Firma AQUATIS a.s. IČO 46347526


AQUATIS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AQUATIS a.s. (46347526) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Botanická 834/56, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. AQUATIS a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AQUATIS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AQUATIS a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AQUATIS a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AQUATIS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AQUATIS a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 775
IČO (identifikační číslo osoby) 46347526
Jméno AQUATIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Valná hromada společnosti AQUATIS a.s. konaná dne 22. 9. 2015 od 9:30 hod. na adrese: Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 10031, rozhodující o návrhu na přechod účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře společnosti v souladu s ustanoveními § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích") přijala následující usnesení: 1. Určuje se, že: a) dle seznamu akcionářů vedeného společností je společnost SAFICHEM GROUP AG, IČ: CHE-105.269.567, se sídlem: Tödistrasse 16, 8002 Curych, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku Kantonu Curych, ke dni doručení její žádosti o svolání řádné v alné hromady a ke dni konání této valné hromady akcionářem společnosti s počtem 34.276 zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy č iní 95,21 % (devadesát pět celých dvacet jedna setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve společnosti činí 95 ,21% (devadesát pět celých dvacet jedna setin procenta) (zaokrouhleno na dvě desetinná místa); b) společnost SAFICHEM GROUP AG je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář), kterému svědčí právo požadovat svolání valné hromady společnosti, které bude předložen k rozhodnutí ná vrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, a že hlavní akcionář po žádal o svolání takové valné hromady žádostí, jež byla společnosti doručena dne 21.8.2015 (dvacátého prvního srpna roku dvoutisícího patnáctého); 2. Zaknihované kmenové akcie společnosti znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), v celkovém počtu 1.724 (jeden tisíc sedm set dvacet čtyři) o souhrnné jmenovité hodnotě 1.724.000,- Kč (jeden milion sedm set dvac et čtyři tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích; vlastnické právo k uvedeným akciím přec hází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku dle § 385 zákona o obchodních korporacích. 3. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře, činí 2.673,- Kč (dva tisíce šest set sedmdesát tři korun českých) za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii společnos ti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých); přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2644-84/15 ze dne 14.8.2015, vypracovaným podle ust. § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým úst avem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem: Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 60200, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 4037. 4. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, se sídlem: Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, společnost zapsaná v obchodn ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 5249 (dále jen CYRRUS) do 7 (sedmi) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne zápisu vlastnickéh o práva hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke všem zaknihovaným akciím společnosti, které přešly na hlavního akcionáře, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií společ nosti na hlavního akcionáře společnosti, naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k těmto akciím společnosti na hlavního akcionáře společnosti. Bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené lhůty pro výplatu vrátí pověřená osoba CYRRU S zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem, jež nebyly vyplaceny oprávněným osobám zejména z důvodu absence potřebného bankovního spojení identifikovaného ve smyslu usnesení valné hromady uvedeném pod bodem 6., hlavnímu akcionáři dle ustanovení § 378 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Po tomto okamžiku mohou oprávněné osoby ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatňovat nárok na zaplacení protiplnění přímo u hlavního akcionáře, který vyplatí protiplnění ve lhůtě 10 (des et) pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby, jež bude ve formě uvedené v usnesení valné hromady dle bodu 6. 5. Oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcii společnosti; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hla vního akcionáře zaniklo. 6. Pověřená osoba CYRRUS vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla společnosti: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brn o, nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž originál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Uvedené sdělení musí být vyhotoveno v souladu se vzorem sdělení bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění za nucený přechod akcií, který je uveřejn ěn na internetových stránkách společnosti na adrese: www.aquatis.cz. U vlastníků zaknihovaných akcií společnosti, kteří jsou oprávněnými osobami ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a kteří nesdělí bankovní účet pro účely výp laty protiplnění dle výše uvedeného, avšak mají ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti na hlavního akcionáře, zapsán bankovní účet v seznamu akcionářů vedeném společností nebo mají bankovní ú čet zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., provede pověřená osoba CYRRUS výplatu protiplnění na tento bankovní účet. V případě rozporu mezi údajem o bankovním účtu v seznamu akcionářů vedeném společno stí a v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., se použije údaj o bankovním účtu v seznamu akcionářů vedeném společností. Po dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu usnesení valné hromady dle tohoto bo du 6. identifikován bankovní účet oprávněné osoby pro výplatu protiplnění, není hlavní akcionář v prodlení s poskytnutím výplaty protiplnění oprávněné osobě. 29.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.9.2014 - 7.7.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 10.9.2014 - 7.7.2015
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 19.6.2014. 10.9.2014 - 4.8.2015
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 26.06.2012. 31.8.2012 - 10.9.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 02.11.2010. 10.11.2010 - 31.8.2012
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 24.05.2007. 11.6.2007 - 10.11.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 31.5.2006. 29.6.2006 - 11.6.2007
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 28.06.2004. 28.12.2004 - 29.6.2006
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 27.11.2003. 20.4.2004 - 28.12.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 6.6.2002. 6.2.2003 - 20.4.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 8.6.2001. 22.12.2001 - 6.2.2003
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 14.6.2000. 10.8.2000 - 6.2.2003
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 17.6.1999. 7.9.1999 - 6.2.2003
Zapisuje se usnesení 7. řádné valné hromady ze dne 16.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti: 21.9.1998 - 2.3.1999
