Firma Automotodrom Brno, a.s. IČO 60728825


Automotodrom Brno, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Automotodrom Brno, a.s. (60728825) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykův okruh 201, Ostrovačice 664 81. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 1994 a je stále aktivní. Automotodrom Brno, a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Automotodrom Brno, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Automotodrom Brno, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Automotodrom Brno, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Automotodrom Brno, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Automotodrom Brno, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1451
IČO (identifikační číslo osoby) 60728825
Jméno Automotodrom Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.12.1994
Základní kapitál společnosti se snižuje o 124.434.700,-Kč, slovy: sto dvacet čtyři milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc sedm set korun českých, (rozsah snížení) na částku ve výši 67.003.300,-Kč, slovy: šedesát sedm milionů tři tisíce tři sta korun českýc h. Důvodem snížení je vykazování neuhrazené ztráty z minulých let v účetnictví společnosti ve výši 225.251.015,91 Kč, slovy: dvě stě dvacet pět milionů dvě stě padesát jedna tisíc patnáct korun českých devadesát jedna haléřů, účelem snížení je úhrada této ztráty v rozsahu snížení. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením nominální hodnoty u všech akcií společnosti ze stávajících 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na 350,- Kč, slovy: tři sta padesát korun českých. Bez zbyteč ného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dá statutární orgán depozitáři zaknihovaných cenných papírů příkaz k zápisu tomu odpovídajících skutečností do příslušné evidence ve smyslu § 525 odst. 1 zák. č. 89/2 012 Sb., občanského zákoníku. 18.10.2017
Zapisují se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 26.11.2013: I. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 191,438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) o 190,336.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát milionů tři sta třicet šest tisíc korun českýc h) na nový základní kapitál ve výši 381,774.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát jedna milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) upsáním nových 190.336 (slovy: jedno sto devadesáti tři sta třiceti šesti) kusů kmenových, listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) při emisním kurzu jedné každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), kdy s každou nově upsanou akcií této jmenovité hodnoty bude při hlasování na valné hromadě spole čnosti spojen 1 (jeden) hlas. Zvýšení základního kapitálu se takto provede ve dvou upisovacích kolech, bez připuštění upisování akcií nad uvedenou částku. 2. V prvním upisovacím kole přednostně upisují nové akcie akcionáři společnosti podle podílu jimi vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti, a to peněžitým vkladem. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masar ykův okruh č. p. 201. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl na nové akcii ve výši 190336/191438, přičemž je možno upisovat pouze celé akcie. Upisovatel je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií, a to v penězích na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nejpozději do 14 čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Lhůta k v ýkonu tohoto přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dnů a začne běžet do 30 (třiceti) dnů počínaje dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o př ednostním právu akcionáře s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. 3. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v druhém upisovacím kole nabídnuty k úpisu výlučně určitým zájemcům, a to 88356/190336 těchto akcií společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku v edeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, IČ: 26285908, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě a dále 101980/190336 těchto akcií společnosti A.B.R. Invest a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2255 se sídlem Brno, Poštovská 8c, okres Brno-město, PSČ 602 00 IČ: 253 29 103, u nichž je emisní kurs každé jedné akcie roven její jmenovité hodnotě, kteří jsou oprávně ni tyto nové akcie upsat peněžitými vklady, přičemž platí, že je možno upisovat pouze celé akcie. Upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh č. p. 201. Lhůta pro jejich úpis činí 3 (tři) týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem na adresu jejich sídla. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouv y o upsání akcií. Pokud by z jakéhokoliv důvodu vznikla upisovatelům povinnost splatit emisní kurz upsaných akcií či jen jeho část v penězích, jsou povinni toto splatit na k tomu účelu zvláště zřízený účet uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejich úpisu. Připouští se však možnost započtení peněžitých pohledávek těchto upisovatelů proti případné pohledávce na splacení emisního kurzu tak, že celý emisní kurz všech upisovaných akcií mů že být splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena do 14 (čtrnácti) dnů ode dne úpisu akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží s polečnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. 4. U upisovatele společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmse ttisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých), b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato poh ledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicetmilionů korun českých). 5. U upisovatele společnosti A.B.R. Invest a.s. se jedná o tyto jeho pohledávky za společností, které mají být započteny oproti případné pohledávce na splacení emisního kurzu ve druhém upisovacím kole: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce sp olečnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých), b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle sm louvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (sl ovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena. 6. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. V případě plnění upisovatelů na splacení emisního kurzu upsaných akcií v penězích bude plněno na účet společnosti č. 107-4149170217/0100. II. 1. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o. na splacení emisního kursu upisovaných 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionů třistapadesátšesttisíc korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č.VF200860 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionůsedmsettisíc korun českých), přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 28,356.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistapadesátšesttisíc korun českých), b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35,700.000,- Kč (slovy: třicetpětmilionů sedm set tisíc korun českých), přiče mž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), c) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) představující nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36,000.000,- Kč (slovy: třicetšestmilionů korun českých), přičemž tato pohledávk a bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). 2. Valná hromada souhlasí a připouští započtení dále uvedených peněžitých pohledávek společnosti A.B.R. Invest a.s. za společností Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. vůči společnosti A.B.R. Invest a.s. na splacení emisního kursu upisovaných 101980 (slovy: jedno sto jedna tisíc devět set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jež tvoří: a) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpět milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek jistiny úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce sp olečnosti na splacení emisního kurzu v celé výši 85,000.000,- Kč (slovy: osmdesátpětmilionů korun českých). b) peněžitá pohledávka upisovatele ve výši 16,980.534,26 Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisícpětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) představující dosud nezaplacený úvěrový úrok k 31. 12. 2012 z peněžních prostředků poskytnutých podle sm louvy o úvěru ze dne 19. 12. 2008, přičemž tato pohledávka bude do výše 16,980.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devětsetosmdesáttisíc korun českých) započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu a ve zbytku tzn. v částce 534,26 Kč (sl ovy: pětsettřicetčtyři korun českých a 26 haléřů) zůstává neuhrazena. 9.1.2014 - 11.5.2016
