Firma Ammann Czech Republic a.s. IČO 00008753


Ammann Czech Republic a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Ammann Czech Republic a.s. (00008753) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Náchodská 145, Nové Město nad Metují 549 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. Ammann Czech Republic a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Ammann Czech Republic a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Ammann Czech Republic a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Ammann Czech Republic a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Ammann Czech Republic a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Ammann Czech Republic a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 80
IČO (identifikační číslo osoby) 00008753
Jméno Ammann Czech Republic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1990
Společník při výkonu působnosti valné hromady schválil dne 28.6.2019 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 474 a následujících ZOK upsáním nových akcií tohoto znění: 1) Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých), přičemž bude cenným papírem na jméno (dále též jen Akci e). 3) Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen ZOK), o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť Akcie má být upsána jediným akcionářem Společnosti. 4) Upsání Akcie bude nabídnuto stávajícímu jedinému akcionáři Společnosti, tj. společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, 4900 Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CHE-110.137.262 (dále též jen Zájemce). 5) Akcii je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnese ní valné hromady do obchodního rejstříku. 6) Zdůvodnění emisního kursu: Emisní kurs byl nastaven v nejnižší možné výši dle § 247, odst. 1 ZOK, neboť Akcii upisuje Zájemce jako jediný akcionář Společnosti. 7) Emisní kurs Akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. Akcie bude upsána emisním kursem 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých). 8) Emisní kurs Akcie bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Emisní kurs Akcie je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcie. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek, tj. uzavřením smlouvy o započtení peněžitých pohledávek, kdy proti pohledávce Společnosti ve výši 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set padesát korun českých) za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsané Akcie bude započtena jistina peněžité pohledávky Zájemce za Společností ve výši 81.999.950,-- Kč (osmdesát jeden milion devět set devadesát devět tisíc devět set pa desát korun českých) z titulu smlouvy o úvěru č. ABA-IC-2016-004 uzavřené dne 9. prosince 2016 mezi Akcionářem, na straně jedné jako věřitelem (úvěrujícím), a Společností, na straně druhé jako dlužníkem (úvěrovaným), ohledně poskytnutí střednědobého úvěr u ve výši 750.000.000,-- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) (dále též jen Započtení pohledávek). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o Započtení pohledávek: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5) tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhe m smlouvy o Započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsané Akcie. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek. 28.6.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.9.2014 - 4.1.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 8.9.2014 - 4.1.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno, která nebude kótovaná. 3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společn osti Ammann BauAsrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Lagenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CH-053.3.016.363-5 (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemc e"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacet devětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) za určitým záj emcem - společností Ammann BauAusrüstung AG z titulu splacení emisního kursu upsané akcie byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvace tdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) z titulu smlouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkod obé půjčky na financování úhrady závazků. Existence peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 22. července 2010 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů Česk é republiky 354. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo splečnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáve k je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 6.8.2010 - 20.8.2010
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno, která nebude kótováná. 3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se s ídlem Švýcarská konfederace, Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané v obchodním rejstříku kantonu Bern pod idenftifikačním číslem CH-053.3.016.363-5, (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využij e přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku. 4. Akcii je možno upsat v sídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. v Novém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o ups ání akcií určitému zájemci. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouv y o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) bude upsána emisním kursem 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). 8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Ammann BauAusr üstung AG z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) z titulu sml ouvy o finančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 mezi společností Ammann BauAusrüstung AG, na straně jedné, a společností Ammann Czech Republic a.s., na straně druhé, o poskytnutí krátkodobé půjčky na financování úhrady závazků. Existence peněžité poh ledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. je osvědčena zprávou auditora pro zvláštní účely vydanou dne 24. července 2009 společností Rödl & Partner Audit, s.r.o., číslo Komory auditorů České republiky 354. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 6 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledáv ek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 18.8.2009 - 25.9.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8.8.2005, která rozhodla o přechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i a následujících zákona číslo 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "Obchodní zákoník"). Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Ammann BauAustrüstung AG se sídlem Langenthal, BE, Švýcarsko, identifikační číslo CH-053.3.016.365-5 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % (slovy devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpis u z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hrom ady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů kmenových akcií n a majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých), ISIN CS0005003755 (dále jen "Akcie") a 566870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jme novité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), ISIN CZOOO5112409. K rozhodnnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů Akcií a 56 6.870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohronmady představuje podíl na základním kapit álu Společnosti ve výši 94,3 % (slovy devadesátčtyři celých tři desetiny procenta), a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících Obchodního zákoníku. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a následujících Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slo vy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, je jichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavnního akcionáře. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátosm korun českých) za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) Obchodního zákoník u doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o., se sídlem Kodaňská 46, Praha 10, ze dne 14. července 2005 (dále jen "Znalecký posudek"), který tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha. V závěru Znaleckého posudku se uvádí: "Přiměřená cena za 1 akcii společnosti STAVOSTROJ, a.s. o nominální hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých) je na úrovni 588,-- Kč (slovy pětsetosmdesátossm korun českých) k datu 1.7.2005 (slovy prvního července roku dvatisícepět)". Jak vyplývá ze Znaleckého posudku , ocenění vychází ze zásady "highest and best value", tedy z principu nejlepšího a nejvyššího využítí, které je definováno takto: "Nejpravděpodobnější využití majetku, jež je fyzicky možné, náležitě ospravedlnitelné, právně přípustné, finančně přijatelné a které se projevuje v nejvyšší hodnotě oceňovaného majetku. Pro stanovení výše přiměřeného protiplnění byla použita metoda diskontovaných budoucích výnosů, která vyjadřuje synergický efekt využití m ajetku Společnosti a výnosový potenciál Společnosti." Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavce 2, 3 a 5 Obchodního zákoníku) Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do 2 (slovy dvou) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hla vního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby"). Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v penězích, a to na základě jejich žádosti ve lhůtě a způsobem určeným v tomto usnesení mimořádné valné hromady. Vyplacením Protiplnění Oprávněným osobám bude pověřena Česká spořitelna, a.s., se sídlem Olbrach tova 1929/62, 140 00 Praha 4 (dále jen "Banka"). Oprávněné osoby mohou požádat o vyplacení Protiplnění písemnou žádostí předloženou kterékoliv pobočce Banky v České republice v její otevírací době, a to každý pracovní den, ve lhůtě dvou měsíců počínaje 5. (slovy pátým) pracovním dnem po zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Zápis vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papír ů bude rovněž oznámen způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Po uplynutí shora uvedené lhůty 2 (slovy dvou) měsíců předá Banka peněžní prostředky určené na Protiplnění, které nebudou vyplaceny Oprávněným osobám nebo jejich zmocněncům, Hlavnímu akcionáři. Oprávněným osobám, které nepožádají o Protiplnění ve výše uve dené lhůtě, vyplatí Hlavní akcionář na základě jejich písemné žádosti doručené do sídle Hlavního akcionáře Protiplnění do 30 (slovy třiceti) pracovních dnů od obdržení žádosti. Tato žádost musí být doručena nejpozději do 4 (slovy čtyř) let ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zaplacení Protiplnění promlčí v souladu s českým právem. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z regi stru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Bance za účelem poskytnutí Protiplnění. Oprávněné osoby mohou žádat o Protiplnění osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, jejíž originál předloží Bance. Oprávněné osoby - fyzické osoby prokáží svou totožnost předložením platného průkazu totožnosti. Nebude-li přítomna fyzická osoba osobně, její zplnomocněný zástupce se prokáže písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcova zmocnění, přičemž po dpis zastoupené Oprávněné osoby musí být úředně ověřen. Osoba jednající jménem Oprávněné osoby - právnické osoby se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platným průkazem totožnosti. Zmocněnci Oprávněných osob - právnických osob se prokáží píse mnou plnou mocí, která musí obsahovat podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy tří) měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií a platný průkaz totožnosti. Protiplnění bude Bankou Oprávněné osobě vyplaceno v hotovosti na přepážce Banky nebo převodem na účet uvedený v písemné žádosti o vyplacení Protiplnění, jak je uvedeno výše. 17.8.2005 - 13.12.2005
Řádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují, PSČ 549 01, Náchodská ul., konaná dne 29. 6. 1998, schvaluje: l. Kombinované zvýšení základního jmění společnosti podle § 209a obchodního zákoníku v rozsahu 116 208 350 Kč (slovy: stošest- náctmiliónůdvěstěosmtisíctřistapadesát korun), z toho peněži- tými vklady upisováním nových kmenových akcií na majitele v rozsahu 74 259 970 Kč s využitím přednostního práva pro dosavadní akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení a zvýšením základního jmění z vlast- ních zdrojů společnosti o 41 948 380 Kč, tedy na celkovou částku 348 625 050 Kč (slovy: třistačtyřicetosmmiliónůšest- setdvacetpěttisícpadesát korun). 2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 566 870 ks zaknihovaných akcií na majitele, každá z nich o nominální hodnotě 205,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena. 3. Zvýšení základního jmění upisováním akcií bude provedeno ve dvou kolech. V prvním kole bude využito přednostní právo na upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění pro dosavadní akcionáře v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti, přičemž: a) lhůta pro vykonání přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídle společnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu b) místem pro vykonání přednostního práva je sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den výše uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 410 Kč lze upsat l novou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 205 Kč d) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 205 Kč, kmenové na majitele, emitované v zaknihované podobě, veřejně obchodovatelné, emisní kurz 205 Kč e) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den následující po zveřejnění informace o přednostním právu podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 5. Místem pro upisování akcií ve druhém kole bude sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den níže uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Lhůta pro upisování ve druhém kole počne běžet dnem následujícím po uveřejnění veřejné výzvy k upisování akcií v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídle společnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 205 Kč. 6. Část emisního kurzu ve výši 131 Kč na l upsanou akcii musí být ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účet č. 50008-l508-551/0100 vedený u KB a.s., pobočka Náchod a upisovatel musí prokázat splacení výše uvedené části emisního kurzu upisovaných akcií dokladem o úhradě na výše uvedený účet. 7. Část emisního kurzu ve výši 74 Kč na l upsanou akcii nepodléhá splacení upisovatelem. 8. Vlastní zdroje společnosti vykázané v pasívech společnosti, z nichž společnost bude krýt část emisního kurzu, která nepodléhá splacení upisovatelem, činí 41 948 380 Kč. 2.9.1998 - 11.11.1998
Mimořádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nad Metují konaná dle 30. září 1997 schvaluje: 1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií z dosavadních 202 416 590,- Kč na 232 416 700,- Kč, tedy o 30 000 110,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad rámec tohoto zvýšení. 2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 73 171 ks zaknihovaných kmenových akcií na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 410,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena. 3. Vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů společnosti na upsání nových, společností do budoucna vydaných akcií, neboť všechny nové akcie upíše určitý, předem určený zájemce. Důvodem vyloučení přednostního práva je zájem konkrétního ivestora o posílení vlastních zdrojů společnosti pro podporu jejích vývojových a obchodních aktivit a finanční restrukturalizaci. 4. Společnost II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, IČO: 49 24 17 70 jako zájemce o upsání nové emise akcií. 5. Následující podmínky upisování: všechny shora uvedené, společnosti nově vydávané zaknihované akcie znějící na majitele budou ze strany II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, IČO 49241770 upsány v 10tidenní lhůtě, která počne plynou prvného dne následujícího po dni pravomocného zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové. Místem pro upisování je sekretariát generálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, Nové Město nad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den uvedené lhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Emisní kurz nově vydaných zaknihovaných akcií znějících na majitele činí 410 Kč na každou z akcií. Celý emisní kurz nově vydaných akcií musí být ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účet Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují vedený u ČSOB Náchod, č.ú. 14200353/0300. 17.10.1997 - 3.12.1997
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na Kč 202.416.590,-. 13.7.1994 - 2.12.1994
Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 15.7.1993. 17.9.1993 - 14.8.1996
Změna stanov schválena na valné hromadě dne 25.9.1992. 13.4.1993 - 3.12.1997
Podle rozhodnutí valné hromady z 31.7.1991, 20.12.1991 a l.4.1992 vymazuje se představenstvo společnosti a druhý zástupce ředitele. 12.5.1992 - 13.4.1993
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 508 724 tisíc Kčs, což je hodnota vloženého hmotného majetku zrušeného státního podniku. Na tento základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějící na jméno, jejím majitelem je stát. Výše základního kapitálu odpovídá hodnotě vloženého hmotného majetku, jak potvrzeno znaleckým posudkem soudního znalce z oboru ekonomiky /účetní evidence/ ing. Miloslav Jošta. 29.12.1990 - 13.4.1993
Zastupování a podepisování společnosti: Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán společnosti představenstvo. K vytištěnému nebo otištěnému, či napsanému názvu společnosti při podepisování připojí svůj podpis dva členové představenstva. Společnost dále zastupuje ředitel, v jeho nepřítomnosti první zástupce, v jeho nepřítomnosti druhý zástupce. 29.12.1990 - 17.9.1993
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par. 15 a násl. zák.č. 104/90Sb o akciových společnostech rozhodnutím ministra strojírenství s účinností od 31.12.1990. 29.12.1990 - 3.12.1997

