Firma ASTUR Straškov, a.s. IČO 25421921


ASTUR Straškov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ASTUR Straškov, a.s. (25421921) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 103, Straškov-Vodochody 411 84. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2001 a je stále aktivní. ASTUR Straškov, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ASTUR Straškov, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ASTUR Straškov, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ASTUR Straškov, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ASTUR Straškov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ASTUR Straškov, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1313
IČO (identifikační číslo osoby) 25421921
Jméno ASTUR Straškov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2001
Valná hromada schvaluje návrh na snížení základního kapitálu ze 159.800.000,- Kč (slovy sto padesáti devíti milionů osmi set tisíc korun českých) na 150.865.000,- Kč (slovy sto padesát milionů osm set šedesát pět tisíc korun českých), za účelem převodu čá stky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst. 1 písm. b) zák. č. 90/2012 Sb.), a to z důvodu, že společnost nemůže vlastnit vlastní akcie. Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví AST UR Straškov, a.s., a to 215 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 872 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. 29.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 22.8.2014
Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejdná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, popř. mezi společností a zaměstnancem, moh ou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlask převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělenísouhlasu odmíznout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstvase vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického právak akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nrozhodne-li představenstvo do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. 22.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 22.8.2014 - 17.9.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 18.6. 2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je uvolnění a získání dalších prostředků pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit společnosti a objektivizace poměru výše čistého obchodního jmění společnosti se zapsaným základním kapitálem společnosti. Dosavadní úplně splacený kapitál společnosti ve výši 157.519.000,- Kč slovy: jednostopadesátsedm milionů pětsetdevatenáct tisíc korun českých se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 2.281.000,- Kč tj. slovy: dva miliony dvěstěosmdesátjeden tisíc korun č eských. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto uvedenou částku. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Společnost bude emitovat 215 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 131 kusů akc ií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrovanými cennými papíry. Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoní ku nabídnuty oprávněným osobám dle zákona č. 42/1992 Sb., jejichž seznam s uvedením počtu upisovaných akcií je k dispozici v kanceláři společnosti. Peněžité pohledávky těchto osob jsou vedeny v účetnictví ASTUR Straškov, a.s. na straně závazků. Z tohoto d ůvodu je navrhováno dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku umožnit splácet emisní kurs započtením peněžité pohledávky upisovatele proti pohledávce ASTUR Straškov, a.s. na splacení emisního kursu. Úpis akcií předem určenými osobami bude proveden uz avřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a započtení bude provedeno smlouvou o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro upisování začne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti dnů od prvního dne úpisu s tí m, že upisovatelům bude počátek této lhůty představenstvem písemně oznámen. Vzhledem ke způsobu zvýšení základního kapitálu valná hromada schválila návrh představenstva na vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií (§ 204a ods t. 5 obchodního zákoníku). Zapsaná výše základního kapitálu se navýšením úpisem akcií předem určenými osobami zvýší celkově o 2.281.000,- Kč na částku 159.800.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevět milionů osmset tisíc korun českých. 25.5.2006 - 25.9.2006
Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov a.s. konaná dne 26.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ASTUR Straškov, a.s. takto: - Dosavadní úplně splacený základní kapitál společnosti ve výši 119,132.000,- Kč (slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), se upsáním nových akcií zvýší o částku 14,561.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůpětsetšedesátjedentisíc korun českých ) a to upsáním: a) 1355 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie. b) 1011 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie. - Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). - Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům (opr ávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov, a.s. uvedeným ve zvláštním seznamu. - Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. - Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. - Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTUR Straškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. - Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTUR Straškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 1355 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 1011 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Dohodu o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného po čtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč podle seznamu upisovatelů. - Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uved ených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. - Představenstvo společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o  upsání akcií. 10.11.2004 - 23.3.2005
Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov, a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti ASTUR Straškov, a.s. takto: 6.2.2003 - 25.7.2003
1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 116,051.000,- Kč (slovy stošestnáctmilionůpadesátjedentisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o částku 3,081.000,- Kč (slovy třimilionyosmdesátjedentisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 119,132.000,- Kč (slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), a to upsáním: 2. a) 292 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie, b) 161 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie, 6.2.2003 - 25.7.2003
3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 6.2.2003 - 25.7.2003
4. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých), 6.2.2003 - 25.7.2003
5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům (oprávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov, a.s., uvedeným ve zvláštním seznamu 6.2.2003 - 25.7.2003
6. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6.2.2003 - 25.7.2003
7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářsních dnů od prvního dne úpisu. 6.2.2003 - 25.7.2003
8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. 6.2.2003 - 25.7.2003
9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTUR Straškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 6.2.2003 - 25.7.2003
10. Vuslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTUR Straškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 292 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 161 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč podle seznamu upisovatelů. 6.2.2003 - 25.7.2003
11. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 6.2.2003 - 25.7.2003
12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. 6.2.2003 - 25.7.2003
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.5.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 35.541.000,- Kč, slovy: Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním a zaplacením 3327 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, 2271 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, na jméno, v listinné podobě, které budou registrovanými cennými papíry a převedením takto emitovaných akcií upisovatelům. Zvýšení základního kapitálu o částku přesahující 35.541.000,- kč je nepřípustné. Akcie nového druhu podle § 203 odst. 2 písm. g)obch. zákoníku nebudou emitovány. Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm. h) obch. zákoníku se nepřipouští. K úhradě emisního kursu se připouští započtení peněžitých pohledávek vůči ASTUR Straškov a.s. Pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví tato pravidla: Při upsání akcie do listiny upisovatelů je osoba uplatňující úhradu emisního kursu započtením pohledávky, tuto skutečnost do této listiny uvést. Představenstvo na základě této skutečnosti ověří, zda a v jaké výši peněžitá pohledávka upisující osoby existuje, potvrdí ji a vyzve upisující osobu k podpisu dohody o započtení ve smyslu § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Vzor této dohody je k dispozici k prostudování u listiny upisovatelů. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení. Akcionáři mohou uplatnit právo přednostního úpisu v sídle společnosti ASTUR Straškov a.s. ve Straškově Vodochodech čp. 103, okr. Litoměřice v pracovní dny od 6.6.2001 do 20.6.2001 od 8,00 do 15,00 hodin. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva úpisu akcií je 7. den přede dnem rozhodnutí valné hromady, tj. 12.5.2001. Přednostní upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V tomto případě se stává dosavadní upsání akcií neúčinným. Upisovací poměr podle § 204a odst. 2 písm. b) obch. zákoníku je stanoven na 41:100. Emisní kurs nově emitovaných akcií podle § 204a odst. 2 písm. c) obch. zákoníku je roven jejich nominální hodnotě. Emisní kurs těchto akcií podle § 204a odst. 2 písm. c) obch. zákoníku je roven jejich nominální hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný. Emisní kurs je splacen uzavřením dohody o započtení. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou písemně doporučeným dopisem nabídnuty dle § 203 odst. 2 písm. d) obch. zákoníku osobám - oprávněným osobám dle zák.č. 42/1992 Sb., jejichž pohledávky společnost ASTUR Straškov a.s. převzala po zrušeném Zemědělském družstvu Straškov a jež jsou řádně vedeny v účetnictví ASTUR Straškov a.s. na straně peněžitých závazků společnosti, což potvrzuje ve své auditorské správě č. 411/2001 auditor Ing. Jaromír Senft. Upisování bude probíhat uzavíráním smluv o upsání akcií. Upisování bude probíhat v sídle společnosti ASTUR Straškov a.s. ve Straškově Vodochodech čp. 103, okr. Litoměřice v pracovní dny počínajíc prvním dnem po uplynutí lhůty pro přednostní upisování v době od 8,00 do 15,00 hodin. Upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V tomto případě se stává dosavadní upsání akcií neúčinným. 8.8.2001 - 19.6.2002
Akciová společnost ASTUR Straškov a.s. vznikla přeměnou ze Zemědělského družstva Straškov a přebírá veškerá práva, závazky, majetek, povinnosti a pohledávky zanikajícího Zemědělského družstva Straškov, se sídlem Straškov, okr. Litoměřice, IČ 00218871. 1.1.2001
Omezení převoditelnosti akcií na jméno : Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvo povinno odmítnout udělit k převodu souhlas. 1.1.2001 - 19.6.2002

Aktuální kontaktní údaje ASTUR Straškov, a.s.

