Firma ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. IČO 47672781


ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. (47672781) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rudé armády 471, Karviná 733 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 3. 1993 a je stále aktivní. ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 599
IČO (identifikační číslo osoby) 47672781
Jméno ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.3.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014
Společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., převzala celé jmění (včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů) zanikající společnosti JÄKL - PRO. s. r. o., se sídlem Karviná - Nové Město, Palackého 595/21, PSČ 735 06, IČO: 258 59 404, za psané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka číslo 22721. Rozhodným dnem pro fúzi je 01.01.2009. 18.11.2009
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 21.7.2006 přijala násl. rozhodnutí: Valná hromada určuje, že na základě změnového výpisu z účtu pořízeného Střediskem cenných papírů ke dni 13.3.2006 a stavových výpisů pořízených Střediskem cenných papírů ke dni 9.6.2006, dokládajících počet akcií emitovaných spol. JÄKL Karviná, a.s., IČ 47672781, se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 471, PSČ 733 23, zapsané v obch. rejstříku vedeném KS Ostravě, odd. B, vložka 599 (dále také JÄKL Karviná, a.s. ), ve vlastnictví společnosti Mittal Steel Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem Ostrava, Kunči ce, Vratimovská čp. 689, PSČ 707 02, zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. B, vložka 297, je Mittal Steel Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě , odd. B, vložka 297, hlavním akcionářem společnosti JÄKL Karviná, a.s., s podílem na hlasovacích právech společnosti JÄKL Karviná, a.s., ve výši 92,5 %, neboť je pro ni ve Středisku cenných papírů od 13.3.2006 evidováno 523 039 ks ( slovy: pětsetdvacettř i tisíc a třicet devět kusů) kótovaných kmenových akcií vydaných jako akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč každá, ISIN: CZ0005084657 a 26 818 ks (slovy: dvacetšesttisíc osmset osmnáct kusů) nekótovaných kmenových akcií na j méno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč každá, ISIN: CZ 0005084764, společnosti JÄKL Karviná, a.s., IČ: 47672781, se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 471, PSČ 733 23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě odd. B, vložka 599 , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota odpovídá 91,34 % zákl. kapitálu společnosti JÄKL Karviná, a.s. Podíl společnosti Mittal Steel Ostrava a.s. na hlasovacích právech společnosti JÄKL Karviná, a.s. ve výši 1,16 % spočívá v hlasovacích právech společnost i Mittal Steel Ostrava a.s. vykonávaných na základě smlouvy o výkonu hlasovacích práv uzavřené se společnosti Brněnská obchodní a.s., ze dne 18.12.2002, která vlastní 1,16 % akcií společnosti JÄKL Karviná, a.s. 3.8.2006
Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že společnost Mittal Steel Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská čp. 689, PSČ 707 02, zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 297, je ve smyslu § 183i odst. 1 obch . zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na její osobu podle zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 3.8.2006
Valná hromada konstatuje, že Česká národní banka přezkoumala výši protiplnění za ostatní účastnické cenné papíry (akcie) společnosti JÄKL Karviná, a.s. dle ust. § 183 m odst. 1 obch. zákoníku a vydala dne 8.6.2006 souhlas k přijetí usnesení valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů spol. JÄKL Karviná, a.s., na hlavního akcionáře společnost Mittal Steel Ostrava a.s., IČ: 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská čp. 689, PSČ 707 02, zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Ostravě , odd. B, vložka 297, dle ust. § 183i odst. 5 a § 183e obch. zákoníku. 3.8.2006
Valná hromada dále osvědčuje, že hlavní akcionář splečnosti Mittal Steel Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská čp. 689, PSČ 707 02, zapsaná v obch. rejstříku vedeném KS v Ostravě odd. B, vložka 297, předala dne 19.7.2006 Česko slovenské obchodní bance, a.s. , IČ00001350, se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. BXXXVI, vložka 46, před konáním valné hromady částku ve výši 118 521 039,-Kč (slovy: sto osmnáct milionů pět set dvacet jedna tisíc třicet devět korun českých), která je potřebná k výplatě protiplnění a tuto skutečnost valné hromadě doložil předložením potvrzení o složení prostředků na účet banky za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ust. § 183 m obch. zák. 3.8.2006
Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kótované kmenové akcie vydané jako akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč každá, ISIN: CZ0005084657 v celk. počtu 51 881 (slovy: padesát jeden tisíc osm set osmdesát jedna) a všechny ostatní nekótované kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč každá, ISIN: CZ0005084764, v celk. počtu 262 (slovy: dvěstěšedesátdva) přecházejí na hlavního akcionáře, Mittal Steel Ostrava a.s., IČ 45193258, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, zapsaná v obch . rejstříku vedeném KS v Ostravě v odd. B, vložka 297, a to za podmínek stanovených zák.č. 513/1991 Sb., obch. zák., v platném znění, § 183i a 183n; vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3.8.2006
Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 2273,-Kč (slovy: dva tisíce dvě stě sedmdesát tři korun českých) za každou akcii společnosti JÄKL Karviná, a.s., a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 124/2006 ze dne 5. června 2006 vypracovaným dle ustanovení § 183m odst. 1 obch. zák., znalcem Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7 - soudním znalcem pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady, se zvl. spec. oceňování podniků a jejich částí, majetkovýc h účastí a cenných papírů jmenovaným Městským soudem v Praze a rozhodnutím České národní banky, vydaným dne 8.6.2006, čj. 45/N/67/2006/1, 2006/3027/540. 3.8.2006
Valná hromada určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám Československou obchodní bankou, a.s., bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci cennných papírů podle § 183m odst. 2 obch. zák., nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců po provedení tohoto zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře. 3.8.2006
Závěry znaleckého posudku: Výroková část uvedeného znaleckého posudku č. 124/2006 ze dne 5.6.2006 vypracovaného znalcem Ing. Petrem Šímou zní: S ohledem na účel a předmět ocenění, získané informace, provedené analýzy, vymezené předpoklady a použitou metodologii byla stanovena hodno ta účastnických cenných papírů ISIN: CZ0005084657 a CZ0005084764 společnosti JÄKL Karviná, a.s., se sídlem Karviná-Hranice, Rudé armády 471,PSČ 73323, IČO:47672781, k datu ocenění 31.3.2006 ve výši: 2273,-Kč za akcii (slovy: dva tisíce dvě stě sedmdesát t ři korun českých). Znalec považuje výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 2273,-Kč za jednu akcii, dle § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely vypořádání minoritních akcionářů společnosti JÄKL Karviná, a.s., při výkupu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účasnických cenných papírů a odpovídající závěru znalcem provedené oceňovací analýzy. 3.8.2006

