Firma AXA truck a.s. IČO 27780309


AXA truck a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AXA truck a.s. (27780309) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Náhonu 1123/20, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 2006 a je stále aktivní. AXA truck a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o AXA truck a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AXA truck a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AXA truck a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AXA truck a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AXA truck a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 3114
IČO (identifikační číslo osoby) 27780309
Jméno AXA truck a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.10.2006
Dne 21.4.2015 uzavřela společnost AXA truck a.s., se sídlem Na Náhonu 1123/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 277 80 309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 3114, jako prodávající, a společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 120, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO: 469 65 904, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 73675, jako kupující, v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojen í s ustanovením § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, smlouvu o prodeji části závodu tvořící samostatnou pobočku označovanou jako "opravna nákladních vozidel", na jejímž základě došlo s účinností ke dni 1.6.2015 k pře vodu části závodu tvořící samostatnou pobočku označovanou jako "opravna nákladních vozidel" ze společnosti AXA truck a.s., se sídlem Na Náhonu 1123/20, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 277 80 309, na společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., se sídlem Čestlice, Obchodní 120, okres Praha-východ, PSČ 25170, IČO: 469 65 904. 11.6.2015
1)Valná hromada společnosti AXA truck a.s. (dále také jen společnost) dne 26.5.2015 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti, který byl v celém rozsahu splacen, upsáním nových akcií o částku 7.000.000,- Kč (sedm miliónů korun českých), z původní výše 29.000.000,- Kč (dvacet devět miliónů korun českých) na novou výši 36.000.000,--Kč (třicet šest miliónů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 2)Na zvýšení základního kapitálu bude celkově vydáno 350 ks (tři sta padesát kusů) listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie). 3)Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 4)Úpis nových akcií bude probíhat jako dvoukolový. První kolo je určeno pro stávající akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení zákla dního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. V souladu s ustanovením § 10 odstavec 6 stanov akcionáři společnosti při zvýšení základního kapitálu společnosti nemají ve smyslu ust. § 484 odst. 2 ZOK přednostní právo na up sání akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář společnosti. 5)S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dní od okamžiku, kdy jim bude doručeno oznámení předsedy představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese: Na Náhonu 112 3/20, Přívoz, 702 00 Ostrava. Předseda představenstva společnosti je povinen zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace dle ust. § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korpora cích a stanovami pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu. Tyto informace budou zveřejněny rovněž v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých) lze upsat 35/145 (třicet pět ku jedno sto čtyřicet pět) jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč (jeden milión korun českých) lze upsat 1750/145 (jeden tisíc sedm set pa desát ku jedno sto čtyřicet pět) jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6)Emisní kurs nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 20.000,--Kč (dvacet tisíc korun českých) na jednu novou akcii. Nové akcie jsou upisovány bez emisního ážia. 7)Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Určeným zájemcem je Petra Sedláčková, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kope ckého 366/1, PSČ 708 00 (dále také jen určený zájemce). Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou určeným zájemcem upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi ním a společností v sídle společnosti na adrese: Na Náhonu 1123/20, Přív oz, 702 00 Ostrava. Tato smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 479 ZOK a podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy předsedy představenstva určenému záj emci. 8)Valná hromada uděluje souhlas se započtením peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávce Petry Sedláčkové, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00, ve výš i 7.000.000,--Kč (sedm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. vyplývající z Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitým věcem ze dne 26.5.2015 (dvacátého šestého května roku dva tisíce patnáct) uzavřené mezi společností AXA truck a.s. jako kupujícím a Petrou Sedláčkovou, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00, jako prodávající a představují část kupní ceny za úplatný převod spoluvlastnického podílu prodávající ve výši jedné poloviny (1/2) na těchto nemovitých věcech: -pozemek parc. č. St. 2766 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če výroba, -pozemek parc. č. St. 3145 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 509 m2, -pozemek parc. č. St. 3148 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.640 m2, -budova v části obce Přívoz č.p. 1123 - výroba na pozemku parc. č. St. 3145 a na pozemku parc.č. St. 3148, -pozemek parc. č. 173/1 ostatní plocha o výměře 8.300 m2, -pozemek parc. č. 173/2 ostatní plocha o výměře 2.366 m2, -pozemek parc. č. 173/4 ostatní plocha o výměře 103 m2, -pozemek parc. č. 203/3 ostatní plocha o výměře 5 m2, -pozemek parc. č. 1303 ostatní plocha o výměře 140 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 1296 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Přívoz. Vlastníkem této pohledávky ve výši 7.000.000,--Kč ( sedm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. je Petra Sedláčková, datum narození 28.5.1974, bytem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, PSČ 708 00. Na emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, a to paní Petrou Sedláčkov ou upsána a započtena částka ve výši 7.000.000,--Kč (sedm milionů korun českých). 