Firma AKRO investiční společnost, a.s. IČO 49241699


AKRO investiční společnost, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

AKRO investiční společnost, a.s. (49241699) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slunná 547/25, Praha 162 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 1993 a je stále aktivní. AKRO investiční společnost, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o AKRO investiční společnost, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AKRO investiční společnost, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro AKRO investiční společnost, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AKRO investiční společnost, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2164
IČO (identifikační číslo osoby) 49241699
Jméno AKRO investiční společnost, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.10.1993
Jediný akcionář společnosti AKRO investiční společnost, a.s., IČO 49241699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2164, rozhodl v působnosti valné hromady dne 12.12.201 8 o snížení základního kapitálu společnosti s účinností ode dne 1.1.2019 z dosavadní výše 14.960.000,- Kč (čtrnáct milionů devět set šedesát tisíc korun českých) o částku 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých) na výslednou výši 3.300.000,- Kč (tři miliony tři sta tisíc korun českých) poměrně snížením jmenovité hodnoty všech 55.000 (padesáti pěti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, a to z jejich stávající jmenovité hodnoty ve výši 272,- Kč (dvě stě sedmdesát dv ě koruny české) na novou jmenovitou hodnotu ve výši 60,- Kč (šedesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vydáním nových akcií s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem a účelem dobrovolného snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury ve vztahu k majetku a aktivitám společnosti a uvolnění prostředků společnosti, vázaných v základním kapitálu. Částka ve výši 11.660.000,- Kč (jedenáct milionů šest set šedesát tisíc korun českých), odpovídající snížení zá kladního kapitálu společnosti, bude celá vyplacena jedinému akcionáři. Lhůta pro předložení akcií k jejich výměně činí 1 (jeden) měsíc ode dne, kdy se stane zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku účinný. 1.1.2019 - 1.5.2019
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady učiněným formou notářského zápisu N 433/2005, NZ 375/2005 ze dne 2.6.2005 došlo ke schválení snížení základního kapitálu společnosti ze stávajících 55.000.000,- Kč na částku 14.960.0000,- Kč, přiče mž důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulých let, částka ve výši 40.040.000,- Kč bude zaúčtována na úhradu ztráty společnosti z minulých let a snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech ak cií vydaných společností, tj. snížení jmenovité hodnoty u 55.000 ks kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno, ze jmenovité hodnoty 1.000,- Kč na 272,- Kč na akcii, a to změnou zápisů o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papír ů. 11.10.2005 - 11.6.2014
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč, (tj. z dosavadních 40.000.000,- Kč na 55.000.000,- Kč). 21.8.2002 - 11.6.2014
Upisování akcií nad částku 15.000.000,- Kč se nepřipouští. 21.8.2002 - 11.6.2014
Základní kapitál bude zvýšen upsáním 15.000 kusů nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 akcie 1.000,- Kč. 21.8.2002 - 11.6.2014
Emisní kurs nových akcií činí 1.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs činí celkem u 15.000 nových kmenových akcií částku 15.000.000,- Kč. 21.8.2002 - 11.6.2014
Veškeré akcie budou v důležitém zájmu společnosti upsány s vyloučením přednostního práva všech akcionářů, jelikož všichni stávající akcionáři společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií. 21.8.2002 - 11.6.2014
Veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jednomu z akcionářů společnosti, obchodní společnosti MARINCO a.s., s adresou sídla Praha 6, Střešovice, Slunná 547/25, PSČ 162 00, IČP 25083422. 21.8.2002 - 11.6.2014
Veškeré nové akcie budou uspány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem podle § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu, bude obsahovat alespoň náležitosti podle § 205, odst. 3 obchodního zákoníku a podpisy na smlouvě budou úředně ověřeny. K upsání nových akcií bude poskytnuta upisovateli lhůta 15 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, celková lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.8.2002 - 11.6.2014
Smlouvu podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku nelze uzavřít před podáním návrhu na zápis usnesení (rozhodnutí) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.8.2002 - 11.6.2014
Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce obchodní společnosti MARINCO a.s. vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu nových akcií ve výši 15.000.000,- Kč. Peněžitá pohledávka, jejíž započtení se připouští, činí 15.000.000,- Kč a vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností dne 29.4.2002, na základě které půjčil předem určený zájemce společnosti 15.000.000,- Kč. 21.8.2002 - 11.6.2014
Návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových ackií předloží společnost předem určenému zájemci při podpisu smlouvy o upsání akcií. Splacení emisního kursu upsaných akcií uzavřením smlouvy o započtení musí být provedeno nejpozději do 30 dnů po zápisu tohoto usnesení (rozhodnutí) valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. 21.8.2002 - 11.6.2014
Valná hromada se usnesla na zvýšení základního jmění společnosti AKRO investiční společnost, a.s. o částku 7.000.000,- Kč (sedm milionů korun českých) z 33.000.000,- Kč na 40.000.000,- Kč, a to za těchto podmínek: Důvodem zvýšení základního jmění je posílení hospodářské síly společnosti. Zvýšení základního jmění v rozsahu o 7.000.000,- Kč, bude prove- deno bez připuštění upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Zvýšení základního jmění o celkovou částku 7.000.000,- Kč bude provedeno upsáním 7.000 ks nových kmenových akcií na jméno, v za- knihované podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- Kč, jejichž emisní kurz činí 1.000,- Kč na 1 akcii (tj. je roven její jmenovité hodnotě) to znamená, že emisní ážio se nebude upisovat, tj. celkem činí emisní kurz u těchto 7.000 ks nových kmenových akcií částku 7.000.000,- Kč. Všech těchto 7.000 ks nových akcií bude upsáno akcionáři na zá- kladě dohody, uzavřené dle ustn. § 205 obchodního zákoníku a tu- díž se vylučuje v důležitém zájmu společnosti přednostní právo stávajících akcionářů, neboť se předpokládá, že v rámci dohody, která bude uzavřena akcionáři dle § 205 obchodního zákoníku upíše všech těchto 7.000 ks nových akcií pouze jeden ze stávajících ak- cionářů, a to společnost MARINCO, a.s., identifikační číslo 25083 422, se sídlem Slunná 25, 162 00 Praha 6, a to peněžitým vkladem ve výši 7.000.000,- Kč ( sedm milionů korun českých ), tzn., že tento akcionář se bude podílet na tomto zvýšení základního jmění nad rámec jeho podílu na základním jmění společnosti, což odůvod- ňují potřeby společnosti AKRO investiční společnost, a.s. a kapi- tálová síla stávajících akcionářů. Tato dohoda bude uzavřena v sídle obchodní společnosti AKRO in- vestiční společnost, a.s., v Praze 1, Na Poříčí 17, a to ve lhůtě třiceti dnů ode dne pravomocného zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze s tím, že v této dohodě, která ve smyslu odst. 2 § 205 obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů, bude upsáno na základě dohody všech akcionářů společnosti všech 7.000 ks nových akcií s tím, že peněžitý vklad bude splacen ve lhůtě uvedené v dohodě dle § 205 obchodního zákoníku, a to na účet společnosti číslo 1001005377/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha 1, Vodičkova 38. 5.1.2001 - 6.4.2001
