Hlavní navigace

FIRMA AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. IČO: 00009971

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (00009971) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Nádraží 1967, 39301 Pelhřimov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1990 a je stále aktivní. AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. má více živností.

Jako zdroj dat o AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 29. 12. 1990
Spisová značka: B 42
IČO (identifikační číslo osoby): 00009971
Jméno: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Zapsána dne: 29.12.1990
Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je nástupnickou společností společnosti Humpolecké strojírny Humpolec a.s., se sídlem Pražská 490, 396 01 Humpolec, IČ: 608 27 882, která zanikla dne 1.7.2021 sloučením se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.. 1.7.2021
Počet členů statutárního orgánu: 5 28.11.2016 - 16.10.2018
Společnost AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. je nástupnickou společností společnosti S.A.R.T. production, s.r.o., se sídlem U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov, IČ: 28082575, která zanikla dne 31.8.2016 sloučením se společností AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 31.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 24.7.2014 - 18.8.2015
Počet členů statutárního orgánu: 6 8.7.2014 - 28.11.2016
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.4.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 50 01 28/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 443 503 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 461.473.000,- Kč, představuje podíl 96,1% na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: hromadné akcie série od čísla do čísla počet ks H 1 419 419 000 nahrazuje série A 000001-419000 jednotlivé akcie série od čísla do čísla počet ks A 419 001 422 428 3 428 A 423 129 423 136 8 A 423 353 423 386 34 A 423 423 423 432 10 A 424 154 424 168 15 A 424 379 424 393 15 A 424 395 424 415 21 A 424 679 424 699 21 A 424 712 424 761 50 A 425 106 425 399 294 A 425 597 425 609 13 A 425 764 425 771 8 A 425 817 425 849 33 A 425 961 425 966 6 A 426 709 426 771 63 A 426 861 445 644 18 784 A 445 657 446 167 511 A 446 838 447 580 743 A 449 327 449 347 21 A 450 256 450 452 197 A 450 474 450 701 228 24 503 Celkem 443 503 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 25.4.2007 - 8.7.2014
2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. dne 20. dubna 2007 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch. zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchodník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČ0 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úsc hově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 8. 3. 2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 16. prosince 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. tj. 17 970 ks s číselným označením uvedeným dále: série čísla od do počet ks A 422 429 423 128 700 423 137 423 352 216 423 387 423 422 36 423 433 424 153 721 424 169 424 378 210 424 394 424 394 1 424 416 424 678 263 424 700 424 711 12 424 762 425 105 344 425 400 425 596 197 425 610 425 763 154 425 772 425 816 45 425 850 425 960 111 425 967 426 708 742 426 772 426 860 89 445 645 445 656 12 446 168 446 837 670 447 581 449 326 1746 449 348 450 255 908 450 453 450 473 21 450 702 461 473 10772 17970 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch. zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 1831 odst. 3 obch. zák. na hlavního akcionáře uplynutím jedno ho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 788,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, která je doložena znaleckým posudkem č. 324-05/07 ze dne 29. ledna 2007 zhotoveným soudní znalkyn í Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků, tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k poslední dosažené ceně na regulovaném trhu s cennými papíry (RM-SYSTÉM). Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 788,-Kč, - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Podle § 1831 odst. 5 obch. zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle § 1831 odst. 3 obch. zák., bude společnost postupovat dle ust. § 1831 odst. 6 a 7 obch. zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch. zák. 25.4.2007 - 8.7.2014
4. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/4/2007/3/2007/1831/540 ze dne 1. února 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijtetí usnesení valné hromady společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. IČ 00009971, sídlem Pelhřimov, U nádraží 1967, PSČ 393 12, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 788,-Kč za jednu kmenovou listinno u akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. 5. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO 6 3907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, 6. Valná hromada společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 25.4.2007 - 8.7.2014
Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutár- ním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. 18.6.1993 - 12.10.1993
Na zasedání představenstva akciové společnosti dne 7.1.1991 byly zvoleny a ustaveny orgány akciové společnosti. 22.2.1991 - 8.7.2014
Zakladatelský plán a stanovy založené akciové společnosti byly přiloženy. Společnost zastupuje předsednictvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a nejméně jeden člen představenstva. Výše základního kapitálu společnosti činí 445,585.000 Kčs, slovy čtyřistačtyřicetpětmilionůpětsetosmdesátpěttisíc korun čsl. 29.12.1990 - 18.6.1993
Vložený majatek byl ohodnocen soudním znalcem. Na základní kapitál ve výši 445,585.000 Kčs je vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Jejím majitelem je stát, zastoupený Ministerstvem strojírenství a elektoniky České republiky. 29.12.1990 - 18.6.1993
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministra strojírenství a elektrotechniky České republiky č. 109/1990 č.j. 1030/637/90 ze dne 19.12.1990, jímž byl se souhlasem vlády České republiky obsaženým v jejím usnesení č. 317 ze dne 21.11.1990 a ve smyslu paragr. 32, odst. 3 a 4 zákona o státním podniku dnem 31.12.1990 zrušen bez likvidace státní podnik AGROSTROJ Pelhřimov a vložen jeho hmotný majetek do současně založené akciové společ- nosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. 29.12.1990 - 8.7.2014

