Firma ALIKA a.s. IČO 65138244


ALIKA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ALIKA a.s. (65138244) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 164, Čelčice 798 23. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 1996 a je stále aktivní. ALIKA a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ALIKA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALIKA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ALIKA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ALIKA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALIKA a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3636
IČO (identifikační číslo osoby) 65138244
Jméno ALIKA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.3.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.7.2014 - 15.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 22.7.2014 - 15.8.2016
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) z částky ve výši 6,000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) na částku ve výši 7,500.000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 15 (slovy: patnáct) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je společnost FOOD INVEST ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7, Schaan, Lichtenštejnsko, která upíše 15 kusů akcií. Smlouva u upsání akcií bude uzavřena v notářské kanceláři notářky Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Fügnerovo nám. 1808/3, a to ve lhůtě osmi měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určený zájemce, resp. jeho zplnomocněný zástupce , je přítomen na valné hromadě, oznamuje představenstvo společnosti předem určenému zájemci, že prvním dnem lhůty je den 10. leden 2005, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základní ho kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 31. prosince 2004. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určenému zájemci, resp. jeho zplnomocněnému zástupci, doručen osobně, a to nejpozději dne 3. ledna 2005. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude předem určenému zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu: zelenkova.petra@tiscali.cz Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Předem určený zájemce je povinen celý emisní kurs jím upsaných akcií splatit ve lhůtě šesti měsíců počínaje dnem uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 171822113/0600. Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisní kursu, kterou bude mít společnost ALIKA a.s. (dále jen "Společnost") za předem určeným zájemcem, a to společností FOOD INVEST ESTABLISHMENT, se sídlem Bahnhofstrasse 7, Schaan, Lichtenštejnsko (dále jen "Zájemce") byla započtena pohledávka, resp. část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností. Pohledávka Zájemce vznikla na základě Dopisu o půjčce ze dne 28.4.2004, kterým Zájemce nabídl Společnosti, že jí poskytne revolvingovou hotovostní půjčku až do výše 1,000.000,- USD. Podmínkou čerpání této půjčky byla, mimo jiné, akceptace Dopisu o půjčce Společností (Oznámení o přijetí) a žádost o poskytnutí půjčky s vyčíslením požadované částky (Oznámení o čerpání). Společnost využila možnost čerpat půjčku celkem šestkrát, tedy Oznámení o přijetí a Oznámení o čerpání zaslala Zájemci dne 3.5.2004 s žádost í o čerpání 100.000,- USD, dne 1.6.2004 s žádostí o čerpání 55.000,- USD, dne 29.6.2004 s žádostí o čerpání 80.000,- USD, dne 22.7.2004 s žádostí o čerpání 80.000,- USD, dne 17.9.2004 s žádostí o čerpání 125.000,- USD a dne 30.9.2004 s žádostí o čerpání 2 00.000,- USD. Uvedené částky byly Zájemcem Společnosti poskytnuty. Ke dni konání valné hromady dosahuje pohledávka Zájemce za Společností částky 640.000,- USD (slovy: šest set čtyřicet tisíc amerických dolarů) plus smluvní úrok ve výši 1,4% p.a., když ke dni 17.12.2004 činí výše jistiny částku 14,621.440,- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set dvacet jeden tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), a to dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 17.12.2004, který činil 22,846 Kč za 1,00 USD. Splatnost celého úvěru je ke dni 31.12.2006 s tím, že jednotlivá dílčí čerpání shora uvedená jsou splatná ke dni 30.6.2005. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky, a to i před její splatností. V případě, že ke dni uzavření smlouvy o započtení nebude pohledávka Zájemce dosahovat, dle kursu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o započtení, výše 15,000.000,- Kč, je Zájemce povinen příslušný rozdíl doplatit v penězích, a to za podmínek shora uvedených na účet 171822113/0600. Dle vyjádření auditora Ing. Ericha Zofalla ze dne 13.12.2004 jsou veškeré tyto závazky v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídající skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 totoho notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě osmi měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavření smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost na Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela/částečně splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena zcela/částečně, a  to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora. Před hlasováním o zvýšení základního kapitálu se všichni akcionáři vzdali výslovně do tohoto notářského zápisu svého přednostního práva na upisování akcií. 16.2.2005 - 14.5.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25.6.2002 vydané při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku: Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií peněžitými vklady. 21.12.2002 - 15.10.2003
Základní kapitál se zvyšuje o částku 5.000.000,- Kč, slovy: Pětmilionůkorunčeských, t.j. ze stávající částky ve výši 1.000.000,- Kč dosud zapsané v obchodním rejstříku nově na 6.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 21.12.2002 - 15.10.2003
Základní kapitál bude zvýšen vydáním nových akcií o celkovém počtu 50 (slovy: Padesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských), přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno vydané v listinné podobě. 21.12.2002 - 15.10.2003
Dosavadní jediný akcionář, jímž jsou rovnodílní spolumajitelé všech akcií akciové společnosti ALIKA a.s. pan Pavel Kremla, rodné číslo 60 03 25/0330, bytem Čelechovice na Hané, Ruská 255 a ing. Jana Kremlová, rodné číslo 60 53 21/1901, bytem Čelechovice na Hané, Ruská 255, se výslovně vzdávají svého přednostního práva upsat veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu. 21.12.2002 - 15.10.2003
Způsob naložení s akciemi, které nebudou upsány s využitím přednostního práva: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, kterým jsou rovnodílní spoluvlastníci všech dosud vydaných akcií společnosti: pan Pavel Kremla, rodné číslo 60 03 25/0330, bytem Čelechovice na Hané, Ruská 255 a ing. Jana Kremlová, rodné číslo 60 53 21/1901, bytem Čelechovice na Hané, Ruská 255. 21.12.2002 - 15.10.2003
Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs upisovaných akcií: Místo a lhůta pro vykonání práva na upsání nových akcií: Místo: sídlo společnosti na adrese Čelechovice na Hané, Ruská 255, PSČ 798 16, s tím, že akcie lze upisovat v pracovní dny v době od 10.00 do 12.00 hodin Lhůta: předem určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě 30 dnů, přičemž počátkem této lhůty je první den následující po uplynutí 30 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.12.2002 - 15.10.2003
Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva: Emisní kurs takto nabízených akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Na každých 100.000,- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií společnosti lze upsat pět nových akcií o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč každé akcie. 21.12.2002 - 15.10.2003
Jediný akcionář: spolumajitelé: Pavel Kremla r.č. 600325/0330 Čelechovice na Hané, Ruská 255 zmocněnec k výkonu práv spojených s akciemi   Ing. Jana Kremlová r.č. 605321/1901 Čelechovice na Hané, Ruská 255 26.4.2001 - 17.2.2004

