Firma AVANT investiční společnost, a.s. IČO 27590241


AVANT investiční společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

AVANT investiční společnost, a.s. (27590241) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2006 a je stále aktivní. AVANT investiční společnost, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o AVANT investiční společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AVANT investiční společnost, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro AVANT investiční společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AVANT investiční společnost, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11040
IČO (identifikační číslo osoby) 27590241
Jméno AVANT investiční společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.8.2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 24.1.2014
AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, jako jediný akcionář společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, p ři výkonu působnosti valné hromady dle ustanovení § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen ?obchodní zákoník?) rozhodl, dle § 216b obchodního zákoníku, současně o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti, a t o následujícím způsobem: I. Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se snižuje, a to takto: Důvod snížení základního kapitálu a způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty minulých období ve smyslu § 216a odst.1 písm. a) obchodního zákoníku. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 17,500.000,- Kč (sedmnáct milionů pět set tisíc korun českých), tj. z částky 20,000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na částku 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých), a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Forma snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti bude snížen formou snížení jmenovité hodnoty všech akcií vydaných Společností. Jmenovitá hodnota každé akcie se sníží z částky 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na částku 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých). Způsob, jakým bude snížení základního kapitálu Společnosti provedeno: Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno výměnou dosavadních akcií Společnosti, kdy každá akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude vyměněna za novou akcii Společnosti každou o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvaná ct tisíc pět set korun českých). Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny: Akcie musí být předloženy Společnosti za účelem jejich výměny ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, ne ní oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. II. Základní kapitál společnosti AVANT Fund Management investiční společnost, a.s., IČ 275 90 241, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 138 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040, se zvyšuje, a to takto: Splnění podmínek pro zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář Společnosti prohlašuje, že pro zvýšení základního kapitálu jsou splněny zákonem stanovené podmínky, neboť ke dni rozhodnutí je zcela splacen základní kapitál Společnosti. Důvod zvýšení základního kapitálu: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) tj. z částky 2,500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na částku 5,000.000,- Kč (pět milionů korun českých) peněžitým vkladem, a to up sáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií ? 200 (dvě stě) kusů akcií o jmenovité hodnotě 12.500,- Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žá dná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Vzdání se přednostního práva: AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, se výslovně vzdává svého přednostního práva k účasti na zvýšení zákla dního kapitálu společnosti a výslovně souhlasí s tím, že závazek ke zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti převezme v celém rozsahu předem určený zájemce - společnost AVANT Consulting, a.s. Předem určený zájemce: Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým bude společnost AVANT Consulting, a.s., IČ 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v oddílu B, vložka 15776 obchodního rejstříku, vedeného M ěstským soudem v Praze, který upíše všechny nově upisované akcie.Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité h odnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Koněvova 2660/141, Praha 3 ? Žižkov, PSČ 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákon íku, a bude doručen předem určenému zájemci, tj. společnosti AVANT Consulting, a.s., do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohoto notářského zápisu, nezačne lhůta pro předložení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 20 4 odst. 5 obchodního zákoníku běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů od e dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím , že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií.V případě že bude proveden v obchodním rejstříku současně zápis rozhodnutí jediného akcionáře o snížení a zvýšení základního kapitálu Společnosti dle tohot o notářského zápisu, nezačne tato lhůta běžet dříve, než nabude právní moci rozhodnutí obchodního rejstříku o snížení základního kapitálu dle tohoto notářského zápisu. Peněžitý vklad a způsob jeho splacení: Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem.Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Upisovatel je povinen splatit 100 % (sto procent) emisního kursu upsaných akcií do 15 (patnácti) dnů od úpisu akcií, a to na účet Společnosti, č.ú. 100004332/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Tato pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje. 26.4.2010 - 12.5.2010
Jediný akcionář schválil dne 5.srpna 2008 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 10.000.000,-Kč.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 kusů listinných akcií společností o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3.Upsání všech 100 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci-stávající jedinému akcionáři-společnosti FINEP HOLDING? SE, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 1 10 00, IČ 279 27 822, zapsané v obchodním rejstříku vedené městským soudem v Praze, v oddíle H, číslo vložky 7, dále též jen ,,určitý zájemce", který tímto rovněž vykonává přednostní právo akcionáře na upsání akcií dle § 204a obchodního zákoníků. 4.Akcie je možno upsat v sídle společnosti CEE FUND MANAGEMENT investiční společnosti, a.s. v Praze 1, Václavské náměstí 1, PSČ 120 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dní a počíná běžet dnem doručení ná vrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemce. 5.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3) obchodního zákoníku. 6.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti CEE FUND MANGAGEMENT investiční společnost, a.s určitému zájemce písemným oznámení zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení m usí být návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být určitému zájemci doručen do 3 (tří) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po dohodě společnosti CEE FU ND MANNAGEMENT investiční společnost, a.s a určitého zájemce může být smlouva o upsání akcií uzavřena i dříve, než je rozhodnutí v působnosti valné horamady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, jestliže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jž je právní moc rozhodnutí o zamítnu návrh na zápis rozhodnutí v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tzn.jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč bude upsáno emisním kursem 100.000,-Kč. 8.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. Peněžitý vklad je upisovatel-určitý zájemce povinen splatit takto: 50% peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 1978689389/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s, který za tím účelem společnosti CEE FUND MANA GEMENT investiční společnost, a.s otevře na své jméno. Dle ustanovení § 204 odst 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. 15.8.2008 - 3.9.2008
Jediný akcionář společnosti učinil dne 24.10.2007 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 6.000.000,- Kč o částku 4.000.000,- Kč na částku 10.000.000,-Kč s tím, že upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 40 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. Akcie budou upsány peněžitým vklad em a nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři-společnosti NS GROUP a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, IČ: 27590241.K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií uzavřenou mez společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. K ups ání akcií bude poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být upisovateli doručen do 3 pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrh na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku. Emisní kurs nově uspaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs všech nově upsaných akcií do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na bankovní účet pro tento účel společností zřízený. 31.10.2007 - 10.12.2007

