Firma Alfa Plastik, a.s. IČO 60793791


Alfa Plastik, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Alfa Plastik, a.s. (60793791) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bratří Štefanů 1070/75, Hradec Králové 500 03. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 1995 a je stále aktivní. Alfa Plastik, a.s. má celkem pět provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Alfa Plastik, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Alfa Plastik, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Alfa Plastik, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Alfa Plastik, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Alfa Plastik, a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 3199
IČO (identifikační číslo osoby) 60793791
Jméno Alfa Plastik, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.9.1995
Valná hromada obchodní společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 607 93 791, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3199 (dá le jen Společnost), 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost CONQUEROR s.r.o., se sídlem na adrese Ostrava - Moravská Ostrava, Slavíčkova 2492/12, PSČ 70200, IČO: 264 66 546, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35843 (dále jen též Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hr omady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 24. července 2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni a k rozhodnému dni byl řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK), se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 1.128.184 (jeden milion jedno sto dvacet osm tisíc jedno sto osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno v z aknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 16,- Kč (šestnáct korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 92,11 % (devadesát dva celých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) základního kapitálu a 92,11 % (devadesát dva c elých jedenáct setin procenta) (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Obchodní společnost CONQUEROR s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2.Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveře jnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku oso by odlišné od Hlavního akcionáře. 3.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 44,- Kč (čtyřicet čtyři korun českých) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 16,- Kč (šes tnáct korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 180702 ze dne 2. července 2018, který vypracoval znalecký ústav, obchodní společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem na adrese Opletalova 1525/39, Nové Měst o, 110 00 Praha 1, IČO: 256 40 585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202. Posudek byl zpracován ke dni ocenění 31. května 2018. V závěrečné části uvedeného znaleckého posudku číslo 180702, kapitola 10 Závěr, je uvedeno: Účelem zpracování znaleckého posudku byl odhad přiměřeného protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti Alfa Plastik, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, pro potřeby nuceného přechodu úč astnických cenných papírů. Hodnotou rozumíme spravedlivou hodnotu (Market Value) v souladu s platnou definicí v Mezinárodních oceňovacích standardech (IVS 2017), tj. odhadovanou cenu pro převod aktiva nebo závazku mezi konkrétními, informovanými a ochotnými stranami, která odráží p říslušné zájmy těchto stran. K ocenění jsme použili přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační a účetní hodnoty). Výslednou hodnotu majetku jsme odhadli pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. likvidační metody. Další metody jsme použili jako podpů rné a plnily kontrolní a informační funkci viz kapitola č. 9.1 posudku. V posudku jsme dospěli k indikativnímu ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s. viz následující tabulka: Tabulka č. 10.1 Ocenění společnosti Alfa Plastik, a.s. Metoda Hodnota společnosti (Kč) Váha DCF entity 0 0 Likvidační hodnoty 53 640 000 1 Účetní hodnoty 83 217 000 0 Finální odhad 53 640 000 X Závěrečné shrnutí a konečný odhad hodnoty společnosti lze sledovat také v příloze č. 14 posudku. Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k závěru, že hodnota přiměřeného protiplnění za jeden kus kmenové akcie společnosti Alfa Plastik, a.s. se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 607 93 791, o jmenovité hod notě 16 Kč, k datu 31. května 2018 činí (po provedení kvalifikovaného odhadu): 44 Kč slovy: čtyřicet čtyři korun českých 4.Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodní společnosti Roklen360 a.s., IČO: 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Roklen360 a.s.), jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil Společnosti předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením obchodní společ nosti Roklen360 a.s o převzetí peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění. 5.Informuje, že veřejná listina stejnopis notářského zápisu, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 28. srpna 2018, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to po předchozím tele fonickém nebo emailovém objednání každý pracovní den v době od 9.00 hod. do 14.00 hod. Objednávku termínu nahlédnutí je třeba předem dojednat se Společností telefonní číslo: +420 602 737 804, e-mail: gajdos@alfaplastik.cz . 6.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, obchodní společnosti Roklen360 a.s., která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Protiplnění bude příslušným akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. 28.8.2018
