Firma AGROSUMAK a.s. IČO 47672404


AGROSUMAK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGROSUMAK a.s. (47672404) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Komenského 211, Suchdol nad Odrou 742 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. AGROSUMAK a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGROSUMAK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGROSUMAK a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGROSUMAK a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGROSUMAK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROSUMAK a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 555
IČO (identifikační číslo osoby) 47672404
Jméno AGROSUMAK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1993
Na základě Smlouvy o koupi části obchodního závodu ze dne 8. ledna 2018, uzavřené mezi společností Energy produkt plus s.r.o., IČO: 26011921, se sídlem Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 jako prodávajícím a společností AGROSUMAK a.s., IČO: 476 72404, se sídlem Komenského 211, Suchdol nad Odrou, PSČ 742 01 jako kupujícím, došlo k převodu části obchodního závodu Prodávajícího, označené jako Bioplynová stanice Suchdol nad Odrou, jejíž podrobné vymezení a specifikace jednotlivých jejích složek je o bsažena ve výše uvedené smlouvě, na Kupujícího. 22.5.2018
Valná hromada vyslovuje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku souhlas s přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností (dále jen „akcie“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ: 28283643, se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 130/30, PSČ 751 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45875 (dále jen „hlavní akcionář“), na hlavního akci onáře, přičemž: - vlastnické právo přechází uplynutím 1 (jednoho) kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; - na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcionáři“); - ostatní akcionáři předloží akcie společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie. Za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na hlavního akcionáře, poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to: - částku 145.293,90 Kč (sto čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát tři korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých); - částku 72.647,00 Kč (sedmdesát dva tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých); - částku 14.529,40 Kč (čtrnáct tisíc pět set dvacet devět korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých); - částku 7.264,70 Kč (sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun čes-kých); - částku 1.452,90 Kč (jeden tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun čes-kých); - částku 117,70 Kč (sto sedmnáct korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých); přičemž přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2256-126/13 zpracovaným dne 10. září 2013 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, který je přílohou notářského zápisu o tomt o rozhodnutí valné hromady. Pověřeným a zmocněným obchodníkem s cennými papíry je společnost Amidea, a.s., IČ: 47673206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00 (dále jen „obchodník s cennými papíry“). Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 77 5 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplacení protiplnění. Převzetí akcií a výplata protiplnění bude probíhat v pobočce obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zámecká 488/20, Os trava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, počínaje nejbližším takovým dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, přičemž: - obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původ ní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře; - právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; - obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů po předání akcií. Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 24. října 2013, vlastníkem: - 317 ks (tří set sedmnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých); - 208 ks (dvou set osmi kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých); - 1.416 ks (jednoho tisíce čtyř set šestnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých); - 513 ks (pěti set třinácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých); - 56.093 ks (padesáti šesti tisíc devadesáti tří kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých); - 94.521 ks (devadesáti čtyř tisíc pěti set dvaceti jednoho kusu) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých); jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 122.574.201 Kč, což představuje 92,34 % (devadesát dva celých a třicet čtyři setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž: - shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti; - výše uvedené je doloženo údaji zapsanými v seznamu akcionářů společnosti a také čestným prohlášením hlavního akcionáře předloženým valné hromadě; - společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě. Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie, tj. ve výši 14.769.113,10 Kč (čtrnáct milionů sedm set šedesát devět tisíc sto třináct korun českých a deset haléřů) obchodníkovi s cennými papíry, který bude provádět výplatu protiplnění. Předání peněžních prostředků hlavní akcionář doložil společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 21. října 2013, které bylo předloženo i t éto valné hromadě. 29.10.2013 - 16.7.2015
Společnost AGPK a.s. Sedlnice se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín. Na společnost AGPK a.s. Sedlnice přešlo podle projektu fúze formou sloučení schváleného dne 16. listopadu 2012 k rozhodnému dni 1. ledna 2012 veškeré jmění zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, ok res Nový Jičín. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice vstoupila do právního postavení zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice současně změnila svou obchodní firmu na AGROSUMAK a.s. 1.1.2013 - 16.7.2015
a) 229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč 175 akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kč 1 453 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč 487 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč 1 991 akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč b) 630 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč 16.9.1993 - 25.10.1994
Všehny akcie znějí na jméno. 16.9.1993 - 25.10.1994
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 50 606 000,- Kčs (slovy: padesátmilionůšestsetšesttisíckorunčsl) a je rozděleno na 229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kčs (slovy: jednostotisíckorunčsl) 175 akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kčs (slovy: padesáttisíckorunčsl) 1453 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kčs (slovy: desettisíckorunčsl) 487 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kčs (slovy: pěttisíckorunčsl) 1991 akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kčs (slovy: jedentisíckorunčsl). Všechny akcie znějí na jméno. 1.1.1993 - 16.9.1993
Dozorčí rada: Alena Kociánová, bytem Rybí č. 111 Radomil Horkel, bytem Mošnov č. 121 Břetislav Kelnar, bytem Libhošť č. 337 Ing. Jaroslav Hyvnar, byte Závišice č. 154 Vladislav Švrček, bytem Sedlnice č. 213 Ing. Břetislav Mrkvica, bytem Sedlnice č. 325 Jarmila Boháčová, bytem Prchalov č. 35 - předseda Ing. Jan David, bytem Štramberk č. 483 - místopředseda JUDr. František Berger, bytem Příbor, Masarykova 714 1.1.1993 - 24.2.1997
Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Rozhodnutí představenstva podepisují předseda a jeden místopředseda, nebo dva místopředsedové představenstva. 1.1.1993 - 23.5.2007
Akciová společnost vznikla přeměnou Zemědělského družstva "Rozvoj" se sídlem v Sedlnicích podle § 765 zák. č. 513/91 Sb. 1.1.1993 - 16.7.2015
Den vzniku: 01.01.1993 1.1.1993 - 16.7.2015