1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění akciové společnosti AQUATIS a.s. se sídlem v Brně, Botanická 56, IČO 463 47 526, o částku 6,000.000,- Kč (slovy: šestmilionů korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. 21.9.1998 - 2.3.1999
2. Způsob zvýšení základního jmění: kombinované zvýšení základního jmění dle § 209a obchodního zákoníku, upsáním nových akcií, a to peněžitými vklady. 40 % emisního kurzu upisovaných akcií je povinen zaplatit upisovatel, 60 % emisního kurzu upisovaných akcií bude kryto z vlastních prostředků společnosti - z kapitálových fondů. 21.9.1998 - 2.3.1999
3. Počet upisovaných akcií: 6.000 ks (slovy: šest tisíc kusů) Jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč/1 akcie (slovy: jeden tisíc korun českých za jednu akcii) Druh: kmenová Forma: na majitele Podoba: zaknihovaná 21.9.1998 - 2.3.1999
Obchodovatelnost: veřejně obchodovatelná (v případě, že bude uděleno povolení k veřejnému obchodování nových akcií). 21.9.1998 - 2.3.1999
4. Navrhovaná výše emisního kurzu: 1.000,- Kč za jednu upsanou akcii. Upisovatel je povinen splatit část emisního kurzu ve výši 400,- Kč za jednu akcii, zbývající část emisního kurzu v hodnotě 600,- Kč za jednu akcii nepodléhá splacení upisovateli a bude kryta společností samotnou z jejích vlastních zdrojů, z kapitálových fondů (emisní ážio, které vzniklo při zvýšení základního jmění v roce 1994). 21.9.1998 - 2.3.1999
5. Upisování bude probíhat ve třech kolech. * Akcionáři, kteří jsou právnickými osobami, se při úpisu prokážou výpisem z obchodního rejstříku vystaveným rejstříkovým soudem nejdéle tři pracovní dny před dnem provedení úpisu. Jejich zástupci musí předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu a platný průkaz totožnosti. * Akcionáři, kteří jsou fyzickými osobami, se při úpisu prokážou platným průkazem totožnosti. * Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba akcií upisovaných ve všech třech kolech jsou shodné s údaji uvedenými v bodě 3. * Emisní kurz akcií upisovaných ve všech třech kolech je shodný s údaji uvedenými v bodě 4. * Upisovatel je povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií ve výši 400,- Kč za každou upsanou akcii, a to nejpozději poslední den příslušného kola úpisu. * V případě, že upisovatel nezaplatí ve lhůtě emisní kurz upsaných akcií ve výši 400,- Kč za každou upsanou akcii, jeho úpis je neúčinný. * Zaplacením části emisního kurzu se rozumí připsání na účet č. 45108-621/0100 vedený u Komerční banky Brno, pobočky Brno-město, nám. Svobody 21. Jako variabilní symbol uvedou právnické osoby své IČO, fyzické osoby své rodné číslo, konstantní symbol je pro všechny osoby 0558. 21.9.1998 - 2.3.1999
6. Přednostní právo v 1. kole: V prvním kole mají přednostní právo na upisování nově vydáva- ných akcií současní akcionáři nebo osoby, které listinami prokáží, že řádně nabyly samostatně převoditelné přednostní právo na úpis akcií. Na každých pět starých akcií může akcionář upsat jednu akcii novou. Zlomky přednostního práva na nové akcie mohou být využity a upsány pouze v případě, že jejich složením vznikne přednostní právo na upsání vždy celé akcie. 21.9.1998 - 2.3.1999
Lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole: začne běžet následující den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění spolu s informací o přednostním právu v Obchodním věstníku a končí 31. den po tomto zveřejnění. 21.9.1998 - 2.3.1999
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první den následující po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění spolu s informací o přednostním právu v Obchodním věstníku. 21.9.1998 - 2.3.1999
7. Přednostní právo ve 2. kole: Ve 2. kole jsou všichni akcionáři, kteří upsali nové akcie v 1. kole, oprávněni upsat akcie, které nebyly upsány v 1. kole, v tom rozsahu, který odpovídá jejich podílu na akciích upsaných v 1. kole. 21.9.1998 - 2.3.1999
Lhůta pro druhé kolo upisování nových akcií: začíná běžet 32. den po zveřejnění usnesení valné hromady a končí poslední den 2. měsíce po zveřejnění usnesení valné hromady. 21.9.1998 - 2.3.1999
8. 3. kolo bez přednostního práva: Ve třetím kole představenstvo nabídne akcie, které v 1. a 2. kole nebyly upsány nebo ve stanovené lhůtě zaplaceny, k upsání akcionářům, kteří upsali akcie ve 2. kole s tím, že ve 3. kole je každý akcionář oprávněn upsat veškeré akcie, které nebyly upsány v předchozích upisovacích kolech. 21.9.1998 - 2.3.1999
V případě, že ve 3. kole bude upsáno více nových akcií, bude počet akcií upsaných ve 3. kole krácen představenstvem podle celkového procentuálního podílu výsledku upsání nových akcií v 1. a 2. kole. 21.9.1998 - 2.3.1999
3. kolo se nebude konat, budou-li ve 2. kole upsány všechny nové akcie. 21.9.1998 - 2.3.1999
Lhůta pro třetí kolo upisování nových akcií: začne běžet první den po skončení 2. kola a končí 21. den po skončení 2. kola. 21.9.1998 - 2.3.1999
9. Místo pro výkon přednostního práva v 1. a 2. kole a upsání akcií ve 3. kole: Sídlo společnosti AQUATIS a.s., Botanická 56, 656 32 Brno, 1. poschodí, sekretariát ředitele, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. 21.9.1998 - 2.3.1999
10. Představenstvo na začátku 1. a 2. kola zašle všem, akcionářům, kteří mají oprávnění k úpisu akcií (tj. v 1. kole všem akcionářům s minimálně 5 akciemi a ve 2. kole všem akcionářům, kteří upsali v 1. kole) nabídku s rozsahem jejich přednostního práva a upisovací listinu. Na začátku 3. kola zašle představenstvo všem akcionářům, kteří mají oprávnění k úpisu akcií, nabídku s počtem akcií, které nebyly upsány nebo zaplaceny v přechozích kolech. 21.9.1998 - 2.3.1999
11. Upisovatel má právo zaslat řádně vyplněnou a podepsanou upisovací listinu včetně výpisu z obchodního rejstříku (právnická osoba) na adresu společnosti AQUATIS a.s., Botanická 56, 656 32 Brno, sekretariát ředitele (místo pro výkon přednostního práva v 1. a 2. kole a upsání akcií ve 3. kole). Řádně vyplněná a podepsaná upisovací listina musí být doručena do sídla společnosti nejpozději poslední den lhůty pro upsání v příslušném kole. V případě, že upisovací listina nebude řádně vyplněna a podepsána, nebude úpis platně proveden. 21.9.1998 - 2.3.1999
12. Konečné výsledky upisování sdělí představenstvo akcionářům, kteří upsali nové akcie, a to do 30 dnů pod skončení 3. kola. V případě, že úpis akcií byl v rozporu se zákonem nebo s usnesením valné hromady a upisovatel již uhradil emisní kurz upisovaných akcií, poukáže emitent uhrazenou částku zpět upisovateli, a to nejpozději do 6 pracovních dnů po sdělení bankovního spojení tohoto upisovatele. 21.9.1998 - 2.3.1999
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém 7.řádnou valnou hromadou konanou dne 16.6.1998. 21.9.1998 - 6.2.2003
Základní jmění společnosti činí 25.268.000 Kčs. Základní jmění akciové společnosti je rozděleno na 25 268 akcií na majitetele po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty. 21.8.1992 - 29.6.1994
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle paragrafu 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu paragrafu 11 odst. 3 zák. č. 92/1991Sb., o podmínkách pře vodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů předs tavensta a dozorčí rady. 1.5.1992
Základní jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 25,221.000,-- Kčs. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku AQUATIS Brno, s.p. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 25 221 akcií na majitele po 1 000,- Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 21.8.1992
Dozorčí rada společnosti: Ing. Ladislav Pešl, Brno, Blažkova 6 Ing. Jaroslav Hlaváč, Brno, Staré Zámky 6 Ing. Václav Torner, Brno, Bayerova 7 1.5.1992 - 7.6.1993