Aktuální kontaktní údaje AVANT investiční společnost, a.s.

Kapitál AVANT investiční společnost, a.s.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2010
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.5.2010 - 19.5.2010
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.9.2008 - 12.5.2010
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.2007 - 3.9.2008
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.8.2006 - 10.12.2007

Akcie AVANT investiční společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 12 500 Kč 400 19.5.2010
Kmenové akcie na jméno 12 500 Kč 200 12.5.2010 - 19.5.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 3.9.2008 - 12.5.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 10.12.2007 - 3.9.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 18.8.2006 - 10.12.2007

Sídlo AVANT investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rohanské nábřeží 671/15 , Praha 186 00 22.10.2014
Adresa Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 26.3.2010 - 26.3.2010
Adresa Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 26.3.2010 - 22.10.2014
Adresa Václavské náměstí 846/1 , Praha 110 00 18.8.2006 - 26.3.2010

Předmět podnikání AVANT investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
vytváření a obhospodařování podílových fondů 12.4.2007
obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování 12.4.2007

Předmět činnosti AVANT investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 18.8.2006

vedení firmy AVANT investiční společnost, a.s.

Statutární orgán AVANT investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují v celém rozsahu navenek předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstv a. 15.11.2012
Jménem společnosti v celém rozsahu jedná představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 26.3.2010 - 15.11.2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek dva členové představenstva společně. 15.2.2008 - 26.3.2010
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 18.8.2006 - 15.2.2008
Předseda představenstva Mgr. Ing. Pavel Doležal 20.10.2015
Vznik členství 10.12.2014
Vznik funkce 10.12.2014
Adresa: 185 , Osík 569 67
Místopředseda představenstva Mgr.Ing. Ondřej Pieran 23.6.2017
Vznik členství 19.9.2014
Vznik funkce 9.5.2017
Adresa: Rolnická 56 , Bohumín 735 51
Člen představenstva Ing. Zdeněk Hauzer 23.6.2017
Vznik členství 10.8.2016
Adresa: Chrudimská 2526/2 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Mgr. Robert Robek 2.3.2018
Vznik členství 8.12.2015
Vznik funkce 9.5.2017
Adresa: Útulná 506/17 , Praha 108 00
člen představenstva Ing. Ivo Hoffman 18.8.2006 - 15.2.2008
Vznik členství 18.8.2006
Adresa: U Svépomoci 1015/1 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Ivo Hoffman 15.2.2008 - 13.5.2008
Vznik členství 18.8.2006
Vznik funkce 7.2.2008
Zánik funkce 14.4.2008
Adresa: U Svépomoci 1015/1 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Hana Landová 15.2.2008 - 13.5.2008
Vznik členství 6.2.2008
Zánik členství 14.4.2008
Adresa: Žerotínova 1742/54 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr. Andrzej Martynk 13.5.2008 - 22.5.2008
Vznik členství 14.4.2008
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Petr Šmíd 15.2.2008 - 26.3.2010
Vznik členství 6.2.2008
Zánik členství 19.2.2010
Adresa: Tomáškova 1175 , Starý Plzenec 332 02
předseda představenstva Přemysl Hrubec 13.5.2008 - 26.3.2010
