Firma ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka IČO 26760789


ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka (26760789) je Zahraniční osoba. Sídlí na adrese Areál ČKD 0, 501 01 Hradec Králové Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 2003 a je stále aktivní. ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka na Justice.cz
Detailní informace o ANOCOTE LIMITED na rzp.cz

Výpis dat pro ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka A 11378
IČO (identifikační číslo osoby) 26760789
Jméno ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka
Právní forma podnikání Organizační složka zahraniční právnické osoby
Aktivní ANO
Původ firmy Zahraniční
Zapsána dne 18.2.2003
Zápis u Registračního úřadu společností v Cardifu do rejstříku společností pod číslem 1759223 18.2.2003
Společnost řádně vzniká, zapsaná a existující a souladu s právním řádem Anglie 18.2.2003
A. veškerý maloobchod a obchodování, obchodní činnost výrobců. montážních podniků, distributorů, dovozců, vývozců, zahraniční obchod, činnost komisionářů, správců,a přepravců, velkoobchodní a maloobchodní prodej zboží, zemědělských produktů, výrobků, komodit, galanterního zboží, rukodělných výrobků a zboží všeho druhu, obchodní zastupování výše uvedených osob, podniků a firem a uzavírání vhodných smluv a ujednání všeho druhu v jejich zastoupení, sjednávání těchto smluv, jejich postupování a zastavování a postupování a zřizování zástavního práva ke všem platbám a majetku, jehož se takové smlouvy týkají, katalogový prodej, prodej na úvěr a prodej zlevněného zboží, prodej zboží za hotové, obchodní zastoupení výrobců, činnost komisionářů a generálních zástupců, makléřů, správců, provozovatelů skladišť a zprostředkovatelů ohledně surovin a hotových výrobků všeho druhu, činnost zprostředkovatelů železniční a námořní přepravy, zasilatelů a zprostředkovatelů suchozemské přepravy; zakládání, budování a rozvoj organizací zabývajících se marketingem, prodejem, maloobchodním prodejem, servisem, reklamou, dostribucí nebo zaváděním výrobků, zboží a komodit, s nimiž obchodují jakékoli osoby, podniky a firmy, a služeb poskytovaných jakýmikoli osobami, podniky a firmami, účast na všech druzích komerčních, obchodních a finančních transakcí a na všech a jakýchkoli operacích, které obvykle provádějí dovozci, vývozci, podnikatelé obchodující se zahraničím, správci, přepravci, zprostředkovatelé, obchodníci, distributoři, majitelé majetkových podílů a finančníci a provádění veškerých výše uvedených činností na účet Společnosti nebo jinak, otevírání a zakládání prodejen, prodejních stánků, trhů a prodejních skladů a pro účely prodeje, koupě a distribuce zboží, s nímž Společnost obchoduje; 18.2.2003
B. provozování jakéhokoli jiného obchodu nebo obchodní činnosti, který je podle názoru Společnosti možno nebo vhodné provozovat v souvislosti s předmětem podnikání uvedeným pod písmenem A nebo který je přímo či nepřímo určen ke zhodnocení nebo zajištění rentability jakéhokoli majetku nebo práv Společnosti; 18.2.2003
C. koupě, nájem, výměna nebo jiné nabývání nebo držba jakýchkoli pozemků, budov, věcných břemen, práv, výsad, koncesí, patentů, práv k patentům, licencí, tajných postupů, strojů, zařízení, obchodních zásob a jakýchkoli nemovitostí nebo movitých věcí jakéhokoli druhu, které jsou nutné nebo vhodné pro účely podnikání Společnosti, kteréhokoli jejího oddělení nebo organizační složky nebo v souvislosti s tímto podnikáním, a to na základě jakéhokoli práva nebo podílu; 18.2.2003
D. zakládání, výstavba, rozšiřování, přestavba a údržba jakýchkoli silnic, železnic, tramvajových tratí, železničních vleček , mostů, nádrží, obchodů, prodejen, továren, budov, dílen, strojů a zařízení nutných nebo vhodných k podnikání Společnosti, kteréhokoli jejího oddělení nebo organizační složky, poskytování příspěvků nebo dotací na stavbu a údržbu výše uvedeného; 18.2.2003
E. vypůjčování, obstarávání nebo zajištění peněžitých plateb tak, jak to Společnost považuje za vhodné pro účely svého podnikání nebo v souvislosti s ním a pro účely nebo v souvislosti s vypůjčováním nebo obstaráváním peněz, které umožní Společnosti stát se členem jakékoli stavební společnosti; 18.2.2003