Kapitál ASTUR Straškov, a.s.

zakladni jmění 150 865 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.7.2017
zakladni jmění 159 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.9.2006 - 29.7.2017
zakladni jmění 157 519 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.3.2005 - 25.9.2006
zakladni jmění 142 958 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2004 - 23.3.2005
zakladni jmění 119 132 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2003 - 10.11.2004
zakladni jmění 116 051 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.6.2002 - 25.7.2003
zakladni jmění 80 510 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2001 - 19.6.2002

Akcie ASTUR Straškov, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 14 222 29.7.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 645 29.7.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 094 22.8.2014 - 29.7.2017
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 860 22.8.2014 - 29.7.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 094 25.9.2006 - 22.8.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 860 25.9.2006 - 22.8.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 14 879 23.3.2005 - 25.9.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 729 23.3.2005 - 25.9.2006
Akcie na jméno 10 000 Kč 13 524 10.11.2004 - 23.3.2005
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 718 10.11.2004 - 23.3.2005
Akcie na jméno 10 000 Kč 11 486 25.7.2003 - 10.11.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 272 25.7.2003 - 10.11.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 11 194 19.6.2002 - 25.7.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 111 19.6.2002 - 25.7.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 867 1.1.2001 - 19.6.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 840 1.1.2001 - 19.6.2002

Sídlo ASTUR Straškov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 103 , Straškov-Vodochody 411 84 15.1.2013
Adresa 103 , 411 84 Straškov - Vodochody Česká republika
1.1.2001 - 15.1.2013

Předmět podnikání ASTUR Straškov, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná voztidly nebo jízdními soupravami o největší polené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hm otnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 22.8.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.8.2014
truhlářství, podlahářství 22.8.2014
zámečnictví, nástrojařství 22.8.2014
Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného prá vního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků. 22.8.2014
Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostivových koní. 22.8.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.8.2014
opravy silničních vozidel 1.1.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.2001 - 22.8.2014
silniční motorová doprava nákladní 1.1.2001 - 22.8.2014
silniční motorová doprava osobní 1.1.2001 - 22.8.2014
opravy pracovních strojů 1.1.2001 - 22.8.2014
truhlářství 1.1.2001 - 22.8.2014
zámečnictví 1.1.2001 - 22.8.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.1.2001 - 22.8.2014
provádění zemních prací 1.1.2001 - 22.8.2014
služby mycím zařízením 1.1.2001 - 22.8.2014
hostinská činnost 1.1.2001 - 22.8.2014
ubytovací služby 1.1.2001 - 22.8.2014
kopírovací služby 1.1.2001 - 22.8.2014
řeznictví a uzenářství 1.1.2001 - 22.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady, mimo nebezpečných 1.1.2001 - 22.8.2014
poskytování telekomunikačních služeb 1.1.2001 - 22.8.2014
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob 1.1.2001 - 22.8.2014
výkon práva myslivosti 1.1.2001 - 22.8.2014
podnikání v zemědělské výrobě, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje 1.1.2001 - 22.8.2014

Předmět činnosti ASTUR Straškov, a.s.

Platnost údajů od - do
zabezpečování hospodářských a sociálních potřeb svých členů podle zásad schválených členskou schůzí nebo představenstvem 1.1.2001

vedení firmy ASTUR Straškov, a.s.