Aktuální kontaktní údaje AGROSUMAK a.s.

Kapitál AGROSUMAK a.s.

zakladni jmění 132 739 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2013
zakladni jmění 70 543 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.1994 - 1.1.2013
zakladni jmění 53 756 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.9.1993 - 25.10.1994

Akcie AGROSUMAK a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 56 548 1.1.2013
Akcie na jméno 81 Kč 94 521 1.1.2013
Akcie na jméno 5 000 Kč 221 18.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 355 25.10.1994
Akcie na jméno 50 000 Kč 242 25.10.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 753 25.10.1994
Akcie na jméno 5 000 Kč 460 25.10.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 221 25.10.1994 - 18.4.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 008 25.10.1994 - 1.1.2013

Sídlo AGROSUMAK a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Komenského 211 , Suchdol nad Odrou 742 01 29.10.2013
Adresa Komenského 211 , Suchdol nad Odrou 742 01 7.10.2011 - 29.10.2013
Adresa 204 , Sedlnice 742 56 18.4.2002 - 7.10.2011
Adresa 742 56 Sedlnice, okr. Nový Jičín Česká republika
1.1.1993 - 18.4.2002

Předmět podnikání AGROSUMAK a.s.

Platnost údajů od - do
- silniční motorová doprava osobní - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - opravy silničních vozidel - provádění staveb, jejich změn a odstraňování (vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ 17.10.2011
obráběčství 17.10.2011
truhlářství, podlahářství 17.10.2011
kovářství, podkovářství 17.10.2011
pokrývačství, tesařství 17.10.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 17.10.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 17.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.10.2011
- truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - služby zahradnické - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.6.2006 - 17.10.2011
- truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - služby zahradnické - výroba obuvi - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.4.2002 - 29.6.2006
- automatizované zpracování dat - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - kovoobráběčství - výroba zemědělských strojů - opravy pracovních strojů - opravy silničních vozidel - provádění staveb, jejich změn a odstraňování (vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ - kovářství 18.4.2002 - 17.10.2011
- zemědělská výroba 1.1.1993
- automatizované zpracování dat - silniční motorová doprava - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - kovoobrábění - výroba a opravy zemědělských strojů - opravy motorových vozidel - provádění průmyslových staveb - kovářství - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1993 - 18.4.2002
- provádění bytových a občanských staveb - truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - demolice a zemní práce - služby zahradnické - výroba obuvi - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1993 - 18.4.2002

vedení firmy AGROSUMAK a.s.

