Firma AGRO - Měřín, a.s. IČO 49434179


AGRO - Měřín, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGRO - Měřín, a.s. (49434179) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Zarybník 516, Měřín 594 42. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 1993 a je stále aktivní. AGRO - Měřín, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGRO - Měřín, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGRO - Měřín, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGRO - Měřín, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGRO - Měřín, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGRO - Měřín, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1085
IČO (identifikační číslo osoby) 49434179
Jméno AGRO - Měřín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.7.1993
Na nástupnickou společnost AGRO - Měřín, a.s., se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, Identifikační číslo: 49434179, spisová značka B 1085 vedená u Krajského soudu v Brně, přešlo v důsledku přeměny (dle zákona č. 125/2008 Sb.) veškeré jmění zanikající spol ečnosti Společnost producentů vepřového masa s.r.o., se sídlem Suchá 4, 503 15 Nechanice, Identifikační číslo: 48154920, spisová značka C 37203 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 26.7.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.7.2014 - 30.6.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 8.7.2014 - 30.6.2016
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 03.06.2010. 17.6.2010 - 8.7.2014
Valná hromada společnosti AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Měřín, Zarybník 516, IČ: 49434179 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1085 konaná dne 24.11.2009 schválila toto usnesení: Rozhodnutí podle ustanovení § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Gabriel Večeřa, bytem Uhřínovská 2031, Velké Meziříčí, PSČ 594 01, datum narození 11.12.1956 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 96,84% na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě a výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který Společnost vede v souladu s §156 odst. 2 obchodního zákoníku, v němž je evidován hlavní akcionář jako vlastník 50 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 2000,- Kč a 379 ks kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5000,- Kč, o celkové jmenovité hodnotě 1 995 000,- (jedenmilióndevětsetdevadesátpěttisíc korun českých), a předložením výše uvedených akci í ke dni konání valné hromady; b) prohlášením představenstva Společnosti ze dne 24.11.2009, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku; c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 30.10.2009, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 96,84% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti; d) stanovami Společnosti, podle jejichž článku 15. odst. 1. jedna akcie s jmenovitou hodnotou 2 000,- Kč představuje dva hlasy a jedna akcie s jmenovitou hodnotou 5 000,- Kč představuje pět hlasů a pro všechny akcie a akcionáře platí stejný způsob hlasová ní na valné hromadě bez omezení nejvyšším počtem hlasů, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 96,84%. Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní akcionář splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti rozhoduje a schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, to znamená, že všechny akcie vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč ve formě na jméno, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přechodu akcií dojde podle § 183l odst. 3 obchodn ího zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o přechodu akcií do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 492.655,- Kč (čtyřistadevadesátdvatisícešestsetpadesátpět korun českých) za každou jednu kmenovou akcii na jméno vydanou Společností v listinné podobě ve jmenovité hodno tě 5 000,- Kč. Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 4470-103/2009, vypracovaným znaleckým ústavem Znalecký a oceňovací ústav s.r.o., se sídlem Prostějov, Přemyslovka 3, PSČ 79 6 02, IČ: 25599186, dne 15.10.2009. Ze závěrečné části znaleckého posudku vyplývá, že: "Za účelem určení výše hodnoty protiplnění při realizaci práva hlavního akcionáře na výkup účastnických cenných papírů znalec nejprve zjistil tržní hodnotu podniku. Při ocenění podniku znalec aplikoval tři modely ocenění. V konečném důsledku se znalec přiklonil k modelu diskontovaného cash flow. Na základě posouzení výše uvedených skutečností znalec dospěl k názoru, že přiměřená hodnota protiplnění v penězích akcionářům společnosti při výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku činí 492.655,- Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč." 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců, ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií Společnosti je pověřeno UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, IČ 25053892, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 (dále jen "UNIBON") . Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal UNIBON peněžní prostředky ve výši 6.404.515,- Kč (Slovy: šestmiliónůčtyřistačtyřitisícepětsetpatnáct korun českých) potřebné k výplatě protiplnění před konáním valné hromady. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do jednoho měsíce, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Poku d dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hla vnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle nebo na pobočce UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo a do rukou UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, a to v pracovních dnec h v době od 9.00 do 15.00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, pokud k akci ím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žádosti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V pří padě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 30.11.2009 - 21.9.2010
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 17.06.2009. 30.6.2009 - 8.7.2014
Mimořádná valná hromada akciové společnosti schválila: - celkové snížení základního kapitálu akciové společnosti o částku 300.000,-- Kč, a to vzetím zaměstnaneckých akcií v počtu 300 ks o nominální hodnotě 1.000,-- Kč z oběhu. Tyto zaměstnanecké akcie byly společností vykoupeny. Důvodem snížení základního kapitálu je odkoupení zaměstnaneckých akcií společnosti, vzhledem k novele obchodního zákoníku. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením akcií, které společnost získala. Snížením základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů. 1.3.2003 - 19.3.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 4.8.1999. 25.8.1999 - 12.1.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 28.8.1998. 25.9.1998 - 12.1.2002
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 30.8.1996. 26.11.1996 - 12.1.2002
Akcie: Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. 26.11.1996 - 8.7.2014