Aktuální kontaktní údaje ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Kapitál ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

zakladni jmění 602 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.3.1993

Akcie ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 602 000 30.3.2007
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 574 920 8.2.2003 - 30.3.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 27 080 8.2.2003 - 30.3.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 574 920 21.3.1995 - 8.2.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 27 080 21.3.1995 - 8.2.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 549 240 30.3.1994 - 21.3.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 52 760 30.3.1994 - 21.3.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 549 240 23.3.1993 - 30.3.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 52 760 23.3.1993 - 30.3.1994

Sídlo ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Rudé armády 471 , Karviná 733 01 18.6.2014
Adresa Rudé armády 471 , Karviná 733 01 11.12.2001 - 18.6.2014
Adresa Rudé armády 471 , Karviná 733 01 23.3.1993 - 11.12.2001

Předmět podnikání ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 20.7.2009
opravy silničních vozidel 4.6.2002
vodoinstalatérství, topenářství 4.6.2002
kovoobráběčství 4.6.2002
zámečnictví 4.6.2002
kovářství 4.6.2002
nástrojářství 4.6.2002
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 4.6.2002
klempířství 4.6.2002
hostinská činnost 4.6.2002
silniční motorová doprava nákladní 4.6.2002
výroba a hutní zpracování železa a oceli 4.6.2002 - 20.7.2009
výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin 4.6.2002 - 20.7.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 4.6.2002 - 20.7.2009
výroba kovového spotřebního zboží 4.6.2002 - 20.7.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 4.6.2002 - 20.7.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 4.6.2002 - 20.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 4.6.2002 - 20.7.2009
velkoobchod 4.6.2002 - 20.7.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 4.6.2002 - 20.7.2009
specializovaný maloobchod 4.6.2002 - 20.7.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 4.6.2002 - 20.7.2009
maloobchod tabákovými výrobky 4.6.2002 - 20.7.2009
kopírovací práce 4.6.2002 - 20.7.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 4.6.2002 - 20.7.2009
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) 4.6.2002 - 20.7.2009
přípravné práce pro stavby 4.6.2002 - 20.7.2009
dokončovací stavební práce 4.6.2002 - 20.7.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 4.6.2002 - 20.7.2009
projektování elektrických zařízení 4.6.2002 - 20.7.2009
ubytovací služby 4.6.2002 - 20.7.2009
výroba ocelových trubek, ostatního zboží a ostatních výrobků jinde neklasifikovaných, tváření za studena (vyjma činností uvedených v přílohách 1 - 3 zák. 455/91 Sb.) 21.9.2000 - 4.6.2002
zpracování a prodej kovového odpadu a šrotu, nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu (vyjma činností uvedených v přílohách 1 - 3 zák. 455/91 Sb.) 21.9.2000 - 4.6.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v přílohách 1 - 3 zák. 455/91 Sb.) 21.9.2000 - 4.6.2002
kopírovací práce 21.9.2000 - 4.6.2002
řezání dřeva na pile, hoblování a impregnace dřeva, výroba ostatních výrobků ze dřeva (vyjma činností uvedených v přílohách 1 - 3 zák. 455/91 Sb.) 21.9.2000 - 4.6.2002
demolice a zemní práce (vyjma činností uvedených v přílohách 1 - 3 zák. 455/91 Sb.) 21.9.2000 - 4.6.2002
malování a lakování 21.9.2000 - 4.6.2002
sklenářské práce 21.9.2000 - 4.6.2002
opravy silničních vozidel 21.9.2000 - 4.6.2002
vodoinstalatérství, topenářství 21.9.2000 - 4.6.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 21.9.2000 - 4.6.2002
kovoobráběčství 21.9.2000 - 4.6.2002
zámečnictví 21.9.2000 - 4.6.2002
kovářství 21.9.2000 - 4.6.2002
nástrojářství 21.9.2000 - 4.6.2002
instalace a opravy el. strojů a přístojů 21.9.2000 - 4.6.2002
klempířství 21.9.2000 - 4.6.2002
projektování el. zařízení 21.9.2000 - 4.6.2002
hostinská činnost 21.9.2000 - 4.6.2002
silniční motorová doprava nákladní 21.9.2000 - 4.6.2002
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel zařazených do tř. ** a výše v kategoriích penzion, chatová osada, kemp zařazených do tř. ***. 21.9.2000 - 4.6.2002
pronájem motorových vozidel a jiných dopravních zařízení, jiných strojů a přístrojů, zařízení a nástrojů 21.9.2000 - 4.6.2002
klempířství 25.9.1997 - 21.9.2000
topenářství 25.9.1997 - 21.9.2000
hostinská činnost 25.9.1997 - 21.9.2000
silniční motorová doprava nákladní 25.9.1997 - 21.9.2000
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a výše, a v kateg. penzion, chat. osada, kemp zařazených do tř. *** 25.9.1997 - 21.9.2000
Výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 23.3.1993 - 25.9.1997
Silniční motorová doprava 23.3.1993 - 25.9.1997
Ubytovací činnost (včetně hostinské) 23.3.1993 - 25.9.1997
Výroba: - ocelových trubek - ostatního kovového zboží - ostatních výrobků jinde neklasifikovaných - tváření za studena 23.3.1993 - 21.9.2000
Zpracování a prodej: - kovového odpadu a šrotu - nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu 23.3.1993 - 21.9.2000
Pronájem: - motorových vozidel a jiných dopravních zařízení - jiných strojů a přístrojů, zařízení a nástrojů 23.3.1993 - 21.9.2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.3.1993 - 21.9.2000
Kopírovací práce 23.3.1993 - 21.9.2000
Řezání dřeva na pile, hoblování a impregnace dřeva, výroba ostatních výrobků ze dřeva 23.3.1993 - 21.9.2000
Demolice a zemní práce 23.3.1993 - 21.9.2000
Malování a lakování 23.3.1993 - 21.9.2000
Sklenářské práce 23.3.1993 - 21.9.2000
Opravy motorových vozidel 23.3.1993 - 21.9.2000
Vodoinstalatérství 23.3.1993 - 21.9.2000
Stavba strojů s mechanickým pohonem 23.3.1993 - 21.9.2000
Kovoobrábění 23.3.1993 - 21.9.2000
Zámečnictví 23.3.1993 - 21.9.2000
Kovářství 23.3.1993 - 21.9.2000
Výroba nástrojů 23.3.1993 - 21.9.2000
Výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů 23.3.1993 - 21.9.2000
Projektování el. zařízení 23.3.1993 - 21.9.2000