Statutární orgán AGROSUMAK a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a rozhodují vždy dva členové představenstva společně. Osoby, které činí písemné úkony, je podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis. 7.10.2011
Jednání: Za společnost jedná a rozhodnutí podepisují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva dohromady. Osoby, které činí písemné úkony je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj p odpis. 18.8.2010 - 7.10.2011
Jednání: Za společnost jedná a rozhodnutí představenstva podepisuje buď předseda představenstva nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda představenstva každý samostatně. 23.5.2007 - 18.8.2010
předseda představenstva Ing. Jiří Rakovský 10.10.2018
Vznik členství 30.7.2018
Vznik funkce 30.7.2018
Adresa: 39 , Osek nad Bečvou 751 22
člen představenstva Bc. Jarmila Ehlerová 10.10.2018
Vznik členství 30.7.2018
Adresa: 35 , Suchdol nad Odrou 742 01
člen představenstva Iain Kirkpatrick Dykes 31.10.2018
Vznik členství 30.7.2018
Adresa: 101 , Uhřice 768 33
předseda představenstva Ing. Radomír Čapka 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 117 , Skotnice 742 58
3. místopředseda Ing. Anton Tomášik 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: Dukelská 116 , Nový Jičín, Šenov Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Havrlant 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 0 742 65 Rybí Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Poláček 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: I. Šustaly 1088/16 , Kopřivnice 742 21
1. místopředseda Jiří Hanzelka 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 187 , Sedlnice 742 56
2. místopřdseda Zdeněk Šnajdar 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 60 , Albrechtičky 742 55
člen představenstva Marie Skalková 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 289 , Rybí 742 65
člen představenstva Jaroslav Pavelka 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 350 , Rybí 742 65
člen představenstva Milan Šimíček 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 297 , Libhošť 742 57
člen představenstva Jaroslav Melnar 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: č. Libhošť 0 , Nový Jičín Česká republika
člen představenstva Karel Honeš 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 104 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Dobromila Pustějovská 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 10 , Příbor 742 58
člen představenstva Jiřina Čípová 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 424 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Petr Purmenský 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 70 , Rybí 742 65
člen představenstva Karel Galia 1.1.1993 - 24.2.1997
Adresa: 54 , Závišice 742 21
3. místopředseda Ing. Antonín Tomášik 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: Dukelská 116 , Nový Jičín, Šenov Česká republika
člen představenstva Milan Šimíček 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 297 , Libhošť 742 57
člen představenstva Jaroslav Melnar 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 452 , Libhošť 742 57
člen představenstva Dobromila Pustějovská 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: Prchalov 10 Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Poláček 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: I. Šustaly 1088/16 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jiřina Čípová 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 424 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Petr Purmenský 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 70 , Rybí 742 65
člen představenstva Karel Galia 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 54 , Závišice 742 21
2. místopřdseda Zdeněk Šnajdar 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 60 , Albrechtičky 742 55
předseda představenstva Ing. Radomír Čapka 24.2.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 117 , Skotnice 742 58
1. místopředseda Jiří Hanzelka 24.2.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 187 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Ing. Karel Havrlant 24.2.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 742 65 Rybí 9 Česká republika
člen představenstva Marie Skalková 24.2.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 289 , Rybí 742 65
člen představenstva Jaroslav Pavelka 24.2.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 350 , Rybí 742 65
člen představenstva Karel Honeš 24.2.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 104 , Sedlnice 742 56
2. místopředseda Ing. Anton Tomášik 17.9.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: Dukelská 116 , Šenov u Nového Jičína 742 42
člen představenstva Ing. Zdeněk Poláček 17.9.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 456 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Milan Šimíček 27.9.2002 - 18.6.2004
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 30.4.2004
Adresa: 297 , Libhošť 742 57
člen představenstva Zdeněk Havrlant 27.9.2002 - 29.6.2006
Vznik členství 26.4.2002
Adresa: K. Čapka 951/23 , Kopřivnice 742 21
předseda představenstva Ing. Zdeněk Poláček 27.9.2002 - 19.1.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 25.11.2006
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 25.11.2006
