Firma Areal Metra a.s. IČO 15546110


Areal Metra a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Areal Metra a.s. (15546110) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 2536/7, 678 01 Blansko Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 1991 a je stále aktivní. Areal Metra a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Areal Metra a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Areal Metra a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Areal Metra a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Areal Metra a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Areal Metra a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 396
IČO (identifikační číslo osoby) 15546110
Jméno Areal Metra a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.3.1991
Společnost Areal Metra a.s. byla rozdělena odštěpením se vznikem nových nástupnických společností Areal Blansko LDS a.s., se sídlem Pražská 2536/7, 678 01 Blansko, IČ: 076 88 679; Areal Blansko Pražská a.s., se sídlem Pražská 2536/7, 678 01 Blansko, IČ: 076 88 687; a Areal Blansko Poříčí a.s., se sídlem Pražská 2536/7, 678 01 Blansko, IČ: 076 88 695, při němž došlo k odštěpení částí jmění určených v Projektu rozdělení společnosti Areal Metra a.s. odštěpením se vznikem nových nástupnických společností ze dne 26.10.2018. Rozhodný den rozdělení: 01.01.2018. 1.12.2018
Prodej části obchodního závodu: Smlouvou o prodeji části závodu ze dne 21.12.2016 byla část obchodního závodu společnosti označená jako "Divize MCU" převedena na společnost METRA BLANSKO s.r.o. (dříve nesoucí obchodní firmu METRA FABRICATION s.r.o.), IČ: 02356180, se sídlem Pražská 2536/7, 678 01 Blansko, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 81011. 12.1.2017
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 21.12.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel snížení základního kapitálu: důvodem snížení základního kapitálu je dekapitalizace společnosti - snížení kapitálové vybavenosti společnosti o neprovozní finanční majetek. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude za pod mínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu se způsobem snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. b) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 55.053.188,75 Kč (slovy: padesát pět miliónů padesát tři tisíc jedno sto osmdesát osm korun českých sedmdesát pět haléřů českých) o částku 8.692.608,75 Kč (slovy: osm mili onů šest set devadesát dva tisíc šest set osm korun českých sedmdesát pět haléřů českých) na novou výši 46.360.580,- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů tři sta šedesát tisíc pět set osmdesát korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku. c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy koupí celkem 398.685 (slovy: tři sta devadesát osm tisíc šest set osmdesát pět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 12,75 Kč (slovy: dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, a 700 ( slovy: sedm set) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 5.156,25 Kč (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých dvacet pět haléřů českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, tedy akci e o souhrnné jmenovité hodnotě 8.692.608,75 Kč (slovy: osm milionů šest set devadesát dva tisíc šest set osm korun českých sedmdesát pět haléřů českých). d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na straně aktiv společnosti vyplacena jako kupní cena za vykupované akcie, na straně pasiv bude po snížení základního kapitálu zúčtována ve vlastním ka pitálu společnosti. e) Úplata: Úplatu (kupní cenu) za akcie brané z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy stanoví představenstvo společnosti ve výši 12,75 Kč (slovy: dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 12,7 5 Kč (slovy: dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů českých) a ve výši 5.156,25 Kč (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých dvacet pět haléřů českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 5.156,25 Kč (slovy: pět tisíc jedno sto padesát šest korun českých dvacet pět haléřů českých). Kupní cena bude splatná do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. f) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu: - akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy za obdobného použití ust. § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích; - společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady; - veřejný návrh smlouvy bude obsahovat alespoň náležitosti dle § 323 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, doba závaznosti návrhu nebude delší než 2 (dva) měsíce. g) Lhůta pro předložení akcií po uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy se stanovuje 1 (jeden) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 12.1.2017 - 12.6.2017
Na nástupnickou společnost METRA BLANSKO a.s. přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti BEC Poříčí s.r.o., se sídlem Pražská 1602/7, 678 01 Blansko, IČ: 271 00 618, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 27.10.2016. Roz hodný den: 01.01.2016. 31.12.2016
Způsob zřízení:Zakladatelským plánem vydaným zakladatelem státním podnikem Metra Blansko a na základě výjimky z paragrafu 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č.364/1990 Sb o nakládání s majetkem svěřeným státním podnikům,udělené na základě závěrů Vládní komise pro strategii deetatizace a privatizace národního jmění Ministerstva průmyslu České republiky 19.10.2016
Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 10.10.2014 následující usnesení: Valná hromada: 1. na základě údajů ze seznamu akcionářů společnosti METRA BLANSKO a.s. ke dni 12. září 2014 a ke dni konání této valné hromady, na základě předložení kmenových akcií na jméno v listinné podobě a na základě prohlášení společnosti METRA holding a.s., sídl em Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, ze dne 12. září 2014 a ze dne konání valné hromady o vlastnictví akcií, určuje, že společnost METRA holding a.s., síd lem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, je hlavním akcionářem (Hlavní akcionář) společnosti METRA BLANSKO a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396, s podílem souhrnné jmenovité hodnoty jí vlastněných akcií emitenta METRA BLANSKO a.s. k základnímu kapitálu emitenta přesahujícím 90 % základního kapitálu emi tenta a s podílem na hlasovacích právech ve společnosti METRA BLANSKO a.s. přesahujícím 90 % všech hlasovacích práv, neboť společnost METRA holding a.s. je vlastníkem akcií vydaných společností METRA BLANSKO a.s. o souhrnné jmenovité hodnotě 52.891.736,50 Kč, což z celkového základního kapitálu ve výši 55.053.188,75 činí 96,07 %, a tedy že společnost METRA holding a.s. je osobou oprávněnou k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, zejména podle ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích; 2. valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený Hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (Akcií) vydaných společností METRA BLANSKO a.s. tj. Akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů (tj. s výjimkou Hlavníh o akcionáře), následovně: všechny kmenové, listinné akcie ve formě na jméno, o jmenovitých hodnotách každé jedné 68,- Kč a 12,75 Kč vydané společností METRA BLANSKO a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 49, IČ: 15546110, zapsanou v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře (tj. Akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na Hlavního akcionáře, tj, na společnost METRA holding a.s., sídlem Blansko, Pražská 1602/7 , PSČ 678 49, IČ: 28343832, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5861, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím ostatních akcionářů přejde na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; 3. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že ve lhůtě dvou týdnů od splnění podmínek stanovených § 388 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, bude oprávněným osobám (akcionářům nebo zástavním věřitelům) vyplaceno protiplnění určené valnou hromadou společnosti METRA BLANSKO a.s. v souladu s ust. § 376, § 381 a § 382 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích na částku 49,08 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč a na částku 9,20 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč, jeji chž přiměřenost byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 58-1/2014 ze dne 12.9.2014, vypracovaným znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ: 63998581, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3439, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti dne 18.5.2001 pod zn. M 785/2001 a na základě rozhodnutí o změně zápisu přiznané specializace Čj. 177/2009-OD-ZN/6 ze dne 9.9.2009 a rozhodnutí Čj. 124/2013-OSD-SZN/5 ze dne 20.8.2013 v oboru ekonomika. Znalec pro zjištění výše přiměřeného protiplnění použil za základní metodu ocenění výnosovou metodu diskontovaných volných peněžních toků a za vedlejší majetkovou metodu likvidační hodnoty. Znalec na základě toho dospěl k závěru, že přiměřená hodnota protiplnění činí částku 49,08 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 68,- Kč a částku 9,20 Kč za každou jednu Akcii o jmenovité hodnotě 12,75 Kč. 17.10.2014 - 10.12.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 17.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 22.7.2014 - 17.10.2014