Jediný akcionář Ing. Martin Šiška rozhodl v působnosti valné hromady dne 23.7.1997 o zvýšení základního jmění o 23.000.000,-Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchod. zák. Upisování proběhne maximálně ve dvou kolech. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva k úpisu, budou nabídnuty společnosti REKAINVEST, s.r.o. se sídlem v Praze 2, Blanická 28, IČ 43 00 46 01. Akcie nebudou nabízeny na základě veřejné výzvy k úpisu. Základní jmění bude zvýšeno o 23.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Upsáno bude 23.000 kusů akcií. Jmenovitá hodnota akcií bude 1.000,- Kč. Upisovány a vydávány budou kmenové akcie na jméno, které nebudou veřejně obchodovatelné. Podoba upisovaných akcií bude zaknihovaná. Emisní kurz každé akcie bude se bude rovnat jmenovité hodnotě. Každý akcionář má přednostní právo upsat tolik nově vydaných akcií, kolik odpovídá jeho podílu na základním jmění společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Václavské náměstí 43, Praha 1, 6. patro. Patnáctidenní lhůta k přednostnímu právu na úpis akcií začne běžet šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. Informace o přednostním právu na úpis akcií bude zveřejněna spolu s pravomocným rozhodnutím Rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Informace bude rovněž zaslána všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů. Akcie bude možno upsat v místě upisování denně od 9.30 do 12.00 hod. Na jednu akcii bude možno upsat 2.3 nově vydávaných akcií. V případě, že akcionář uplatní přednostní právo tak, že počet nárokovaných akcií nebude celým číslem, bude počet akcií vydaných takovému akcionáři zaokrouhlen matematicky tak, že při číslovce od 0 do 4 na prvním desetinném čísle se zaokrouhluje směrem dolů a při číslovce 5 až 9 na prvním desetinném čísle bude zaokrouhlena směrem nahoru. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na přednostní úpis akcií je šestý den po zveřejnění informace o přednostním právu na úpis akcií v Obchodním věstníku. REKAINVEST s.r.o. bude oprávněna upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Patnáctidenní lhůta k úpisu akcií společností REKAINVEST s.r.o. začne běžet v den následující po skončení lhůty k přednostnímu úpisu. Emisní kurz každé akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě. Pro úpis akcií ve druhém kole společností REKAINVEST s.r.o. platí přiměřeně podmínky stanovené pro úpis v prvním kole. Splatit nově vydané akcie lze pouze v penězích (peněžitými vklady). Všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz akcií, které upisují v den úpisu v plné výši a to bezhotovostně převodem na účet emitenta u IPB a.s. číslo 110433392/5100. Za den splacení se považuje den podání řádného příkazu k úhradě. 5.12.1997 - 7.7.1998
Jedniným akcionářem společnosti je Ing. Martin Šiška, r.č. 621228/0250, Praha 6, Hládkov 5.12.1997 - 27.6.2000
Jediným akcionářem je RNDr.Jaromír Šiška, bytem Lukešova 1611/71, Praha 4, r.č. 53 05 20/358. 3.2.1997 - 5.12.1997
Základní jmění bylo zcela splaceno. 3.2.1997 - 11.6.2014
Zakladatelé společnosti: Raiffeisen Investment Aktiengesellschaft se sídlem Betle- hemstrasse 3/DG, 4020 Linz, Rakousko, Raiffeisen-Kapitalanlagegesellschaft A.G. se sídlem Am Stadpark 9, 1030 Wien, Rakousko, Raiffeisenbank a.s. se sídlem Vodičkova 38, Praha 1, Altex spol. s r.o. se sídlem Janovského 27, Praha 7 8.10.1993 - 11.6.2014
Datum sepsání notářského zápisu o založení společnosti: 17.8.1993 8.10.1993 - 11.6.2014