Adresa: 456 , Sedlnice 742 56
1. místopředseda představenstva Ing. Radomír Čapka 27.9.2002 - 19.1.2007
Vznik členství 26.4.2002
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 20.12.2006
Adresa: 117 , Skotnice 742 58
člen představenstva Zdeněk Havrlant 29.6.2006 - 19.1.2007
Vznik členství 26.4.2002
Adresa: 73 , Příbor 742 58
člen představenstva Zdeněk Šnajdar 17.9.1997 - 23.5.2007
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: 60 , Albrechtičky 742 55
2. místopředseda představenstva Jiří Hanzelka 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: 187 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Ing. Jiří Bendek 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: 111 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Ing. Jaroslav Hývnar 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: 154 , Závišice 742 21
člen představenstva Ing. Břetislav Mrkvica 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: 325 , Sedlnice 742 56
člen představenstva Ing. Ivana Šindelová 18.6.2004 - 23.5.2007
Vznik členství 30.4.2004
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: Světlovská 319 , Krmelín 739 24
předseda představenstva Ing. Radomír Čapka 19.1.2007 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 20.12.2006
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: 117 , Skotnice 742 58
1.místopředseda představenstva Zdeněk Havrlant 19.1.2007 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 20.12.2006
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: 73 , Příbor 742 58
člen představenstva Ing. Václav Majkus 19.1.2007 - 23.5.2007
Vznik členství 20.12.2006
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: 45 , Mankovice 742 35
předseda představenstva Ing. Radomír Čapka 23.5.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 28.5.2008
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: 117 , Skotnice 742 58
1. místopředseda představenstva Ing. Václav Majkus 23.5.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 20.4.2007
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: 45 , Mankovice 742 35
2. místopředseda představenstva Zdeněk Havrlant 23.5.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 20.4.2007
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 28.5.2008
Adresa: 73 , Příbor 742 58
člen představenstva Ing. Jan David 23.5.2007 - 18.8.2010
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.6.2010
Adresa: Zauličí 483 , Štramberk 742 66
člen představenstva Petr Ficbauer 23.5.2007 - 18.8.2010
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.6.2010
Adresa: Malá Strana 138 , Hladké Životice 742 47
předseda představenstva Ing. Václav Majkus 26.6.2008 - 18.8.2010
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.6.2010
Vznik funkce 28.5.2008
Zánik funkce 1.6.2010
Adresa: 45 , Mankovice 742 35
1. místopředseda představenstva Zdeněk Havrlant 26.6.2008 - 18.8.2010
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.6.2010
Vznik funkce 28.5.2008
Zánik funkce 1.6.2010
Adresa: 73 , Příbor 742 58
2. místopředseda představenstva Ing. Jan Juričák 26.6.2008 - 18.8.2010
Vznik členství 28.5.2008
Zánik členství 1.6.2010
Vznik funkce 28.5.2008
Zánik funkce 1.6.2010
Adresa: Na rybníkách 452 , Suchdol nad Odrou 742 01
místopředseda představenstva Petr Ficbauer 18.8.2010 - 31.3.2011
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 23.2.2011
Vznik funkce 1.6.2010
Zánik funkce 23.2.2011
Adresa: Malá Strana 138 , Hladké Životice 742 47
člen představenstva Iain Kirkpatrik Dykes 18.8.2010 - 27.11.2012
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Talichova 3342/24 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Vojtěch Říha 31.3.2011 - 27.11.2012
Vznik členství 23.2.2011
Adresa: 34 , Hlavatce 391 73
předseda představenstva Ing. Václav Majkus 18.8.2010 - 29.10.2013
Vznik členství 1.6.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Adresa: 45 , Mankovice 742 35
člen představenstva Iain Kirkpatrick Dykes 27.11.2012 - 29.10.2013
Vznik členství 1.6.2010
Adresa: Talichova 3342/24 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Vojtěch Říha 27.11.2012 - 29.10.2013
Vznik členství 23.2.2011
Adresa: 119 , Hlavatce 391 73
předseda představenstva Václav Majkus 29.10.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2010
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: 45 , Mankovice 742 35
člen představenstva Iain Kirkpatrick Dykes 29.10.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 1.6.2010
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: Talichova 3342/24 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Vojtěch Říha 29.10.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 23.2.2011
Zánik členství 23.5.2015
Adresa: 119 , Hlavatce 391 73
předseda představenstva Ing. Václav Majkus 16.7.2015 - 10.10.2018
Vznik členství 26.3.2015
Zánik členství 30.7.2018
Vznik funkce 26.3.2015
Zánik funkce 30.7.2018
Adresa: 45 , Mankovice 742 35
člen představenstva Iain Kirkpatrick Dykes 16.7.2015 - 10.10.2018
Vznik členství 26.3.2015
Zánik členství 30.7.2018
Adresa: 101 , Uhřice 768 33
člen představenstva Ing. Vojtěch Říha 16.7.2015 - 10.10.2018
Vznik členství 26.3.2015
Zánik členství 30.7.2018
Adresa: 119 , Hlavatce 391 73
člen představenstva Iain Kirpatrick Dykes 10.10.2018 - 31.10.2018
Vznik členství 30.7.2018
Adresa: 101 , Uhřice 768 33

