Firma Agropodnik Dvorce, a.s. IČO 45192545


Agropodnik Dvorce, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Agropodnik Dvorce, a.s. (45192545) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 171, Křišťanovice 793 68. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 1992 a je stále aktivní. Agropodnik Dvorce, a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Agropodnik Dvorce, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Agropodnik Dvorce, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Agropodnik Dvorce, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Agropodnik Dvorce, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Agropodnik Dvorce, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 417
IČO (identifikační číslo osoby) 45192545
Jméno Agropodnik Dvorce, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.5.1992
Na společnost s firmou Agropodnik Dvorce, a.s., identifikační číslo 451 92 545, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice jako společnost nástupnickou přešlo na základě projektu o rozdělení ve formě odštěpení sloučením a o fúzi sloučením ze dne 04. 11. 2016 schváleného dne 16. 12. 2016 jmění zanikající společnosti Soil finance s.r.o., se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, identifikační číslo 015 56 835, a odštěpené části jmění rozdělovaných společností AB AGRO s.r.o., identifikační číslo 268 53 566, se s ídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice, AGRO DVORCE s.r.o., identifikační číslo 268 53 558, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice a YELLOW ROSE s.r.o., identifikační číslo 271 37 937, se sídlem č.p. 171, 793 68 Křišťanovice. 21.12.2016
I. Řádná valná hromada konaná dne 30.10.2015 určuje, že Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, PSČ 793 68, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložk a 56061, když vlastní 314 141 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě každé jednotlivé akcie 283,-Kč vydaných Společností, jejíž základní kapitál činí 90 214 174,-Kč a je rozdělen na 318 778 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 283,-Kč, tedy vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 88 890 017,- Kč, což činí 98,545 % základního kapitálu Společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 98,545 % ve Společnosti a je tak Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích. II. Řádná valná hromada rozhoduje dle ust. § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, kterými jsou akcie Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionář e na Hlavního akcionáře, a to společnost Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56061. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kter ými jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 zákona o obchodních korporacích na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. III. Řádná valná hromada určuje, že výše Protiplnění při přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře, které poskytne Hlavní akcionář Soil finance s.r.o., se sídlem Křišťanovice č.p. 171, IČ: 015 56 835, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56061, ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, činí částku 279,- Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité ho dnotě 283,-Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem pro účely ocenění akcií Společnosti č. 353-16/2015 ze dne 11.9.2015 vypracovaného ke dni 31.12.2014, Ing. Liborem Bučkem, soudním znalcem jmenovaným rozhodnu tím Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.1999 č.j. Spr. 3572/98 a ze dne 26.4.2013 č.j. Spr 4469/2012 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací na cenné papíry a podniky, který Hlavní akcionář doručil Společnosti spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií Společnosti a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 279,-Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 283,-Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla soudním znalcem použita metoda zjišťování substanční hodnoty. Substanční hodnota na akcii představuje alikvotní podíl na tržní hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti. Hodnota čistého obchodního majetku Spol ečnosti byla stanovena jako součet jednotlivých položek majetku snížený o souhrn závazků. IV. Řádná valná hromada schvaluje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 378 zákona o obchodních korporacích oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 zákona o obchodních korporacích a to společnost Roklen360 a.s., IČ 607 32 07 5, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vla stníků akcií budou předány Společnosti dle ust. § 387 zákona o obchodních korporacích. