Firma AWT Čechofracht a.s. IČO 00001066


AWT Čechofracht a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AWT Čechofracht a.s. (00001066) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pernerova 676/51, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1991 a je stále aktivní. AWT Čechofracht a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o AWT Čechofracht a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AWT Čechofracht a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AWT Čechofracht a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AWT Čechofracht a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AWT Čechofracht a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 416
IČO (identifikační číslo osoby) 00001066
Jméno AWT Čechofracht a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1991
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 24.4.2014
U společnosti AWT Čechofracht a.s. došlo dle projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 1.7.2013 k odštěpení části jejího jmění sloučením s nástupnickou společeností AWT ROSCO a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 3314/38, PSČ 702 62, IČ: 474 73 070. 30.9.2013
Na nástupnickou společnost AWT Čechofracht a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ: 000 01 066 přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností, a to společnosti AWT BlueTrucks s.r.o. se sídlem Praha 10, K Hr ušovu 293/2, PSČ 102 03, IČ: 273 97 386 a společnosti AWT SPEDI-TRANS s.r.o. se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ: 250 95 269, kdy rozhodným dnem pro fúzi byl 1.1.2011. 30.6.2011
Mimořádná valná hromada společnosti Čechofracht a.s. přijala dne 21.3.2008 následující usnesení podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění, o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Čehchofracht a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 37/1284, PSČ 111 21, IČ 00001066, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 416 (dále jen Společnost) je společnost Hattisburg Enterprises Limited, se sídlem Pindarou, 12, Amaral 21, Flat/Office 501, P.C.1060, Nicosia, Cyprus (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář vlastní 100.717 ks nekótovaných kmenových akcií na majitele vydaných Společností v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedn é akcie 1.000 Kč představující 98,74% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti, a to konkrétně 1 ks hromadné listiny série B, č. 000001 nahrazující 96.346 ks akcií pořadových čísel: série A, číslo 005655-102000, 1 ks hromadné listiny série B. č. 000002 nahrazující 4.285 ks akcií pořadových čísel série A, č. 001014-005298, a dále 86 ks jednotlivých akcií následujících pořadových čísel: série A, č. 000213, 000250, 000356-000361, 000366-000367, 000411, 000428, 000430, 000449-000450, 000 461, 000470-000482, 000510, 000521-000523, 000581-000590,000598-000599, 000640, 000697-000699, 000771-000773, 000913-000917, 001001, 005328, 005332-005333, 005346-005348, 005444, 005523, 005534, 005500, 005539-005540, 005550, 005572-005575, 005581-005583, 005608, 005623, 005625-005627, 005645, 005650-005651. Hlavní akcionář se stal vlastníkem uvedených akcií dne 20.12.2007. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře ke dni, kdy doručil Společnosti svou žádost o svolání této valné hromady, tj. 11.2.2008, jakož i  ke dni konání této valné hromady, bylo osvědčeno prohlášením obchodníka s cennými papíry Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ: 60197226 o úschově akcií společnosti Čechofracht a.s. ze dne 21.3.2008 a čestným prohláš ením Hlavního akcionáře ze dne 21.3.2008. Z předložených dokumentů vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady, jakož i stále je ke dni konání této valné hromady, vlastníkem výše specifikovaných akcií. Hlavní akcio nář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavníh akcionáře. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti ostatním akcionářům peněžité protiplnění ve výši 10.382,- Kč (slovy: desettisíctřistaosmdesátdvě koruny české) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun česk ých). Navržená výše protiplnění je v souladu se zdůvodněním výše protiplnění Hlavním akcionářem a znaleckým posudkem č. 242/2008 vypracovaným znalcem Ing. Petrem Šímou, Fr. Křížka 18, Praha 7 dne 7.1.2008 za účelem stanovení přiměřenosti výše protiplněn í. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnácti) dnů, ode dne předání vykoupených akcií níže uvedenému zmocněnému zástupci Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlas tník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak Hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitele m určuje jinak. Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám prostřednictvím svého zmocněného zástupce - společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 tel.: 221 424146, který je rovněž Spole čností zmocněn k přebírání vykoupených akcií od akcionářů. V případě, kdy protiplnění bude v přepočtu vyšší než 15.000 EUR, musí být platba protiplnění v souladu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění provedena bezhotovostním převodem ve prospěch účtu oprávněné osoby, a bankovní spojení musí oprávněná osoba sdělit níže uvedeným způsobem. V ostatních případech bude protiplnění oprávněným osobám zasláno formou peněžní poukázky na adresu nejpozději při předávání akcií oprávněnou osobou nebo osobou k tako vému sdělení zmocněnou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, ledaže oprávněná osoba osobně, nebo zástupce oprávněné osoby na základě plné moci udělené k takovému účelu oprávněnou osobou a opatřené úředně ověřeným podpisem oprávn ěné osoby, nejpozději při předávání akcií písemně sdělí a potvrdí společnosti Patria Finance, a.s. bankovní spojení oprávněné osoby pro výplatu protiplnění. V případě, kdy bude adresa či bankovní spojení pro zaslání protiplnění sdělováno jindy než při pře dávání akcií, musí být takové sdělení opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jeho zástupce a bude-li se jednat o úkon dle plné moci, musí být doložen i její originál či ověřená fotokopie. V případě sdělení bankovního spojení uvedeným způsobe m, bude protiplnění uhrazeno oprávněným osobám bezhotovostním převodem. Pokud oprávněné osoby nesdělí bankovní spojení či adresu pro zaslání protiplnění poštovní poukázkou nejpozději 5 pracovních dnů před termínem pro výplatu protiplnění, bude protiplnění oprávněné osobě zasláno, nebude-li to v rozporu se zákonem č. 254/2004 Sb. v platném znění, peněžní poukázkou na posledně známou adresu sdělenou Společnosti či společnosti Patria Finance, a.s. 3.4.2008 - 27.6.2008
Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffahrt und internationale Spedition - něm. 15.4.2003 - 13.1.2005
Čechofracht, Aktiengesellschaft für Seeschifffart und internationale Spedition - něm. 20.6.2000 - 15.4.2003
Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes et d´expédition internationale-fr. 20.6.2000 - 13.1.2005
Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskomu transportu i meždunarodnoj ekspediciji - rusky 20.6.2000 - 13.1.2005
Údaje o zřízení: akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodní organizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byly schváleny stanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%. 10.12.1997
Údaje o zřízení: akciová společnost byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu FINOP, účelově zahraničně obchodní organizace, Praha ze dne 19.12.1990, s tím že byla schváleny stanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtů, upsáno 100% akcií, splaceno více než 30%. 1.1.1991 - 10.12.1997
Čechofracht, Aktiengesellschaft fuer Seeschiffart und internationale Spedition - něm. 1.1.1991 - 20.6.2000
Čechofracht, societé anonyme de transports maritimes et d expedition internationale - fr. 1.1.1991 - 20.6.2000
Čechofracht, akcionnernoe obščestvo po morskom transportu i meždunarodnoj ekspediciji - rusky 1.1.1991 - 20.6.2000
Čechofracht, Shipping and International Forwarding Joint Stock Co. - angl. 1.1.1991 - 13.1.2005

Aktuální kontaktní údaje AWT Čechofracht a.s.

Kapitál AWT Čechofracht a.s.

zakladni jmění 91 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.9.2013
zakladni jmění 102 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.11.1992 - 30.9.2013
zakladni jmění 102 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1991 - 19.11.1992

Akcie AWT Čechofracht a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 900 Kč 102 000 24.4.2014
Akcie na majitele 900 Kč 102 000 30.9.2013 - 24.4.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 102 000 23.8.1995 - 30.9.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 350 20.4.1994 - 23.8.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 350 20.4.1994 - 23.8.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 38 500 20.4.1994 - 23.8.1995
Akcie na majitele 100 000 Kč 165 20.4.1994 - 23.8.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 850 20.4.1994 - 23.8.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 38 500 19.11.1992 - 20.4.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 350 19.11.1992 - 20.4.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 350 19.11.1992 - 20.4.1994
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 165 19.11.1992 - 20.4.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 850 19.11.1992 - 20.4.1994
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 1.1.1991 - 19.11.1992
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 200 1.1.1991 - 19.11.1992
Akcie na majitele 100 000 Kč 200 1.1.1991 - 19.11.1992

Sídlo AWT Čechofracht a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pernerova 676/51 , Praha 186 00 28.8.2014
Adresa Vladislavova 1390/17 , Praha 110 00 1.7.2011 - 28.8.2014
Adresa Opletalova 1284/37 , Praha 110 00 2.3.2005 - 1.7.2011
Adresa Na příkopě 850/8 , Praha 110 00 15.4.2003 - 2.3.2005
Adresa Na příkopě 850/8 , Praha 110 00 28.8.2002 - 15.4.2003
Adresa Na příkopě 850/8 , Praha 110 00 1.1.1991 - 28.8.2002

Předmět podnikání AWT Čechofracht a.s.