1. Základní kapitál společnosti Automotodrom Brno, a.s. se zvyšuje upsáním nových 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, (slovy: jeden tisíc kor un českých) kdy s každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude při hlasování na valné hromadě společnosti Automotodrom Brno, a.s. spojen jeden (1) hlas, tedy zvyšuje se základní kapitál společnosti Autom otodrom Brno, a.s. o částku 88.356.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů tři sta padesát šest tisíc korun českých) z původní výše 191.438.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc korun českých) na novou výši 279.794.00 0,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc sedm set devadesát čtyři tisíc korun českých); nepřipouští se upisovat akcie nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Výše emisního kurzu nově uspisovaných akcií je pro každou akcii 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); emisní ážio se rovná nule. 3. Přednostní právo každého z akcionářů společnosti Automotodrom Brno, a.s. upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti Automotodrom Brno, a.s. v rozsahu podílu každého akcionáře na základním kapitálu se vylučuje. 4. Emisní kurz nově upsaných akcií bude zcela splácen započtením peněžitých pohledávek předem určeného zájemce vůči společnosti Automotodrom Brno, a.s. proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií vů či předem určenému zájemci, který nově upsané akcie upíše. 5. Lhůta pro upsání nových akcií v trvání třiceti (30) dnů začne běžet prvním dnem následujícím po dni předání návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci pro upisování. 6. Všech 88356 (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta padesát šest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci, kterým je spo lečnost ABRAHAM MOTOR RACING s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 41966, se sídlem Brno, Joukalova 13, PSČ: 635 00 Brno, IČ: 26285908 (dále je ,,AMR") 7. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci předán společností Automotodrom Brno, a.s. v jejím sídle tj. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov, do (3) tří dnů po přijetí rozhodnutí mimořádné valné hro mady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu. Místem upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Automotodrom Brno, a.s. tj. Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínk u, kterou strana třetí je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Předmětem započtení jsou peněžité pohledávky AMR za společností Automotodrom Brno, a.s., a to: a) peněžitá pohledávka AMR ve výši 28.356.625,01 Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šest tisíc šestset dvacet jedna korun českých jeden haléř) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200860 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) přičemž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 28.356.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů tři sta padesát šes t tisíc korun českých) a ve zbývající části 625,01 Kč (slovy: šestset dvacet pět korun českých jeden haléř) zůstává neuhrazena. b) peněžitá pohledávka AMR ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. VF200952 znějící na celkovou částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých), přič emž tato pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu v celé výši 30.000.000,- Kč slovy: třicet milionů korun českých). c) peněžitá pohledávka AMR ve výši 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých) představující dosud nezaplacený zůstatek faktury č. 10033 znějící na celkovou částku 36.000.000,- Kč (slovy: třicet šest milionů korun českých), přičemž tato poh ledávka bude započtena proti pohledávce společnosti Automotodrom Brno, a.s. na splacení emisního kurzu pouze do výše 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) a ve zvývající výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) zůstává neuhr azena. 9. Smlouva o započtení s předem určeným zájemcem bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 358 a násl. obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne rozhodnutí mimořádné valné hromady. Místem podpisu dohody o započtení je sídlo společnosti Automotod rom Brno, a.s. na adrese Ostrovačice, Automotodrom Brno 201, okres Brno-venkov. Návrh na uzavření dohody o započtení předloží společnost Automotodrom Brno, a.s. předem určenému zájemci tj. AMR ve svém sídle, tj. na výše uvedené adrese do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Nabytí účinnosti dohody o započtení je vázáno na odkládací podmínku, kterou bude nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 31.5.2011 - 24.6.2011
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 22.7.2006. 14.9.2006 - 24.6.2011
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 09.06.2004. 25.10.2004 - 14.9.2006
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 29.11.2001. 20.11.2002 - 25.10.2004
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 02.05.2001. 21.11.2001 - 20.11.2002
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 18.12.2000. 3.10.2001 - 21.11.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady konané dne 23.6.2000. 11.10.2000 - 3.10.2001
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou konanou dne 22.12.1998. 18.8.1999 - 11.10.2000
Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 9.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění: 15.6.1998 - 12.1.1999
1. Základní jmění společnosti Automotodrom Brno,a.s. bude zvýšeno o částku Kč 35.000.000 /slovy: třicetpětmilionůkorun/. Upisování nad částku Kč 35.000.000,- se nepřipouští. 15.6.1998 - 12.1.1999
2. Celkem bude upsáno 35.000 ks nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000,- /slovy: jedentisíckorun/. Nově upisované akcie budou mít podobu zaknihovanou. Emisní kurs jedné akcie je Kč 1.000,- /slovy: jedentisíckorun/. 15.6.1998 - 12.1.1999
3. Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se v souladu s ustanovením § 204a) odst.5 obchodního zákoníku vylučuje. Nové akcie v počtu 35.000 ks budou upsány akcionáři na základě dohody ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníku. 15.6.1998 - 12.1.1999
4. Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 odst.1 obchodního zákoníku bude uzavřena v sídle společnosti Automotodrom Brno, a.s. se sídlem Ostrovačice, okres Brno venkov, Automotodrom Brno, a to do 14 dnů poté, co usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bude zapsáno v obchodním rejstříku. 15.6.1998 - 12.1.1999
5. Upisovatel splatí celý emisní kurs upisovaných akcií, tj. částku Kč 35.000.000,- /slovy: třicetpětmilionůkorun/ na účet akciové společnosti Automotodrom Brno,a.s., vedený u Československé obchodní banky a.s., pobočka Brno, číslo účtu: 8010-803072323/0300, a to ve lhůtě do 14 od zápisu do obchodního rejstříku. 15.6.1998 - 12.1.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 9.6.1998. 15.6.1998 - 18.8.1999
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 16.12.1996. 20.5.1997 - 18.8.1999
Základní jmění: 156 438 000 Kč, zcela splaceno 2.9.1996 - 12.1.1999
Byly předloženy stanovy společnosti přijaté valnou hromadou dne 30.4.1996. 2.9.1996 - 18.8.1999
Ke dni 13.7.1995 se zapisuje změna stanov v čl.6,7. 13.7.1995 - 18.8.1999