F. zřizování hypoték a zástavních práv ke všem stávajícím nemovitostem, movitým věcem a aktivům i k nemovitostem, movitým věcem a aktivům, která Společnost v budoucnu získá a ke všemu stávajícímu nesplacenému akciovému kapitálu Společnosti, vydávání obligací a neumořitelných dluhopisů se jmenovitou hodnotou, prémiových nebo eskontovaných a za takovou úplatu a s takovými právy, pravomocemi, výsadami, podmínkami, které jsou považovány za vhodné, a to jak umořitelných, tak neumořitelných, a uzavírat svěřenecké smlouvy a jiné záruky jako vedlejší nebo další zajištění jakýchkoli cenných papírů Společnosti, to vše pro účely podnikání Společnosti nebo v souvislosti s tím. Emise a uložení jakýchkoli cenných papírů, které má Společnost právo vydat, jako zástavy k zajištění částek nižších, než je jmenovitá hodnota těchto cenných papírů a k zajištění plnění jakýchkoli smluv a závazků Společnosti, jejích zákazníků nebo jiných osob nebo společností obchodujících se Společností nebo na jejichž podnikání má Společnost přímo nebo nepřímo podíl; 18.2.2003
G. příjímání peněz jako vklad nebo úvěr podle podmínek schválených Společností; 18.2.2003
H. půjčování peněz jakékoli společnosti, firmě nebo osobě a poskytování všech záruk bez zřetele na to, zda Společnost obdrží za takto vystavenou záruku nějakou úplatu nebo přímou nebo nepřímou výhodu a na to, zda je tato záruka dána v souvislosti nebo v zájmu provozování předmětu podnikání, který je zde uveden s tím, že tyto záruky mohou mít formu osobního závazku, zřízení zástavního práva ke stávajícímu nebo budoucímu podniku, majetku, aktivům a nesplacenému akciovému kapitálu Společnosti nebo kombinace těchto metod; plnění závazků a splácení kapitálu s případnou prémií nebo jistiny, dividend a úroku z jakýchkoli dluhopisů, akcií nebo jiných cenných papírů kterékoli společnosti,firmy nebo osoby, která je v dané době holdingovou nebo dceřinou společností Společnosti ve smyslu § 154 zákona o obchodních společnostech ve znění z roku 1948 nebo která je jinak spojena s podnikáním Společnosti; 18.2.2003
I. založení, zajištění založení a udržování jakéhokoli bezpříspěvkového nebo příspěvkového důchodového nebo penzijního fondu ve prospěch jakýchkoli současných nebo bývalých zaměstnanců, pracovníků, členů představenstva, nebo řídících pracovníků Společnosti, jakékoli její dceřiné společnosti ve smyslu § 154 zákona o obchodních společnostech ve znění z roku 1948, nebo společnosti, která je jinak spojena s podnikáním Společnosti, a poskytování nebo obstarávání darů, odměn, penzí, příspěvků nebo tantiém pro tyto osoby, jejich manželky, vdovy po nich, pro jejich rodiny a závislé osoby, zakládání jakáchkoli institucí, sdružení spolků nebo fondů působících ku prospěchu za účelem prosazování zájmů Společnosti nebo kterékoli z výše uvedených společností nebo osob a poskystování příspěvků těmto institucím, sdružením, spolkům nebo fondům, placení příspěvků na pojištění výše uvedených osob a upisování nebo zaručování peněžních příspěvků na dobročinné nebo obecně prospěšné účely, na jakoukoli výstavu nebo na jakýkoli veřejný, obecný nebo prospěšný účel a podnikání všech výše uvedených opatření buď samostatně nebo ve spojení s kteroukoli z výše uvedených společností; 18.2.2003
J. vystavování, akceptace, indosování, prodej, eskontování uzavírání vlastních a cizích směnek a dalších obchodovatelných nástrojů; 18.2.2003
K. investování a disponování s penězi společnosti, které musí být pohotově k dispozici pro účely jejího podnikání, a to formou takových vkladů nebo do takových cenných papírů, jaké Společnost čas od času určí; 18.2.2003
L. poskytování úhrad za jakýkoli majetek nebo práva, která společnost získá, a to jak v hotovosti nebo formou zcela či částečně splacených akcií s prioritními nebo odloženými právy nebo se zvláštními právy nebo omezeními ohledně dividendy, splácení kapitálu nebo hlasovacích či jiných práv, i bez těchto práv a omezení, nebo formou jakýchkoli cenných papírů, které je Společnost oprávněna vydat, nebo kombinací těchto způsobů, a to za podmínek stanovených Společností; 18.2.2003