Kapitál ALIKA a.s.

zakladni jmění 7 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.5.2005
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.2.2004 - 14.5.2005
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.10.2003 - 17.2.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1996 - 15.10.2003

Akcie ALIKA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 74 20.9.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 2 20.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 75 22.7.2014 - 20.9.2016
Akcie na jméno 100 000 Kč 75 16.5.2013 - 22.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 75 14.5.2005 - 16.5.2013
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 60 16.2.2005 - 14.5.2005
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 17.2.2004 - 16.2.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 60 15.10.2003 - 17.2.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 21.12.2002 - 15.10.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 5.3.1996 - 21.12.2002

Sídlo ALIKA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 164 , Čelčice 798 23 15.8.2016
Adresa 164 , Čelčice 798 23 1.3.2012 - 15.8.2016
Adresa 164 , Čelčice 798 23 11.12.2004 - 1.3.2012
Adresa Ruská 255 , Čelechovice na Hané 798 16 26.4.2001 - 11.12.2004
Adresa Za Mlýnem 1116/54 , Přerov 750 02 5.3.1996 - 26.4.2001

Předmět podnikání ALIKA a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.3.2011
velkoobchod 19.3.2002 - 1.3.2011
specializovaný maloobchod 19.3.2002 - 1.3.2011
zprostředkování obchodu 19.3.2002 - 1.3.2011
zprostředkování služeb 19.3.2002 - 1.3.2011
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.3.2002 - 1.3.2011
realitní činnost 19.3.2002 - 1.3.2011
výroba potravinářských výrobků 19.3.2002 - 1.3.2011
balicí činnosti 19.3.2002 - 1.3.2011
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 19.3.2002 - 1.3.2011
pronájem nemovitostí 26.4.2001 - 19.3.2002
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona 5.1.2000 - 19.3.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 5.1.2000 - 19.3.2002
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.1.2000 - 19.3.2002
obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) a k výkonu dalších činností povolených zákonem o cenných papírech. 5.3.1996 - 5.1.2000

vedení firmy ALIKA a.s.

Statutární orgán ALIKA a.s.

Platnost údajů od - do
Jednání: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 22.7.2014
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. 5.3.1996 - 22.7.2014
předseda představenstva Pavel Kremla 22.8.2016
Vznik členství 14.8.2015
Vznik funkce 14.8.2015
Adresa: 113 , Skalka 798 24
člen představenstva Petra Vránová 20.9.2016
Vznik členství 14.8.2015
Adresa: 203 , Čelčice 798 23
člen představenstva Jana Kremlová 20.9.2016
Vznik členství 14.8.2015
Adresa: 113 , Skalka 798 24
člen představenstva Markéta Pavlínová 1.12.2018
Vznik členství 4.8.2016
Adresa: 113 , Skalka 798 24
předseda představenstva Ing. Jaroslav Novotný 5.3.1996 - 26.2.1997
Adresa: Velká Dlážka 2801/26 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zubík 5.3.1996 - 26.2.1997
Adresa: Přerov-Žeravice 129 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Sládeček 5.3.1996 - 26.2.1997
Adresa: Malá Trávnická 1659/40 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Sládeček 26.2.1997 - 6.10.1997
Adresa: Malá Trávnická 1659/40 , Přerov 750 02
předseda představenstva Ing. Jaroslav Novotný 26.2.1997 - 26.4.2001