Prodej části podniku: Smlouvou o vkladu části podniku ze dne 31.5.2013 byla části podniku METRA BLANSKO a.s. označená jako "Metra Reality", představující samostatnou organizační složku, s účinností ke dni 1.6.2013 prodána nabyvateli OPZ Blansko, s.r.o., I Č: 27100618, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ: 678 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 55547. 25.6.2013
Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 31.5.2013 následující usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát společnosti minulých let tak, aby celková neuhrazená ztráta společnosti byla nižší než polovina základního kapitálu společnosti. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztrát společnosti, tj. bude zúčtována na vrub účtu základního kapitálu a ve prospěch účtu neuhrazených ztrát minulých let. 2) Základní kapitál se snižuje o částku 55.053.188,75 Kč, tj. z dosavadní výše 110.106.377,50 Kč na novou výši 55.053.188,75 Kč. 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to tak, že: a) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 136,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 68,- Kč; b) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 55.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 27.500,- Kč; c) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 25,50 Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 12,75 Kč; d) dosavadní jmenovitá hodnota každé jedné akcie 10.312,50 Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 5.156,25 Kč. 4) Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních listinných akcií případně dosavadních hromadných listin za nové listinné akcie o snížené jmenovité hodnotě, případně nové hromadné listiny nahrazující nové listinné akcie o snížené jmen ovité hodnotě. K předložení dosavadních listinných akcií případně hromadných listin za účelem výměny se určuje lhůta v délce dvou měsíců, která počne běžet do čtrnácti dnů od zápisu nové, snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek b ěhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Akcionářům, kteří bud 12.6.2013 - 25.6.2013
1)Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 110 106 377, 50 Kč (slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů) na novou výši 110 106 377,50 Kč (slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů). 2) Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty z minulých let ve výši 110 106 377,50 Kč ( slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů). 3) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že a) u 398 685 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 272,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 272,-Kč (dvě stě sedmdesát dvě koruny české) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 136,-Kč (jedno sto třicet šest korun českých), b) u 398 685 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 51,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 51,-Kč(padesát jedna koruna česká) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 25,50 Kč ( dvacet pět korun českých padesát haléřů) c) u 700 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 110 000,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 110 000,-Kč (jedno sto deset tisíc korun českých) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 55 000,-Kč (padesát pět tisíc korun českých) , d) u 700 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě jmenovité hodnoty 20 625,-Kč každé akcie se jmenovitá hodnota 20 625,-Kč (dvacet tisíc šest set dvacet pět korun českých) každé akcie sníží na jmenovitou hodnotu 10 312,50 Kč (deset tisíc tři sta d vanáct korun českých padesát haléřů). 4) Částka 110 106 377,50 Kč (slovy: jedno sto deset milionů jedno sto šest tisíc tři sta sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů), tedy celková hodnota snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu ztráty z minulých let (evidované v účetnictví s polečnosti dle účetní závěrky ke dni 31.12.2009) a bude zaúčtována s účtem 429 - Neuhrazená ztráta minulých let. 5) Snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem předsedy představenstva společnosti nebo s podpisem místopředsedy představenstva společnosti společně s kterýmkoli členem představenstva spo lečnosti. Představenstvo společnosti do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem vyznačení n ižší jmenovité hodnoty s tím, že lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty akcií činí 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku a místem předložení akc ií je adresa sídla společnosti Blansko, Pražská 7, čp.1602, PSČ: 678 49. 4.11.2010 - 4.11.2010
Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 29.06.2006 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: "Základní kapitál společnosti se zvyšuje z původní hodnoty 185.442.320,- Kč na novou hodnotu 220.212.755,- Kč, tj. o 34.770 .435,- Kč z důvodu změny struktury pasiv a snížení zadlužení společnosti a tím posílení platební schopnosti společnosti, a to upsáním 398.685 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 51,- Kč a upsáním 7 00 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.625,- Kč. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nepřipoustí se upisování akcií nad částku 34.770.435,- Kč. Lhůta pro upsání akci í bez využití přednostního práva činí tři měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přednostní právo na upsání nových akcií mohou akcionáři vykonat v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů, přičemž počátek běhu lhůty oznámí akcionářům představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady. Na jednu dosavadní zaknihovanou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 272,- Kč lze upsat jednu novou zaknihovanou akcii o jmenovité hodnotě 51,- Kč, na jednu dosavadní listinnou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 110.000,- Kč lze upsat jednu novou list innou akcii o jmenovité hodnotě 20.625,- Kč. S využitím přednostního práva se upisují nové zaknihované kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 51,- Kč, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě, a nové listinné kmenové akcie na majitele o jmeno vité hodnotě 20.625,- Kč na jednu akcii, přičemž emisní kurs se rovněž rovná jmenovité hodnotě. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva majiteli zaknihovaných akcií je den, kdy toto právo bude moci být vykonáno poprvé, tj. první den běhu dvoutýden ní lhůty, jejíž počátek oznámí představenstvo akcionářům způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty společnosti APOS-AUTO, s. r. o. se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 49, IČ 479 06 260. Upsání akcií bez využití přednostního práva bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí zájemci společnost METRA BLANSKO a. s. Emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši na bankovní účet č. 17639433/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie, ledaže bude s upisovatelem uzavřena dohoda o započten í. Uděluje se souhlas se započtením části pohledávky akcionáře APOS-AUTO, s. r. o. se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 49, IČ 479 06 260 ve výši 34.770.435,- Kč, která vznikla z důvodu smlouvy o úvěru registrační číslo 710099200196 ze dne 24. 3. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 1999, dodatku č. 2 ze dne 24. 3. 2000, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2000, dodatku č. 4 ze dne 31. 8. 2000, dodatku č. 5 ze dne 1. 3. 2002, dodatku č. 6 ze dne 18. 9. 2002, dodatku č. 7 ze dne 20. 12. 2002, dodatku č. 8 ze dne 22. 8. 2003, dodatku č. 9 ze dne 19. 9. 2003, dodatku č. 10 ze dne 19. 12. 2003, dodatku č. 11 ze dne 6. 4. 2004, dodatku č. 12 ze dne 30. června 2004, dodatku č. 13 ze dne 13. 12. 2004 a dodatku č. 14 ze dne 31. 12. 2004, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, přičemž dohoda o započtení bude uzavřena ve lhůtě do 14 dnů ode dne uplynutí tříměsíční lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, počítané ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení bude provedeno ohledně celé pohledávky společnosti, představující součet hodnot emisního kursu všech akcií, upsaných upisovatelem APOS-AUTO, s. r. o. se sídlem Blansko, Pražská 7, čp. 1602, PSČ 678 49, IČ 479 06 260, s využitím přednostního práva nebo bez využití přednostního práva do celkové výše 34.770.435,- Kč. Důvodem pro navrhované započtení je změna struktury pasiv a snížení zadluženosti společnosti. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle sp olečnosti METRA BLANSKO a. s. a návrh dohody o započtení doručí společnosti APOS-AUTO, s. r. o. společnost METRA BLANSKO a. s. 27.9.2006 - 13.2.2007
Valná hromada společnosti METRA BLANSKO a.s. přijala dne 30.06.2005 následující usnesení o snížení základního kapitálu: "Základní kapitál společnosti ve výši 238.589.750,- Kč se snižuje o částku 53.147.430,- Kč na novou výši základního kapitálu 185.442.320,- Kč a to z důvodu úhrady ztráty společnosti za rok 2004. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. čá stka 53.147.430,- Kč, bude použita na částečnou úhradu ztráty společnosti za rok 2004. Základní kapitál společnosti bude snížen způsobem uvedeným v § 213a obchodního zákoníku tj. - snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií na majitele (ISIN CS 0005010057), a to tak, že jmenovitá hodnota každé zaknihované akcie se sníží z hodnoty 350,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 272,- Kč, a - snížením jmenovité hodnoty listinných akcií na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé listinné akcie se sníží z hodnoty 141.500,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 110.000,- Kč. Postup při snížení základního kapitálu se bude řídit příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti a u listinných akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie a podpisem člena představenstva oprávněného za společnost jednat. Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty činí jeden měsíc ode dne účinnosti zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vůči třetím osobám." 29.8.2005 - 25.1.2006
