Firma AGSTAV TŘEBÍČ a.s. IČO 46966676


AGSTAV TŘEBÍČ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGSTAV TŘEBÍČ a.s. (46966676) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Hrotovická 1184, Třebíč 674 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 1992 a je stále aktivní. AGSTAV TŘEBÍČ a.s. má celkem dvě provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o AGSTAV TŘEBÍČ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGSTAV TŘEBÍČ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGSTAV TŘEBÍČ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGSTAV TŘEBÍČ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 892
IČO (identifikační číslo osoby) 46966676
Jméno AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.10.1992
Řádná valná hromada společnosti přijala dne 16.11.2017 usnesení tohoto obsahu: A/ Hlavní akcionář. Řádná valná hromada společnosti s obchodní firmou AGSTAV TŘEBÍČ a.s., IČ: 469 66 676, se sídlem Hrotovická 1184, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 892 (dále jen Společnost) určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost PONTUS REAL s.r.o., IČ: 292 68 010, se sídlem Dražka 624, 675 55 Hrotovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 69552 (dále jen Hlavní akcionář). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 500 ks kmenových zaknihovaných akcií emitovaných ve Společnosti ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč a dále 2176 ks kmenových zaknihovaných akcií emitovaných ve Společnosti ve formě na jméno nejmenovité hod notě jedné akcie 10.000,- Kč. Z uvedeného tedy vyplývá, že Hlavní akcionář je vlastníkem akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 71.760.000,- Kč, což představuje podíl 92,7% na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech Společnosti a je t edy osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu § 375 ZOK. B/ Přechod akcií ve vlastnictví ostatních (minoritních) akcionářů na Hlavního akcionáře. Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje podle § 375 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, společ nost PONTUS REAL s.r.o., IČ: 292 68 010, se sídlem Dražka 624, 675 55 Hrotovice, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 69552. Vlastnické právo k ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází podle § 385 odst. 1 ZOK na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení řádné valné hromady Společnosti o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen Datum přechodu akcií). C/ Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku. Řádná valná hromada Společnosti určuje, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář ostatním akcionářům Společnosti, připadne zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře: činí částku 5.223,- Kč (slovy: pět tisíc dvě sta dvacet tři korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), činí částku 52.230,- Kč (slovy: pad esát dva tisíc dvě sta třicet korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). (dále jen Protiplnění). Přiměřenost této hodnoty Protiplnění je Hlavním akcionářem podle § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 395-14/2017 ze dne 02.10.2017 (dále jen Znalecký posudek), který vypracoval Ing. Libor Buček, s místem podnikání Trávník 2083, 686 03 Staré Město (dá le jen Znalec). Znalecký posudek Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání řádné valné hromady Společnosti, přičemž závěry výše uvedeného Znaleckého posudku určují hodnotu: ve výši 5.223,- Kč (slovy: pět tisíc dvě sta dvacet tři korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), - ve výši 52.230,- Kč (slovy: padesát dva tisíc dvě sta třicet korun českých) za každou jednu kmenovou zaknihovanou akcii Společnosti znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Pro účely ocenění jmění Společnosti byla použita metoda zjišťování substanční hodnoty podniku a následně proveden výpočet likvidační hodnoty Společnosti. Tuto metodu považoval Znalec v ocenění za jedinou přiměřenou a relevantní, poněvadž