Firma ASTRAX a.s. IČO 03997952


ASTRAX a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ASTRAX a.s. (03997952) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Dlouhá 727/39, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 2015 a je stále aktivní. ASTRAX a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ASTRAX a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ASTRAX a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ASTRAX a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ASTRAX a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ASTRAX a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20561
IČO (identifikační číslo osoby) 03997952
Jméno ASTRAX a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.2015
Dne 1.7.2015 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: 1.Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 7.760.000,-- Kč (slovy sedmmilionůsedmsetšedesáttisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: a)12.000 (dvanácttisíc) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvěstě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost na třetí osobu, která není akcionářem, bude omezena předchozím souhlasem valné hrom ady; akcie představují jeden druh akcií a budou označeny jako akcie třídy A, (dále společně též jen Akcie třídy A). Akcie třídy A budou vydávány jako akcie se zvláštními právy, a to právem na výplatu pevného podílu na zisku takto: S Akcií třídy A je spojeno právo na výplatu pevného podílu na zisku, budou-li splněny podmínky pro rozdělení zisku dle § 350 a § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to ve výši, která se stanovuje následujícím procentem z vlastního kapitálu spol ečnosti zjištěného za příslušný kalendářní rok dle řádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, sestavené k 31. 12. (třicátémuprvnímu prosinci) příslušného kalendářního roku, a to v závislosti na výši dosaženého zisku za příslušný kalendářn í rok: výše dosaženého zisku za příslušný kalendářní rok//podíl z výše vlastního kapitálu společnosti rozdělovaný mezi Akcie třídy A (vyjádřeno v %) méně než 10.000.000,- Kč (desetmilionů korun českých)//0,5 (pětdesetin procenta) alespoň 10.000.000,- Kč (desetmilionů korun českých) a méně než 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých)//1 (jedno procento) alespoň 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun českých) a méně než 30.000.000,- Kč (třicetmilionů korun českých)//1,5 (jednocelépětdesetin procenta) alespoň 30.000.000,- Kč (třicetmilionů korun českých) a méně než 40.000.000,- Kč (čtyřicetmilionů korun českých)//2 (dvě procenta) alespoň 40.000.000,- Kč (čtyřicetmilionů korun českých) a méně než 50.000.000,-Kč (padesátmilionů korun českých)//2,5 (dvěcelápětdesetin procenta) alespoň 50.000.000,-Kč (padesátmilionů korun českých)//3 (tři procenta) nikdy ne však více než 35 % (třicetpět procent) celkového zisku společnosti dosaženého za příslušný kalendářní rok dle řádné účetní závěrky. Omezení výše podílu na zisku společnosti hranicí 35 % (třicetpět procent) celkového zisku společnosti za příslušný kalendářní rok platí jako celek pro všechny Akcie třídy A, přičemž částka stanovená výše uvedeným způsobem bude mezi jednotlivé Akcie třídy A rozdělena v poměru jejich jmenovitých hodnot. Pro výplatu podílu na zisku se u Akcií třídy A nevyžaduje rozhodnu tí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za příslušný kalendářní rok valnou hromadou společnosti, a to budou-li splněny podmínky § 350 a § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, příp. bude-li dosažen zisk. S Akciemi třídy A je dále spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1 % (jedno procento) celkem pro všechny Akcie třídy A, přičemž tento podíl na likvidačním zůstatku se dělí mezi Akcie třídy A v poměru jejich jmenovitých hodnot. Akcie třídy A se vydávají bez hlasovacího práva. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, jsou vlastníci Akcií třídy A oprávněni na valné hromadě hlasovat. V takovém případě na každý 1 (jeden) kus Akcií tříd y A připadá 1 (jeden) hlas, tj. celkem budou mít v takovém případě Akcie třídy A 12.000 (dvanácttisíc) hlasů. b)15.000 (patnácttisíc) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvěstě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost na třetí osobu, která není akcionářem, bude omezena předchozím souhlasem valné hrom ady; akcie představují jeden druh akcií a budou označeny jako akcie třídy B, (dále též jen Akcie třídy B). Akcie třídy B budou vydávány jako akcie se zvláštními právy, a to právem na výplatu pevného podílu na zisku takto: S Akcií třídy B je spojeno právo na výplatu pevného podílu na zisku společnosti ve výši 15 % (patnáct procent) celkem pro všechny Akcie třídy B, budou-li splněny podmínky pro rozdělení zisku dle § 350 a § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, přičem ž mezi jednotlivé Akcie třídy B se takto stanovená částka dělí v poměru jejich jmenovitých hodnot. V souladu s § 348 odst. 4 zákona o obchodních korporacích se u těchto akcií nevyžaduje rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku a podíl na zis ku je splatný do 3 (slovy: tří) měsíců od schválení řádné účetní závěrky za příslušný kalendářní rok valnou hromadou společnosti, a to budou-li splněny podmínky § 350 a § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, příp. bude-li dosažen zisk. S Akciemi třídy B je spojeno právo na pevný podíl na likvidačním zůstatku ve výši 1 % (jedno procento) celkem pro všechny Akcie třídy B, přičemž tento podíl na likvidačním zůstatku se dělí mezi Akcie třídy B v poměru jejich jmenovitých hodnot. Na každý 1 (jeden) kus Akcií třídy B připadá 5 (pět) hlasů (tj. s Akciemi třídy B jsou spojena pětinásobná hlasovací práva), tj. celkem mají Akcie třídy B 75.000 (sedmdesátpěttisíc) hlasů. c)11.800 (jedenácttisícosmset) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvěstě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost na třetí osobu, která není akcionářem, bude omezena předchozím souhlasem val né hromady; akcie představují jeden druh akcií a budou označeny jako akcie třídy C, (dále též jen Akcie třídy C). Akcie třídy C budou vydávány jako akcie kmenové, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Na každý 1 (jeden) kus Akcií třídy C připadá 1 (jeden) hlas, tj. celkem mají Akcie třídy C 11.800 (jedenácttisícosmset) hlasů. (Akcie třídy A, Akcie třídy B a Akcie třídy C dále společně též jen Akcie). 