Firma ALICELA a.s. IČO 27170047


ALICELA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

ALICELA a.s. (27170047) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2004 a je stále aktivní. ALICELA a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ALICELA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ALICELA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ALICELA a.s. na rzp.cz
Detailní informace o ALICELA a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro ALICELA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ALICELA a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9476
IČO (identifikační číslo osoby) 27170047
Jméno ALICELA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.7.2004
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 2 8.8.2014 - 18.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.8.2014 - 18.12.2014
Dne 31.1.2011 rozhodl jediný akcionář navrhovatele ( společnost RIVERHILL a.s.) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele ( společnosti ALICELA a.s.) upsáním nových akcií, a to o částku 1.025.000.000 Kč. Uvedené roz hodnutí je obsaženo v notářském zápise N 38/2011, NZ 33/2011, sepsaném jménem JUDr. Jany Borské, jejím zástupcem ustanoveným dle § 24 notářského řádu Mgr. Davidem Borským. Jediný akcionář rozhodl dne 31.1.2011 následovně: Za prvé: Jediný akcionář společnost RIVERHILL a.s. se v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti ALICELA a.s. tímto vzdává svého přednostního práva k upsání nových akcií a prohlašuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Za druhé: Základní kapitál společnosti ALICELA a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií takto: 1. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál společnosti ALICELA a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 182,000.000,-- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva milionů korun českých) o částku 1.025,000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet pět milionů korun českých), tak, že po tomto zvýšení bude základní kapitál ve výši 1.207,000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedm milionů korun českých). Základní kapitál společnosti ALICELA a.s. bude zvýšen upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Nově upisované akcie Zvýšení základního kapitálu společnosti ALICELA a.s. bude realizováno upsáním 102 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každá, dále upsáním 1 kusu kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) s tím, že nové akcie nebudou kótované. 3. Upisování akcií 3.1. Všechny nově upisované akcie, tedy 102 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každá, a dále 1 kus kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podob ě, o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti RIVERHILL a.s.. 3.2. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 3.3. Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností ALICELA a.s. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu n a zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.4. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti ALICELA a.s. a bez zbytečného odkladu jej předat předem určenému zájemci, tj. společnosti RIVERHILL a.s. 3.5. K upsání akcií se poskytuje upisovateli čtrnáctidenní lhůta, která začne běžet doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Tento bude doručen akcionáři do tří (3) dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. 4. Vklad do základního kapitálu 4.1. Emisní kurs všech nově vydaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 4.2. Emisní kurs nově upisovaných akcií je předem určený zájemce povinen splatit ve lhůtě 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejs tříku nabude právní moci. Emisní kurs nově upisovaných akcií je společnost RIVERHILL a.s. povinna splatit na k tomu účelu zřízený zvláštní účet č. 4531052/0800, vedený u České spořitelny, a.s., na obchodní firmu ALICELA a.s. 4.3. Připouští se možnost, aby emisní kurs upsaných akcií byl zčásti splacen započtením pohledávky tak, že proti pohledávce společnosti ALICELA a.s. ve výši 1.025,000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet pět milionů korun českých) za určitým zájemc em společností RIVERHILL a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena peněžitá pohledávka určitého zájemce společnosti RIVERHILL a.s. za společností ALICELA a.s. ve výši 1.024,500.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet čtyři mili onů pět set tisíc korun českých). Pohledávka společnosti RIVERHILL a.s. vznikla z titulu úvěrové smlouvy, uzavřené mezi společností Fortuna Entertainment Group N.V., se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 809 WTC T.A/L 8, 1077XX, Nizozemí, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komo rou v Amsterdamu, pod číslem 34364038 (dále jen "Fortuna Entertainment Group N.V.") a společností ALICELA a.s. dne 22.3.2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.4.2010, na základě které byly společnosti ALICELA a.s. poskytnuty peněžní prostředky ve výši 1.023 ,600.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých) s tím, že její příslušenství představoval smluvní úrok ve výši 6,75 % (slovy: šest procent a sedmdesát pět setin procenta) ročně, který byl upraven Dodatkem č. 1 ze dn e 01.04.2010 na novou výši 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) ročně, přičemž tato pohledávka byla dne 10.1.2011 postoupena smlouvou o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Fortuna Entertainment Group N.V., jako postupitelem a společností RIV ERHILL a.s., jako postupníkem (dále též "Pohledávka společnosti RIVERHILL a.s."), s tím, že dle výroku soudního znalce Ing. Mgr. Petra Tůmy, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace cenné papíry, který byl jmenován na základě usnesení Městského soudu v Praze, vydaného pod č.j. 2 Nc 5012/2010-10 dne 11.08.2010, jež nabylo právní moci dne 25.8.2010, byla v souvislosti s postoupením pohledávky tato oceněna její jmenovitou hodnotou. Dle potvrzení Ernst & Young Audit , s.r.o., identifikační číslo: 267 04 153 , se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze, oddíl C, vložka 88504 ze dne 31.1.2011, vyplývá z účetnictví spol ečnosti RIVERHILL a.s., že k 31.1.2011 je zaúčtována Pohledávka společnosti RIVERHILL a.s. vůči společnosti ALICELA a.s. ve výši 1.024,533.444,66 Kč (slovy: jedna miliarda dvacet čtyři milionů pět set třicet tři tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun český ch šedesát šest haléřů), přičemž tato pohledávka je tvořena jistinou úvěru ve výši 1.023,600.