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo ve smyslu ust. § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V souladu s ust. § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím, tedy akciím menšinových akci onářů na Hlavního akcionáře. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům akcií vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet, uvedený v seznamu akcionářů nebo na účet, který bude dosavadním vlastníkem akcií sdělen při předání akcií Společnosti. V. Řádná valná hromada osvědčuje, že oprávněná osoba společnost Roklen360 a.s., IČ 607 32 075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20437, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl na příslušný účet peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti před konáním valné hromady. VI. Řádná valná hromada určuje, že dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, předloží své akcie k převzetí Společností, v řádné lhůtě podle ust. 387 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v sídle Společnosti na adrese Křišťanovice č.p. 171 v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie v rámci řádné lhůty, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratš í než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od Hlavního akcionáře, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí Společností v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, v sídle společnosti na adrese Křišťanovice v pracovních dnech v době od 7.30 do 15.00 hodin. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první zákona o obchodních korporacích. 2.12.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.9.2014 - 17.4.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 10.9.2014 - 17.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.9.2014 - 17.4.2015
Společnost byla rozdělena odštěpením se založením nové společnosti Agrator a.s., se sídlem Praha 8, Pakoměřická 5, s rozhodným dnem 1.1.2007. V rámci rozhodnutí o rozdělení společnosti bylo valnou hromadou konanou dne 18.9.2007 rozhodnuto o snížení základ ního kapitálu o částku 212.624.926,-Kč vzhledem k povinnosti stanovené § 220 zb odst. 6 obch. zákoníku. Snížení základního kapitálu bude provedeno výměnou stávajících akcií společnosti se jmenovitou hodnotou 950,-Kč za akcie o jmenovité hodnotě 283,-Kč. A kcionáři jsou povinni předložit akcie k výměně pověřenému obchodníku s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s, se sídlem T.G.Masaryka 1280, 760 01 Zlín, IČ: 60732075, do jednoho měsíce od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10.10.2007
Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti na zvýšení jejího základního kapitálu ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost YELLOW ROSE s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, (dříve Dvorce, Olomoucká 373, PSČ 793 68), IČ 29137937 část pod niku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 501 - "provozovna Ekofarma", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti při jejím založení ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost AB AGRO s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, část podniku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 502 - "provozovna Velko kapacitní kravín", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. Smlouvou o vkladu části podniku do společnosti při jejím založení ze dne 29.12.2004 byla převedena na společnost AGRO DVORCE s.r.o., se sídlem Křišťanovice 171, PSČ 793 68, část podniku Agropodnik Dvorce a.s., představovaná Střediskem 503 - " provozovna R ostlinná výroba s kompostárnou", a to ve stavu, jak vyplynul z účetnictví vkladatele ke dni 31.12.2004. 5.4.2005
Valná hromada společnosti konaná dne 29.7.2004 přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 15.938.900,-Kč z důvodu zreálnění poměru vlastního jmění a základního kapitálu doborovolnou úhradou ztrát. Částka, o kterou se základní ka pitál snižuje, bude použita zcela k úhradě ztrát minulých obodobí. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o 50,-Kč vyznačením nové jmenovité hodnoty 950,-Kč na předložené akcie. Akcionáři jsou povinni předložit společnosti své akcie k vyznačení nové jmenovité hodnoty do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.9.2004
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 5.5.1992
Dozorčí rada: Vlastimil O t á h a l , bytem Moravský Beroun, Tkalcovká 333 JUDr. Roanald K o v á ř , bytem Bruntál, Nezvalova 24 Ing. Ladislav T o m e š , bytem Olomouc, Karafiátová 21 5.5.1992 - 20.10.1994
J e d n á n í : Za společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 5.5.1992 - 20.10.1994
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 318.778.000,- kčs (slovy: třistaosmnáctmilionůsedmsetsedmdesátosmtisíc korunčeskoslovenských). Základní jmění společnosti je rozděleno na 318 778 akcií na majitele po 1000,- kčs jmenovité hodnoty. 5.5.1992 - 13.12.2004