Prodej části podniku: Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30.07.2004 byla samostatná organizační složka zapsaná pod označením METRA BLANSKO a.s., odstěpný závod Šumperk, IČ: 146 17 854, se sídlem Šumperk, Havlíčkova 24, č.p.919, PSČ: 787 64, v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Ostravě, oddíl A.X. vložka 25, s účinností ke dni 31.07.2004 prodána nabyvateli Metra Šumperk s.r.o., IČ: 268 34 073, se sídlem Šumperk, Havlíčkova 919/24, PSČ: 787 64, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddí l C, vložka 40113. 10.11.2004
Společnost METRA BLANSKO a.s. jako společnost nástupnická byla sloučena se zanikající společností Média World International, a.s., se sídlem Blansko, Poříčí 1602/24, PSČ: 678 49, IČ: 25692593, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 4032. Na společnost METRA BLANSKO a.s. jako společnost nástupnickou přešlo jmění zanikající společnosti Média World International, a.s. 20.9.2004
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne 26.7.2002 o snížení základního kapitálu:   Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty hospodaření společnosti z minulých let podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku. Základní kapitál se snižuje o částku 259.145.250,- Kč, a to z původní výše základního kapitálu 398.685.000,- Kč na částku 139.539.750,- Kč (jedno sto třicet devět milionů pět set třicet devět tisíc sedm set padesát korun českých). Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na částečnou úhradu ztráty hospodaření společnosti z minulých let.   Základní kapitál bude snížen podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných (registrovaných) akcií znějících na majitele (ISIN CS 0005010057), a to tak, že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží s hodnoty 1.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 350,- Kč (slovy tři sta padesát korun českých). Snížení jmenovité hdonoty akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 9.9.2002 - 9.10.2002
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice Sídlo: Linhartice 127, 571 01 Moravská Třebová   Předmět podnikání: - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, opravy a montáž měřidel - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - zámečnictví - kovoobráběčství - nástrojářství - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění - výroba zboží z plastů - organizování školení a dalšího vzdělávání - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) - provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státního zkušebnictví) - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení - silniční motorová doprava nákladní 13.6.2001 - 27.4.2002
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Šumperk Sídlo: Šumperk, Havlíčkova 24, 787 64   Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č. 490802/117 Předmět podnikání: - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, opravy a montáž měřidel - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - zámečnictví - kovoobráběčství - nástrojářství - polygrafická výroba - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 18.12.2000 - 1.10.2001
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Šumperk Sídlo: Šumperk, Havlíčkova 24, 787 64   Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č. 490802/117 Zástupce vedoucího: Ing. Miroslav Kubíček, Šumperk, K.H.Máchy l, r.č. 561008/0146 Předmět podnikání: - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, opravy a montáž měřidel - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - zámečnictví - kovoobráběčství - nástrojářství - polygrafická výroba - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 10.10.2000 - 18.12.2000
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice Sídlo: Linhartice 127, 571 01 Moravská Třebová   Zástupce vedoucího: Ing. Vojtěch Sedlák, r.č. 630317/1094, Moravská Třebová, Západní 91 Předmět podnikání: - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, opravy a montáž měřidel - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - zámečnictví - kovoobráběčství - nástrojářství - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění - výroba zboží z plastů - organizování školení a dalšího vzdělávání - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) - provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státního zkušebnictví) - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení - silniční motorová doprava nákladní 10.10.2000 - 13.6.2001
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice     Vedoucí: Ing. Tomáš Zmeškal, r.č. 640130/0268, Moravská Třebová, Svitavská 19   Zástupce vedoucího: Ing. Vojtěch Sedlák, r.č. 630317/1094, Moravská Třebová, Západní 91 Předmět podnikání: - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, opravy a montáž měřidel - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - zámečnictví - kovoobráběčství - nástrojářství - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění - výroba zboží z plastů - organizování školení a dalšího vzdělávání - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) - provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státního zkušebnictví) - montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení - silniční motorová doprava nákladní 2.3.1999 - 10.10.2000
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Šumperk     Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č. 490802/117 Zástupce vedoucího: Ing. Miroslav Kubíček, Šumperk, K.H.Máchy l, r.č. 561008/0146 Předmět podnikání: - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - výroba, opravy a montáž měřidel - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - zámečnictví - kovoobráběčství - nástrojářství - polygrafická výroba - obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění 2.3.1999 - 10.10.2000
Předloženy stanovy v novém znění včetně změny schválené valnou hromadou 9.10.1997. 17.12.1997 - 9.9.2002
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice     Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. T.G. Masaryka 17, Mor. Třebová, r.č. 390819/411   Zástupce vedoucího: Ing. Vojtěch Sedlák, r.č. 630317/1094, Moravská Třebová, Západní 91 17.2.1997 - 2.3.1999
Akcie: 398 685 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě l.OOO,- Kč v podobě zaknihovaných cenných papírů. 18.11.1996 - 18.11.1996
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Linhartice     Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. T.G. Masaryka 17, Mor. Třebová, r.č. 390819/411   Zástupce vedoucího: Ing. Jiří Nečas, Moravská Třebová, Západní l6, r.č. 500714/147 18.11.1996 - 17.2.1997
Označení: METRA BLANSKO a.s., odštěpný závod Šumperk     Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21, r.č. 490802/117 Zástupce vedoucího: Ing. Jaroslav Macháček, Šumperk, Revoluční 21, r.č. 430918/433   Ing. Miroslav Kubíček, Šumperk, K.H.Máchy l, r.č. 561008/0146 18.11.1996 - 2.3.1999
Označení: Metra Blansko a.s., odštěpný závod Šumperk Sídlo: Šumperk Identifikační číslo: 146 17 854 Vedoucí: ing. Josef Sedláček, Šumperk, Zborovská 21 Zástupce vedoucího: ing. Jaroslav Macháček, Šumperk Revoluční 21 ing. Miroslav Kubíček, Šumperk K.H.Máchy 1 3.10.1995 - 18.11.1996
Označení: Metra Blansko a.s., odštěpný závod Šumperk Sídlo: Šumperk Identifikační číslo: 146 17 854 Vedoucí: Ing. Josef Sedláček, nám. Míru 12, Šumperk 2.11.1993 - 3.10.1995
Označení: Metra Blansko a.s., odštěpný závod Linhartice Sídlo: Linhartice Identifikační číslo: 150 34 330 Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. T.G. Masaryka 17, Mor. Třebová Zástupce vedoucího: Otto Barent, Bezručova 2, Mor. Třebová 2.11.1993 - 18.11.1996
Odštěpné závody: 2.11.1993 - 27.4.2002
Základní kapitál společnosti činí 529 089 tis. Kčs. Je na něj vypsána 1 akcie (zatímní list) o nominální hodnotě 100 tis. Kčs a 1 akcie (zatímní list ) o nominální hodnotě 528 989 tis. Kčs. 29.3.1991 - 13.5.1993
Odštěpné závody : Označení: Metra Blansko a. s., odštěpný závod Linharitce Sídlo: Linhartice Identifikační číslo: 150 34 330 Vedoucí: Adolf Škrabal, nám. VŘSR, Moravská Třebová Zástupce vedoucího: Otto Barent, Bezručova 2, Mor.Třebová Označení: Metra Blansko a. s., odštěpný závod Šumperk Sídlo: Šumperk Identifikační číslo: 146 17 854 Vedoucí: ing. Josef Sedláček, nám. Míru 12, Šumperk 29.3.1991 - 2.11.1993
Zástupce vedoucího: ing. Jaroslav Macháček, Revoluční 21, Šumperk ing. Miroslav Kubíček Finská 16, Šumperk 29.3.1991 - 3.10.1995
Základní kapitál společnosti činí 100.000,-Kčs a je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva,popř.místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva 15.3.1991 - 29.3.1991
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době jeho nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. 15.3.1991 - 2.11.1993
Způsob zřízení:Zakladatelským plánem vydaným zakladatelem státním podnikem Metra Blansko a na základě výjimky z paragrafu 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č.364/1990 Sb o nakládání s majetkem svěřeným státním podnikům,udělené na základě závěrů Vládní komise pro strategii deetatizace a privatizace národního jmění Ministerstva průmyslu České republiky 15.3.1991 - 19.10.2016