Aktuální kontaktní údaje AKRO investiční společnost, a.s.

Kapitál AKRO investiční společnost, a.s.

zakladni jmění 3 300 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.5.2019
zakladni jmění 14 960 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2005 - 1.5.2019
zakladni jmění 55 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.10.2002 - 28.12.2005
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.4.2001 - 7.10.2002
zakladni jmění 33 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.7.1998 - 6.4.2001
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.10.1993 - 7.7.1998

Akcie AKRO investiční společnost, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 60 Kč 55 000 1.5.2019
Kmenové akcie na jméno 272 Kč 55 000 1.1.2012 - 1.5.2019
Kmenové akcie na jméno 272 Kč 55 000 28.12.2005 - 1.1.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 55 000 7.10.2002 - 28.12.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 40 000 6.4.2001 - 7.10.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 33 000 7.7.1998 - 6.4.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 8.10.1993 - 7.7.1998

Sídlo AKRO investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Slunná 547/25 , Praha 162 00 6.4.2005
Adresa Na poříčí 1071/17 , Praha 110 00 9.8.2002 - 6.4.2005
Adresa Na poříčí 1071/17 , Praha 110 00 27.6.2000 - 9.8.2002
Adresa Štěpánská 567/15 , Praha 120 00 7.7.1998 - 27.6.2000
Adresa Václavské náměstí 819/43 , Praha 110 00 8.10.1993 - 7.7.1998