Aktuální kontaktní údaje Agropodnik Dvorce, a.s.

Kapitál Agropodnik Dvorce, a.s.

zakladni jmění 91 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2016
zakladni jmění 90 214 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.10.2007 - 21.12.2016
zakladni jmění 302 839 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.12.2004 - 10.10.2007

Akcie Agropodnik Dvorce, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 9 100 000 Kč 10 21.12.2016
Kmenové akcie na jméno 283 Kč 318 778 30.9.2014 - 21.12.2016
Kmenové akcie na majitele 283 Kč 318 778 10.10.2007 - 30.9.2014
Kmenové akcie na majitele 950 Kč 318 778 13.12.2004 - 10.10.2007

Sídlo Agropodnik Dvorce, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 171 , Křišťanovice 793 68 17.4.2015
Adresa 171 , 793 68 Křišťanovice Česká republika
16.11.2004 - 17.4.2015
Adresa 171 , Křišťanovice 793 68 27.9.2004 - 16.11.2004
Adresa Olomoucká 373 , Dvorce Česká republika
23.7.1999 - 27.9.2004
Adresa Olomoucká 369 , Dvorce Česká republika
5.5.1992 - 23.7.1999

Předmět podnikání Agropodnik Dvorce, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.9.2014
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 10.9.2014
zemědělská výroba: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostli, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiné ho právního důvodu, popřípadě provozované bez pozemků b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní c) produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b) d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely 10.9.2014
správa a údržba nemovitostí 6.12.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 6.12.2005
velkoobchod 6.12.2005 - 10.9.2014
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 6.12.2005 - 10.9.2014
skladování zboží a manipulace s nákladem 6.12.2005 - 10.9.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 6.12.2005 - 10.9.2014
balicí činnosti 6.12.2005 - 10.9.2014
opravy silničních vozidel 27.10.2000
hostinská činnost 27.10.2000
balící činnost 27.10.2000 - 6.12.2005
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 27.10.2000 - 10.9.2014
ostatní služby spojené s živočišnou výrobou-výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata pro domácí a další zvířata 27.10.2000 - 10.9.2014
ostatní služby spojené s rostlinnou výrobou-poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 27.10.2000 - 10.9.2014
podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných 27.10.2000 - 10.9.2014
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 27.10.2000 - 10.9.2014
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem, poskytovaných pronajímatelem 27.10.2000 - 10.9.2014
výroba a zpracování kompostů, humusotvorných komponentů a půdních substrátů 27.10.2000 - 10.9.2014
zpracování roseného lnu 17.11.1998 - 10.9.2014
3. obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 20.10.1994 - 6.12.2005
1. zemědělská výroba a recionální hospodaření na zemědělské půdě 20.10.1994 - 10.9.2014
2. silniční motorová doprava 20.10.1994 - 10.9.2014
1. zemědělská výroba a recionální hospodaření na zemědělské půdě 2. činnost a výroba výrobků k potřebám zemědělské výroby 3. úprava a zpracování vlastních výrobků a jejich maloobchodní prodej 4. stavební činnost a zemní práce 5. neveřejná silniční dorpava, nakládka materiálů a práce zvedacími mechanizmy 6. práce a služby 7. dřevovýroba 8. kovovýroba 9. montáž, opravy a údržba technických zařízení 5.5.1992 - 20.10.1994

vedení firmy Agropodnik Dvorce, a.s.

