Firma ARMEX ENERGY a.s. IČO 27266141


ARMEX ENERGY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ARMEX ENERGY a.s. (27266141) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Folknářská 1246/21, Děčín 405 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 2005 a je stále aktivní. ARMEX ENERGY a.s. má celkem pět provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o ARMEX ENERGY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ARMEX ENERGY a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ARMEX ENERGY a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ARMEX ENERGY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ARMEX ENERGY a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1602
IČO (identifikační číslo osoby) 27266141
Jméno ARMEX ENERGY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.2005
Valná hromada společnosti ARMEX ENERGY, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. peněžitým vkladem o částku 75.000.000,- Kč (sedmdesát pět milionů korun českých), ze současné výše základního kapitálu 37.500.000,- Kč (tři cet sedm milionů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku 112.500.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů pět set tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 250 (dvě stě padesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), které budou všechny vydány v z aknihované podobě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou akcionáři společnosti, a to: a. společnost ARMEX GLOBAL a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00, IČO: 273 19 237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18564, která upíše 125 (jedno sto dvacet pět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) při emisním kursu ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), b. společnost ARMEX HOLDING, a.s., se sídlem Děčín 2, Folknářská 1246/21, IČO: 445 69 742, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 219, která upíše 125 (jedno sto dvacet pět) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) při emisním kursu ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), (dále oba jen "předem určení zájemci"); (E) Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) bude činit 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 300.000,- Kč (tři sta tisíc kor un českých) vydanou v zaknihované podobě; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určeným zájemcům běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ARMEX ENERGY, a.s., v budově na adrese Děčín, Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, PSČ 405 02, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost ARME X ENERGY, a.s. a předem určení zájemci nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustano vení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určeným zájemcům poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. do obchodního rejstříku mus í být splacen emisní kurs upsaných akcií alespoň ve výši 30 % (třiceti procent), a to na účet č. 117593823/0300, vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a. s. 14.12.2018 - 7.3.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 7.7.2014 - 20.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 7.7.2014 - 20.4.2015
Valná hromada společnosti ARMEX ENERGY, a.s. rozhodla dne 30.6.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti ARMEX ENERGY, a.s. takto: a)Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), ze současné výše základního kapitálu 12.500.000,- Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku 22.500.000 Kč (dvacet dva milionů pět set tisíc kor un českých), b)základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31.12.2013, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Petrem Dostálem, MBA, zapsaným v seznamu Komory auditorů České republiky oprávnění č. 1361, jeho zprávou ze dne 6.6.2014, bez výhrad, a schválené rozhodnutím valné hromady společnosti ve výše uvedeném bodě 1 (dále jen Schválená řádná účetní závěrka ověřená auditorem), a to z čistého zisku společnosti (v rozvaze označeno v pasivech bod A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období v celkové výši 20.713.894,04 Kč (dvacet milionů sedm set třináct tisíc osm set devadesát čtyři korun českých a čtyři haléře). Zvýšení základního kapitálu není vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního k apitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány, c)v důsledku zvýšení základního kapitálu se nominální hodnota akcií zvyšuje z původní nominální hodnoty 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) na 180.000,-Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých), d)Představenstvo vyzve do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionáře, a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty, a to ve lh ůtě nejpozději do 60 (šedesáti), ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.7.2014 - 20.4.2015
Usnesení valné hromady společnosti ARMEX ENERGY, a.s., konané dne 6.12.2010: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 10.000.000,- Kč (deset miliónů korun českých) a upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií v počtu 100 (sto) kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu se upisují peněžitými vklady. Všechny tyto akcie tedy nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty těmto zájemcům: akcionáři Ing. Aleši Klaudymu bude nabídnuto k upsání 16 (šestnáct) kusů akcií, akcionáři obchodní společnosti ARMEX HOLDING, a.s. bude nabídnuto k upsání 42 (čtyřicet dva) kusů akcií, akcionáři obchodní společnosti GLOBAL HOLDING, a.s. bude nabídnuto k upsání 42 (čtyřicet dva) kusů akcií (dále jen zájemci). Lhůta pro upsání akcií počíná podáním návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o z výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž zájemcům musí být doručen návrh na uzavření smlouvy do 10 (deseti) dnů od podání výše uvedeného návrhu včetně níže uvedené lhůty pro upisování akcií, a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti, tedy v Děčíně, Děčín II - Nové Město, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, do 10 (deseti) dnů po uplynutí lhůty 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemcům. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií do 31.3.2011 (třicátého prvního března dva tisíce jedenáct) na zvláštní účet číslo 117164033/0300 u Českoslovens ké obchodní banky, a.s., který za tím účelem společnost ARMEX ENERGY, a.s. otevřela na své jméno. 15.12.2010 - 27.5.2011
Mimořádná valná hromada rozhodla dne 31.5.2005 o zvýšení základního kapitálu z částky 2 000 000,-- Kč na částku 2 500 000,-- Kč. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 500 000,-- Kč, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se z vyšuje upisováním nových akcií v počtu 5 kusů, jmenovitá hodnota jedné upisované akcie činí 100 000,-- Kč, jedná se o kmenové akcie, akcie na jméno a v listinné podobě. Emisní kurs akcií pak bude výhradně splacen peněžitým vkladem ve výši 500 000,-- Kč, a  to na zvláštní účet číslo 78-5223710237/0100 u Komerční banky, a.s. pobočka Děčín, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno. Emisní kurs upisovaných akcií je stejný jako jejich jmenovitá hodnota. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs up saných akcií tak, že 30% emisního kursu splatí do 30 dnů od konání této valné hromady a 70% emisního kursu splatí do 3 měsíců ode dne upsání akcií. Všechny akcie, které tedy nebudou upsány na základě vzdání se přednostního práva všemi akcionáři s využití m přednostního práva akcionářů, budou nabídnuty k upsání Ing. Jaromíru Svobodovi, r.č. 640601/1183, bytem Česká Lípa, Náměstí T.G. Masaryka 168. Lhůta pro upsání akcií počíná podáním návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž Ing. Jaromíru Svobodovi musí být d oručen návrh na uzavření smlouvy do 10 dnů od podání výše uvedeného návrhu a smlouva o upsání akcií musí být uzavřena v sídle společnosti do deseti dnů po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Ing. Jaromíru Svobo dovi. 5.8.2005 - 1.9.2005