Aktuální kontaktní údaje Automotodrom Brno, a.s.

Kapitál Automotodrom Brno, a.s.

zakladni jmění 67 003 300 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.2017
zakladni jmění 191 438 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.2012 - 18.10.2017
zakladni jmění 279 794 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.6.2011 - 3.10.2012
zakladni jmění 191 438 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.1999 - 24.6.2011
zakladni jmění 156 438 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.9.1996 - 12.1.1999
zakladni jmění 29 896 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.7.1995 - 2.9.1996
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.1994 - 13.7.1995

Akcie Automotodrom Brno, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 350 Kč 191 438 18.10.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 191 438 15.12.2016 - 18.10.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 191 438 5.8.2014 - 15.12.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 57 918 3.10.2012 - 5.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 146 274 24.6.2011 - 3.10.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 133 520 24.6.2011 - 5.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 133 520 12.1.1999 - 24.6.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 57 918 12.1.1999 - 24.6.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 133 520 2.9.1996 - 12.1.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 22 918 2.9.1996 - 12.1.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 29 896 13.7.1995 - 2.9.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 20.12.1994 - 13.7.1995

Sídlo Automotodrom Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykův okruh 201 , Ostrovačice 664 81 21.4.2016
Adresa Masarykův okruh 201 , Ostrovačice 664 81 7.3.2012 - 21.4.2016
Adresa Automotodrom Brno 201 , 664 81 Ostrovačice Česká republika
20.11.2002 - 7.3.2012
Adresa Automotodrom Brno , 664 81 Ostrovačice Česká republika
21.11.2001 - 20.11.2002
Adresa Automotodrom Brno , 664 81 Ostrovačice, okres Brno-venkov Česká republika
20.12.1994 - 21.11.2001

Předmět podnikání Automotodrom Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 14.7.2009
Zámečnictví, nástrojářství 14.7.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.7.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 8.6.2006
organizování sportovních soutěží 8.6.2006 - 14.7.2009
zprostředkování služeb 20.11.2002 - 14.7.2009
zprostředkování obchodu 20.11.2002 - 14.7.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 21.11.2001 - 14.7.2009
velkoobchod 21.11.2001 - 14.7.2009
specializovaný maloobchod 21.11.2001 - 14.7.2009
provozování cestovní agentury 21.11.2001 - 14.7.2009
reklamní činnost a marketing 21.11.2001 - 14.7.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a maziva 21.11.2001 - 14.7.2009
vydavatelské a nakladatelské činnosti 21.11.2001 - 14.7.2009
kovovýroba 21.11.2001 - 14.7.2009
rozvod elektřiny 11.10.2000
silniční motorová doprava nákladní 20.5.1997 - 14.7.2009
provozování nestátního zdravotního zařízení v rozsahu chirurgické ambulance, ambulance praktického lékaře pro dospělé 2.9.1996
provozování sportovních zařízení 20.12.1994 - 21.11.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.12.1994 - 21.11.2001
reklamní a propagační činnost 20.12.1994 - 21.11.2001
provozování cestovní kanceláře 20.12.1994 - 21.11.2001
směnárenská činnost 20.12.1994 - 14.7.2009

vedení firmy Automotodrom Brno, a.s.