9)Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: a) smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny; b) obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valné hromady společnosti; c) předseda představenstva společnosti je povinen společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií doručit předem určenému zájemci společností podepsaný návrh smlouvy o započtení s úředně ověřeným podpisem osoby zastupující společnost společností; d) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započítávají; e) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření s mlouvy o upsání akcií, přičemž podpisy smluvních stran na této smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny; f) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to paní Petry Sedláčkové, bude započtena ve výši 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) na s placení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 7 .000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu. 10)Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh dohody o započtení. 11)Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne upsání nových akcií, a to na bankovní účet společnosti, číslo účtu: 1661190379/0800, vedený u České spořitelny a.s., nebo dohodo u o započtení pohledávky, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.5.2015 - 28.7.2015
Valná hromada obchodní společnosti AXA truck a.s. konaná dne 14.8.2012 schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: a) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je přípustné, když akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. b) základní kapitál společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané obchodní aktivity v příštích letech a posílení kapitálové účasti společnosti. V případě nevyužití přednostního práva k úpisu nových akcií se pak navrhuje zvýšení základního kapitálu zápočtem pohledávek a důvodem započtení je pak snížení objemu cizích zdrojů společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je tak i zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížení cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti. c) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,-Kč (slovy: osm milionů korun českých), tedy ze stávající výše 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) na částku ve výši 29.000.000,-Kč (slovy: dvacet devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. d) základní kapitál se zvyšuje upsáním 400 (slovy: čtyř set) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou při jaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady a emisní kurs každé jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě. e) při zvýšení základního kapitálu má každý akcionář přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti takto: - místem pro vykonání přednostního práva je sídlo obchodní společnosti AXA truck a.s. na adrese Ostrava - Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00, vždy v pracovní dny od 9,00 do 15,00 hodin; - lhůta pro úpis nových akcií bude činit patnáct dnů a první den této lhůty počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude akcionářům představenstvem zveřejněna informace o výkonu jejich přednostního práva k úpisu akcií dle ust. § 204a odst. 2 obcho dního zákoníku, způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením informace o přednostním právu zveřejněným v deníku uveřejněním v celostátně distribuovaném deníku iDeník.cz (zapsán v evidenci periodického tisku MKČR pod evidenčním číslem 15111) a zveřejněním tohoto oznámení v Obchodním věstníku; - s využitím přednostního práva lze upsat všech 400 (slovy: čtyři sta) kusů nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); všechny nově upisované akcie budou vydány v listinné podobě a n ebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu podle zvláštního předpisu; emisní kurs každé jedné akcie je roven její jmenovité hodnotě; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) lze upsat 7619/20000 jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) lze upsat 47619/2500 jedné nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - všechny nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s využitím přednostního práva po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; f) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to paní Ing. Pavle Pyszné, datum narození 9.10.1971, bytem Líšnice 218, okres Praha-západ; lhůta pro úpis akcií tímto předem určeným zájemcem pak bude činit rovněž patnáct dnů a počne běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude představenstvem společnosti doručen návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude sídlo společnosti, a to: Ostrava, Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00. Emisní kurs akcie je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a bude činit 20.000,- Kč. g) Valná hromada uděluje souhlas se započtením této pohledávky předem určeného zájemce za společností na splacení emisního kursu předem určeným zájemcem upsaných akcií takto: - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce paní Ing. Pavly Pyszné, datum narození 9.10.1971, bytem Líšnice 218, okres Praha-západ, celkem ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) vůči společnosti AXA truck a.s. vzniklá ze smlouvy o půj čce uzavřené mezi paní Pavlou Pysznou jako věřitelem a společností AXA truck a.s. jako dlužníkem dne 1.3.2012 na částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Na emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, a to paní Ing. Pavlou Pysznou, upsána a započtena částka ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). h) stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména dle ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník u ve znění pozdějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím valné hromady společnosti; - peněžitá pohledávka předem určeného zájemce, a to paní Ing. Pavly Pyszné, bude započtena ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu a dnem podpisu smlouvy o započte ní dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí valné hromady; účinností smlouvy o započtení tato pohledávka v celkové výši 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) zanikne a je tímto splněna povinnost upisovatele spl atit 100% emisního kursu jím upisovaných akcií na zvýšení základního kapitálu; i) upisovatel je povinen splatit: 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do šedesáti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to bezhotovostním převodem na účet č. 2932657319/0800 vedený u České spořitelny a.s. nebo dohodou o započtení pohledávky, která musí být uzavřena pře d podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.8.2012 - 19.9.2012
