 3
B 2831/SL 74 notářský zápis NZ 475/2010 Městský soud v Praze 11.8.2010 11.8.2010 24.9.2010 16
B 2831/SL 73 ostatní rozh.DR/volba člena předs. Městský soud v Praze 1.9.2010 16.9.2010 2
B 2831/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2010 16.9.2010 4
B 2831/SL 71 notářský zápis NZ 517/200 Městský soud v Praze 6.9.2010 16.9.2010 15
B 2831/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 7.7.2010 7.7.2010 79
B 2831/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2010 14.5.2010 21.5.2010 14
B 2831/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 249/2010 Městský soud v Praze 29.4.2010 14.5.2010 21.5.2010 14
B 2831/SL 67 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.4.2010 14.5.2010 21.5.2010 7
B 2831/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 482/2009 Městský soud v Praze 13.10.2009 11.11.2009 12.11.2009 34
B 2831/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 22.7.2009 76
B 2831/SL 61 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2009 22.6.2009 23.6.2009 6
B 2831/SL 60 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.4.2009 22.6.2009 23.6.2009 2
B 2831/SL 59 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.4.2009 22.6.2009 23.6.2009 4
B 2831/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.4.2009 15.6.2009 4
B 2831/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.4.2009 15.6.2009 3
B 2831/SL 62 ostatní -zápis ze schůze dozorčí rady Městský soud v Praze 18.5.2009 15.6.2009 8
B 2831/SL 57 stanovy společnosti -23.12.08 Městský soud v Praze 5.1.2009 19.1.2009 19.1.2009 12
B 2831/SL 56 notářský zápis NZ 469/2008 Městský soud v Praze 1.10.2008 19.11.2008 31
B 2831/SL 55 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 1.7.2008 18.9.2008 4
B 2831/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.4.2008 18.9.2008 3
B 2831/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.7.2008 11.7.2008 35
B 2831/SL 54 ostatní - zápis z představenstva Městský soud v Praze 22.2.2008 5.6.2008 2
B 2831/SL 53 ostatní - zápis č.29 z jednání DR Městský soud v Praze 22.2.2008 5.6.2008 8
B 2831/SL 52 ostatní - zápis z mim. VH Městský soud v Praze 29.2.2008 5.6.2008 10
B 2831/SL 58 notářský zápis NZ 548/2008 Městský soud v Praze 15.12.2008 5.1.2008 13
B 2831/SL 49 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 21.11.2007 23.11.2007 7
B 2831/SL 48 ostatní -příloha ke konsolid.ÚZ r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 21.11.2007 23.11.2007 22
B 2831/SL 47 zpráva auditora r.2006/ke konsolid.VZ/ Městský soud v Praze 31.12.2006 21.11.2007 23.11.2007 4
B 2831/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2006 21.11.2007 23.11.2007 11
B 2831/SL 45 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2007 29.9.2007 11
B 2831/SL 44 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.8.2007 31.8.2007 28
B 2831/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.6.2007 30.6.2007 76
B 2831/SL 42 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 8.1.2007 7.6.2007 14.6.2007 12
B 2831/SL 41 účetní závěrka r.2006 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 6.6.2007 13.6.2007 23
B 2831/SL 40 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 6.6.2007 13.6.2007 6
B 2831/SL 39 zpráva auditora Městský soud v Praze 28.5.2007 6.6.2007 13.6.2007 2
B 2831/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.1.2007 26.1.2007 12
B 2831/SL 37 notářský zápis -NZ3/07+přílohy Městský soud v Praze 8.1.2007 26.1.2007 59
B 2831/SL 36 ostatní -zápis č.26 ze schůze DR Městský soud v Praze 7.11.2006 3.1.2007 0
B 2831/SL 35 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 19.10.2006 3.1.2007 0
B 2831/SL 34 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 12.10.2006 31
B 2831/SL 31 účetní závěrka r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 17.8.2006 17.8.2006 0
