Firma AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. IČO 25272420


AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. (25272420) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolovská 1169, Litomyšl 570 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 1997 a je stále aktivní. AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1682
IČO (identifikační číslo osoby) 25272420
Jméno AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 25.7.1997
Počet členů statutárního orgánu: 3 27.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 27.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 27.6.2014
Valná hromada Společnosti přijala dne 15.11.2012 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. upsáním nových akcií takto: a) Důvodem zamýšleného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu Společnosti a rozšíření vlastních zdrojů financování. b) Základní kapitál společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. se zvyšuje o částku 160.000,- Kč (sto šedesát tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 28.480.000,- Kč (dvacet osm milionů čtyřista osmdesát tisíc korun českých) na novou výši 28.640.000,- Kč (dvacet osm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu budou emitovány celkem 2 kusy (dva kusy) nových kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých). d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 10.100.000,- Kč (deset milionů jedno sto tisíc korun českých), a emisní ážio na 1 akcii proto bude činit 10.020.000,- Kč (deset milionů dvacet tisíc korun českých). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým v kladem upisovatelů, kterými budou po jedné akcii pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto spoluvlastníci níže uveden ého předmětu nepeněžitého vkladu. e) Předmětem vkladu upisovatelů jsou průmyslové vzory Společenství, zapsané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu pod číslem zápisu 001998055-0001 dne 24.2.2012, pod číslem zápisu 001998055-0002 dne 24.2.2012, a pod číslem 002066217-0001 dne 29.6.2012, pod číslem 002066217-0002 dne 29.6.2012 (dále jen "Průmyslové vzory"). Vkládané Průmyslové vzory byly oceněny znaleckým posudkem č. 12012011 ze dne 6.listopadu 2012 (dále jen "Znalecký posudek") vystaveným soudem jmenovaným znalcem na základě usnesení Kr ajského soudu v Hradci Králové, pobočky Pardubice, sp.zn. 2Nc 1502/2012-38 ze dne 30.10.2012, a to společností AZET KONZULT - znalecký ústav s.r.o., se sídlem Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín, IČO: 29310652, dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely určení hodnoty Průmyslových vzorů jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na 20.200.000,- Kč (dvacet milionů dvě stě tisíc korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad budou vydány celkem 2 kusy (dva kusy) nových listinných kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých). f) Pánové Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00, a Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12, jakožto akcionáři společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. g) Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je Ing. Jindřich Pich, dat.nar. 14.11.19 55, bytem Praha 4 - Chodov, Ke Skále 182/18, PSČ 149 00. Nově upisovaná listinná, kmenová akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě akcie 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých), v počtu 1 kusu (jednoho kusu) bude nabídnuta k úpisu předem určenému zá jemci, kterým je Ing. Ivo Videnka, dat.nar. 29.8.1961, bytem Čeladná 742, PSČ 739 12. h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. i) Předem určení zájemci Ing. Jindřich Pich a Ing. Ivo Videnka budou upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů (čtrnáct) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. předem určenému zájemci. Počátek běh u lhůty k upisování akcií bude jednotlivým předem určeným zájemcům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovatelům do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušnéh o soudu o zápisu tohoto usnesení. j) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Průmyslových vzorů. 20.11.2012 - 5.12.2012
1. Jediný akcionář zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávajících 27,440.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých) o 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) na 28,480.000,- Kč (slovy: dvac et osm miliónů čtyři sta osmdesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál bude zvýšen upisováním nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, a to 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých). 3. Emisní kurs 13 ks akcií ve jmenovité hodnotě po 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) bude splacen peněžitým vkladem. 4. Veškeré nové akcie je stávající jediný akcionář oprávněn upisovat v prostorách společnosti STEELCOM CZ, a.s. na adrese Ostrava - Mariánské Hory, 28.října 219/438. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou stávající jediný akcioná ř uzavře se společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. Upisování akcií začne ihned po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí nebo o dmítnutí návrhu na tento zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. nejpozději do pěti pracovních dnů od podání tohoto návrhu sdělí písemně tuto skutečnost stávajícímu jedinému akcionáři. Lhůta pro upisování akcií končí devadesátým dnem poté, co bude proveden zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 5. 100 % emisního kursu akcií splácených peněžitým vkladem, tj. 1,040.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých) je upisovatel povinen splatit na zvláštní účet společnosti vedený u HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 43333 067/2700, a to ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Připouští se možnost započtení níže uvedených pohledávek nebo jejich částí společnosti STEELCOM CZ, a.s. jako věřitele a jediného akcionáře vůči společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. proti pohledávce společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. na splacen í emisního kursu. Smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel: a) pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné, b) započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou, c) započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky, d) návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti STEELCOM CZ, a.s. doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií podle shora uvedeného bodu 4, e) dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií podle bodu 6, f) k započtení lze použít pouze tyto pohledávky (včetně jejich příslušenství) za společností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.: - pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/26/99 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společn ostí AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 17. 12. 1999 ve znění pozdějších dodatků, - pohledávky z úvěrové smlouvy postoupené na společnost STEELCOM CZ, a.s., a to ze smlouvy o úvěru reg.č. 290/TÚ/014/02 uzavřené mezi společností Union banka, a.s., se sídlem Ostrava, ul. 30. dubna č. 35, PSČ 702 00, IČ 410 34 261, jako věřitelem a společ ností AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. jako dlužníkem dne 10. 5. 2002 ve znění pozdějších dodatků. 7. Akcie nebudou kótované a poukázky na nově upisované akcie nebudou vydávány. 20.6.2006 - 14.7.2006
Jediný akcionář: Intersigma Industrial, a.s. IČO 45 27 71 09, Praha 2, Americká 21, 120 00. 25.7.1997 - 4.7.2002
Splaceno 100 % základního jmění společnosti. 25.7.1997 - 14.7.2006