a) Základní kapitál společnosti AXA truck a.s. ve výši 5.000.000,-- Kč, slovy: pět milionů korun českých, se zvyšuje o částku ve výši 16.000.000,- Kč, slovy: šestnáct milionů korun českých, na novou výši 21.000.000,-- Kč, slovy: dvacet jedna milionů korun českých. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 16 ks, slovy: šestnácti kusy listinných, kmenových nekótovaných akcií, znějících na majitele, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Upisování akcií nad čás tku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Emisní kurs akcie je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. d) Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti, a to: Ostrava, Přívoz, Na Náhonu 1123/20, PSČ 702 00. e) Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitým zájemcům a to společnosti PULTARA a.s., se sídlem Přerov, 9. května 3229/92a, PSČ 750 00, IČ 27859681 a společnosti TITANUM a.s., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Z ámostní 1010/58, PSČ 710 00, IČ: 25361147, a je navrhováno, aby emisní kurs upisovaných akcií byl splácen výhradně započtením níže uvedených pohledávek těchto právnických osob za společností: strana čtvrtá - Peněžitá pohledávka společnosti PULTARA a.s., sídlo: Přerov, 9. května 3229/92a, PSČ 750 00, IČ: 27859681, celkem ve výši 10.578.450,-- Kč, slovy: deset milionů pět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta padesát korun českých, vůči společnosti AXA truck a.s, vzniklá ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi sdružením SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, jako postupitelem a společností PULTARA a.s., jako postupníkem, dne 13.11.2009 na částku 3.278.450,-- Kč a dále ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi sdružením SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, jako postupitelem a společností PULTARA a.s., jako postupníkem, dne 24.11.2009 na částku 7.300.000,-- Kč, kterými na spol ečnost PULTARA a.s. přešly pohledávky původního věřitele sdružení SEHA Sedláčková Petra, se sídlem Ostrava, Poruba, Matěje Kopeckého 366/1, za společností AXA truck a.s. . Na emisní kurs upisovaných akcií bude určitým zájemcem, a to společností PULTARA a.s. upsána a započtena částka ve výši 10.000.000,-- Kč, slovy: deset milionů korun českých. - Peněžitá pohledávka společnosti TITANUM a.s., sídlo: Ostrava, Slezská Ostrava, Zámostní 1010/58, PSČ 710 00, IČ: 25361147, ve výši 7.500.000,-- Kč, slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých, vůči společnosti AXA truck a.s, vzniklá ze smlouvy o půj čce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 15.6.2008 na částku 2.000.000,-- Kč, ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 3.8.2009 na částku 1.500.000,-- Kč, ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 1.9.2009 na částku 3.000.000,-- Kč a ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi společ ností TITANUM a.s., jako věřitelem a společnosti AXA truck a.s., jako dlužníkem, dne 2.11.2009 na částku 1.000.000,-- Kč, přičemž k dnešnímu dni eviduje společnost TITANUM a.s. pohledávku vůči společnosti AXA truck a.s., z titulu výše uvedených půjček v c elkové výši 6.768.000,-- Kč, slovy: šest milionů sedm set šedesát osm tisíc korun českých. Na emisní kurs upisovaných akcií bude určitým zájemcem, a to společností TITANUM a.s. upsána a započtena částka ve výši 6.000.000,-- Kč, slovy: šest milionů korun českých. f) Představenstvo společnosti uzavře s věřiteli smlouvu o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. j) a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nejpozději do 15 dnů od doručení návrhu, návrhy doručí představenstvo do 15 kalendářních dnů po dni zápisu záměru usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. g) Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu. Důvodem navrhovaného vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu a důvodem započtení je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek vzniklých ze shora uvedených právních titulů a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splacení emisního kursu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti původně zapůjčeny , do základního kapitálu společnosti. Započtení umožňuje nepřerušené nakládání s finančními prostředky, které byly společnosti zapůjčeny a dle tohoto rozhodnutí budou použity na splacení emisního kurzu. strana pátá Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability prostřednictvím snížení cizích zdrojů a posílení vlastních zdrojů společnosti. 23.12.2009 - 28.12.2009
Valná hromada společnosti AXA truck a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,-- Kč, slovy: dva miliony korun českých, o částku 3.000.000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých, na částku 5.000.000,- Kč, slovy: pět milionů korun českých, peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku tohoto zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem akcionáře - obchodní společnosti AXA - BERGEN spol. s r.o., akcionář společnosti - obchodní sp olečnost A.VAN One, s.r.o. výslovně prohlásil, že se nehodlá podílet na zvýšení základního kapitálu společnosti. Peněžitý vklad bude složen na zvlášť k tomu zřízený účet číslo 1666437369/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Zvýšení základního kapitálu spo lečnosti bude provedeno upsáním 150 kusů, slovy: jedno sto padesáti kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, jež budou vydány na peněžitý vklad, které nebudou registrovanými cennými papíry a budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, s tím, že emisní kurs bude roven jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Upsání 150 kusů, slovy: jedno sto padesáti kusů, akcií ve jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, bude provedeno akcionářem společnosti AXA truck a.s. - obchodní společností AXA - BERGEN spol. s r.o., který upisuje nové akcie v p ísemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v návaznosti na ustanovení § 43a, ustanovení § 43c a ustanovení § 44 občanského zákoníku. Akcionář společnosti AXA truck a.s. - obchodní společnosti AXA - BERGEN je povinen splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě, která počíná běžet následným dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku a končí 60. dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zapsání usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upsání akcií je v sídle společnosti AXA truck a.s., to je: Ostrava, Přívoz, Na náhon u 1123/20, PSČ 702 00. 12.11.2008 - 26.11.2008