Kapitál AQUATIS a.s.

zakladni jmění 36 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.3.1999
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.6.1994 - 2.3.1999

Akcie AQUATIS a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 000 10.9.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 36 000 10.11.2010 - 10.9.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 36 000 2.3.1999 - 10.11.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 30 000 29.6.1994 - 2.3.1999

Sídlo AQUATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Botanická 834/56 , Brno 602 00 3.7.2015
Adresa Botanická 834/56 , Brno 602 00 22.12.2001 - 3.7.2015
Adresa Botanická 56 , 602 00 Brno Česká republika
1.5.1992 - 22.12.2001

Předmět podnikání AQUATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 10.9.2014
Výkon zeměměřických činností 9.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.6.2009 - 9.6.2009
geologické práce 31.10.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona 31.10.2008
oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie, ložiskové geologie, při hornické činnosti 11.6.2007
oprávnění projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem 11.6.2007
geologické práce v oblasti hydrogeologie a inženýrské geologie 11.6.2007 - 31.10.2008
provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. kategorie 28.12.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 28.12.2004
geologické práce v oblasti hydrogeologie a inženýrské geologie 28.12.2004 - 11.6.2007
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 20.4.2004 - 31.10.2008
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 20.4.2004 - 31.10.2008
příprava a vypracování technických návrhů 22.12.2001 - 31.10.2008
inženýrská činnost v investiční výstavbě 22.12.2001 - 31.10.2008
testování, měření a analýzy 22.12.2001 - 31.10.2008
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 22.12.2001 - 31.10.2008
poskytování softwaru a poradenství v oblasti hardware a software 22.12.2001 - 31.10.2008
zpracování dat, služby databank, správa sítí 22.12.2001 - 31.10.2008
specializovaný maloobchod 22.12.2001 - 31.10.2008
velkoobchod 22.12.2001 - 31.10.2008
vázání a konečné zpracování knih 22.12.2001 - 31.10.2008
kopírovací práce 22.12.2001 - 31.10.2008
realitní činnost 22.12.2001 - 31.10.2008
zprostředkování služeb 22.12.2001 - 31.10.2008
geologické práce 10.8.2000 - 28.12.2004
projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru inženýrské geologie při činnosti prováděné hornickým způsobem 10.8.2000 - 11.6.2007
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.9.1999
činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů 5.10.1998
projektování pozemkových úprav 21.9.1998 - 31.10.2008
projektová činnost ve výstavbě 27.10.1997
projektování činnosti prováděné hornickým způsobem 27.10.1997
činnost autorizovaných inženýrů 27.10.1997
činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů 27.10.1997 - 21.9.1998
návrhy pozemkových úprav 27.10.1997 - 21.9.1998
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 27.10.1997 - 7.9.1999
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 27.10.1997 - 10.8.2000
konstrukční práce ve strojírenství 27.10.1997 - 22.12.2001
zkoušení vlastností výrobků, materiálů a látek a ověření jejich kvality 27.10.1997 - 22.12.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví 27.10.1997 - 22.12.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických rozborů vod 27.10.1997 - 22.12.2001
poskytování softwaru 27.10.1997 - 22.12.2001
kopírovací služby 27.10.1997 - 22.12.2001
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 27.10.1997 - 22.12.2001
inženýrská činnost spočívající v obstarávání záležitostí k zabezpečení přípravy a realizace staveb 27.10.1997 - 22.12.2001
rozbory povrchových, podzemních, odpadních vod a kalů 27.10.1997 - 22.12.2001
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.10.1997 - 22.12.2001
knihařství 27.10.1997 - 22.12.2001
zprostředkovatelská činnost 27.10.1997 - 22.12.2001
obstaravatelská činnost 27.10.1997 - 22.12.2001
projektování elektrických zařízení 27.10.1997 - 31.10.2008
posuzování vlivů na životní prostředí 27.10.1997 - 31.10.2008
výkon zeměměřičských činností 27.10.1997 - 9.6.2009
projektová činnost ve výstavbě 5.2.1997 - 27.10.1997
posuzování vlivů na životní prostředí 5.2.1997 - 27.10.1997
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 5.2.1997 - 27.10.1997
pronájem nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb 5.2.1997 - 27.10.1997
knihařství 5.2.1997 - 27.10.1997
kopírovací služby 5.2.1997 - 27.10.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti ochrany životního prostředí 27.11.1995 - 5.2.1997
provádění průmyslových staveb 27.11.1995 - 5.2.1997
provádění inženýrských staveb 27.11.1995 - 5.2.1997
projektová činnost v investiční výstavbě 27.11.1995 - 5.2.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví 27.11.1995 - 27.10.1997
činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických rozborů vod 27.11.1995 - 27.10.1997
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 27.11.1995 - 27.10.1997
rozbory povrchových, podzemních, odpadních vod a kalů 27.11.1995 - 27.10.1997
zkoušení vlastností výrobků, materiálů a látek a ověření jejich kvality 27.11.1995 - 27.10.1997
činnost úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů 27.11.1995 - 27.10.1997
výkon zeměměřičských činností 27.11.1995 - 27.10.1997
návrhy pozemkových úprav 27.11.1995 - 27.10.1997
činnost autorizovaných inženýrů 27.11.1995 - 27.10.1997
inženýrská činnost 27.11.1995 - 27.10.1997
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 27.11.1995 - 27.10.1997
obstaravatelská činnost 27.11.1995 - 27.10.1997
zprostředkovatelská činnost 27.11.1995 - 27.10.1997
poskytování softwaru 27.11.1995 - 27.10.1997
projektování elekrických zařízení 27.11.1995 - 27.10.1997
projektování činnosti prováděné hornickým způsobem 27.11.1995 - 27.10.1997
konstrukční práce ve strojírenství 27.11.1995 - 27.10.1997
zprostředkovatelská činnost 8.12.1993 - 27.11.1995
obstaravatelská činnost 22.11.1993 - 8.12.1993
způsobilost k výkonu funkce odpovědného geodeta - oprávnění vykonávat funkci odpovědného geodeta ve smyslu vyhlášky ČUGaK č. 10/1974 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě. 7.6.1993 - 27.11.1995
ověření geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací podle vyhl. č. 60/1973 Sb. / geodetické práce, jejich výsledkem je zřízení, obnovení nebo přmístění geodetických bodů nebo zaměření /zobrazení/ trvalých změn předmětů měření které jsou obsahem státních mapových děl/ 7.6.1993 - 27.11.1995
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.6.1993 - 27.11.1995
obstaravatelká činnost 7.6.1993 - 27.11.1995
provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací 7.6.1993 - 27.11.1995
činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví zejména staveb vodohospodářských a ekologických 7.6.1993 - 27.11.1995
projektová činnost v investiční výstavbě 7.6.1993 - 27.11.1995
návrhy pozemkových úprav 7.6.1993 - 27.11.1995
- projektová činnost pro vodohospodářské stavby, zejména pro hydrotechniku, vodárenství, čistírenství, kanalizace a hydromeliorace - skladování a likvidace odpadu - odborná pomoc v oblasti vodohospodářských a ekologických investic - vyhodnocování technických a ekonomických parametrů čistíren odpadních vod 1.5.1992 - 7.6.1993

vedení firmy AQUATIS a.s.