Statutární orgán Agropodnik Dvorce, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva. 11.10.2017
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda a člen představenstva. K napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstv a. 10.9.2014 - 11.10.2017
J e d n á n í : Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 27.9.2004 - 10.9.2014
J e d n á n í : Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to společně vždy nejméně dva členové představenstva. 23.7.1999 - 27.9.2004
Jednání: Za společnost jedná představenstvo jako celek nebo předseda představenstva nebo místopředseda představentva. 20.10.1994 - 23.7.1999
místopředseda představenstva Martina Železná 11.10.2017
Vznik členství 15.5.2016
Vznik funkce 15.5.2016
Adresa: 7 , 792 01 Nová Pláň Česká republika
člen představenstva Ing. Marta Hrušková 22.12.2017
Vznik členství 22.12.2017
Adresa: Beskydská 1030 1, 743 01 Bílovec Česká republika
předseda představenstva Ing. Petr David 3.11.2018
Vznik členství 1.10.2018
Vznik funkce 1.10.2018
Adresa: Horní 30 27, 783 13 Štěpánov Česká republika
člen představenstva Ing. František Andreovský 5.5.1992 - 20.10.1994
Adresa: Na aleji 202 , Dvorce Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Krajkovič 5.5.1992 - 20.10.1994
Adresa: Olomoucká 39 , Dvorce 793 68
člen představenstva Antonín Kunčar 5.5.1992 - 20.10.1994
Adresa: Na aleji 313 , Dvorce Česká republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Blesk 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Zárybská 671/8 , Praha 9, Prosek Česká republika
místopředseda představenstva Ing. František Andreovský 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Na Aleji 202 , Dvorce 793 68
člen představenstva Ing. Drahoslav Čítek 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Kosmická 751 , Praha 4, Háje Česká republika
člen představenstva Prof.Ing. Josef Tyleček Dr.Sc. 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: 208 , Habrovany Česká republika
člen představenstva JUDr. Eduard Huth 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Sajfertova 25 , Praha 3 Česká republika
předseda představenstva Ing. Michal Silon 3.2.1998 - 23.4.1998
Adresa: Poštovní 179 , Pustá Polom 747 69
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Jelen 3.2.1998 - 23.4.1998
Adresa: 16 , Nová Pláň 792 01
člen představenstva Ing. Ivan Cap 3.2.1998 - 23.4.1998
Adresa: Gregorova 2434/10 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Petr Malina 3.2.1998 - 23.4.1998
Adresa: Pod lipami 52 , Bruntál Česká republika
člen představenstva Daneš Zátorský 3.2.1998 - 23.4.1998
Adresa: Parcelní 20 , Ostrava-Heřmanice Česká republika
předseda představentva Ing. Jaroslav Bečka 23.4.1998 - 17.11.1998
Adresa: Nerudova 253/11 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Karel Krejza 23.4.1998 - 17.11.1998
Adresa: Marie Pomocné 11 , Litoměřice Česká republika
člen představenstva Věra Urbanová 23.4.1998 - 17.11.1998
Adresa: okr. Ústí nad Orlicí , Lichkov 5 Česká republika
předseda představenstva Jan Srnec 17.11.1998 - 16.1.2001
Adresa: Nové Spolí 36 , Český Krumlov Česká republika
člen představenstva Ing. Oldřich Ridl 17.11.1998 - 10.3.2004
Zánik členství 31.3.2003
Adresa: Partyzánská 193 , Dvorce Česká republika
místopředseda představenstva Věra Urbanová 17.11.1998 - 7.6.2013
Zánik členství 30.5.2013
Zánik funkce 30.5.2013
Adresa: 5 , Lichkov Česká republika
předseda představenstva Jan Srnec 16.1.2001 - 7.6.2013
Zánik členství 30.5.2013
Zánik funkce 30.5.2013
Adresa: Slupenec 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Vondrouš 10.3.2004 - 30.7.2013
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 30.5.2013
Adresa: Potoční 21 , Český Krumlov 381 01
předseda představenstva Jan Srnec 7.6.2013 - 30.7.2013
Zánik členství 30.5.2013
Zánik funkce 30.5.2013
Adresa: 1 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
místopředseda představenstva Věra Urbanová 7.6.2013 - 30.7.2013
Zánik členství 30.5.2013
Zánik funkce 30.5.2013
Adresa: 5 , 561 68 Lichkov Česká republika
člen představenstva David Škoda 30.7.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 10.10.2013
Adresa: Nešporova 376/4 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Radmila Pasovská 30.7.2013 - 24.7.2014
Vznik členství 31.5.2013
Vznik funkce 31.5.2013
Adresa: Mozartova 281/24 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Martin Dedek 30.7.2013 - 16.9.2015
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 15.7.2015
Vznik funkce 31.5.2013
Zánik funkce 15.7.2015
Adresa: 104 , Těšetice 783 46
člen představenstva Martina Železná 11.11.2013 - 16.9.2015
Vznik členství 11.10.2013
Adresa: 7 , Nová Pláň 792 01
předseda představenstva Radmila Pasovská 24.7.2014 - 11.10.2017
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 15.5.2016
Vznik funkce 31.5.2013
Zánik funkce 15.5.2016
Adresa: 152 , 783 16 Jívová Česká republika
místopředseda představenstva Martina Železná 16.9.2015 - 11.10.2017
Vznik členství 11.10.2013
Zánik členství 15.5.2016
Vznik funkce 15.7.2015
Zánik funkce 15.5.2016
Adresa: 7 , Nová Pláň 792 01
člen představenstva Andrea Mecová 16.9.2015 - 22.12.2017
Vznik členství 15.7.2015
Zánik členství 22.12.2017
Zánik funkce 22.12.2017
Adresa: 335 , Leskovec nad Moravicí 793 68
předseda představenstva Radmila Pasovská 11.10.2017 - 3.11.2018
Vznik členství 15.5.2016
Zánik členství 30.9.2018
Vznik funkce 15.5.2016
Zánik funkce 30.9.2018
Adresa: 152 , 783 16 Jívová Česká republika