Předmět podnikání AKRO investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů 3.12.2014
administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů 3.12.2014
vytváření a obhospodařování podílových fondů v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění 6.4.2005 - 3.12.2014
obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování 6.4.2005 - 3.12.2014
poskytování služeb souvisejících s kolektivním investováním pro jiné investiční společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování v platném znění 6.4.2005 - 3.12.2014
shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob za účelem jejich použití na podnikání podle z.č. 248/92 Sb. Správa investičních fondů a výkon činností bezprostředně a tím souvisejících. 8.10.1993 - 6.4.2005

vedení firmy AKRO investiční společnost, a.s.

Statutární orgán AKRO investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. Předseda představenstva při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 24.1.2007
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Při podepisování společnosti připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti předseda a místopředseda představenstva společně. 24.6.2003 - 24.1.2007
Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodní firmě společnosti. 9.8.2002 - 24.6.2003
Za společnost jedná a podepisuje kterýkoliv ze členů představenstva samostatně ve všech právních věcech. Při podepisování za společnost připojí kterýkoliv ze členů představenstva společnosti svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti. 3.2.1997 - 9.8.2002
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupují buď dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s jedním prokuristou. Za společnost se člen představenstva nebo prokurista podepisuje tak, že k psa- nému nebo tištěnému označení společnosti připojí svůj podpis. 8.10.1993 - 3.2.1997
předseda představenstva Ing. Jiří Trávníček 18.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
člen představenstva Doc. JUDr. Pavel Mates CSc. 18.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Psohlavců 1501/51 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Nataša Hnátková 21.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Zahradní 528/7 , Libiš 277 11
člen představenstva Ing. Valdimír Červíček 8.10.1993 - 20.12.1994
Adresa: Jilmová 2682/4 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. Eugen Bečka 8.10.1993 - 21.12.1994
Adresa: Václavské náměstí 819/43 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Igor Kocmánek 20.12.1994 - 21.12.1994
Adresa: Voršilská 143/4 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Vladimír Červíček 21.12.1994 - 31.8.1995
Adresa: Jilmová 2682/4 , Praha 130 00
člen představenstva Dr.percival Pachta-Rayhofen 8.10.1993 - 3.2.1997
Adresa: Černý Vůl 214 , Praha-západ Česká republika
člen představenstva Ing. Vladimír Červíček 31.8.1995 - 3.2.1997
Adresa: Vosmíkových 929/10 , Praha 180 00
člen představenstva Ing. Jitka Sedloňová 21.12.1994 - 5.12.1997
Adresa: Harusova 1320 , 149 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Martin Šiška 3.2.1997 - 27.6.2000
Adresa: Hládkov 920/12 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Vít Vařeka 3.2.1997 - 27.6.2000
Adresa: Ostrovského 911/30 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Vít Vařeka 27.6.2000 - 9.8.2002
Adresa: Kvestorská 1178/11 , Praha 140 00
člen Doc.Ing. Jaroslav Daňhel CSc 5.12.1997 - 11.1.2005
Zánik členství 15.1.2004
Adresa: Vladislavova 51/13 , Praha 110 00
předseda představenstva Ing. Vít Vařeka 9.8.2002 - 6.4.2005
Vznik funkce 28.6.2000
Zánik funkce 21.12.2004
Adresa: Kvestorská 1178/11 , Praha 140 00
člen Ing. Jiří Trávníček 11.1.2005 - 6.4.2005
Vznik členství 6.10.2004
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
člen Doc. JUDr. Pavel Mates CSc. 27.6.2000 - 23.1.2007
Zánik členství 26.6.2006
Zánik funkce 26.6.2006
Adresa: Psohlavců 1501/51 , Praha 147 00
Místopředseda představenstva Martin Knetig 24.6.2003 - 24.1.2007
Vznik členství 9.4.2003
Zánik členství 1.12.2006
Vznik funkce 9.4.2003
Zánik funkce 1.12.2006
Adresa: Zeleného 1472/86 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Vít Vařeka 6.4.2005 - 4.9.2007
Vznik členství 3.2.1997
Zánik členství 24.1.2006
Zánik funkce 24.1.2006
Adresa: Kvestorská 1178/11 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Jiří Trávníček 6.4.2005 - 20.10.2009
Vznik členství 6.10.2004
Zánik členství 1.9.2009
Vznik funkce 21.12.2004
Zánik funkce 1.9.2009
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
člen představenstva Doc.JUDr. Pavel Mates CSc. 23.1.2007 - 7.12.2011
Vznik členství 16.10.2006
Zánik členství 17.10.2011
Vznik funkce 16.10.2006
Zánik funkce 17.10.2011
Adresa: Psohlavců 1501/51 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Nataša Hnátková 19.8.2008 - 12.7.2013
Vznik členství 6.8.2008
Zánik členství 21.6.2013
Adresa: Zahradní 528/7 , Libiš 277 11
předseda představenstva Ing. Jiří Trávníček 20.10.2009 - 25.5.2014
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 28.7.2014
Vznik funkce 3.9.2009
Zánik funkce 28.7.2014
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
předseda představenstva Ing. Jiří Trávníček 25.5.2014 - 31.7.2014
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 28.7.2014
Vznik funkce 3.9.2009
Zánik funkce 28.7.2014
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
člen představenstva Nataša Hnátková 12.7.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 29.8.2014
Adresa: Zahradní 528/7 , Libiš 277 11
předseda představenstva Ing. Jiří Trávníček 31.7.2014 - 4.9.2014
Vznik členství 28.7.2014
Vznik funkce 28.7.2014
Zánik funkce 29.8.2014
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
předseda představenstva Ing. Nataša Hnátková 4.9.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 21.6.2013
Zánik členství 19.9.2014
Vznik funkce 29.8.2014
Zánik funkce 19.9.2014
Adresa: Zahradní 528/7 , Libiš 277 11
člen představenstva Ing. Jiří Trávníček 4.9.2014 - 30.9.2014
Vznik členství 28.7.2014
Zánik členství 19.9.2014
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
člen představenstva Doc.JUDr. Pavel Mates CSc 7.12.2011 - 18.7.2016
Vznik členství 17.10.2011
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Psohlavců 1501/51 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Jiří Trávníček 30.9.2014 - 18.7.2016
Vznik členství 28.7.2014
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 19.9.2014
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Náchodská 646/132 , Praha 193 00
člen představenstva Nataša Hnátková 30.9.2014 - 18.7.2016
Vznik členství 21.6.2014
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Zahradní 528/7 , Libiš 277 11
člen představenstva Ing. Nataša Hnátková 18.7.2016 - 21.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Zahradní 528/7 , Libiš 277 11

