Firma AHC a.s. IČO 24160369


AHC a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AHC a.s. (24160369) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 778/3, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 2011 a je stále aktivní. AHC a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o AHC a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AHC a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AHC a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AHC a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AHC a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17511
IČO (identifikační číslo osoby) 24160369
Jméno AHC a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.9.2011
U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, jež přešlo na nově vzniklou společnost Ambeat Real Estate a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Týnská 632/10, PSČ 110 00, identifikační číslo:054 01 496, a to dle projektu rozdělení ze dne 27.4.2016. 16.9.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.8.2014 - 8.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 29.8.2014 - 8.6.2017
Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a .s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o. a Senior centrum Malá Čermná s.r.o. 25.10.2012
Se společností Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ: 241 60 369, byly sloučeny zanikající společnosti Senior centrum Malá Čermná s.r.o., se sídlem K Úpě 67, 541 01 Trutnov, IČ: 287 88 257, Senior Centrum Přepychy s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 275 11 278, Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o., se sídlem Týnská 632/10, 110 00 Praha 1, IČ. 481 71 484, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitostátní fúze sloučením. Na společnost Ambeat Health Care a .s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností Senior centrum Přepychy s.r.o., Sanatorium MUDr. Jaroslava Bílka s.r.o. 23.10.2012 - 25.10.2012
V důležitém zájmu společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem o 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tj. z 22.000.000,- Kč na 72.000.000,- Kč. 2) Základní kapitál bude zvýšen upsáním 50 ks nových kmenových akcií na jméno v lisrtnné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3) Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akcii, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie. 4) Akcie nebudou obchodovány na regulovaném českém či zahraničním trhu s investičními nástroji, tj. nebudou kótované. 5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář AMBEAT LIMITED, a to nepeněžitým vkladem, kterým je 10 ks listinných akcií obch. spol. GERIMED a.s., na jméno, poř. čísla 11 až 20, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, všechny emitovány dne 25.10.1999 a podep sány předsedou představenstva Ing. Přemyslem Bistrem, ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6) Akcie popsané v odst. 5) byly oceněny nezávislým odborníkem Ing. Jaroslavem Ježkem na 50.561.150,- Kč a jediný akcionář tuto hodnotu nepeněžitého vkladu schvaluje. 7) Rozdíl v ceně akcií, uvedené v odst. 5) - 50.561.150,- Kč a hodnotou zvýšení základního kapitálu ? 50.000.000,- Kč, tj. částka 561.150,- Kč bude emisním ážiem. 8) Doporučeným dopisem odeslaným jedinému akcionáři držitelem poštovní licence nejpozději desátý den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo společnosti jediného akcionáře k uzavření smlouvy o upsání nových akcií se společností podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy je povinno představenstvo společnosti zaslat jedinému akcionáři společně s výzvou a poskytnout mu k uzavření smlouvy lhůtu alespoň 15 dnů po obdržení návrhu. Místem uzavření smlouvy bude sídlo společnosti. 9) Splacení emisního ážia a nepeněžitého vkladu: Jediný akcionář se zavazuje, že do 10 dnů po uzavření smlouvy podle odst. 7) předá společnosti všech 10 akcií obch. spol. GERIMED a.s., podrobně popsaných v odst. 4), opatřených rubopisem společnosti AMBEAT LIMITED ve prospěch společnosti Ambeat Health Ca re a.s. 10) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, dokud podmínky uvedené v odst. 7) a 8) nebudou splněny. ------------- 10) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem pošto vní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději do 45 dnů po datu emise. Místem vydání bude sídlo společnosti. 11) Závazek jediného akcionáře: Jediný akcionář se zavazuje, že nepřevede dosavadní akcie společnosti na jinou osobu, dokud neobdrží nově emitované akcie společnosti. 7.5.2012 - 4.6.2012
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tj. ze 2.000.000,- Kč na 22.000.000,- Kč. 2. Upisování akcií nad částku 20.000.000,- Kč se nepřipouští. 3. Základní kapitál se zvyšuje vydáním 20 (slovy: dvaceti kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). 4. Emisní kurz nových akcií činí 1.000.000,- Kč na 1 akci, to znamená, že emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcie. 5. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář společnosti ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti, obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obch. zák. 6. K upsání akcií poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu nejméně 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému akcionáři na uzavření smlouvy o upsání akcií. 7. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s připuštěním započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce spole čnosti na úhradu emisního kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií odeslat jedinému akcionáři doporučeně na jeho adresu, nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí. 8. Připouští se, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), kterou bude mít společnost za jediným akcionářem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapi tálu a na základě dohody podle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku (nárok společnosti na splacení emisního kurzu akcií) proti pohledávce ve stejné výši 20.000.000,- Kč, kterou má jediný akcionář za společností, a to na základě těchto smluv: a) smlouvy o půjčce, uzavřené dne 10.6.2007 mezi jediným akcionářem jakožto věřitelem a společností GERIMED a.s., IČ: 25579282, s adresou sídla Sedlec-Prčice, Vítkovo nám. 3, PSČ: 257 91 jako dlužníkem, ve výši 20.000.000,- Kč, b) smlouvy o postoupení pohledávky, uvedené ad a), uzavřené dne 27.12.2011 mezi jediným akcionářem jakožto postupitelem, a společností jakožto postupníkem, za úplatu 20.000.000,- Kč. 9. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a jediným akcionářem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 7) tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky jediného akcionáře za společností, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za jediným akcionářem na splacení emisního kurzu všech dvaceti upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenými podpisy. 10. Vyjádření auditora Ing. Aleny Hřibové, dekret číslo 1386, ze dne 11.1.2012 k existenci a výši pohledávky jediného akcionáře za společností tvoří přílohu č. 2 tohoto rozhodnutí. 11. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo do 30 dnů po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve jediného akcionáře - upisovatele k převzetí akcií doporučeným dopisem odeslaným držitelem pošt ovní licence nejpozději 10. den po datu emise na jeho adresu. K převzetí akcií mu poskytne lhůtu nejméně 15 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. Místem vydání bude sídlo společnosti. 13.2.2012 - 27.3.2012