vedení firmy ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Statutární orgán ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány, v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva (případně místopředseda představenstva) spolu s dalším členem představe nstva. 18.6.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány, v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva (případně místopředseda představenstva) spolu s dalším členem představe nstva. 24.10.2011 - 18.6.2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 4.6.2002 - 24.10.2011
Jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či k otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 23.3.1993 - 4.6.2002
předseda představenstva Ing. René Fabik 8.10.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 14.6.2016
Adresa: 335 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Eduardo Antonio Samblas Zamora 18.4.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Na Prádle 3347/2 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Kateřina Franková MBA 7.1.2019
Vznik členství 1.8.2018
Vznik funkce 26.9.2018
Adresa: Výstavní 1241 , Třinec 739 61
člen představenstva Ing. Miroslav Ježíšek 23.3.1993 - 21.3.1995
Adresa: Borovského 812/6 , Karviná 734 01
člen představenstva Ing. Oldřich Struminský 23.3.1993 - 2.10.1996
Adresa: Francouzská 6022/1 , Ostrava 708 00
člen představenstva JUDr. František Jarošík 23.3.1993 - 6.5.1998
Adresa: Tovární 2439 , Karviná Nové Město Česká republika
člen představenstva Ing. Robert Kraus 23.3.1993 - 6.5.1998
Adresa: Švermova 254 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
člen představenstva Doc. Ing. Emanuel Šustek 23.3.1993 - 6.5.1998
Adresa: Masarykova třída 742 , Orlová 735 14
člen představenstva Ing. Miroslav Ježíšek 21.3.1995 - 6.5.1998
Adresa: Řadová 1113 , Dolní Lutyně 735 53
člen představenstva Ing. Vilém Lerach 23.3.1993 - 21.9.2000
Adresa: Slezská 347 , Řepiště 739 32
člen představenstva Ing. Vlastislav Sehnal 6.5.1998 - 21.9.2000
Adresa: Ženíškova 2313/1 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. František Chowaniec 21.9.2000 - 11.12.2001
Zánik členství 15.6.2001
Adresa: Selská 1438/40 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Karel Stelmach 23.3.1993 - 4.6.2002
Adresa: Petřvaldská 253/16 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Miroslav Holisz 2.10.1996 - 4.6.2002
Zánik členství 20.12.2001
Adresa: Proskovická 657/51 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Jiří Šplíchal 6.5.1998 - 4.6.2002
Zánik členství 20.12.2001
Adresa: Vítězslava Nezvala 740 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Ing. Josef Buryan 11.12.2001 - 4.6.2002
Vznik členství 15.6.2001
Zánik členství 20.12.2001
Adresa: Krůčkova 750/13 , Ostrava 721 00
člen představenstva Ing. Rostislav Juštík 6.5.1998 - 2.10.2002
Zánik členství 6.5.2002
Adresa: Jižní 2277/6 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Karel Stelmach 4.6.2002 - 12.3.2003
Zánik členství 30.11.2002
Vznik funkce 20.12.2001
Adresa: Petřvaldská 253/16 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Robert Ágh 4.6.2002 - 12.3.2003
Vznik členství 20.12.2001
Adresa: Na Kopci 2366/68 , Karviná 734 01
člen představenstva Ing. Jan Brožek 6.5.1998 - 28.6.2003
Zánik členství 31.12.2002
Adresa: Borovského 812/6 , Karviná 734 01
předseda představenstva Ing. Vlastislav Sehnal 21.9.2000 - 28.6.2003
Zánik členství 27.3.2003
Adresa: Ženíškova 2313/1 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Robert Ágh 12.3.2003 - 7.2.2004
Vznik členství 20.12.2001
Vznik funkce 1.12.2002
Adresa: Na Kopci 2366/68 , Karviná 734 01
člen představenstva Ing. Anna Kornasová 12.3.2003 - 6.4.2005
Vznik členství 1.12.2002
Zánik členství 31.1.2005
Adresa: 168 , Petrovice u Karviné 735 72
předseda představenstva Ing. Vlastislav Sehnal 28.6.2003 - 6.4.2005
Vznik členství 28.3.2003
Zánik členství 31.1.2005
Vznik funkce 31.3.2003
Zánik funkce 31.1.2005
Adresa: Ženíškova 2313/1 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Slavoj Pátík 2.10.2002 - 14.9.2005
Vznik členství 6.5.2002
Zánik členství 31.8.2005
Adresa: 577 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Ing. Jaroslav Zimčík 28.6.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 13.6.2005
Adresa: 2149 , Horní Těrlicko Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Robert Ágh 7.2.2004 - 24.5.2006
Vznik členství 20.12.2001
Zánik členství 30.4.2006
Vznik funkce 1.12.2002
Zánik funkce 30.4.2006
Adresa: Závodní 2419/25 , Karviná 735 06
člen představenstva Ing. Lubomír Cieslar 6.4.2005 - 24.5.2006
Vznik členství 1.2.2005
Adresa: 239 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Ing. Daniel Stolarz 24.5.2006 - 26.7.2006
Vznik členství 1.5.2006
Adresa: Mendelova 2938/3 , Karviná 733 01
člen představenstva JUDr. Květuše Hrubá 14.9.2005 - 29.2.2008
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: 637 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Ing. Peter Piatka 14.9.2005 - 3.11.2008
Vznik členství 12.8.2005
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Okružní 853/26 , Karviná 734 01
člen představenstva Ing. Daniel Stolarz 26.7.2006 - 20.7.2009
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 30.1.2009
Adresa: Borovského 2325/21 , Karviná 734 01
místopředseda představenstva Ing. Lubomír Cieslar 24.5.2006 - 24.10.2011
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 11.2.2011
Vznik funkce 1.5.2006
Zánik funkce 11.2.2011
Adresa: 239 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Sangita Srinivas Sastri 4.11.2008 - 24.10.2011
Vznik členství 17.4.2008
Zánik členství 11.2.2011
Adresa: G M Towers (near mango bridge) 0 , Jharkhand Indická republika
člen představenstva Rajasekaran Jeyachandran 24.10.2011 - 12.7.2013
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 4.2.2013
Adresa: Indická republika
Chenai, Virugambakkam, Vembulia Amman koil Street, SF 2nd Block Jains Ashraya, 600092
předseda představenstva Ing. Stanislav Konkolski 6.4.2005 - 18.6.2014
Vznik členství 1.2.2005
Vznik funkce 1.2.2005
Adresa: 478 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Satyajit Mookerjee 24.10.2011 - 19.12.2014
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 15.5.2014
Adresa: Indická republika
Delhi, Shalimar Bagh AN-16-C, 110088
člen představenstva Ing. Martin Klosko 19.12.2014 - 3.12.2015
Vznik členství 15.9.2014
Adresa: Na Stuchlíkovci 737 , Orlová 735 14
člen představenstva Eduardo Antonio Samblas Zamora 12.7.2013 - 8.10.2016
Vznik členství 4.2.2013
Adresa: Szlak 77/401 , 311 53 Krakow Polská republika
předseda představenstva Ing. Stanislav Konkolski 18.6.2014 - 8.10.2016
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 31.3.2016
Vznik funkce 1.2.2005
Zánik funkce 31.3.2016
Adresa: 478 , Petrovice u Karviné 735 72
člen představenstva Ing. Martin Klosko 3.12.2015 - 8.10.2016
Vznik členství 15.9.2014
Adresa: Boční 1444 , Orlová 735 14
člen představenstva Eduardo Antonio Samblas Zamora 8.10.2016 - 18.4.2018
Vznik členství 4.2.2013
Zánik členství 3.2.2018
Adresa: Na Prádle 3347/2 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Klosko 8.10.2016 - 7.1.2019
Vznik členství 15.9.2014
Zánik členství 1.8.2018
Vznik funkce 14.3.2016
Zánik funkce 1.8.2018
Adresa: Boční 1444 , Orlová 735 14