Aktuální kontaktní údaje Ammann Czech Republic a.s.

Kapitál Ammann Czech Republic a.s.

zakladni jmění 1 060 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.6.2019
zakladni jmění 978 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.8.2010 - 28.6.2019
zakladni jmění 748 625 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.9.2009 - 20.8.2010
zakladni jmění 348 625 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.11.1998 - 25.9.2009
zakladni jmění 232 417 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.12.1997 - 11.11.1998
zakladni jmění 202 417 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.12.1994 - 3.12.1997
zakladni jmění 493 699 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.4.1993 - 2.12.1994

Akcie Ammann Czech Republic a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 82 000 000 Kč 1 28.6.2019
Kmenové akcie na jméno 978 000 000 Kč 1 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 229 375 000 Kč 1 20.8.2010 - 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 400 000 000 Kč 1 25.9.2009 - 22.7.2014
Akcie na jméno 410 Kč 566 870 13.12.2005 - 22.7.2014
Akcie na jméno 205 Kč 566 870 13.12.2005 - 22.7.2014
Akcie na majitele 205 Kč 566 870 11.11.1998 - 13.12.2005
Akcie na majitele 410 Kč 566 870 3.12.1997 - 13.12.2005
Akcie na majitele 410 Kč 493 699 2.12.1994 - 3.12.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 493 699 13.4.1993 - 2.12.1994

Sídlo Ammann Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Náchodská 145 , Nové Město nad Metují 549 01 24.9.2013
Adresa Náchodská 145 , Nové Město nad Metují 549 01 14.11.2001 - 24.9.2013
Adresa Náchodská ul. , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
2.9.1998 - 14.11.2001
Adresa Nové Město nad Metují Česká republika
29.12.1990 - 2.9.1998

Předmět podnikání Ammann Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.7.2014
Obráběčství 22.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 26.7.2007 - 22.7.2014
kovoobráběčství 29.3.2006 - 22.7.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 23.2.2005 - 22.7.2014
výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely 14.11.2001 - 22.7.2014
opravy pracovních strojů 14.11.2001 - 22.7.2014
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce "vlečka Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují" 2.9.1998 - 21.5.2003
provozování železniční dráhy - vlečky "vlečka Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují" 2.9.1998 - 21.5.2003
rozvod plynu 2.9.1998 - 23.2.2005
výroba a opravy stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely 14.8.1997 - 14.11.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 14.8.1997 - 14.11.2001
ubytovací služby 14.8.1997 - 22.7.2014
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 14.8.1996 - 2.9.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.8.1996 - 2.9.1998
hostinská činnost 14.8.1996 - 16.8.1999
silniční motorová doprava osobní 14.8.1996 - 21.5.2003
silniční motorová doprava nákladní 14.8.1996 - 21.5.2003
rozvod elektřiny 14.8.1996 - 23.2.2005
výroba tepla 14.8.1996 - 8.7.2010
rozvod tepla 14.8.1996 - 8.7.2010
kopírování 14.8.1996 - 22.7.2014
silniční motorová doprava (platí do 2.2.1995) 13.7.1994 - 14.8.1996
silniční motorová doprava /platí do 4.2.1994/ 17.9.1993 - 13.7.1994
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činnost 17.9.1993 - 14.8.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 17.9.1993 - 14.8.1996
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 17.9.1993 - 14.8.1997
stavitel 17.9.1993 - 14.8.1997
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 17.9.1993 - 14.11.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 17.9.1993 - 14.11.2001
automatizované zpracování dat 17.9.1993 - 14.11.2001
kovoobrábění 17.9.1993 - 29.3.2006
stavba strojů s mechanickým pohonem 17.9.1993 - 22.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.9.1993 - 22.7.2014
a/ vývoj, výroba, montáž, prodej a odbytová činnost, pronájem - leasing, opravy a servis - zemních, stavebních, silničních a jednoúčelových strojů a zařízení včetně jejich dílů a příslušenstí - speciální tecniky 29.12.1990 - 17.9.1993
b/ výroba a prodej odlitků z litin, modelového zařízení a obalů 29.12.1990 - 17.9.1993

vedení firmy Ammann Czech Republic a.s.