3.Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům: společnosti I.C.P. Capital Partners S. r.l. (Société responsabilité limitée), se sídlem Velkovévodství lucemburské, 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registrovaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 193782, (dále též jen I.C.P. Capital Partners S. r.l. nebo jen Zájemce 1), společnosti I.C.P. Group s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Jezerce 14, PSČ 14000, IČ 257 18 371, spisová značka C 63978 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen I.C.P. Group s.r.o. nebo jen Zájemce 2), a JUDr. Ondřeji D a v i d o v i , Ph.D. , datum narození 4. dubna 1972, bydliště Praha, Šeberov, K Safině 669, (dále též jen JUDr. Ondřej David, Ph.D. nebo jen Zájemce 3), (Zájemce 1, Zájemce 2 a Zájem ce 3 dále společně též jen Zájemci) takto: a)společnosti I.C.P. Capital Partners S. r.l. bude nabídnuto upsání 12.000 (dvanáctitisíc) kusů Akcií třídy A, b)společnosti I.C.P. Group s.r.o. bude nabídnuto upsání 15.000 (patnáctitisíc) kusů Akcií třídy B, c)JUDr. Ondřeji Davidovi, Ph.D. bude nabídnuto upsání 11.800 (jedenáctitisícosmiset) kusů Akcií třídy C. 5.Akcie je možno upsat ve lhůtě tří (3) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění Zájemcům. Společnost j e povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 6.Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurz je stanoven v nejnižší možné výši, tj. shodně se jmenovitou hodnotou akcií. 7.Emisní kurs upsaných Akcií třídy A je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvěstě korun českých) bude upsána emisním kursem 200,-- Kč (dvěstě korun českých). Emisní kurs upsaných Akcií třídy B je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvěstě korun českých) bude upsána emisním kursem 200,-- Kč (dvěstě korun českých). Emisní kurs upsaných Akcií třídy C je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvěstě korun českých) bude upsána emisním kursem 200,-- Kč (dvěstě korun českých). 8.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: Emisní kurs upsaných Akcií třídy A je Zájemce 1 povinen splatit takto: 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 2111706718/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání Akcií třídy A. Emisní kurs upsaných Akcií třídy B je Zájemce 2 povinen splatit takto: 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 2111706718/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání Akcií třídy B. Emisní kurs upsaných Akcií třídy C je Zájemce 3 povinen splatit takto: 30 % (třicet procent) peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet společnosti číslo 2111706718/2700 vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zbývající část peněžitého vkladu je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho (1) roku ode dne upsání Akcií třídy C. 16.9.2015
Dne 1.7.2015 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: 1.Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje: Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 10.200.000,-- Kč (desetmilionůdvěstětisíc korun českých), tzn. z původního základního kapitálu ve výši 2.040.000,-- Kč (dvamilionyčtyřicettisíc korun českých) na částku 12.240.000,-- Kč (dvanáctmilionůdvěstěč tyřicettisíc korun českých). 2.Označení vlastního zdroje, z něhož se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z vlastního zdroje vykázaného ve schválené mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, tzn. z ostatních kapitálových fondů. 3.Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií, a to 51.000 (jedenapadesátitisíců) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (dvěstě korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, (dále společně též jen Akcie). 4.Společnost podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným ZoK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby se dostavili k převzetí Akcií. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 503 ZoK. 5.Podmínky zvýšení základního kapitálu stanovené § 495 a následujících ZoK byly splněny, neboť: a)mezitímní účetní závěrka, na základě které valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, byla schválena valnou hromadou společnosti a ověřena auditorem s výrokem bez výhrad, b)vlastní zdroje, z nichž se základní kapitál zvyšuje, nejsou účelově vázány, c)zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. 1.7.2015
Na společnost ASTRAX a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti I.C.P. Group s.r.o., IČO 25718371, se sídlem Praha 4, Na Jezerce 14, PSČ 140 00, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností vyhotoveném dne 3. 3. 201 5 a schváleném dne 8. 4. 2015. Zbývající odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti I.C.P. Group s.r.o. přešla na nástupnickou společnost OBLAX s.r.o., IČO 039 98 037, se sídlem Praha 4, Šeberov, K Safině 669, PSČ 149 00. 1.5.2015