Statutární orgán AQUATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 4.8.2015
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, za které jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda a člen představenstva společně. 10.9.2014 - 4.8.2015
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samotatně nebo místopředseda a člen představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně. 31.8.2012 - 10.9.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva. 22.12.2001 - 31.8.2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou. 7.9.1999 - 22.12.2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 27.10.1997 - 7.9.1999
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 27.10.1997
Jméno Ing. Tomáš Plachý CSc. 12.10.2017
Vznik funkce 29.7.2015
Adresa: Na cípu 457 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Jiří Tuháček 1.5.1992 - 21.8.1992
Adresa: Vostrovská 2079/31 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Ladislav Kocian 21.8.1992 - 1.12.1992
Adresa: Botanická 612/36 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Starý 1.5.1992 - 7.6.1993
Adresa: Rodvinovská 1567/4 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Jiří Potoček CSc. 21.8.1992 - 7.6.1993
Adresa: Veveří 489/61 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Ladislav Němec 21.8.1992 - 7.6.1993
Adresa: Antonína Slavíka 1751/16 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Pavel Kutálek 1.12.1992 - 7.6.1993
Adresa: Na pískové cestě 315/22 , Brno 625 00
prokurista Ing. Zdeněk Čížek 1.12.1992 - 22.11.1993
Adresa: Božetěchova 2270/91 , Brno 612 00
místopředseda Ing. Pavel Kutálek 7.6.1993 - 22.11.1993
Adresa: Na pískové cestě 315/22 , Brno 625 00
člen představenstva Dilp.Ing. Hans Dopper 16.3.1994 - 26.2.1996
Adresa: Haškova 147/10 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Hans Döpper 26.2.1996 - 27.10.1997
Adresa: Haškova 147/10 , Brno 638 00
člen představenstva Ing. Jiří Polák 1.5.1992 - 21.9.1998
Adresa: Haškova 147/10 , Brno 638 00
předseda představenstva Dr. Walter Hammerschmid 22.11.1993 - 21.9.1998
Adresa: Na pískové cestě 315/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 22.11.1993 - 21.9.1998
Adresa: Na pískové cestě 315/22 , Brno 625 00
člen představenstva JUDr. Markus Verworner 27.10.1997 - 21.9.1998
Adresa: Traumstr. 9 , Salzburk Rakouská republika
místopředseda představenstva Judr. Markus Verworner, Nar. 9.8.1958 21.9.1998 - 7.9.1999
Adresa: Traumstr. 9 , Salzburk Rakouská republika
člen představenstva Ing. Jiří Polák 21.9.1998 - 10.8.2000
Adresa: Haškova 147/10 , Brno 638 00
místopředseda představenstva JUDr. Anton Ramsauer 7.9.1999 - 22.12.2001
Adresa: Rakouská republika
Seekirchen, Fischachstr.40
člen představenstva Ing. Jiří Burget 10.8.2000 - 22.12.2001
Zánik funkce 8.6.2001
Adresa: Polívkova 352/8 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Harald Tafatsch 6.2.2003 - 20.4.2004
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 27.11.2003
Vznik funkce 6.6.2002
Zánik funkce 27.11.2003
Adresa: Lindenbühelweg 20 , Innsbruck Rakouská republika
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 21.9.1998 - 28.12.2004
Vznik funkce 8.6.2001
Adresa: Na pískové cestě 315/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva JUDr. Anton Ramsauer 22.12.2001 - 28.12.2004
Zánik členství 28.6.2004
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Rakouská republika
Seekirchen, Fischachstr.40
místopředseda představenstva Lauri Juhani Anhava 28.12.2004 - 24.8.2005
Vznik členství 28.6.2004
Vznik funkce 28.6.2004
Adresa: Finská republika
Näyttelijäntie 8 as 28, 00400 Helsinki
člen představenstva Ing. Ladislav Kocian 22.12.2001 - 29.6.2006
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Botanická 612/36 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 28.12.2004 - 29.6.2006
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Lauri Juhani Anhava 24.8.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 15.6.2006
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Finská republika
Ohjaajantie 3 b 18, 00400 Helsinki
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 29.6.2006 - 11.6.2007
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 24.5.2007
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 24.5.2007
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Lauri Juhani Anhava 29.6.2006 - 11.6.2007
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 24.5.2007
Vznik funkce 15.6.2006
Zánik funkce 24.5.2007
Adresa: Finská republika
Helsinki, Ohjaajantie 3 b 18, 00400
člen představenstva Ing. Ladislav Kocian 29.6.2006 - 11.6.2007
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 24.5.2007
Adresa: Botanická 612/36 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Ladislav Kocian 11.6.2007 - 2.11.2007
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 31.10.2007
Adresa: Botanická 612/36 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 11.6.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Dr. Ing. Bernhard Kordes 11.6.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Weinheim, Hügelstrasse 45, 69469
člen představenstva Ing. Radek Maděřič 2.11.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 7.7.2008 - 9.6.2009
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 25.5.2009
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 25.5.2009
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Dr. Ing. Bernhard Kordes 7.7.2008 - 9.6.2009
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 25.5.2009
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 25.5.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Weinheim, Hügelstrasse 45, 69469
člen představenstva Ing. Radek Maděřič 7.7.2008 - 9.6.2009
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 9.6.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 20.4.2010
Vznik funkce 25.5.2009
Zánik funkce 20.4.2010
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Radek Maděřič 9.6.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 20.4.2010
Vznik funkce 25.5.2009
Zánik funkce 20.4.2010
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
člen představenstva Ing. Alois Polišenský 9.6.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 20.4.2010
Adresa: Úvoz 421/45 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 1.6.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 20.4.2010
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 20.4.2010
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Radek Maděřič 1.6.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 20.4.2010
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 20.4.2010
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
člen představenstva Ing. Alois Polišenský 1.6.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 20.4.2010
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 20.4.2010
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Úvoz 421/45 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 3.8.2011 - 31.8.2012
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Radek Maděřič 3.8.2011 - 31.8.2012
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
člen představenstva Ing. Alois Polišenský 3.8.2011 - 31.8.2012
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: Úvoz 421/45 , Brno 602 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 31.8.2012 - 18.9.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 28.5.2013
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 28.5.2013
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Philipp Albert Elkuch 31.8.2012 - 18.9.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 4.4.2013
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 4.4.2013
Adresa: Horngasse 6, Kilchberg Švýcarská konfederace
člen představenstva Marie Elisabeth Christina Johansson 31.8.2012 - 18.9.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: Alpstrasse 18, Wangen bei Olten Švýcarská konfederace
místopředseda představenstva Sergio Claudio Guimaraes 18.9.2013 - 30.12.2013
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 3.12.2013
Vznik funkce 28.5.2013
Zánik funkce 3.12.2013
Adresa: Unterfeldstrasse 2 , 8700 Küsnacht Švýcarská konfederace
člen představenstva Marie Elisabeth Christina Johansson 18.9.2013 - 30.12.2013
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 3.12.2013
Adresa: Alpstrasse 18, Wangen bei Olten Švýcarská konfederace
předseda představenstva Pavel Kutálek 18.9.2013 - 10.9.2014
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 28.5.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Martin Erich Bachmann 30.12.2013 - 10.9.2014
Vznik členství 3.12.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 3.12.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Farbstrasse 29 , 8800 Thalwil Švýcarská konfederace
člen představenstva Eric Hugo Knies 30.12.2013 - 10.9.2014
Vznik členství 3.12.2013
Zánik členství 19.6.2014
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Conradstrasse 2b , 691 98 Schriesheim Spolková republika Německo
místopředseda představenstva Martin Erich Bachmann 10.9.2014 - 10.12.2014
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 31.8.2014
Vznik funkce 19.6.2014
Zánik funkce 31.8.2014
Adresa: Farbstrasse 29 , Thalwil Švýcarská konfederace
předseda představenstva Pavel Kutálek 10.9.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 19.6.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
člen představenstva Eric Hugo Knies 10.9.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 19.6.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Conradstrasse 2b , Schriesheim Spolková republika Německo
místopředseda představenstva Thomas Kriesch 10.12.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 11.9.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 11.9.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Baumiglweg 12 , Anif Rakouská republika
člen představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc. 7.7.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 18.6.2015
Adresa: Štítová 243 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Pavel Kutálek 7.7.2015 - 4.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 29.7.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 29.7.2015
Adresa: Na pískové cestě 702/22 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Plachý MBA 7.7.2015 - 4.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 29.7.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 29.7.2015
Adresa: Na Křtině 271 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Tomáš Plachý CSc. 16.7.2015 - 4.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 29.7.2015
Adresa: Štítová 243 , Praha 149 00
Jméno Ing. Tomáš Plachý CSc. 4.8.2015 - 10.2.2017
Vznik funkce 29.7.2015
Adresa: Štítová 243 , Praha 149 00
Jméno Ing. Tomáš Plachý CSc. 10.2.2017 - 12.10.2017
Vznik funkce 29.7.2015
Adresa: Štítová 243 , Praha 149 00