Aktuální kontaktní údaje ARMEX ENERGY a.s.

Kapitál ARMEX ENERGY a.s.

zakladni jmění 112 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.3.2019
zakladni jmění 112 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.2018 - 7.3.2019
zakladni jmění 37 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.2016 - 14.12.2018
zakladni jmění 27 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2015 - 12.7.2016
zakladni jmění 22 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.7.2014 - 9.7.2015
zakladni jmění 12 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.5.2011 - 7.7.2014
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.1.2006 - 27.5.2011
zakladni jmění 2 500 000 Kč
Splaceno 86%
Platnost od - do 1.9.2005 - 23.1.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2005 - 1.9.2005
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 1.4.2005 - 5.8.2005

Akcie ARMEX ENERGY a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 300 000 Kč 375 14.12.2018
Akcie na jméno 300 000 Kč 125 6.4.2018 - 14.12.2018
Akcie na jméno 300 000 Kč 125 12.7.2016 - 6.4.2018
Akcie na jméno 220 000 Kč 125 9.7.2015 - 12.7.2016
Akcie na jméno 180 000 Kč 125 7.7.2014 - 9.7.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 125 27.5.2011 - 7.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 25 1.9.2005 - 1.9.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 25 1.9.2005 - 27.5.2011
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.4.2005 - 1.9.2005

Sídlo ARMEX ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Folknářská 1246/21 , Děčín 405 02 20.10.2016
Adresa Folknářská 1246/21 , Děčín 405 02 1.4.2005 - 20.10.2016

Předmět podnikání ARMEX ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.9.2015
obchod s elektřinou 1.4.2005
obchod s plynem 1.4.2005

vedení firmy ARMEX ENERGY a.s.