Kapitál AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Základní kapitál 461 473 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.6.1993

Akcie AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 461 473 29.10.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 461 473 5.1.2006  - 29.10.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 461 473 18.6.1993  - 5.1.2006

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: U nádraží 1967, Pelhřimov 39312, Česká republika 13.7.1995 - 21.1.2016
Adresa: U Nádraží 1967, Pelhřimov 39301, Česká republika 21.1.2016 - 21.1.2016
Adresa: U nádraží , Pelhřimov 39312, Česká republika 18.6.1993 - 13.7.1995
Adresa: , Pelhřimov , Česká republika 29.12.1990 - 18.6.1993

Předmět podnikání AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Platnost údajů od - do
výzkum a vývoj v oblasti technických věd 20.9.2011
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 6.5.2009
Obráběčství 21.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 21.1.2009
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 21.1.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2009
Silniční motorová doprava osobní 21.1.2009 - 6.5.2009
Silniční motorová doprava nákladní 21.1.2009 - 6.5.2009
zpracování dat a služby databank 24.11.2001 - 21.1.2009
přípravné práce pro stavby 24.11.2001 - 21.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 20.9.2001 - 24.11.2001
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 20.9.2001 - 21.1.2009
opravy pracovních strojů 20.9.2001 - 21.1.2009
nástrojařství 20.9.2001 - 21.1.2009
kovoobráběčství 20.9.2001 - 21.1.2009
velkoobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
specializovaný maloobchod 20.9.2001 - 21.1.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava osobní 20.9.2001 - 21.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 20.9.2001 - 21.1.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 20.9.2001 - 21.1.2009
ubytovací služby 20.9.2001 - 21.1.2009
podnikáni v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování obchodu 20.9.2001 - 21.1.2009
zprostředkování služeb 20.9.2001 - 21.1.2009
manipulace s nákladem 20.9.2001 - 21.1.2009
1. nástrojařství 18.3.1998 - 20.9.2001
4. gavanizérství 18.3.1998 - 20.9.2001
5. kovoobráběčství 18.3.1998 - 20.9.2001
7. revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob 18.3.1998 - 20.9.2001
8. silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní a mezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
14. silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní 18.3.1998 - 20.9.2001
17. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.3.1998 - 20.9.2001
18. zprostředkovatelská činnost 18.3.1998 - 20.9.2001
19. výroba rozvaděčů nízkého napětí 18.3.1998 - 20.9.2001
17. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 30.8.1993 - 18.3.1998
15. Kataforézní ochrana kovů 30.8.1993 - 20.9.2001
16. Provoz ubytovacího zařízení 30.8.1993 - 20.9.2001
11. výuka svařování plamenem a elektrickým obloukem 18.6.1993 - 13.7.1995
1. výroba nástrojů 18.6.1993 - 18.3.1998
4. galvanizace kovů 18.6.1993 - 18.3.1998
5. kovoobrábění 18.6.1993 - 18.3.1998
7. revize elektrických zařízení 18.6.1993 - 18.3.1998
8. revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 18.6.1993 - 18.3.1998
14. silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesná listině č.j. ŽÚ-2401/261/PK/92-Sl okresního úřadu Pelhřimov 18.6.1993 - 18.3.1998
2. výroba a opravy zemědělských strojů 18.6.1993 - 20.9.2001
3. stavba strojů s mechanickým pohonem 18.6.1993 - 20.9.2001
6. Automatizované zpracování dat 18.6.1993 - 20.9.2001
9. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístro- jů 18.6.1993 - 20.9.2001
10. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.6.1993 - 20.9.2001
12. výroba výrobků z plastikých hmot 18.6.1993 - 20.9.2001
13. stavební práce zemními stroji 18.6.1993 - 20.9.2001
5./ Přeprava osob a věcí. 24.4.1991 - 18.6.1993
Předmětem podnikání společnosti je: 1./ Výzkum, vývoj, výroba a odbyt strojů pro zemědělství, potravinářský průmysl, včetně komponentů, účelových adaptérů a dílů strojů. 2./ Výroba a odbyt odlitků a nářadí. 3./ Nákup a prodej zařízení pro zemědělskou výrobu a potravinářský průmysl včetně obchodních a inženýrskotechnických skužeb. 4./ Maloobchodní činnost. 29.12.1990 - 18.6.1993