Valná hromada společnosti dne 29. června 2017 přijala toto rozhodnutí: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 6.051.200 Kč (šest milionů padesát jedna tisíc dvě stě korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 18.153.600 Kč (osmnáct milionů jedno sto padesát tři tisíc šest set korun českých) na částku 24.204.800 Kč (dvacet čty ři milionů dvě stě čtyři tisíc osm set korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, v případě, že nebudou upsány všechny akcie, jejic hž jmenovitá hodnota dosáhne částky zvýšení základního kapitálu, se připouští. 2.Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových zaknihovaných akcií o následujících parametrech: počet akcií: až 1.134.600 (jeden milion jedno sto třicet čtyři tisíc šest set) kusů jmenovitá hodnota jednoho kusu akcie: 16 Kč (šestnáct korun) druh akcií: kmenové forma akcií: na jméno emisní kurs jednoho kusu akcie: 16 Kč (šestnáct korun) akcie budou vydány jako zaknihované cenné papíry veřejná obchodovatelnost: akcie nebudou veřejně obchodovatelné (dále jen Nové akcie). 3.Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 18.153.600 Kč (osmnáct milionů jedno sto padesát tři tisíc šest set korun českých). Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 4.Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5.Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáři společnosti v rámci dvou kol. Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva akcionářů v některém z kol ani jiným postupem dle tohoto usnesení valné hromady společnosti, nebu dou upsány. 6.Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář společnosti má přednostní právo na upsání i těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář sp olečnosti a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. 7.Akcionáři společnosti jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jimi upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií na bankovní účet společnosti číslo 117357943/0300 vedený u společnosti Českoslove nská obchodní banka, a.s. 8.Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v prvním kole upisování jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je do 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis v prvním kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům spol ečnosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, pro svolání valné hromady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 16 Kč (šestnáct korun českých), připadají 3 (tři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. v.Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy bude moci být přednostní právo uplatněné poprvé, tedy den, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akc ionářům společnosti dle bodu ii. tohoto odstavce 8. 9.Každý akcionář společnosti má přednostní právo i na upsání těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v případném druhém kole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis ve druhém kole upisování v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům společ nosti, když představenstvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro vykonání úpisu Nových akcií v prvním kole upisování způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, pro svolání valné h romady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie společnosti o jmenovité hodnotě 16 Kč (šestnáct korun českých), připadá podíl na jedné Nové akcii vypočtený na základě následujícího vzorce a zaokrouhlený na dvě desetinná místa směrem dolů: počet neupsaných Nových akcií v prvním kole upisování děleno 378.200 (tři sta sedmdesát osm tisíc dvě stě). Výši podílu představenstvo společnosti vypočte a uvede v písemné informaci dle bodu ii. tohoto odstavce 9. Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Předmětem úpisu budou Nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. v. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. vi. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy bude moci být přednostní právo uplatněné poprvé, tedy den, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním a kcionářům společnosti dle bodu ii. odstavce 8. 10.Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva, budou nabídnuty určenému zájemci, jímž je obchodní společnost Argile, a.s., IČO: 282 08 650, se sídlem na adrese Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13190 (dále jen Určený zájemce). Údaje pro nabídnutí Nových akcií neupsaných v žádném kole upisování Určenému zájemci jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je provozovna společnosti na adrese Opavská 1435/45, 792 01 Bruntál, a to v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod. ii. Všechny Nové akcie, které neupsal jiný akcionář společnosti v prvním nebo druhém kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií, budou upsány písemnou smlouvou o upsání akcií dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. iii. Upisovací lhůta činí 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování Nových akcií ve druhém kole upisování. iv. Emisní kurs každé Nové akcie, která nebyla upsána v prvním a ani druhém kole upisování, se rovná její jmenovité hodnotě. v. Určený zájemce je povinen splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií, tedy od uzavření smlouvy o upsání akcií dle bodu ii. tohoto odstavce 10 na bankovní účet společnosti číslo 117357943/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. vi. Nové akcie, které nebudou upsány Určeným zájemcem dle tohoto odstavce 10, nebudou upsány. 11.Upisování Nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 28.7.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 12.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.8.2014
Valná hromada společnosti rozhodla den 19.8.2013 o snížení základního kapitálu takto: Důvod snížení základního kapitálu: Dobrovolné snížení základního kapitálu na úhradu ztráty účetního období roku 2012. Způbob jak bude naloženo s čáskou odpovídající snížení základního kapitálu: Celá částka snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty účetního období roku 2012. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti snižuje o částku ve výši 31.768.800,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sedmset šedesát osm tisíc osmset korun českých), tedy z částky ve výši 37.820.800,- Kč (slovy: třicet sedm milionů osmset dvacet tisíc korun českých) na čás tku ve výši 6.051.200,- Kč (slovy: šest milionů padesát jeden tisíc dvěstě korun českých). Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé z těchto akcií ve výši 16,- Kč (slovy: šestnáct korun českých). 30.10.2013