Platnost údajů od - do
přeprava a uschovávání zbraní 20.12.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.8.2010
směnárenská činnost 28.8.2002 - 1.9.2005
zprostředkování služeb 28.8.2002 - 27.8.2010
v dopravě 28.8.2002 - 27.8.2010
v námořní dopravě 28.8.2002 - 27.8.2010
zprostředkování obchodu 28.8.2002 - 27.8.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 28.8.2002 - 27.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 28.8.2002 - 27.8.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 28.8.2002 - 27.8.2010
realitní činnost: 28.8.2002 - 27.8.2010
nákup a prodej nemovitostí 28.8.2002 - 27.8.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz) 28.8.2002 - 27.8.2010
technické činnosti v dopravě - provozování parkovišť 28.8.2002 - 27.8.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 7.8.2002 - 1.9.2005
zastupování v celním řízení 7.8.2002 - 27.8.2010
balící činnost 7.8.2002 - 27.8.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 7.8.2002 - 27.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.8.2002 - 27.8.2010
pronájem železničních vagónů 14.12.1999 - 28.8.2002
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování dalších služeb mimo zákldních (úklid, ostraha, recepční služba) 10.12.1997 - 10.12.1997
instalace a opravy elektronických zařízení 10.12.1997 - 7.8.2002
provozování nestátního zdravotnického zařízení - druh a rozsah poskytované péče - praktické lékařství 10.12.1997 - 7.8.2002
poskytování software 10.12.1997 - 28.8.2002
poradenská činnost v oblasti informačních technologií 10.12.1997 - 28.8.2002
poskytování servisu a technologických služeb v oblasti informačních a technologií 10.12.1997 - 28.8.2002
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (úklid, ostraha, recepční služba) 10.12.1997 - 28.8.2002
kopírovací práce 10.12.1997 - 27.8.2010
zasilatelství 10.12.1997 - 27.8.2010
mezinárodní zasilatelství 20.4.1994 - 10.12.1997
vnitrostátní zasilatelství 20.4.1994 - 10.12.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.4.1994 - 7.8.2002
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní) 20.4.1994 - 7.8.2002
zprostředkování v obchodě 20.4.1994 - 28.8.2002
zprostředkování námořní dopravy 20.4.1994 - 28.8.2002
provozování skladů 20.4.1994 - 28.8.2002
zprostředkování dopravy 20.4.1994 - 28.8.2002
provádění celně deklaračních služeb 17.8.1992 - 20.4.1994
provozování mezinárodní silniční dopravy osob pro cizí i vlastní potřebu 17.8.1992 - 20.4.1994
mezinárodní přeprava věcí v silniční dopravě 12.2.1991 - 20.4.1994
provozování námořní plavby vlastními i cizími plavidly 1.1.1991 - 20.4.1994
vývoz a dovoz námořních lodí, výstroje a zařízení 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování služeb v zahraničí a zahraničním osobám na území ČSFR formou: zajišťování lodního prostoru, zprostředkování nájmu lodí a lodního prostoru 1.1.1991 - 20.4.1994
obstarávání přepravy věcí /zásilek/ všemi druhy dopravních prostředků a činností s tím souvisejících, zejména zasílání věcí a provádění kurýrní služby, jestliže místo odeslání nebo místo určení nebo obě tato místa jsou mimo území ČSFR 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování služeb zahraničním námořním rejdařstvím, dopravním společnostem a zasílatelům na základě smluv o obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkování 1.1.1991 - 20.4.1994
vývoz a dovoz věcí, s vyjímkou věcí stanovených v nařízení vlády ČSFR č. 256/1990 Sb., kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti, uskutečňovaný pro čs. osoby na základě smluv uvedených v bodě 7 rozsahu tohoto povolení 1.1.1991 - 20.4.1994
zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet těchto osob v oblasti vývozu a dovozu věcí uvedených v bodu 6 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR formou a)provozování konsignačních skladů b)zprostředkovatelské činnosti na základě smluv o obstarání záležitostí jménem organizace na účet zahraničních osob v oblasti dovozu a vývozu věcí uvedených v bodu 6 1.1.1991 - 20.4.1994
poskytování dalších služeb zahraničním osobám na území ČSFR a poskytování služeb v zahraničí a přijímání služeb od zahraničních osob nezbytných k výkonu zahraničně obchodní činnosti jak vyplývá z rozhodnutí FMZO ze dne 29.12.1990 č.j. 13/895/133/90. 1.1.1991 - 20.4.1994
najímání a obstarávání nájmu lodí a lodního prostoru 1.1.1991 - 20.4.1994
nákup námořních lodí, výstroje a zařízení a jejich prodej 1.1.1991 - 20.4.1994

vedení firmy AWT Čechofracht a.s.

Statutární orgán AWT Čechofracht a.s.