respektuje časovo u hodnotu likvidačního zůstatku, který zpeněžením majetku v přiměřeném časovém horizontu akcionář obdrží za obvyklých nákladů na likvidaci. D/ Pověřená osoba a nárok menšinových akcionářů na výplatu Protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti schvaluje, že stanovené Protiplnění bude poskytnuto podle § 378 ZOK oprávněným osobám, tj. ostatním vlastníkům akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře, pověřenou osobou podle § 378 ZOK, a to obchodníkem s cennými p apíry, obchodní společností Roklen360 a.s., IČ: 607 32 075, sp. zn. B 20437 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději, však do 15 kalendářních dnů, po splnění podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK, tedy po dni ve kterém bude proveden zápis změny vlastníků akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Pověřená osoba poskytne Protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu v lastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Pověřená osoba Protiplnění zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo podle § 389 odst. 1 ZOK. Podle § 388 odst. 1 ZOK bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úrokůpodle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zák., přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění, včetně obvyklého úroku, bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v evidenci cenných papírů podle jiného právního předpisu (Centrální depozitář cenných papírů). Pro případ, že opráv něná osoba bankovní účet evidovaný nemá, obchodník poskytne protiplnění oprávněné osobě prostřednictvím poštovní poukázky na její adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. E/ Potvrzení o složení peněžních prostředků k výplatě protiplnění. Řádná valná hromada Společnosti osvědčuje, že Pověřená osoba, obchodní společnost Roklen360 a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním řádné valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcio nář před konáním řádné valné hromady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním řádné valné hromady. F/ Zápis změny vlastníků akcií. Společností byly emitovány pouze zaknihované akcie na jméno. Podle § 386 ZOK dá Společnost příkaz k zápisu změny vlastníků akcií na majetkových účtech osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle jiného právního předpisu (Centrální depozi tář cenných papírů) bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva na Hlavního akcionáře s tím, že podkladem pro zápis změny nerozhodnutí valné hromady podle § 375 a § 382 ZOK a doklad o jeho zveřejnění. 30.11.2017 - 14.12.2018
Valná hromada konaná dne 19.6.2014 schválila změnu stanov společnosti. 15.10.2014
Valná hromada konaná dne 24.7.2014 schválila změnu stanov společnosti. 15.10.2014 - 15.10.2014
Valná hromada konaná dne 19. 4. 2002 schválila úplné znění stanov společnosti. 10.10.2002
Valná hromada konaná dne 11.05.2001 schválila úplné znění stanov společnosti. 2.10.2001
Snížení základního kapitálu o 8.600.000,- Kč z důvodu držení vlastních akcií, a to zničením těchto vlastních akcií (§ 213 odst. 2 OZ) tj. 72 akcií v nominální hodnotě 100.000,- Kč -7.200.000,- Kč akcie číslo 183 - 254 140 akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kč -1.400.000,- Kč akcie číslo 2585-2601, 2690-2709, 2720, 2726-2739, 3011-3045, 3064-3076, 4047-4066, 4079-4098 Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zaúčtována na rezervní fond. 2.10.2001 - 3.5.2002
Právní forma právnické osoby: akciová společnost 5.10.1992
Společnost vznikla na základě zrušení bez likvidace společného podniku AGROSTAV Třebíč zapsaného v oddíle Do ve vložce 611. 5.10.1992
Dozorčí rada: Ing. Ludvík Kafka, Mohelno 322 Ing. Miroslav Caha, Brtnice, Horní Město 483 Ing. Jan Čermák, Třebíč, Pod Strážnou horou 25 Vlastimil Nesiba, Jemnice, Široká 890 Jan Lauer, Moravské Budějovice, Fišerova 1351 Zdeněk Suchánek, Třebíč, Lidická 843 5.10.1992 - 17.6.1997
Akcie: 8601 akcií znějících na jméno v nominální hodnotě 10.000,-- Kčs 5.10.1992 - 19.5.1999