Dozorčí rada AKRO investiční společnost, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady prof. Ing. Miloš Marek DrSc. 18.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Vavřenova 1169/6 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Zbyněk Revenda CSc. 21.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Adresa: U Ryšánky 1534/21 , Praha 147 00
člen dozorčí rady JUDr. Zbyněk Valenta 21.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Ke Krči 804/11 , Praha 147 00
člen Mag. Witold Szymansky 8.10.1993 - 21.12.1994
Adresa: Schumanngasse 22 , 2380 Perchtoldsdofr,Rakousko Česká republika
člen Pavel Strnad 8.10.1993 - 3.2.1997
Adresa: K Fialce 418/53 , Praha 155 00
člen Ing. Andrej Šeluchin 8.10.1993 - 3.2.1997
Adresa: Jamská 462 , 190 00 Praha 9 - Kyje Česká republika
člen Mag. Heinz Sernetz 21.12.1994 - 3.2.1997
Adresa: Melchardfgasse 16 , Rakousko, Wien Česká republika
člen dozorčí rady Ivan Boháček 3.2.1997 - 7.7.1998
Adresa: Korunní 1151/67 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vacovský 3.2.1997 - 27.6.2000
Adresa: K lávce 75 , Praha 164 00
člen dozorčí rady JUDr. Pavol Krošlák 3.2.1997 - 27.6.2000
Adresa: Heřmanova 1162/2 , Praha 170 00
člen Ing. Jan Mikyna 7.7.1998 - 27.6.2000
Adresa: Tunelářů 294 , Praha 156 00
člen Ing. Josef Kubíček 27.6.2000 - 9.8.2002
Adresa: Lamačova 832 , 152 00 Praha 4 Česká republika
člen Doc. Ing. Zbyněk Revenda CSc. 27.6.2000 - 16.10.2006
Adresa: Konviktská 263/5 , Praha 110 00
člen JUDr. Zbyněk Valenta 27.6.2000 - 16.10.2006
Adresa: Na skalkách 1596 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen Ing. Josef Kubíček 9.8.2002 - 16.10.2006
Vznik členství 4.11.1999
Adresa: Lamačova 838/22 , Praha 152 00
člen Prof. Ing. Zbyněk Revenda CSc. 16.10.2006 - 7.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Konviktská 263/5 , Praha 110 00
člen Ing. Josef Kubíček 16.10.2006 - 7.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Lamačova 838/22 , Praha 152 00
člen JUDr. Zbyněk Valenta 16.10.2006 - 7.12.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2011
Adresa: Na skalkách 1596 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Kubíček 7.12.2011 - 11.6.2014
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 6.6.2014
Adresa: Lamačova 838/22 , Praha 152 00
člen dozorčí rady JUDr. Zbyněk Valenta 7.12.2011 - 3.10.2015
Vznik členství 28.6.2011
Adresa: Ke Krči 804/11 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Prof.Ing. Zbyněk Revenda CSc. 7.12.2011 - 18.7.2016
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 27.6.2016
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 27.6.2016
Adresa: U Ryšánky 1534/21 , Praha 147 00
člen dozorčí rady JUDr. Zbyněk Valenta 3.10.2015 - 18.7.2016
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 27.6.2016
Adresa: Ke Krči 804/11 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Prof. Ing. Zbyněk Revenda CSc. 18.7.2016 - 21.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Vznik funkce 29.6.2016
Adresa: U Ryšánky 1534/21 , Praha 147 00
člen dozorčí rady JUDr. Zbyněk Valenta 18.7.2016 - 21.7.2016
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: Ke Krči 804/11 , Praha 147 00