Aktuální kontaktní údaje Alfa Plastik, a.s.

Kapitál Alfa Plastik, a.s.

zakladni jmění 19 596 800 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.10.2017
zakladni jmění 6 051 200 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.2013 - 13.10.2017
zakladni jmění 37 820 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.1999 - 30.10.2013
zakladni jmění 1 220 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.1995 - 18.10.1999

Akcie Alfa Plastik, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 1 224 803 13.10.2017
Kmenové akcie na jméno 16 Kč 378 200 30.10.2013 - 13.10.2017
Akcie na jméno 100 Kč 378 200 18.10.1999 - 30.10.2013
Akcie na jméno 100 Kč 1 220 1.9.1995 - 18.10.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 258 1.9.1995 - 18.10.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 14 1.9.1995 - 18.10.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 7 1.9.1995 - 18.10.1999

Sídlo Alfa Plastik, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bratří Štefanů 1070/75 , Hradec Králové 500 03 22.3.2013
Adresa Opavská 1435/45 , Bruntál 792 01 12.2.2010 - 22.3.2013
Adresa Opavská 1435/45 , Bruntál 792 01 1.9.1995 - 12.2.2010

Předmět podnikání Alfa Plastik, a.s.

Platnost údajů od - do
zámečnictví, nástrojářství 12.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.9.2009
výroba nástrojů 30.9.2009 - 12.8.2014
výroba tepelné energie 29.11.2007
ubytovací služby 23.9.2005 - 30.9.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných 9.11.1998 - 30.9.2009
provozování dráhy - vlečky, drážní dopava 20.1.1997
e) výroba chemických výrobků s vyjímkou výrobků a činností, které jsou vyloučeny ze zák. č. 455/91 Sb. 18.7.1996 - 23.9.2005
d) výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 18.7.1996 - 29.11.2007
a) výroba výrobků z plastických hmot 1.9.1995 - 30.9.2009
b) výroba nástrojů 1.9.1995 - 30.9.2009
c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.9.1995 - 30.9.2009

vedení firmy Alfa Plastik, a.s.