Aktuální kontaktní údaje AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Kapitál AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

zakladni jmění 28 640 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.11.2015
zakladni jmění 28 640 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2012 - 6.11.2015
zakladni jmění 28 480 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.7.2006 - 5.12.2012
zakladni jmění 27 440 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.7.1997 - 14.7.2006

Akcie AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 80 000 Kč 358 5.12.2012
Kmenové akcie na jméno 80 000 Kč 356 14.7.2006 - 5.12.2012
Akcie na jméno 80 000 Kč 343 26.7.2005 - 14.7.2006
Akcie na majitele 10 000 Kč 2 744 25.7.1997 - 26.7.2005

Sídlo AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolovská 1169 , Litomyšl 570 01 6.11.2015
Adresa Sokolovská 1169 , Litomyšl 570 01 18.3.2003 - 6.11.2015
Adresa Na Lánech 764 , Litomyšl 570 01 25.7.1997 - 18.3.2003

Předmět podnikání AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Platnost údajů od - do
Skladování zboží a manipulace s nákladem 2.6.2006
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 25.7.1997
Silniční motorová doprava nákladní. 25.7.1997
Stavba strojů s mechanickým pohonem. 25.7.1997
Kovoobráběčství. 25.7.1997
Zámečnictví. 25.7.1997
Konstrukce výrobků. 25.7.1997