Dozorčí rada AQUATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Dr. Michael Pistauer 7.6.1993 - 16.11.1994
Adresa: Boromaumsstrase 2020 , Salsburg Česká republika
Jméno Ing. Jiří Burget 22.11.1993 - 27.11.1995
Adresa: Suzova 358/10 , Brno 621 00
Jméno Mgr.DDr. Karl Gollegger 16.11.1994 - 27.11.1995
Adresa: Saalhofstr. 7 , Rakousko, Salzburg Česká republika
Jméno Václav Torner 7.6.1993 - 26.2.1996
Adresa: Bayerova 577/7 , Brno 602 00
Jméno ing. Zdeněk Starý 7.6.1993 - 26.2.1996
Adresa: Rodvinovská 1567/4 , Praha 140 00
Jméno ing. Ladislav Němec 7.6.1993 - 26.2.1996
Adresa: Antonína Slavíka 1751/16 , Brno 602 00
Jméno ing.Dr. Willibald Gemeinhard 7.6.1993 - 26.2.1996
Adresa: Franz-Martin str. 43 , Salzburg Česká republika
Jméno ing. Jan Krejčí 7.6.1993 - 26.2.1996
Adresa: Sedlákova 525/51 , Brno 602 00
Jméno Ing. Ivo Pastrňák 22.11.1993 - 26.2.1996
Adresa: Mánesova 1175/48 , Praha 120 00
Jméno Ing. Josef Pokorný 22.11.1993 - 26.2.1996
Adresa: Konopiska 454/21 , Brno 642 00
Jméno Magda Dryáková 27.11.1995 - 26.2.1996
Adresa: Štěpánská 372/12 , Brno 602 00
Jméno ing. Heinz Giljum 27.11.1995 - 26.2.1996
Adresa: Pötzleinsdorferstr. 56 , Vídeň Rakouská republika
předseda Ing.Dr. Wilibald Gmeinhart 26.2.1996 - 29.2.1996
Adresa: Franz-Martin str. 43 , Salzburg Rakouská republika
člen Ing. Ivo Pastrňák 26.2.1996 - 29.2.1996
Adresa: Nuselská 64 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen Ing. Ladislav Němec 26.2.1996 - 5.2.1997
Adresa: Antonína Slavíka 1751/16 , Brno 602 00
místopředseda Heinz Giljum 26.2.1996 - 27.10.1997
Adresa: Pötzleinsdorferstr. 56 , Vídeň Rakouská republika
místopředseda Ing. Zdeněk Starý 26.2.1996 - 27.10.1997
Adresa: Rodvinovská 1567/4 , Praha 140 00
člen Ing. Ivo Pastrňák CSc. 29.2.1996 - 27.10.1997
Adresa: Nuselská 64 , 140 00 Praha 4 Česká republika
předseda Ing.Dr. Willibald Gmeinhart 29.2.1996 - 27.10.1997
Adresa: Franz-Martin str. 43 , Salzburg Rakouská republika
členka Magda Driáková 26.2.1996 - 21.9.1998
Adresa: Štěpánská 372/12 , Brno 602 00
člen Ing. Jan Krejčí 26.2.1996 - 21.9.1998
Adresa: Sedlákova 525/51 , Brno 602 00
člen Ing. Jaromír Pánek 5.2.1997 - 21.9.1998
Adresa: Nopova 2948/70 , Brno 615 00
předseda Ing. Dr. Heinz Friedrich Kaupa, Nar. 22.9.1947 27.10.1997 - 7.9.1999
Adresa: Kriemhildplatz 7 , Vídeň Rakouská republika
člen Ing. Oldřich Neumayer CSc. 26.2.1996 - 22.12.2001
Zánik funkce 8.6.2001
Adresa: 232 , Dolní Loučky 594 55
2. místopředseda Ing. Ivo Pastrňák Csc. 27.10.1997 - 22.12.2001
Zánik funkce 8.6.2001
Adresa: Nuselská 64 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen Dipl. Ing. Hans Günthet Döpper, Nar. 14.12.1940 27.10.1997 - 22.12.2001
Zánik funkce 8.6.2001
Adresa: Fratresstr. 44 , Spittal/Drau Rakouská republika
1. místopředseda Heinz Giljum 27.10.1997 - 24.4.2002
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 19.12.2001
Adresa: Pötzleinsdorferstr. 56 , Vídeň Rakouská republika
předseda Ing. Helmut Federspiel 7.9.1999 - 6.2.2003
Zánik členství 6.6.2002
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 6.6.2002
Adresa: Wolfersberggasse 12 , Vídeň Rakouská republika
2. místopředseda Mgr. Renate Pretscher 22.12.2001 - 20.4.2004
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 27.11.2003
Adresa: Reimund-Zodergasse 9 , Vídeň Rakouská republika
člen Mgr. Christian Vartyan 22.12.2001 - 28.12.2004
Zánik členství 28.6.2004
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Pobřežní 224/20 , Praha 186 00
předsedkyně Mag. Birgit Cserny 6.2.2003 - 28.12.2004
Vznik členství 6.6.2002
Zánik členství 28.6.2004
Vznik funkce 6.6.2002
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Bernardgasse 35 , Vídeň Rakouská republika
2. místopředseda Dr. Karl Stadler 20.4.2004 - 28.12.2004
Vznik členství 27.11.2003
Zánik členství 28.6.2004
Vznik funkce 27.11.2003
Zánik funkce 28.6.2004
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Kumpfgasse 9
člen Ing. Václav Torner 26.2.1996 - 24.8.2005
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 15.6.2005
Adresa: Bayerova 577/7 , Brno 602 00
člen Ing. Radek Maděřič 22.12.2001 - 24.8.2005
Vznik funkce 8.6.2001
Adresa: Polní 6 , Hustopeče u Brna Česká republika
2. místopředsedkyně Kati Marketta Levoranta 28.12.2004 - 24.8.2005
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 15.6.2005
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 15.6.2005
Adresa: Finská republika
Mäenrinne 14 C 15, 02160 Espoo
1. místopředseda Univ.Doc.Dipl.Ing.Dr Günter Moraw 24.4.2002 - 29.6.2006
Vznik členství 19.12.2001
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 19.12.2001
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: Lobengasse 147 , A-2823 Pitten Rakouská republika
předseda Teuvo Aulis Salminen 28.12.2004 - 29.6.2006
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: Finská republika
Liinasaarentie 11 b, 02160 Espoo
člen Matti Tapani Likkanen 28.12.2004 - 29.6.2006
Vznik členství 28.6.2004
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 28.6.2004
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: Finská republika
Jännekatu 4E9, 04230 Kerava
2.místopředsedkyně dozorčí rady Ulla Kaisa Bono 24.8.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 15.6.2005
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: Finská republika
Munkkiluodokuja 3 A 4, 02160 Espoo
člen Ing. Radek Maděřič 24.8.2005 - 29.6.2006
Vznik funkce 8.6.2001
Zánik funkce 15.6.2006
Adresa: Krátká 1223 , Hustopeče u Brna Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jiří Švancara 24.8.2005 - 29.6.2006
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: Brigádnická 241/65 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady Risto Heikki Laukkanen 29.6.2006 - 11.6.2007
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 24.5.2007
Vznik funkce 31.5.2006
Zánik funkce 24.5.2007
Adresa: Finská republika
Espoo, Tanssiaiskuja 2, 02940
místopředseda dozorčí rady Ulla Kaisa Bono 29.6.2006 - 11.6.2007
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 24.5.2007
Vznik funkce 31.5.2006
Zánik funkce 24.5.2007
Adresa: Finská republika
Munkkiluodokuja 3 A 4, 02160 Espoo
člen dozorčí rady Ing. Radek Maděřič 29.6.2006 - 11.6.2007
Vznik členství 15.6.2006
Zánik členství 24.5.2007
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
místopředseda dozorčí rady Ulla Kaisa Bono 11.6.2007 - 11.6.2007
Vznik členství 24.5.2007
Vznik funkce 24.5.2007
Adresa: Finská republika
Munkkiluodokuja 3 A 4, 02160 Espoo
člen dozorčí rady Ing. Radek Maděřič 11.6.2007 - 2.11.2007
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 31.10.2007
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