Dozorčí rada ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Rajasekaran Jeyachandran 27.8.2013
Vznik členství 4.2.2013
Adresa: Vembulia Amman koil Street, SF 2nd Block Jains Ashraya , 600 082 Chenai, Virugambakkam Indická republika
člen dozorčí rady Katerina Hristovska 7.1.2019
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: 135 Rue de Beggen , Luxembourg Lucemburské velkovévodství
člen dozorčí rady Adrian Alecu 7.1.2019
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Falknerweg 22 , 904 11 Nürnberg Spolková republika Německo
člen Ing. Stanislav Gruszka 23.3.1993 - 2.10.1996
Adresa: Karla Pokorného 1289/9 , Ostrava 708 00
člen Ing. Rostislav Gášek 23.3.1993 - 6.5.1998
Adresa: Na Nábřeží 701/113 , Havířov 736 01
člen Ing. Rostislav Juštík 23.3.1993 - 6.5.1998
Adresa: Jižní 2277/6 , Ostrava 700 30
člen Stanislav Tichý 23.3.1993 - 6.5.1998
Adresa: Za panelárnou 359 , Karviná-Staré Město Česká republika
člen Ing. Emanuel Tlolka 23.3.1993 - 6.5.1998
Adresa: Mickiewiczova 1939 , Karviná-Hranice Česká republika
člen Ing. Stanislav Liberda 6.5.1998 - 21.9.2000
Adresa: Baarova 1161/15 , Ostrava 709 00
člen Ing. Robert Ágh 6.5.1998 - 4.6.2002
Zánik členství 30.11.2001
Adresa: Na Kopci 2366/68 , Karviná 734 01
člen Ing. Ondřej Brdíčko 21.9.2000 - 4.6.2002
Zánik členství 30.11.2001
Adresa: Borovského 2324/19 , Karviná 734 01
člen Ing. Jaroslav Zimčík 6.5.1998 - 2.10.2002
Adresa: Fibichova 1596/13 , Karviná 735 06
člen Ing. Antonín Wzatek 4.6.2002 - 2.10.2002
Vznik členství 30.11.2001
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen Ing. Vladimír Sláma 4.6.2002 - 2.10.2002
Vznik členství 30.11.2001
Zánik členství 6.5.2002
Adresa: Úzká 1375 , Prostřední Suchá Česká republika
člen Jiří Bajtek 6.5.1998 - 28.6.2003
Zánik členství 18.3.2003
Adresa: 223 , Petrovice u Karviné 735 72
člen Ing. Jaroslav Zimčík 2.10.2002 - 28.6.2003
Zánik členství 18.3.2003
Adresa: Horní Těrlicko 2149 , 735 42 Těrlicko Česká republika
člen Ing. Jiří Pečonka 2.10.1996 - 27.9.2003
Zánik členství 13.6.2003
Adresa: 29. dubna 255/25 , Ostrava 700 30
předseda Ing. Vladimír Korfant 4.6.2002 - 30.6.2005
Vznik členství 30.11.2001
Zánik členství 30.4.2005
Vznik funkce 20.12.2001
Zánik funkce 30.4.2005
Adresa: Humenská 24 , Košice Česká republika
člen Ing. Antonín Wzatek 2.10.2002 - 14.9.2005
Vznik členství 30.11.2001
Zánik členství 5.8.2005
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen Ing. Miroslav Stančík 27.9.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 10.6.2005
Adresa: Gen. Sochora 1279/45 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Dr. Ing. Radim Valas 14.9.2005 - 4.5.2006
Vznik členství 10.6.2005
Zánik členství 7.3.2006
Adresa: 202 , 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Martin Kovalčuk 14.9.2005 - 4.5.2006
Vznik členství 5.8.2005
Zánik členství 21.4.2006
Adresa: Dukelská 556 , Příbor 742 58
člen dozorčí rady Arun Padmakar Annachhatre 11.10.2006 - 22.3.2007
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 2.2.2007
Adresa:
Pune, Shivaji Nagar 1206 13/13, 411004 Indie
člen Ing. Jiří Hajný 2.10.2002 - 5.6.2007
Vznik členství 6.5.2002