Adresa: Velká Dlážka 2801/26 , Přerov 750 02
místopředseda představenstva Ing. Pavel Zubík 26.2.1997 - 26.4.2001
Adresa: Přerov-Žeravice 129 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Martin Halámek 6.10.1997 - 26.4.2001
Adresa: 51 , Dolní Újezd 751 25
předseda představenstva Pavel Kremla 26.4.2001 - 25.3.2006
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 30.8.2005
Adresa: Ruská 255 , Čelechovice na Hané 798 16
místopředseda představenstva Petra Kremlová 26.4.2001 - 25.3.2006
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 30.8.2005
Adresa: Janáčkova 2523/5 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Ing. Jana Kremlová 26.4.2001 - 25.3.2006
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 30.8.2005
Adresa: Ruská 255 , Čelechovice na Hané 798 16
předseda představenstva Pavel Kremla 11.4.2006 - 2.3.2011
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2005
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: Ruská 255 , Čelechovice na Hané 798 16
místopředseda představenstva Petra Vránová 11.4.2006 - 2.3.2011
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2005
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: Janáčkova 2523/5 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Ing. Jana Kremlová 11.4.2006 - 2.3.2011
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2005
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: Ruská 255 , Čelechovice na Hané 798 16
předseda představenstva Pavel Kremla 2.3.2011 - 1.3.2012
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: 113 , Skalka 798 24
místopředseda představenstva Petra Vránová 2.3.2011 - 1.3.2012
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: Janáčkova 2523/5 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Ing. Jana Kremlová 2.3.2011 - 1.3.2012
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: 113 , Skalka 798 24
místopředseda představenstva Petra Vránová 1.3.2012 - 22.7.2013
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: Janáčkova 2523/5 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Pavel Kremla 1.3.2012 - 12.11.2015
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: 113 , Skalka 798 24
místopředseda představenstva Ing. Jana Kremlová 1.3.2012 - 12.11.2015
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: 113 , Skalka 798 24
místopředseda představenstva Petra Vránová 22.7.2013 - 12.11.2015
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: 203 , Čelčice 798 23
předseda představenstva Pavel Kremla 12.11.2015 - 22.8.2016
Vznik členství 30.8.2010
Zánik členství 14.8.2015
Vznik funkce 30.8.2010
Zánik funkce 14.8.2015
Adresa: 113 , Skalka 798 24
místopředseda představenstva Petra Vránová 12.11.2015 - 22.8.2016
Vznik členství 30.8.2010
Zánik členství 14.8.2015
Vznik funkce 30.8.2010
Zánik funkce 14.8.2015
Adresa: 203 , Čelčice 798 23
místopředseda představenstva Ing. Jana Kremlová 12.11.2015 - 22.8.2016
Vznik členství 30.8.2010
Zánik členství 14.8.2015
Vznik funkce 30.8.2010
Zánik funkce 14.8.2015
Adresa: 113 , Skalka 798 24
místopředseda představenstva Petra Vránová 22.8.2016 - 20.9.2016
Vznik členství 14.8.2015
Vznik funkce 14.8.2015
Zánik funkce 4.8.2016
Adresa: 203 , Čelčice 798 23
místopředseda představenstva Jana Kremlová 22.8.2016 - 20.9.2016
Vznik členství 14.8.2015
Vznik funkce 14.8.2015
Zánik funkce 4.8.2016
Adresa: 113 , Skalka 798 24
člen představenstva Markéta Pavlínová 20.9.2016 - 1.12.2018
Vznik členství 4.8.2016
Adresa: Ruská 255 , Čelechovice na Hané 798 16

