Firma ALPEX real a.s. IČO 28606159


ALPEX real a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ALPEX real a.s. (28606159) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nad Porubkou 2227/31, Ostrava 708 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 2009 a je stále aktivní. ALPEX real a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ALPEX real a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALPEX real a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ALPEX real a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ALPEX real a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALPEX real a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 4232
IČO (identifikační číslo osoby) 28606159
Jméno ALPEX real a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.11.2009
Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti ALPEX real a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 6.12.2011: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 117.100.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých), tedy z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 119.100.000,- Kč (slovy: jed no sto devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodá řské a ekonomické situace Společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost Společnosti; 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1.171 ks (slovy: jednoho tisíce jedno sto sedmdesáti jednoho kusu) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českýc h); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány (dále také jen "nové akcie"). 4. S ohledem na to, že nové akcie nebudou upisovány peněžitými vklady, nenáleží stávajícím akcionářům Společnosti přednostní právo na upsání nových akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku a určuje se, že všechny nové akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitými vklady a tyto nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníkům nepeněžitých vkladů, kterými jsou: a. obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261; b. obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928; c. pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 5. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin; p ředstavenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do p říslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemno u smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna Společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u; 6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tis íc korun českých); 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady zájemců takto: a) zájemce - obchodní společnost ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 upisuje akcie tímt o svým nepeněžitým vkladem: - pozemek parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla 2801/116 - ostatní plocha, ostatní komunikace; - pozemek parcelního čísla 2801/119 - ostatní plocha, jiná plocha; - pozemek parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 4039 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava; Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2278/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 12 61 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.201 1, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201180343 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set t isíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX trading s.r.o. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 227 8/31A, PSČ 708 00, identifikační číslo: 410 32 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 1261 částkou ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zá jemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 6.600.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 66 ks (slovy: šedesát šest kusů) nových kmenových akcií zněj ících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. b) zájemce - obchodní společnost ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 upisuje akcie tímto sv ým nepeněžitým vkladem: - budova č.p. 2227 v části obce Poruba, způsob využití - výroba, na pozemku parcelního čísla 2801/21 - zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parcelního čísla 2801/128 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, způsob využití - jiná st., na pozemku parcelního čísla 2801/24 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 5060 pro katastrální území Poruba, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava; Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/31, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 b yl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ: 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, k teré nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve svém znaleckém posudku č. 201179342 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět s et tisíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti ALPEX servis a.s. se sídlem Ostrava, Poruba, Nad Porubkou 2227/3 1, PSČ 708 00, identifikační číslo: 268 67 150, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2928 částkou ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že na emisní kurs tímt o zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 66.500.000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set tisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 665 ks (slovy: šest set šedesát pět kusů ) novýc h kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeně žitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. c) zájemce - pan Aleš Plaček, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem: - budova č.p. 342 v části obce Moravská Ostrava, způsob využití občanská vybavenost, na pozemku parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelního čísla 343 - zastavěná plocha a nádvoří; vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2112 pro katastrální území Moravská Ostrava, obec Ostrava vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviš tě Ostrava; Tento nepeněžitý vklad zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 byl oceněn znaleckým posudkem soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Jaroslavem Rennerem, adresa: 702 00 Ostrava 1, Porážková 20, IČ : 111 92 810, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4291/2011-14 ze dne 7.11.2011, které nabylo právní moci dne 10.11.2011 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil shora popsaný nepeněžitý vklad tohoto zájemce ve sv ém znaleckém posudku č. 201178341 ze dne 29.11.2011 na částku ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - pana Aleše Plačka, datum narození 30.12.1931, bytem Ostrava, Svinov, Polanecká 717/34 částkou ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) s tím, že na emisní kurs tímto zájemcem - vkladatelem upsaných akcií se započítává částka ve výši 44.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých) a dále, že za te nto nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 440 ks (slovy: čtyři sta čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); všechny tyto akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 8. Zvýšení základního kapitálu těmito nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tyto vklady využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je h ospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tyto nepeněžité vklady hospodářsky využít. 9. Všechny shora popsané nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat Společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku pře d zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti Společnosti. 8.12.2011 - 13.12.2011

Aktuální kontaktní údaje ALPEX real a.s.

Kapitál ALPEX real a.s.

zakladni jmění 119 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.11.2009 - 13.12.2011

Akcie ALPEX real a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 171 27.9.2016
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 171 13.12.2011 - 27.9.2016
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 20.11.2009 - 27.9.2016

Sídlo ALPEX real a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nad Porubkou 2227/31 , Ostrava 708 00 27.9.2016
Adresa Nádražní 342/23 , Ostrava 702 00 14.4.2016 - 27.9.2016
Adresa Nádražní 342/23 , Ostrava 702 00 26.9.2011 - 14.4.2016
Adresa Výstavní 1928/9 , Ostrava 702 00 20.11.2009 - 26.9.2011

Předmět podnikání ALPEX real a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.9.2011

Předmět činnosti ALPEX real a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 20.11.2009

vedení firmy ALPEX real a.s.

