Firma Aqua Logo CZ,a.s. IČO 25741071


Aqua Logo CZ,a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Aqua Logo CZ,a.s. (25741071) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Uhříněveská 1296/26, Praha 100 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 1999 a je stále aktivní. Aqua Logo CZ,a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Aqua Logo CZ,a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Aqua Logo CZ,a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Aqua Logo CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Aqua Logo CZ,a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Aqua Logo CZ,a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 5811
IČO (identifikační číslo osoby) 25741071
Jméno Aqua Logo CZ,a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 26.2.1999
Jediný akcionář obchodní společnosti Aqua Logo CZ, a.s., při výkon působnosti valné hromady dne 20.5.2008 rozhodl o: zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 1,000.000,-Kč (slovy:jedenmilion korun českých) na 5,000.000,-Kč (slovy:pětmilionů korun českých) o 4.000.000,-Kč (slovy čtyřimiliony korun českých), s účinností k 21.5.2008. Nepřipouští se možnost up isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení.Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti. Základní kapitál společn osti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 400 kusá (čtyři sta) nových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých) za jednu akcií, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 10.000,-Kč (slovy:desettiscíkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:desestsisíc korun českých) rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeném zájemci, kterým je pan Boris Polgeym, nar. 12.4.1966, bytem Leninský Prospekt d. 85, kv. 15, Moskva, Rusko (dále jen předem určený zájemce) Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnost, doporučeným dopisem zaslaný m na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději 5.(pátý) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí toho dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je nové sídlo společnosti na adrese Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31.Předem určený zájemce upíše akci ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společnosti a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvní stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch.zák. Rozhodl dále o splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitými vklady, tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodny jím uspaných akcií nejméně ve výši 30% (třicet procent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající čá st jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na běžný )čet společnosti číslo účtu 188717766/0300, vedený u ČSOB, a.s.. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30% (třicet procent) splacena do 30 (třicet) dnů od upsání akcií, bude hrazena ve výši 3,894.317,16Kč (slovy:třimilionyosmsetdevadesátštyřitisíctřistasedmnáctkorunčeských a šestnácthaléřů) započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce Bor ise Polgeyma za společnost Aqua Logo CZ a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, který společnost otevře na své jméno, zbytek jmenovité hodnoty nových akcií bude uhrazen ve výši 105.682,84 Kč (slovy: jednostopěttisícšestsetosmedástdva korun českých a osmdesátčtyřihaléřů) na účet společnosti výše uvedený ve lhůtě do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce vzniklé na základě bezúročných půjček jím poskytnutých společnosti na základ ě následujících smluv půjčkách: Smlouva půjčce uzavřená mez Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo Cz a.s, ze dne 16.7.2007 na částku 9.500,-USD (devěttisíc pětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 191.197,-Kč( jednostodevadesátjedentisíc jednost odevadesátsedm korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 17.5.2006 na částku 300,-USD (třista amerických dolarů), což činí v přepočtu 6.306,-Kč (šesttisíctřistašest korun českých), Smlouva o pů jčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 25.8.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 255.780,-Kč (dvěstěpadesátpěttisícsedmsetosmdesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mez i Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 16.11.2006 na částku 11.000,-USD (jedenáctitisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 236.192,-Kč (dvěstětřicetšesttisícjednostodevadesátdva korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Boris em Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 29.7.2005 na částku 5.000,-USD (pěttisíc americkýc hdolarů), což činí v přepočtu 122.940,-Kč (jednostodvacetdvatisíc devětsetčtyřicet korun českých), Smlouva o půjčce uzavřen á mezi Borisem Polgeymem a s polečností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 14.3.2006 na částku 4.500,-USD (čtyřitisícepětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 105.453,-Kč (jednostopěttisíc čtyřistapadesátři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aq ua Logo CZ a.s, ze dne 24.6.2005 na částku 4.989,-USD (čtyřitisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů) což činí v přepočtu 122.669,53 Kč (jednostodvacetdvatisíc šestsetšedesátdevět korun českých a padesáttři haléřů), Smlouva o půjčce uzavřená mez Bor isem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 15.6.2005 na částku 3.000,-USD (třitisíceameririskýchdolarů), což činí v přpočtu 73.764,-Kč (sedmdesáttřitisíc sedmsetšedesátčtyřikorunčeských), Smklouva o půjčce uazvřená mezi Borisem Polgeymem a spol ečností Aqua Logo CZ a.s, ze dn 28.4.2005 na čásktu 2.989 USD (dvatisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů,), což činí v přepočtu 43.850,-Kč (čtyřicettřitisícosmsetpadesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společnost í Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.10.2005 na částku 6.000,-USD (šesttisícamerických dolarů), což činí v peřpočtu 147.528,-Kč (jednostočtyřicetsedmtisíc pětsetdvacetosm korun českých), Smlouva o půjče uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 18.5.2006 na částku 5.000,-USD (pěttisícamerických dolarů), což iní v přepočtu 108.305,-Kč (jednostoosmtisíctřistapětkorunčeských), smlouv o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s ze dne 23.1.2006 na částku 4.000 ,- USD (čtyři tisíce korun českých), což ční v přpočtu 91.404,- Kč (devadesátjednatisícčtyřistačtyři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 9.2.2005 na částku 8.600,-USD (osmtisícšestsetamer ických dolarů), což činí v přpočtu 203.523,30 Kč (dvěstětřitisícpětsetdvacetrř ikorun českých a třicet haléřů, Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společnstí Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.9.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 253.000,-Kč (dvěstěpadesáttřitisíc korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Bo risem Polgeymem a společností Aqua Lgo CZ a.s ze dne 10.11.2004 na částku 8.500,- USD (osmtisícpětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 199.911,50 Kč (jednostodevadesát devěttisícdevětsetjedenáct korun českých a padesát haléřů), které činí v celkové výši 2,235.317,16 Kč (dvamilionydvěstětřicetpěttisíctřistasedmnáct korun českých a šestnáct haléřů), a pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi panem Dušanem Plačkem, r.č. 730327/0799,bytem Kanín čp.94, Op olany, okres Nymburk, PSČ 289 07, na částku, 1,659.000,-Kč (jedenmilionšestsetpadesát devěttisíckorunčeských), což činí v úhrnné výši 3,894.317,16 Kč (slovy:třimilionyosmset devadesátčtyřitisíctřistasedmnáct kourn českých a šestnáct haléřů) 11.9.2008