Statutární orgán Ammann Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva a jeden člen představenstva společně nebo dva členové představenstva společně. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci. 6.11.2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a údaj o své funkci. 22.7.2014 - 6.11.2017
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 14.11.2001 - 22.7.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za předsta- venstvo jedná samostatně osoba, příp. osoby písemně pověřené představenstvem. Za společnost podepisují osoby pověřené jednáním za představenstvo. Činí tak způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 17.9.1993 - 14.11.2001
předseda představenstva Carsten Eisenkrämer 29.11.2016
Vznik členství 25.10.2016
Vznik funkce 25.10.2016
Adresa: Hertenstreinstrasse 70 , 5408 Enmetbaden Švýcarská konfederace
člen představenstva Ing. Petr Kaláb 6.11.2017
Vznik členství 25.7.2017
Adresa: Přibyslavská 687 , Nové Město nad Metují 549 01
představenstvo společnosti Ing. Karel Fultner 29.12.1990 - 12.5.1992
Adresa: Janáčkova 1153 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
sčlen představenstva Ing. Milan Masák 29.12.1990 - 12.5.1992
Adresa: Rabyňská 746/1 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Jan Schwarz 29.12.1990 - 12.5.1992
Adresa: Hvězdecká 335 , Police nad Metují 549 54
člen představenstva Ing. Jaroslav Souček 29.12.1990 - 12.5.1992
Adresa: Lom 1655/21 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Ing. Václav Srba 29.12.1990 - 12.5.1992
Adresa: Rytířova 781/7 , Praha 143 00
druhý zástupce ředitele Ing. Karel Fultner 29.12.1990 - 12.5.1992
Adresa: Janáčkova 1153 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
první zást.ředitele Ing. Jan Langer 29.12.1990 - 24.6.1992
Adresa: Boženy Němcové 356 , Nové Město nad Metují 549 01
ředitel společnosti Ing. Jan Schwarz 29.12.1990 - 27.6.1992
Adresa: Hvězdecká 335 , Police nad Metují 549 54
Druhý zástupce ředitele Ing. Josef Mervart 12.5.1992 - 17.9.1993
Adresa: Nad Stadionem 1301 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Zdeněk Remeš 12.5.1992 - 17.9.1993
Adresa: Za Universitou 864 , Dobruška 518 01
člen představenstva Ing. Josef Mervart 12.5.1992 - 17.9.1993
Adresa: Nad Stadionem 1301 , Nové Město nad Metují 549 01
ředitel Ing. Jan Langer 24.6.1992 - 17.9.1993
Adresa: Boženy Němcové 356 , Nové Město nad Metují 549 01
l.zástupce ředitele Zdeněk Remeš 24.6.1992 - 17.9.1993
Adresa: Za Universitou 864 , Dobruška 518 01
člen představenstva Ing. Václav Srba 24.6.1992 - 17.9.1993
Adresa: Rytířova 781/7 , Praha 143 00
dozorčí rada Ing. Zdeněk Barták 24.6.1992 - 17.9.1993
Adresa: Nad Stadionem 1308 , Nové Město nad Metují 549 01
dozorčí rada Ing. Ludmila Kuldová 24.6.1992 - 17.9.1993
Adresa: Kostelecká 1127 , Náchod 547 01
dozorčí rada Ing. Miloslav Kubišta 24.6.1992 - 17.9.1993
Adresa: Křivoklátská 455 , Praha 199 00
člen představenstva Ing. Vladislav Vagenknecht 12.5.1992 - 13.3.1996
Adresa: Čiklova 1238/19 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Karel Pánek 17.9.1993 - 13.3.1996
Adresa: Vrátkovská 2066/12 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Ludmila Kuldová 17.9.1993 - 14.8.1996
Adresa: Kostelecká 1127 , Náchod 547 01
člen představenstva Josef Kuběnka 17.9.1993 - 14.8.1996
Adresa: Polská 1265 , Ústí nad Orlicí 562 06
člen představenstva Ing. Mojmír Č A P K A 17.9.1993 - 14.8.1996
Adresa: Chaplinovo náměstí 652/5 , Praha 152 00
Předseda představenstva Mgr. Václav Novák MBA 13.3.1996 - 26.5.1998
Adresa: V Olších 867 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen představenstva Ing. Jan Langer 12.5.1992 - 2.9.1998
Adresa: Boženy Němcové 356 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Ing. Michal Lichter 17.9.1993 - 2.9.1998
Adresa: Malecí 851 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen představenstva Ing. Milan Jurčeka CSc. 13.3.1996 - 2.9.1998
Adresa: Dlouhá 717/40 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Mojmír Čapka 14.8.1996 - 2.9.1998
Adresa: Opletalova 917/9 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Roman Ševčík 2.9.1998 - 3.12.1998
Adresa: Jeřábkova 1323 , Milevsko 399 01
Člen představenstva Ing. Vlastislav Pánek 2.9.1998 - 20.4.1999
Adresa: 47 , Roudnice 503 27
Člen představenstva Vladimír Motlík 26.5.1998 - 14.11.2001
Adresa: Na Plazích 42 , 252 06 Davle Česká republika
Člen představenstva Ing. Tomáš Kopic 2.9.1998 - 14.11.2001
Adresa: Jižní 1838/9 , Česká Lípa 470 01
Předseda představenstva Ing. Michal Lichter 2.9.1998 - 21.5.2003
Vznik členství 29.6.1998
Zánik členství 28.2.2003
Vznik funkce 29.6.1998
Zánik funkce 28.2.2003
Adresa: Malecí 851 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen představenstva Ing. Tomáš Kopic 14.11.2001 - 21.5.2003
Vznik členství 29.6.1998
Adresa: Jana Masaryka 1797 , 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Místopředseda představenstva Vladimír Motlík 14.11.2001 - 21.5.2003
Vznik členství 29.6.1998
Vznik funkce 24.4.2001
Adresa: Na Plazích 42 , 252 06 Davle Česká republika
Člen představenstva Ing. Vlastislav Pánek 20.4.1999 - 10.10.2003
Vznik členství 29.6.1998
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem 503 02
Člen představenstva RNDr. Jan Kučera 14.11.2001 - 10.10.2003