Aktuální kontaktní údaje Areal Metra a.s.

Kapitál Areal Metra a.s.

zakladni jmění 2 318 030 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2018
zakladni jmění 46 360 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.6.2017 - 1.12.2018
zakladni jmění 55 053 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.6.2013 - 12.6.2017
zakladni jmění 110 106 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2010 - 25.6.2013
zakladni jmění 220 213 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2007 - 4.11.2010
zakladni jmění 185 442 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.1.2006 - 13.2.2007
zakladni jmění 238 590 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.9.2004 - 25.1.2006
zakladni jmění 139 540 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.2002 - 20.9.2004
zakladni jmění 398 685 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.12.1993 - 9.10.2002
zakladni jmění 503 015 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.5.1993 - 7.12.1993

Akcie Areal Metra a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 3 Kč 398 685 1.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 375 Kč 700 1.12.2018
Kmenové akcie na jméno 13 Kč 398 685 25.6.2013 - 12.6.2017
Kmenové akcie na jméno 5 156 Kč 700 25.6.2013 - 12.6.2017
Kmenové akcie na jméno 68 Kč 398 685 25.6.2013 - 1.12.2018
Kmenové akcie na jméno 27 500 Kč 700 25.6.2013 - 1.12.2018
Kmenové akcie na jméno 136 Kč 398 685 12.6.2013 - 25.6.2013
Kmenové akcie na jméno 55 000 Kč 700 12.6.2013 - 25.6.2013
Kmenové akcie na jméno 26 Kč 398 685 12.6.2013 - 25.6.2013
Kmenové akcie na jméno 10 313 Kč 700 12.6.2013 - 25.6.2013
Kmenové akcie na majitele 136 Kč 398 685 4.11.2010 - 12.6.2013
Kmenové akcie na majitele 55 000 Kč 700 4.11.2010 - 12.6.2013
Kmenové akcie na majitele 26 Kč 398 685 4.11.2010 - 12.6.2013
Kmenové akcie na majitele 10 313 Kč 700 4.11.2010 - 12.6.2013
Kmenové akcie na majitele 272 Kč 398 685 23.1.2008 - 4.11.2010
Kmenové akcie na majitele 51 Kč 398 685 23.1.2008 - 4.11.2010
Kmenové akcie na majitele 51 Kč 398 685 13.2.2007 - 23.1.2008
Kmenové akcie na majitele 20 625 Kč 700 13.2.2007 - 4.11.2010
Kmenové akcie na majitele 272 Kč 398 685 25.1.2006 - 23.1.2008
Kmenové akcie na majitele 110 000 Kč 700 25.1.2006 - 4.11.2010
Kmenové akcie na majitele 350 Kč 398 685 20.9.2004 - 25.1.2006
Kmenové akcie na majitele 141 500 Kč 700 20.9.2004 - 25.1.2006
Akcie na majitele 350 Kč 398 685 9.10.2002 - 20.9.2004
Akcie na majitele 1 000 Kč 398 685 18.11.1996 - 9.10.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 398 685 7.12.1993 - 18.11.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 477 864 13.5.1993 - 7.12.1993
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 25 151 13.5.1993 - 7.12.1993

Sídlo Areal Metra a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 2536 7, 678 01 Blansko Česká republika
31.12.2016
Adresa Pražská 1602/7 , Blansko 678 01 19.10.2016 - 31.12.2016
Adresa Pražská 1602/7 , Blansko 678 01 13.1.2012 - 19.10.2016
Adresa Pražská 1602/7 , Blansko 678 01 25.1.2006 - 13.1.2012
Adresa Poříčí 1602/24 , Blansko 678 01 1.10.2001 - 25.1.2006
Adresa Hybešova 584/53 , Blansko 678 01 15.3.1991 - 1.10.2001

Předmět podnikání Areal Metra a.s.

Platnost údajů od - do
Obráběčství 27.4.2009
Slévárenství, modelářství 27.4.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.4.2009
Zámečnictví, nástrojářství 27.4.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 23.1.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 20.10.2004 - 10.11.2004
zastupování v celním řízení 20.10.2004 - 10.11.2004
skladování zboží a manipilace s nákladem 20.10.2004 - 27.4.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 20.10.2004 - 27.4.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 20.10.2004 - 27.4.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 19.8.2004 - 27.4.2009
velkoobchod 9.9.2002 - 10.11.2004
specializovaný maloobchod 9.9.2002 - 10.11.2004
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 9.9.2002 - 10.11.2004
testování, měření a analýzy 9.9.2002 - 10.11.2004
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 9.9.2002 - 10.11.2004
distribuce plynu 9.9.2002 - 27.9.2006
distribuce elektřiny 9.9.2002 - 27.9.2006
výroba tepelné energie 9.9.2002 - 27.9.2006
rozvod tepelné energie 9.9.2002 - 27.9.2006
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 9.9.2002 - 27.4.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 9.9.2002 - 27.4.2009
velkoobchod 9.9.2002 - 27.4.2009
specializovaný maloobchod 9.9.2002 - 27.4.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 9.9.2002 - 27.4.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 9.9.2002 - 27.4.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.9.2002 - 27.4.2009
testování, měření a analýzy 9.9.2002 - 27.4.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.9.2002 - 27.4.2009
přípravné práce pro stavby 9.9.2002 - 27.4.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 9.9.2002 - 27.4.2009
obchodní živnost (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej) 1.10.2001 - 9.9.2002
provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů 1.10.2001 - 9.9.2002
rozúčtování topných nákladů 1.10.2001 - 9.9.2002
rozúčtování topných nákladů 1.10.2001 - 9.9.2002
polygrafická výroba 1.10.2001 - 20.10.2004
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.10.2001 - 10.11.2004
výroba, opravy a montáž měřidel 1.10.2001 - 10.11.2004
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.10.2001 - 10.11.2004
zámečnictví 1.10.2001 - 10.11.2004
kovoobráběčství 1.10.2001 - 10.11.2004
nástrojářství 1.10.2001 - 10.11.2004
montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení 1.10.2001 - 27.4.2009
nástrojářství 1.10.2001 - 27.4.2009
zastupování v celním řízení 10.10.2000 - 25.1.2006
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 2.3.1999 - 1.10.2001
nástrojařství 19.5.1997 - 1.10.2001
výroba zboží z plastů 19.5.1997 - 9.9.2002
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.5.1997 - 9.9.2002
rozvod zemního plynu 19.5.1997 - 9.9.2002
rozvod elektřiny 19.5.1997 - 9.9.2002
výroba tepla 19.5.1997 - 9.9.2002
rozvod tepla 19.5.1997 - 9.9.2002
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 19.5.1997 - 9.9.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.5.1997 - 9.9.2002
provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státního zkušebnictví) 19.5.1997 - 9.9.2002
provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů 19.5.1997 - 9.9.2002
organizování školení a dalšího vzdělávání 19.5.1997 - 9.9.2002
výkopové zemní práce 19.5.1997 - 9.9.2002
silniční motorová doprava nákladní 19.5.1997 - 9.9.2002
lakýrnictví 19.5.1997 - 9.9.2002
polygrafická výroba 19.5.1997 - 20.10.2004
galvanizérství 19.5.1997 - 25.1.2006
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.5.1997 - 27.4.2009
výroba, opravy a montáž měřidel 19.5.1997 - 27.4.2009
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.5.1997 - 27.4.2009
zámečnictví 19.5.1997 - 27.4.2009
kovoobráběčství 19.5.1997 - 27.4.2009
slévárenství 19.5.1997 - 27.4.2009
Výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.) 2.11.1993 - 19.5.1997
Provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státního zkušebnictví) 2.11.1993 - 19.5.1997
Zámečnictví 2.11.1993 - 19.5.1997
Kovoobrábění 2.11.1993 - 19.5.1997
Slévání železných i neželezných obecných kovů 2.11.1993 - 19.5.1997
Sítotisk 2.11.1993 - 19.5.1997
Elektroinstalatérství 2.11.1993 - 19.5.1997
Organizování školení a dalšího vzdělávání 2.11.1993 - 19.5.1997
Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 2.11.1993 - 19.5.1997
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních mimo ubytovacích služeb taxatívně stanovených živnostenským zákonem 2.11.1993 - 19.5.1997
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.11.1993 - 19.5.1997
Automatizované zpracování dat 2.11.1993 - 19.5.1997
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 2.11.1993 - 19.5.1997
Montáž a opravy měřící a regulační techniky 2.11.1993 - 19.5.1997
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 2.11.1993 - 19.5.1997
Činnost organizačních a ekonomických poradců 2.11.1993 - 19.5.1997
Silniční motorová doprava 2.11.1993 - 19.5.1997
Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb 2.11.1993 - 19.5.1997
Galvanizace kovů 2.11.1993 - 19.5.1997
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 2.11.1993 - 19.5.1997
1.Výzkum,vývoj,výroba a odbyt -přístrojů měřících elektrických a elektronických -strojů na zpracování dat -přístrojů pro automatickou regulaci a řízení -výrobků pro radiokomunikaci a televizi -výrobků speciální techniky -odlitků ze slitin neželezných kovů lehkých 2.Projektování a inženýrská činnost v rozsahu uděleného oprávnění 3.Praktický výcvik učňů 4.Výkon vyšších dodavatelských funkcí 15.3.1991 - 2.11.1993
5.Výkon zahraničně obchodní činnosti v rozsahu uděleného oprávnění 6.Maloobchodní prodej výrobků a služeb z výrobního programu podniku a z doplňkových dovozů souvisejících s výrobním programem 15.3.1991 - 2.11.1993

Předmět činnosti Areal Metra a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 22.7.2014

vedení firmy Areal Metra a.s.