Vznik členství 14.4.2008
Zánik členství 19.2.2010
Vznik funkce 14.4.2008
Zánik funkce 19.2.2010
Adresa: Pražského 660/42 , Praha 152 00
člen představenstva Mgr. Andrzej Martynek 22.5.2008 - 26.3.2010
Vznik členství 14.4.2008
Zánik členství 19.2.2010
Adresa: Umělecká 558 , 170 00 Praha 7 Česká republika
člen představenstva Ing. Andrea Paslerová 26.3.2010 - 20.7.2011
Vznik členství 3.3.2010
Zánik členství 26.4.2011
Adresa: Na Vyhlídce 1891/1 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Petr Šmíd 26.3.2010 - 10.10.2011
Vznik členství 19.2.2010
Zánik členství 10.8.2011
Adresa: Okružní 2162/6 , Praha 143 00
člen představenstva RNDr. Dušan Brabec 20.7.2011 - 15.11.2012
Vznik členství 26.4.2011
Zánik členství 1.11.2012
Zánik funkce 1.11.2012
Adresa: Lounských 770/16 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Hauzer 10.10.2011 - 15.11.2012
Vznik členství 10.8.2011
Adresa: Chrudimská 2526/2 , Praha 130 00
předseda představenstva Mgr. Ing. Pavel Doležal 26.3.2010 - 7.8.2013
Vznik členství 19.2.2010
Vznik funkce 3.3.2010
Adresa: 185 , Osík 569 67
místopředseda představenstva Ing. Petr Illetško 15.11.2012 - 8.8.2013
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 1.10.2013
Vznik funkce 1.11.2012
Zánik funkce 1.10.2013
Adresa: Karfíkova 935 , Praha 149 00
člen představenstva Akad.mal. Igor Fogaš 15.11.2012 - 24.1.2014
Vznik členství 9.8.2012
Zánik členství 10.10.2013
Adresa: Slepá 1772/48 , Brno 613 00
člen představenstva Mgr. Robert Mečkovský 15.11.2012 - 24.1.2014
Zánik členství 10.10.2013
Vznik funkce 9.8.2012
Adresa: Na Tabulovém vrchu 1297/2 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Petr Illetško 8.8.2013 - 24.1.2014
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 1.10.2013
Vznik funkce 1.11.2012
Zánik funkce 1.10.2013
Adresa: Chrpová 488 , Psáry 252 44
člen představenstva Martin Belza 8.8.2013 - 22.10.2014
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 19.9.2014
Adresa: Nad lomem 2621/26 , Brno 628 00
předseda představenstva Mgr. Ing. Pavel Doležal 7.8.2013 - 20.10.2015
Vznik členství 19.2.2010
Zánik členství 10.12.2014
Vznik funkce 3.3.2010
Zánik funkce 10.12.2014
Adresa: 185 , Osík 569 67
člen představenstva Aleš Budín 8.8.2013 - 10.12.2015
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 8.12.2015
Adresa: Za Humny 243 , Rozdrojovice 664 34
místopředseda představenstva Ing. Václav Urban 24.1.2014 - 28.6.2016
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 1.6.2016
Vznik funkce 1.10.2013
Zánik funkce 1.6.2016
Adresa: K Červenému vrchu 735/31 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Hauzer 15.11.2012 - 23.6.2017
Vznik členství 10.8.2011
Zánik členství 10.8.2016
Vznik funkce 9.8.2012
Zánik funkce 10.8.2016
Adresa: Chrudimská 2526/2 , Praha 130 00
člen představenstva Mgr.Ing. Ondřej Pieran 22.10.2014 - 23.6.2017
Vznik členství 19.9.2014
Adresa: Rolnická 56 , Bohumín 735 51
Člen představenstva Mgr. Robert Robek 10.12.2015 - 23.6.2017
Vznik členství 8.12.2015
Adresa: K Olympiku 563/2 , Praha 186 00
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Hauzer 14.7.2017 - 14.7.2017
Vznik členství 10.8.2016
Vznik funkce 10.8.2016
Zánik funkce 9.5.2017
Adresa: Chrudimská 2526/2 , Praha 130 00
Místopředseda představenstva Mgr. Robert Robek 23.6.2017 - 2.3.2018
Vznik členství 8.12.2015
Vznik funkce 9.5.2017
Adresa: K Olympiku 563/2 , Praha 186 00