Vznik členství 24.5.2001
Adresa: Dobiášova 886/32 , Liberec 460 06
Předseda představenstva Vladimír Motlík 21.5.2003 - 10.10.2003
Vznik členství 21.8.2002
Vznik funkce 1.3.2003
Adresa: Na Plazích 42 , 252 06 Davle Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kopic 21.5.2003 - 10.10.2003
Vznik členství 21.8.2002
Vznik funkce 1.3.2003
Adresa: Jana Masaryka 1797 , Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Michael Blaschke 10.10.2003 - 11.2.2004
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 11.12.2003
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 11.12.2003
Adresa: 250 68 Česká republika
Řež, Husinec 22, PSČ 250 68, okres Praha - východ
Člen představenstva Ing. Tomáš Kopic 10.10.2003 - 11.2.2004
Vznik členství 26.6.2003
Adresa: Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A
Předseda představenstva Vladimír Motlík 10.10.2003 - 23.2.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 1.2.2005
Adresa: Česká republika
Davle, Na Plazích 42, okres Praha - západ, PSČ 252 06
Člen představenstva Ing. Vlastislav Pánek 10.10.2003 - 23.2.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 1.2.2005
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem 503 02
Místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kopic 11.2.2004 - 23.2.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 12.12.2003
Zánik funkce 1.2.2005
Adresa: Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A, PSČ 500 12
Předseda představenstva Christian Stryffeler 23.2.2005 - 29.3.2006
Vznik členství 1.2.2005
Vznik funkce 2.2.2005
Zánik funkce 1.3.2006
Adresa: Švýcarská konfederace
Gerstenweg 16, CH-3400 Burgdorf
člen představenstva Ing. Tomáš Kopic 23.2.2005 - 29.3.2006
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 28.2.2006
Adresa: Jana Masaryka 1797/1 , Hradec Králové 500 12
Místopředseda představenstva Regine Fides Kocher-Wolfensberger 23.2.2005 - 3.2.2009
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 12.1.2009
Vznik funkce 2.2.2005
Zánik funkce 12.1.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Untersteckholzstr. 8, CH-4900, Langenthal
Člen představenstva Christian Stryffeler 29.3.2006 - 3.2.2009
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 12.1.2009
Adresa: Gerstenweg 16 , 3400 Burgdorf Švýcarská konfederace
Předseda představenstva Urs Habermacher 29.3.2006 - 18.8.2009
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 23.7.2009
Vznik funkce 1.3.2006
Zánik funkce 23.7.2009
Adresa: Pfisters Reben 27 , 3210 Kerzers Švýcarská konfederace
Místopředseda představenstva Regine Fides Kocher-Wolfensberger 3.2.2009 - 18.8.2009
Vznik členství 12.1.2009
Zánik členství 23.7.2009
Vznik funkce 15.1.2009
Zánik funkce 23.7.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Schnottwil, Bachgässli 33, CH - 3253
Člen představenstva Christian Stryffeler 3.2.2009 - 18.8.2009
Vznik členství 12.1.2009
Adresa: Gerstenweg 16 , 3400 Burgdorf Švýcarská konfederace
člen představenstva Ing. Petr Kaláb 18.8.2009 - 25.9.2009
Vznik členství 23.7.2009
Adresa: Nad Stadionem 1318 , Nové Město nad Metují 549 01
předseda představenstva Christian Stryffeler 18.8.2009 - 6.2.2013
Vznik členství 12.1.2009
Vznik funkce 27.7.2009
Adresa: Gerstenweg 16 , 3400 Burgdorf Švýcarská konfederace
místopředseda představenstva Ing. Jiří Špaňhel 18.8.2009 - 19.8.2013
Vznik členství 23.7.2009
Zánik členství 23.7.2013
Vznik funkce 27.7.2009
Zánik funkce 23.7.2013
Adresa: Struha 868 , Vamberk 517 54
člen představenstva Ing. Petr Kaláb 25.9.2009 - 19.8.2013
Vznik členství 23.7.2009
Zánik členství 23.7.2013
Adresa: Přibyslavská 687 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Christian Stryffeler 6.2.2013 - 19.8.2013
Vznik členství 13.1.2013
Adresa: Gerstenweg 16 , 3400 Burgdorf Švýcarská konfederace
člen představenstva Ing. Jiří Špaňhel 19.8.2013 - 24.9.2013
Vznik členství 24.7.2013
Adresa: Struha 868 , Vamberk 517 54
místopředseda představenstva Ing. Jiří Špaňhel 24.9.2013 - 22.7.2014
Vznik členství 24.7.2013
Zánik členství 22.7.2014
Vznik funkce 24.7.2013
Zánik funkce 22.7.2014
Adresa: Struha 868 , Vamberk 517 54
předseda představenstva Christian Stryffeler 19.8.2013 - 17.2.2015
Vznik členství 13.1.2013
Zánik členství 29.1.2015
Vznik funkce 13.1.2013
Zánik funkce 29.1.2015
Adresa: Gerstenweg 16 , 3400 Burgdorf Švýcarská konfederace
předseda představenstva Dr. Johann Nepomuk Weixler 17.2.2015 - 29.11.2016
Vznik členství 29.1.2015
Zánik členství 24.10.2016
Vznik funkce 29.1.2015
Zánik funkce 24.10.2016
Adresa: 2 , 791 17 Am Hörchersberg Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Petr Kaláb 19.8.2013 - 6.11.2017
Vznik členství 24.7.2013
Zánik členství 24.7.2017
Adresa: Přibyslavská 687 , Nové Město nad Metují 549 01
člen představenstva Ing. Jiří Špaňhel 22.7.2014 - 27.8.2018
Vznik členství 22.7.2014
Zánik členství 22.7.2018
Adresa: Struha 868 , Vamberk 517 54
člen představenstva Ing. Jiří Špaňhel 27.8.2018 - 4.1.2019
Vznik členství 23.7.2018
Zánik členství 15.11.2018
Adresa: Struha 868 , Vamberk 517 54
člen představenstva Ing. Ján Bednár 4.1.2019 - 25.3.2019
Vznik členství 15.11.2018
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: J. Hollého 3200/1 , 2601 Dolný Kubín Slovenská republika