Statutární orgán ARMEX ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících jednání, při kterých jednají za společnost alespoň dva členové představenstva společně: (a)zřizování a rušení poboček, (b)nakládání (právní dispozice) s majetkovými účastmi v jiných právnických osobách, včetně upisování peněžitých i nepeněžitých vkladů do jiných právnických osob, (c)uzavření, změny a zrušení smluv o společnosti nebo o tiché společnosti, (d)zcizení a nabytí nemovitého majetku, (e)přijetí nebo poskytnutí zápůjček nebo úvěrů, (f)uzavření zástavních smluv a smluv o zřízení věcných břemen vedoucích k zatížení nemovitostí společnosti, (g)pracovně právní úkony vůči vedoucím zaměstnancům v přímé řídící působnosti statutárního orgánu. (h)uzavření jakékoliv smlouvy, ve které je sjednán peněžitý závazek společnosti nad 12.000.000,- Kč (dvanáct milionů korun českých) bez DPH z jedné smlouvy ročně, anebo nad 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH z jedné smlouvy měsíčně, (i) uzavření dohody nebo smlouvy o převzetí, přistoupení nebo uznáni dluhu nad 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH." 7.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících právních úkonů, při kterých jménem společnosti jednají alespoň 2 členové představenstva: a) zřizování a rušení organizačních složek podniku, b) n akládání (právní dispozice) s majetkovými účastmi v jiných právnických osobách, včetně upisování peněžitých a nepeněžité vklady do jiných právnických osob, c) uzavření, změny a zrušení smluv o sdružení nebo o tichém společenství, d) zcizení a nabytí nemov itého majetku, e) přijetí nebo poskytnutí půjček nebo úvěrů, f) uzavření zástavních smluv a smluv o zřízení věcného břemene vedoucích k zatížení nemovitostí společnosti, g) pracovně právní úkony vůči vedoucím zaměstnancům v přímé řídící působnosti statutá rního orgánu, h) uzavření jakékoliv smlouvy, ve které je sjednán peněžitý závazek společnosti nad 12 000 000,- Kč bez DPH z jedné smlouvy ročně, anebo nad 1 000 000,- Kč bez DPH z jedné smlouvy měsíčně, i) uzavření dohody nebo smlouvy o převzetí, přistoup ení nebo uznání závazku nad 1 000 000,- Kč bez DPH. 4.5.2010 - 7.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Předseda nebo místopředseda za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 1.4.2005 - 4.5.2010
předseda představenstva Hynek Sagan 20.4.2015
Vznik členství 14.4.2015
Vznik funkce 14.4.2015
Adresa: Mánesova 2022/13 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Aleš Klaudy 30.11.2018
Vznik členství 30.11.2018
Adresa: Sukova 1042/13 , Děčín 405 02
Místopředseda představenstva Petra Müllerová 1.4.2005 - 5.8.2005
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 31.5.2005
Vznik funkce 1.4.2005
Zánik funkce 31.5.2005
Adresa: Lipová 48 , Jílové 407 01
Člen představenstva JUDr. Zdeněk Landa 1.4.2005 - 5.8.2005
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 31.5.2005
Adresa: Palackého 63 , Benešov nad Ploučnicí 407 22
Předseda představenstva Hynek Sagan 1.4.2005 - 1.9.2005
Vznik členství 1.4.2005
Vznik funkce 1.4.2005
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Thunská 1674/10 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Antonín Hlavsa 5.8.2005 - 1.9.2005
Vznik členství 31.5.2005
Adresa: Česká republika
Bynovec 139, pošta Arnoltice, PSČ 407 14
Člen představenstva Ing. Jaromír Svoboda 5.8.2005 - 1.9.2005
Vznik členství 31.5.2005
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 168/20 , Česká Lípa 470 01
Místopředseda představenstva Ing. Jaromír Svoboda 1.9.2005 - 2.7.2009
Vznik členství 31.5.2005
Vznik funkce 30.6.2005
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 168/20 , Česká Lípa 470 01
Člen představenstva Hynek Sagan 1.9.2005 - 4.5.2010
Vznik členství 1.4.2005
Adresa: Thunská 1674/10 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Ing. Antonín Hlavsa 1.9.2005 - 4.5.2010
Vznik členství 31.5.2005
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 1.3.2010
Adresa: Česká republika
Bynovec 139, pošta Arnoltice, PSČ 407 14
Místopředseda představenstva Ing. Jaromír Svoboda 2.7.2009 - 21.1.2011
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: 120 , Radvanec 473 01
Předseda představenstva Hynek Sagan 4.5.2010 - 21.1.2011
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 1.3.2010
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Thunská 1674/10 , Děčín 405 02
Člen představenstva Ing. Antonín Hlavsa 4.5.2010 - 21.1.2011
Vznik členství 31.5.2005
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: 139 , Bynovec 405 02
Místopředseda představenstva Ing. Jaromír Svoboda 21.1.2011 - 16.3.2011
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 3.1.2011
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 3.1.2011
Adresa: 120 , Radvanec 473 01
Člen představenstva Ing. Antonín Hlavsa 21.1.2011 - 16.3.2011
Vznik členství 7.6.2010
Adresa: 139 , Bynovec 405 02
Člen představenstva Ing. Aleš Klaudy 16.3.2011 - 25.1.2012
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 27.12.2011
Adresa: Sukova 1042/13 , Děčín 405 02
Předseda představenstva Hynek Sagan 21.1.2011 - 24.2.2015
Vznik členství 7.6.2010
Vznik funkce 7.6.2010
Adresa: Thunská 1674/10 , Děčín 405 02
Místopředseda představenstva Ing. Antonín Hlavsa 16.3.2011 - 20.4.2015
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 14.4.2015
Vznik funkce 3.1.2011
Zánik funkce 14.4.2015
Adresa: 139 , Bynovec 405 02
Člen představenstva Ing. Jan Nesměrák 25.1.2012 - 20.4.2015
Vznik členství 27.12.2011
Zánik členství 14.4.2015
Adresa: Vilová 191 , Jílové 407 01
Předseda představenstva Hynek Sagan 24.2.2015 - 20.4.2015
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 14.4.2015
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 14.4.2015
Adresa: Mánesova 2022/13 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. Jan Nesměrák 20.4.2015 - 17.3.2017
Vznik členství 14.4.2015
Zánik členství 14.3.2017
Adresa: Vilová 191 , Jílové 407 01
člen představenstva Bc. Jan Vávrovec 17.3.2017 - 30.11.2018
Vznik členství 14.3.2017
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: 70 , Lovečkovice 411 45
člen představenstva Ing. Antonín Hlavsa 20.4.2015 - 19.6.2019
Vznik členství 14.4.2015
Zánik členství 18.6.2019
Adresa: 139 , Bynovec 405 02