Zánik členství 6.5.2007
Adresa: Wolkerova 830 , Frýdek-Místek 738 01
člen Emil Badura 28.6.2003 - 24.4.2008
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 18.3.2008
Adresa: V Aleji 841/23 , Karviná 734 01
člen Josef Klopetz 28.6.2003 - 24.4.2008
Vznik členství 18.3.2003
Zánik členství 18.3.2008
Adresa: 0 Petrovice u Karviné Česká republika
člen dozorčí rady Rakesh Kapur 22.3.2007 - 4.10.2010
Vznik členství 3.2.2007
Zánik členství 26.7.2010
Adresa: 4 th main Church Street 114, 560043 , Bangalore Indická republika
člen dozorčí rady Satyajit Mookerjee 11.10.2006 - 24.10.2011
Vznik členství 7.6.2006
Zánik členství 4.4.2011
Adresa:
Delhi, Shalimar Bagh AN-16-C, 11008 India
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Blahútová 5.6.2007 - 24.10.2011
Vznik členství 7.5.2007
Zánik členství 11.2.2011
Adresa: Na Zadkách 232/23 , Vratimov 739 32
člen dozorčí rady Mgr. Ctirad Lolek 4.10.2010 - 24.10.2011
Vznik členství 26.7.2010
Zánik členství 5.9.2011
Adresa: Olomoucká 394/100 , Loštice 789 83
předseda dozorčí rady Ing. Josef Buryan 14.9.2005 - 3.9.2012
Vznik členství 5.8.2005
Zánik členství 4.5.2012
Vznik funkce 12.8.2005
Zánik funkce 4.5.2012
Adresa: Krůčkova 750/13 , Ostrava 721 00
člen dozorčí rady James Stuart Annal 24.10.2011 - 12.7.2013
Vznik členství 11.2.2011
Zánik členství 4.2.2013
Adresa: Guisborough road 117 , TS7 0JD Middlesbrough Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Telúch 24.10.2011 - 12.7.2013
Vznik členství 4.4.2011
Zánik členství 12.10.2012
Adresa: Jana Maluchy 210/65 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Zdeněk Malchar 24.4.2008 - 28.8.2013
Vznik členství 18.3.2008
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Poštovní 616/3 , Karviná 733 01
člen dozorčí rady Emil Bug 24.4.2008 - 28.8.2013
Vznik členství 18.3.2008
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Okružní 848/2 , Karviná 734 01
člen dozorčí rady Uday Vadavi 24.10.2011 - 28.8.2013
Vznik členství 5.9.2011
Zánik členství 22.3.2013
Adresa: Patrice Lumumby 2506/40 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Jeanluc Schneider 27.8.2013 - 28.8.2013
Vznik členství 4.2.2013
Zánik členství 22.3.2013
Adresa: rue Robert Schuman 8 , 572 45 Jury Francouzská republika
člen dozorčí rady Ing. Kristina Červenková 3.9.2012 - 18.6.2014
Vznik členství 8.6.2012
Adresa: K Šištotu 868 , Brušperk 739 44
člen dozorčí rady Ing. Kristina Červenková 18.6.2014 - 28.1.2016
Vznik členství 8.6.2012
Zánik členství 7.6.2015
Adresa: K Šištotu 868 , Brušperk 739 44
člen dozorčí rady Emil Bug 28.8.2013 - 8.10.2016
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 25.4.2016
Adresa: 1137 , Stonava 735 34
člen dozorčí rady Santosh Kumar Pandey 1.3.2017 - 25.5.2017
Vznik členství 20.1.2017
Adresa: Blahoslavova 3301/11 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Lenka Jílková 28.1.2016 - 7.1.2019
Vznik členství 16.10.2015
Zánik členství 1.8.2018
Adresa: Ostravská 836 , Klimkovice 742 83
člen dozorčí rady Santosh Kumar Pandey 25.5.2017 - 7.1.2019
Vznik členství 20.1.2017
Zánik členství 1.8.2018
Adresa: Blahoslavova 3301/7 , Ostrava 702 00