Platnost údajů od - do
K zastupování společnosti jsou oprávněni: (a)předseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva, (b)místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva (c)jeden člen představenstva, jenž byl k tomu představenstvem pověřen, nebo (d)zástupci na základě písemné plné moci udělené za společnost, přičemž rozsah plné moci v ní musí být přesně stanoven. 24.4.2014
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místop ředseda, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 27.8.2010 - 24.4.2014
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místop ředseda. 29.4.2010 - 27.8.2010
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva společně, přičemž alespoň jeden z nich musí být předseda nebo místop ředseda. 13.1.2005 - 29.4.2010
Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování za Společnost se dějě tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis - všichni členové představenstva, nebo - předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, - společně dva členové představenstva na základě zmocnění představenstva Jménem společnosti je dále oprávněn jednat a podepisovat každý prokurista samostatně. 7.8.2002 - 13.1.2005
Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Za společnost podepisují jménem představenstva společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. 5.5.1998 - 7.8.2002
Zastupování a podepisování: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo společnosti, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. 10.12.1997 - 5.5.1998
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán kolektivně, dva členové představenstva nebo jednot- livý člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně nebo vnitřním předpisem zmocněn, prokurista se samo- statnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne- bo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj pod- pis všichni členové představenstva nebo dva členové předsta- venstva nebo člen představenstva, pokud k tomu byl předsta- venstvem písemně zmocněn nebo prokurista se samostatnou pro- kurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 23.8.1995 - 10.12.1997
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeho náměstek, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 12.2.1991 - 23.8.1995
Společnost navenek zastupuje představenstvo, generální ředitel nebo jeho náměstek. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo generální ředitel nebo jeho náměstek. 1.1.1991 - 12.2.1991
předseda představenstva Maciej Lucjan Walczyk 10.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Vznik funkce 30.5.2018
Adresa: Dywizjonu 303 149a/84 , Varšava Polská republika
člen představenstva Ľuboš Bôrik 10.7.2018
Vznik členství 22.5.2018
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
člen představenstva ing. Stanislav Mach 1.1.1991 - 12.2.1991
Adresa: Třeboradická 735 , 182 00 Praha 8 Česká republika
člen představenstva ing. Jiří Samek 1.1.1991 - 12.2.1991
Adresa: U Děkanky 1648/12 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Radomír Bocksteffel 1.1.1991 - 12.2.1991
Adresa: Korunní 483/89 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Bohuslav Drahotský 1.1.1991 - 12.2.1991
Adresa: Přechodní 1332 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Jana Schulzová 1.1.1991 - 12.2.1991
Adresa: Vinohradská 2279/164 , Praha 130 00
místopředseda a nám.gen.řed. ing. Jiří Samek 12.2.1991 - 17.8.1992
Adresa: U Děkanky 1648/12 , Praha 140 00
náměstek gen.řed. ing. Radomír Bockstefel 12.2.1991 - 17.8.1992
Adresa: Korunní 483/89 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Nilan Masák 1.1.1991 - 19.11.1992
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
člen představenstva ing.kpt. Vladimír Podlena 1.1.1991 - 19.11.1992
Adresa: Lojovická 652/13 , Praha 142 00
předseda a gen.řed. ing. Stanislav Mach 12.2.1991 - 19.11.1992
Adresa: Třeboradická 755/9 , Praha 182 00
náměstek gen.řed. ing. Bohuslav Drahotský 12.2.1991 - 19.11.1992
Adresa: Přechodní 1332 , 140 00 Praha 4 Česká republika
náměstek gen.řed. ing. Jana Schulzová 12.2.1991 - 19.11.1992
Adresa: Vinohradská 2279/164 , Praha 130 00
místopředseda a nám.gen.řed. ing. Radomír Bockstefel 17.8.1992 - 19.11.1992
Adresa: Korunní 483/89 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Milan Masák 19.11.1992 - 20.4.1994
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
člen představenstva ing.kpt. Vladimír Podlena 19.11.1992 - 20.4.1994
Adresa: Lojovická 652/13 , Praha 142 00
předseda ing. Stanislav Mach 19.11.1992 - 15.2.1995
Adresa: Třeboradická 755/9 , Praha 182 00
člen představenstva ing. Jiří Valenta CSc. 19.11.1992 - 15.2.1995
Adresa: Jilmová 2685/10 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Vlastimil Buřič 20.4.1994 - 15.2.1995
Adresa: Hrdličkova 2204/9 , Praha 148 00
místopředseda a nám.gen.řed. ing. Radomír Bockstefel 19.11.1992 - 23.8.1995
Adresa: Korunní 483/89 , Praha 130 00
náměstek gen.řed. ing. Jana Schulzová 19.11.1992 - 23.8.1995
Adresa: Vinohradská 2279/164 , Praha 130 00
člen představenstva ing.kpt. Pavel Trnka CSc. 20.4.1994 - 23.8.1995
Adresa: Vavřenova 1168/4 , Praha 142 00
člen představenstva ing. František Šorf 20.4.1994 - 23.8.1995
Adresa: Bratří Venclíků 1071/4 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Mach 15.2.1995 - 23.8.1995
Adresa: Klapálkova 2241/7 , Praha 149 00
člen představenstva ing. Vladimír Budínský 15.2.1995 - 24.11.1995
Adresa: Cítolibská 2625 , Louny 440 01
člen představenstva ing. Petr Hůla 20.4.1994 - 5.6.1996
Adresa: 588 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
člen představenstva ing. Pavel Šimon 20.4.1994 - 29.11.1996
Adresa: Hošťálkova 1159/83 , Praha 169 00
člen představenstva ing. Ladislav Patlich 15.2.1995 - 29.11.1996
Adresa: Švédská 2501 , Kladno 272 01
předseda předst. a gen. řed. Ing. Stanislav Mach 23.8.1995 - 29.11.1996
Adresa: Klapálkova 2241/7 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing.kpt. Pavel Trnka CSc. 23.8.1995 - 29.11.1996
Adresa: Vavřenova 1168/4 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Jan Princ CSc. 23.8.1995 - 29.11.1996
Adresa: Křivoklátská 345 , Unhošť 273 51
člen představenstva ing. Miroslav Stehlík 24.11.1995 - 29.11.1996
Adresa: Na Fialce 1565 , 251 01 Říčany Česká republika
člen představenstva Dr. Petr Hůla 5.6.1996 - 29.11.1996
Adresa: 588 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
předseda představenstva Ing. Stanislav Mach 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Klapálkova 2241/7 , Praha 149 00
místopředseda předtavenstva Ing. Vladislava Hadravová 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Pelhřimovská 309 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Antonín Eisenreich 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Mladenovova 3234/9 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Milan Pantůček 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Žinkovská 1852/2 , Praha 100 00
člen předtavenstva Ing. Pavel Šimon 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Rašínovo nábřeží 1696/66 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Vyhňák 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Plevenská 3110/7 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Jaromír Janiczek 10.12.1997 - 10.12.1997
Adresa: ul. Míru 12 , 739 61 Třínec Česká republika
člen představenstva Ing. Jaromír Janiczek 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Míru 12 , Třinec 739 61
člen představenstva MUDr. Bronislav Bečka 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Žíšovská 1627 , Praha 190 16
předseda představenstva Mgr. Lešek Wronka 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Komenského 390 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Ing. Milouš Kvaček 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Francouzská 554/15 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Vladimír Čapek 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Na nivách 914/29 , Praha 141 00
člen představenstva Petr Hocek 17.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Žlebská 1619 , Praha 190 16
předseda představenstva Ing. Radovan Meiner 5.5.1998 - 22.12.1999
Adresa: Klapálkova 2242/9 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Malec 5.5.1998 - 22.12.1999
Adresa: Manželů Dostálových 1304 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Petr Koltok 5.5.1998 - 22.12.1999
Adresa: Osvobození 825 , Orlová 735 14
předseda představenstva PhDr. Ĺubomír Focko 22.12.1999 - 7.8.2002
Zánik funkce 19.4.2001
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Jana Schulzová 22.12.1999 - 7.8.2002
Zánik funkce 19.4.2001
Adresa: Vinohradská 2279/164 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Koltok 22.12.1999 - 7.8.2002
Zánik funkce 19.4.2001
Adresa: 260 , Hradišťko-Rajchardov Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Babiš 28.8.2002 - 23.9.2002
Vznik funkce 29.10.2001
Zánik funkce 25.6.2002
Adresa: 1571 , 738 02 Stará Riviéra Česká republika
člen představenstva Ing. Vladislav Hofman 7.8.2002 - 15.4.2003
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 7.10.2002
Adresa: Na Drážce 1568 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Jiří Babiš 23.9.2002 - 15.4.2003
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: 1571 , 738 02 Stará Riviéra Česká republika
předseda představenstva Mgr. Lešek Wronka 7.8.2002 - 10.11.2004
Zánik členství 25.6.2004
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Komenského 390 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Jiří Babiš 15.4.2003 - 10.11.2004