Statutární orgán Areal Metra a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva. 30.11.2017
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, a to předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva nebo místopředseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva. 31.12.2016 - 30.11.2017
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva. 22.7.2014 - 31.12.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek jménem společnosti vždy minimálně dva členové představenstva společně. 23.1.2012 - 22.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za společnost jsou oprávněni jednat navenek a podepisovat předseda nebo místopředseda představenstva společně s kterýmkoli členem představenstva, ledaže jde o - právní úkony týkající se jakékoli dispozice nebo jakéhokoli zatěžování nemovitostí, - právní úkony týkající se získávání nebo poskytování jakýchkoli úvěrů či půjček, - právní úkony ve věcech poskytování jakýchkoli zástav nebo ručení třetím osobám, - podepisování směnek nebo - právní úkony týkající se vzniku majtekové účasti společnosti v jiných právních subjektech včetně zakládání jiných právních subjektů; v takových případech jsou oprávněni za společnost jednat a podepisovat společně minimálně čtyři členové představenstva. 30.7.2009 - 23.1.2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za společnost je oprávněn jednat navenek a podepisovat každý člen představenstva samostatně, ledaže jde o - právní úkony týkající se jakékoli dispozice nebo jakéhokoli zatěžování nemovitostí, - právní úkony týkající se získávání nebo poskytování jakýchkoli úvěru nebo půjček, - právní úkony ve věcech poskytování jakýchkoli zástav nebo ručení třetím osobám nebo - podepisování směnek; v takových případech jsou oprávněni za společnost jednat a podepisovat společně předseda představenstva spolu s kterýmkoli místopředsedou nebo členem představenstva. 25.1.2006 - 30.7.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost jednají i ředitel a zaměstnanci společnosti, a to na základě písemného pověření nebo na základě vnitřních předpisů společnosti. Jménem společnosti podepisuje v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn podepisovat každý člen představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se kupují, zcizují nebo zatěžují nemovitosti je třeba společného podpisu předsedy a mí stopředsedy představenstva, nebo společného podpisu předsedy představenstva a dalšího člena představenstva. Za společnost podepisují i ředitel a zaměstnanci společnosti, a to na základě písemného pověření nebo na základě vnitřních předpisů společnosti. 10.11.2004 - 25.1.2006
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Za společnost jednají i ředitel a zaměstnanci společnosti, a to na základě písemného pověření nebo na základě vnitřních předpisů společnosti. Jménem společnosti podepisuje v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo je oprávněn podepisovat každý člen představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se kupují, zcizují nebo zatěžují nemovitosti je třeba společného podpisu předsedy a mís topředsedy představenstva, nebo společného podpisu předsedy představenstva a dalšího člena představenstva. Za společnost podepisují i ředitel a zaměstnanci společnosti, a to na základě písemného pověření nebo na základě vnitřních předpisů společnosti. 20.10.2004 - 10.11.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost jednají i generální ředitel a zaměstnanci společnosti, a to na základě písemného pověření nebo na základě vnitřních předpisů společnosti. Jménem společnosti podepisuje v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo podepisují jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. K právním úkonům, kterými se kupují, zcizují nebo zatěžují nemovitosti je třeba společného podpisu předsedy a místopředsedy představenstva, nebo společného podpisu předsedy představenstva a dalšího člena představenstva. Za společnost podepisují i generální ředitel a zaměstnanci společnosti, a to na základě písemného pověření nebo na základě vnitřních předpisů společnosti. 10.10.2000 - 20.10.2004
Způsob zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden z odborných ředitelů společnosti, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za představenstvo jménem společnosti podepisuje předseda představenstva a jeden člen představenstva, vždy oba společně, a to tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí své podpisy. 17.12.1997 - 10.10.2000
Způsob zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden z odborných ředitelů společnosti, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za představenstvo jménem společnosti podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden z odborných ředitelů společnosti, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Ostatní případy řeší podpisový řád. 17.2.1997 - 17.12.1997
Způsob zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden z odborných ředitelů společnosti, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za představenstvo jménem společnosti podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden z odborných ředitelů společnosti, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Ostatní případy řeší podpisový řád. 18.11.1996 - 17.2.1997
Způsob zastupování a podepisování: Společnost navenek zatupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celem rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jednotliví členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně pověřeni. 2.11.1993 - 18.11.1996
člen představenstva Stephen Paul Ayres 30.11.2017
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 27.11.2017
Adresa: Oblúková 1803/2 , 917 01 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jaromír Varo 30.11.2017
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 27.11.2017
Adresa: Veselá , 917 00 Trnava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Vojtech Pánik 15.3.2019
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 22.12.2016
Adresa: Veveří 461/14 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Oldřich Zapletal 15.3.1991 - 2.11.1993
Adresa: Osamocená 442/10 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Jiří Samek CSc. 15.3.1991 - 2.11.1993
Adresa: Radhošťská 1770/21 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Antonín Surka 15.3.1991 - 2.11.1993
Adresa: Brožíkova 40/2 , Brno 638 00
člen představenstva ing. Jiří Martinec 15.3.1991 - 4.9.1995
Adresa: Pod Javory 2061/24 , Blansko 678 01
členpředstavenstva Ing.václav Ševčík 15.3.1991 - 4.9.1995
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Josef Sedláček 2.11.1993 - 4.9.1995
Adresa: nám. Míru 128/12 , Šumperk 787 01
člen představenstva Adolf Škrabal 2.11.1993 - 4.9.1995
Adresa: nám. T. G. Masaryka 57/17 , Moravská Třebová 571 01
člen představenstva Ing. Miroslav Ševčík CSc. 2.11.1993 - 4.9.1995
Adresa: Dřevná 382/2 , Praha 128 00
místopředseda představenstva ing. Adolf Horký 4.9.1995 - 10.11.1995
Adresa: Fügnerova 449/23 , Brno 613 00
předseda představenstva Ivan Koreš 4.9.1995 - 18.11.1996
Adresa: 44 , Blansko 678 01
člen představenstva ing. Ivan Kolovecký 4.9.1995 - 18.11.1996
Adresa: 36 , Blansko 678 01
člen představenstva ing. Aleš Srnec 4.9.1995 - 18.11.1996
Adresa: Kamnářská 2015/5 , Blansko 678 01
člen představenstva MUDr. Pavel Horký 4.9.1995 - 18.11.1996
Adresa: Fügnerova 449/23 , Brno 613 00
místopředseda představenstva ing. Václav Ševčík 10.11.1995 - 18.11.1996
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ivan Koreš 18.11.1996 - 17.12.1997
Adresa: 44 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ing. Václav Ševčík 18.11.1996 - 17.12.1997
Adresa: Krajní 1951/2 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Ivan Kolovecký 18.11.1996 - 17.12.1997
Adresa: 36 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Aleš Srnec 18.11.1996 - 17.12.1997
Adresa: Kamnářská 2015/5 , Blansko 678 01
člen představenstva MUDr. Pavel Horký 18.11.1996 - 17.12.1997
Adresa: Fügnerova 449/23 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Šejnoha 17.12.1997 - 23.3.1999
Adresa: Čelakovského 1767/30 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Miroslav Růžička 17.12.1997 - 21.7.1999
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Oldřich Jachan 21.7.1999 - 22.9.1999
Adresa: 35 , 678 01 Sloupečník Česká republika
člen představenstva Doc.Ing. Walter Adámek CSc. 17.12.1997 - 18.12.2000
Adresa: Hromůvka 1518 , Hranice 753 01
předseda představenstva JUDr. Josef Buzek 17.12.1997 - 13.6.2001
Adresa: Nad Výšinkou 2646/8 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Petr Stroner 17.12.1997 - 1.10.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Litvínovská 518/40 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Růžička 21.7.1999 - 1.10.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Oldřich Jachan 22.9.1999 - 1.10.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
předseda představenstva JUDr. Josef Buzek 13.6.2001 - 1.10.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Podbělohorská 3129/24 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Květoslav Krátký 13.6.2001 - 1.10.2001