Aktuální kontaktní údaje AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Kapitál AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

zakladni jmění 77 410 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.5.2002
zakladni jmění 86 010 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.1992 - 3.5.2002

Akcie AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 741 28.11.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 28.11.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 741 29.9.2010 - 28.11.2014
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 29.9.2010 - 28.11.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 4 161 3.5.2002 - 29.9.2010
Akcie na majitele 100 000 Kč 358 3.5.2002 - 29.9.2010
Akcie na majitele 10 000 Kč 4 301 19.5.1999 - 3.5.2002
Akcie na majitele 100 000 Kč 430 19.5.1999 - 3.5.2002
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 601 5.10.1992 - 19.5.1999

Sídlo AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Hrotovická 1184 , Třebíč 674 01 1.9.2015
Adresa Hrotovická 1184 , Třebíč 674 01 17.6.1997 - 1.9.2015
Adresa Třebíč Česká republika
5.10.1992 - 17.6.1997

Předmět podnikání AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 26.2.2010
Pokrývačství, tesařství 26.2.2010
Obráběčství 26.2.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 26.2.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 26.2.2010
Opravy silničních vozidel 26.2.2010
Vodoinstalatérství, topenářství 26.2.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 26.2.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.2.2010
Klempířství a oprava karoserií 26.2.2010 - 30.5.2012
Malířství, lakýrnictví a natěračství 26.2.2010 - 30.5.2012
projektová činnost ve výstavbě 19.5.1999
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.5.1999
I. Živnosti řemeslné 19.5.1999 - 26.2.2010
zámečnictví 19.5.1999 - 26.2.2010
kovoobráběčství 19.5.1999 - 26.2.2010
opravy motorových vozidel 19.5.1999 - 26.2.2010
truhlářství 19.5.1999 - 26.2.2010
pokrývačství 19.5.1999 - 26.2.2010
klempířství 19.5.1999 - 26.2.2010
vodoinstalatérství 19.5.1999 - 26.2.2010
topenářství 19.5.1999 - 26.2.2010
II. Živnosti vázané 19.5.1999 - 26.2.2010
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 19.5.1999 - 26.2.2010
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 19.5.1999 - 26.2.2010
III. Živnosti volné 19.5.1999 - 26.2.2010
malířství a natěračství 19.5.1999 - 26.2.2010
obchodní činnost 19.5.1999 - 26.2.2010
výroba cementového zboží a umělého kamene 19.5.1999 - 26.2.2010
studnařství, s vyjímkou zřizování studní hornickým způsobem 19.5.1999 - 26.2.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady 19.5.1999 - 26.2.2010
IV. Živnosti koncesované 19.5.1999 - 26.2.2010
silniční motorová doprava 19.5.1999 - 26.2.2010
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 20.11.1998 - 19.5.1999
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 17.6.1997 - 19.5.1999
silniční motorová doprava nákladní - podnikání v oblasti nakládání s odpady 17.6.1997 - 19.5.1999
projektování el. zařízení 5.10.1992 - 17.6.1997
provádění inženýrských staveb 5.10.1992 - 17.6.1997
provádění průmyslových staveb 5.10.1992 - 17.6.1997
provádění bytových a obč. staveb 5.10.1992 - 17.6.1997
provádění trhacích a ohňostrojových prací 5.10.1992 - 17.6.1997
VI. Výrobní 5.10.1992 - 17.6.1997
výroba stavebních materiálů a výrobků 5.10.1992 - 17.6.1997
meliorační, rekultivační, agromeliorační a ostatní zúrodňovací práce a protierozní opatření a závlahy 5.10.1992 - 17.6.1997
výroba a renovace jednoduchých finálních výrobků a zařízení, náhr. dílů 5.10.1992 - 17.6.1997
VII. Služby 5.10.1992 - 17.6.1997
a) poskytování oprav a údržby věcí 5.10.1992 - 17.6.1997
b) přeprava osob a zboží 5.10.1992 - 17.6.1997
c) jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb 5.10.1992 - 17.6.1997
stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek) 5.10.1992 - 17.6.1997
plynoinstalatérství 5.10.1992 - 20.11.1998
I. Ohlašovací, řemeslné 5.10.1992 - 19.5.1999
zámečnictví 5.10.1992 - 19.5.1999
kovoobrábění 5.10.1992 - 19.5.1999
pokrývačství 5.10.1992 - 19.5.1999
klempířství 5.10.1992 - 19.5.1999
vodoinstalatérství 5.10.1992 - 19.5.1999
II. Ohlašovací, vázaná 5.10.1992 - 19.5.1999
montáž, oprava a údržba vyhraz. el. zaříz. a výroba rozvaděčů nízkého napětí 5.10.1992 - 19.5.1999
revize el. zařízení 5.10.1992 - 19.5.1999
výroba, instalace a opravy ústř. topení a větrání 5.10.1992 - 19.5.1999
studnařství 5.10.1992 - 19.5.1999
III. Ohlašovací, volná 5.10.1992 - 19.5.1999
natěračství 5.10.1992 - 19.5.1999
IV. Koncesované 5.10.1992 - 19.5.1999
V. Obchodní 5.10.1992 - 19.5.1999
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej 5.10.1992 - 19.5.1999
opravy motorových vozidel 5.10.1992 - 19.5.1999
výroba cement. zboží a umělého kamene 5.10.1992 - 19.5.1999
truhlářství 5.10.1992 - 19.5.1999
elektroinstalatérství 5.10.1992 - 19.5.1999