Dozorčí rada Agropodnik Dvorce, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Soběslav Sedláček 11.10.2017
Vznik členství 29.5.2017
Vznik funkce 29.5.2017
Adresa: 331 , Leskovec nad Moravicí 793 68
člen dozorčí rady Mgr. Martin David 22.12.2017
Vznik členství 22.12.2017
Adresa: 262 , 742 67 Ženklava Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Roman Krakovka 22.12.2017
Vznik členství 22.12.2017
Adresa: Markvartovická 1342 10, 747 14 Ludgeřovice Česká republika
člen Vlastimil Otáhal 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Tkalcovká 333 , Moravský Beroun Česká republika
člen Věra Voksová 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: Pionýrská 740/4 , Bruntál 792 01
člen Marta Chudá 20.10.1994 - 3.2.1998
Adresa: 1 , Roudno 792 01
předseda Ing. Zbyšek Martynek 3.2.1998 - 23.4.1998
Adresa: Žižkova 72 , Karviná-Mizerov Česká republika
místopředseda Ing. Zdeněk Petr 3.2.1998 - 23.4.1998
Adresa: Nezvalova 0 , Bruntál Česká republika
člen MUDr. Bronislav Bečka 23.4.1998 - 17.11.1998
Adresa: Žíšovská 1627 , Praha 190 16
předseda Jaroslav Vlach 23.4.1998 - 23.7.1999
Adresa: Šeříkova 189 , Český Krumlov Česká republika
místopředseda MUDr. Bronislav Bečka 17.11.1998 - 23.7.1999
Adresa: Žíšovská 1627 , Praha 190 16
člen Ing. Josef Krajkovič 3.2.1998 - 10.3.2004
Zánik členství 21.7.2002
Adresa: Olomoucká 39 , Dvorce Česká republika
člen Jaroslav Vlach 23.7.1999 - 30.7.2013
Zánik členství 29.5.2013
Adresa: Šeříková 189 , Český Krumlov 381 01
předseda MUDr. Bronislav Bečka 23.7.1999 - 30.7.2013
Zánik členství 29.5.2013
Zánik funkce 29.5.2013
Adresa: Žíšovská 1627 , Praha 190 16
člen Filip Véle 10.3.2004 - 30.7.2013
Vznik členství 18.12.2003
Zánik členství 29.5.2013
Adresa: 36 , Český Krumlov 381 01
předseda dozorčí rady Richard Homolka 30.7.2013 - 31.5.2016
Vznik členství 29.5.2013
Zánik členství 4.5.2016
Vznik funkce 30.5.2013
Zánik funkce 4.5.2016
Adresa: Nová 306 16, 783 36 Křelov-Břuchotín Česká republika
člen dozorčí rady Ingrid Štěpánová 30.7.2013 - 11.6.2016
Vznik členství 29.5.2013
Adresa: 27 , Libhošť 742 57
člen dozorčí rady Soběslav Sedláček 30.7.2013 - 11.10.2017
Vznik členství 29.5.2013
Zánik členství 29.5.2017
Adresa: 331 , 793 68 Leskovec nad Moravicí Česká republika
člen dozorčí rady Ingrid Štěpánová 11.6.2016 - 11.10.2017
Vznik členství 29.5.2013
Zánik členství 29.5.2017
Adresa: 21 , Bouzov 783 25
člen dozorčí rady JUDr. Alena Sikorová 11.10.2017 - 22.12.2017
Vznik členství 29.5.2017
Zánik členství 22.12.2017
Zánik funkce 22.12.2017
Adresa: Topolová 421 4, 783 01 Olomouc Česká republika
člen dozorčí rady Ingrid Štěpánová 11.10.2017 - 22.12.2017
Vznik členství 29.5.2017
Zánik členství 22.12.2017
Zánik funkce 22.12.2017
Adresa: 21 , Bouzov 783 25