Aktuální kontaktní údaje AXA truck a.s.

Kapitál AXA truck a.s.

zakladni jmění 36 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.2015
zakladni jmění 29 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.2012 - 28.7.2015
zakladni jmění 21 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.12.2009 - 19.9.2012
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.11.2008 - 28.12.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.10.2006 - 26.11.2008

Akcie AXA truck a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 1 000 28.7.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 16 28.5.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 650 28.5.2014 - 28.7.2015
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 650 19.9.2012 - 28.5.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 16 28.12.2009 - 28.5.2014
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 250 26.11.2008 - 19.9.2012
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 11.10.2006 - 26.11.2008

Sídlo AXA truck a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Náhonu 1123/20 , Ostrava 702 00 29.5.2014
Adresa Na Náhonu 1123/20 , Ostrava 702 00 12.11.2008 - 29.5.2014
Adresa Na Náhonu 1123/20 , Ostrava 702 00 11.10.2006 - 12.11.2008

Předmět podnikání AXA truck a.s.

Platnost údajů od - do
klempířství a oprava karoserií 4.2.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 4.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.2.2009
opravy silničních vozidel 17.4.2007
opravy karoserií 17.4.2007 - 4.2.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 17.4.2007 - 4.2.2009
velkoobchod 11.10.2006 - 4.2.2009
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 11.10.2006 - 4.2.2009
zprostředkování obchodu a služeb 11.10.2006 - 4.2.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 11.10.2006 - 4.2.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 11.10.2006 - 4.2.2009
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 11.10.2006 - 4.2.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 11.10.2006 - 4.2.2009

Předmět činnosti AXA truck a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2.12.2014

vedení firmy AXA truck a.s.