Statutární orgán Automotodrom Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy předseda představenstva. 14.9.2006
Způsob jednání: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán, a to dva členové představenstva společně s tím, že jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva společně, přičemž jedním z nich musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. 3.10.2001 - 14.9.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva může jednat za společnost pouze na základě písemného zmocnění předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva. Osoby oprávněné podepisovat jménem společnosti podepisují vždy tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. Jménem společnosti podepisují předseda představenstva spolu s místopředsedou představenstva bez omezení. Jménem společnosti podepisují též předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, anebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, s výjimkou: písemných právních úkonů ohledně nemovitostí, vyžadujících k jejich účinnosti zápis do katastru nemovitostí, písemných právních úkonů zakládajících či měnících závazek společnosti ve finanční hodnotě přes 3,000.000,- Kč bez DPH, uzavírání smluv o prodeji podniku nebo jeho části, uzavírání smluv s akcionářem, zapsaným v knize akcionářů společnosti. 11.10.2000 - 3.10.2001
Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Člen představenstva zastupuje společnost pouze na základě písemného pověření podepsaného předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, nebo předsedou představenstva pověřený člen představenstva spolu s dalším členem představenstva. 2.9.1996 - 11.10.2000
Způsob jednání: Společnost zastupují samostatně předseda představenstva nebo prokurista. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a člen představenstva nebo prokurista a člen představenstva. 20.12.1994 - 2.9.1996
Předsedkyně představenstva Mgr. Ivana Ulmanová 20.4.2016
Vznik členství 21.3.2016
Vznik funkce 21.3.2016
Adresa: Humenná 477/44 , Brno 625 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Bartoš 20.4.2016
Vznik členství 21.3.2016
Adresa: Jírovcova 764/44 , Brno 623 00
Člen představenstva Mgr. Michal Klouda 20.4.2016
Vznik členství 21.3.2016
Adresa: Pod Šmukýřkou 1048/2 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Aleš Doležal 20.12.1994 - 3.1.1995
Adresa: Kainarova 2734/72 , Brno 616 00
2. místopředseda Ing. František Tranda 20.12.1994 - 2.9.1996
Adresa: Mazourova 590/1 , Brno 636 00
předseda představenstva Doc.Ing. Ivan Szendiuch 20.12.1994 - 20.5.1997
Adresa: Merhautova 980/104 , Brno 613 00
člen představenstva Václav J A N E K 20.12.1994 - 20.5.1997
Adresa: Valouškova 571/6 , Brno 635 00
1. místopředseda PhDr. Roman Ječmínek 20.12.1994 - 20.5.1997
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Aleš Doležel 3.1.1995 - 20.5.1997
Adresa: Kainarova 2734/72 , Brno 616 00
člen představenstva Zdislav Flora 2.9.1996 - 20.5.1997
Adresa: Borodinova 310/6 , Brno 623 00
1. místopředseda představenstva PhDr. Roman Ječmínek 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
člen představenstva Václav Janek 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Valouškova 571/6 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Aleš Doležel 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Kainarova 2734/72 , Brno 616 00
předseda představenstva Zdislav Flora 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Borodinova 310/6 , Brno 623 00
2. místopředseda představenstva Jiří Oulehla 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Luční 2425/21 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Miroslav Synek 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Běly Pažoutové 687/18 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Radovan Novák 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Starobylá 1012/12 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Radovan Novák 13.8.1998 - 18.8.1999
Adresa: Starobylá 1012/12 , Praha 149 00
1.místopředseda představenstva Václav Janek 13.8.1998 - 18.8.1999
Adresa: Valouškova 571/6 , Brno 635 00
2.místopředseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 13.8.1998 - 18.8.1999
Adresa: Údolní 315/96 , Praha 142 00
člen představenstva Jiří Oulehla 13.8.1998 - 18.8.1999
Adresa: Luční 2425/21 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Ivo Sklenář 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Hlavní 1094/38 , Brno 624 00
člen představenstva Doc.Ing. Jiří Rosický CSc. 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Kremličkova 1609/2 , Brno 621 00
člen představenstva JUDr. Jan Kňourek 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Čihákova 1820/26 , Praha 190 00
předseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
1. místopředseda představenstva Václav Janek 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Valouškova 571/6 , Brno 635 00
2. místopředseda představenstva Ing. Radovan Novák 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Lipová 183 , Dobřejovice 251 01
člen představenstva Ing. Pavel Loutocký 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Tišnovská 1520/158 , Brno 614 00
předseda představenstva PaedDr. Roman Ječmínek 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Nad Statkem 497 , Vrané nad Vltavou 252 46
místopředseda představenstva Jiří Oulehla 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Luční 2425/21 , Brno 616 00
člen představenstva MUDr. Ivo Dedek 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Krásného 3866/20 , Brno 636 00
člen představenstva Václav Janek 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Valouškova 571/6 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Pavel Loutocký 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Tišnovská 1520/158 , Brno 614 00
člen představenstva Ing. Radovan Novák 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Lipová 183 , Dobřejovice 251 01
člen představenstva Ing. Radek Pažout 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Preslova 432/91 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Antonín Surka 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Jírovcova 762/40 , Brno 623 00
předseda představenstva Ing. Ivo Sklenář 3.10.2001 - 6.3.2003
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 24.5.2002
Adresa: Hlavní 1094/38 , Brno 624 00
člen představenstva Ing. Luděk Štarha 21.11.2001 - 6.3.2003
Vznik funkce 10.7.2001
Adresa: Ečerova 967/6 , Brno 635 00
místopředseda představenstva Ing. Marek Sochna 3.10.2001 - 23.4.2004
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 2.12.2003
Adresa: Slezská 656/9 , Brno 616 00
předseda představenstva Ing. Luděk Štarha 6.3.2003 - 25.10.2004
Vznik funkce 30.5.2002
Zánik funkce 29.7.2004
Adresa: Ečerova 967/6 , Brno 635 00
předseda představenstva Ing. Luděk Štarha 25.10.2004 - 11.2.2005
Vznik členství 29.7.2004
Zánik členství 14.12.2004
Vznik funkce 3.8.2004
Zánik funkce 14.12.2004
Adresa: Ečerova 967/6 , Brno 635 00
člen představenstva Mgr. Pavel Hanák 6.3.2003 - 6.1.2006
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Palackého třída 1644/8 , Brno 612 00
místopředseda představenstva Petr Najman 23.4.2004 - 6.1.2006
Vznik členství 3.12.2003
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 29.1.2004
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Žitná 564/14 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Ondřej Coufal 11.2.2005 - 6.1.2006
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Voříškova 290/4 , Brno 623 00
člen představenstva Ing. Radek Pažout 6.1.2006 - 8.6.2006
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 25.5.2006
Adresa: Preslova 432/91 , Brno 602 00
předseda představenstva Mgr. Ivana Ulmanová 6.1.2006 - 9.1.2014
Vznik členství 15.12.2005
Vznik funkce 15.12.2005
Adresa: Humenná 477/44 , Brno 625 00
člen představenstva Josef Regen 6.1.2006 - 9.1.2014
Vznik členství 15.12.2005
Adresa: Bellova 353/24 , Brno 623 00
člen představenstva Miroslav Bartoš 23.7.2009 - 9.1.2014
Vznik členství 8.7.2008
Adresa: Jírovcova 764/44 , Brno 623 00
předseda představenstva Mgr. Ivana Ulmanová 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 21.3.2016
Vznik funkce 15.12.2005
Zánik funkce 21.3.2016
Adresa: Humenná 477/44 , Brno 625 00
člen představenstva Josef Regen 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 21.3.2016
Adresa: Bellova 353/24 , Brno 623 00
člen představenstva Miroslav Bartoš 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 8.7.2008
Zánik členství 21.3.2016
Adresa: Jírovcova 764/44 , Brno 623 00