Statutární orgán ASTUR Straškov, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy představenstva a člena představenstva. 22.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. Samostatně může podepisovat další člen představenstva jménem společnosti tehdy, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. 6.2.2003 - 22.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva. Jménem společnosti se představenstvo podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo sám předseda představenstva. 1.1.2001 - 6.2.2003
Předseda představenstva Miroslav Novák 17.9.2015
Vznik členství 23.5.2015
Vznik funkce 23.5.2015
Adresa: Náves 40 , Kleneč 413 01
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Hoblík 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Vznik funkce 23.5.2015
Adresa: 60 , Račiněves 413 01
Člen představenstva Zdeněk Čáp 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: 192 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Karel Ikráth 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: Roudnická 38 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Petr Müller 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: 35 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Josef Zázvorka 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: Na Dílcích 364 , Brozany nad Ohří 411 81
Člen představenstva Ing. Václav Biňovec 1.1.2001 - 24.8.2004
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 28.6.2003
Adresa: Výsluní 173 , Kleneč 413 01
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Hoblík 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 18.6.2005
Adresa: 60 , Račiněves 413 01
Místopředseda představenstva Miroslav Novák 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Vznik funkce 1.1.2001
Zánik funkce 18.6.2005
Adresa: Náves 40 , Kleneč 413 01
Člen představenstva Zdeněk Čáp 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Adresa: 322 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Václav Čutík 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Adresa: 71 , Bříza 413 01
Člen představenstva Karel Ikrath 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Adresa: Roudnická 38 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Petr Müller 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Adresa: 35 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Miroslav Rynda 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Adresa: Pod Kostelem 68 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Josef Zázvorka 1.1.2001 - 3.2.2006
Vznik členství 1.1.2001
Zánik členství 18.6.2005
Adresa: Na Dílcích 364 , Brozany nad Ohří 411 81
Člen představenstva Ing. František Král 24.8.2004 - 3.2.2006
Vznik členství 28.6.2003
Zánik členství 18.6.2005
Adresa: 36 , Bříza 413 01
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Hoblík 3.2.2006 - 3.4.2006
Vznik členství 18.6.2005
Vznik funkce 18.6.2005
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: 60 , Račiněves 413 01
Místopředseda představenstva Miroslav Novák 3.2.2006 - 3.4.2006
Vznik členství 18.6.2005
Vznik funkce 18.6.2005
Zánik funkce 31.12.2005
Adresa: Náves 40 , Kleneč 413 01
Člen představenstva Zdeněk Čáp 3.2.2006 - 30.12.2008
Vznik členství 18.6.2005
Adresa: 322 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Karel Ikrath 3.2.2006 - 30.12.2008
Vznik členství 18.6.2005
Adresa: Roudnická 38 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Josef Zázvorka 3.2.2006 - 30.12.2008
Vznik členství 18.6.2005
Adresa: Na Dílcích 364 , Brozany nad Ohří 411 81
Člen představenstva Václav Čutík 3.2.2006 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Adresa: 71 , Bříza 413 01
Člen představenstva Petr Müller 3.2.2006 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Adresa: 35 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Miroslav Rynda 3.2.2006 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Adresa: Pod Kostelem 68 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Ing. František Král 3.2.2006 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Adresa: 36 , Bříza 413 01
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Hoblík 3.4.2006 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 19.6.2010
Adresa: 60 , Račiněves 413 01
Předseda představenstva Miroslav Novák 3.4.2006 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 19.6.2010
Adresa: Náves 40 , Kleneč 413 01
Člen představenstva Zdeněk Čáp 30.12.2008 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Adresa: 192 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Karel Ikráth 30.12.2008 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Adresa: Roudnická 38 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Josef Zázvorka 30.12.2008 - 6.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 19.6.2010
Adresa: Na Dílcích 364 , Brozany nad Ohří 411 81
Předseda představenstva Miroslav Novák 6.10.2010 - 19.8.2015
Vznik členství 19.6.2010
Vznik funkce 19.6.2010
Adresa: Náves 40 , Kleneč 413 01
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Hoblík 6.10.2010 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2010
Zánik členství 23.5.2015
Vznik funkce 19.6.2010
Zánik funkce 23.5.2015
Adresa: 60 , Račiněves 413 01
Člen představenstva Zdeněk Čáp 6.10.2010 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2010
Zánik členství 23.5.2015
Adresa: 192 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Karel Ikráth 6.10.2010 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2010
Zánik členství 23.5.2015
Adresa: Roudnická 38 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Petr Müller 6.10.2010 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2010
Zánik členství 23.5.2015
Adresa: 35 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Josef Zázvorka 6.10.2010 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2010
Zánik členství 23.5.2015
Adresa: Na Dílcích 364 , Brozany nad Ohří 411 81
Člen představenstva Ing. František Král 6.10.2010 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2010
Zánik členství 23.5.2015
Adresa: 36 , Bříza 413 01
Předseda představenstva Miroslav Novák 19.8.2015 - 17.9.2015
Vznik členství 19.6.2010
Zánik členství 23.5.2015
Vznik funkce 19.6.2010
Zánik funkce 23.5.2015
Adresa: Náves 40 , Kleneč 413 01
Místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Hoblík 17.9.2015 - 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Vznik funkce 23.5.2015
Adresa: 60 , Račiněves 413 01
Člen představenstva Zdeněk Čáp 17.9.2015 - 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: 192 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Karel Ikráth 17.9.2015 - 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: Roudnická 38 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen představenstva Petr Müller 17.9.2015 - 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: 35 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen představenstva Josef Zázvorka 17.9.2015 - 21.10.2015
Vznik členství 23.5.2015
Adresa: Na Dílcích 364 , Brozany nad Ohří 411 81
Člen představenstva Ing. František Král 17.9.2015 - 26.1.2017
Vznik členství 23.5.2015
Zánik členství 12.12.2016
Adresa: 36 , Bříza 413 01
Člen představenstva JUDr. Ivan Hubáček 26.1.2017 - 29.7.2017
Vznik členství 12.12.2016
Zánik členství 13.5.2017
Adresa: Ústavní 600/2 , Praha 181 00