Statutární orgán ALPEX real a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně 27.9.2016
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 26.9.2011 - 27.9.2016
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 20.11.2009 - 26.9.2011
statutární ředitel Ing. Ctirad Plaček 27.9.2016
Vznik členství 27.9.2016
Vznik funkce 27.9.2016
Adresa: Oblouková 202/15 , Ostrava 725 25
jediný člen představenstva Ivona Gorná 20.11.2009 - 26.9.2011
Vznik členství 20.11.2009
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Komenského 909/4 , Bílovec 743 01
předseda představenstva Ing. Ctirad Plaček 26.9.2011 - 14.4.2016
Vznik členství 12.9.2011
Vznik funkce 12.9.2011
Adresa: Oblouková 202/15 , Ostrava 725 25
člen představenstva Aleš Plaček 26.9.2011 - 14.4.2016
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Polanecká 717/34 , Ostrava 721 00
člen představenstva Bc. Radek Plaček 26.9.2011 - 14.4.2016
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Oblouková 202/15 , Ostrava 725 25
předseda představenstva Ing. Ctirad Plaček 14.4.2016 - 27.9.2016
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 27.9.2016
Vznik funkce 12.9.2011
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Oblouková 202/15 , Ostrava 725 25
člen představenstva Aleš Plaček 14.4.2016 - 27.9.2016
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 27.9.2016
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Polanecká 717/34 , Ostrava 721 00
člen představenstva Bc. Radek Plaček 14.4.2016 - 27.9.2016
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 27.9.2016
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Oblouková 202/15 , Ostrava 725 25

Dozorčí rada ALPEX real a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Andrea Rýparová 20.11.2009 - 26.9.2011
Vznik členství 20.11.2009
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Okružní 323 , Bohuslavice 747 19
člen dozorčí rady Jana Fričová 20.11.2009 - 26.9.2011
Vznik členství 20.11.2009
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Dačického 571/20 , Karviná 734 01
člen dozorčí rady Kateřina Šimonová 20.11.2009 - 26.9.2011
Vznik členství 20.11.2009
Zánik členství 12.9.2011
Adresa: Štramberská 829/4 , Ostrava 703 00
člen dozorčí rady Eva Nováková 26.9.2011 - 14.10.2015
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: 17. listopadu 643/16 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Bc. Pavlína Pawlasová 26.9.2011 - 14.4.2016
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Budovatelů 1351/59 , Havířov 735 64
člen dozorčí rady Jana Králová 26.9.2011 - 14.4.2016
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Oldřicha Stibora 430/5 , Ostrava 725 25
člen dozorčí rady Bc. Pavlína Pawlasová 14.4.2016 - 10.6.2016
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 24.4.2016
Adresa: Budovatelů 1351/59 , Havířov 735 64
člen dozorčí rady Eva Nováková 14.10.2015 - 27.9.2016
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 27.9.2016
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: 2. května 344 , Studénka 742 13
člen dozorčí rady Jana Králová 14.4.2016 - 27.9.2016
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 27.9.2016
Zánik funkce 27.9.2016
Adresa: Oldřicha Stibora 430/5 , Ostrava 725 25

Sbírka Listin ALPEX real a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4232/SL 5 podpisové vzory 6x Krajský soud v Ostravě 26.9.2011 3.10.2011 6
B 4232/SL 4 notářský zápis Nz 1333/2011 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 12.9.2011 26.9.2011 3.10.2011 4
B 4232/SL 2 podpisové vzory Gorná,Rýparová,Fričová,Šimonov Krajský soud v Ostravě 19.11.2009 15.2.2010 17.2.2010 0
B 4232/SL 1 notářský zápis NZ 813/2009-zal.spol.+Stanovy Krajský soud v Ostravě 14.10.2009 20.11.2009 27.11.2009 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALPEX real a.s.

IČO (identifikační číslo) 28606159
Jméno ALPEX real a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 12.9.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo ALPEX real a.s.

Živnosti a provozovny ALPEX real a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.9.2011

Statutární orgán ALPEX real a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ctirad Plaček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALPEX real a.s.

IČO: 28606159
Firma: ALPEX real a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Poruba
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.11.2009

Sídlo ALPEX real a.s.

Sídlo: Nad Porubkou 2227/31, Ostrava 708 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Specializované stavební činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image