Dozorčí rada AGROSUMAK a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Říha 10.10.2018
Vznik členství 27.7.2018
Adresa: 119 , Hlavatce 391 73
člen dozorčí rady Pavel Skalka 10.10.2018
Vznik členství 27.7.2018
Adresa: Mlýnská 178 , Mořkov 742 72
předseda dozorčí rady Petr Ficbauer 29.4.2019
Vznik členství 29.4.2019
Vznik funkce 29.4.2019
Adresa: Malá Strana 138 , Hladké Životice 742 47
člen Alena Kociánová 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 111 , Rybí 742 65
člen Radomil Horkel 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 121 , Mošnov 742 51
člen Břetislav Kelnar 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 337 , Libhošť 742 57
člen Ing. Jaroslav Hyvnar 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 154 , Závišice 742 21
člen Vladislav Švrček 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: 213 , Sedlnice 742 56
člen Jarmila Boháčová 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: Prchalov 35 Česká republika
člen Ing. Jan David 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: Zauličí 483 , Štramberk 742 66
člen JUDr. František Berger 24.2.1997 - 17.9.1997
Adresa: Masarykova 714 , Příbor 742 58
člen Ing. Břetislav Mrkvica 24.2.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 325 , Sedlnice 742 56
předseda Jarmila Boháčová 17.9.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 12.4.2002
Adresa: 34 , Libhošť 742 57
člen Alena Sochová 17.9.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: 67 , Příbor 742 58
člen Zdeněk Havrlant 17.9.1997 - 27.9.2002
Zánik členství 26.4.2002
Adresa: Dukelská 694/11 , Kopřivnice 742 21
místopředseda JUDr. František Berger 17.9.1997 - 23.5.2007
Zánik členství 18.4.2007
Zánik funkce 18.4.2007
Adresa: Masarykova 714 , Příbor 742 58
předseda Alena Sochová 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 26.4.2002
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: 67 , Příbor 742 58
člen Ing. Karel Havrlant 27.9.2002 - 23.5.2007
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 26.4.2002
Adresa: 9 , 742 65 Rybí Česká republika
člen Jaroslav Pavelka 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: 319 , Rybí 742 65
člen Jaroslav Mik 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 26.4.2002
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: 397 , Libhošť 742 57
člen Marie Maliňáková 27.9.2002 - 23.5.2007
Vznik členství 12.4.2002
Zánik členství 18.4.2007
Adresa: 42 , Rybí 742 65
předseda dozorčí rady Bc. Jarmila Ehlerová 23.5.2007 - 18.8.2010
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 31.5.2010
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 31.5.2010
Adresa: 35 , 742 01 Suchdol nad Odrou Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivana Šindelová 23.5.2007 - 18.8.2010
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 31.5.2010
Vznik funkce 2.5.2007
Zánik funkce 31.5.2010
Adresa: Světlovská 319 , Krmelín 739 24
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Hývnar 23.5.2007 - 29.10.2013
Vznik členství 18.4.2007
Adresa: 154 , Závišice 742 21
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Rakovský 18.8.2010 - 29.10.2013
Vznik členství 31.5.2010
Vznik funkce 1.6.2010
Adresa: 39 , Osek nad Bečvou 751 22
místopředseda dozorčí rady Tomasz Piotr Adamczyk 18.8.2010 - 16.7.2015
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2010
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: Urocza 4 , 620 81 Wysogotowo Polská republika
předseda dozorčí rady Jiří Rakovský 29.10.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 31.5.2010
Zánik členství 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2010
Zánik funkce 1.6.2014
Adresa: 39 , Osek nad Bečvou 751 22
člen dozorčí rady Jaroslav Hývnar 29.10.2013 - 16.7.2015
Vznik členství 18.4.2007
Zánik členství 1.6.2014
Adresa: 154 , Závišice 742 21
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Hývnar 16.7.2015 - 28.6.2017
Vznik členství 25.3.2015
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: 154 , Závišice 742 21
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Rakovský 16.7.2015 - 10.10.2018
Vznik členství 25.3.2015
Zánik členství 27.7.2018
Vznik funkce 26.3.2015
Zánik funkce 27.7.2018
Adresa: 39 , Osek nad Bečvou 751 22
člen dozorčí rady Tomasz Piotr Adamczyk 16.7.2015 - 10.10.2018
Vznik členství 25.3.2015
Zánik členství 27.7.2018
Adresa: Urocza 4 , 620 81 Wysogotowo Polská republika
člen dozorčí rady Pavel Skalka 28.6.2017 - 10.10.2018
Vznik členství 1.6.2017
Zánik členství 27.7.2018
Adresa: Mlýnská 178 , Mořkov 742 72
předseda dozorčí rady Tomasz Piotr Adamczyk 10.10.2018 - 29.4.2019
Vznik členství 27.7.2018
Zánik členství 29.4.2019
Vznik funkce 30.7.2018
Zánik funkce 29.4.2019
Adresa: Piękna 14 , Wysogotowo Polská republika