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet tři milionů šest set tisíc korun českých) a úroky ve výši 933.444,66 Kč (slovy: devět set třicet tři tisíc čtyři sta čtyř icet čtyři korun českých šedesát šest haléřů) a dále dle tohoto potvrzení vyplývá z účetnictví společnosti ALICELA a.s. její závazek vůči společnosti RIVERHILL a.s. ve výši 1.024,533.444,66 Kč (slovy: jedna miliarda dvacet čtyři milionů pět set třicet tř i tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých šedesát šest haléřů) z titulu pohledávky společnosti RIVERHILL a.s. (Potvrzení Ernst & Young Audit , s.r.o. tvoří přílohu č. 6 notářského zápisu). Společnost ALICELA a.s. učinila dne 31.1.2011 prohlášení o existenci závazku vůči společnosti z titulu Pohledávky společnosti RIVERHILL a.s. ve výši 1.024,533.444,66 Kč (slovy: jedna miliarda dvacet čtyři milionů pět set třicet tři tisíc čtyři sta čtyři cet čtyři korun českých šedesát šest haléřů). Toto prohlášení tvoří přílohu č. 7 notářského zápisu. Rozdíl mezi výší Pohledávky společnosti RIVERHILL a.s., která bude započítána na splacení emisního kursu upsaných akcií a jmenovitou hodnotou nově vydaných akcií za částku 1.024,500.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda dvacet čtyři milionů pět set tisíc koru n českých) bude tvořit emisní ážio. 4.4. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení pohledávek: Návrh dohody o započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti ALICELA a.s. určitému zájemci společnosti RIVERHIILL a.s. při úpisu akcií. Dohodu o započtení pohledávek je určitý zájemce povinen uzavřít v sídle společnosti ALICELA a.s., tj. na adr ese Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00 v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hod. Lhůta pro uzavření dohody o započtení pohledávek činí dvaceti jedna (21) dnů a počíná běžet dnem předání dohody o započtení určitému zájemci, tj. společnosti RIVERHILL a. s. Představenstvo společnosti ALICELA a.s. je povinno do třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 2.2.2011 - 1.3.2011
Dne 15.11.2007 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost RIVERHILL a.s.) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 180.000.000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaž eno v notářském zápise NZ 189/2007, N 209/2007, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. - Základní kapitál společnosti ALICELA a.s (dále též společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 180.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých), na částku 182.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát dva m ilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští: - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 18 kusů (slovy: osmnáct kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každé akcie, - Emisní kurz upisovaných akcií činí 180.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), akcie budou splaceny peněžitým vkladem, Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři společnosti, společnosti RIVERHILL a.s. se sídlem: Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, IČ : 271 65 019, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 9437 (dále jen ,, RIVERHILL a.s.). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. - Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Penta Investments, a.s., na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen ,,Místo pro upsáníˇˇ), - Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnost i v místě pro upsání určenému zájemci, společnosti RIVERHILL a.s., do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. Podpisy stran na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny, - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti RIVERHILL a.s.vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií. Určený zájemce - společnost RIVERHILL a.s.splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky s polečnosti RIVERHILL a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 16.12.2004 mezi společností Slovenský investiční holding a.s., (nyní Slovenské investiční družstvo), se sídlem Osadná 11, Bratislava 831 03, IČO: 00 011 088, (dále jen ,,SID´´), jako věřitelem, a společností, jako dlužníkem, ve znění: dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze dne 16.12.2004 uzavřeného mezi společností SID a společností dne 15.12.2005, - smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 23.12.2005 mezi společností SID, jako postupitelem, a společností RIVERHILL a.s., jako postupníkem, - dohody o změně závazku uzavřené dne 2.1.2006 mezi společností RIVERHILL a.s. a společností, - dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru ze dne 16.12.2004 uzavřeného mezi společností RIVERHILL a.s. a společností dne 18.12.2006, měla k 30. září 2007 společnost RIVERHILL a.s. vůči společnosti pohledávku v celkové výši 361 441 768,45 Kč (slovy: tři sta šedesát jedna milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set šedesát osm korun českých a čtyřicet pět haléřů). K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 180.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých). 22.11.2007 - 12.12.2007