vedení firmy AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Statutární orgán AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně a nebo místopředseda představenstva samostatně. 2.10.2018
Jménem společnosti jednají a podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 15.10.2014 - 2.10.2018
Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva. Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva. 10.10.2002 - 15.10.2014
Způsob jednání: Společnost zastupují všichni členové představenstva nebo kterýkoliv jeho člen. Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis určený člen představenstva. 5.10.1992 - 10.10.2002
předseda představenstva Ing. Bronislav Vala 15.8.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: 217 , Valeč 675 53
místopředseda představenstva Ing. Bronislav Vala 15.8.2017
Vznik členství 15.6.2017
Vznik funkce 15.6.2017
Adresa: 225 , Valeč 675 53
člen představenstva Ing. Ivan Vrána 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: Nám. Osvobození 1016 , Třebíč Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Bednář 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: 124 , Kojetice Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislav Dočekal 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: 26 , Kouty Česká republika
člen představenstva Ing. František Horák 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: 129 , Dalešice 675 54
člen představenstva Ing. Vlastimil Klusák 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: 12 , Markvartice Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Smetana 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: 148 , Jakubov u Moravských Budějovic 675 44
člen představenstva Ing. Pavel Trojan 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: Obránců míru 436/4 , Třebíč 674 01
člen představenstva JUDr. Emil Zvěřina 5.10.1992 - 17.6.1997
Adresa: Modřínová 582/11 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Klusák 17.6.1997 - 20.11.1998
Adresa: 675 25 Markvartice 12 Česká republika
předseda představenstva Ing. Stanislav Dočekal 17.6.1997 - 20.11.1998
Adresa: 675 06 Kouty 26 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Trojan 17.6.1997 - 4.12.1998
Adresa: Obránců míru 436/4 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Karel Bednář 17.6.1997 - 5.2.2001
Adresa: 124 , Kojetice 675 23
člen představenstva JUDr. Emil Zvěřina 17.6.1997 - 5.2.2001
Adresa: Modřínová 582/11 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Vlastimil Klusák 20.11.1998 - 5.2.2001
Adresa: 12 , 675 25 Markvartice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Pavel Trojan 4.12.1998 - 5.2.2001
Adresa: Palachova 228/18 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Karel Bednář 5.2.2001 - 30.1.2002
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: 124 , Kojetice 675 23
předseda představenstva Ing. Vlastimil Klusák 5.2.2001 - 10.10.2002
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: 12 , 675 25 Markvartice Česká republika
místopředseda představenstva JUDr. Emil Zvěřina 5.2.2001 - 10.10.2002
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: Modřínová 582/11 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Pavel Trojan 5.2.2001 - 10.10.2002
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: Palachova 228/18 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Petr Pejchal 30.1.2002 - 10.10.2002
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: Brodská 23 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
předseda představenstva Ing. Petr Pejchal 10.10.2002 - 29.9.2003
Vznik funkce 19.4.2002
Zánik funkce 20.5.2003
Adresa: Brodská 23 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Klimeš 10.10.2002 - 29.9.2003
Vznik funkce 19.4.2002
Zánik funkce 20.5.2003
Adresa: Gen. Jaroše 1562/18 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Libor Smejkal 29.9.2003 - 30.6.2004
Vznik funkce 20.5.2003
Zánik funkce 23.4.2004
Adresa: Hornoměstská 401/26 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva JUDr. Emil Zvěřina 10.10.2002 - 17.10.2007
Vznik funkce 19.4.2002
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: Modřínová 582/11 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Klusák 10.10.2002 - 17.10.2007
Vznik funkce 19.4.2002
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: 12 , 675 25 Markvartice Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiří Klimeš 29.9.2003 - 17.10.2007
Vznik funkce 20.5.2003
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: Gen. Jaroše 1562/18 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Libor Smejkal 30.6.2004 - 17.10.2007
Vznik funkce 23.4.2004
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: Hornoměstská 401/26 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva JUDr. Emil Zvěřina 17.10.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 25.4.2008
Adresa: Lavického 336 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Jiří Klimeš 17.10.2007 - 30.5.2012
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 27.4.2012
Vznik funkce 27.9.2007
Zánik funkce 27.4.2012
Adresa: Gen. Jaroše 1562/18 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Vlastimil Klusák 17.10.2007 - 30.5.2012
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: 12 , 675 25 Markvartice Česká republika
člen představenstva Libor Smejkal 17.10.2007 - 30.5.2012
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: Hornoměstská 401/26 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Josef Klusáček 13.5.2008 - 30.5.2012
Vznik členství 25.4.2008
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: I. Olbrachta 668/1 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Stanislav Rambousek 30.5.2012 - 25.7.2012
Vznik členství 27.4.2012
Adresa: Lavického 334 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Pavel Musil 30.5.2012 - 15.10.2014
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Laštůvkova 734/19 , Brno 635 00
člen představenstva Ing. Stanislav Rambousek 25.7.2012 - 15.10.2014
Vznik členství 27.4.2012
Adresa: Okružní 900/28 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Rudolf Říha 30.5.2012 - 1.9.2015
Vznik členství 27.4.2012
Vznik funkce 30.4.2012
Adresa: Lavického 334 , Třebíč 674 01
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Rambousek 15.10.2014 - 1.9.2015
Vznik členství 27.4.2012
Vznik funkce 24.7.2014
Adresa: Okružní 900/28 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Rudolf Říha 1.9.2015 - 15.8.2017
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 30.4.2012
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Lavického 334 , Třebíč 674 01
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Rambousek 1.9.2015 - 15.8.2017
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 24.7.2014
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Okružní 900/28 , Třebíč 674 01