vedení firmy AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Statutární orgán AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo navenek tak, že jedná samostatně buď předseda představensva nebo místopředseda představenstva. 26.7.2005
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisují a jednají navenek jménem společnosti buď samostatně předseda představensva, nebo společně dva členové představenstva. 4.7.2002 - 26.7.2005
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo podepisují a jednají navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva. 20.3.2002 - 4.7.2002
Způsob jednání a podepisování za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy. 25.7.1997 - 20.3.2002
předseda představenstva Ing. Ivo Videnka 6.11.2015
Vznik členství 30.12.2011
Vznik funkce 30.12.2011
Adresa: 742 , Čeladná 739 12
člen představenstva Ing. Monika Moravčíková 3.11.2016
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Pich 19.6.2017
Vznik členství 15.4.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
Jméno Ing. Jan Kasal 25.7.1997 - 14.9.1999
Adresa: Vodní valy 752 , Litomyšl 570 01
Jméno Ing. Jaroslav Souček 25.7.1997 - 9.7.2001
Zánik členství 27.4.2000
Adresa: Lom 1655/21 , Lysá nad Labem 289 22
Jméno Ing. Radko Smola 25.7.1997 - 20.3.2002
Adresa: Nad Panenskou 524/1 , Praha 169 00
Jméno Ing. Miroslav Bernard 25.7.1997 - 20.3.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Ke Klimentce 2703 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno Ing. Zdeněk Gerčák 25.7.1997 - 4.7.2002
Adresa: U školek 997 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Jméno Ing. Radko Smola 20.3.2002 - 4.7.2002
Adresa: K zahrádkám 1089/20 , Praha 155 00
Jméno Ing. František Eliáš 20.3.2002 - 4.7.2002
Vznik členství 26.6.2001
Adresa: Neustupného 1832/22 , Praha 155 00
Předseda představenstva Ing. Radko Smola 4.7.2002 - 26.7.2005
Vznik členství 29.10.2001
Zánik členství 7.6.2005
Vznik funkce 29.10.2001
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: K zahrádkám 1089/20 , Praha 155 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Gerčák 4.7.2002 - 26.7.2005
Vznik členství 29.10.2001
Zánik členství 7.6.2005
Adresa: U školek 997 , 570 01 Litomyšl Česká republika
Člen představenstva Jana Málková 4.7.2002 - 26.7.2005
Vznik členství 29.10.2001
Zánik členství 7.6.2005
Adresa: Rezlerova 274 , Praha 109 00
člen představenstva Zdeněk Vaněk 26.7.2005 - 28.2.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 28.11.2005
Adresa: Zimmlerova 2940/54 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. David Kaprál MBA 26.7.2005 - 28.3.2007
Vznik členství 7.6.2005
Vznik funkce 7.6.2005
Adresa: Drobného 323/70 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Matula 26.7.2005 - 28.3.2007
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 29.12.2006
Vznik funkce 7.6.2005
Zánik funkce 29.12.2006
Adresa: Okružní 2774 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Pavel Křížka 28.2.2006 - 18.3.2008
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: 103 , Veselá 763 15
místopředseda představenstva Ing. David Kaprál MBA 28.3.2007 - 18.3.2008
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 29.2.2008
Vznik funkce 31.1.2007
Zánik funkce 29.2.2008
Adresa: Drobného 323/70 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Jan Kašpar 18.3.2008 - 4.10.2010
Vznik členství 1.3.2008
Zánik členství 1.6.2010
Adresa: Fučíkova 826 , Litomyšl 570 01
předseda představenstva Ing. Ivo Videnka 28.3.2007 - 28.3.2012
Vznik členství 29.12.2006
Zánik členství 29.12.2011
Vznik funkce 31.1.2007
Zánik funkce 29.12.2011
Adresa: 742 , 739 12 Čeladná Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Pich 18.3.2008 - 20.6.2013
Vznik členství 1.3.2008
Zánik členství 1.3.2013
Vznik funkce 5.3.2008
Zánik funkce 1.3.2013
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Ivo Videnka 28.3.2012 - 25.5.2014
Vznik členství 30.12.2011
Vznik funkce 30.12.2011
Adresa: 742 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen představenstva Ing.. Monika Moravčíková 4.10.2010 - 20.7.2015
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Jindřich Pich 20.6.2013 - 6.11.2015
Vznik členství 15.4.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Ivo Videnka 25.5.2014 - 6.11.2015
Vznik členství 30.12.2011
Vznik funkce 30.12.2011
Adresa: 742 , Čeladná 739 12
člen představenstva Ing. Monika Moravčíková 20.7.2015 - 6.11.2015
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Monika Moravčíková 6.11.2015 - 28.10.2016
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Monika Moravčíková 28.10.2016 - 3.11.2016
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Ocelíkova 672/1 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Jindřich Pich 6.11.2015 - 19.6.2017
Vznik členství 15.4.2013
Vznik funkce 22.4.2013
Adresa: Ke skále 182/18 , Praha 149 00

