Firma Alšova jihočeská galerie IČO 00073512


Alšova jihočeská galerie má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Alšova jihočeská galerie (00073512) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 2002 a je stále aktivní. Alšova jihočeská galerie nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Alšova jihočeská galerie nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Alšova jihočeská galerie na Justice.cz
Detailní informace o Alšova jihočeská galerie na rzp.cz

Výpis dat pro Alšova jihočeská galerie na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Alšova jihočeská galerie

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Pr 125
IČO (identifikační číslo osoby) 00073512
Jméno Alšova jihočeská galerie
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 26.2.2002
Zřizovatel: Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ: 708 90 650 26.2.2002 - 9.2.2016

Aktuální kontaktní údaje Alšova jihočeská galerie

Sídlo Alšova jihočeská galerie

Platnost údajů od - do
Adresa 144 , 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika
č.p. 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou
9.2.2016
Adresa 144 , 373 41 Hluboká nad Vltavou čp Česká republika
Hluboká nad Vltavou čp.144, okres České Budějovice, PSČ 37341
26.2.2002 - 9.2.2016

Předmět činnosti Alšova jihočeská galerie

Platnost údajů od - do
Vymezení hlavního účelu - předmět činnosti :1. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (dále jen "organizace") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťujeveřejné kulturní služby.2. Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou tyto výtvory získávány, z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelemtěchto činností není zpravidla dosažení zisku.Předmět hlavní činnosti:Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi:1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady dějin výtvarného umění a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české i zahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od 13.století do současnosti, se zvláštním zřetelem na jihočeský region, na evropské umění 16.-18. století a na českou a světovou keramiku 20.století až do současnosti, a to v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů.2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.3. Sbírku spravuje podle zákona č.122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.6.Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.7. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti.8. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst.6 až 8 a § 10a zákona č.483/2004 Sb.K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy:a) standard územní dostupnosti- muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.)b) standard časové dostupnosti- muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.)- muzeum pořádá každoročně muzejní pro 19.9.2005
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (dále jenorganizace) plní funkci galerie ve smyslu ustanovení § 10odst.6 zák.č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a ozměně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat,shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat azpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. 26.2.2002 - 19.9.2005
l. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české izahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od13.století do současnosti, se zvláštním zaměřením na jihočeskýregion, na evropské umění 16.-18. století a na českou a světovoukeramiku 20.století až do současnosti. Sbírku tvoří na základěvědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 26.2.2002 - 19.9.2005
2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornouknihovnu. 26.2.2002 - 19.9.2005
3. Sbírku spravuje podle z.č. 122/2000 Sb., o ochraně muzejnípovahy a o změně některých dalších zákonů. 26.2.2002 - 19.9.2005
4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnoua podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. 26.2.2002 - 19.9.2005
5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nichpoznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti. 26.2.2002 - 19.9.2005
6. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 26.2.2002 - 19.9.2005
7. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatkyzískané jejich odborným zpracováním prezentuje zejménaprostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastnípublikační a přednáškovou činností v České republice a vzahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pronejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži,seniorům a handicapovaným občanům. 26.2.2002 - 19.9.2005
8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádanéjinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelemjejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, zapředpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana vesmyslu z.č.122/2000 Sb., Umožňuje studium svých sbírek badatelůmza podmínek stanovených z.č.122/2000 Sb., a badatelským řádem,který organizace sama vydá. 26.2.2002 - 19.9.2005
9. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. 26.2.2002 - 19.9.2005
10. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickýminebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře,vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčenýchvýtvarných děl. 26.2.2002 - 19.9.2005
11. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětučinnosti (hudební, divadelní, literární, filmové amultimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. 26.2.2002 - 19.9.2005
12. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odbornéčinnosti. 26.2.2002 - 19.9.2005
12. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odbornéčinnosti. 26.2.2002 - 19.9.2005
13. Na základě pověření Ministerstva kultury České republikyvydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle z.č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 26.2.2002 - 19.9.2005
14. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými izahraničními partnery. 26.2.2002 - 19.9.2005
15. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a vevztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor.Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturníchakcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizovánívideozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytovánífotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy a jinétiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmětčinnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkovýchpředmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídajícíuměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímádočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právohospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním.Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen,učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby přizpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešeršea expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětemčinnosti. 26.2.2002 - 19.9.2005
16. Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kulturyč.275/2000 Sb., kterou se provádí z.č.122/2000 Sb., o ochraněsbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonůposkytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejnípovahy. 26.2.2002 - 19.9.2005