Dozorčí rada AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady PaedDr. Anežka Valová 15.8.2017
Vznik členství 15.6.2017
Adresa: 217 , Valeč 675 53
člen Karel Nováček 17.6.1997 - 5.2.2001
Adresa: 56 , Pyšel 675 71
předseda Ing. Ivan Vrána 17.6.1997 - 30.1.2002
Zánik funkce 15.5.2001
Adresa: Václavské nám. 1016/10 , Třebíč 674 01
člen Raimund Dobrovolný 17.6.1997 - 30.1.2002
Adresa: 43 , Radkovice u Hrotovic 675 59
člen Ing. Miroslav Caha 17.6.1997 - 10.10.2002
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: Horní Město 483 , Brtnice 588 32
člen Vilém Růžička 17.6.1997 - 10.10.2002
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: Čechova 1221 , Moravské Budějovice 676 02
předseda Raimund Dobrovolný 30.1.2002 - 10.10.2002
Vznik funkce 6.6.2001
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: 44 , Radkovice u Hrotovic 675 59
člen Bohumil Sedlák 30.1.2002 - 10.10.2002
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 19.4.2002
Adresa: Lučiny 1189/4 , Žďár nad Sázavou 591 01
předseda Bohumil Sedlák 10.10.2002 - 29.9.2003
Vznik funkce 19.4.2002
Zánik funkce 28.5.2003
Adresa: Lučiny 1189/4 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen Raimund Dobrovolný 10.10.2002 - 29.9.2003
Vznik funkce 19.4.2002
Zánik funkce 28.5.2003
Adresa: 44 , Radkovice u Hrotovic 675 59
předseda Raimund Dobrovolný 29.9.2003 - 30.6.2004
Vznik funkce 28.5.2003
Zánik funkce 23.4.2004
Adresa: 44 , Radkovice u Hrotovic 675 59
člen JUDr. Jaroslav Pavlas Ph.D. 29.9.2003 - 30.6.2004
Vznik funkce 28.5.2003
Zánik funkce 23.4.2004
Adresa: Zámecká 2017/34 , Velké Meziříčí 594 01
člen Vilém Růžička 10.10.2002 - 17.10.2007
Vznik funkce 19.4.2002
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: Čechova 1221 , Moravské Budějovice 676 02
předseda JUDr. Jaroslav Pavlas Ph.D. 30.6.2004 - 17.10.2007
Vznik funkce 23.4.2004
Zánik funkce 27.9.2007
Adresa: Zámecká 2017/34 , Velké Meziříčí 594 01
člen Raimund Dobrovolný 30.6.2004 - 17.10.2007
Vznik funkce 23.4.2004
Zánik funkce 26.3.2007
Adresa: 44 , Radkovice u Hrotovic 675 59
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šula 17.10.2007 - 8.3.2010
Vznik členství 27.9.2007
Adresa: Modřínová 589/24 , Třebíč 674 01
předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Pavlas Ph.D. 17.10.2007 - 30.5.2012
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 27.4.2012
Vznik funkce 27.9.2007
Zánik funkce 27.4.2012
Adresa: Zámecká 2017/34 , Velké Meziříčí 594 01
člen dozorčí rady Raimund Dobrovolný 17.10.2007 - 30.5.2012
Vznik členství 26.3.2007
Zánik členství 19.3.2012
Adresa: 44 , Radkovice u Hrotovic 675 59
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šula 8.3.2010 - 30.5.2012
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 27.4.2012
Adresa: Lavického 384 , Třebíč 674 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Šula 30.5.2012 - 25.7.2013
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 13.6.2013
Vznik funkce 30.4.2012
Zánik funkce 13.6.2013
Adresa: Lavického 384 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Zdeněk Říha 30.5.2012 - 25.7.2013
Vznik členství 27.4.2012
Adresa: Nábřežní 329 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
člen dozorčí rady Bc. Milan Žák 30.5.2012 - 15.10.2014
Vznik členství 19.3.2012
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: Kmochova 1026 , Třebíč 674 01
člen dozorčí rady Josef Běhounek 25.7.2013 - 15.10.2014
Vznik členství 13.6.2013
Zánik členství 19.6.2014
Adresa: 192 , Rudíkov 675 05
předseda dozorčí rady Zdeněk Říha 25.7.2013 - 1.9.2015
Vznik členství 27.4.2012
Vznik funkce 24.6.2013
Adresa: Nábřežní 329 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51
předseda dozorčí rady Zdeněk Říha 1.9.2015 - 15.8.2017
Vznik členství 27.4.2012
Zánik členství 15.6.2017
Vznik funkce 24.6.2013
Zánik funkce 15.6.2017
Adresa: Nábřežní 329 , Jaroměřice nad Rokytnou 675 51