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: Stará Riviera 1571 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Ing. Jan Sikora 10.11.2004 - 22.2.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 12.10.2004
Vznik funkce 25.6.2004
Zánik funkce 12.10.2004
Adresa: Karpatská 960/42 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Perný 7.8.2002 - 21.4.2005
Zánik členství 22.11.2004
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 22.11.2004
Adresa: Kobyliská 452/35 , Praha 184 00
člen představenstva Ing. Jiří Babiš 10.11.2004 - 21.4.2005
Zánik členství 22.11.2004
Vznik funkce 25.6.2002
Adresa: Stará Riviera 1571 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Radek Fiala 10.11.2004 - 21.4.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 22.11.2004
Adresa: Na výsluní 427 , Jičín 506 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Sláma 22.2.2005 - 21.4.2005
Vznik členství 12.10.2004
Zánik členství 22.11.2004
Vznik funkce 12.10.2004
Zánik funkce 22.11.2004
Adresa: Úzká 1375/9 , Havířov 735 64
předseda představenstva Ing. Vladimír Sláma 21.4.2005 - 29.4.2005
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 3.3.2005
Vznik funkce 22.11.2004
Adresa: Úzká 1375/9 , Havířov 735 64
člen Ing. Čestmír Kubečka 1.9.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 24.6.2005
Adresa: Holasická 1100/53 , Opava 747 05
předseda Ing. Čestmír Kubečka 27.9.2005 - 27.9.2005
Vznik členství 24.6.2005
Vznik funkce 9.8.2005
Adresa: Holasická 1100/53 , Opava 747 05
místopředseda představenstva Ing. Radim Procházka 21.4.2005 - 18.1.2006
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 31.12.2005
Vznik funkce 22.11.2004
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: K Marjánce 11 , Vysoký Újezd 267 16
člen představenstva Ing. Jaroslava Paskerová 21.4.2005 - 18.1.2006
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Na žertvách 1221/16 , Praha 180 00
člen představenstva Radek Holub 21.4.2005 - 18.1.2006
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Vikova 471 , Slaný 274 01
předseda Ing. Čestmír Kubečka 27.9.2005 - 21.8.2007
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 9.8.2005
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Holasická 1100/53 , Opava 747 05
člen představenstva Ing. Václav Fuchs 18.1.2006 - 21.8.2007
Vznik členství 1.1.2006
Adresa: Klíšská 995/133 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Radek Holub 1.6.2006 - 21.8.2007
Vznik členství 8.2.2006
Adresa: Vikova 471 , Slaný 274 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Fuchs 21.8.2007 - 21.8.2007
Vznik členství 1.1.2006
Vznik funkce 24.6.2007
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Klíšská 995/133 , Ústí nad Labem 400 01
člen ing. Miroslav Chytil 29.4.2005 - 18.10.2007
Vznik členství 24.2.2005
Adresa: Boční 439 , Velký Týnec 783 72
člen představenstva Ing. Miroslav Havlíček 18.1.2006 - 18.10.2007
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 31.8.2007
Adresa: Kodaňská 646/24 , Praha 101 00
předseda představenstva Ing. Václav Fuchs 21.8.2007 - 18.10.2007
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 5.9.2007
Vznik funkce 1.7.2007
Zánik funkce 5.9.2007
Adresa: Klíšská 995/133 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva Ing. Radim Ječný 18.10.2007 - 4.9.2008
Vznik členství 5.9.2007
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Krškova 789/3 , Praha 152 00
místopředseda představenstva Radek Holub 21.8.2007 - 15.7.2009
Vznik členství 8.2.2006
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 1.7.2007
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: Vikova 471 , Slaný 274 01
člen představenstva Jana Švajná 18.10.2007 - 12.1.2010
Vznik členství 5.9.2007
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
předseda představenstva Ing. Miroslav Chytil 18.10.2007 - 4.3.2010
Vznik členství 24.2.2005
Vznik funkce 5.9.2007
Adresa: Boční 439 , Velký Týnec 783 72
místopředseda představenstva Jana Švajná 12.1.2010 - 4.3.2010
Vznik členství 5.9.2007
Vznik funkce 9.9.2009
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Jana Švajná 4.3.2010 - 12.4.2010
Vznik členství 5.9.2007
Zánik členství 4.3.2010
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Ing. Miroslav Chytil 4.3.2010 - 12.4.2010
Vznik členství 24.2.2005
Zánik členství 4.3.2010
Adresa: Boční 439 , Velký Týnec 783 72
předseda představenstva Attila István Boros 4.3.2010 - 27.8.2010
Vznik členství 17.12.2009
Vznik funkce 12.1.2010
Adresa: Sadová 1614/13 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Radim Procházka 15.7.2009 - 25.10.2010
Vznik členství 14.7.2009
Zánik členství 2.8.2010
Adresa: K Marjánce 11 , Vysoký Újezd 267 16
člen představenstva Andrew Simon Brookie 4.3.2010 - 25.10.2010
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 6.9.2010
Adresa: Pařížská 127/20 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. David Kostelník 12.4.2010 - 25.10.2010
Vznik členství 4.3.2010
Zánik členství 2.8.2010
Adresa: Lesní 1221 , Příbor 742 58
člen představenstva Ing. Jana Vládková 12.4.2010 - 25.10.2010
Zánik členství 2.8.2010
Vznik funkce 4.3.2010
Zánik funkce 2.8.2010
Adresa: Lejskova 656/16 , Ostrava 717 00
předseda představenstva Attila István Boros 27.8.2010 - 25.10.2010
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 16.9.2010
Vznik funkce 12.1.2010
Zánik funkce 16.9.2010
Adresa: Avenue Moliére 176 , 1050 Brusel Belgické království
člen představenstva Klára Gombos 25.10.2010 - 31.1.2011
Vznik členství 2.8.2010
Zánik členství 9.12.2010
Adresa: Maďarská republika
Eger, Hell Miksa, 1/B 3.9. 3300
místopředseda představenstva JUDr. Martin Cetl 4.3.2010 - 17.10.2011
Vznik členství 17.12.2009
Vznik funkce 12.1.2010
Zánik funkce 19.9.2011
Adresa: Solniční 239/11 , Brno 602 00
předseda představenstva Martin Frývaldský-Betinský 25.10.2010 - 17.10.2011
Vznik členství 16.9.2010
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 11.10.2010
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Lamačova 633/4 , Praha 152 00
člen představenstva David Prchal 31.1.2011 - 17.10.2011
Vznik členství 21.10.2010
Adresa: Nad Pivovarem 3011 , Mělník 276 01
místopředseda představenstva Luboš Kučera 17.10.2011 - 10.9.2012
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 21.6.2012
Vznik funkce 19.9.2011
Zánik funkce 21.6.2012
Adresa: Chomutovská 2234/14 , Most 434 01
člen představenstva Jana Švajná 25.10.2010 - 22.2.2013
Vznik členství 2.8.2010
Zánik členství 13.11.2012
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
člen představenstva Viktor Bystrian 31.1.2011 - 22.2.2013
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 13.11.2012
Adresa: 192 , 7221 Nacina Ves Slovenská republika
předseda představenstva JUDr. Martin Cetl 17.10.2011 - 22.2.2013
Vznik členství 17.12.2009
Zánik členství 2.10.2012
Vznik funkce 19.9.2011
Zánik funkce 2.10.2012
Adresa: Solniční 239/11 , Brno 602 00
člen představenstva Václav Andrýsek 17.10.2011 - 22.2.2013
Vznik členství 15.9.2011
Adresa: Trávník 1629/2 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Edin Sose 10.9.2012 - 22.2.2013
Vznik členství 21.6.2012
Zánik členství 24.1.2013
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 24.1.2013
Adresa: Chodská 1419/14 , Praha 120 00
člen představenstva David Prchal 17.10.2011 - 18.6.2013
Vznik členství 21.10.2010
Zánik členství 15.5.2013
Adresa: Pražská 2615 , Mělník 276 01
předseda představenstva Jana Švajná 22.2.2013 - 30.10.2013
Vznik členství 24.1.2013
Zánik členství 17.9.2013
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 17.9.2013
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
místopředseda Václav Andrýsek 22.2.2013 - 30.10.2013
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 30.8.2013
Vznik funkce 28.1.2013
Zánik funkce 30.8.2013
Adresa: Dvořákova 3241/1 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Tomáš Toperczer 30.10.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 14.5.2014
Vznik funkce 19.9.2013
Zánik funkce 14.5.2014
Adresa: Na dolinách 687/27 , Praha 147 00
člen představenstva Ľuboš Bôrik 18.6.2013 - 2.3.2015
Vznik členství 15.5.2013
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
předseda představenstva Jarmila Műllerová 30.10.2013 - 2.3.2015
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 22.1.2015
Vznik funkce 19.9.2013
Zánik funkce 22.1.2015
Adresa: Jabloňová 2883/106 , Praha 106 00
člen představenstva Jiří Babiš 2.3.2015 - 24.6.2015
Vznik členství 22.1.2015
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Stará Riviera 1571 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Petr Leidl 2.3.2015 - 24.6.2015
Vznik členství 22.1.2015
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Tylova 734 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Pavel Vopařil 24.6.2015 - 28.4.2018
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Skloněná 921/7 , Praha 190 00
člen představenstva Jiří Babiš 9.7.2015 - 28.4.2018
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Čelakovského 2408 , Frýdek-Místek 738 01
předseda představenstva Ľuboš Bôrik 2.3.2015 - 10.7.2018
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 14.5.2018
Vznik funkce 26.1.2015
Zánik funkce 14.5.2018
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
člen představenstva Arkadiusz Olewnik 28.4.2018 - 10.7.2018
Vznik členství 28.2.2018
Zánik členství 20.4.2018
Adresa: Literacka 19c/33 , Varšava Polská republika
člen představenstva Agnieszka Dorota Zdanowska 10.7.2018 - 6.9.2018
Vznik členství 20.4.2018
Zánik členství 16.7.2018
Adresa: Jagiellońska 22 F , Legionowo Polská republika