Vznik funkce 19.2.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Jos. Čejky 248 , Svitávka 679 32
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Růžička 1.10.2001 - 15.5.2002
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 30.4.2002
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Oldřich Jachan 1.10.2001 - 15.5.2002
Vznik funkce 26.6.2001
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Bičiště 1.10.2001 - 9.9.2002
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 10.7.2002
Adresa: Komenského 1070/67 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Miroslav Růžička 15.5.2002 - 9.9.2002
Vznik členství 26.6.2001
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 10.7.2002
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Josef Sedláček 1.10.2001 - 26.9.2003
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Zborovská 1552/21 , Šumperk 787 01
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Jachan 15.5.2002 - 26.9.2003
Vznik členství 26.6.2001
Vznik funkce 1.5.2002
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
předseda představenstva Prof. Ing. Petr Němeček DrSc. 9.9.2002 - 26.9.2003
Vznik funkce 10.7.2002
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Minoritské náměstí 4456/7 , Jihlava 586 01
člen představenstva Mgr. Vratislav Zouhar 9.9.2002 - 26.9.2003
Vznik funkce 10.7.2002
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Polní 179 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Vladimír Ježek 1.10.2001 - 17.5.2004
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 10.3.2004
Adresa: Okružní 2294/3 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Oldřich Jachan 26.9.2003 - 17.5.2004
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 10.3.2004
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Ježek 26.9.2003 - 17.5.2004
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 10.3.2004
Adresa: Okružní 2294/3 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Antonín Fajfr 26.9.2003 - 17.5.2004
Vznik funkce 30.6.2003
Zánik funkce 10.3.2004
Adresa: Kostelní 655 , Jedovnice 679 06
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Jachan 17.5.2004 - 20.10.2004
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 30.6.2004
Vznik funkce 10.3.2004
Zánik funkce 30.6.2004
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
členka představenstva Iveta Bartková 17.5.2004 - 20.10.2004
Vznik funkce 10.3.2004
Adresa: Východní 2333/6 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Iveta Bartková 20.10.2004 - 24.2.2006
Vznik členství 10.3.2004
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Východní 2333/6 , Blansko 678 01
člen představenstva Ilona Pokorná 20.10.2004 - 24.2.2006
Vznik členství 1.7.2004
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 1.7.2004
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Bílkova 1800/56 , Boskovice 680 01
předseda představenstva Roman Pilát 17.5.2004 - 23.1.2008
Vznik funkce 10.3.2004
Zánik funkce 6.9.2007
Adresa: Pod Javory 2059/20 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Miroslav Růžička 24.2.2006 - 23.1.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ivo Pernica 24.2.2006 - 23.1.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 6.9.2007
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 6.9.2007
Adresa: Komenského 2281/5 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Jiří Zouhar 24.2.2006 - 23.1.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Sloupečník 1996/69 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Roman Pilát 23.1.2008 - 23.4.2008
Vznik členství 7.9.2007
Zánik členství 31.3.2008
Vznik funkce 7.9.2007
Zánik funkce 31.3.2008
Adresa: Na Pískách 2401/7 , Blansko 678 01
člen představenstva Iveta Bartková 24.2.2006 - 26.9.2008
Vznik členství 10.3.2004
Zánik členství 10.6.2008
Adresa: Východní 2333/6 , Blansko 678 01
člen představenstva Dušan Nečas 24.2.2006 - 26.9.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 1.7.2008
Adresa: Krajní 362 , Bořitov 679 21
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Jachan 24.2.2006 - 26.9.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ivo Pernica 23.1.2008 - 26.9.2008
Vznik členství 7.9.2007
Zánik členství 1.7.2008
Vznik funkce 7.9.2007
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Komenského 2281/5 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Jan Urban 26.9.2008 - 27.3.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 31.1.2009
Adresa: Sloupečník 2123/72 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Oldřich Jachan 26.9.2008 - 27.4.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 31.3.2009
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 31.3.2009
Adresa: Sloupečník 2105/35 , Blansko 678 01
člen představenstva Jiří Orlíček 26.9.2008 - 27.4.2009
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 31.3.2009
Adresa: Dlouhá 130 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ivo Pernica 26.9.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 1.7.2008
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Komenského 2281/5 , Blansko 678 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zouhar 26.9.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 1.7.2008
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Sloupečník 1996/69 , Blansko 678 01
člen představenstva Ing. Jaromír Varo 27.4.2009 - 30.7.2009
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Veselá 3 , 917 00 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Stephen Paul Ayres 27.4.2009 - 14.12.2011
Vznik členství 1.4.2009
Adresa: Oblúková 1803 , 917 01 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ivo Pernica 30.7.2009 - 13.1.2012
Vznik členství 1.7.2008
Adresa: Komenského 2281/5 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Vojtech Pánik 27.4.2009 - 23.1.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 19.12.2011
Vznik funkce 1.4.2009
Zánik funkce 19.12.2011
Adresa: Oslobodenia 7 , 922 03 Vrbové Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Varo 30.7.2009 - 23.1.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 19.12.2011
Vznik funkce 26.6.2009
Zánik funkce 19.12.2011
Adresa: Veselá 3 , 917 00 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jiří Zouhar 30.7.2009 - 23.1.2012
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 19.12.2011
Adresa: Sloupečník 1996/69 , Blansko 678 01
člen představenstva Stephen Paul Ayres 14.12.2011 - 23.1.2012
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 19.12.2011
Adresa: Oblúková 1803 , 917 01 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ivo Pernica 13.1.2012 - 23.1.2012
Vznik členství 1.7.2008
Zánik členství 19.12.2011
Adresa: Komenského 2281/5 , Blansko 678 01
předseda představenstva Ing. Jaromír Varo 23.1.2012 - 19.10.2016
Vznik členství 19.12.2011
Vznik funkce 19.12.2011
Adresa: Veselá 473 3, 917 00 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Vojtech Pánik 23.1.2012 - 19.10.2016
Vznik členství 19.12.2011
Adresa: Oslobodenia 829 7, 922 03 Vrbové Slovenská republika
člen představenstva Stephen Paul Ayres 23.1.2012 - 19.10.2016
Vznik členství 19.12.2011
Adresa: Oblúková 1803 2, 917 01 Trnava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Jaromír Varo 19.10.2016 - 18.11.2016
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 1.12.2015
Vznik funkce 19.12.2011
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Veselá 473 3, 917 00 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Vojtech Pánik 19.10.2016 - 18.11.2016
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 1.12.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: 184 , Nebovidy 664 48
člen představenstva Stephen Paul Ayres 19.10.2016 - 18.11.2016
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 1.12.2015
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Lípová 455/38 , Ostopovice 664 49
předseda představenstva Ing. Jaromír Varo 18.11.2016 - 31.12.2016
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Zánik funkce 22.12.2016
Adresa: Veselá 473/3 , 917 00 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Vojtech Pánik 18.11.2016 - 31.12.2016
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: 184 , Nebovidy 664 48
člen představenstva Stephen Paul Ayres 18.11.2016 - 31.12.2016
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: Lípová 455/38 , Ostopovice 664 49
místopředseda představenstva Stephen Paul Ayres 31.12.2016 - 30.11.2017
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 22.12.2016
Zánik funkce 27.11.2017
Adresa: Oblúková 1803/2 , 917 01 Trnava Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Varo 31.12.2016 - 30.11.2017
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 22.12.2016
Zánik funkce 27.11.2017
Adresa: Veselá 473 3, 917 00 Trnava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Karolína Budiová 31.12.2016 - 30.11.2017
Vznik členství 21.12.2016
Zánik členství 31.10.2017
Zánik funkce 31.10.2017
Adresa: Helfertova 540/46 , Brno 613 00
předseda představenstva Ing. Vojtech Pánik 31.12.2016 - 15.3.2019
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 22.12.2016
Adresa: Oslobodenia 829/7 , 922 03 Vrbové Slovenská republika