B 2831/SL 32 notářský zápis -NZ101/06 Městský soud v Praze 30.5.2006 11.8.2006 0
B 2831/SL 33 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 30.6.2006 30.6.2006 0
B 2831/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 2.3.2006 8.3.2006 0
B 2831/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.11.2005 5.1.2006 0
B 2831/SL 28 notářský zápis -NZ402/05 Městský soud v Praze 8.11.2005 5.1.2006 0
B 2831/SL 27 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 4.10.2005 9.12.2005 0
B 2831/SL 26 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 5.10.2005 9.12.2005 0
B 2831/SL 25 ostatní -zápis č.24 z jednání DR Městský soud v Praze 8.11.2005 9.12.2005 0
B 2831/SL 24 ostatní -zápis č.23 z jednání DR Městský soud v Praze 18.5.2005 9.12.2005 0
B 2831/SL 23 ostatní -zápis č.18 z jednání DR Městský soud v Praze 18.5.2004 9.12.2005 0
B 2831/SL 22 notářský zápis -NZ402/05 Městský soud v Praze 8.11.2005 9.12.2005 0
B 2831/SL 21 ostatní náv.sml.o převodu pojist.kmene Městský soud v Praze 19.10.2005 24.10.2005 0
B 2831/SL 19 ostatní -zápis č.15 zasedání DR Městský soud v Praze 16.4.2003 21.4.2004 0
B 2831/SL 18 ostatní rezignace čl. DR/p.Nunes/ Městský soud v Praze 28.2.2003 21.4.2004 0
B 2831/SL 17 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 16.4.2003 21.4.2004 0
B 2831/SL 16 podpisové vzory +čest.prohlášení Městský soud v Praze 26.6.2003 21.4.2004 0
B 2831/SL 15 ostatní -rozhodnutí Minister.financí Městský soud v Praze 9.7.2003 21.4.2004 0
B 2831/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 21.4.2004 0
B 2831/SL 13 ostatní protokol o výsled.voleb Městský soud v Praze 29.10.2003 21.4.2004 0
B 2831/SL 12 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 29.10.2003 21.4.2004 0
B 2831/SL 9 ostatní zápis č.14 mimořád.schůze DR Městský soud v Praze 25.2.2003 20.6.2003 0
B 2831/SL 11 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 20.6.2003 0
B 2831/SL 10 ostatní volební protokol do DR Městský soud v Praze 20.3.2003 20.6.2003 0
B 2831/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ290/2002-přílohy Městský soud v Praze 23.10.2002 3.2.2003 0
B 2831/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.2.2002 4.4.2002 0
B 2831/SL 6 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 30.1.2002 4.4.2002 0
B 2831/SL 5 notářský zápis +příloha Městský soud v Praze 20.4.2001 10.1.2002 0
B 2831/SL 4 notářský zápis +příloha Městský soud v Praze 1.11.2001 10.1.2002 0
B 2831/SL 3 zakladatelské dokumenty -stanovy Městský soud v Praze 28.11.2000 21.5.2001 0
B 2831/SL 2 notářský zápis -přílohy č.1-5 Městský soud v Praze 28.11.2000 21.5.2001 0
B 2831/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 23.11.1999 14.3.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AXA životní pojišťovna a.s.

IČO (identifikační číslo) 61859524
Jméno AXA životní pojišťovna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 16.11.1994
Celkový počet živností: 1

Sídlo AXA životní pojišťovna a.s.

Živnosti a provozovny AXA životní pojišťovna a.s.

Živnost č. 1 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1994
Zánik oprávnění 14.4.1997

Statutární orgán AXA životní pojišťovna a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Peter Socha
Člen statutárního orgánu Martin Vogl
Člen statutárního orgánu Ing. Lubor Vrlák
Člen statutárního orgánu Sébastien Marc André Guidoni
Člen statutárního orgánu Frédéric Bolanger

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AXA životní pojišťovna a.s.

IČO: 61859524
Firma: AXA životní pojišťovna a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.11.1994

Sídlo AXA životní pojišťovna a.s.

Sídlo: Lazarská 13/8, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Životní pojištění
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
tracking image