Aktuální kontaktní údaje Aqua Logo CZ,a.s.

Kapitál Aqua Logo CZ,a.s.

zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.2.1999

Akcie Aqua Logo CZ,a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 26.1.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 26.2.1999 - 26.1.2004

Sídlo Aqua Logo CZ,a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Uhříněveská 1296/26 , Praha 100 00 11.9.2008
Adresa Holečkova 100/9 , Praha 150 00 26.1.2004 - 11.9.2008
Adresa Revoluční 1381 , Poděbrady 290 01 26.2.1999 - 26.1.2004

Předmět podnikání Aqua Logo CZ,a.s.

Platnost údajů od - do
zprostředkování obchodu a služeb 11.9.2008
velkoobchod 11.9.2008
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyloučením činností uvedených v přílohách Živnostenského zákona) 26.2.1999

vedení firmy Aqua Logo CZ,a.s.

Statutární orgán Aqua Logo CZ,a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen předstvenstva. Členové představenstva se podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 26.1.2004
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány každý člen představenstva samostatně (dále je oprávněné osoby). Za společnost se podepisují oprávněné osoby tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 26.2.1999 - 26.1.2004
předseda představenstva Pavel Beneš 7.4.2018
Vznik členství 20.5.2008
Vznik funkce 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
předseda Dušan Plaček 26.2.1999 - 26.1.2004
Vznik členství 26.2.1999
Vznik funkce 26.2.1999
Zánik funkce 25.7.2003
Adresa: Karla Hampla 424/6 , Poděbrady 290 01
místopředseda Vladimír Miksa 26.2.1999 - 26.1.2004
Vznik členství 26.2.1999
Zánik členství 25.7.2003
Vznik funkce 26.2.1999
Zánik funkce 25.7.2003
Adresa: Zdiměřická 149 , 149 00 Praha 4 Česká republika
předseda Jiří Véle 26.1.2004 - 18.4.2005
Vznik členství 25.7.2003
Zánik členství 5.1.2005
Vznik funkce 25.7.2003
Zánik funkce 5.1.2005
Adresa: Nad Humny 80 , Svárov 273 51
místopředseda Dušan Plaček 26.1.2004 - 18.4.2005
Vznik členství 26.2.1999
Zánik členství 5.1.2005
Vznik funkce 25.7.2003
Zánik funkce 5.1.2005
Adresa: 94 , Opolany 289 07
člen Marcela Pochmannová 26.2.1999 - 11.9.2008
Vznik členství 26.2.1999
Zánik členství 20.5.2008
Adresa: Čihákova 404/21 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Věnceslava Plačková 18.4.2005 - 11.9.2008
Vznik členství 5.1.2005
Zánik členství 20.5.2008
Vznik funkce 5.1.2005
Zánik funkce 20.5.2008
Adresa: Karla Hampla 424/6 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Dalibor Petr 18.4.2005 - 11.9.2008
Vznik členství 5.1.2005
Zánik členství 20.5.2008
Vznik funkce 5.1.2005
Zánik funkce 20.5.2008
Adresa: Čenětická 3126/1 , Praha 149 00
předseda představenstva Pavel Beneš 11.9.2008 - 15.8.2013
Vznik členství 20.5.2008
Vznik funkce 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
předseda představenstva Pavel Beneš 15.8.2013 - 7.4.2018
Vznik členství 20.5.2008
Vznik funkce 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00