Sbírka Listin ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 599/SL 122 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 16.10.2015 16.12.2015 8.2.2016 2
B 599/SL 121 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 26.5.2015 28.5.2015 44
B 599/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Rohodnutí předst. JA Krajský soud v Ostravě 15.9.2014 14.11.2014 5.1.2015 2
B 599/SL 118 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 8.10.2014 9.10.2014 44
B 599/SL 117 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 8.10.2014 9.10.2014 44
B 599/SL 116 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.9.2014 1.10.2014 44
B 599/SL 115 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.9.2014 1.10.2014 44
B 599/SL 114 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.9.2014 1.10.2014 45
B 599/SL 113 stanovy společnosti úplné znění k 23.4.2014 Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 2.7.2014 19
B 599/SL 112 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 215/2014, N 242/2014 Krajský soud v Ostravě 15.5.2014 20.6.2014 2.7.2014 19
B 599/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání předstvenstva Krajský soud v Ostravě 17.9.2010 29.8.2013 3.9.2013 1
B 599/SL 110 notářský zápis NZ 144/2013, N 186/2013 Krajský soud v Ostravě 26.3.2013 29.8.2013 3.9.2013 7
B 599/SL 109 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 22.3.2013 29.8.2013 3.9.2013 2
B 599/SL 108 ostatní Protokol o výsledku voleb Krajský soud v Ostravě 25.3.2013 29.8.2013 3.9.2013 1
B 599/SL 107 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 26.7.2013 31.7.2013 21
B 599/SL 106 výroční zpráva [2011] , zpráva auditora, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, účetní závěrka [2011]  s příl. Krajský soud v Ostravě 26.7.2013 31.7.2013 20
B 599/SL 105 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 26.7.2013 31.7.2013 44
B 599/SL 104 účetní závěrka [2009], výroční zpráva [2009], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 26.7.2013 31.7.2013 46
B 599/SL 103 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 12.10.2012 15.7.2013 30.7.2013 1
B 599/SL 102 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 4.2.2013 15.7.2013 30.7.2013 2
B 599/SL 101 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 5.9.2011 31.10.2011 7.11.2011 1
B 599/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 4.4.2011 31.10.2011 7.11.2011 1
B 599/SL 87 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.148/2008-představ. Krajský soud v Ostravě 7.4.2008 31.10.2008 4.11.2008 2
B 599/SL 86 změna právní formy, fúze - Návrh-Projekt převzetí jmění Krajský soud v Ostravě 25.7.2008 29.7.2008 29.7.2008 4
B 599/SL 85 ostatní -volba dorčí rady-zápis Krajský soud v Ostravě 18.3.2008 23.4.2008 30.4.2008 2
B 599/SL 84 ostatní RJA VH-schv.úč.záv.r2006 Krajský soud v Ostravě 12.6.2007 9.8.2007 10.9.2007 1
B 599/SL 83 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 30.3.2007 9.8.2007 10.9.2007 62
B 599/SL 82 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 23.3.2007 28.3.2007 18.4.2007 28
B 599/SL 81 notářský zápis NZ 231/2007 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 23.3.2007 28.3.2007 18.4.2007 23
B 599/SL 80 ostatní záp.z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 21.3.2007 28.3.2007 70
B 599/SL 79 rozhod. o statut. orgánu zÁP. Č. 126/06 ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 30.3.2006 11.7.2006 26.7.2006 3
B 599/SL 78 výroční zpráva 2005,úč.z.,§ 66/9,zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 20.4.2006 2.5.2006 4.7.2006 70
B 599/SL 77 rozhod. o statut. orgánu záp.č.2/06 ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 21.4.2006 2.5.2006 4.7.2006 3
B 599/SL 76 rozhod. o statut. orgánu záp.č.1/06 ze zased. DR Krajský soud v Ostravě 6.3.2006 2.5.2006 4.7.2006 3
B 599/SL 75 ostatní -usn.zast. 24 Cm 149/2005-43 Krajský soud v Ostravě 13.4.2006 1.6.2006 2
B 599/SL 73 notářský zápis vč.RŘVH Krajský soud v Ostravě 21.6.2005 13.10.2005 19
B 599/SL 72 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.116/05 zase.představ. Krajský soud v Ostravě 13.6.2005 13.10.2005 2
B 599/SL 71 podpisové vzory -čest.proh. Krajský soud v Ostravě 10.6.2005 13.10.2005 1
B 599/SL 69 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.zá.řád.+konsol. Krajský soud v Ostravě 22.9.2005 26.9.2005 58
B 599/SL 67 zakladatelské dokumenty úplné znění zakl.list. Krajský soud v Ostravě 10.6.2005 12.8.2005 23.8.2005 3
B 599/SL 66 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 1.2.2005 24.6.2005 2
B 599/SL 65 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 31.1.2005 24.6.2005 4
B 599/SL 63 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.zá.řád.+konsol. Krajský soud v Ostravě 9.8.2004 11.8.2004 67
B 599/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 13.6.2003 18.2.2004 63
B 599/SL 62 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 31.3.2003 26.8.2003 1