Sbírka Listin AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 892/SL 65 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 28.5.2015 23.6.2015 24.6.2015 23
B 892/SL 64 notářský zápis rozhod. VH, stanovy, NZ 339/2014 Krajský soud v Brně 24.7.2014 30.9.2014 10.11.2014 19
B 892/SL 61 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 13.6.2013 26.8.2013 29.8.2013 12
B 892/SL 60 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 6.6.2013 26.8.2013 29.8.2013 12
B 892/SL 59 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 18.7.2013 6.8.2013 3
B 892/SL 58 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 22.3.2012 2.7.2012 18
B 892/SL 57 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 24.2.2012 2.7.2012 15
B 892/SL 56 ostatní -zápis z jed.představenstva Krajský soud v Brně 30.4.2012 7.6.2012 1
B 892/SL 54 ostatní -zápis z jed.VH Krajský soud v Brně 27.4.2012 7.6.2012 5
B 892/SL 53 notářský zápis -rozhod.VH,NZ 231/2012 Krajský soud v Brně 27.4.2012 7.6.2012 12
B 892/SL 52 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 28.2.2011 4.6.2012 16
B 892/SL 51 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 12.4.2011 4.6.2012 18
B 892/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2010 11.11.2010 13
B 892/SL 49 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 24.9.2010 4.10.2010 5
B 892/SL 48 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 97/10 Krajský soud v Brně 24.9.2010 4.10.2010 23
B 892/SL 47 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 31.3.2010 31.5.2010 16
B 892/SL 46 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 15.3.2010 31.5.2010 16
B 892/SL 45 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 24.4.2009 22.5.2009 17
B 892/SL 44 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 28.2.2009 21.5.2009 16
B 892/SL 43 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 1.4.2008 20.5.2008 31
B 892/SL 42 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 25.4.2008 19.5.2008 3
B 892/SL 41 ostatní -usn. řádné VH Krajský soud v Brně 25.4.2008 19.5.2008 1
B 892/SL 40 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 31.3.2008 19.5.2008 2
B 892/SL 39 ostatní -zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 27.9.2007 26.10.2007 2
B 892/SL 38 ostatní -zápis ze zvláštního zas. před Krajský soud v Brně 27.9.2007 26.10.2007 2
B 892/SL 37 ostatní -protokol o volbách Krajský soud v Brně 27.9.2007 26.10.2007 2
B 892/SL 36 ostatní -zpráva volební anvrh. komise Krajský soud v Brně 27.9.2007 26.10.2007 2
B 892/SL 35 ostatní -zápis z jed. VH Krajský soud v Brně 27.9.2007 26.10.2007 3
B 892/SL 34 ostatní -zápis ze sch. DR Krajský soud v Brně 27.4.2007 6.8.2007 1
B 892/SL 33 ostatní -zápis ze zvláštního zas- před Krajský soud v Brně 27.4.2007 6.8.2007 2