Dozorčí rada AWT Čechofracht a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Katarzyna Tatiana Szostak-Tebbens 28.5.2019
Vznik členství 15.1.2019
Vznik funkce 7.3.2019
Adresa: Zegiestowska 19 , Varšava Polská republika
místopředseda dozorčí rady Malgorzata Maria Domurat 28.5.2019
Vznik členství 27.11.2017
Vznik funkce 7.3.2019
Adresa: Rozek 21 , Varšava Polská republika
Jméno ing. Vilém Pecháček 19.11.1992 - 20.4.1994
Adresa: Jurečkova 2561/39 , Opava 746 01
Jméno Jan Chleboun 19.11.1992 - 20.4.1994
Adresa: Sídliště u nádraží 1493/C , 250 01 Brandýs n/Labem - St. Boleslav Česká republika
Jméno ing. Jan Mikyna 19.11.1992 - 20.4.1994
Adresa: Tunelářů 294 , Praha 156 00
Jméno ing. Ján Schwarz 19.11.1992 - 20.4.1994
Adresa: Žižkova 10/17 , Žiar nad Hronom Česká republika
Jméno ing. Vladimír Nezpěvák 19.11.1992 - 15.2.1995
Adresa: Křivá 11/2620 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Jméno ing. Stanislav Purger 20.4.1994 - 23.8.1995
Adresa: Žeranovice 88 , Kroměříž Česká republika
Jméno ing. Josef Horák 20.4.1994 - 23.8.1995
Adresa: Bránická 293 , Praha 4 Česká republika
Jméno Miloš Vokoun 20.4.1994 - 23.8.1995
Adresa: Vajdova 1042/12 , Praha 102 00
Jméno ing. Miroslav Houška 19.11.1992 - 29.11.1996
Adresa: Velehradská 1910/6 , Praha 130 00
Jméno Dr. Oldřich Vacek 19.11.1992 - 29.11.1996
Adresa: Slezská 2310/115 , Praha 130 00
Jméno ing. Tomáš Dušek 20.4.1994 - 29.11.1996
Adresa: Karafiátová 2970/36 , Praha 106 00
Jméno Vlastimil Liehne 20.4.1994 - 29.11.1996
Adresa: Pod Vodojemem 788 , Horažďovice 341 01
Jméno Ivan Fialka 15.2.1995 - 29.11.1996
Adresa: Travná 1297 , Praha 198 00
Jméno ing. Martin Šulc 15.2.1995 - 29.11.1996
Adresa: Na kopečku 1281/3 , Praha 180 00
Jméno Ivan Fialka 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Travná 1297 , Praha 198 00
Jméno Dr. Oldřich Vacek 29.11.1996 - 10.12.1997
Adresa: Slezská 2310/115 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Nádvorník 10.12.1997 - 10.12.1997
Adresa: Návší 272 , 739 92 Frýdek-Místek Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Soukup 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: V bytovkách 783/24 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady JUDr. Milena Nováková 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: 382 18 Rožmberk nad Vltavou Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Nádvorník 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Návsí 272 , 739 92 Frýdek-Místek Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Karel Dvořák 10.12.1997 - 5.5.1998
Adresa: Bratislavská 2050 , Varnsdorf 407 47
člen dozorčí rady JUDr. Petr Hůla 10.12.1997 - 6.1.1999
Adresa: Lhotecká 939 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
místopředseda dozorčí rady PhDr. Lubomír Focko 5.5.1998 - 22.12.1999
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
člen JUDr. Jan Ježdík 6.1.1999 - 20.6.2000
Adresa: Sametová 718 , Liberc VI Česká republika
člen Ing. Jiří Chládek 6.1.1999 - 20.6.2000
Adresa: Tesaříkova 1023/7 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Mgr. Lešek Wronka 5.5.1998 - 7.8.2002
Zánik funkce 20.4.2001
Adresa: Komenského 390 , Třinec 739 61
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Teryngel 5.5.1998 - 7.8.2002
Zánik funkce 20.4.2001
Adresa: U plynárny 389/71 , Praha 140 00
člen JUDr. Jan Ježdík 20.6.2000 - 7.8.2002
Zánik funkce 20.4.2001
Adresa: Sametová 718/12 , Liberec 460 06
Jméno Vlastimil Liehne 29.11.1996 - 28.8.2002
Zánik funkce 1.10.2001
Adresa: Pod Vodojemem 788 , Horažďovice 341 01
člen Ing. Radomil Rozum 20.6.2000 - 28.8.2002
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
člen dozorčí rady PhDr. Ĺubomír Focko 7.8.2002 - 28.8.2002
Vznik funkce 7.5.2001
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
člen Ing. Jana Schulzová 7.8.2002 - 28.8.2002
Vznik funkce 20.4.2001
Adresa: Plavínová 2795/10 , Praha 130 00
člen Ing. Jaroslav Hubáček 7.8.2002 - 23.9.2002
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 24.6.2002
Adresa: Ke Škole 332 , Loučeň 289 37
člen Ing. Petr Karas CSc. 7.8.2002 - 23.9.2002
Vznik funkce 20.4.2001
Zánik funkce 24.6.2002
Adresa: Trhanovské náměstí 1018/11 , Praha 102 00
člen Ing. Radomil Rozum 28.8.2002 - 23.9.2002
Vznik funkce 4.4.2000
Zánik funkce 24.6.2002
Adresa: K Botiči 1457/9 , Praha 101 00
předseda dozorčí rady PhDr. Ĺubomír Focko 28.8.2002 - 23.9.2002
Vznik funkce 16.5.2001
Zánik funkce 24.6.2002
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Jana Schulzová 28.8.2002 - 23.9.2002
Vznik funkce 16.5.2001
Zánik funkce 24.6.2002
Adresa: Plavínová 2795/10 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jan Ježdík 23.9.2002 - 5.11.2003
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 27.6.2003
Vznik funkce 8.7.2002
Zánik funkce 27.6.2003
Adresa: Hálkova 1368/7 , Liberec 460 01
člen Milena Šťastná 28.8.2002 - 14.5.2004
Vznik funkce 1.10.2001
Adresa: Příčná 668/3 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady PhDr. Ĺubomír Focko 23.9.2002 - 13.8.2004
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 6.5.2004
Vznik funkce 8.7.2002
Zánik funkce 6.5.2004
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
člen ing. Gabriela Sedláková 5.11.2003 - 13.8.2004
Vznik členství 27.6.2003
Adresa: Bagarova 16 , 841 01 Bratislava Slovenská republika
místopředseda Milena Šťastná 14.5.2004 - 13.8.2004
Vznik členství 1.10.2001
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Příčná 668/3 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady ing. Gabriela Sedláková 13.8.2004 - 10.11.2004
Vznik členství 27.6.2003
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 25.6.2004
Adresa: Bagarova 16 , 841 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Sláma 10.11.2004 - 8.1.2005
Vznik členství 25.6.2004
Vznik funkce 16.7.2004
Adresa: Úzká 1375/9 , Havířov 735 64
místopředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Sláma 8.1.2005 - 22.2.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 12.10.2004
Vznik funkce 16.7.2004
Zánik funkce 12.10.2004
Adresa: Úzká 1375/9 , Havířov 735 64
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Stoszek 13.8.2004 - 21.4.2005
Vznik členství 7.5.2004
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 22.11.2004
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stoszek 21.4.2005 - 29.4.2005
Vznik členství 7.5.2004
Zánik členství 3.3.2005
Adresa: Lyskova 545 , Krmelín 739 24
člen ing. Vladimír Sláma 29.4.2005 - 1.9.2005
Vznik členství 3.3.2005
Zánik členství 24.6.2005
Adresa: Úzká 1375/9 , Havířov 735 64
člen Ing. Vladimír Sláma 1.9.2005 - 18.1.2006
Vznik členství 24.6.2005
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Úzká 1375/9 , Havířov 735 64
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Nosál 21.4.2005 - 1.6.2006
Vznik členství 22.11.2004
Zánik členství 17.3.2006
Vznik funkce 22.11.2004
Zánik funkce 17.3.2006
Adresa: K lesu 895/48 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Milena Šťastná 13.8.2004 - 11.7.2007
Vznik členství 1.10.2001
Zánik členství 1.11.2006
Adresa: Příčná 668/3 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. René Holeček 18.1.2006 - 15.11.2007
Vznik členství 13.12.2005
Adresa: Mánesova 475 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing Jiří Černý 11.7.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 30.6.2006
Zánik členství 18.5.2010
Adresa: Pod Lesem 128/14 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Mgr.Ing. Petr Lhotský 18.10.2007 - 27.8.2010
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 18.5.2010
Adresa: V předpolí 1973/12 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Martin Frývaldský-Betinský 27.8.2010 - 25.10.2010
Vznik členství 18.5.2010
Zánik členství 16.9.2010
Adresa: Lamačova 633/4 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Libor Buchtela 11.7.2007 - 2.6.2011
Vznik členství 1.11.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Vít. Nezvala 750 , Kladno 272 04
předseda dozorčí rady Ing. René Holeček 18.10.2007 - 2.6.2011
Vznik členství 13.12.2005
Zánik členství 13.3.2011
Vznik funkce 30.6.2006
Zánik funkce 13.3.2011
Adresa: Mánesova 475 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Antonín Wzatek 18.10.2007 - 2.6.2011
Vznik členství 20.8.2007
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Petra Cibulková 27.8.2010 - 2.6.2011
Vznik členství 18.5.2010
Adresa: Čtvrtě 319/6 , Brno 634 00
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Wzatek 2.6.2011 - 17.10.2011
Vznik členství 20.8.2007
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 27.4.2011
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Nový 17.10.2011 - 20.12.2011
Vznik členství 15.9.2011
Adresa: Sokolská třída 1536/36 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Blanka Bittnerová 18.10.2007 - 22.2.2013
Zánik členství 13.11.2012
Vznik funkce 1.10.2007
Zánik funkce 13.11.2012
Adresa: Milánská 451 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ľuboš Bôrik 22.2.2013 - 22.2.2013
Vznik členství 13.11.2012
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Ľuboš Bôrik 22.2.2013 - 18.6.2013
Vznik členství 13.11.2012
Zánik členství 15.5.2013
Adresa: Mánesova 1924 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Jarmila Műllerová 18.6.2013 - 30.10.2013
Vznik členství 15.5.2013
Zánik členství 17.9.2013
Adresa: Jabloňová 2883/106 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Nový 20.12.2011 - 24.4.2014
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 6.12.2013
Vznik funkce 31.10.2011
Zánik funkce 6.12.2013
Adresa: Sokolská třída 1536/36 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Petra Cibulková 2.6.2011 - 18.12.2014
Vznik členství 18.5.2010
Vznik funkce 27.4.2011
Adresa: Čtvrtě 319/6 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Jana Švajná 30.10.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 17.9.2013
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
předseda Petra Cibulková 18.12.2014 - 12.6.2015
Vznik členství 18.5.2010
Zánik členství 13.5.2015
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 13.5.2015
Adresa: Čtvrtě 319/6 , Brno 634 00
místopředseda Jana Švajná 18.12.2014 - 24.6.2015
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 11.6.2014
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Volmanova 1759 , Čelákovice 250 88
člen dozorčí rady Antonius Alex Steenweg 2.2.2016 - 17.5.2016
Vznik členství 23.11.2015
Zánik členství 5.4.2016
Zánik funkce 5.4.2016
Adresa: Sagenriet 5, Apt. 2.2 , Lachen Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Iwona Skurzewska 24.6.2015 - 17.3.2018
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 16.1.2018
Zánik funkce 17.3.2018
Adresa: Aleksandria 9 , Aleksandria Polská republika
člen dozorčí rady Jacek Dziuba 17.5.2016 - 17.3.2018
Vznik členství 5.4.2016
Zánik členství 27.11.2017
Adresa: Załęże 104A , Klucze Polská republika
předseda dozorčí rady Petra Cibulková 12.6.2015 - 28.5.2019
Vznik členství 13.5.2015
Zánik členství 2.2.2019
Vznik funkce 25.5.2015
Zánik funkce 2.2.2019
Adresa: Čtvrtě 319/6 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Malgorzata Maria Domurat 17.3.2018 - 28.5.2019
Vznik členství 27.11.2017
Adresa: Rozek 21 , Varšava Polská republika