předseda dozorčí rady Risto Heikki Laukkanen 11.6.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Finská republika
Espoo, Tanssiaiskuja 2, 02940
místopředseda dozorčí rady Ulla Kaisa Bono 11.6.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 24.5.2007
Zánik členství 26.5.2008
Vznik funkce 24.5.2007
Zánik funkce 26.5.2008
Adresa: Finská republika
Munkkiluodonkuja 3 A 4, 02160 Espoo
člen dozorčí rady Ing. Jiří Švancara 2.11.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 1.11.2007
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Brigádnická 241/65 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady Risto Heikki Laukkanen 7.7.2008 - 9.6.2009
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 25.5.2009
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 25.5.2009
Adresa: Finská republika
Espoo, Tanssiaiskuja 2, 02940
místopředseda dozorčí rady Ulla Kaisa Bono 7.7.2008 - 9.6.2009
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 25.5.2009
Vznik funkce 26.5.2008
Zánik funkce 25.5.2009
Adresa: Finská republika
Espoo, Munkkiluodonkuja 3 A 4, 02160
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Neumayer CSc. 7.7.2008 - 9.6.2009
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 25.5.2009
Adresa: 232 , Dolní Loučky 594 55
předseda dozorčí rady Dr. Bernhard Kordes 9.6.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 20.4.2010
Vznik funkce 25.5.2009
Zánik funkce 20.4.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Weinheim, Huegelstrasse 45, 69469
místopředseda dozorčí rady Eric Hugo Knies 9.6.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 20.4.2010
Vznik funkce 25.5.2009
Zánik funkce 20.4.2010
Adresa: Spolková republika Německo
Schriesheim, Conradstrasse 2b, 69198
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Neumayer CSc. 9.6.2009 - 1.6.2010
Vznik členství 25.5.2009
Zánik členství 20.4.2010
Adresa: 232 , Dolní Loučky 594 55
předseda dozorčí rady Martin Bachmann 1.6.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 20.4.2010
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 20.4.2010
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Švýcarská konfederace
Thalwil, Farbstrasse 17, 8800
místopředseda dozorčí rady Eric Hugo Knies 1.6.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 20.4.2010
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 20.4.2010
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Schriesheim, Conradstrasse 2b, 69198
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Neumayer CSc. 1.6.2010 - 3.8.2011
Vznik členství 20.4.2010
Zánik členství 12.5.2011
Vznik funkce 20.4.2010
Zánik funkce 12.5.2011
Adresa: 232 , Dolní Loučky 594 55
místopředseda dozorčí rady Markus Auer 3.8.2011 - 15.11.2011
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 15.8.2011
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 15.8.2011
Adresa: Mozartstrasse 28 , 687 82 Brühl Spolková republika Německo
předseda dozorčí rady Martin Bachmann 3.8.2011 - 31.8.2012
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 12.5.2011
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Farbstrasse 17 , 8800 Thalwil Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Neumayer CSc. 3.8.2011 - 31.8.2012
Vznik členství 12.5.2011
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: 232 , Dolní Loučky 594 55
místopředseda dozorčí rady Frederic Pfeffer 15.11.2011 - 31.8.2012
Vznik členství 15.8.2011
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 15.8.2011
Zánik funkce 26.6.2012
Adresa: Spolková republika Německo
Bad Soden, Jahnstrasse 11, 658 12
místopředseda dozorčí rady Kurti Christian Mörtenhumer 31.8.2012 - 3.9.2012
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 28.5.2013
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 28.5.2013
Adresa: Apfelmatte 2 , Au Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Neumayer CSc. 31.8.2012 - 18.9.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 28.5.2013
Adresa: 232 , Dolní Loučky 594 55
místopředseda dozorčí rady Kusti Christian Mörtenhumer 3.9.2012 - 18.9.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 28.5.2013
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 28.5.2013
Adresa: Apfelmatte 2 , Au Švýcarská konfederace
předseda dozorčí rady Ari Matti Asikainen 31.8.2012 - 30.12.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 3.12.2013
Vznik funkce 26.6.2012
Zánik funkce 3.12.2013
Adresa: Paasipolku 8 , 1700 Vantaa Finská republika
místopředseda dozorčí rady Kusti Christian Mörtenhumer 18.9.2013 - 30.12.2013
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 3.12.2013
Vznik funkce 28.5.2013
Zánik funkce 3.12.2013
Adresa: Apfelmatte 2 , Au Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Oldřich Neumayer 18.9.2013 - 10.9.2014
Vznik členství 28.5.2013
Zánik členství 19.6.2014
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: 232 , Dolní Loučky 594 55
předseda dozorčí rady Jukkapekka Pahta 30.12.2013 - 10.9.2014
Vznik členství 3.12.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 3.12.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Tegelhagen 5 D 16 , 2780 Espoo Finská republika
místopředseda dozorčí rady Anne Helena Viitala 30.12.2013 - 10.9.2014
Vznik členství 3.12.2013
Zánik členství 19.6.2014
Vznik funkce 3.12.2013
Zánik funkce 19.6.2014
Adresa: Dosentintie 4 as 1 , 330 Helsinky Finská republika
předseda dozorčí rady Jukkapekka Pahta 10.9.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 19.6.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Tegelhagen 5 D 16 , Espoo Finská republika
místopředseda dozorčí rady Anne Helena Viitala 10.9.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 19.6.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Dosentintie 4 as 1 , Helsinky Finská republika
člen dozorčí rady Andrea Margrit Ziegler 10.9.2014 - 7.7.2015
Vznik členství 19.6.2014
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 19.6.2014
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Mutschellenstrasse 51 , Curych Švýcarská konfederace
předseda dozorčí rady Ing. Jan Mengler CSc. 7.7.2015 - 4.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 29.7.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 29.7.2015
Adresa: Zlatnická 1129/8 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Eva Kolovratová 7.7.2015 - 4.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 29.7.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 29.7.2015
Adresa: Rovná 287 , Vestec 252 42
člen dozorčí rady Mgr. Hana Benediktová 7.7.2015 - 4.8.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 29.7.2015
Adresa: Chelčického 28 , Chlum u Třeboně 378 04