Statutární orgán AXA truck a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 2.12.2014
J e d n á n í : Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy předseda představenstva nebo všichni 3 členové představenstva společně. 11.10.2006 - 2.12.2014
člen představenstva Pavlína Mičulková 28.6.2018
Vznik členství 1.6.2018
Adresa: Rychvaldská 1994 , Petřvald 735 41
člen představenstva Petra Sedláčková 11.10.2006 - 27.8.2009
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 18.8.2009
Adresa: Matěje Kopeckého 366/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva Lukáš Vrbka 11.10.2006 - 27.8.2009
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 18.8.2009
Adresa: Slavíkova 1758/25 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Pavel Mizera 11.10.2006 - 16.8.2012
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 5.10.2011
Vznik funkce 11.10.2006
Zánik funkce 5.10.2011
Adresa: Hlavní třída 583/103 , Ostrava 708 00
člen představenstva Martin Plandor 27.8.2009 - 19.9.2012
Vznik členství 18.8.2009
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: 154 , Kopřivnice 742 21
předsda představenstva Ing. Pavel Mizera 16.8.2012 - 19.9.2012
Vznik členství 5.10.2011
Vznik funkce 5.10.2011
Adresa: Hlavní třída 583/103 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jiří Lukas 27.8.2009 - 5.8.2013
Vznik členství 18.8.2009
Zánik členství 29.7.2013
Adresa: Markova 2930/36 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Pavel Mizera 19.9.2012 - 29.5.2014
Vznik členství 5.10.2011
Vznik funkce 5.10.2011
Adresa: Odbočná 1264/2 , Ostrava 725 25
člen představenstva Pavlína Mičulková 19.9.2012 - 29.5.2014
Vznik členství 11.7.2012
Adresa: Rychvaldská 1994 , Petřvald 735 41
člen představenstva Lenka Mutinová 5.8.2013 - 2.12.2014
Vznik členství 29.7.2013
Zánik členství 2.12.2014
Adresa: U Vodárny 844/3 , Hlučín 748 01
člen představenstva Pavlína Mičulková 29.5.2014 - 2.12.2014
Vznik členství 11.7.2012
Zánik členství 2.12.2014
Adresa: Rychvaldská 1994 , Petřvald 735 41
předseda představenstva Ing. Pavel Mizera 29.5.2014 - 16.11.2015
Vznik členství 5.10.2011
Zánik členství 30.10.2015
Vznik funkce 5.10.2011
Zánik funkce 30.10.2015
Adresa: Odbočná 1264/2 , Ostrava 725 25
člen představenstva PhDr. Hana Němečková 16.11.2015 - 28.6.2018
Vznik členství 5.11.2015
Zánik členství 1.6.2018
Adresa: Zámostní 1010/58 , Ostrava 710 00

Dozorčí rada AXA truck a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Petr Knittel 27.5.2015
Vznik členství 26.5.2015
Adresa: Přerovská 176/28 , Dobroslavice 747 94
člen dozorčí rady Ing. Josef Barák 16.11.2015
Vznik členství 5.11.2015
Adresa: U Hřiště 346 , Protivanov 798 48
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Pyszny 28.6.2018
Vznik členství 1.6.2018
Vznik funkce 1.6.2018
Adresa: Benediktská 722/11 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Pavla Mičulková 11.10.2006 - 4.2.2009
Vznik členství 11.10.2006
Adresa: Dr. Šavrdy 3021 , 700 30 Ostrava Česká republika
předseda dozorčí rady Dalibor Petřík 11.10.2006 - 27.8.2009
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 11.10.2007
Vznik funkce 11.10.2006
Adresa: 17. listopadu 641/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Hana Pannová 11.10.2006 - 27.8.2009
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 11.10.2007
Adresa: Sládkova 372/8 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Radovan Hasala 11.10.2006 - 27.8.2009
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 11.10.2007
Adresa: Lužická 500/11 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Pavlína Mičulková 4.2.2009 - 27.8.2009
Vznik členství 11.10.2006
Zánik členství 11.10.2007
Adresa: Dr. Šavrdy 3021 , 700 30 Ostrava Česká republika
člen dozorčí rady Pavlína Mičulková 27.8.2009 - 16.8.2012
Vznik členství 7.8.2009
Zánik členství 11.7.2012
Adresa: Dr. Šavrdy 3021/9 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Pyszný 16.8.2012 - 8.10.2013
Vznik členství 11.7.2012
Adresa: Benediktská 722/11 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Dalibor Petřík 27.8.2009 - 29.5.2014
Vznik členství 7.8.2009
Vznik funkce 18.8.2009
Adresa: 17. listopadu 641/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Stoklas 27.8.2009 - 29.5.2014
Vznik členství 7.8.2009
Adresa: Loučky 2268/10 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Dalibor Petřík 29.5.2014 - 27.5.2015
Vznik členství 7.8.2009
Zánik členství 7.8.2014
Vznik funkce 18.8.2009
Zánik funkce 7.8.2014
Adresa: Zámostní 1010/58 , Ostrava 710 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Stoklas 29.5.2014 - 27.5.2015
Vznik členství 7.8.2009
Zánik členství 7.8.2014
Adresa: Loučky 2268/10 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Pyszny 8.10.2013 - 16.11.2015
Vznik členství 11.7.2012
Adresa: Benediktská 722/11 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Mgr. Hana Němečková 27.5.2015 - 16.11.2015
Vznik členství 26.5.2015
Zánik členství 5.11.2015
Vznik funkce 26.5.2015
Zánik funkce 5.11.2015
Adresa: Zámostní 1010/58 , Ostrava 710 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Pyszny 16.11.2015 - 28.6.2018
Vznik členství 11.7.2012
Zánik členství 11.7.2017
Vznik funkce 5.11.2015
Zánik funkce 11.7.2017
Adresa: Benediktská 722/11 , Praha 110 00