B 599/SL 61 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2003 26.8.2003 5
B 599/SL 60 rozhod. o statut. orgánu -zápis DR Krajský soud v Ostravě 17.3.2003 26.8.2003 2
B 599/SL 59 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 18.12.2002 26.8.2003 1
B 599/SL 58 výroční zpráva r.2002vč.úč.záv.,konsol.úč.z. Krajský soud v Ostravě 1.8.2003 6.8.2003 70
B 599/SL 57 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 82/2002 ze zas. předs Krajský soud v Ostravě 18.11.2002 22.5.2003 6
B 599/SL 56 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 80/2002 ze zas. předs Krajský soud v Ostravě 16.9.2002 22.5.2003 6
B 599/SL 55 ostatní zápis č. 8/2002 ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 20.11.2002 22.5.2003 5
B 599/SL 53 notářský zápis Nz 816/2001 Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 22.5.2003 33
B 599/SL 51 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 27.3.2002 9.4.2002 9.10.2002 29
B 599/SL 50 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR č.3/02 Krajský soud v Ostravě 6.5.2002 9.10.2002 2
B 599/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 6.5.2002 9.10.2002 6
B 599/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 9.10.2002 8
B 599/SL 25 notářský zápis NZ 748/01 Krajský soud v Ostravě 30.11.2001 9.10.2002 33
B 599/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst.č.70/01 Krajský soud v Ostravě 20.12.2001 9.10.2002 4
B 599/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -zápis z DR č.8/01 Krajský soud v Ostravě 20.12.2001 9.10.2002 3
B 599/SL 49 notářský zápis NZ 720/02 Krajský soud v Ostravě 2.8.2002 6.9.2002 10.9.2002 4
B 599/SL 48 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 2.8.2002 6.9.2002 10.9.2002 17
B 599/SL 14 výroční zpráva r.2001+§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 2.9.2002 5.9.2002 60
B 599/SL 46 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 8.2.2002 8
B 599/SL 45 notářský zápis NZ 92/93 vč.zakl.listiny Krajský soud v Ostravě 1.3.1993 12.9.2001 18.9.2001 29
B 599/SL 38 notářský zápis NZ 8/94 Krajský soud v Ostravě 18.1.1994 12.9.2001 18.9.2001 9
B 599/SL 37 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 23.3.1994 12.9.2001 18.9.2001 8
B 599/SL 36 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 14.9.1994 12.9.2001 18.9.2001 4
B 599/SL 35 notářský zápis NZ 10/95 Krajský soud v Ostravě 8.2.1995 12.9.2001 18.9.2001 6
B 599/SL 34 notářský zápis NZ 231/95 Krajský soud v Ostravě 8.9.1995 12.9.2001 18.9.2001 40
B 599/SL 33 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 8.9.1995 12.9.2001 18.9.2001 9
B 599/SL 32 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 28.6.1996 12.9.2001 18.9.2001 9
B 599/SL 31 notářský zápis NZ 234/97vč.náv.na změnu stan. Krajský soud v Ostravě 6.6.1997 12.9.2001 18.9.2001 55
B 599/SL 30 ostatní - zápis VH Krajský soud v Ostravě 6.6.1997 12.9.2001 18.9.2001 6
B 599/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.3.1998 12.9.2001 18.9.2001 12
B 599/SL 28 notářský zápis NZ 75/98 Krajský soud v Ostravě 27.3.1998 12.9.2001 18.9.2001 8
B 599/SL 24 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ostravě 4.2.2000 12.9.2001 18.9.2001 8
B 599/SL 23 notářský zápis NZ 64/2000 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 9.6.2000 12.9.2001 18.9.2001 49
B 599/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Ostravě 9.6.2000 12.9.2001 18.9.2001 10
B 599/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Ostravě 19.12.2000 12.9.2001 18.9.2001 4
B 599/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Ostravě 8.9.2000 12.9.2001 18.9.2001 7
B 599/SL 19 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 16.10.2000 12.9.2001 18.9.2001 4
B 599/SL 18 ostatní - zápis VH Krajský soud v Ostravě 6.2.2001 12.9.2001 18.9.2001 7
B 599/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 15.6.2001 12.9.2001 18.9.2001 7
B 599/SL 8 účetní závěrka r. 2000+pololetní Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 17.9.2001 34
B 599/SL 7 výroční zpráva r. 2000+dodatek k výr. zprávě Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 17.9.2001 54
B 599/SL 6 účetní závěrka r. 2001-pololetní Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 17.9.2001 9
B 599/SL 13 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 17.9.2001 19
B 599/SL 12 účetní závěrka r. 1997 (pololetní)+zápis z VH Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 17.9.2001 14
B 599/SL 11 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 17.9.2001 22
B 599/SL 10 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 12.9.2001 17.9.2001 35
B 599/SL 5 účetní závěrka r. 1999+pololetní Krajský soud v Ostravě 3.4.2000 5.4.2000 32
B 599/SL 4 účetní závěrka r. 1998 +pololetní+záp.VH Krajský soud v Ostravě 9.4.1999 9.4.1999 22
B 599/SL 3 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 27.6.1997 27.6.1997 39