Dozorčí rada ALIKA a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Petra Nevrlová 22.8.2016
Vznik členství 14.8.2015
Adresa: 124 , Stařechovice 798 41
Jméno Ladislav Vrána 22.8.2016
Vznik členství 14.8.2015
Adresa: 31 , Prostějov 798 11
předseda dozorčí rady Kamil Vrána 22.8.2016
Vznik členství 14.8.2015
Vznik funkce 14.8.2015
Adresa: 203 , Čelčice 798 23
předseda JUDr. Karel Veverka 5.3.1996 - 26.2.1997
Adresa: Hranická 49/13 , Přerov 751 24
člen Ing. Jan Čajka 5.3.1996 - 26.2.1997
Adresa: Ořechovka 1400 , Strážnice 696 62
člen Ing. Jan Jeniš 5.3.1996 - 26.2.1997
Adresa: 76 , Bohuslávky 751 31
předseda JUDr. Karel Veverka 26.2.1997 - 6.10.1997
Adresa: Hranická 49/13 , Přerov 751 24
člen Ing. Jan Čajka 26.2.1997 - 5.1.2000
Adresa: Ořechovka 1400 , Strážnice 696 62
člen Ing. Jan Jeniš 26.2.1997 - 5.1.2000
Adresa: 76 , Bohuslávky 751 31
předseda Ing. Vladimír Sládeček 6.10.1997 - 5.1.2000
Adresa: Malá Trávnická 1659/40 , Přerov 750 02
předseda Monika Koudelková 5.1.2000 - 26.4.2001
Adresa: Rumunská 2663/1 , Prostějov 796 01
člen Jitka Krátká 5.1.2000 - 26.4.2001
Adresa: Havlíčkova 210 , Brodek u Prostějova 798 07
člen Eliška Karásková 5.1.2000 - 26.4.2001
Adresa: 83 , Zdětín Česká republika
předseda Ladislav Vrána 26.4.2001 - 25.3.2006
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 30.8.2005
Adresa: 31 , Prostějov 798 11
člen Petra Nevrlová 26.4.2001 - 25.3.2006
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 30.8.2005
Adresa: 124 , Stařechovice 798 41
člen Ivana Halouzková 26.4.2001 - 25.3.2006
Vznik funkce 30.8.2000
Zánik funkce 30.8.2005
Adresa: Ruská 243 , Čelechovice na Hané 798 16
předseda dozorčí rady Ladislav Vrána 11.4.2006 - 2.3.2011
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2005
Zánik funkce 30.8.2010
Adresa: 31 , Prostějov 798 11
člen dozorčí rady Petra Nevrlová 11.4.2006 - 2.3.2011
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2010
Adresa: 124 , Stařechovice 798 41
člen dozorčí rady Eva Kremlová 11.4.2006 - 2.3.2011
Vznik členství 30.8.2005
Zánik členství 30.8.2010
Adresa: Tylova 1788/22 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Petra Nevrlová 2.3.2011 - 1.3.2012
Vznik členství 30.8.2010
Adresa: 124 , Stařechovice 798 41
předseda dozorčí rady Kamil Vrána 2.3.2011 - 22.7.2013
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: Stanislava Manharda 1363/39 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ladislav Vrána 2.3.2011 - 12.11.2015
Vznik členství 30.8.2010
Adresa: 31 , Prostějov 798 11
člen dozorčí rady Petra Nevrlová 1.3.2012 - 12.11.2015
Vznik členství 30.8.2010
Adresa: 124 , Stařechovice 798 41
předseda dozorčí rady Kamil Vrána 22.7.2013 - 12.11.2015
Vznik členství 30.8.2010
Vznik funkce 30.8.2010
Adresa: 203 , Čelčice 798 23
předseda dozorčí rady Kamil Vrána 12.11.2015 - 22.8.2016
Vznik členství 30.8.2010
Zánik členství 14.8.2015
Vznik funkce 30.8.2010
Zánik funkce 14.8.2015
Adresa: 203 , Čelčice 798 23
člen dozorčí rady Ladislav Vrána 12.11.2015 - 22.8.2016
Vznik členství 30.8.2010
Zánik členství 14.8.2015
Adresa: 31 , Prostějov 798 11
člen dozorčí rady Petra Nevrlová 12.11.2015 - 22.8.2016
Vznik členství 30.8.2010
Zánik členství 14.8.2015
Adresa: 124 , Stařechovice 798 41