Sbírka Listin AXA truck a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3114/SL 30 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 5.11.2015 6.11.2015 19.11.2015 2
B 3114/SL 29 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 5.11.2015 6.11.2015 19.11.2015 20
B 3114/SL 28 notářský zápis [Nz 102/2015,N 109/2015] Krajský soud v Ostravě 20.4.2015 10.6.2015 15.6.2015 5
B 3114/SL 27 rozhod. o statut. orgánu Záp. z jednání DR Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 26.5.2015 28.5.2015 1
B 3114/SL 25 notářský zápis [NZ 390/2014] NZ 390/2014, N 415/2014 Krajský soud v Ostravě 14.11.2014 28.11.2014 3.12.2014 33
B 3114/SL 24 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 17.12.2013 20.12.2013 19
B 3114/SL 23 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 10.9.2012 14.9.2012 20.9.2012 4
B 3114/SL 22 ostatní dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek Krajský soud v Ostravě 10.9.2012 14.9.2012 20.9.2012 4
B 3114/SL 21 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ostravě 7.9.2012 14.9.2012 20.9.2012 1
B 3114/SL 20 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 1.7.2012 14.9.2012 20.9.2012 1
B 3114/SL 19 výroční zpráva r. 2011 s úz., zpr. aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 17.9.2012 18
B 3114/SL 18 výroční zpráva r. 2010 s úč.z.,§66a/9,zpr.aud Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 24.1.2012 17
B 3114/SL 17 výroční zpráva r. 2009 s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 15.8.2011 23
B 3114/SL 16 účetní závěrka r. 2008 - VZZ a Rozvaha Krajský soud v Ostravě 27.4.2011 3.5.2011 4
B 3114/SL 15 účetní závěrka r. 2008 - Příloha Krajský soud v Ostravě 24.1.2011 10.2.2011 18
B 3114/SL 14 notářský zápis NZ 873/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 18.12.2009 23.12.2009 23.12.2009 12
B 3114/SL 13 notářský zápis NZ 535/09 Roz.VH o zm. Stanov Krajský soud v Ostravě 7.8.2009 26.8.2009 28.8.2009 19
B 3114/SL 9 účetní závěrka r.2006 VZZ Krajský soud v Ostravě 6.1.2009 29.1.2009 1
B 3114/SL 8 účetní závěrka r.2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 6.1.2009 29.1.2009 1
B 3114/SL 7 účetní závěrka r.2006 příloha Krajský soud v Ostravě 23.3.2007 6.1.2009 29.1.2009 5
B 3114/SL 12 účetní závěrka r.2007 VZZ Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 6.1.2009 29.1.2009 2
B 3114/SL 11 účetní závěrka r.2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 6.1.2009 29.1.2009 2
B 3114/SL 10 účetní závěrka r.2007 příloha Krajský soud v Ostravě 10.3.2008 6.1.2009 29.1.2009 8
B 3114/SL 6 notářský zápis NZ 720/2008-Sml.o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 21.11.2008 21.11.2008 25.11.2008 6
B 3114/SL 5 notářský zápis Nz589/2008-Rozh.VH-schv.úč.záv Krajský soud v Ostravě 7.10.2008 5.11.2008 13.11.2008 14
B 3114/SL 4 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 19.9.2006 9.10.2006 17.10.2006 1
B 3114/SL 3 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 19.9.2006 9.10.2006 17.10.2006 1
B 3114/SL 2 podpisové vzory 7x Krajský soud v Ostravě 9.10.2006 17.10.2006 14
B 3114/SL 1 notářský zápis Nz 271/2006 vč. stanov+SS Krajský soud v Ostravě 19.9.2006 9.10.2006 17.10.2006 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AXA truck a.s.

IČO (identifikační číslo) 27780309
Jméno AXA truck a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 11.10.2006
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 1

Sídlo AXA truck a.s.

Živnosti a provozovny AXA truck a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2006

Živnost č. 2 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.2007
Zánik oprávnění 30.11.2015

Živnost č. 10 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.2007
Zánik oprávnění 30.11.2015

Živnost č. 11 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.2007
Zánik oprávnění 30.11.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AXA truck a.s.

Člen statutárního orgánu Pavlína Mičulková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AXA truck a.s.

IČO: 27780309
Firma: AXA truck a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.10.2006

Sídlo AXA truck a.s.

Sídlo: Na Náhonu 1123/20, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
tracking image