Kapitál AHC a.s.

zakladni jmění 71 890 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.9.2016
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.10.2012 - 16.9.2016
zakladni jmění 72 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.6.2012 - 23.10.2012
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.3.2012 - 4.6.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.9.2011 - 27.3.2012

Akcie AHC a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 553 000 Kč 130 16.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 130 23.10.2012 - 16.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 72 4.6.2012 - 23.10.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 22 27.3.2012 - 4.6.2012
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 23.9.2011 - 27.3.2012

Sídlo AHC a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Budějovická 778/3 , Praha 140 00 19.5.2018
Adresa Týnská 632/10 , Praha 110 00 8.6.2017 - 19.5.2018
Adresa Týnská 632/10 , Praha 110 00 27.3.2012 - 8.6.2017
Adresa Kolbenova 942/38 , Praha 190 00 23.9.2011 - 27.3.2012

Předmět podnikání AHC a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotní péče v rozsahu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, forma zdravotní péče: lůžková péče - dlouhodobá lůžková péče, druh zdravotní péče: ošetřovatelská péče 11.12.2012
domovy pro seniory 25.10.2012
hostinská činnost 23.10.2012 - 6.2.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 23.9.2011 - 6.2.2015

Předmět činnosti AHC a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.9.2011

vedení firmy AHC a.s.

Statutární orgán AHC a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech. 8.6.2017
Společnost zastupuje samostatně jediný člen představenstva. 29.8.2014 - 8.6.2017
Má-li představenstvo více než jednoho člena, jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento jediný člen jménem společnosti ve všech věcech samostatně. 23.9.2011 - 29.8.2014
Statutární ředitel Ing. Ivo Foltýn MBA 8.6.2017
Vznik členství 11.4.2017
Vznik funkce 11.4.2017
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
člen představenstva Ing. Ivo Foltýn MBA 23.9.2011 - 20.8.2016
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
člen představenstva Ing. Ivo Foltýn MBA 20.8.2016 - 8.6.2017
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 11.4.2017
Zánik funkce 11.4.2017
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00

Dozorčí rada AHC a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr Helena Vránová 23.9.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: 266 , Pivín 798 24
předseda dozorčí rady Romana Patúšová 23.9.2011 - 29.8.2014
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 15.12.2013
Vznik funkce 23.9.2011
Zánik funkce 15.12.2013
Adresa: Hnězdenská 767/4 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Mgr Helena Vránová 24.6.2014 - 29.8.2014
Vznik členství 23.9.2011
Adresa: 266 , Pivín 798 24
člen dozorčí rady Mgr. Martina Foltýnová 23.9.2011 - 8.6.2017
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 11.4.2017
Zánik funkce 11.4.2017
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady Mgr Helena Vránová 29.8.2014 - 8.6.2017
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 11.4.2017
Vznik funkce 15.12.2013
Zánik funkce 11.4.2017
Adresa: 266 , Pivín 798 24

Sbírka Listin AHC a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17511/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2013 8.4.2013 8.4.2013 9
B 17511/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.8.2011 22.9.2011 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AHC a.s.

IČO (identifikační číslo) 24160369
Jméno AHC a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 21.9.2011
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 3

Sídlo AHC a.s.

Živnosti a provozovny AHC a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.2015
Provozovna č. 1
Provozovna B. Egermanna 354, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008447668
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Zahájení provozování 18.3.2015
Provozovna č. 2
Provozovna 21, Přepychy 517 32
Identifikační číslo provozovny 1008304590
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Zahájení provozování 18.3.2015

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.3.2015
Provozovna č. 1
Provozovna 21, Přepychy 517 32
Identifikační číslo provozovny 1008304590
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2015
Provozovna č. 2
Provozovna B. Egermanna 354, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1008447668
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2015

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.4.2017

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.2011
Zánik oprávnění 2.2.2015

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2012
Zánik oprávnění 2.2.2015

Statutární orgán AHC a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Foltýn MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Ambeat Health Care a.s.

IČO: 24160369
Firma: Ambeat Health Care a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.9.2011

Sídlo Ambeat Health Care a.s.

Sídlo: Týnská 632/10, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
Sociální péče v domovech pro seniory
tracking image