Sbírka Listin Agropodnik Dvorce, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 417/SL 60 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 17.12.2015 28.12.2015 34
B 417/SL 59 notářský zápis [NZ 955/2015,N 989/2015] Krajský soud v Ostravě 30.10.2015 1.12.2015 7.12.2015 144
B 417/SL 58 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.7.2015 12.8.2015 16.9.2015 6
B 417/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 15.7.2015 12.8.2015 16.9.2015 1
B 417/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 5.8.2014 6.8.2014 29
B 417/SL 55 účetní závěrka [2012]  Příloha Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 10
B 417/SL 54 účetní závěrka [2012]  VZZ Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 2
B 417/SL 53 účetní závěrka [2012]  Rozvaha Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 4
B 417/SL 52 výroční zpráva [2012]  + zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 8
B 417/SL 51 ostatní cashflow r.2012 Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 1
B 417/SL 50 účetní závěrka [2012]  Příloha Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 10
B 417/SL 49 ostatní přehled o změnách vl.kapitálu r.2012 Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 25.6.2013 1
B 417/SL 48 výroční zpráva r. 2010 s úč.záv. s příl., aud. Krajský soud v Ostravě 25.9.2012 15.11.2012 26
B 417/SL 47 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv. s příl., aud. Krajský soud v Ostravě 25.9.2012 15.11.2012 27
B 417/SL 46 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 26.9.2012 11
B 417/SL 45 účetní závěrka r. 2011 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 26.9.2012 5
B 417/SL 44 účetní závěrka r. 2011 - VZZ Krajský soud v Ostravě 19.7.2012 26.9.2012 3
B 417/SL 43 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 27.7.2011 1.8.2011 16
B 417/SL 42 účetní závěrka r. 2009 s příl. Krajský soud v Ostravě 19.5.2011 19.5.2011 9
B 417/SL 41 ostatní zápis z VH-vypoř.hosp.výsl.08 Krajský soud v Ostravě 3.1.2011 5.1.2011 4
B 417/SL 40 výroční zpráva r.2009 s úč.z.,př.,kapit.,aud. Krajský soud v Ostravě 26.10.2010 2.11.2010 27
B 417/SL 39 výroční zpráva r.2008 s úč.z.,př.,p.toky,aud. Krajský soud v Ostravě 29.9.2009 12.10.2009 27
B 417/SL 38 účetní závěrka r.2007,2008 s příl. Krajský soud v Ostravě 12.6.2009 23.6.2009 28
B 417/SL 37 účetní závěrka -zahajovací rozvaha k 1.1.2007 Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 27.9.2007 16.10.2007 4
B 417/SL 36 účetní závěrka r. 2006 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 27.9.2007 16.10.2007 16
B 417/SL 35 posudek znalce na ocenění části podniku Krajský soud v Ostravě 21.6.2007 27.9.2007 16.10.2007 17
B 417/SL 34 zpráva auditora - výrok r.2006 Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 1
B 417/SL 33 účetní závěrka r.2006 příl.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 10
B 417/SL 32 účetní závěrka r.2006 VZZ Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 2
B 417/SL 31 účetní závěrka r.2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 26.7.2007 10.9.2007 4
B 417/SL 30 ostatní Projekt rozdělení Krajský soud v Ostravě 14.8.2007 14.8.2007 27
B 417/SL 29 výroční zpráva r.04 vč.úč.záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 22
B 417/SL 28 výroční zpráva r.02 vč.úč.záv., zp.aud.,§66a Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 23
B 417/SL 27 výroční zpráva r.01vč.úč.záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 20
B 417/SL 26 výroční zpráva r.2000úč.záv.a zp.aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 28
B 417/SL 25 výroční zpráva r.99 vč.úč.záv.a zp.aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 16
B 417/SL 24 výroční zpráva r.98 vč.úč.záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 17
B 417/SL 23 výroční zpráva r.97 vč.úč. záv.a výr.aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 15
B 417/SL 22 výroční zpráva r.96 vč.úč.záv. a výr. aud. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 16
B 417/SL 21 ostatní §66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 7.12.2006 19.12.2006 2
B 417/SL 20 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. DR Krajský soud v Ostravě 19.12.2003 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 19 ostatní zpráva předst. Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 18 ostatní zpráva DR Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 17 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 1
B 417/SL 16 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.8.2006 12.10.2006 16.10.2006 5
B 417/SL 15 výroční zpráva r.2005vč. účet. záv.a zp. aud. Krajský soud v Ostravě 12.10.2006 16.10.2006 23
B 417/SL 14 notářský zápis NZ 104/2005 VH změna stanov Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 18.1.2006 11
B 417/SL 13 ostatní sml. o vlož. části podniku Krajský soud v Ostravě 29.12.2004 5.4.2005 22
B 417/SL 12 notářský zápis Nz 106/2004 vč.sml. o vlož.č.p Krajský soud v Ostravě 28.12.2004 5.4.2005 32
B 417/SL 11 ostatní -návrh sml.o vlož.části podnik Krajský soud v Ostravě 24.11.2004 26.11.2004 19
B 417/SL 10 notářský zápis NZ 500/2004 Krajský soud v Ostravě 29.7.2004 4.10.2004 18
B 417/SL 9 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 8.7.2004 12.7.2004 16
B 417/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 11.3.2004 2
B 417/SL 7 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 18.12.2003 11.3.2004 2
B 417/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 18.12.2003 11.3.2004 6
B 417/SL 4 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 11.6.2002 22.8.2002 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Agropodnik Dvorce, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192545
Jméno Agropodnik Dvorce, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Bruntál
Vznik první živnosti: 2.2.1993
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 5