Dozorčí rada Aqua Logo CZ,a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Dalibor Petr 15.10.2016
Vznik členství 20.5.2008
Adresa: Heřmánková 129/18 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Beneš 7.4.2018
Vznik členství 20.5.2008
Vznik funkce 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Jana Benešová 7.4.2018
Vznik členství 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
předseda Věnceslava Plačková 26.2.1999 - 18.4.2005
Vznik členství 26.2.1999
Zánik členství 5.1.2005
Vznik funkce 26.2.1999
Zánik funkce 5.1.2005
Adresa: Karla Hampla 424/6 , Poděbrady 290 01
místopředseda Vlasta Plačková 26.2.1999 - 11.9.2008
Vznik členství 26.2.1999
Zánik členství 20.5.2008
Vznik funkce 26.2.1999
Zánik funkce 20.5.2008
Adresa: Husova 536 , 290 01 Poděbrady Česká republika
člen Stanislava Cepková 26.2.1999 - 11.9.2008
Vznik členství 26.2.1999
Zánik členství 20.5.2008
Adresa: Průběžná 44 , Poděbrady 290 01
předseda dozorčí rady Dušan Plaček 18.4.2005 - 11.9.2008
Vznik členství 5.1.2005
Zánik členství 20.5.2008
Vznik funkce 5.1.2005
Zánik funkce 20.5.2008
Adresa: 94 , Opolany 289 07
předseda dozorčí rady Ing. Josef Beneš 11.9.2008 - 15.8.2013
Vznik členství 20.5.2008
Vznik funkce 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Jana Benešová 11.9.2008 - 15.8.2013
Vznik členství 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Dalibor Petr 11.9.2008 - 15.10.2016
Vznik členství 20.5.2008
Adresa: Heřmánková 129/18 , Praha 104 00
předseda dozorčí rady Ing. Josef Beneš 15.8.2013 - 7.4.2018
Vznik členství 20.5.2008
Vznik funkce 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Jana Benešová 15.8.2013 - 7.4.2018
Vznik členství 20.5.2008
Adresa: Za zahradami 409/28 , Praha 109 00

Sbírka Listin Aqua Logo CZ,a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 5811/SL 9 účetní závěrka [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 8.12.2015 7.1.2016 10
B 5811/SL 8 účetní závěrka [2007] Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2015 7.1.2016 11
B 5811/SL 16 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 8.12.2015 7.1.2016 10
B 5811/SL 15 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 8.12.2015 7.1.2016 11
B 5811/SL 14 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 8.12.2015 7.1.2016 10
B 5811/SL 13 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 8.12.2015 7.1.2016 8
B 5811/SL 12 účetní závěrka [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 8.12.2015 7.1.2016 10
B 5811/SL 7 notářský zápis NZ 179/2008 Městský soud v Praze 20.5.2008 6.10.2008 8
B 5811/SL 6 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 21.9.2006 21.9.2006 7
B 5811/SL 5 podpisové vzory ,ČP Městský soud v Praze 5.1.2005 27.5.2005 0
B 5811/SL 4 ostatní záp. z mimoř. VH, DR, předst. Městský soud v Praze 5.1.2005 27.5.2005 0
B 5811/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.7.2003 27.1.2004 0
B 5811/SL 2 notářský zápis NZ 111,112/2003 Městský soud v Praze 25.7.2003 27.1.2004 0
B 5811/SL 1 notářský zápis - včetně stanov Městský soud v Praze 28.1.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Aqua Logo CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25741071
Jméno Aqua Logo CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 10.2.1999
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Aqua Logo CZ, a.s.

Živnosti a provozovny Aqua Logo CZ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.2.1999

Živnost č. 2 Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Holečkova 100/9, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1003596436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2005

Živnost č. 3 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Aqua Logo CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Pavel Beneš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Aqua Logo CZ,a.s.

IČO: 25741071
Firma: Aqua Logo CZ,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 26.2.1999

Sídlo Aqua Logo CZ,a.s.

Sídlo: Uhříněveská 1296/26, Praha 100 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
tracking image