Statutární orgán Alfa Plastik, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná vždy předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 12.8.2014
Jednání za společnost: Zastupovat společnost navenek ve všech záležitostech akciové společnosti je oprávněn předseda představenstva samostatně, nebo členové představenstva vždy nejméně dva společně. 30.1.2004 - 12.8.2014
Jednání za společnost: Zastupovat společnost navenek ve všech záležitostech akciové společnosti jsou oprávněni vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 1.9.1995 - 30.1.2004
předseda představenstva Roman Gajdoš 6.10.2016
Vznik členství 31.5.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Adresa: 187 , Zátor 793 16
člen představenstva Ing. Vladimír Karásek 1.9.1995 - 27.9.1995
Adresa: Husova 492 , Vrbno pod Pradědem 793 26
člen představenstva Ing. Karel Díšek 1.9.1995 - 27.9.1995
Adresa: Janáčkova 1388/17 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Pavel Navrátil 1.9.1995 - 20.1.1997
Adresa: Uhlířská 1265/22 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Šajgál, Csc. 1.9.1995 - 20.1.1997
Adresa: Pivovarská 289/22 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Jiří Pivoňka 1.9.1995 - 20.1.1997
Adresa: Svat. Čecha 454 , Vrbno pod Pradědem Česká republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Karásek 27.9.1995 - 20.1.1997
Adresa: Husova 492 , Vrbno pod Pradědem 793 26
místopředseda představenstva Ing. Karel Díšek 27.9.1995 - 20.1.1997
Adresa: Janáčkova 1388/17 , Bruntál 792 01
místopředseda představenstva Ing. Karel Díšek 20.1.1997 - 18.10.1999
Adresa: Janáčkova 1388/17 , Bruntál 792 01
člen představenstva Jaromír Chylík 20.1.1997 - 18.10.1999
Adresa: Pod tratí 43 , 792 01 Bruntál Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Pivoňka 20.1.1997 - 18.10.1999
Adresa: U Potoka 1246/45 , Bruntál 792 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Karásek 20.1.1997 - 19.3.2003
Adresa: Husova 492 , Vrbno pod Pradědem 793 26
člen představenstva Ing. Jozef Šiška 20.1.1997 - 19.3.2003
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: Dělnická 1337/13 , Bruntál 792 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Pivoňka 18.10.1999 - 19.3.2003
Adresa: U Potoka 1246/45 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Šajgál CSc. 18.10.1999 - 19.3.2003
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: Pivovarská 289/22 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Jiří Turek 18.10.1999 - 19.3.2003
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: Květná 1726/48 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Jiří Pivoňka 19.3.2003 - 30.10.2003
Zánik členství 30.9.2003
Adresa: U Potoka 1246/45 , Bruntál 792 01
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Karásek 19.3.2003 - 11.5.2004
Zánik členství 31.1.2004
Vznik funkce 16.12.2002
Adresa: Husova 492 , Vrbno pod Pradědem 793 26
člen představenstva Ing. Aleš Herma 30.10.2003 - 11.5.2004
Vznik členství 1.10.2003
Adresa: Františka Formana 236/29 , Ostrava 700 30
člen představenstva Antonín Sýkora 19.3.2003 - 30.10.2004
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 31.5.2004
Adresa: Chopinova 126/3 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Aleš Herma 11.5.2004 - 29.1.2007
Vznik členství 1.10.2003
Vznik funkce 1.2.2004
Adresa: Františka Formana 236/29 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Aleš Herma 29.1.2007 - 12.5.2008
Vznik členství 1.10.2003
Zánik členství 31.3.2008
Vznik funkce 1.2.2004
Zánik funkce 31.3.2008
Adresa: Průběžná 1719/1 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Luděk Šarman 12.5.2008 - 13.1.2009
Vznik členství 31.3.2008
Zánik členství 12.12.2008
Vznik funkce 31.3.2008
Zánik funkce 12.12.2008
Adresa: Větrná 1810/20 , Bruntál 792 01
předseda představenstva JUDr. Ivan Kožušník 19.3.2003 - 30.9.2009
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 16.12.2007
Vznik funkce 16.12.2002
Zánik funkce 16.12.2007
Adresa: 534 , Horní Bludovice 739 37
člen představenstva Ing. Věra Pavlonková 19.3.2003 - 30.9.2009
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 16.12.2007
Adresa: Václava Košaře 117/14 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Ing. Rostislav Šimanský 13.1.2009 - 30.9.2009
Vznik členství 12.12.2008
Zánik členství 30.4.2009
Vznik funkce 12.12.2008
Zánik funkce 30.4.2009
Adresa: Karvinská 1285/23 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Antonín Aerts 30.9.2009 - 13.10.2009
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 1.9.2009
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 1.9.2009
Adresa: Nová cesta 135 , Český Těšín 735 62
místopředseda představenstva Ing. Jaroslava Paskerová 13.10.2009 - 24.8.2010
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 1.9.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Borovanského 2207/4 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslava Paskerová 24.8.2010 - 4.3.2011
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 17.12.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 17.12.2010
Adresa: Na žertvách 1221/16 , Praha 180 00
místopředseda představenstva Roman Gajdoš 4.3.2011 - 11.3.2011
Vznik členství 18.12.2010
Vznik funkce 18.12.2011
Adresa: Jiráskova 1628/7 , Bruntál 792 01
člen představenstva Ing. Věra Pavlonková 30.9.2009 - 11.7.2011
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 30.5.2011
Adresa: Podélná 348/3 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Roman Gajdoš 11.3.2011 - 11.7.2011
Vznik členství 18.12.2010
Zánik členství 30.5.2011
Vznik funkce 18.12.2010
Zánik funkce 30.5.2011
Adresa: Jiráskova 1628/7 , Bruntál 792 01
předseda představenstva JUDr. Ivan Kožušník 30.9.2009 - 22.3.2013
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 5.2.2013
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 5.2.2013
Adresa: Šestajovická 1081/6 , Praha 198 00
místopředseda představenstva Roman Gajdoš 11.7.2011 - 22.3.2013
Vznik členství 30.5.2011
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 5.2.2013
Adresa: Jiráskova 1628/7 , Bruntál 792 01
člen představenstva David Kožušník 11.7.2011 - 22.3.2013
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 5.2.2013
Adresa: K Přehradě 289/10 , Havířov 736 01
předseda představenstva Roman Gajdoš 22.3.2013 - 6.10.2016
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 30.5.2016
Vznik funkce 5.2.2013
Zánik funkce 30.5.2016
Adresa: 187 , Zátor 793 16
člen představenstva Martin Seidler 22.3.2013 - 6.10.2016
Vznik členství 5.2.2013
Zánik členství 31.1.2016
Adresa: 101 , Melč 747 84
místopředseda představenstva Jaroslav Machů 22.3.2013 - 20.8.2018
Vznik členství 11.2.2013
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 12.2.2013
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: 175 , Moravskoslezský Kočov 792 01