Dozorčí rada ASTUR Straškov, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady František Hejna 9.7.2016
Vznik členství 21.5.2016
Vznik funkce 21.5.2016
Adresa: 49 , Budyně nad Ohří 413 01
Člen dozorčí rady Helena Jíravová 29.7.2017
Vznik členství 13.5.2017
Adresa: 328 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen dozorčí rady Zdeněk Veselý 29.7.2017
Vznik členství 13.5.2017
Adresa: 150 , Račiněves 413 01
Předseda dozorčí rady Vlastimil Pavlík 1.1.2001 - 6.2.2003
Adresa: 119 , Bříza 413 01
Člen dozorčí rady Jaroslav Kožíšek 1.1.2001 - 6.2.2003
Adresa: Sakařova 1365 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Ing. František Král 1.1.2001 - 6.2.2003
Adresa: 36 , Bříza 413 01
Člen dozorčí rady Miloš Burian 1.1.2001 - 6.2.2003
Adresa: Přestavlky 12 , 411 18 Budyně nad Ohří Česká republika
Člen dozorčí rady Václav Žák 1.1.2001 - 6.2.2003
Adresa: Mánesova 1488 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen dozorčí rady Miroslav Hrouda 6.2.2003 - 24.8.2004
Vznik členství 22.6.2002
Adresa: Mánesova 1488 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen dozorčí rady Jaroslav Kožíšek 6.2.2003 - 3.2.2006
Vznik členství 22.6.2002
Zánik členství 30.10.2004
Adresa: Sakařova 1365 , Pardubice 530 03
Předseda dozorčí rady Vlastimil Pavlík 6.2.2003 - 6.8.2007
Vznik členství 22.6.2002
Zánik členství 23.6.2007
Vznik funkce 22.6.2002
Zánik funkce 23.6.2007
Adresa: 119 , Bříza 413 01
Člen dozorčí rady Josef Král 6.2.2003 - 6.8.2007
Vznik členství 22.6.2002
Zánik členství 23.7.2007
Adresa: 411 84 Česká republika
Straškov - Vodochody čp. 40, PSČ 411 84
Člen dozorčí rady Miloš Burian 6.2.2003 - 6.8.2007
Vznik členství 22.6.2002
Zánik členství 23.7.2007
Adresa: Přestavlky 12 , 411 18 Budyně nad Ohří Česká republika
Člen dozorčí rady Helena Jíravová 6.2.2003 - 6.8.2007
Vznik členství 22.6.2002
Zánik členství 23.6.2007
Adresa: 328 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen dozorčí rady Miroslav Hrouda 24.8.2004 - 6.8.2007
Vznik členství 22.6.2002
Zánik členství 23.6.2007
Adresa: Bořivojova 1780 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen dozorčí rady Miroslav Hrouda 6.8.2007 - 6.10.2010
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 1.6.2010
Adresa: Bořivojova 1780 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen dozorčí rady Petr Janda 6.8.2007 - 6.10.2010
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 1.6.2010
Adresa: Krátká 110 , Vědomice 413 01
Člen dozorčí rady Jiřina Došková 3.2.2006 - 22.10.2010
Vznik členství 18.6.2005
Zánik členství 18.9.2010
Adresa: V Uličkách 2520 , Roudnice nad Labem 413 01
Předseda dozorčí rady Vlastimil Pavlík 6.8.2007 - 5.9.2012
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 16.6.2012
Vznik funkce 23.6.2007
Zánik funkce 16.6.2012
Adresa: 119 , Bříza 413 01
Člen dozorčí rady Helena Jíravová 6.8.2007 - 5.9.2012
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 16.6.2012
Adresa: 328 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen dozorčí rady Zdeněk Veselý 6.8.2007 - 5.9.2012
Vznik členství 23.6.2007
Zánik členství 6.6.2012
Adresa: 150 , Račiněves 413 01
Člen dozorčí rady Helena Jíravová 5.9.2012 - 21.10.2015
Vznik členství 16.6.2012
Adresa: 328 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen dozorčí rady Zdeněk Veselý 5.9.2012 - 21.10.2015
Vznik členství 6.6.2012
Adresa: 150 , Račiněves 413 01
Předseda dozorčí rady Vlastimil Pavlík 5.9.2012 - 9.7.2016
Vznik členství 16.6.2012
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 16.6.2012
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: 119 , Bříza 413 01
Člen dozorčí rady Helena Jíravová 21.10.2015 - 29.7.2017
Vznik členství 16.6.2012
Zánik členství 13.5.2017
Adresa: 328 , Straškov-Vodochody 411 84
Člen dozorčí rady Zdeněk Veselý 21.10.2015 - 29.7.2017
Vznik členství 6.6.2012
Zánik členství 13.5.2017
Adresa: 150 , Račiněves 413 01