Sbírka Listin AGROSUMAK a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 555/SL 84 výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 30.9.2015 5.10.2015 14
B 555/SL 83 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 30.9.2015 5.10.2015 31
B 555/SL 82 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.3.2015 4.5.2015 16.7.2015 1
B 555/SL 81 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 4.5.2015 16.7.2015 2
B 555/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 4.5.2015 16.7.2015 3
B 555/SL 79 notářský zápis [NZ 199/2014,N 211/2014] Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 4.5.2015 16.7.2015 8
B 555/SL 78 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 2.10.2014 13.10.2014 34
B 555/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.9.2011 7.10.2011 46
B 555/SL 53 výroční zpráva r. 2009, textová část Krajský soud v Ostravě 2.7.2010 13.7.2010 5
B 555/SL 52 účetní závěrka r. 2009 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2010 13.7.2010 14
B 555/SL 51 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r. 2009 Krajský soud v Ostravě 17.2.2010 31.3.2010 1.4.2010 2
B 555/SL 50 zpráva auditora o ověření úč. záv. r. 2008 Krajský soud v Ostravě 7.3.2009 13.7.2009 19.8.2009 3
B 555/SL 49 výroční zpráva r. 2008, textová část Krajský soud v Ostravě 13.7.2009 19.8.2009 5
B 555/SL 48 účetní závěrka r. 2008 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 20.2.2009 13.7.2009 19.8.2009 14
B 555/SL 47 ostatní - prohl. spol. o vzt. mezi os. Krajský soud v Ostravě 3.4.2009 8.4.2009 1
B 555/SL 46 ostatní - Návrh na rozděl.zisku r.2007 Krajský soud v Ostravě 3.7.2008 4.7.2008 1
B 555/SL 45 ostatní - Zápis z VH - schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 28.5.2008 3.7.2008 4.7.2008 4
B 555/SL 44 zpráva auditora o ověř. úč. záv. r. 2007 Krajský soud v Ostravě 8.3.2008 3.7.2008 4.7.2008 2
B 555/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r. 2007 Krajský soud v Ostravě 14.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 1
B 555/SL 42 účetní závěrka r. 2007 - Příloha k úč. záv. Krajský soud v Ostravě 25.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 11
B 555/SL 41 účetní závěrka r. 2007 - Výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 29.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 2
B 555/SL 40 účetní závěrka r. 2007 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 29.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 4
B 555/SL 39 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 3.7.2008 4.7.2008 5
B 555/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 28.5.2008 3.7.2008 4.7.2008 1
B 555/SL 37 ostatní, podpisové vzory / Odstoupení z fce Krajský soud v Ostravě 3.7.2008 4.7.2008 4
B 555/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.5.2007 22.5.2007 1.6.2007 1
B 555/SL 35 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r..2006 Krajský soud v Ostravě 19.2.2007 23.3.2007 26.3.2007 1
B 555/SL 34 rozhod. o statut. orgánu usn.předst. Krajský soud v Ostravě 20.12.2006 12.2.2007 14.2.2007 1
B 555/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.2.2007 12.2.2007 14.2.2007 1
B 555/SL 32 ostatní zápis ŘVH(schv.úč.z.r.05) Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 21.6.2006 30.6.2006 5
B 555/SL 31 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.6.2006 30.6.2006 21
B 555/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 21.6.2006 30.6.2006 45
B 555/SL 29 notářský zápis NZ 61/2006 změna stanov Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 21.6.2006 30.6.2006 11
B 555/SL 28 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 14.6.2005 17.6.2005 6
B 555/SL 27 účetní závěrka r. 2004+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 17.6.2005 16
B 555/SL 26 výroční zpráva r. 2004-výklad Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 17.6.2005 4
B 555/SL 25 výroční zpráva r. 2003-výklad Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 22.6.2004 3
B 555/SL 24 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 22.6.2004 30
B 555/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.4.2004 22.6.2004 1
B 555/SL 22 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2004 22.6.2004 8
B 555/SL 21 výroční zpráva r.2002, vč. účet závěrky Krajský soud v Ostravě 2.9.2003 3
B 555/SL 20 výroční zpráva 2001 vč.úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.10.2002 23
B 555/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 3.10.2002 9
B 555/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 3.10.2002 2
B 555/SL 16 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 16.5.2002 7
B 555/SL 15 ostatní zápis+usn.VH Krajský soud v Ostravě 27.4.2001 16.5.2002 8
B 555/SL 14 notářský zápis NZ 64/2001 Krajský soud v Ostravě 27.4.2001 16.5.2002 12
B 555/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.4.2001 16.5.2002 47
B 555/SL 5 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 4
B 555/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 22
B 555/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 10
B 555/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 15
B 555/SL 12 účetní závěrka (pouze výrok audit. r. 96) Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 3
B 555/SL 11 rozhod. o statut. orgánu usn. VH Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 2
B 555/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.předst. Krajský soud v Ostravě 25.4.1997 25.4.2002 5
B 555/SL 1 notářský zápis NZ 976/92 Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROSUMAK a.s.