Vedení firmy AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Statutární orgán AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

člen představenstva Ing. Josef Křen
Ve funkci od 30.12.2020
Adresa Žleb 249, 66491 Neslovice
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 30.4.2022
Adresa Čapkova 1126, 39301 Pelhřimov
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 30.4.2022
Adresa Jasanová 657/22, 63700 Brno
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 30.4.2022
Adresa Horní 798/5, 63900 Brno
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 29.5.2017 do 30.4.2022
Adresa Horní 798/5, 63900 Brno
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 29.5.2017 do 30.4.2022
Adresa Jasanová 657/22, 63700 Brno
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 29.5.2017 do 30.4.2022
Adresa Čapkova 1126, 39301 Pelhřimov
člen představenstva Ing. Josef Křen
Ve funkci od 18.8.2015 do 30.12.2020
Adresa Žleb 249, 66491 Neslovice
člen představenstva Zdeněk Novák
Ve funkci od 29.5.2017 do 16.10.2018
Adresa Sládkova 516, 39464 Počátky
člen představenstva Zdeněk Novák
Ve funkci od 29.5.2017 do 16.10.2018
Adresa Sládkova 516, 39464 Počátky
člen představenstva Zdeněk Novák
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Sládkova 516, 39464 Počátky
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Čapkova 1126, 39301 Pelhřimov
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Horní 798/5, 63900 Brno
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Jasanová 657/22, 63700 Brno
člen představenstva Zdeněk Novák
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Sládkova 516, 39464 Počátky
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Jasanová 657/22, 63700 Brno
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Horní 798/5, 63900 Brno
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 11.11.2013 do 29.5.2017
Adresa Čapkova 1126, 39301 Pelhřimov
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek MBA., LL.M.
Ve funkci od 14.11.2015 do 28.11.2016
Adresa Krkoškova 502/27, 61300 Brno
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek MBA., LL.M.
Ve funkci od 14.11.2015 do 28.11.2016
Adresa Krkoškova 502/27, 61300 Brno
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek MBA., LL.M.
Ve funkci od 8.7.2014 do 14.11.2015
Adresa Lidická 1208, 39301 Pelhřimov
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 11.11.2013 do 18.8.2015
Adresa Úvoz 437/94, 60200 Brno
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer
Ve funkci od 11.11.2013 do 8.7.2014
Adresa Slovinská 863/54, 61200 Brno
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer
Ve funkci od 27.3.2012 do 11.11.2013
Adresa Slovinská 54, 61200 Brno
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 27.3.2012 do 11.11.2013
Adresa Jasanová 657/22, 63700 Brno
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 27.3.2012 do 11.11.2013
Adresa Úvoz 437/94, 60200 Brno
člen představenstva Zdeněk Novák
Ve funkci od 27.3.2012 do 11.11.2013
Adresa Sládkova 516, 39464 Počátky
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 27.3.2012 do 11.11.2013
Adresa Horní 798/5, 63900 Brno
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 27.3.2012 do 11.11.2013