Sbírka Listin ASTUR Straškov, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1313/SL 76 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Př Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2015 2.6.2015 3.6.2015 16
B 1313/SL 75 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] +zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2014 1.8.2014 28.8.2014 25
B 1313/SL 73 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2013 8.4.2014 9.4.2014 3
B 1313/SL 72 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2013 24.7.2013 25.7.2013 22
B 1313/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2012 29.6.2012 9.7.2012 24
B 1313/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2011 12.7.2011 12.7.2011 22
B 1313/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2009 19.1.2010 19.1.2010 23
B 1313/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 16.9.2008 25
B 1313/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2006 16.10.2006 25
B 1313/SL 44 podpisové vzory - Ing. František Král Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 43 podpisové vzory - Petr Müller Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 42 podpisové vzory - Miroslav Novák Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 41 podpisové vzory - Miroslav Rynda Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 40 podpisové vzory - Josef Zázvorka Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2006 14.2.2006 1
B 1313/SL 39 notářský zápis NZ 105/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2005 14.2.2006 7
B 1313/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2005 14.2.2006 5
B 1313/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2005 14.2.2006 1
B 1313/SL 36 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2005 14.10.2005 19
B 1313/SL 35 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2004 30.12.2004 2
B 1313/SL 34 účetní závěrka k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2004 30.12.2004 23
B 1313/SL 33 notářský zápis NZ 140/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2004 23.11.2004 11
B 1313/SL 32 podpisové vzory - Ing. František Král Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2003 30.8.2004 1
B 1313/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2003 30.8.2004 6
B 1313/SL 30 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2003 6.2.2004 24
B 1313/SL 29 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2003 6.2.2004 2
B 1313/SL 28 podpisové vzory - Pavlík Vlastimil Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 27 podpisové vzory - Burian Miloš Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 26 podpisové vzory - Josef Král Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 25 podpisové vzory - Helena Jíravová Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 24 podpisové vzory - Miroslav Hrouda Krajský soud v Ústí nad Labem 2.8.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 23 podpisové vzory - Jaroslav Kožíšek Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 22 notářský zápis NZ 150/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 12
B 1313/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 7
B 1313/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 19 ostatní -úpis akcií z rest. pohledávek Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 2
B 1313/SL 18 ostatní - zpráva představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2002 18.6.2003 1
B 1313/SL 17 účetní závěrka + zpráva audit. k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2002 18.6.2003 24
B 1313/SL 16 notářský zápis NZ 75/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2001 19.10.2001 14
B 1313/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2001 19.10.2001 20
B 1313/SL 6 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2000 4
B 1313/SL 4 ostatní - fotodokumentace inv. majetku Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2000 32
B 1313/SL 3 posudek znalce č. 40/123-99 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.1999 26.10.2000 79
B 1313/SL 2 posudek znalce č. 4139/424-99 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.1999 26.10.2000 90
B 1313/SL 14 notářský zápis NZ 119/2000 - usttavující VH Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 478
B 1313/SL 13 ostatní - zápis ze shromáždění zaměst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 12
B 1313/SL 12 ostatní - zápis z 1. zasedání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 1
B 1313/SL 11 ostatní - zápis z 1. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.7.2000 26.10.2000 1
B 1313/SL 10 posudek znalce čj. 1112/59/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2000 26.10.2000 5
B 1313/SL 1 notářský zápis NZ 2/2000 - členská schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2000 26.10.2000 12