M. přijímání plateb za jakýkoli majetek nebo práva, která Společnost prodala, zcizila, nebo s nimiž jinak naložila, a to buď hotových, splátkových nebo jiných plateb, nebo plateb ve formě plně nebo částečně splacených akcií kterékoli společnosti nebo korporace, s prioritními nebo odloženými právy nebo se zvláštními právy nebo omezeními ohledně dividendy, splácení kapitálu nebo hlasovacích či jiných práv, i běz těchto práv a omezení, nebo formou obligací, jiných hypotečních zástavních listů nebo neumořitelných dluhopisů, hypoték nebo jiných cenných papírů jakékoli společnosti nebo korporace, nebo kombinací těchto způsobů, a to za podmínek stanovených Společností, a držba, prodej nebo jiné disponování s jakýmikoli takto nabytými nebo cennými papíry; 18.2.2003
zakládání partnerství nebo ujednání o společném hospodaření, o dělbě zisků, o společných zájmech a spolupráci s jakoukoli společností, firmou nebo osobou, která podniká nebo navrhuje podnikat v jakémkoli předmětu podnikání této Společnosti; získávání držba, prodej, obchodování a disponování s akciemi nebo cennými papíry těchto společností, vydávání záruk za jejich kontrakty, závazky, výplatu dividend, úroku nebo jistiny jakýchkoli jejich akcií nebo cenných papírů a poskytování dotací nebo jiné pomoci těmto společnostem; 18.2.2003
O. založení a podpora nebo podíl na založení a podpoře jakékoli společnosti, k jejíž činnosti patří nabývání a převzetí všech nebo kterýchkoli aktiv a závazků této Společnosti, nebo jejíž podpora má jakkoli přímo nebo nepřímo prosazovat cíle a zájmy Společnosti, a nabývání, držba a prodej akcií nebo cenných papírů takové společnosti a vydávání záruk za vyplácení dividend, úroku nebo jistiny těchto akcií nebo cenných papírů; 18.2.2003
P. koupě nebo jiné nabývání a převzetí celého nebo části podniku, majetku, aktiv, závazků a transakcí jakékoli osoby, firmy nebo společnosti, jež provozuje obchodní činnost, kterou je oprávněna provozovat Společnost nebo s majetkem, který je vhodný pro Společnost, nebo takovou činnost, kterou společnost může provozovat spolu s ní nebo kterou lze přímo či nepřímo provozovat ku prospěchu Společnosti; 18.2.2003
Q. prodej, technické zhodnocení, správa, vývoj, zpeněžování, výměna a pronájem stávajícího podniku, majetku a aktiv Společnosti nebo kterékoli jejich části, poskystování honorářů, podílů na zisku a jinak, udělování licencí, služebností a jiných práv v souvislosti s tímto podnikem, majetkem, aktivy nebo jejich částí, a to za úplatu, kterou Společnost uzná za vhodnou; 18.2.2003
R. fúze s jakoukoli jinou společností, jejíž předmět podnikání je stejný jako předmět podnikání Společnosti nebo zahrnuje podobnou činnost, a to prostřednictvím prodeje nebo koupě podniku (výměnou za plně nebo částečně splacené akcie nebo jinak) s výhradou závazků této Společnosti nebo takové jiné společnosti, se zrušením nebo bez zrušení, nebo prostřednictvím prodeje nebo koupě akcií této společnosti nebo takové jiné Společnosti nebo kontrolního balíku těchto akcií (výměnou za plně nebo částečně splacené akcie nebo jinak), založením veřejné obchodní nebo komanditní společnosti nebo partnertví jiného typu nebo jakkoli jinak; 18.2.2003
S. upisování, koupě nebo jiné nabytí a držba akcií, dluhopisů nebo jiných cenných papírů jakékoli jiné společnosti; 18.2.2003
T. rozdělování jakéhokoli majetku Společnosti společníkům nepeněžitou formou, nebo jakéhokoli výnosu z jeho prodeje, ale tak, aby nedošlo ke snížení základního kapitálu Společnosti, ledže by byla uplatněna případná sankce vyžadována ze zákona; 18.2.2003
provozování veškeré výše uvedené činnosti kdekoli na světě jako mandanti, mandatáři, správci, zhotovitelé nebo jinak a buď samostatně nebo ve spojení s jinými a prostřednictvím zástupců, subdodavatelů nebo jinak; 18.2.2003
V. podnikání všech průvodních nebo podpůrných opatření v zájmu výše uvedené činnosti. 18.2.2003
Základní kapitál zřizovatele: 100,- GBP a je rozdělen na 100 akcií o jmenovité hodnotě 1,- GBP na jednu akcii. 18.2.2003
Statutární orgán-ředitel Thomas Brian Gray, nar. 7.4.1939, bytem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, The Lower Hall Madeley Road, Beckbury, Shifnal, Shropshire, TF11 9DN 18.2.2003