Adresa Čapkova 1126, 39301 Pelhřimov
místopředseda představenstva Ing. Peter Schwanzer
Ve funkci od 20.9.2002 do 27.3.2012
Adresa Slovinská 54, Brno
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 20.9.2002 do 27.3.2012
Adresa Čapkova 1126, Pelhřimov
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 20.9.2002 do 27.3.2012
Adresa Úvoz 94, Brno
člen představenstva Zdeněk Novák
Ve funkci od 8.12.2005 do 27.3.2012
Adresa Sládkova 516, 39464 Počátky
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 7.6.2006 do 27.3.2012
Adresa Horní 798/5, 63900 Brno
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 25.10.2011 do 27.3.2012
Adresa Jasanová 657/22, 63700 Brno
člen představenstva JUDr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 20.9.2002 do 25.10.2011
Adresa Vlkova 7, Brno
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 1.6.2005 do 7.6.2006
Adresa Horní 798/5, 63900 Brno
člen představenstva Zdeněk Novák
Ve funkci od 20.9.2002 do 8.12.2005
Adresa Sídliště 570/8, Počátky
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 20.9.2002 do 1.6.2005
Adresa Zemědělská 60, Brno
člen představenstva Mgr. Petra Štěpánková
Ve funkci od 16.9.1997 do 20.9.2002
Adresa Vlkova 7, Brno
předseda představenstva Lubomír Stoklásek
Ve funkci od 16.9.1997 do 20.9.2002
Adresa Zemědělská 60, Brno
člen představenstva Ing. Bořivoj Němeček
Ve funkci od 16.9.1997 do 20.9.2002
Adresa Úvoz 94, Brno
místopředseda představestva Ing. Peter Schwanzer
Ve funkci od 10.7.1998 do 20.9.2002
Adresa Slovinská 54, Brno
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 27.4.1999 do 20.9.2002
Adresa Čapkova 1126, Pelhřimov
člen představenstva Ing. Miroslav Okrouhlý
Ve funkci od 27.4.1999 do 20.9.2002
Adresa Krasíkovická 1819, Pelhřimov
člen představenstva Ing. Miroslav Okrouhlý
Ve funkci od 10.7.1998 do 27.4.1999
Adresa Pražská 1819, Pelhřimov
člen představenstva Ing. Josef Veverka
Ve funkci od 10.7.1998 do 27.4.1999
Adresa Osvobození 1687, Pelhřimov
člen představenstva ing. František Směták
Ve funkci od 10.7.1996 do 10.7.1998
Adresa Josefská 4, Brno
člen představestva ing. Martin Plachý
Ve funkci od 31.3.1998 do 10.7.1998
Adresa Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov
místopředseda představestva ing. Petr Schwanzer
Ve funkci od 31.3.1998 do 10.7.1998
Adresa Slovinská 54, Brno
člen představenstva ing. Petr Schwanzer
Ve funkci od 16.9.1997 do 31.3.1998
Adresa Slovinská 54, Brno
místopředseda a gen.ředitel ing. Martin Plachý
Ve funkci od 16.1.1998 do 31.3.1998
Adresa Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov
místopředseda a gen.ředitel ing. Martin Plachý
Ve funkci od 30.8.1993 do 16.1.1998
Adresa Rosolova 1241, 39301 Pelhřimov
člen představenstva ing. Ladislav Vašků
Ve funkci od 10.7.1996 do 16.9.1997
Adresa Máchova 20, Humpolec
předseda představenstva ing. Milan Kotáb
Ve funkci od 10.7.1996 do 16.9.1997
Adresa 161, Sulice - Želivec
člen představenstva František Bílek
Ve funkci od 27.5.1992 do 10.7.1996
Adresa Čapkova 1126, Pelhřimov
člen představenstva ing. Josef Veverka
Ve funkci od 30.8.1993 do 10.7.1996
Adresa Osvobození 1687, 39301 Pelhřimov
člen představenstva ing. Karel Dvořáček
Ve funkci od 30.8.1993 do 10.7.1996