Dozorčí rada Areal Metra a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Vladimír Krešl 18.11.2016
Vznik členství 1.12.2015
Vznik funkce 1.12.2015
Adresa: Obřanská 593 , Bílovice nad Svitavou 664 01
Jméno Prof.Ing. Petr Němeček DrSc. 2.11.1993 - 4.9.1995
Adresa: Březinova 3670/41 , Jihlava 586 01
Jméno Ing. Jaroslav Kratochvíl 2.11.1993 - 4.9.1995
Adresa: Pod javory , 678 01 Blansko Česká republika
Jméno Ing. Marcela Štěpánková 2.11.1993 - 4.9.1995
Adresa: Tovární 228 , Černá Hora 679 21
Jméno ing. Josef Hlavička 4.9.1995 - 18.11.1996
Adresa: Úvoz 31 , Bořitov 679 21
Jméno ing. Jaroslav Šejnoha 4.9.1995 - 18.11.1996
Adresa: Čelakovského 1767/30 , Blansko 678 01
Jméno JUDr. Vilém Fránek 4.9.1995 - 18.11.1996
Adresa: V Úzkých 99 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen JUDr. Vilém Fránek 18.11.1996 - 17.12.1997
Adresa: V Úzkých 99 , Rájec-Jestřebí 679 02
člen Prof. Ing. Petr Němeček 18.11.1996 - 10.10.2000
Adresa: Březinova 3670/41 , Jihlava 586 01
člen Mikoláš Aleš 17.12.1997 - 10.10.2000
Adresa: Nad Konvářkou 312/9 , Praha 150 00
člen Prof. Ing. Petr Němeček DrSc. 10.10.2000 - 13.6.2001
Adresa: Březinova 3670/41 , Jihlava 586 01
člen Ing. Ladislav Došek 10.10.2000 - 1.10.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
člen Prof. Ing. Petr Němeček DrSc. 13.6.2001 - 1.10.2001
Zánik funkce 26.6.2001
Adresa: Minoritské náměstí 4456/7 , Jihlava 586 01
místopředseda Ing. Ladislav Došek 1.10.2001 - 27.4.2002
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 14.3.2002
Adresa: Okrouhlá 351/14 , Brno 625 00
předseda JUDr. Josef Buzek 1.10.2001 - 9.9.2002
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 8.6.2002
Adresa: Podbělohorská 3129/24 , Praha 150 00
předseda Ing. Libor Pavlů 9.9.2002 - 7.4.2003
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 7.2.2003
Adresa: Rodkovského 843/8 , Blansko 678 01
místopředsedkyně Ing. Andrea Fusková 9.9.2002 - 7.4.2003
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 7.2.2003
Adresa: Nová 567 , Frýdek-Místek 738 01
předseda Ing. Pavel Zumr 7.4.2003 - 17.5.2004
Vznik funkce 7.2.2003
Zánik funkce 10.3.2004
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
místopředseda Mgr. Václav Štajner 7.4.2003 - 17.5.2004
Vznik funkce 7.2.2003
Zánik funkce 10.3.2004
Adresa: V Zeleném údolí 1303/13 , Praha 148 00
člen Jan Šustáček 18.11.1996 - 20.10.2004
Vznik funkce 12.6.2000
Zánik funkce 12.6.2004
Adresa: Poříčí 1540/2 , Blansko 678 01
předseda Dušan Nečas 17.5.2004 - 20.10.2004
Vznik funkce 10.3.2004
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Krajní 362 , Bořitov 679 21
místopředseda Ing. Pavel Zumr 17.5.2004 - 20.10.2004
Vznik členství 7.2.2003
Zánik členství 28.6.2004
Vznik funkce 10.3.2004
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Kotlářská 905/45 , Brno 602 00
předseda dozorčí rady Dušan Nečas 20.10.2004 - 24.2.2006
Vznik členství 29.6.2004
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Krajní 362 , Bořitov 679 21
předseda Ilona Vybíhalová 24.2.2006 - 23.1.2008
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 30.6.2007
Vznik funkce 1.7.2005
Zánik funkce 30.6.2007
Adresa: Bílkova 1800/56 , Boskovice 680 01
místopředseda dozorčí rady Jana Hanáčková 20.10.2004 - 26.9.2008
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 30.6.2008
Adresa: Jasanová 2323/34 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Knies 20.10.2004 - 26.9.2008
Vznik funkce 24.6.2004
Zánik funkce 26.6.2008
Adresa: Absolonova 2255/15 , Blansko 678 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Růžička 23.1.2008 - 26.9.2008
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 30.6.2008
Vznik funkce 1.7.2007
Zánik funkce 1.7.2008
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jana Hanáčková 26.9.2008 - 30.7.2009
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 1.7.2009
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 25.6.2009
Adresa: Jasanová 2323/34 , Blansko 678 01
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Růžička 26.9.2008 - 23.1.2012
Vznik členství 30.6.2008
Zánik členství 19.12.2011
Vznik funkce 1.7.2008
Zánik funkce 19.12.2011
Adresa: Pod Javory 2063/28 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Vladimír Krešl 30.7.2009 - 23.1.2012
Vznik členství 1.7.2009
Zánik členství 19.12.2011
Adresa: Obřanská 593 , Bílovice nad Svitavou 664 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Knies 26.9.2008 - 11.2.2013
Vznik členství 26.6.2008
Zánik členství 17.12.2012
Adresa: Družstevní 1359/6 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Adam Hrazdíra 23.1.2012 - 27.9.2013
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 25.9.2013
Adresa: Klarisky 556/7 , Brno 644 00
předseda dozorčí rady Vladimír Krešl 23.1.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 19.12.2011
Zánik funkce 25.6.2014
Adresa: Obřanská 593 , Bílovice nad Svitavou 664 01
člen dozorčí rady František Slavíček 11.2.2013 - 22.7.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Žižkova 228/54 , Blansko 678 01
člen dozorčí rady Eva Valentová 28.1.2014 - 22.7.2014
Vznik členství 20.12.2013
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Dusíkova 906/35 , Brno 638 00
předseda dozorčí rady Vladimír Krešl 22.7.2014 - 18.11.2016
Vznik členství 25.6.2014
Zánik členství 1.12.2015
Vznik funkce 25.6.2014
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Obřanská 593 , Bílovice nad Svitavou 664 01