Kapitál ALICELA a.s.

zakladni jmění 1 207 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.3.2011
zakladni jmění 182 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2007 - 1.3.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.7.2004 - 12.12.2007

Akcie ALICELA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 2.9.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 18 2.9.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 102 2.9.2013
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 1 2.9.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 1.3.2011 - 2.9.2013
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 102 1.3.2011 - 2.9.2013
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 1 1.3.2011 - 2.9.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 18 12.12.2007 - 2.9.2013
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 28.7.2004 - 1.3.2011

Sídlo ALICELA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na Florenci 2116/15 , Praha 110 00 16.12.2015
Adresa Na výsluní 201/13 , Praha 100 00 23.2.2005 - 16.12.2015
Adresa U Habrovky 247/11 , Praha 140 00 28.7.2004 - 23.2.2005

Předmět podnikání ALICELA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.8.2014
realitní činnost 19.3.2005 - 8.8.2014
správa a údržba nemovitostí 19.3.2005 - 8.8.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 19.3.2005 - 8.8.2014
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.3.2005 - 8.8.2014
reklamní činnost a marketing 19.3.2005 - 8.8.2014
zprostředkování obchodu a služeb 19.3.2005 - 8.8.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.3.2005 - 8.8.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.3.2005 - 8.8.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 19.3.2005 - 8.8.2014
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 28.7.2004 - 8.8.2014

vedení firmy ALICELA a.s.

Statutární orgán ALICELA a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva. 8.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jsou oprávněni jednat dva členové představenstva společně. K platnosti jakéhokoliv písemného úkonu společnosti se vyžaduje vlastnoruční podpis dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti. 2.6.2005 - 8.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 28.7.2004 - 2.6.2005
člen představenstva David Vozábal 18.12.2014
Vznik členství 28.11.2014
Adresa: Máslova 2688/2 , Praha 160 00
předseda představenstva David Vaněk 19.8.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Brčálová 228 , Květnice 250 84
člen představenstva Pavla Smetanová 28.7.2004 - 23.2.2005
Vznik členství 28.7.2004
Zánik členství 6.10.2004
Adresa: Brunnerova 993/14 , Praha 163 00
jediný člen představenstva Ing. Jozef Janov 23.2.2005 - 2.6.2005
Vznik členství 6.10.2004
Adresa: Slavkovská 337 , Nová Lesná Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jozef Janov 2.6.2005 - 13.9.2005
Vznik členství 6.10.2004
Zánik členství 1.9.2005
Adresa: Slovenská republika
Nová Lesná, Slavkovská 337
člen představenstva Ing. Milan Musil 2.6.2005 - 22.3.2006
Vznik členství 6.5.2005
Zánik členství 27.2.2006
Adresa: Nová 163 , Zlatníky-Hodkovice 252 41
člen představenstva Ing. Martin Štefunko 22.3.2006 - 11.3.2008
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 2.2.2008
Adresa: SNP 968 , Galanta Slovenská republika
člen představenstva Ing. Radim Haluza 11.3.2008 - 22.12.2009
Vznik členství 3.2.2008
Zánik členství 30.11.2009
Adresa: Vinohradská 29 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen představenstva Ing. Marek Hvožďara 22.12.2009 - 22.12.2009
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 11.12.2009
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Žilinská 2961/18, 811 05
člen představenstva Ing. Václav Brož 13.9.2005 - 4.5.2010
Vznik členství 1.9.2005
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: Žižkov II 1270 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Ing. Radim Haluza 22.12.2009 - 4.5.2010
Vznik členství 12.12.2009
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: Vinohradská 29 , 120 00 Praha 2 Česká republika
člen představenstva Michal Hanák 4.5.2010 - 14.12.2012
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 10.12.2012
Adresa: Husovo nám. 68 , Beroun 266 01
člen představenstva Ing. Michal Vepřek 4.5.2010 - 4.1.2013
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: Italská 3000/10 , Šumperk 787 01
člen představenstva Martin Todt 4.1.2013 - 2.9.2013
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 17.7.2013
Adresa: Feřtekova 557/18 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Radim Haluza 14.12.2012 - 8.8.2014
Vznik členství 10.12.2012
Adresa: Vinohradská 1596/29 , Praha 120 00
člen představenstva Michal Vepřek 2.9.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 17.7.2013
Zánik členství 28.11.2014
Adresa: Italská 3000/10 , Šumperk 787 01
předseda představenstva Ing. Radim Haluza 8.8.2014 - 18.12.2014
Vznik členství 10.12.2012
Zánik členství 28.11.2014
Vznik funkce 7.7.2014
Zánik funkce 28.11.2014
Adresa: Vinohradská 1596/29 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Martin Todt 18.12.2014 - 28.6.2016
Vznik členství 28.11.2014
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 28.11.2014
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Feřtekova 557/18 , Praha 181 00
člen představenstva David Vaněk 28.6.2016 - 19.8.2016
Vznik členství 1.7.2016
Zánik funkce 1.7.2016
Adresa: Brčálová 228 , Květnice 250 84