Dozorčí rada Ammann Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Marcel Petr Koch 27.8.2018
Vznik členství 24.6.2018
Vznik funkce 24.6.2018
Adresa: Pestalozzistrasse 4 , 5200 Brugg AG Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Koukal 27.8.2018
Vznik členství 24.6.2018
Adresa: Milovická 199/5 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Josef Dušek 27.8.2018
Vznik členství 24.6.2018
Adresa: Václavická 1212 , Náchod 547 01
Jméno Ing. Zdeněk Barták 17.9.1993 - 13.7.1994
Adresa: Nad Stadionem 1308 , Nové Město nad Metují 549 01
Jméno Ing. Tomáš Havel 17.9.1993 - 13.7.1994
Adresa: Svolinského 865 , Náchod 547 01
Jméno Iva Vrátná 17.9.1993 - 13.7.1994
Adresa: Kladská 166 , 547 01 Náchod - Běloves Česká republika
Jméno Ing. Jaromír Skoupil 13.7.1994 - 13.3.1996
Adresa: Rytířova 785/2 , Praha 143 00
Jméno Ing. Josef Vojčický 17.9.1993 - 14.8.1996
Adresa: J.Martáka 31/1 , Martin Česká republika
Jméno Ing. Jindřich K A N D L E R , Csc. 13.7.1994 - 14.8.1996
Adresa: Manětínská 1526/10 , Plzeň 323 00
Jméno Ing. Martin Jahn 13.3.1996 - 14.8.1996
Adresa: Květná 306 , Zruč-Senec 330 08
Jméno Ing. Milan Suchodol 14.8.1996 - 17.10.1997
Adresa: SNP 1348 , Žamberk 564 01
Jméno Ing. Jan Ježdík 17.9.1993 - 2.9.1998
Adresa: TGM 563 , Nové Město nad Metují Česká republika
Jméno Jaroslav Zavadil 13.7.1994 - 2.9.1998
Adresa: Rašínova 663 , Nové Město nad Metují 549 01
Předseda Ing. Ludmila Kuldová 14.8.1996 - 2.9.1998
Adresa: Kostelecká 1127 , Náchod 547 01
Jméno Ing. Stanislava Brejchová 14.8.1996 - 2.9.1998
Adresa: Jílovská 426/27 , Praha 142 00
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kopic 17.10.1997 - 2.9.1998
Adresa: Jižní 1838/9 , Česká Lípa 470 01
Jméno Ing. Milan Jurčeka 2.9.1998 - 20.4.1999
Adresa: Dlouhá 717/40 , Praha 110 00
Jméno Ing. Luděk Černovický 2.9.1998 - 1.9.2000
Adresa: V zatáčce 560 , Praha 149 00
Předseda dozorčí rady Ing. Milan Jurčeka 20.4.1999 - 1.9.2000
Adresa: Dlouhá 717/40 , Praha 110 00
Jméno Ing. Jan Langer 2.9.1998 - 14.11.2001
Adresa: Boženy Němcové 356 , Nové Město nad Metují 549 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Langer 14.11.2001 - 24.4.2002
Vznik členství 2.7.1998
Zánik členství 31.12.2001
Adresa: Boženy Němcové 356 , Nové Město nad Metují 549 01
Předseda dozorčí rady Ing. Luděk Černovický 1.9.2000 - 10.10.2003
Vznik členství 29.6.1998
Vznik funkce 1.6.2000
Adresa: V zatáčce 560 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Bartoš 1.9.2000 - 10.10.2003
Vznik členství 1.6.2000
Adresa: Vodičkova 699/30 , Praha 110 00
Předseda dozorčí rady Ing. Luděk Černovický 10.10.2003 - 23.2.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 1.2.2005
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 1.2.2005
Adresa: Živonínská 1629 , Praha 190 16
Člen dozorčí rady JUDr. Jaroslav Bartoš 10.10.2003 - 23.2.2005
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 1.2.2005
Adresa: Vodičkova 699/30 , Praha 110 00
Člen dozorčí rady Urs Habermacher 23.2.2005 - 9.6.2005
Vznik členství 1.2.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
Pfisters Reben 27, CH-3210 Kerzers
Člen dozorčí rady Mgr. Monika Cihelková 23.2.2005 - 9.6.2005
Vznik členství 1.2.2005
Adresa: Nad Rokoskou 799/9 , Praha 182 00
Člen dozorčí rady Petr Hable 24.4.2002 - 29.3.2006
Vznik členství 7.2.2002
Zánik členství 15.3.2006
Adresa: Nad Stadionem 1321 , Nové Město nad Metují 549 01
Předseda dozorčí rady Urs Habermacher 9.6.2005 - 29.3.2006
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 28.2.2006
Vznik funkce 20.4.2005
Zánik funkce 28.2.2006
Adresa: Švýcarská konfederace
Pfisters Reben 27, CH-3210 Kerzers
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Monika Cihelková 9.6.2005 - 26.7.2007
Vznik členství 1.2.2005
Zánik členství 31.3.2007
Vznik funkce 20.4.2005
Zánik funkce 31.3.2007
Adresa: Nad Rokoskou 799/9 , Praha 182 00
Předseda dozorčí rady Johann Niklaus Schneider-Ammann 29.3.2006 - 15.10.2009
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 23.7.2009
Vznik funkce 1.3.2006
Zánik funkce 23.7.2009
Adresa: Dorfgasse 17 , 4900 Langenthal Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Vlastislav Pánek 26.7.2007 - 15.10.2009
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 23.7.2009
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem 503 02
Člen dozorčí rady Jindřich Svoboda 29.3.2006 - 21.7.2010
Vznik členství 15.3.2006
Zánik členství 22.3.2010
Adresa: Ryšavého 162 , 547 01 Náchod Česká republika
Předseda dozorčí rady Urs Habermacher 15.10.2009 - 21.7.2010
Vznik členství 23.7.2009
Zánik členství 18.5.2010
Vznik funkce 17.8.2009
Zánik funkce 18.5.2010
Adresa: Švýcarská konfederace
3210 Kerzers, Pfisterst Reben 27
Člen dozorčí rady Regine Fides Kocher - Wolfensberger 15.10.2009 - 21.7.2010
Vznik členství 23.7.2009
Zánik členství 18.5.2010
Adresa: Švýcarská konfederace
3253 Schnottwil, Bachgässli 33
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Koukal 21.7.2010 - 24.9.2013
Vznik členství 18.5.2010
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Milovická 199/5 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Josef Dušek 21.7.2010 - 24.9.2013
Vznik členství 30.3.2010
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Václavická 1212 , Náchod 547 01
předseda dozorčí rady Markus Degen 21.7.2010 - 8.9.2014
Vznik členství 18.5.2010
Zánik členství 23.6.2014
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 23.6.2014
Adresa: Švýcarská konfederace
Ob. Vorstadt 26, CH - 5000 Aarau
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Koukal 24.9.2013 - 8.9.2014
Vznik členství 18.5.2010
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Milovická 199/5 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Josef Dušek 24.9.2013 - 8.9.2014
Vznik členství 30.3.2010
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Václavická 1212 , Náchod 547 01
předseda dozorčí rady Markus Degen 8.9.2014 - 27.8.2018
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 23.6.2018
Vznik funkce 30.6.2014
Zánik funkce 23.6.2018
Adresa: Ob. Vorstadt 26 , Aarau Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Josef Dušek 8.9.2014 - 27.8.2018
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 23.6.2018
Adresa: Václavická 1212 , Náchod 547 01
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Koukal 8.9.2014 - 27.8.2018
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 23.6.2018
Adresa: Milovická 199/5 , Praha 198 00