B 892/SL 32 ostatní -zápis z jed. VH Krajský soud v Brně 27.4.2007 6.8.2007 3
B 892/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 2.4.2007 18.6.2007 32
B 892/SL 30 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 6.3.2006 7.6.2006 29
B 892/SL 29 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 11.3.2005 8.6.2005 25
B 892/SL 28 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 8.6.2004 14.7.2004 2
B 892/SL 27 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 23.4.2004 14.7.2004 2
B 892/SL 26 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 23.4.2004 14.7.2004 3
B 892/SL 25 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 18.3.2004 28.6.2004 28
B 892/SL 24 ostatní -vzdání funkce ćl.předst. Krajský soud v Brně 20.5.2003 7.10.2003 1
B 892/SL 23 ostatní -vzdání funkce čl. doz.rady Krajský soud v Brně 28.5.2003 7.10.2003 1
B 892/SL 22 podpisové vzory +ĆP Krajský soud v Brně 10.6.2003 7.10.2003 2
B 892/SL 21 ostatní -zápis ze zasedání doz,rady Krajský soud v Brně 28.5.2003 7.10.2003 1
B 892/SL 20 ostatní -zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 20.5.2003 7.10.2003 1
B 892/SL 19 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 1.4.2003 27.5.2003 28
B 892/SL 18 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 19.4.2002 18.10.2002 7
B 892/SL 17 ostatní - zápis doz. rady, předst. Krajský soud v Brně 19.4.2002 18.10.2002 7
B 892/SL 16 notářský zápis - rozhodnutí VH, stanovy Krajský soud v Brně 25.4.2002 18.10.2002 23
B 892/SL 15 podpisové vzory - ČP představen. Krajský soud v Brně 28.1.2002 13.5.2002 1
B 892/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.5.2001 13.5.2002 16
B 892/SL 9 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 30.5.2001 5.3.2002 2
B 892/SL 8 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 18.5.2001 5.3.2002 27
B 892/SL 7 účetní závěrka - 2000 Krajský soud v Brně 6.4.2001 5.3.2002 16
B 892/SL 13 podpisové vzory - čest. prohlášení Krajský soud v Brně 16.8.2001 5.3.2002 2
B 892/SL 12 ostatní - rezignace na funkci Krajský soud v Brně 30.5.2001 5.3.2002 1
B 892/SL 11 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 30.5.2001 5.3.2002 3
B 892/SL 10 ostatní - zápis z doz. rady Krajský soud v Brně 6.6.2001 5.3.2002 2
B 892/SL 6 ostatní - zápis a usnesení představen. Krajský soud v Brně 30.10.2000 6.3.2001 5
B 892/SL 5 notářský zápis - VH, návrh na změnu stanov Krajský soud v Brně 30.4.1999 28.5.1999 6
B 892/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.4.1999 28.5.1999 12
B 892/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 15.5.1998 14.12.1998 3
B 892/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.5.1998 14.12.1998 10
B 892/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 26.2.1998 35