Dozorčí rada ALICELA a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ivo Zajíc 11.5.2015
Vznik členství 2.4.2015
Adresa: Salmova 1850/1 , Blansko 678 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslava Hirschová 29.6.2017
Vznik členství 6.6.2017
Vznik funkce 6.6.2017
Adresa: Kalousová 368 , Jesenice 252 42
člen dozorčí rady Michal Hanák 29.6.2017
Vznik členství 6.6.2017
Adresa: K Hoře 86 , Cerhovice 267 61
předseda dozorčí rady Ing. Zuzana Herichová 28.7.2004 - 23.2.2005
Vznik členství 28.7.2004
Zánik členství 6.10.2004
Vznik funkce 28.7.2004
Zánik funkce 6.10.2004
Adresa: Pri Šajbách 7755 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Peter Herich 28.7.2004 - 23.2.2005
Vznik členství 28.7.2004
Zánik členství 6.10.2004
Adresa: Hradby 5 , 977 01 Brezno Slovenská republika
člen dozorčí rady Petr Malivánek 28.7.2004 - 23.2.2005
Vznik členství 28.7.2004
Zánik členství 6.10.2004
Adresa: U Stadionu 730 , Chrudim 537 03
předseda dozorčí rady Mgr. Miloslav Loskot 23.2.2005 - 22.3.2006
Vznik členství 6.10.2004
Zánik členství 28.2.2006
Vznik funkce 6.10.2004
Zánik funkce 28.2.2006
Adresa: Na klášterním 1834/17 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kubát 23.2.2005 - 11.3.2008
Vznik členství 6.10.2004
Adresa: Dominova 2467/7 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Vladimír Pelán 23.2.2005 - 11.3.2008
Vznik členství 6.10.2004
Zánik členství 6.2.2008
Zánik funkce 6.2.2008
Adresa: Kunická 181 , Kunice 251 63
člen dozorčí rady Ing. Martin Vlček 11.3.2008 - 1.9.2009
Vznik členství 7.2.2008
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Korunní 962/85 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ondřej Benáček 22.3.2006 - 4.5.2010
Vznik členství 28.2.2006
Zánik členství 1.4.2010
Adresa: Jahodová 2194/20 , Praha 106 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Kubát 11.3.2008 - 4.5.2010
Vznik členství 6.10.2004
Zánik členství 1.4.2010
Vznik funkce 7.2.2008
Zánik funkce 1.4.2010
Adresa: Frimlova 1347/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Vepřek 1.9.2009 - 4.5.2010
Vznik funkce 1.8.2009
Zánik funkce 1.4.2010
Adresa: Italská 3000/10 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Ivana Ambrožová 4.5.2010 - 10.6.2011
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00
člen dozorčí rady Oldřich Hollmotz 4.5.2010 - 10.6.2011
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Braškovská 313/5 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Mgr. Radek Schmitz 10.6.2011 - 25.6.2013
Vznik členství 30.5.2011
Adresa: Podkovářská 933/3 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Radek Schmitz 25.6.2013 - 18.7.2013
Vznik členství 30.5.2011
Vznik funkce 27.5.2013
Adresa: Podkovářská 933/3 , Praha 190 00
člen dozorčí rady František Macháček 10.6.2011 - 19.10.2013
Vznik členství 30.5.2011
Adresa: Smilova 1994 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ivo Zajíc 4.5.2010 - 11.5.2015
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 1.4.2015
Adresa: Dvorská 1875/94 , Blansko 678 01
předseda dozorčí rady Radek Schmitz 18.7.2013 - 29.6.2017
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 6.6.2017
Vznik funkce 27.5.2013
Zánik funkce 6.6.2017
Adresa: Podkovářská 933/3 , Praha 190 00
člen dozorčí rady František Macháček 19.10.2013 - 29.6.2017
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 6.6.2017
Adresa: Smilova 1994 , Pardubice 530 02