Sídlo Agropodnik Dvorce, a.s.

Živnosti a provozovny Agropodnik Dvorce, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 171, Křišťanovice 793 68
Identifikační číslo provozovny 1009370651
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 14.1.2014
Provozovna č. 2
Provozovna 793 68 Křišťanovice
Identifikační číslo provozovny 1009369466
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba hnojiv

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 14.1.2014

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 793 68 Křišťanovice
Identifikační číslo provozovny 1009369466
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2014

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 171, Křišťanovice 793 68
Identifikační číslo provozovny 1009370651
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2014

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 793 68 Křišťanovice
Identifikační číslo provozovny 1009369466
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.2014

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 23.10.1995
Přerušení oprávnění 14.1.2014

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1993
Zánik oprávnění 27.1.1995
Konec oprávnění 27.1.1995

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1993
Zánik oprávnění 26.10.2005

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1995
Zánik oprávnění 1.8.2006

Živnost č. 11 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1995
Zánik oprávnění 22.3.1996

Živnost č. 12 Rekreační jízda na koni

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1996
Zánik oprávnění 19.6.2000

Živnost č. 13 Tělovýchovné zařízení - posilovna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1996
Zánik oprávnění 20.7.2000

Živnost č. 14 Zpracování roseného lnu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.6.1996
Zánik oprávnění 27.1.2005

Živnost č. 15 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1996
Zánik oprávnění 19.6.2000

Živnost č. 16 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba a zpracování kompostů, humusotvorných komponentů a půdních substrátů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Ostatní služby spojené s rostlinnou výrobou - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.2000
Zánik oprávnění 27.1.2005

Živnost č. 21 Ostatní služby spojené s živočišnou výrobou - výroba krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata pro domácí a další zvířata

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.2000
Zánik oprávnění 27.1.2005

Živnost č. 22 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem, poskytovaných pronajímatelem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Agropodnik Dvorce, a.s.

Člen statutárního orgánu Martina Železná
Člen statutárního orgánu Ing. Marta Hrušková
Člen statutárního orgánu Ing. Petr David

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Agropodnik Dvorce, a.s.

IČO: 45192545
Firma: Agropodnik Dvorce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Bruntál
Základní územní jednotka: Křišťanovice
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Zpracování osiva pro účely množení
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Sladkovodní akvakultura
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
Úprava a spřádání textilních vláken a příze
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Skladování
Manipulace s nákladem
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Balicí činnosti
tracking image