Dozorčí rada Alfa Plastik, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Martin Pučok 11.7.2017
Vznik členství 30.6.2017
Adresa: Slavíčkova 2492/12 , Ostrava 702 00
člen Věra Voksová 1.9.1995 - 9.11.1998
Adresa: Pionýrská 740/4 , Bruntál 792 01
předseda Ing. Jiří Turek 1.9.1995 - 18.10.1999
Adresa: Květná 1726/48 , Bruntál 792 01
člen Ing. Zuzana Hřebačková 9.11.1998 - 18.10.1999
Adresa: Janáčkova 1388/17 , Bruntál 792 01
člen Zdeněk Schmid 1.9.1995 - 7.12.2001
Adresa: Švermova 1432/3 , Bruntál 792 01
člen Tomáš Kiss 18.10.1999 - 7.12.2001
Zánik členství 9.6.2001
Adresa: Svatoplukova 3386/68 , Prostějov 796 01
člen Zdeněk Schmidt 7.12.2001 - 8.11.2002
Zánik členství 24.5.2002
Adresa: Švermova 1432/3 , Bruntál 792 01
předseda Ing. Karel Díšek 18.10.1999 - 19.3.2003
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: Politických vězňů 738/1 , Olomouc 779 00
člen Emílie Navrátilová 18.10.1999 - 19.3.2003
Zánik členství 16.12.2002
Adresa: Uhlířská 1265/22 , Bruntál 792 01
člen Ing. Štefan Mikulášek 19.3.2003 - 8.10.2003
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 25.6.2003
Adresa: Růžová 1888/8 , Hlučín 748 01
člen Mgr. Jan Gajdošík 30.1.2004 - 23.11.2004
Vznik členství 29.10.2003
Zánik členství 14.9.2004
Adresa: 719 , 739 12 Čeladná Česká republika
předseda Ing. Robert Sýkora 19.3.2003 - 30.9.2009
Vznik členství 16.12.2002
Zánik členství 16.12.2007
Vznik funkce 16.12.2002
Zánik funkce 16.12.2007
Adresa: 720 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen dozorčí rady Richard Mazurek 9.3.2005 - 30.9.2009
Vznik členství 22.10.2004
Zánik členství 21.6.2009
Adresa: 257 , Třanovice 739 53
člen Ludmila Kočinová 8.11.2002 - 12.2.2010
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 23.5.2007
Adresa: Dělnická 1337/13 , Bruntál 792 01
předseda dozorčí rady Ing. Robert Sýkora 30.9.2009 - 11.7.2011
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 30.5.2011
Vznik funkce 22.6.2009
Zánik funkce 30.5.2011
Adresa: 720 , 739 12 Čeladná Česká republika
člen dozorčí rady Richard Mazurek 30.9.2009 - 22.3.2013
Vznik členství 22.6.2009
Zánik členství 5.2.2013
Adresa: 257 , Třanovice 739 53
člen dozorčí rady Ludmila Kočinová 12.2.2010 - 22.3.2013
Vznik členství 23.5.2007
Zánik členství 23.8.2012
Adresa: Dělnická 1337/13 , Bruntál 792 01
předseda dozorčí rady Ing. Věra Pavlonková 11.7.2011 - 22.3.2013
Vznik členství 31.5.2011
Zánik členství 5.2.2013
Vznik funkce 31.5.2011
Zánik funkce 5.2.2013
Adresa: Podélná 348/3 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ivan Kožušník 22.3.2013 - 8.8.2013
Vznik členství 5.2.2013
Adresa: Šestajovická 1081/6 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ivan Kožušník 8.8.2013 - 30.10.2013
Vznik členství 5.2.2013
Zánik členství 19.8.2013
Adresa: Šestajovická 1081/6 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Zdeněk Čermák 22.3.2013 - 12.8.2014
Vznik členství 4.10.2012
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: 34 , Tachov 347 01
člen dozorčí rady Ing. Dan Krupanský 30.10.2013 - 12.8.2014
Vznik členství 19.8.2013
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Ježkova 641 , Zeleneč 250 91
předseda dozorčí rady Jaroslav Žahourek 22.3.2013 - 11.7.2017
Vznik členství 5.2.2013
Zánik členství 29.6.2017
Vznik funkce 11.2.2013
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00