Sbírka Listin ALICELA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9476/SL 52 účetní závěrka [2014], zpráva auditora k 30.6.2015 Městský soud v Praze 30.6.2015 17.9.2015 18.9.2015 17
B 9476/SL 51 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.4.2015 6.8.2015 6.8.2015 1
B 9476/SL 48 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.2.2015 4.2.2015 16
B 9476/SL 46 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 28.11.2014 10.12.2014 29.12.2014 1
B 9476/SL 45 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 796/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 9.7.2014 15.10.2014 24
B 9476/SL 44 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 7.7.2014 9.7.2014 15.10.2014 1
B 9476/SL 43 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora k 30.6.2013 Městský soud v Praze 30.6.2013 7.11.2013 12.11.2013 26
B 9476/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.6.2012 Městský soud v Praze 30.6.2012 8.10.2012 15.10.2012 26
B 9476/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 23.3.2012 28.3.2012 2
B 9476/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 5.8.2011 26
B 9476/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.7.2011 5.8.2011 27
B 9476/SL 33 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 30.5.2011 11.7.2011 2
B 9476/SL 32 posudek znalce č. 215-22/2010 Městský soud v Praze 1.9.2010 15.3.2011 49
B 9476/SL 31 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 8.7.2010 13.7.2010 19
B 9476/SL 29 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.4.2010 19.4.2010 27.5.2010 2
B 9476/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.4.2010 19.4.2010 24.5.2010 2
B 9476/SL 28 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 1.4.2010 19.4.2010 24.5.2010 1
B 9476/SL 27 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.12.2009 18.12.2009 12.1.2010 2
B 9476/SL 26 ostatní rozhodutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.12.2009 18.12.2009 12.1.2010 1
B 9476/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.12.2009 11.12.2009 12.1.2010 1
B 9476/SL 24 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.11.2009 11.12.2009 12.1.2010 1
B 9476/SL 23 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.11.2009 25.11.2009 25
B 9476/SL 22 účetní závěrka r.2007+audit Městský soud v Praze 31.12.2007 5.1.2009 8.1.2009 24
B 9476/SL 21 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.2.2008 5.3.2008 19.3.2008 2
B 9476/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.2.2008 5.3.2008 19.3.2008 2
B 9476/SL 19 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.2.2008 5.3.2008 19.3.2008 1
B 9476/SL 18 ostatní -zápis o zasedání DR Městský soud v Praze 7.2.2008 5.3.2008 19.3.2008 1
B 9476/SL 17 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 31.1.2008 1.2.2008 10
B 9476/SL 16 notářský zápis -NZ189/07+př. Městský soud v Praze 15.11.2007 16.11.2007 3.12.2007 23
B 9476/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.11.2007 6.11.2007 28
B 9476/SL 14 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 16.2.2007 23.2.2007 26
B 9476/SL 13 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 7.3.2006 23.3.2006 0
B 9476/SL 12 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.2.2006 23.3.2006 0
B 9476/SL 11 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.9.2005 14.9.2005 0
B 9476/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.9.2005 14.9.2005 0
B 9476/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.10.2004 31.12.2004 0
B 9476/SL 3 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 27.5.2004 9.9.2004 0
B 9476/SL 2 ostatní -zápis o rozhodnutí DR Městský soud v Praze 27.5.2004 9.9.2004 0
B 9476/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ322/04 Městský soud v Praze 27.5.2004 9.9.2004 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ALICELA a.s.

IČO (identifikační číslo) 27170047
Jméno ALICELA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 13.12.2004
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo ALICELA a.s.

Živnosti a provozovny ALICELA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.2004

Živnost č. 2 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ALICELA a.s.

Člen statutárního orgánu David Vozábal
Člen statutárního orgánu David Vaněk

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ALICELA a.s.

IČO: 27170047
Firma: ALICELA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 28.7.2004

Sídlo ALICELA a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Ostatní finanční zprostředkování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 27170047
Jméno firmy ALICELA a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka cx9cqmn

Podobné firmy

tracking image