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

IČO (identifikační číslo) 47672781
Jméno ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Karviné
Vznik první živnosti: 2.3.1993
Celkový počet živností: 41
Aktivních živností: 7

Sídlo ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Živnosti a provozovny ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Rudé armády 471, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1007190086
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.1993

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Rudé armády 471, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1007190086
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.1993

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

 • Kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa a oceli

 • Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

 • Výroba kovového spotřebního zboží

 • Povrchové úpravy a svařování kovů

 • Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

 • Projektování elektrických zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné práce pro stavby

 • Dokončovací stavební práce

 • Velkoobchod

 • Maloobchod se smíšeným zbožím

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod tabákovými výrobky

 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Rudé armády 471, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1007190086
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

 • Kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa a oceli

 • Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

 • Výroba kovového spotřebního zboží

 • Povrchové úpravy a svařování kovů

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné práce pro stavby

 • Dokončovací stavební práce

 • Velkoobchod

 • Maloobchod se smíšeným zbožím

 • Specializovaný maloobchod

 • Maloobchod tabákovými výrobky

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 16.12.1993

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Rudé armády 471, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1007190086
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.1993

Živnost č. 5 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Rudé armády 471, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1007190086
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.6.1993

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 8 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.3.1993
Zánik oprávnění 8.2.2017

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 5.5.2000

Živnost č. 11 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 8.2.2017

Živnost č. 12 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 5.5.2000

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 10.5.2000

Živnost č. 14 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 výroba ocelových trubek,ostatního kovového zboží a ostatních výrobků jinde neklasifikovaných,tváření za studena / vyjma činností uvedených v přílohách 1-3 zák. 455/91 Sb. /

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 16.8.2001

Živnost č. 17 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/ vyjma zboží uvedeného v přílohách 1-3 zák. 455/91 Sb. /

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 16.8.2001

Živnost č. 20 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 1.7.2000

Živnost č. 21 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 řezání dřeva na pile,hoblování a impregnace dřeva,výroba ostatních výrobků ze dřeva / vyjma činností uvedených v přílohách 1-3 zák. 455/91 Sb. /

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 16.8.2001

Živnost č. 24 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Malování a lakování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 15.8.2001

Živnost č. 26 sklenářské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 15.8.2001

Živnost č. 27 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Výroba a hutní zpracování železa a oceli

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2000
Zánik oprávnění 8.2.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Člen statutárního orgánu Eduardo Antonio Samblas Zamora
Člen statutárního orgánu Ing. René Fabik
Člen statutárního orgánu Ing. Kateřina Franková MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

IČO: 47672781
Firma: ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Karviná
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.3.1993

Sídlo ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Sídlo: Rudé armády 471, Karviná 733 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tváření výrobků za tepla
Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Demolice a příprava staveniště
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Kompletační a dokončovací práce
Truhlářské práce
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s tabákovými výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image