Prokura AWT Čechofracht a.s.

Platnost údajů od - do
samostatná prokura 18.2.2004
sam.prok. 7.8.2002
sam.prok. 6.1.1999
rodné číslo 670929/0280 10.12.1997
Jméno kol.prok.ing. Jaroslav Gallina 19.11.1992 - 20.4.1994
Adresa: Sinkulova 573/44 , Praha 140 00
Jméno kol.prok. Petr Pokorný 19.11.1992 - 23.8.1995
Adresa: Na vrstvách 36 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno kol.prok.ing. Jiří Vajdl 19.11.1992 - 23.8.1995
Adresa: Klimovova 2105 , Praha 5 Česká republika
Jméno Kol.prok. Jan Mervart 19.11.1992 - 26.3.1996
Adresa: Chelčického 138/6 , Liberec 460 05
Jméno kol.prok.ing. Ladislav Adam 19.11.1992 - 26.3.1996
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
Jméno kol.prok. Jaroslav Adamec 19.11.1992 - 26.3.1996
Adresa: U Děkanky 1646/8 , Praha 140 00
Jméno kol.prok.ing. Radim Procházka 19.11.1992 - 26.3.1996
Adresa: Vysoký Újezd 11 , okr. Beroun Česká republika
Jméno kol.prok.ing. Otta Šilar 19.11.1992 - 26.3.1996
Adresa: Mostecká 56/1 , Praha 118 00
Jméno kol.prok.ing. Milan Jeníček 20.4.1994 - 26.3.1996
Adresa: Vašátkova 1012/18 , Praha 198 00
Jméno kol.prok. Ludmila Hubková 20.4.1994 - 26.3.1996
Adresa: Kaňkovského 1236/12 , Praha 182 00
Jméno kol.prok.Ing. Jiří Vajdl 23.8.1995 - 26.3.1996
Adresa: Suchý vršek 2105/37 , Praha 158 00
Jméno Kol.prok. Mirka Procházková 19.11.1992 - 10.12.1997
Adresa: Spojovací 189/13 , Praha 190 00
Jméno kol.prok.ing. Miroslav Kutílek 19.11.1992 - 10.12.1997
Adresa: Blažíčkova 974/6 , Praha 140 00
Jméno kol.prok. Radim Procházka 19.11.1992 - 10.12.1997
Adresa: Vysoký Újezd 11 Česká republika
Jméno kol.prok. Petr Pokorný 23.8.1995 - 10.12.1997
Adresa: Klapálkova 2252 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno sam. prok. ing. Stanislav Mach 24.11.1995 - 10.12.1997
Adresa: Klapálkova 2241/7 , Praha 149 00
Jméno kol.prok.Ing. Jana Schulzová 26.3.1996 - 10.12.1997
Adresa: Vinohradská 2279/164 , Praha 130 00
Jméno kol.prok.ing. Radomír Bockstefel 26.3.1996 - 10.12.1997
Adresa: Korunní 483/89 , Praha 130 00
Jméno sam.prok.ing. Radovan Meiner 20.4.1994 - 22.12.1999
Adresa: Klapálkova 2242/9 , Praha 149 00
Jméno Sam. Prok. Ing. Petr Koltok 10.12.1997 - 22.12.1999
Adresa: Osvobození 825 , Orlová 735 14
Jméno Ing. Jan Malec 6.1.1999 - 22.12.1999
Adresa: Manželů Dostálových 1304 , Praha 198 00
Jméno sam.prok.PhDr. Ĺubomír Focko 22.12.1999 - 7.5.2001
Adresa: Náprstkova 276/2 , Praha 110 00
Jméno sam.prok.Ing. Petr Koltok 22.12.1999 - 15.4.2003
Adresa: 260 , Hradišťko-Rajchardov Česká republika
Jméno sam.prok.ing. Vladislav Hofman 19.7.2000 - 15.4.2003
Adresa: Na Drážce 1568 , Pardubice 530 03
Jméno Mgr. Lešek Wronka 7.8.2002 - 8.1.2005
Adresa: Komenského 390 , Třinec 739 61
Jméno sam. prok. ing. Vladimír Perný 19.7.2000 - 22.2.2005
Adresa: Kobyliská 452/35 , Praha 184 00
Jméno sam.Ing. Jiří Babiš 15.4.2003 - 22.2.2005
Adresa: Stará Riviera 1571 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno ing. Jan Sikora 18.2.2004 - 22.2.2005
Adresa: Karpatská 960/42 , Ostrava 700 30