Dozorčí rada AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jana Klimešová 6.11.2015
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Adresa: Čápová 316 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Ing. Michal Klimeš 6.11.2015
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Čápová 316 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady MUDr. Klára Konečná 14.3.2017
Vznik členství 17.6.2016
Adresa: U páté baterie 1779/19 , Praha 162 00
Jméno Ing. Petr Ehrenberger 25.7.1997 - 4.7.2002
Adresa: Murmanská 1469/8 , Praha 100 00
Jméno Ing. Jan Kašpar 25.7.1997 - 4.7.2002
Adresa: Dukelská 973 , Litomyšl 570 01
Jméno Ivana Hermanová 25.7.1997 - 4.7.2002
Adresa: 245 , Trstěnice 569 57
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Kašpar 4.7.2002 - 26.7.2005
Vznik členství 29.10.2001
Zánik členství 7.6.2005
Vznik funkce 29.10.2001
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Dukelská 973 , Litomyšl 570 01
člen dozorčí rady Radko Smola 4.7.2002 - 26.7.2005
Vznik členství 29.10.2001
Zánik členství 7.6.2005
Adresa: Nad Panenskou 524/1 , Praha 169 00
Člen dozorčí rady Ivana Hermanová 4.7.2002 - 28.3.2007
Vznik členství 29.10.2001
Zánik členství 29.10.2006
Adresa: 245 , Trstěnice 569 57
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Chovanec 26.7.2005 - 13.7.2009
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 31.12.2008
Vznik funkce 9.6.2005
Zánik funkce 31.12.2008
Adresa: U Stromovky 416/62 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Marie Poštulková 26.7.2005 - 13.7.2009
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Opavská 401 , Bohuslavice 747 19
člen dozorčí rady Lubomír Sršeň 28.3.2007 - 4.10.2010
Vznik členství 29.1.2007
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: U Školek 990 , Litomyšl 570 01
předseda dozorčí rady ing. Zdeněk Franek 13.7.2009 - 4.10.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.4.2010
Vznik funkce 6.1.2009
Zánik funkce 1.4.2010
Adresa: Bartošková 102 , Pustá Polom 747 69
člen dozorčí rady Nikola Kramárová 13.7.2009 - 4.10.2010
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: Na Široké 2366/27 , Ostrava 702 00
předseda dozorčí rady Ing. Jana Pichová 4.10.2010 - 23.11.2011
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Adresa: Novolipanská 75 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Klimeš 4.10.2010 - 23.11.2011
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: 24. dubna 350 , Želešice 664 43
člen dozorčí rady Jindřiška Videnková 4.10.2010 - 20.7.2015
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: 28. října 1933 , Frýdek-Místek 738 01
předseda dozorčí rady Ing. Jana Klimešová 23.11.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Adresa: Čápová 316 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Ing. Michal Klimeš 23.11.2011 - 20.7.2015
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Čápová 316 , Jesenice 252 42
předseda dozorčí rady Ing. Jana Klimešová 20.7.2015 - 6.11.2015
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Adresa: Čápová 316 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Jindřiška Videnková 20.7.2015 - 6.11.2015
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: 28. října 1933 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Michal Klimeš 20.7.2015 - 6.11.2015
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Čápová 316 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Jindřiška Videnková 6.11.2015 - 14.3.2017
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 17.6.2016
Adresa: 28. října 1933 , Frýdek-Místek 738 01