vedení firmy Alšova jihočeská galerie

Statutární orgán Alšova jihočeská galerie

Platnost údajů od - do
Ředitel Mgr. Aleš Seifert 9.2.2016
Vznik funkce 1.7.2012
Adresa: U Pivovaru 2860 , 586 01 Jihlava Česká republika
U Pivovaru 2860/6, 586 01 Jihlava
ředitel PhDr. Hynek Rulíšek 26.2.2002 - 20.6.2007
Vznik funkce 26.2.2002
Adresa: J.Haška 18 , 370 04 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, J.Haška 18, PSČ 37004
ředitel Ing. Lubomír Bednář 20.6.2007 - 9.10.2012
Vznik funkce 1.12.2005
Zánik funkce 30.4.2011
Adresa: Polní 4 , 370 01 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Polní 4, PSČ 37001
Ředitel Mgr. Aleš Seifert 9.10.2012 - 9.2.2016
Vznik funkce 1.7.2012
Adresa: U Pivovaru 2860 , 586 01 Jihlava - Jihlava Česká republika
Jihlava - Jihlava, U Pivovaru 2860/6, PSČ 58601

Sbírka Listin Alšova jihočeská galerie

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 125/SL 23 zakladatelské dokumenty Dodatek č.3 ke zřizovací listině Krajský soud v Českých Budějovicích 22.9.2004 8.12.2015 8.12.2015 7
Pr 125/SL 22 zakladatelské dokumenty Dodatek č.2 ke zřizovací listině + Příloha č.1 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2003 8.12.2015 8.12.2015 5
Pr 125/SL 20 zakladatelské dokumenty + Příloha č.1 ke zřizovací listině ze dne30.9.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2001 8.12.2015 8.12.2015 8
Pr 125/SL 19 zakladatelské dokumenty Dodatek č.4 ke zřizovací listině Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2005 8.12.2015 8.12.2015 6
Pr 125/SL 18 zakladatelské dokumenty Dodatek č.7 zřizovací listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2008 8.12.2015 8.12.2015 1
Pr 125/SL 17 zakladatelské dokumenty Dodatek č.9 ke zřizovací listině + doplněk přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2014 8.12.2015 8.12.2015 4
Pr 125/SL 16 zakladatelské dokumenty Dodatek č.10 ke zřizovací listině Krajský soud v Českých Budějovicích 5.11.2015 8.12.2015 8.12.2015 1
Pr 125/SL 14 zakladatelské dokumenty Dodatek č.6 zřizovací listiny Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2007 8.12.2015 8.12.2015 4
Pr 125/SL 13 ostatní - Dohoda o rozvázání prac.poměru Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2011 23.8.2012 17.10.2012 2
Pr 125/SL 12 ostatní - Jmenovací dekret Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2012 23.8.2012 17.10.2012 2
Pr 125/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2005 4.6.2007 1
Pr 125/SL 10 zakladatelské dokumenty - Zřizov.listina + Příl.č.3 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2005 23.9.2005 5
Pr 125/SL 9 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2005 27.6.2005 4
Pr 125/SL 8 zakladatelské dokumenty - zřizovací listina+příl. č.1 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.10.2004 7
Pr 125/SL 7 zakladatelské dokumenty  - zřiz.listina + dodatek č.2 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2003 15
Pr 125/SL 6 zakladatelské dokumenty - Zřizov.listina + Dodatek k Z Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2002 8
Pr 125/SL 5 zakladatelské dokumenty - Dodatek č.1 ke zřizov.list. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.7.2002 27.9.2002 2
Pr 125/SL 4 podpisové vzory ředitele Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2002 1
Pr 125/SL 3 ostatní - Soubor usn.z IX.zas.Zastup. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2001 22.3.2002 4
Pr 125/SL 2 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina+Příl.č.1 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2001 22.3.2002 8
Pr 125/SL 1 ostatní -Rozh.ministerstva kultury Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.1991 22.3.2002 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Alšova jihočeská galerie

IČO (identifikační číslo) 00073512
Jméno Alšova jihočeská galerie
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 1.12.1992
Celkový počet živností: 1

Sídlo Alšova jihočeská galerie

Živnosti a provozovny Alšova jihočeská galerie

Živnost č. 1 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1992
Zánik oprávnění 6.2.1998

Statutární orgán Alšova jihočeská galerie

Člen statutárního orgánu Mgr. Aleš Seifert

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Alšova jihočeská galerie

IČO: 00073512
Firma: Alšova jihočeská galerie
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: Hluboká nad Vltavou
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.1.1980

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti muzeí
tracking image