Aktuální kontaktní údaje ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Sídlo ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Platnost údajů od - do
Adresa Areál ČKD 0 , 501 01 Hradec Králové Česká republika
26.11.2003
Adresa Dlouhá 706/20 , Praha 110 00 18.2.2003 - 26.11.2003

Předmět podnikání ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Platnost údajů od - do
Povrchové úpravy a svařování kovů 4.1.2005
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.2.2003 - 4.1.2005

vedení firmy ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Statutární orgán ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Platnost údajů od - do
Jméno Robert Thomas Gray 16.6.2003
Adresa: Šimáčkova 1372/12 , Praha 170 00
Jméno Jan Houštěk 18.2.2003 - 16.6.2003
Adresa: Na drahách 315 , Hronov 549 31

Sbírka Listin ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
A 11378/SL 16 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.3.2015 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2015 21.8.2015 16
A 11378/SL 15 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013] k 31. 3. 2014 Krajský soud v Hradci Králové 8.9.2014 8.9.2014 16
A 11378/SL 14 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích účetní závěrky k 31.3.2013 Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2013 23.8.2013 16
A 11378/SL 13 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2012 29.5.2012 14
A 11378/SL 12 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2011 18.7.2011 14
A 11378/SL 11 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Hradci Králové 30.8.2010 30.8.2010 19
A 11378/SL 10 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Hradci Králové 7.7.2009 7.7.2009 15
A 11378/SL 9 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2008 31.7.2008 17
A 11378/SL 6 účetní závěrka r. 2005 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 27.3.2006 7.9.2006 11.9.2006 4
A 11378/SL 5 účetní závěrka r,04 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2005 18.8.2005 18.8.2005 5
A 11378/SL 4 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2004 2.11.2004 2.11.2004 1
A 11378/SL 2 ostatní -hlášení k 25.12.2001,přílohy Krajský soud v Hradci Králové 5.12.2002 3.3.2003 42
A 11378/SL 1 doklady org. složky, podpisové vzory osvědčení,potvrzení o zápisu Krajský soud v Hradci Králové 21.11.2002 3.3.2003 7
A 11378/SL 8 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2007 4
A 11378/SL 7 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2007 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ANOCOTE LIMITED

IČO (identifikační číslo) 26760789
Jméno ANOCOTE LIMITED
Právní forma podnikání Zahraniční osoba
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 18.2.2003
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Živnosti a provozovny ANOCOTE LIMITED

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.2.2003

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ANOCOTE LIMITED

Člen statutárního orgánu Robert Thomas Gray
Člen statutárního orgánu Robert Thomas Gray

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

IČO: 26760789
Firma: ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka
Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 18.2.2003

Sídlo ANOCOTE LIMITED, Czech Republic branch, organizační složka

Sídlo: Areal ČKD 626 NEOAD, Hradec Králové 501 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
tracking image