Sbírka Listin AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1682/SL 52 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora el Krajský soud v Hradci Králové 5.5.2015 16.6.2015 22.6.2015 22
B 1682/SL 51 notářský zápis NZ 776/2014 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2014 23.6.2014 1.7.2014 38
B 1682/SL 50 výroční zpráva [2013]  el. Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2014 18.6.2014 20.6.2014 20
B 1682/SL 49 výroční zpráva [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2013 21.6.2013 26.6.2013 22
B 1682/SL 48 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - MVH+předst. Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2013 20.5.2013 25.6.2013 3
B 1682/SL 47 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2012 21.12.2012 2.1.2013 18
B 1682/SL 46 posudek znalce cd Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2012 17.12.2012 19.12.2012 105
B 1682/SL 45 notářský zápis NZ 1216/2012,cd Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2012 17.12.2012 19.12.2012 16
B 1682/SL 44 účetní závěrka NZ 1216/2012 Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2012 16.11.2012 26.11.2012 16
B 1682/SL 43 účetní závěrka 2011,el. Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2012 24.7.2012 1.8.2012 15
B 1682/SL 42 ostatní zápis 2x,ds Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2011 26.3.2012 30.3.2012 5
B 1682/SL 41 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory , (zápis z DR,VH) Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2010 30.9.2010 30.9.2010 13
B 1682/SL 40 zpráva auditora 2009, email Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2010 29.9.2010 30.9.2010 2
B 1682/SL 39 výroční zpráva 2009, el. Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2010 29.9.2010 30.9.2010 10
B 1682/SL 38 zpráva auditora 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2009 26.8.2009 26.8.2009 1
B 1682/SL 37 účetní závěrka příloha 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2009 26.8.2009 15
B 1682/SL 36 výroční zpráva 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2009 26.8.2009 16
B 1682/SL 34 ostatní zápis - představenstvo Krajský soud v Hradci Králové 15.12.2009 14.7.2009 14.7.2009 2
B 1682/SL 33 ostatní zápis - dozorčí rada Krajský soud v Hradci Králové 6.1.2009 14.7.2009 14.7.2009 2
B 1682/SL 32 podpisové vzory ČP - NK Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2009 14.7.2009 14.7.2009 3
B 1682/SL 31 podpisové vzory ČP - ZF Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2009 14.7.2009 14.7.2009 3
B 1682/SL 35 ostatní, podpisové vzory zápisy Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2009 13.7.2009 8
B 1682/SL 30 ostatní - příloha k ÚZ 2007 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2008 18.9.2008 15
B 1682/SL 29 zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2008 10.9.2008 18.9.2008 5
B 1682/SL 28 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2007 10.9.2008 18.9.2008 18
B 1682/SL 27 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2008 28.4.2008 2
B 1682/SL 26 ostatní - rozhodnutí jediného akcionář Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2008 28.4.2008 1
B 1682/SL 25 podpisové vzory - Ing. Pich Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2008 28.4.2008 2
B 1682/SL 24 podpisové vzory - Ing. Kašpar Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2008 28.4.2008 2
B 1682/SL 23 účetní závěrka - výkaz zisku a ztrát rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2007 10.10.2007 10.10.2007 2
B 1682/SL 22 účetní závěrka - rozvaha za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2007 10.10.2007 10.10.2007 4
B 1682/SL 21 zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2007 25.9.2007 25.9.2007 1
B 1682/SL 20 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2007 25.9.2007 12
B 1682/SL 19 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2007 27.3.2007 27.3.2007 8
B 1682/SL 18 notářský zápis - NZ 50/2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2006 16.6.2006 16.6.2006 4
B 1682/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2005 11.5.2006 11.5.2006 31
B 1682/SL 16 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 30.1.2006 16.2.2006 16.2.2006 2
B 1682/SL 15 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 84,83/2005 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2005 20.6.2005 20.6.2005 16
B 1682/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2004 30.7.2004 30.7.2004 41
B 1682/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 9.6.2003 4.7.2003 4.7.2003 32
B 1682/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 3/2003 Krajský soud v Hradci Králové 14.1.2003 20.1.2003 20.1.2003 24
B 1682/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 22.5.2002 24.6.2002 24.6.2002 26
B 1682/SL 10 notářský zápis, ostatní - NZ 237/2001 Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2001 14.6.2002 14.6.2002 8
B 1682/SL 9 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.10.2001 17.12.2001 17.12.2001 32
B 1682/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní - NZ 136/2001 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2001 16.10.2001 16.10.2001 41
B 1682/SL 7 ostatní, výroční zpráva - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2001 2.3.2001 2.3.2001 39
B 1682/SL 5 účetní závěrka - za rok 1998 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 22.7.1999 8.9.1999 8.9.1999 19
B 1682/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - rozhodn. jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 31.3.1999 20.7.1999 20.7.1999 2
B 1682/SL 4 posudek znalce - dodatek č. 1 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.1997 2
B 1682/SL 3 posudek znalce - dodatek Krajský soud v Hradci Králové 20.7.1997 2
B 1682/SL 2 notářský zápis - NZ 89/97 Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1997 5
B 1682/SL 1 notářský zápis - NZ 46/97 Krajský soud v Hradci Králové 3.4.1997 89

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

IČO (identifikační číslo) 25272420
Jméno AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Litomyšl
Vznik první živnosti: 25.7.1997
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 4

Sídlo AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Živnosti a provozovny AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Živnost č. 1 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 1169, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004731701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2003

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 1169, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004731701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2003

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 1169, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004731701
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.1.2003

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 1169, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1004731701
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2003

Živnost č. 5 Konstrukce výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Monika Moravčíková
Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Videnka
Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich Pich

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

IČO: 25272420
Firma: AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Svitavy
Základní územní jednotka: Litomyšl
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.7.1997

Sídlo AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s.

Sídlo: Sokolovská 1169, Litomyšl 570 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Obrábění
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Skladování
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
tracking image