Dozorčí rada ARMEX ENERGY a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Jan Mužík 1.7.2019
Vznik členství 1.7.2019
Adresa: 190 , Huntířov 405 02
Člen dozorčí rady Jan Mužík 1.4.2005 - 1.9.2005
Vznik členství 1.4.2005
Adresa: 190 , Huntířov 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Štěpán Hlavsa 1.4.2005 - 21.1.2011
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 31.3.2006
Adresa: Šumavská 2961/33 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady Mgr. Martin Kolář 1.4.2005 - 21.1.2011
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 31.3.2006
Adresa: 30 , Česká Kamenice 405 02
Předseda dozorčí rady Jan Mužík 1.9.2005 - 21.1.2011
Vznik členství 1.4.2005
Zánik členství 31.3.2006
Vznik funkce 15.7.2005
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: 190 , Huntířov 405 02
Předseda dozorčí rady Jan Mužík 21.1.2011 - 6.5.2011
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: 190 , Huntířov 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Štěpán Hlavsa 21.1.2011 - 6.5.2011
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Šumavská 2961/33 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady Mgr. Martin Kolář 21.1.2011 - 6.5.2011
Vznik členství 31.3.2006
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Na Vinici 1227/32 , Děčín 405 02
Předseda dozorčí rady Jan Mužík 6.5.2011 - 7.7.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 7.6.2010
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: 190 , Huntířov 405 02
Člen dozorčí rady Ing. Štěpán Hlavsa 6.5.2011 - 7.7.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Šumavská 2961/33 , Ústí nad Labem 400 11
Člen dozorčí rady Mgr. Martin Kolář 6.5.2011 - 7.7.2014
Vznik členství 7.6.2010
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Na Vinici 1227/32 , Děčín 405 02
člen Jan Mužík 7.7.2014 - 1.7.2019
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 30.6.2019
Adresa: 190 , Huntířov 405 02