Adresa Sukova 432, Votice
předseda představenstva ing. František Směták
Ve funkci od 30.8.1993 do 10.7.1996
Adresa Josefská 4, Brno
člen představenstva ing. Václav Halík
Ve funkci od 11.2.1994 do 10.7.1996
Adresa Lovosická 654 , Praha I.
místopředseda a náhradní člen ing. Milan Kotáb
Ve funkci od 29.2.1996 do 10.7.1996
Adresa 161, Sulice - Želivec
místopředseda představenstva ing. Ladislav Podhorský
Ve funkci od 30.8.1993 do 29.2.1996
Adresa Borského 664, 15000 Praha 5
člen představenstva ing. Václav Halík
Ve funkci od 30.8.1993 do 11.2.1994
Adresa Lovosická 654 , 19000 Praha í
člen představenstva Ing. Vladislav Vágenknecht
Ve funkci od 29.12.1990 do 30.8.1993
Adresa Čiklova 19 , Praha 4-Nusle
předseda představenstva Ing. Zdeněk Vencl
Ve funkci od 22.2.1991 do 30.8.1993
Adresa Sopotská 627, 18100 Bohnice
člen představenstva Ing. Jiří Vohralík
Ve funkci od 27.5.1992 do 30.8.1993
Adresa S.K.Neumanna 5, Jihlava
místopředseda předst. a řed.. ing. Martin Plachý
Ve funkci od 27.5.1992 do 30.8.1993
Adresa Rosolova 1241, Pelhřimov
místopředseda předst. Ing. Vítězslav Manda
Ve funkci od 18.6.1993 do 30.8.1993
Adresa Mikulova 1574, Praha 4
člen představenstva Ing. Martin Lutr
Ve funkci od 18.6.1993 do 30.8.1993
Adresa sídliště 624, 39464 Počátky
člen představenstva Josef Mareš
Ve funkci od 29.12.1990 do 18.6.1993
Adresa Na chmelnici 628 , Rožmitál pod Tř.
člen představenstva Ing. Vítězslav Manda
Ve funkci od 29.12.1990 do 18.6.1993
Adresa Mikulova 1574, Praha 4
nemá ing. Martin Plachý
Ve funkci od 29.12.1990 do 27.5.1992
Adresa Rosolova 1241, Pelhřimov
nemá ing. Zdeněk Beránek
Ve funkci od 29.12.1990 do 27.5.1992
Adresa Táborská 1791, Pelhřimov
nemá Pavel Holeček
Ve funkci od 29.12.1990 do 27.5.1992
Adresa V domově 46, Praha 3
místopředseda ing. Zdeněk Beránek
Ve funkci od 22.2.1991 do 27.5.1992
Adresa Táborská 1791, 39301 Pelhřimov
ředitel akciové společnosti ing. Zdeněk Beránek
Ve funkci od 22.2.1991 do 27.5.1992
Adresa Táborská 1791, 39301 Pelhřimov
nemá ing. Zdeněk Vencl
Ve funkci od 29.12.1990 do 22.2.1991
Adresa Sopotská 627, Bohnice

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

IČO (identifikační číslo): 00009971
Jméno: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 10. 1991
Celkový počet živností: 38
Aktivních živností: 7

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Sídlo: U Nádraží 1967, Pelhřimov 39301

Živnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 4. 5. 2015

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 8. 1993

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 21. 10. 1992

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Člen statutárního orgánu: Lubomír Stoklásek
Člen statutárního orgánu: JUDr. Petra Štěpánková
Člen statutárního orgánu: František Bílek
Člen statutárního orgánu: Josef Křen

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

IČO: 00009971
Firma: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Pelhřimov
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 10. 1991

Sídlo AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Sídlo: U Nádraží 1967, Pelhřimov 39301

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Výzkum a vývoj v oblasti technických věd