Dozorčí rada AVANT investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Mgr. Karel Kromíchal 3.5.2018
Vznik členství 28.12.2017
Vznik funkce 28.12.2017
Adresa: 25 , Dolní Morava 561 69
člen dozorčí rady Mgr. Eva Doležalová 3.5.2018
Vznik členství 28.12.2017
Adresa: 185 , Osík 569 67
Člen dozorčí rady Mgr. Ing. Marek Joch 3.5.2018
Vznik členství 2.2.2018
Adresa: Liliová 648 , Chýně 253 01
člen dozorčí rady Radek Mixtaj 18.8.2006 - 31.10.2007
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 18.8.2007
Adresa: U vodárny 1226/6 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. František Francírek 18.8.2006 - 31.10.2007
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 18.8.2007
Adresa: Pomořanská 473/4 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Novotný 18.8.2006 - 31.10.2007
Vznik členství 18.8.2006
Zánik členství 18.8.2007
Adresa: Jakubská 647/2 , Praha 110 00
předseda Mgr. Martin Novotný 31.10.2007 - 10.12.2007
Vznik členství 19.8.2007
Vznik funkce 19.8.2007
Zánik funkce 1.11.2007
Adresa: Jakubská 647/2 , Praha 110 00
člen Ing. Ondřej Burian 31.10.2007 - 10.12.2007
Vznik členství 19.8.2007
Zánik členství 1.11.2007
Adresa: Mladějovského 475 , Sázava 285 06
člen Radek Mixtaj 31.10.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 19.8.2007
Zánik členství 14.4.2008
Adresa: U vodárny 1226/6 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Novotný 10.12.2007 - 15.8.2008
Vznik členství 19.8.2007
Zánik členství 5.8.2008
Adresa: Jakubská 647/2 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Kotáb 15.8.2008 - 5.5.2009
Vznik členství 5.8.2008
Zánik členství 15.12.2008
Adresa: Novodvorská 408/127 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Pardubický 10.12.2007 - 26.3.2010
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 19.2.2010
Vznik funkce 1.11.2007
Zánik funkce 19.2.2010
Adresa: Na lhotech 1441/26 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Hana Landová 13.5.2008 - 26.3.2010
Vznik členství 14.4.2008
Zánik členství 19.2.2010
Adresa: Žerotínova 1742/54 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Štěpán Havlas 5.5.2009 - 26.3.2010
Vznik členství 15.12.2008
Zánik členství 19.2.2010
Adresa: U Botiče 1389/1 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Dalibor Meier 26.3.2010 - 20.7.2011
Vznik členství 19.2.2010
Zánik členství 26.4.2011
Adresa: SNP 288 , Droužkovice 431 44
člen dozorčí rady Karel Kromíchal 20.7.2011 - 19.3.2012
Vznik členství 26.4.2011
Zánik členství 12.12.2011
Adresa: 25 , Dolní Morava 561 69
předseda dozorčí rady Ing. Libor Matura 26.3.2010 - 15.11.2012
Vznik členství 19.2.2010
Zánik členství 9.8.2012
Vznik funkce 10.3.2010
Zánik funkce 9.8.2012
Adresa: Přetlucká 2154/1 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Tomáš Raška MBA 26.3.2010 - 15.11.2012
Vznik členství 19.2.2010
Zánik členství 30.6.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Brůna 19.3.2012 - 15.11.2012
Vznik členství 12.12.2011
Zánik členství 9.8.2012
Adresa: Paťanka 2616/15 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Tomáš Raška MBA 15.11.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 19.2.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 9.8.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Koťátko 15.11.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 9.8.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Chotěšovská 678/2 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Kromíchal 15.11.2012 - 26.8.2014
Vznik členství 9.8.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 291 , Osík 569 67
člen dozorčí rady Ing. David Manych 26.8.2014 - 22.10.2014
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 25.9.2014
Adresa: Smrčinská 3238/6 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Bartoš 26.8.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 22.6.2015
Vznik funkce 20.8.2014
Zánik funkce 22.6.2015
Adresa: Zápotoční 647/15 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Tomáš Raška MBA 26.8.2014 - 20.10.2015
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 19.2.2015
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Eliška Peroutková 22.10.2014 - 13.5.2016
Vznik členství 25.9.2014
Adresa: 79 , Janov 793 84
Předseda dozorčí rady JUDr. Petr Krátký 20.10.2015 - 28.6.2016
Vznik členství 22.6.2015
Zánik členství 1.5.2016
Vznik funkce 22.6.2015
Zánik funkce 1.5.2016
Adresa: Švabinského 816/46 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Karel Kromíchal 28.6.2016 - 5.9.2017
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: 25 , Dolní Morava 561 69
Člen dozorčí rady Tomáš Raška MBA 20.10.2015 - 3.5.2018
Vznik členství 19.2.2015
Zánik členství 27.12.2017
Adresa: Pod rovinou 659/3 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Eliška Peroutková 13.5.2016 - 3.5.2018
Vznik členství 25.9.2014
Zánik členství 27.12.2017
Adresa: 40 , Vysoká 277 24
Předseda Bc. Karel Kromíchal 5.9.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 1.5.2016
Zánik členství 27.12.2017
Vznik funkce 7.6.2016
Zánik funkce 27.12.2017
Adresa: 25 , Dolní Morava 561 69
Předseda dozorčí rady Bc. Karel Kromíchal 3.5.2018 - 3.5.2018
Vznik členství 28.12.2017
Vznik funkce 28.12.2017
Adresa: 25 , Dolní Morava 561 69