Sbírka Listin ALIKA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3636/SL 48 výroční zpráva [2015] k 31.3.2015 Krajský soud v Brně 10.8.2015 20.10.2015 20.10.2015 25
B 3636/SL 47 výroční zpráva [2014] za fiskální rok 2013 (1.4.2013 - 31.3.2014) Krajský soud v Brně 10.7.2014 24.10.2014 3.11.2014 25
B 3636/SL 46 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 583/2014 Krajský soud v Brně 25.6.2014 21.7.2014 7.10.2014 14
B 3636/SL 45 výroční zpráva [2013]  k 31.3.2013 Krajský soud v Brně 24.6.2013 12.12.2013 12.12.2013 25
B 3636/SL 44 výroční zpráva [2012]  k 31.3.2012 Krajský soud v Brně 20.7.2012 12.12.2013 12.12.2013 26
B 3636/SL 43 notářský zápis rozhod. VH, NZ 461/2013 Krajský soud v Brně 14.5.2013 15.5.2013 17.5.2013 10
B 3636/SL 42 výroční zpráva za fiskální rok 1.4.10-31.3.11 Krajský soud v Brně 12.8.2011 19.10.2011 22
B 3636/SL 41 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 30.8.2010 8.3.2011 12
B 3636/SL 40 ostatní -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Brně 30.8.2010 8.3.2011 1
B 3636/SL 39 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 30.8.2010 8.3.2011 1
B 3636/SL 38 ostatní -zápis o VH Krajský soud v Brně 12.8.2010 8.3.2011 9
B 3636/SL 37 ostatní -zápis ze shromáždění Krajský soud v Brně 9.8.2010 8.3.2011 5
B 3636/SL 36 účetní závěrka -2009 Krajský soud v Brně 15.6.2010 14.10.2010 22
B 3636/SL 35 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 15.6.2009 8.10.2009 24
B 3636/SL 34 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 5.6.2008 24.11.2008 22
B 3636/SL 33 zpráva auditora - ověř. ÚZ k 31.3.2007 Krajský soud v Brně 2.8.2007 31.10.2007 16
B 3636/SL 32 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 13.8.2007 24.10.2007 7
B 3636/SL 31 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 20.10.2006 22.12.2006 21
B 3636/SL 30 podpisové vzory Krajský soud v Brně 9.1.2006 6
B 3636/SL 29 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 30.8.2005 9.1.2006 1
B 3636/SL 28 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 30.8.2005 9.1.2006 1
B 3636/SL 27 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 30.8.2005 9.1.2006 6
B 3636/SL 26 účetní závěrka - k 31.3.2005 Krajský soud v Brně 3.1.2006 10
B 3636/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.8.2005 19.8.2005 35
B 3636/SL 24 výroční zpráva od 1.1.12003 do 30.3.2004 Krajský soud v Brně 22.9.2004 25.3.2005 22
B 3636/SL 23 notářský zápis - NZ 299/2004 Krajský soud v Brně 25.10.2004 4.1.2005 4
B 3636/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 25.10.2004 1.12.2004 34
B 3636/SL 21 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.11.2003 31.5.2004 6
B 3636/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.2.2003 31.5.2004 33
B 3636/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.2.2003 29.10.2003 33
B 3636/SL 18 ostatní - dohoda o započtení Krajský soud v Brně 17.2.2003 29.10.2003 3
B 3636/SL 17 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 26.6.2003 22.8.2003 30
B 3636/SL 16 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 29.3.2002 30.8.2002 3
B 3636/SL 15 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 11.6.2002 1.8.2002 18
B 3636/SL 14 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 13.12.2001 20.5.2002 34
B 3636/SL 9 ostatní - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Brně 20.9.1999 5.2.2002 2
B 3636/SL 8 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 16.10.1998 5.2.2002 3
B 3636/SL 7 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 14.4.1998 5.2.2002 12
B 3636/SL 6 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 13.6.1997 5.2.2002 13
B 3636/SL 5 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 4.7.1997 5.2.2002 1
B 3636/SL 4 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 4.7.1997 5.2.2002 1
B 3636/SL 3 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 4.7.1997 5.2.2002 52
B 3636/SL 13 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 30.8.2000 5.2.2002 42
B 3636/SL 12 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 30.8.2000 5.2.2002 1
B 3636/SL 11 ostatní - zápis představen Krajský soud v Brně 30.8.2000 5.2.2002 1
B 3636/SL 10 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 5.6.1999 5.2.2002 13
B 3636/SL 2 notářský zápis - rozhodnutí Krajský soud v Brně 29.6.2001 6.12.2001 5
B 3636/SL 1 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 25.6.2001 20.9.2001 33

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALIKA a.s.

IČO (identifikační číslo) 65138244
Jméno ALIKA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Prostějov
Vznik první živnosti: 7.7.1999
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo ALIKA a.s.

Živnosti a provozovny ALIKA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 164, Čelčice 798 23
Identifikační číslo provozovny 1000856089
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 1.7.2009

Živnost č. 2 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 19.6.2001

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti : obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 19.6.2001

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1999
Zánik oprávnění 19.6.2001

Živnost č. 10 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.12.2000
Zánik oprávnění 19.6.2001

Živnost č. 12 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ALIKA a.s.

Člen statutárního orgánu Markéta Pavlínová
Člen statutárního orgánu Pavel Kremla
Člen statutárního orgánu Ing. Jana Kremlová
Člen statutárního orgánu Petra Vránová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALIKA a.s.

IČO: 65138244
Firma: ALIKA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Čelčice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.3.1996

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov zvířat pro zájmový chov
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Skladování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image