Sbírka Listin ARMEX ENERGY a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1602/SL 56 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 19.10.2015 20.10.2015 54
B 1602/SL 55 notářský zápis [NZ 190/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2015 26.9.2015 3
B 1602/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2015 9.9.2015 14.9.2015 4
B 1602/SL 53 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2015 9.9.2015 14.9.2015 16
B 1602/SL 52 notářský zápis [NZ 957/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2015 9.7.2015 4
B 1602/SL 51 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2015 9.7.2015 4
B 1602/SL 50 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2015 9.7.2015 6
B 1602/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2015 17.4.2015 22.4.2015 3
B 1602/SL 48 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed.VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.4.2015 17.4.2015 22.4.2015 5
B 1602/SL 46 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2014 12.9.2014 10.11.2014 59
B 1602/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 2.7.2014 30.7.2014 7
B 1602/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti, usnesení VH - §210 NZ 1421/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 2.7.2014 30.7.2014 19
B 1602/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2011 20.1.2012 31.1.2012 6
B 1602/SL 40 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2011 22.6.2011 22.6.2011 53
B 1602/SL 39 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 4.1.2011 21.4.2011 7.6.2011 2
B 1602/SL 38 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 4.1.2011 21.4.2011 7.6.2011 2
B 1602/SL 37 ostatní - smlouva o upsání akc. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.1.2011 21.4.2011 7.6.2011 2
B 1602/SL 36 podpisové vzory - Ing.Aleš Klaudy Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2011 28.1.2011 23.3.2011 2
B 1602/SL 35 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2011 28.1.2011 23.3.2011 4
B 1602/SL 34 podpisové vzory - členů představenstva 3x Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2010 28.1.2011 31.1.2011 4
B 1602/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2010 28.1.2011 31.1.2011 3
B 1602/SL 32 účetní závěrka - 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.2.2006 22.12.2010 22.12.2010 15
B 1602/SL 31 notářský zápis NZ 537/2010 - mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2010 9.12.2010 16.12.2010 4
B 1602/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2010 27.4.2010 11.5.2010 1
B 1602/SL 29 notářský zápis - NZ 144/2010- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2010 27.4.2010 10.5.2010 5
B 1602/SL 28 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2010 5.5.2010 5.5.2010 53
B 1602/SL 27 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.2009 7.7.2009 56
B 1602/SL 26 účetní závěrka rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2008 22.4.2008 16
B 1602/SL 25 ostatní - zprava o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2007 21.6.2007 1
B 1602/SL 24 ostatní - zpráva předst.o činnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2007 21.6.2007 1
B 1602/SL 23 účetní závěrka - 2006- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2007 20.6.2007 8
B 1602/SL 22 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2007 20.6.2007 2
B 1602/SL 21 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2007 20.6.2007 2
B 1602/SL 20 účetní závěrka - 2006- výkaz o zm.vl.kapit. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2007 20.6.2007 2
B 1602/SL 19 účetní závěrka - 2006- přehl.o peněž.tocích Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2007 20.6.2007 1
B 1602/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2005 11.11.2005 1
B 1602/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 11.11.2005 1
B 1602/SL 16 souhlas druhého manžela - Mgr. Ilona Svobodová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 11.11.2005 1
B 1602/SL 15 podpisové vzory - Ing. Antonín Hlavsa Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2005 30.9.2005 1
B 1602/SL 14 podpisové vzory - Ing. Jaromír Svoboda Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2005 30.9.2005 1
B 1602/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2005 30.9.2005 6
B 1602/SL 12 notářský zápis NZ 255/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2005 30.9.2005 3
B 1602/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2005 30.9.2005 9
B 1602/SL 9 souhlas druhého manžela - Radka Mužíková Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 8 podpisové vzory - Hynek Sagan Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 7 podpisové vzory - Petra Müllerová Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 6 podpisové vzory - JUDr. Zdeněk Landa Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 5 podpisové vzory - Ing. Štěpán Hlavsa Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 4 podpisové vzory - Jan Mužík Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 3 podpisové vzory - Mgr. Martin Kolář Krajský soud v Ústí nad Labem 21.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis z 1. zas. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2004 25.4.2005 1
B 1602/SL 10 souhlas druhého manžela - Jaroslava Saganová Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2005 25.4.2005 1
B 1602/SL 1 notářský zápis NZ 543/2004 - zakl. smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 7.12.2004 25.4.2005 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ARMEX ENERGY a.s.

IČO (identifikační číslo) 27266141
Jméno ARMEX ENERGY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Děčín
Vznik první živnosti: 29.6.2015
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 3

Sídlo ARMEX ENERGY a.s.

Živnosti a provozovny ARMEX ENERGY a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.6.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Zámecká 1068/2, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1010874055
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 20.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Svépomoc III 2204/1, Přerov 750 02
Identifikační číslo provozovny 1010880705
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 25.4.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Štefánikova 271/10, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1011561484
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.4.2017
Provozovna č. 4
Provozovna Novosady 1116/14, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1011561492
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.4.2017
Provozovna č. 5
Provozovna Vídeňská 995/63, Brno 639 00
Identifikační číslo provozovny 1012918181
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.9.2019

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.1.2019

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.1.2019

Statutární orgán ARMEX ENERGY a.s.

Člen statutárního orgánu Hynek Sagan

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ARMEX ENERGY, a.s.

IČO: 27266141
Firma: ARMEX ENERGY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.4.2005

Sídlo ARMEX ENERGY, a.s.

Sídlo: Folknářská 1246/21, Děčín 405 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obchod s elektřinou
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
tracking image