IČO (identifikační číslo) 47672404
Jméno AGROSUMAK a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nový Jičín
Vznik první živnosti: 1.1.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 8

Sídlo AGROSUMAK a.s.

Živnosti a provozovny AGROSUMAK a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny 1011041341
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 204, Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny 1010242890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2015

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 448, Libhošť 742 57
Identifikační číslo provozovny 1011041359
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 742 56 Sedlnice
Identifikační číslo provozovny 1011041367
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Komenského 211, Suchdol nad Odrou 742 01
Identifikační číslo provozovny 1010242873
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 9.4.2015
Provozovna č. 4
Provozovna 204, Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny 1010242890
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 9.4.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Sokolovská 564, Suchdol nad Odrou 742 01
Identifikační číslo provozovny 1010242903
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 9.4.2015

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny 1011041341
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny 1011041341
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 204, Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny 1010242890
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.4.2015

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny 1011041341
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.7.2016

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.1.1993
Přerušení oprávnění 4.2.2013

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 1.1.1993
Přerušení oprávnění 4.2.2013

Živnost č. 9 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 6.1.1997

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 6.3.1996

Živnost č. 11 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 12 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 6.1.1997

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 7.8.1996
Konec oprávnění 18.11.1997

Živnost č. 14 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 24.1.2013

Živnost č. 15 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 28.8.2001

Živnost č. 17 Odstraňování staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 6.1.1997

Živnost č. 18 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 24.1.2013

Živnost č. 19 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 24.1.2013

Živnost č. 20 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 13.1.1997

Živnost č. 22 Služby zahradnické

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem motorových vozidel a přívěsů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba obuvi

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 24.7.2006

Živnost č. 28 Demolice a zemní práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 29 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Zemní a jiné související práce ve stavebnictví ( vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ )

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGROSUMAK a.s.

Člen statutárního orgánu Iain Kirkpatrick Dykes
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Rakovský
Člen statutárního orgánu Bc. Jarmila Ehlerová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROSUMAK a.s.

IČO: 47672404
Firma: AGROSUMAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Suchdol nad Odrou
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1993

Sídlo AGROSUMAK a.s.

Sídlo: Komenského 211, Suchdol nad Odrou 742 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Množení rostlin
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Podobné firmy

tracking image