Sbírka Listin Ammann Czech Republic a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 80/SL 87 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2015 3.9.2015 27
B 80/SL 86 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2015 3.9.2015 42
B 80/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2014 5.9.2014 9.9.2014 8
B 80/SL 82 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2014 26.6.2014 25.7.2014 19
B 80/SL 81 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2014 22.7.2014 42
B 80/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2013 25.9.2013 4
B 80/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 22.8.2013 6
B 80/SL 77 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2013 3.5.2013 27
B 80/SL 76 výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2013 2.5.2013 43
B 80/SL 75 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 27.12.2012 7.2.2013 2
B 80/SL 74 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2012 21.9.2012 26
B 80/SL 73 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2011 21.7.2011 41
B 80/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2010 18.8.2010 25
B 80/SL 71 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 29.7.2010 3.8.2010 9.8.2010 16
B 80/SL 70 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2010 3.8.2010 44
B 80/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2009 8.10.2009 8.10.2009 10
B 80/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2009 28.8.2009 22.9.2009 25
B 80/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2009 15.9.2009 25
B 80/SL 64 ostatní text ke zvýš.základ.kapitálu Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2009 17.8.2009 2
B 80/SL 63 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2009 17.8.2009 5
B 80/SL 62 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2009 17.8.2009 14
B 80/SL 58 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2007 25.7.2007 26.7.2007 9
B 80/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2005 30.1.2006 30.1.2006 14
B 80/SL 52 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2005 5.1.2006 5.1.2006 2
B 80/SL 51 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 17
B 80/SL 49 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2005 20.9.2005 74
B 80/SL 50 notářský zápis, posudek znalce, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2005 16.8.2005 16.8.2005 119
B 80/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2005 16.2.2005 16.2.2005 74
B 80/SL 46 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2004 9.8.2004 9.8.2004 65
B 80/SL 45 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2003 30.12.2003 30.12.2003 7
B 80/SL 44 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2003 3.9.2003 3.9.2003 23
B 80/SL 43 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2003 21.7.2003 21.7.2003 42
B 80/SL 42 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2003 30.4.2003 30.4.2003 60
B 80/SL 40 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2002 2.9.2002 2.9.2002 66
B 80/SL 37 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 75
B 80/SL 36 ostatní - základní údaje Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 1
B 80/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2001 15.6.2001 15.6.2001 194
B 80/SL 35 účetní závěrka - za r. 1999 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2000 23.6.2000 23.6.2000 43
B 80/SL 34 ostatní - činnost DR Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2000 23.6.2000 1
B 80/SL 33 ostatní - úvodní slovo předsed. předst Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2000 23.6.2000 23.6.2000 3
B 80/SL 32 ostatní - jednací a volební řád Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2000 23.6.2000 23.6.2000 4
B 80/SL 31 ostatní - zápis z VH + řádná VH Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2000 23.6.2000 23.6.2000 5
B 80/SL 30 ostatní - rezignace Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2000 23.6.2000 23.6.2000 1
B 80/SL 29 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2000 23.6.2000 23.6.2000 1
B 80/SL 28 notářský zápis - NZ 218/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 23.6.1999 23.6.1999 29
B 80/SL 27 ostatní - zpráva o činn. DR Krajský soud v Hradci Králové 27.4.1999 23.6.1999 23.6.1999 5
B 80/SL 26 ostatní - shrnutí roku hospodaření Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1999 23.6.1999 4
B 80/SL 25 ostatní - zápis z VH + jedncí a vol.ř. Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 23.6.1999 23.6.1999 4
B 80/SL 24 ostatní - zápis představenstava Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 23.6.1999 23.6.1999 26
B 80/SL 23 účetní závěrka - za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1999 22.4.1999 22.4.1999 37
B 80/SL 22 ostatní - zápis o volbě zástupců zam. Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 1
B 80/SL 21 ostatní - podnik. záměr společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 3
B 80/SL 20 ostatní - výroční zpráva 1997 Krajský soud v Hradci Králové 8.7.1998 8.7.1998 3
B 80/SL 19 ostatní - jednací a volební řád VH Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 4
B 80/SL 18 ostatní - svolání řádné valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 2
B 80/SL 17 ostatní - zápis o řádné valné hromadě Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 8
B 80/SL 16 ostatní - zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 2
B 80/SL 15 ostatní - potvrzení o zvolení zástupce Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 1
B 80/SL 14 notářský zápis - NZ 204/98 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 31
B 80/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 26
B 80/SL 12 ostatní - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 25.3.1998 11.5.1998 11.5.1998 3
B 80/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1997 13.10.1997 13.10.1997 27
B 80/SL 10 notářský zápis - NZ 341/97 Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1997 13.10.1997 13.10.1997 19
B 80/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1997 25.6.1997 25.6.1997 27
B 80/SL 8 notářský zápis - NZ 183/97 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1997 25.6.1997 25.6.1997 30
B 80/SL 7 ostatní - zápis o valné hromadě Krajský soud v Hradci Králové 3.6.1997 25.6.1997 25.6.1997 4
B 80/SL 6 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.1997 29.4.1997 29.4.1997 37
B 80/SL 5 ostatní - zakladatelský plán Krajský soud v Hradci Králové 17.12.1990 29.4.1997 29.4.1997 5
B 80/SL 4 ostatní - rozhodnutí ministra Krajský soud v Hradci Králové 17.12.1990 29.4.1997 29.4.1997 3
B 80/SL 3 notářský zápis - NZ 162/96 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1996 15.7.1996 15.7.1996 24
B 80/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1996 15.7.1996 15.7.1996 7
B 80/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1996 15.7.1996 15.7.1996 21
B 80/SL 57 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2007 49
B 80/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2007 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Ammann Czech Republic a.s.