Dozorčí rada Automotodrom Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Karel Abraham 20.4.2016
Vznik členství 23.2.2015
Vznik funkce 23.2.2015
Adresa: Ostrovačická 958/47 , Brno 641 00
Člen dozorčí rady MUDr. Ivo Dedek 20.4.2016
Vznik členství 23.2.2015
Adresa: Krásného 3866/20 , Brno 636 00
člen dozorčí rady Vít Prýgl 23.11.2016
Vznik členství 25.7.2016
Adresa: Neužilova 688/2 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Josef Regen 15.12.2016
Vznik členství 16.11.2016
Vznik funkce 16.11.2016
Adresa: Bellova 353/24 , Brno 623 00
předseda Zdišek Flora 20.12.1994 - 2.9.1996
Adresa: Borodinova 310/6 , Brno 623 00
člen Ing. Zdeněk Bočan 20.12.1994 - 20.5.1997
Adresa: Rytířova 776/1 , Praha 143 00
člen Ing. Miroslav Bubník 20.12.1994 - 20.5.1997
Adresa: Běhounská 1/26 , Brno 602 00
člen Ing. Miroslav Synek 2.9.1996 - 20.5.1997
Adresa: Běly Pažoutové 687/18 , Brno 624 00
člen Ing. Zdeněk Bočan 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Rytířova 776/1 , Praha 143 00
člen Ing. Miroslav Bubník 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Běhounská 1/26 , Brno 602 00
člen MUDr. Ivo Dedek 20.5.1997 - 13.8.1998
Adresa: Strnadova 2393/8 , Brno 628 00
předseda JUDr. Jan Skýba 13.8.1998 - 18.8.1999
Adresa: Voříškova 290/4 , Brno 623 00
člen Ing. Zdeněk Bočan 13.8.1998 - 18.8.1999
Adresa: Rytířova 776/1 , Praha 143 00
člen MUDr. Ivo Dedek 13.8.1998 - 18.8.1999
Adresa: Strnadova 2393/8 , Brno 628 00
předseda Ing. Zdeněk Bočan 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Rytířova 776/1 , Praha 143 00
místopředseda Ing. Jindřich Novák 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Řehořova 973/7 , Praha 130 00
členka Viera Škrháková 18.8.1999 - 11.10.2000
Adresa: Klobásova 46/13 , Brno 625 00
předsedkyně Viera Škrháková 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Klobásova 46/13 , Brno 625 00
místopředseda Ing. Zdeněk Bočan 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Rytířova 776/1 , Praha 143 00
člen JUDr. Jan Kňourek 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Čihákova 1820/26 , Praha 190 00
člen PhDr. Jiří Svoboda CSc. 11.10.2000 - 3.10.2001
Zánik funkce 18.12.2000
Adresa: Čermákova 583/24 , Brno 625 00
člen Mgr. Radek Pokorný 3.10.2001 - 20.11.2002
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 29.11.2001
Adresa: Sídliště Osvobození 634/18 , Vyškov 682 01
člen Ing. Radovan Novák 3.10.2001 - 18.3.2004
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 4.10.2001
Adresa: Lipová 183 , Dobřejovice 251 01
člen Ing. Rostislav Lesniak 18.3.2004 - 18.3.2004
Vznik funkce 19.6.2002
Zánik funkce 18.6.2003
Adresa: Letovická 1422/9 , Brno 621 00
předseda Ing. Rudolf Jedlička 3.10.2001 - 25.10.2004
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Letovická 1422/9 , Brno 621 00
místopředseda Václav Janek 3.10.2001 - 25.10.2004
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Valouškova 571/6 , Brno 635 00
člen JUDr. Radim Bartoněk 3.10.2001 - 25.10.2004
Vznik funkce 18.12.2000
Zánik funkce 9.6.2004
Adresa: Vrchlického sad 1963/6 , Brno 602 00
člen Ing. Jiří Krahulec 21.11.2001 - 16.9.2005
Vznik funkce 2.5.2001
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Alešova 21 , 613 00 Brno Česká republika
člen Ing. Petr Slánský 20.11.2002 - 16.9.2005
Vznik členství 29.11.2001
Zánik členství 17.6.2005
Vznik funkce 29.11.2001
Zánik funkce 17.6.2005
Adresa: Milešovská 1766/7 , Praha 130 00
předseda Ing. Rudolf Jedlička 25.10.2004 - 6.1.2006
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 29.7.2004
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Za Humny 245 , Rozdrojovice 664 34