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ASTUR Straškov, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25421921
Jméno ASTUR Straškov, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Roudnice nad Labem
Vznik první živnosti: 1.1.2001
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 6

Sídlo ASTUR Straškov, a.s.

Živnosti a provozovny ASTUR Straškov, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny 1002351154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2001

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny 1002351154
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 1.1.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 292, Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny 1002351162
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.1.2001

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny 1002351154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2001

Živnost č. 4 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny 1002351154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2001

Živnost č. 6 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 103, Straškov-Vodochody 411 84
Identifikační číslo provozovny 1002351154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2001

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 31.7.2014

Živnost č. 8 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 25.3.2015

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 31.7.2014

Živnost č. 10 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 31.7.2014

Živnost č. 11 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 12 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná ososbními automobily - příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava nákladní -vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti -vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Služby mycím zařízením

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Podnikání v oblasti nakládání s odpady, mimo nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Kopírovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provádění zemních prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ASTUR Straškov, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Hoblík
Člen statutárního orgánu Karel Ikráth
Člen statutárního orgánu Petr Müller
Člen statutárního orgánu Zdeněk Čáp
Člen statutárního orgánu Josef Zázvorka
Člen statutárního orgánu Miroslav Novák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ASTUR Straškov, a.s.

IČO: 25421921
Firma: ASTUR Straškov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Litoměřice
Základní územní jednotka: Straškov-Vodochody
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2001

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba zámků a kování
Demolice a příprava staveniště
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Bezpečnostní a pátrací činnosti
tracking image