IČO (identifikační číslo) 00008753
Jméno Ammann Czech Republic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nové Město nad Metují
Vznik první živnosti: 23.7.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 3

Sídlo Ammann Czech Republic a.s.

Živnosti a provozovny Ammann Czech Republic a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 145, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1007285257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.7.1992

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 145, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1007285257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.7.1992

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytovací služby

 • Kopírování

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Náchodská 549 01 Nové Město nad Metují
Identifikační číslo provozovny 1007285265
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.2.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Náchodská 145, Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny 1007285257
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytovací služby

 • Kopírování

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 23.7.1992

Živnost č. 4 Výroba a opravy stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 7.11.2000

Živnost č. 5 Výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 11.9.1996

Živnost č. 7 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smluv s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 5.5.2001

Živnost č. 8 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 5.3.1996

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 6.4.1999

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 11.7.1998

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 5.5.2001

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1992
Zánik oprávnění 11.7.1998

Živnost č. 15 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1992
Zánik oprávnění 26.3.1997

Živnost č. 16 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.1992
Zánik oprávnění 4.5.2001

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1993
Zánik oprávnění 10.10.2002
Konec oprávnění 10.5.2006

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1993
Zánik oprávnění 3.5.1996
Konec oprávnění 10.1.2000

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1993
Zánik oprávnění 10.10.2002
Konec oprávnění 4.9.2006

Živnost č. 20 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 4.5.2001

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Kopírování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Ammann Czech Republic a.s.

Člen statutárního orgánu Carsten Eisenkrämer
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kaláb

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Ammann Czech Republic a.s.

IČO: 00008753
Firma: Ammann Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Nové Město nad Metují
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1985

Sídlo Ammann Czech Republic a.s.

Sídlo: Náchodská 145, Nové Město nad Metují 549 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování
Výzkum a vývoj
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
tracking image