člen JUDr. Radim Bartoněk 25.10.2004 - 6.1.2006
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 9.6.2004
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Vrchlického sad 1963/6 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Krahulec 16.9.2005 - 6.1.2006
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Alešova 21 , 613 00 Brno Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Slánský 16.9.2005 - 6.1.2006
Vznik členství 17.6.2005
Zánik členství 15.12.2005
Vznik funkce 17.6.2005
Zánik funkce 15.12.2005
Adresa: Milešovská 1766/7 , Praha 130 00
místopředseda Václav Janek 25.10.2004 - 8.6.2006
Vznik členství 9.6.2004
Zánik členství 25.5.2006
Vznik funkce 29.7.2004
Zánik funkce 25.5.2006
Adresa: Valouškova 571/6 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Hošek 6.1.2006 - 30.11.2007
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Žarošická 4315/17 , Brno 628 00
člen Ing. Jiří Dušek 18.3.2004 - 7.9.2011
Vznik funkce 18.6.2003
Zánik funkce 25.11.2010
Adresa: Kodaňská 646/24 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Pavel Sázavský 30.11.2007 - 7.9.2011
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 25.11.2010
Adresa: Jaselská 988 , 602 00 Brno Česká republika
člen dozorčí rady Bc. Pavel Sázavský 7.9.2011 - 26.9.2013
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Jiráskova 244/44 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Nekuda 6.1.2006 - 8.10.2013
Vznik členství 15.12.2005
Adresa: Dlouhé vrchy 205/4 , Brno 644 00
předseda dozorčí rady Karel Abraham 6.1.2006 - 23.10.2013
Vznik členství 15.12.2005
Vznik funkce 15.12.2005
Adresa: Joukalova 1178/13 , Brno 635 00
člen dozorčí rady Ing. Vít Nekuda 6.1.2006 - 9.1.2014
Vznik členství 15.12.2005
Adresa: Rybnická 136 , 634 00 Brno Česká republika
člen dozorčí rady Hana Kadeřábková 14.9.2006 - 9.1.2014
Vznik členství 22.7.2006
Adresa: Klobouček 476/5 , Brno 641 00
člen dozorčí rady JUDr. Bohumil Šimek 7.9.2011 - 9.1.2014
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Blodkova 2722/3 , Brno 636 00
člen dozorčí rady Bc. Pavel Sázavský 26.9.2013 - 9.1.2014
Vznik členství 25.11.2010
Adresa: Jiráskova 244/44 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Nekuda 8.10.2013 - 9.1.2014
Vznik členství 15.12.2005
Adresa: Dlouhé vrchy 205/4 , Brno 644 00
předseda dozorčí rady Karel Abraham 23.10.2013 - 9.1.2014
Vznik členství 15.12.2005
Vznik funkce 15.12.2005
Adresa: Ostrovačická 958/47 , Brno 641 00
předseda dozorčí rady Karel Abraham 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 23.2.2015
Vznik funkce 15.12.2005
Zánik funkce 23.2.2015
Adresa: Ostrovačická 958/47 , Brno 641 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Nekuda 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Dlouhé vrchy 205/4 , Brno 644 00
člen dozorčí rady Ing. Vít Nekuda 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Rybnická 257/136 , Brno 634 00
člen dozorčí rady Hana Kadeřábková 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 22.7.2006
Zánik členství 30.11.2007
Adresa: Klobouček 476/5 , Brno 641 00
člen dozorčí rady Bc. Pavel Sázavský 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Jiráskova 244/44 , Brno 602 00
člen dozorčí rady JUDr. Bohumil Šimek 9.1.2014 - 20.4.2016
Vznik členství 25.11.2010
Zánik členství 23.2.2015
Adresa: Blodkova 2722/3 , Brno 636 00
Člen dozorčí rady Richard Slavík 20.4.2016 - 23.11.2016
Vznik členství 7.3.2016
Zánik členství 25.7.2016
Adresa: Rudišova 477/4 , Brno 602 00
Člen dozorčí rady Josef Regen 20.4.2016 - 15.12.2016
Vznik členství 21.3.2016
Zánik členství 16.11.2016
Zánik funkce 16.11.2016
Adresa: Bellova 353/24 , Brno 623 00