Sbírka Listin AWT Čechofracht a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 416/SL 196 notářský zápis [NZ] NZ 1996/2015 Městský soud v Praze 23.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 41
B 416/SL 195 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2015 2.7.2015 14.7.2015 1
B 416/SL 194 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2015 19.6.2015 1.7.2015 2
B 416/SL 193 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2015 19.6.2015 1.7.2015 2
B 416/SL 192 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2015 19.6.2015 1.7.2015 2
B 416/SL 191 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.5.2015 19.6.2015 1.7.2015 2
B 416/SL 188 ostatní zápis č. 1/2015 ze zasedání Městský soud v Praze 26.1.2015 18.2.2015 4.3.2015 3
B 416/SL 187 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.1.2015 18.2.2015 4.3.2015 2
B 416/SL 186 ostatní zápis z DR č. 1 / představenstvo / Městský soud v Praze 11.6.2014 10.12.2014 29.12.2014 2
B 416/SL 185 ostatní výňatek ze zápisu představenstva Městský soud v Praze 14.5.2014 10.12.2014 29.12.2014 3
B 416/SL 184 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 21.8.2014 1.9.2014 3.11.2014 1
B 416/SL 183 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.5.2014 18.6.2014 35
B 416/SL 182 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.5.2014 28.5.2014 18.6.2014 2
B 416/SL 181 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 211/2014 Městský soud v Praze 24.2.2014 7.4.2014 30.4.2014 36
B 416/SL 180 ostatní zápis ze zasedání DR/předs. Městský soud v Praze 6.12.2013 7.4.2014 30.4.2014 2
B 416/SL 179 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 17.9.2013 1.11.2013 7.11.2013 3
B 416/SL 178 ostatní zápis představenstva č. 7/2013 Městský soud v Praze 19.9.2013 1.11.2013 7.11.2013 1
B 416/SL 177 ostatní zápis představenstva č. 6/2013 Městský soud v Praze 30.8.2013 1.11.2013 7.11.2013 2
B 416/SL 176 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 17.9.2013 24.10.2013 6.11.2013 4
B 416/SL 175 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2013 18.10.2013 30.10.2013 24
B 416/SL 174 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2013 18.10.2013 30.10.2013 2
B 416/SL 173 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2013 15.10.2013 23.10.2013 2
B 416/SL 172 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.8.2013 15.10.2013 23.10.2013 26
B 416/SL 171 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.7.2013 22.8.2013 34
B 416/SL 170 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 15.5.2013 31.7.2013 22.8.2013 2
B 416/SL 169 ostatní oznámení společnosti Městský soud v Praze 2.7.2013 3.7.2013 3.7.2013 2
B 416/SL 168 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 1.7.2013 3.7.2013 3.7.2013 20
B 416/SL 167 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.5.2013 13.6.2013 3.7.2013 3
B 416/SL 166 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 15.5.2013 21.6.2013 24.6.2013 3
B 416/SL 165 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 13.6.2013 14.6.2013 14.6.2013 20
B 416/SL 164 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.1.2013 13.2.2013 27.2.2013 1
B 416/SL 163 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 13.11.2012 13.2.2013 27.2.2013 2
B 416/SL 162 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.12.2012 13.2.2013 27.2.2013 24
B 416/SL 161 notářský zápis NZ 299/2012 Městský soud v Praze 4.12.2012 13.2.2013 27.2.2013 7
B 416/SL 160 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 28.6.2012 11.9.2012 19.9.2012 2
B 416/SL 159 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2012 10.8.2012 18.9.2012 2
B 416/SL 158 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.6.2012 13.7.2012 24.7.2012 1
B 416/SL 157 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.7.2012 24.7.2012 55
B 416/SL 156 ostatní rozhodnutí jed.akc. Městský soud v Praze 15.9.2011 26.10.2011 14
B 416/SL 155 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.9.2011 17.10.2011 18.10.2011 1
B 416/SL 154 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.9.2011 17.10.2011 18.10.2011 1
B 416/SL 153 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.9.2011 17.10.2011 18.10.2011 1
B 416/SL 152 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 19.9.2011 17.10.2011 18.10.2011 1
B 416/SL 151 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.9.2011 17.10.2011 18.10.2011 2
B 416/SL 150 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 21.7.2011 22.7.2011 7.10.2011 2
B 416/SL 149 účetní závěrka, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 - konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 7.10.2011 89
B 416/SL 148 účetní závěrka k1.1.2011- zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2011 20.6.2011 30.6.2011 15
B 416/SL 147 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.6.2011 30.6.2011 56
B 416/SL 146 notářský zápis NZ 744/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 18.5.2011 20.6.2011 30.6.2011 41
B 416/SL 145 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.3.2011 2.6.2011 24
B 416/SL 144 notářský zápis NZ70/2011 Městský soud v Praze 31.3.2011 2.6.2011 11
B 416/SL 143 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 21.3.2011 24.3.2011 24.3.2011 6
B 416/SL 142 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.12.2010 2.2.2011 4.2.2011 2
B 416/SL 141 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.10.2010 2.2.2011 4.2.2011 9
B 416/SL 140 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.11.2010 2.2.2011 4.2.2011 2
B 416/SL 139 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.11.2010 2.2.2011 4.2.2011 2
B 416/SL 138 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 11.10.2010 5.11.2010 5.11.2010 3
B 416/SL 137 ostatní -zápis ze zased představ.. Městský soud v Praze 6.9.2010 5.11.2010 5.11.2010 11
B 416/SL 136 ostatní -rozhod. jedin. akcion. Městský soud v Praze 16.9.2010 5.11.2010 5.11.2010 1
B 416/SL 135 ostatní -rozhod. jedin. akcion. Městský soud v Praze 23.7.2010 5.11.2010 5.11.2010 3
B 416/SL 134 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2010 5.11.2010 5.11.2010 1
B 416/SL 133 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2010 5.11.2010 5.11.2010 1
B 416/SL 132 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.10.2010 5.11.2010 5.11.2010 1
B 416/SL 131 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.10.2010 25.10.2010 1
B 416/SL 130 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.9.2010 25.10.2010 1
B 416/SL 129 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.9.2010 25.10.2010 1
B 416/SL 128 ostatní záp.č.3/2010 ze zasedání předs Městský soud v Praze 11.10.2010 25.10.2010 3
B 416/SL 127 ostatní záp.č.2/2010 ze zasedání předs Městský soud v Praze 6.9.2010 25.10.2010 10
B 416/SL 126 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 23.7.2010 25.10.2010 3
B 416/SL 125 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.9.2010 25.10.2010 1
B 416/SL 124 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.9.2010 13.9.2010 49
B 416/SL 123 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.3.2010 1.6.2010 25
B 416/SL 119 notářský zápis NZ 490/2010 Městský soud v Praze 30.3.2010 5.5.2010 25
B 416/SL 118 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2009 5.5.2010 25
B 416/SL 122 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.3.2010 13.4.2010 2
B 416/SL 121 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.3.2010 13.4.2010 2
B 416/SL 120 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 4.3.2010 13.4.2010 2
B 416/SL 117 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 12.1.2010 8.3.2010 12.3.2010 4
B 416/SL 116 ostatní - rozhod. statut. orgánu Městský soud v Praze 17.12.2009 8.3.2010 12.3.2010 1
B 416/SL 115 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 6.1.2010 8.3.2010 12.3.2010 1
B 416/SL 114 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 6.1.2010 8.3.2010 12.3.2010 1
B 416/SL 113 notářský zápis NZ 1886/2009 Městský soud v Praze 16.12.2009 8.3.2010 12.3.2010 25
B 416/SL 112 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.12.2009 8.3.2010 12.3.2010 1
B 416/SL 111 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.1.2010 8.3.2010 12.3.2010 1
B 416/SL 110 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.1.2010 8.3.2010 12.3.2010 1
B 416/SL 109 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 9.8.2009 14.1.2010 10.2.2010 1
B 416/SL 108 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 9.9.2009 20.1.2010 1
B 416/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vzt./konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2008 19.8.2009 19.8.2009 124
B 416/SL 106 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.3.2008 7.5.2009 18.5.2009 25
B 416/SL 105 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.7.2008 25.7.2008 104
B 416/SL 104 posudek znalce č.242/08/u NZ75/08/ Městský soud v Praze 7.1.2008 4.4.2008 205
B 416/SL 103 notářský zápis -NZ75/08 Městský soud v Praze 21.3.2008 4.4.2008 36
B 416/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.7.2006 13.3.2008 84
B 416/SL 98 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.10.2007 15.11.2007 1
B 416/SL 96 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.10.2007 15.11.2007 1
B 416/SL 91 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.8.2007 14.11.2007 25
B 416/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.8.2007 31.8.2007 1
B 416/SL 83 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.7.2007 4.8.2007 109
B 416/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2006 17.7.2007 26
B 416/SL 77 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 30.6.2006 16.7.2007 26
B 416/SL 67 ostatní zápis o výsl. hlasování předst Městský soud v Praze 19.7.2005 31.8.2005 3
B 416/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 25.7.2005 1.8.2005 77
B 416/SL 65 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 14.12.2004 9.5.2005 6
B 416/SL 64 ostatní -výp.ze záp.č.1/04jed.představ Městský soud v Praze 22.11.2004 9.5.2005 2
B 416/SL 62 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 22.11.2004 9.5.2005 7
B 416/SL 61 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2004 9.5.2005 8
B 416/SL 60 ostatní -výp.ze záp.č.M5/04 jed.předst Městský soud v Praze 25.6.2004 9.5.2005 1
B 416/SL 58 ostatní -zápis č.M6/04jed.představenst Městský soud v Praze 25.6.2004 9.5.2005 2
B 416/SL 57 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 13.7.2004 9.5.2005 4
B 416/SL 56 ostatní -odstoupení/ing.Sikora/ Městský soud v Praze 12.10.2004 9.5.2005 2
B 416/SL 55 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 21.10.2004 9.5.2005 2
B 416/SL 53 ostatní -zápis č.10/04 jed.představens Městský soud v Praze 12.10.2004 9.5.2005 6
B 416/SL 52 ostatní -usnesení MS v Praze Městský soud v Praze 18.7.2003 9.5.2005 4
B 416/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ446/04 Městský soud v Praze 22.11.2004 9.5.2005 31
B 416/SL 50 notářský zápis -NZ278/03 Městský soud v Praze 27.6.2003 9.5.2005 18
B 416/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.11.2004 9.5.2005 27
B 416/SL 47 ostatní -odstoupení/ing.Sláma/ Městský soud v Praze 2.3.2005 9.5.2005 1
B 416/SL 46 ostatní -zápis ze zasedání DR-č.3/05 Městský soud v Praze 3.3.2005 9.5.2005 3
B 416/SL 45 podpisové vzory + DR - volba předst. Městský soud v Praze 30.3.2005 9.5.2005 5
B 416/SL 40 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 7.5.2004 23.8.2004 0
B 416/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2003 12.8.2004 13.8.2004 0
B 416/SL 39 účetní závěrka r.2003-pouze rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2003 25.6.2004 12.7.2004 0
B 416/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.5.2004 0
B 416/SL 35 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2000 4.12.2003 0
B 416/SL 33 stanovy společnosti - změnový list Městský soud v Praze 4.12.2003 0
B 416/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.1999 4.12.2003 0
B 416/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 31.12.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 4.12.2003 0
B 416/SL 30 ostatní zpráva představ Městský soud v Praze 31.3.1998 4.12.2003 0
B 416/SL 29 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2003 5.11.2003 4.12.2003 0
B 416/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 0
B 416/SL 26 notářský zápis NZ 280/2002 Městský soud v Praze 25.6.2002 14.10.2002 0
B 416/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 14.10.2002 0
B 416/SL 24 stanovy společnosti - změnový list Městský soud v Praze 25.6.2002 14.10.2002 0
B 416/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2002 14.10.2002 0
B 416/SL 21 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.6.2002 14.10.2002 0
B 416/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.4.2010 14.10.2002 0
B 416/SL 17 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 20.4.2001 14.10.2002 0
B 416/SL 16 notářský zápis NZ 174/2001 Městský soud v Praze 20.4.2001 14.10.2002 0
B 416/SL 14 ostatní - VH+volba předst. z 26.3.98 Městský soud v Praze 25.3.1998 31.1.2002 0
B 416/SL 13 účetní závěrka - příloha r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 31.1.2002 0
B 416/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 31.1.2002 0
B 416/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 31.1.2002 0
B 416/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.1999 19.2.2001 13.4.2001 0
B 416/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 17.9.1999 6.10.1999 0
B 416/SL 6 notářský zápis NZ 203/98 Městský soud v Praze 25.3.1998 19.3.1998 0
B 416/SL 5 notářský zápis NZ 33/98 Městský soud v Praze 15.1.1998 19.3.1998 0
B 416/SL 4 notářský zápis NZ 463/97 Městský soud v Praze 3.9.1997 19.3.1998 0
B 416/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 185/97 Městský soud v Praze 27.6.1997 19.3.1998 0
B 416/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 19.3.1998 0
B 416/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.9.1997 16.7.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AWT Čechofracht a.s.