Prokura AQUATIS a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná prokurista samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné,otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis a dodatek prokurista. 3.7.2015
Jménem společnosti jedná prokurista samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné,otištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis a dodatek prokurista. 31.8.2012
Jméno Ing. Ladislav Kocian 7.9.1999 - 22.12.2001
Adresa: Botanická 612/36 , Brno 602 00
Jméno Ing. Alois Polišenský 7.9.1999 - 11.6.2007
Adresa: Jeřábkova 1849/6 , Brno 602 00
Jméno Ing. Alois Polišenský 11.6.2007 - 9.6.2009
Adresa: Úvoz 421/45 , Brno 602 00
Jméno Ing. Radek Maděřič 31.8.2012 - 3.7.2015
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01
Jméno Ing. Radek Maděřič 3.7.2015 - 4.8.2015
Adresa: Krátká 1223/6 , Hustopeče 693 01

Sbírka Listin AQUATIS a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 775/SL 140 notářský zápis [N 97/2015, NZ 70/2015] Krajský soud v Brně 25.9.2015 29.9.2015 156
B 775/SL 139 notářský zápis [NZ 2449/15] rozhod. VH, změna stanov Krajský soud v Brně 29.7.2015 18.8.2015 24.8.2015 35
B 775/SL 138 ostatní zápis z jednání správní rady Krajský soud v Brně 29.7.2015 3.8.2015 7.8.2015 4
B 775/SL 137 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 20.7.2015 3.8.2015 7.8.2015 4
B 775/SL 135 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 18.6.2015 25.7.2015 27.7.2015 6
B 775/SL 134 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 4.5.2015 25.7.2015 27.7.2015 49
B 775/SL 133 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 18.6.2015 2.7.2015 9.7.2015 5
B 775/SL 132 ostatní zápis z 26. řádné valné hromady Krajský soud v Brně 18.6.2015 2.7.2015 9.7.2015 17
B 775/SL 131 ostatní usnesení představenstva Krajský soud v Brně 5.12.2014 11.12.2014 5
B 775/SL 130 ostatní oběžné usnesení ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 11.9.2014 5.12.2014 11.12.2014 3
B 775/SL 129 ostatní oběžné usnesení z 79. jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 11.9.2014 5.12.2014 11.12.2014 4
B 775/SL 128 ostatní zápis z 25. řádné VH Krajský soud v Brně 19.6.2014 21.8.2014 11.9.2014 17
B 775/SL 127 ostatní oběžné usnesení ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 19.6.2014 21.8.2014 11.9.2014 4
B 775/SL 126 ostatní oběžné usnesení z 78. jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.6.2014 21.8.2014 11.9.2014 4
B 775/SL 125 notářský zápis stanovy, NZ 513/2014 Krajský soud v Brně 19.6.2014 21.8.2014 11.9.2014 45
B 775/SL 124 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Brně 17.3.2014 4.7.2014 15.7.2014 3
B 775/SL 122 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 15.5.2014 4.7.2014 15.7.2014 19
B 775/SL 121 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Brně 15.4.2013 4.7.2014 15.7.2014 2
B 775/SL 120 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Brně 11.3.2013 4.7.2014 15.7.2014 28
B 775/SL 119 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 4.7.2014 15.7.2014 18
B 775/SL 118 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Brně 22.6.2012 4.7.2014 15.7.2014 3
B 775/SL 117 účetní závěrka [2011], zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.2.2012 4.7.2014 15.7.2014 27
B 775/SL 116 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Brně 4.7.2014 15.7.2014 12
B 775/SL 115 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Brně 25.2.2011 4.7.2014 15.7.2014 2
B 775/SL 113 výroční zpráva [2010] Krajský soud v Brně 4.7.2014 15.7.2014 16
B 775/SL 112 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Brně 4.3.2010 4.7.2014 15.7.2014 3
B 775/SL 111 výroční zpráva [2009] Krajský soud v Brně 4.7.2014 15.7.2014 16
B 775/SL 110 zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Brně 10.2.2009 4.7.2014 15.7.2014 2
B 775/SL 109 účetní závěrka [2008], zpráva auditora Krajský soud v Brně 10.2.2009 4.7.2014 15.7.2014 28
B 775/SL 108 výroční zpráva [2008] Krajský soud v Brně 4.7.2014 15.7.2014 16
B 775/SL 107 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 30.3.2008 4.7.2014 15.7.2014 1
B 775/SL 106 výroční zpráva [2007] Krajský soud v Brně 4.7.2014 15.7.2014 16
B 775/SL 104 zpráva auditora Krajský soud v Brně 11.3.2013 20.9.2013 20.9.2013 8
B 775/SL 99 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 18.1.2012 22.8.2012 6.9.2012 2
B 775/SL 98 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 18.1.2012 22.8.2012 6.9.2012 4
B 775/SL 97 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 29.2.2012 22.8.2012 6.9.2012 2
B 775/SL 96 ostatní - zápis z 23. řádné VH Krajský soud v Brně 26.6.2012 22.8.2012 6.9.2012 14
B 775/SL 95 ostatní - oběžné usnesení představenstva Krajský soud v Brně 26.6.2012 22.8.2012 6.9.2012 5
B 775/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2012 22.8.2012 6.9.2012 18
B 775/SL 93 notářský zápis - stanovy, NZ 201/2012 Krajský soud v Brně 26.6.2012 22.8.2012 6.9.2012 54
B 775/SL 92 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 10.8.2011 1
B 775/SL 91 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 10.8.2011 1
B 775/SL 90 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.6.2011 10.8.2011 1
B 775/SL 89 ostatní - zápis z ust.zas.představ. Krajský soud v Brně 12.5.2011 10.8.2011 1
B 775/SL 88 ostatní - zápis ze 70 ust.zas.doz.rady Krajský soud v Brně 12.5.2011 10.8.2011 3
B 775/SL 87 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 305/2011 Krajský soud v Brně 12.5.2011 10.8.2011 26
B 775/SL 86 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 12.1.2011 10.8.2011 2
B 775/SL 85 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 12.1.2011 10.8.2011 4
B 775/SL 84 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 26.1.2010 10.8.2011 2
B 775/SL 83 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 26.1.2010 10.8.2011 4
B 775/SL 82 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 16.1.2009 10.8.2011 2
B 775/SL 81 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 16.1.2009 10.8.2011 4
B 775/SL 80 notářský zápis -stanovy, NZ 800/2010 Krajský soud v Brně 2.11.2010 16.11.2010 45
B 775/SL 79 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.5.2010 8.6.2010 1
B 775/SL 78 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.5.2010 8.6.2010 1
B 775/SL 77 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 24.5.2010 8.6.2010 1
B 775/SL 76 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 20.4.2010 8.6.2010 1
B 775/SL 75 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 22.4.2010 8.6.2010 7
B 775/SL 74 zpráva auditora Krajský soud v Brně 4.3.2010 8.6.2010 26
B 775/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.4.2010 8.6.2010 18
B 775/SL 72 notářský zápis - stanovy, NZ 241/10 Krajský soud v Brně 20.4.2010 8.6.2010 59
B 775/SL 71 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.5.2009 17.7.2009 1
B 775/SL 70 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.5.2009 17.7.2009 1
B 775/SL 69 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.5.2009 17.7.2009 1
B 775/SL 68 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 25.5.2009 17.7.2009 1
B 775/SL 67 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 25.5.2009 17.7.2009 3
B 775/SL 66 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 25.5.2009 17.7.2009 8
B 775/SL 65 účetní závěrka -2007 Krajský soud v Brně 17.1.2008 14.7.2008 28
B 775/SL 64 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.5.2008 14.7.2008 8
B 775/SL 63 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.5.2008 14.7.2008 3
B 775/SL 62 ostatní -volební řád DR Krajský soud v Brně 23.4.2008 14.7.2008 2
B 775/SL 61 ostatní -protokol o volbě člena DR Krajský soud v Brně 12.5.2008 14.7.2008 1
B 775/SL 60 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 26.5.2008 14.7.2008 3
B 775/SL 59 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 26.5.2008 14.7.2008 1
B 775/SL 58 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 26.5.2008 14.7.2008 33
B 775/SL 57 ostatní - protokol doz rady Krajský soud v Brně 16.10.2007 15.11.2007 1
B 775/SL 56 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.11.2007 14.11.2007 1
B 775/SL 55 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 31.7.2007 13.11.2007 1
B 775/SL 54 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.11.2007 13.11.2007 1
B 775/SL 53 ostatní - odstup z funkce Krajský soud v Brně 31.7.2007 13.11.2007 5
B 775/SL 52 ostatní - usnesení předst. spol. Krajský soud v Brně 30.10.2007 13.11.2007 5
B 775/SL 51 ostatní - usnesení doz. rady Krajský soud v Brně 24.10.2007 13.11.2007 7
B 775/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.5.2007 24.7.2007 18
B 775/SL 49 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 24.5.2007 12.6.2007 3
B 775/SL 48 ostatní -zápis ze 58.ust. zas.,DR Krajský soud v Brně 24.5.2007 12.6.2007 3
B 775/SL 47 ostatní -zápis ze 151. zas.předst. Krajský soud v Brně 24.5.2007 12.6.2007 1
B 775/SL 46 notářský zápis -NZ 421/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 24.5.2007 12.6.2007 37
B 775/SL 45 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 21.5.2007 12.6.2007 50
B 775/SL 44 ostatní - zápis z 55.ust. zas. DR Krajský soud v Brně 31.5.2006 1.8.2006 3
B 775/SL 43 ostatní -zápis z 148 ust. zas. Krajský soud v Brně 31.5.2006 1.8.2006 3
B 775/SL 42 ostatní -prohl. odst. z funkce Krajský soud v Brně 31.5.2006 1.8.2006 15
B 775/SL 41 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 31.5.2006 1.8.2006 6
B 775/SL 40 notářský zápis -NZ 438/2006-osvědčení Krajský soud v Brně 17.1.2006 1.8.2006 68
B 775/SL 39 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.6.2005 29.8.2005 4
B 775/SL 38 ostatní - zápsi z doz. rady Krajský soud v Brně 15.6.2005 29.8.2005 3
B 775/SL 37 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 15.6.2005 29.8.2005 1
B 775/SL 36 notářský zápis - výr. zpr. 2004, NZ 553/04 Krajský soud v Brně 15.6.2005 29.8.2005 54
B 775/SL 35 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 28.6.2004 10.1.2005 13
B 775/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2004 10.1.2005 18
B 775/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.6.1999 26.8.2003 19
B 775/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.1996 26.8.2003 20
B 775/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.7.1993 26.8.2003 20
B 775/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Brně 8.6.2001 26.8.2003 34
B 775/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2002 17.2.2003 18
B 775/SL 9 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 17.6.1999 12.8.1999 61
B 775/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.6.1998 9.10.1998 61
B 775/SL 7 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 21.8.1998 9.10.1998 32
B 775/SL 6 notářský zápis Krajský soud v Brně 11.6.1997 18.3.1998 54
B 775/SL 5 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 18.3.1998 52
B 775/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 27.6.1996 18.3.1998 111
B 775/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 7.7.1993 18.3.1998 108
B 775/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 10.8.1992 18.3.1998 10
B 775/SL 1 notářský zápis Krajský soud v Brně 30.4.1992 18.3.1992 23