Kapitál ASTRAX a.s.

zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.4.2016
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.9.2015 - 25.4.2016
zakladni jmění 12 240 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2015 - 16.9.2015
zakladni jmění 2 040 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.2015 - 1.7.2015

Akcie ASTRAX a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 200 Kč 12 000 16.9.2015
Akcie na jméno 200 Kč 15 000 16.9.2015
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 73 000 16.9.2015
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 61 200 1.7.2015 - 16.9.2015
Kmenové akcie na jméno 200 Kč 10 200 1.5.2015 - 1.7.2015

Sídlo ASTRAX a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Dlouhá 727/39 , Praha 110 00 30.6.2016
Adresa K Safině 669 , Praha 149 00 1.5.2015 - 30.6.2016

Předmět podnikání ASTRAX a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.5.2015

vedení firmy ASTRAX a.s.

Statutární orgán ASTRAX a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje statutární ředitel. 1.5.2015
statutární ředitel JUDr. Ondřej David Ph.D. 1.11.2017
Vznik funkce 13.9.2017
Adresa: Karfíkova 1012 , Praha 149 00
statutární ředitel JUDr. Ondřej David Ph.D. 1.5.2015 - 1.7.2015
Vznik funkce 16.4.2015
Adresa: K Safině 669 , Praha 149 00
statutární ředitel JUDr. Ondřej David Ph.D. 1.7.2015 - 16.9.2015
Vznik funkce 16.4.2015
Zánik funkce 1.8.2015
Adresa: K Safině 669 , Praha 149 00
statutární ředitel JUDr. Ondřej David Ph.D. 19.9.2017 - 1.11.2017
Vznik funkce 13.9.2017
Adresa: K Safině 669 , Praha 149 00

Sbírka Listin ASTRAX a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20561/SL 4 notářský zápis [NZ 2819/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.7.2015 16.9.2015 27
B 20561/SL 3 notářský zápis [NZ 2818/2015] Městský soud v Praze 1.7.2015 1.7.2015 5
B 20561/SL 2 notářský zápis [NZ 164/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 8.4.2015 8.4.2015 5.5.2015 32
B 20561/SL 1 ostatní zahaj.rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 8.4.2015 5.5.2015 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ASTRAX a.s.

IČO (identifikační číslo) 03997952
Jméno ASTRAX a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 15.5.2015
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo ASTRAX a.s.

Živnosti a provozovny ASTRAX a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.2015

Statutární orgán ASTRAX a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Ondřej David Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ASTRAX a.s.

IČO: 03997952
Firma: ASTRAX a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.2015

Sídlo ASTRAX a.s.

Sídlo: Dlouhá 727/39, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image