IČO (identifikační číslo) 00001066
Jméno AWT Čechofracht a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 2

Sídlo AWT Čechofracht a.s.

Živnosti a provozovny AWT Čechofracht a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Pernerova 676/51, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1011296608
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 28.8.2014
Provozovna č. 2
Provozovna K Hrušovu 293/2, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1000760669
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 5.11.1992

Živnost č. 2 Přeprava a uschovávání zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.11.2011
Provozovna č. 1
Provozovna K Hrušovu 293/2, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1000760669
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.11.2011

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží...

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 5 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování námořní dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 23.7.2001

Živnost č. 9 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 1.4.1997

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 31.1.1994
Konec oprávnění 31.1.1994

Živnost č. 11 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1993
Zánik oprávnění 31.1.1995
Konec oprávnění 31.1.1995

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.1994
Zánik oprávnění 28.2.1995
Konec oprávnění 28.2.1995

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.1994
Zánik oprávnění 28.2.1995
Konec oprávnění 28.2.1995

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 31.3.1998
Konec oprávnění 31.3.1998

Živnost č. 15 Pronájem nemovitostí,bytových a nebytových prostor, včetně zajišťování dalších služeb mimo základních (úklid, ostraha, recepční služba)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1997
Zánik oprávnění 25.7.2001

Živnost č. 16 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Poskytování servisu a technologických služeb v oblasti informačních technologií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1997
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 19 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1997
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 20 Poradenská činnost v oblasti informačních technologií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1997
Zánik oprávnění 4.6.2001

Živnost č. 21 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2001
Zánik oprávnění 28.11.2005

Živnost č. 24 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.2001
Zánik oprávnění 26.9.2005
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AWT Čechofracht a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Ľuboš Bôrik
Člen statutárního orgánu Maciej Lucjan Walczyk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AWT Čechofracht a.s.

IČO: 00001066
Firma: AWT Čechofracht a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.10.1980

Sídlo AWT Čechofracht a.s.

Sídlo: Pernerova 676/51, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image