Prokura Automotodrom Brno, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Alexander Nett 20.12.1994 - 2.9.1996
Adresa: Tučkova 919/28 , Brno 602 00

Sbírka Listin Automotodrom Brno, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1451/SL 79 zpráva auditora za rok 2013 Krajský soud v Brně 19.9.2014 23.12.2014 2.1.2015 3
B 1451/SL 78 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 10.9.2014 23.12.2014 2.1.2015 36
B 1451/SL 77 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.1.2014 1.7.2014 8.10.2014 45
B 1451/SL 76 notářský zápis usnesení VH, NZ 1562/2013 Krajský soud v Brně 26.11.2013 23.12.2013 10.1.2014 6
B 1451/SL 75 zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.4.2013 26.7.2013 9.8.2013 3
B 1451/SL 74 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 3.5.2013 26.7.2013 9.8.2013 39
B 1451/SL 73 ostatní rozh.VH Krajský soud v Brně 12.4.2012 11.10.2012 13.12.2012 15
B 1451/SL 72 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 28.8.2012 28.8.2012 14.9.2012 40
B 1451/SL 71 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 26.6.2012 28.8.2012 14.9.2012 3
B 1451/SL 70 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 1.7.2011 31.10.2011 3
B 1451/SL 69 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 1.7.2011 31.10.2011 36
B 1451/SL 68 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1480/2010 Krajský soud v Brně 25.11.2010 9.9.2011 4
B 1451/SL 67 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 471/2011 Krajský soud v Brně 19.4.2011 6.6.2011 5
B 1451/SL 66 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 7.7.2010 29.9.2010 38
B 1451/SL 65 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 26.6.2009 14.1.2010 37
B 1451/SL 64 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2009 29.7.2009 1
B 1451/SL 63 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 8.7.2008 29.7.2009 6
B 1451/SL 62 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 24.4.2007 28.4.2008 37
B 1451/SL 61 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 25.3.2008 28.4.2008 39
B 1451/SL 60 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 26.6.2007 10.12.2007 8
B 1451/SL 59 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 5.11.2007 10.12.2007 1
B 1451/SL 58 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.8.2006 19.9.2006 2
B 1451/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.7.2006 19.9.2006 39
B 1451/SL 56 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 658/06 Krajský soud v Brně 22.7.2006 19.9.2006 3
B 1451/SL 55 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 10.5.2006 21.8.2006 22
B 1451/SL 54 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.5.2006 9.6.2006 2
B 1451/SL 53 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 283/06 Krajský soud v Brně 21.3.2006 9.6.2006 9
B 1451/SL 52 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.12.2005 9.1.2006 12
B 1451/SL 51 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 15.12.2005 9.1.2006 13
B 1451/SL 50 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 15.12.2005 9.1.2006 8
B 1451/SL 49 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 15.12.2005 9.1.2006 5
B 1451/SL 48 notářský zápis - usnesení Krajský soud v Brně 15.12.2005 9.1.2006 3
B 1451/SL 47 notářský zápis - usnesení VH, NZ 983/05 Krajský soud v Brně 15.12.2005 9.1.2006 2
B 1451/SL 46 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 14.7.2005 22.9.2005 4
B 1451/SL 45 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 17.6.2005 22.9.2005 7
B 1451/SL 44 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 5.4.2005 14.9.2005 36
B 1451/SL 43 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 29.1.2005 23.2.2005 1
B 1451/SL 42 ostatní -zápis z mim. zas.předst. Krajský soud v Brně 20.12.2004 23.2.2005 6
B 1451/SL 41 ostatní -zápis z řádného zas.doz.rady Krajský soud v Brně 14.12.2004 23.2.2005 7
B 1451/SL 40 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 14.6.2004 15.11.2004 4
B 1451/SL 39 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 9.6.2004 15.11.2004 13
B 1451/SL 38 notářský zápis -NZ637/2004-prohlášení Krajský soud v Brně 9.6.2004 15.11.2004 4
B 1451/SL 37 ostatní -zápis ze zas.předst. Krajský soud v Brně 3.8.2004 15.11.2004 5
B 1451/SL 36 ostatní -zápis ze zas.doz.rady Krajský soud v Brně 29.7.2004 15.11.2004 6
B 1451/SL 35 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 28.4.2004 15.11.2004 13
B 1451/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2004 15.11.2004 37
B 1451/SL 33 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.1.2004 28.4.2004 1
B 1451/SL 32 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 29.1.2004 28.4.2004 5
B 1451/SL 31 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 3.12.2003 28.4.2004 6
B 1451/SL 30 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 2.12.2003 28.4.2004 4
B 1451/SL 29 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 10.11.2003 24.3.2004 1
B 1451/SL 28 ostatní -zápis z jed.VH a zas-doz.rad Krajský soud v Brně 18.6.2003 22.3.2004 14
B 1451/SL 27 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.5.2003 13.11.2003 34
B 1451/SL 26 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.5.2002 2.5.2003 6
B 1451/SL 25 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 24.5.2002 2.5.2003 8
B 1451/SL 24 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 29.11.2001 29.1.2003 24
B 1451/SL 23 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.11.2001 29.1.2003 19
B 1451/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.11.2001 29.1.2003 32
B 1451/SL 21 ostatní - přečíslování budov Krajský soud v Brně 29.5.2002 29.1.2003 2
B 1451/SL 20 notářský zápis změna stanov Krajský soud v Brně 2.5.2001 23.11.2001 31
B 1451/SL 19 notářský zápis VH Krajský soud v Brně 2.5.2001 23.11.2001 13
B 1451/SL 18 ostatní zápis z DR Krajský soud v Brně 10.7.2001 23.11.2001 5
B 1451/SL 17 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 2.5.2001 23.11.2001 33
B 1451/SL 16 ostatní žádost o svolání VH Krajský soud v Brně 29.3.2001 23.11.2001 2
B 1451/SL 15 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 2.5.2001 23.11.2001 100
B 1451/SL 14 podpisové vzory ČP Krajský soud v Brně 20.6.2001 23.11.2001 4
B 1451/SL 13 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 18.12.2000 8.10.2001 65
B 1451/SL 12 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 22.2.2001 8.10.2001 3
B 1451/SL 11 notářský zápis - dozor.rada Krajský soud v Brně 23.6.2000 25.10.2000 2
B 1451/SL 10 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 23.6.2000 25.10.2000 29
B 1451/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.5.1999 13.9.1999 6
B 1451/SL 8 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 27.4.1999 13.9.1999 37
B 1451/SL 7 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 22.12.1998 13.9.1999 21
B 1451/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 29.10.1998 10.3.1999 4
B 1451/SL 5 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 9.6.1998 28.8.1998 19
B 1451/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 2.6.1998 28.8.1998 5
B 1451/SL 3 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 16.6.1998 7
B 1451/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 23.4.1998 16.6.1998 20
B 1451/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 26.6.1997 9.2.1998 32