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

IČO (identifikační číslo) 46966676
Jméno AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Třebíč
Vznik první živnosti: 9.12.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 11

Sídlo AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Živnosti a provozovny AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Hrotovická 1184, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1001147057
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.6.2019
Provozovna č. 2
Provozovna 137, Martínkov 675 44
Identifikační číslo provozovny 1012772187
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 5.6.2019

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1992

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.12.1992

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.12.1992

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.3.1993

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.8.1998

Živnost č. 8 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.8.2008

Živnost č. 9 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 9.12.1992
Přerušení oprávnění 16.5.2012

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 9.12.1992
Přerušení oprávnění 7.3.2012

Živnost č. 11 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 9.12.1992
Přerušení oprávnění 5.6.2019

Živnost č. 12 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 13 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 16.5.2012

Živnost č. 14 Obchodní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 16.5.2012

Živnost č. 16 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 17 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 7.6.1996

Živnost č. 18 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 7.6.1996

Živnost č. 19 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 20 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 21 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů ízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 22 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.12.1992
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 23 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 5.3.1997

Živnost č. 24 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 7.6.1996

Živnost č. 25 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.1992
Zánik oprávnění 5.3.1997

Živnost č. 26 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.1993
Zánik oprávnění 22.7.1996
Konec oprávnění 22.3.2004

Živnost č. 27 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1993
Zánik oprávnění 7.6.1996

Živnost č. 28 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1993
Zánik oprávnění 5.3.1997

Živnost č. 29 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.10.1993
Zánik oprávnění 17.7.1999

Živnost č. 31 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1994
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 32 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1994
Zánik oprávnění 7.6.1996

Živnost č. 34 Studnařství, z vyjímkou zřizování studní hornickým způsobem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1995
Zánik oprávnění 25.6.2008

Živnost č. 35 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových ádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.1995
Zánik oprávnění 20.3.1997

Živnost č. 36 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Bronislav Vala
Člen statutárního orgánu Ing. Bronislav Vala

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

IČO: 46966676
Firma: AGSTAV TŘEBÍČ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Třebíč
Základní územní jednotka: Třebíč
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.10.1992

Sídlo AGSTAV TŘEBÍČ a.s.

Sídlo: Hrotovická 1184, Třebíč 674 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba cementu
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Pokrývačské práce
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image