Sbírka Listin AKRO investiční společnost, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2164/SL 71 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 8.7.2015 241
B 2164/SL 70 notářský zápis [NZ 508/2014], stanovy společnosti NZ 508/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 28.11.2014 4.12.2014 11
B 2164/SL 69 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 10.7.2014 16.10.2014 230
B 2164/SL 68 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 29.8.2014 2.9.2014 3.10.2014 1
B 2164/SL 67 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 19.9.2014 24.9.2014 3.10.2014 1
B 2164/SL 66 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 28.7.2014 31.7.2014 8.9.2014 1
B 2164/SL 65 ostatní rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 28.7.2014 31.7.2014 8.9.2014 1
B 2164/SL 64 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí o statut.orgánu Městský soud v Praze 21.6.2013 10.7.2013 17.7.2013 1
B 2164/SL 63 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 2.7.2013 241
B 2164/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.7.2012 15.8.2012 230
B 2164/SL 61 ostatní rozhodnutí jedinpého akcionáře Městský soud v Praze 1.12.2011 2.1.2012 12
B 2164/SL 60 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.10.2011 2.1.2012 1
B 2164/SL 59 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 470/2011 Městský soud v Praze 1.12.2011 2.1.2012 23
B 2164/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 15.8.2011 214
B 2164/SL 56 ostatní -rozhodnutí ČNB Městský soud v Praze 25.6.2009 2.11.2009 2
B 2164/SL 55 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.9.2009 2.11.2009 1
B 2164/SL 54 ostatní -zápis zeschůze představen. Městský soud v Praze 3.9.2009 2.11.2009 2
B 2164/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.8.2009 10.8.2009 187
B 2164/SL 52 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 6.8.2008 2.9.2008 1
B 2164/SL 51 ostatní -rozh.jed.akcionáře při VH Městský soud v Praze 6.8.2008 2.9.2008 1
B 2164/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 233
B 2164/SL 48 notářský zápis -NZ124/04 Městský soud v Praze 3.3.2004 11.10.2007 15
B 2164/SL 47 účetní závěrka r.2006+příl./podíl.fond/ Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 19.7.2007 33
B 2164/SL 46 účetní závěrka r.2006+příl./podíl.fond/ Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 19.7.2007 33
B 2164/SL 45 účetní závěrka r.2006+příl./podíl.fond/ Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 19.7.2007 35
B 2164/SL 44 účetní závěrka r.2006+příl/podíl.fond/ Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 19.7.2007 33
B 2164/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.7.2007 19.7.2007 91
B 2164/SL 42 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 20.6.2007 0
B 2164/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 20.6.2007 217
B 2164/SL 40 ostatní -odstoupení z fun. Městský soud v Praze 1.12.2006 2.2.2007 2
B 2164/SL 39 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 7.12.2006 2.2.2007 2
B 2164/SL 38 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.12.2006 2.2.2007 2
B 2164/SL 37 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 30.11.2006 23.1.2007 0
B 2164/SL 36 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.10.2006 23.1.2007 0
B 2164/SL 35 ostatní -rozhodnutí ČNB Městský soud v Praze 10.10.2006 23.1.2007 0
B 2164/SL 34 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2006 13.12.2006 0
B 2164/SL 33 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 26.3.2001 13.12.2006 0
B 2164/SL 32 notářský zápis -NZ124/04 Městský soud v Praze 3.3.2004 13.12.2006 0
B 2164/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 2.10.2006 2.10.2006 316
B 2164/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit /včetně OPF/ Městský soud v Praze 31.12.2005 2.10.2006 2.10.2006 0
B 2164/SL 29 zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 22.8.2005 3.11.2005 1
B 2164/SL 27 notářský zápis -NZ375/05 Městský soud v Praze 2.6.2005 3.11.2005 0
B 2164/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.10.2005 3.11.2005 230
B 2164/SL 25 podpisové vzory + zápis z jednání představenstva /z 21.12.04/ Městský soud v Praze 17.1.2005 21.1.2005 10.3.2005 0
B 2164/SL 24 notářský zápis NZ 851/204 Městský soud v Praze 26.11.2004 21.1.2005 10.3.2005 0
B 2164/SL 23 ostatní odstoupení z funkce člena představenstva Městský soud v Praze 5.1.2004 2.2.2005 0
B 2164/SL 22 ostatní zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 15.1.2004 2.2.2005 0
B 2164/SL 21 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 6.10.2003 2.2.2005 0
B 2164/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2003 22.7.2004 13.9.2004 277
B 2164/SL 19 účetní závěrka r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 16.7.2004 20
B 2164/SL 18 ostatní roční zpr.o hospodaření r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 16.7.2004 0
B 2164/SL 17 výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 30.3.2004 30.6.2004 16.7.2004 0
B 2164/SL 16 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 29.6.2004 30.6.2004 16.7.2004 3
B 2164/SL 14 notářský zápis -NZ124/04 Městský soud v Praze 3.3.2004 17.3.2004 25.3.2004 0
B 2164/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 15.7.2003 23.7.2003 0
B 2164/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti NZ255,256/2003 Městský soud v Praze 9.4.2003 18.7.2003 0
B 2164/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 987/2001 Městský soud v Praze 13.12.2001 26.8.2002 3.9.2002 0
B 2164/SL 8 notářský zápis NZ 334/2002 Městský soud v Praze 25.6.2002 26.8.2002 3.9.2002 0
B 2164/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 3.9.2002 0
B 2164/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 26.11.2001 29.11.2001 0
B 2164/SL 5 účetní závěrka za rok 1996/1998/1999-audit.zp Městský soud v Praze 10.4.2001 12.6.2001 0
B 2164/SL 4 notářský zápis NZ 30/2001 Městský soud v Praze 19.1.2001 30.5.2001 0
B 2164/SL 3 notářský zápis NZ 919/2000 Městský soud v Praze 22.11.2000 12.1.2001 0
B 2164/SL 2 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 3.8.1999 0
B 2164/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 794/97 Městský soud v Praze 23.7.1997 3.8.1999 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AKRO investiční společnost, a.s.

IČO: 49241699
Firma: AKRO investiční společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 8.10.1993

Sídlo AKRO investiční společnost, a.s.

Sídlo: Slunná 547/25, Praha 162 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Správa fondů
tracking image