Sbírka Listin AVANT investiční společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11040/SL 61 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 8.12.2015 8.12.2015 17.12.2015 1
B 11040/SL 59 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.12.2014 16.10.2015 23.10.2015 3
B 11040/SL 58 notářský zápis [NZ 1250/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2014 24.9.2015 8.10.2015 16
B 11040/SL 56 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 19.9.2014 21.10.2014 24.10.2014 1
B 11040/SL 55 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 741/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 25.8.2014 21.10.2014 14
B 11040/SL 54 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.6.2014 27.6.2014 50
B 11040/SL 53 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.10.2013 21.1.2014 24.1.2014 4
B 11040/SL 52 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.10.2013 21.1.2014 24.1.2014 2
B 11040/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 863/2013 Městský soud v Praze 10.10.2013 21.1.2014 24.1.2014 12
B 11040/SL 50 notářský zápis NZ 488/2013 Městský soud v Praze 27.5.2013 19.7.2013 20.8.2013 2
B 11040/SL 49 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 136
B 11040/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 29.5.2013 3.6.2013 58
B 11040/SL 47 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.8.2012 12.12.2012 13.12.2012 3
B 11040/SL 46 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 13.8.2012 12.12.2012 13.12.2012 2
B 11040/SL 45 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 1.11.2012 12.12.2012 13.12.2012 2
B 11040/SL 44 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.11.2012 12.12.2012 13.12.2012 2
B 11040/SL 43 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 544/2012 Městský soud v Praze 8.8.2012 12.12.2012 13.12.2012 13
B 11040/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.6.2012 12.6.2012 115
B 11040/SL 41 zpráva o vztazích r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.3.2012 11.4.2012 11
B 11040/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.8.2011 12.10.2011 1
B 11040/SL 39 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.8.2011 12.10.2011 2
B 11040/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 48
B 11040/SL 37 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.4.2011 27.7.2011 2
B 11040/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.6.2011 27.7.2011 2
B 11040/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 2.5.2011 9.5.2011 48
B 11040/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 38
B 11040/SL 32 výroční zpráva -rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 20.5.2010 37
B 11040/SL 31 notářský zápis NZ 297/2010 Městský soud v Praze 21.4.2010 20.5.2010 6
B 11040/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.3.2010 22.4.2010 2
B 11040/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.3.2010 24.3.2010 30.3.2010 2
B 11040/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.3.2010 24.3.2010 30.3.2010 2
B 11040/SL 26 ostatní -zápis z představ. Městský soud v Praze 3.3.2010 24.3.2010 30.3.2010 2
B 11040/SL 25 ostatní -rozhod. jedin.akcion. Městský soud v Praze 10.3.2010 24.3.2010 30.3.2010 1
B 11040/SL 24 ostatní -rozhod.jedin.akcion. Městský soud v Praze 3.3.2010 24.3.2010 30.3.2010 1
B 11040/SL 23 ostatní rozhod. jedin. akcion. Městský soud v Praze 19.2.2010 24.3.2010 30.3.2010 3
B 11040/SL 22 notářský zápis NZ 210/2010 Městský soud v Praze 10.3.2010 24.3.2010 30.3.2010 2
B 11040/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2008 12.1.2009 12
B 11040/SL 19 notářský zápis -NZ623/08 Městský soud v Praze 5.8.2008 10.9.2008 5
B 11040/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.8.2008 10.9.2008 12
B 11040/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 29
B 11040/SL 17 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 17.4.2008 16.6.2008 4
B 11040/SL 16 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.4.2008 16.6.2008 3
B 11040/SL 13 notářský zápis -NZ73/08 Městský soud v Praze 6.2.2008 18.3.2008 12
B 11040/SL 9 notářský zápis NZ 654/2007 Městský soud v Praze 24.10.2007 2.11.2007 6
B 11040/SL 12 zpráva o vztazích za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 2.11.2007 2
B 11040/SL 11 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 17.8.2007 2.11.2007 1
B 11040/SL 8 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 11.4.2007 23.8.2007 29.8.2007 1
B 11040/SL 7 účetní závěrka 2006-příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 23.8.2007 29.8.2007 5
B 11040/SL 6 účetní závěrka 2006-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 23.8.2007 29.8.2007 2
B 11040/SL 5 účetní závěrka 2006-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 23.8.2007 29.8.2007 4
B 11040/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2007 29.5.2007 0
B 11040/SL 3 notářský zápis -NZ198/07 Městský soud v Praze 10.4.2007 27.4.2007 5

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AVANT investiční společnost, a.s.

IČO: 27590241
Firma: AVANT investiční společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 18.8.2006

Sídlo AVANT investiční společnost, a.s.

Sídlo: Rohanské nábřeží 671/15, Praha 186 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
tracking image