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AQUATIS a.s.

IČO (identifikační číslo) 46347526
Jméno AQUATIS a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 19.4.1993
Celkový počet živností: 33
Aktivních živností: 7

Sídlo AQUATIS a.s.

Živnosti a provozovny AQUATIS a.s.

Živnost č. 1 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Botanická 834/56, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1003537430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.2.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Bezová 1658/1, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1003537456
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2004

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Botanická 834/56, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1003537430
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 4.9.1995
Provozovna č. 2
Provozovna Bezová 1658/1, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1003537456
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.2.2004

Živnost č. 3 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.5.1993

Živnost č. 4 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Botanická 834/56, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1003537430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.4.1995

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.9.1995

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.9.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Botanická 834/56, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1003537430
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.9.2004

Živnost č. 7 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Bezová 1658/1, Praha 147 00
Identifikační číslo provozovny 1003537456
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.8.2014

Živnost č. 8 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 23.4.2001

Živnost č. 10 Obstaravatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 23.4.2001

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 14 Geologická činnost v oboru inženýrské geologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1993
Zánik oprávnění 12.7.2000

Živnost č. 15 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.1993
Zánik oprávnění 23.4.2001

Živnost č. 16 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.4.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Posuzování vlivů na životní prostředí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 21 Zkoušení vlastností výrobků, materiálů a látek, ověřování jejich kvality

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.9.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 23 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1995
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 24 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1995
Zánik oprávnění 23.4.2001

Živnost č. 26 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Vázání a konečné zpracování knih

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AQUATIS a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Plachý CSc.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AQUATIS a.s.

IČO: 46347526
Firma: AQUATIS a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.4.1992

Sídlo AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Vázání a související činnosti
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Specializované stavební činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Geologický průzkum
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ostatní vzdělávání
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image