Vedoucí organizační složky Areal Metra a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Josef Sedláček 1.10.2001 - 10.11.2004
Adresa: Zborovská 1552/21 , Šumperk 787 01

Sbírka Listin Areal Metra a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 396/SL 109 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 20.5.2014 26.8.2015 28.8.2015 33
B 396/SL 108 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 15.6.2015 26.8.2015 28.8.2015 32
B 396/SL 107 notářský zápis, posudek znalce NZ 507/2014, ZP- č.581/2014 Krajský soud v Brně 10.10.2014 16.10.2014 21.10.2014 249
B 396/SL 106 notářský zápis stanovy, NZ 282/2014 Krajský soud v Brně 25.6.2014 21.7.2014 19.9.2014 40
B 396/SL 105 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 25.3.2014 21.7.2014 19.9.2014 6
B 396/SL 104 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 20.5.2014 21.7.2014 19.9.2014 34
B 396/SL 103 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 12.5.2014 21.7.2014 19.9.2014 9
B 396/SL 102 ostatní smlouva o vkladu části podniku Krajský soud v Brně 31.5.2013 20.6.2013 27.6.2013 51
B 396/SL 101 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 110/2013 Krajský soud v Brně 31.5.2013 20.6.2013 27.6.2013 25
B 396/SL 99 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 17.4.2013 11.6.2013 14.6.2013 50
B 396/SL 100 notářský zápis rozhodnutí VH, NZ 110/2013 Krajský soud v Brně 31.5.2013 11.6.2013 14.6.2013 25
B 396/SL 98 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 15.5.2012 15.10.2012 26.10.2012 58
B 396/SL 97 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 19.12.2011 27.1.2012 1
B 396/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.12.2011 27.1.2012 22
B 396/SL 95 notářský zápis - rozh.mimořádné VH, NZ 344/11 Krajský soud v Brně 19.12.2011 27.1.2012 23
B 396/SL 94 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 16.5.2011 8.7.2011 52
B 396/SL 93 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.11.2010 8.7.2011 23
B 396/SL 92 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2010 8.11.2010 22
B 396/SL 91 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 188/10 Krajský soud v Brně 18.6.2010 8.11.2010 30
B 396/SL 90 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.8.2010 50
B 396/SL 89 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.7.2009 7.8.2009 2
B 396/SL 88 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 26.6.2009 7.8.2009 1
B 396/SL 87 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 183/09 Krajský soud v Brně 26.6.2009 7.8.2009 17
B 396/SL 86 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 25.6.2009 7.8.2009 1
B 396/SL 85 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 25.6.2009 7.8.2009 1
B 396/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.7.2009 7.8.2009 22
B 396/SL 83 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 20.5.2009 28.7.2009 51
B 396/SL 82 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.4.2009 6
B 396/SL 81 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 31.3.2009 30.4.2009 2
B 396/SL 80 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 21.1.2009 1.4.2009 1
B 396/SL 79 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 21.1.2009 1.4.2009 1
B 396/SL 78 notářský zápis -NZ 226/2008-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 30.6.2008 29.9.2008 16
B 396/SL 77 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 23.7.2008 29.9.2008 10
B 396/SL 76 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 1.7.2008 29.9.2008 2
B 396/SL 75 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 1.7.2008 29.9.2008 3
B 396/SL 74 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 15.5.2008 29.9.2008 58
B 396/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2008 22
B 396/SL 72 ostatní -odstoupení z funkce Krajský soud v Brně 25.3.2008 24.4.2008 1
B 396/SL 71 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 31.3.2008 24.4.2008 1
B 396/SL 70 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.9.2007 25.1.2008 6
B 396/SL 69 ostatní zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 6.9.2007 25.1.2008 4
B 396/SL 68 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 29.5.2007 25.1.2008 6
B 396/SL 67 ostatní -zápis č.04/07 ze zas. předst. Krajský soud v Brně 6.9.2007 25.1.2008 5
B 396/SL 66 notářský zápis -NZ 109/2007-rozh. řádné VH Krajský soud v Brně 30.4.2007 25.1.2008 20
B 396/SL 65 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.10.2007 24.1.2008 22
B 396/SL 64 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 21.3.2007 31.8.2007 59
B 396/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.1.2007 16.2.2007 23
B 396/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2006 7.12.2006 23
B 396/SL 61 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 161/06 Krajský soud v Brně 29.6.2006 16.10.2006 24
B 396/SL 60 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 1.7.2005 31.1.2006 1
B 396/SL 59 ostatní -zápis ze zas. doz.rady Krajský soud v Brně 1.6.2005 31.1.2006 3
B 396/SL 58 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 1.7.2005 31.1.2006 2
B 396/SL 57 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 6.9.2005 31.1.2006 12
B 396/SL 56 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 29.4.2005 31.1.2006 40
B 396/SL 55 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 169/05 Krajský soud v Brně 30.6.2005 2.9.2005 19
B 396/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.9.2004 8.12.2004 23
B 396/SL 53 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 10.6.2004 26.10.2004 3
B 396/SL 52 ostatní -zápis z mim. zas. předst. Krajský soud v Brně 1.7.2004 26.10.2004 1
B 396/SL 51 ostatní -zápis z mim. zas. doz.rady Krajský soud v Brně 29.6.2004 26.10.2004 3
B 396/SL 50 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 2.7.2004 26.10.2004 2
B 396/SL 49 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 29.6.2004 26.10.2004 31
B 396/SL 48 ostatní -ověření zahaj. rozvahy Krajský soud v Brně 30.12.2003 22.9.2004 22
B 396/SL 47 ostatní -zpráva o ověření mim.úč.záv. Krajský soud v Brně 27.2.2004 22.9.2004 40
B 396/SL 46 ostatní -zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.12.2003 22.9.2004 20
B 396/SL 45 ostatní -výrok auditora k výši obratu Krajský soud v Brně 2.7.2004 22.9.2004 1
B 396/SL 44 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 29.6.2004 22.9.2004 31
B 396/SL 43 notářský zápis -smlouva o fúzi Krajský soud v Brně 28.6.2004 22.9.2004 24
B 396/SL 42 notářský zápis -prohlášení Krajský soud v Brně 28.6.2004 22.9.2004 14
B 396/SL 41 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 8.6.2004 6.9.2004 23
B 396/SL 40 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 29.6.2004 31.8.2004 31
B 396/SL 38 ostatní -smlouva o prodeji Krajský soud v Brně 1.7.2004 13
B 396/SL 37 ostatní -rozhod. dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.5.2004 10.6.2004 1
B 396/SL 36 ostatní -souhlas jediného akcionáře Krajský soud v Brně 20.5.2004 10.6.2004 1
B 396/SL 35 ostatní -rozhod. představenstev Krajský soud v Brně 10.5.2004 10.6.2004 2
B 396/SL 34 změna právní formy, fúze -návrh Krajský soud v Brně 10.6.2004 7
B 396/SL 33 ostatní -zápis z mim. zas.předst. Krajský soud v Brně 10.3.2004 24.5.2004 2
B 396/SL 32 ostatní -odst.z funkce Ing.Jachan Krajský soud v Brně 9.3.2004 24.5.2004 1
B 396/SL 31 ostatní -odst.z funkce Mgr.Štajner Krajský soud v Brně 10.3.2004 24.5.2004 1
B 396/SL 30 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 19.3.2004 24.5.2004 5
B 396/SL 29 podpisové vzory + ĆP Krajský soud v Brně 27.8.2003 7.10.2003 3
B 396/SL 28 ostatní -odst. z funkce Krajský soud v Brně 27.6.2003 7.10.2003 4
B 396/SL 27 ostatní -zápis ze zasedání DR a předst Krajský soud v Brně 30.6.2003 7.10.2003 2
B 396/SL 26 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 20.6.2003 25.7.2003 1
B 396/SL 25 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.5.2003 22.7.2003 75
B 396/SL 24 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.2.2003 2.5.2003 1
B 396/SL 23 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 7.2.2003 2.5.2003 5
B 396/SL 21 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 10.7.2002 23.9.2002 2
B 396/SL 20 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 24.7.2002 23.9.2002 2
B 396/SL 19 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 27.6.2002 23.9.2002 13
B 396/SL 18 ostatní - dostoupení z funkce Krajský soud v Brně 25.6.2002 23.9.2002 2
B 396/SL 17 ostatní - osvědčení auditora Krajský soud v Brně 6.8.2002 23.9.2002 1
B 396/SL 15 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Brně 29.3.2000 11.9.2002 35
B 396/SL 14 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 17.5.2002 8.8.2002 70
B 396/SL 13 ostatní - vzdání se funkce Krajský soud v Brně 23.4.2002 24.5.2002 2
B 396/SL 12 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.4.2002 24.5.2002 1
B 396/SL 11 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 24.4.2002 24.5.2002 2
B 396/SL 9 ostatní odstoupení z funkce DR Krajský soud v Brně 23.7.2001 9.5.2002 1
B 396/SL 8 ostatní - protokol o volbě člena DR Krajský soud v Brně 12.6.2000 9.5.2002 2
B 396/SL 10 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 14.3.2002 9.5.2002 1
B 396/SL 7 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 28.3.2002 8.4.2002 5
B 396/SL 6 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.6.2001 5.10.2001 6
B 396/SL 5 ostatní - zápis z předstanenstva Krajský soud v Brně 26.6.2001 4.10.2001 3
B 396/SL 3 podpisové vzory - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 26.6.2001 4.10.2001 10
B 396/SL 2 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 24.4.2001 18.9.2001 71

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Areal Metra a.s.

IČO (identifikační číslo) 15546110
Jméno Areal Metra a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Blansko
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 53
Aktivních živností: 7

Sídlo Areal Metra a.s.

Sídlo: Pražská 2536 7 678 01 Blansko

Živnosti a provozovny Areal Metra a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů

 • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

 • Přípravné práce pro stavby

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Testování, měření a analýzy

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 1602/24, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002538050
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů

 • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

 • Přípravné práce pro stavby

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • Testování, měření a analýzy

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 16.9.1996

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 1602/24, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002538050
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.2.1997

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Hybešova 584/53, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002538041
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2000
Provozovna č. 2
Provozovna Poříčí 1602/24, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002538050
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.10.2000

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 1602/24, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002538050
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.12.2000

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 1602/24, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002538050
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.2.1997

Živnost č. 6 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Poříčí 1602/24, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002538050
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.2.1997

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.5.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 1602/7, Blansko 678 01
Identifikační číslo provozovny 1002554519
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.5.2007

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 16.11.2001

Živnost č. 12 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních mimo ubytovacích služeb taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 14.10.1996

Živnost č. 13 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 11.8.1997

Živnost č. 14 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 10.5.1993

Živnost č. 16 Slévání železných i neželezných obecných kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 17 Galvanizace kovů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 18 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 4.9.1996

Živnost č. 19 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 24.10.2003

Živnost č. 20 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 4.9.1996

Živnost č. 22 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Sítotisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 27.8.1996

Živnost č. 24 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 19.10.2004

Živnost č. 25 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 9.1.1995

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 16.10.2000

Živnost č. 27 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 7.5.1993

Živnost č. 29 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 4.12.2000

Živnost č. 32 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 17.10.2000

Živnost č. 33 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 6.11.1996

Živnost č. 35 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 25.10.1996

Živnost č. 37 Výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.)

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 25.9.1996

Živnost č. 38 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.1.1993
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 39 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.1993
Zánik oprávnění 20.9.1996

Živnost č. 40 Výroba a opravy lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.1993
Zánik oprávnění 20.9.1996

Živnost č. 41 Provádění zkoušek vlastností výrobků (mimo výkon státního zkušebnictví)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 20.11.2001

Živnost č. 42 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Provádění návazností pracovních měřidel v rozsahu nevyžadujícím oprávnění podle zvláštních předpisů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.11.1996
Zánik oprávnění 20.11.2001

Živnost č. 45 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1997
Zánik oprávnění 20.5.2002

Živnost č. 46 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.2000
Zánik oprávnění 17.6.2005

Živnost č. 50 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Areal Metra a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Varo
Člen statutárního orgánu Ing. Vojtech Pánik
Člen statutárního orgánu Stephen Paul Ayres

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Areal Metra a.s.

IČO: 15546110
Firma: Areal Metra a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Blansko
Základní územní jednotka: Blansko
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.3.1991

Sídlo Areal Metra a.s.

Sídlo: Pražská 2536/7, Blansko 678 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Slévárenství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba komunikačních zařízení
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Demolice a příprava staveniště
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Vydávání softwaru
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
tracking image