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Automotodrom Brno, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60728825
Jméno Automotodrom Brno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Rosice
Vznik první živnosti: 12.7.1994
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 6

Sídlo Automotodrom Brno, a.s.

Živnosti a provozovny Automotodrom Brno, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykův okruh 201, Ostrovačice 664 81
Identifikační číslo provozovny 1006947591
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 12.7.1994

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.3.1997

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.10.2003

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.5.2006

Živnost č. 5 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.2018

Živnost č. 6 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 8.10.2009
Přerušení oprávnění 5.12.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykův okruh 201, Ostrovačice 664 81
Identifikační číslo provozovny 1006947591
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 8.10.2009

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1994
Zánik oprávnění 7.10.2003

Živnost č. 9 Provozování sportovních zařízení (kromě provozování těch zařízení, ke kterým je nutné zvláštní povolení)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1994
Zánik oprávnění 7.10.2003

Živnost č. 10 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1994
Zánik oprávnění 7.10.2003

Živnost č. 11 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1994
Zánik oprávnění 29.11.2000

Živnost č. 15 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1994
Zánik oprávnění 9.5.1996

Živnost č. 16 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Automotodrom Brno, a.s.

Člen statutárního orgánu Michal Klouda
Člen statutárního orgánu Mgr. Ivana Ulmanová
Člen statutárního orgánu Miroslav Bartoš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Automotodrom Brno, a.s.

IČO: 60728825
Firma: Automotodrom Brno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Ostrovačice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.12.1994

Sídlo Automotodrom Brno, a.s.

Sídlo: Masarykův okruh 201, Ostrovačice 664 81

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří
Všeobecná ambulantní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image