Sbírka Listin Alfa Plastik, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3199/SL 49 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2014 7.8.2014 13.8.2014 27
B 3199/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2013 23.9.2013 14
B 3199/SL 45 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2013 23.9.2013 16
B 1093/SL 43 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., § 66a/9, zpr.aud. Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2012 8.8.2012 39
B 1093/SL 42 ostatní zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2011 8.7.2011 18.7.2011 5
B 1093/SL 41 výroční zpráva r.2010 s úz,příl.,§66a/9,aud. Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2011 8.6.2011 34
B 1093/SL 40 podpisové vzory Gajdoš Krajský soud v Hradci Králové 19.1.2011 10.2.2011 11.2.2011 2
B 1093/SL 9 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2002 23
B 1093/SL 8 účetní závěrka r. 2000 bez přílohy Krajský soud v Hradci Králové 20.2.2002 10
B 1093/SL 7 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2000 13.9.2000 22
B 1093/SL 5 výroční zpráva r. 1997 vč.účet.závěrky Krajský soud v Hradci Králové 12.10.1998 12.10.1998 50
B 1093/SL 4 účetní závěrka r. 1996 vč. příl. Krajský soud v Hradci Králové 30.6.1997 31.7.1997 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Alfa Plastik, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60793791
Jméno Alfa Plastik, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 10.4.1992
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Sídlo Alfa Plastik, a.s.

Živnosti a provozovny Alfa Plastik, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Opavská 1435/45, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1007375558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Oldřichovská 1437, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1007375574
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.2006

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba výrobků z plastických hmot

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Opavská 1435/45, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1007375558
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba výrobků z plastických hmot

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování 1.7.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Oldřichovská 1437, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1007375574
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba výrobků z plastických hmot

 • Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 5.6.2006
Provozovna č. 3
Provozovna Hřbitovní 35/1, Rýmařov 793 42
Identifikační číslo provozovny 1007375566
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 29.6.2005

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Výroba výrobků z plastických hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba chemických výrobků s výjimkou výrobků a činností, které jsou vyloučeny ze zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění jeho pozdějších úprav nebo jsou uvedeny v přílohách tohoto zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1995
Zánik oprávnění 13.6.2006

Živnost č. 6 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.1995
Zánik oprávnění 20.4.2007

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Alfa Plastik, a.s.

Člen statutárního orgánu Roman Gajdoš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Alfa Plastik, a.s.

IČO: 60793791
Firma: Alfa Plastik, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.1995

Sídlo Alfa Plastik, a.s.

Sídlo: Bratří Štefanů 1070/75, Hradec Králové 500 03

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních plastových výrobků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba tepla
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Železniční nákladní doprava
Ostatní podobná ubytovací zařízení
tracking image