Aktuální kontaktní údaje AGRO - Měřín, a.s.

Kapitál AGRO - Měřín, a.s.

zakladni jmění 2 060 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2004
zakladni jmění 2 360 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.12.1995 - 19.3.2004
zakladni jmění 1 770 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.11.1995 - 7.12.1995
zakladni jmění 1 330 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.1995 - 9.11.1995
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.1993 - 13.9.1995

Akcie AGRO - Měřín, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 5 000 Kč 392 8.7.2014
Kmenové akcie na jméno 2 000 Kč 50 8.7.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 392 19.3.2004 - 8.7.2014
Akcie na jméno 2 000 Kč 50 19.3.2004 - 8.7.2014
Akcie na jméno 5 000 Kč 392 4.11.2003 - 19.3.2004
Akcie na jméno 2 000 Kč 50 4.11.2003 - 19.3.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 322 7.12.1995 - 4.11.2003
Akcie na jméno 5 000 Kč 204 9.11.1995 - 7.12.1995
Akcie na jméno 5 000 Kč 116 13.9.1995 - 9.11.1995
Akcie na jméno 2 000 Kč 50 13.9.1995 - 4.11.2003
Akcie na majitele 5 000 Kč 70 13.9.1995 - 4.11.2003
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 300 13.9.1995 - 19.3.2004
Akcie na jméno 5 000 Kč 50 28.7.1993 - 13.9.1995
Akcie na jméno 2 000 Kč 50 28.7.1993 - 13.9.1995
Akcie na majitele 5 000 Kč 70 28.7.1993 - 13.9.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 300 28.7.1993 - 13.9.1995

Sídlo AGRO - Měřín, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Zarybník 516 , Měřín 594 42 8.7.2014
Adresa Zarybník 516 , Měřín 594 42 8.6.1994 - 8.7.2014
Adresa Zarybník 5 , 594 42 Měřín Česká republika
28.7.1993 - 8.6.1994

Předmět podnikání AGRO - Měřín, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 8.7.2014
mlékárenství 17.6.2010
zámečnictví, nástrojářství 30.6.2009
truhlářství, podlahářství 30.6.2009
pokrývačství, tesařství 30.6.2009
klempířství a oprava karoserií 30.6.2009
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 30.6.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 30.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 30.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 30.6.2009 - 8.7.2014
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 9.7.2007 - 30.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2.8.2005
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 2.8.2005 - 30.6.2009
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 4.11.2003 - 30.6.2009
přenos embryí skotu 1.3.2003
zemědělská výroba 17.8.2001
diagnostická a léčebně preventivní péče v oboru BFLR.Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace. Léčebný tělocvik. 17.8.2001
opravy silničních vozidel 17.8.2001
pekařství, cukrářství 17.8.2001
hostinská činnost 17.8.2001
provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování v chovu skotu a prasat 17.8.2001
provozování inseminační stanice býků 17.8.2001
provozování inseminační stanice kanců 17.8.2001
distribuce veterinárních léčiv 17.8.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 17.8.2001 - 30.6.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 17.8.2001 - 30.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti zemědělství a plemenářských služeb 17.8.2001 - 30.6.2009
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 17.8.2001 - 30.6.2009
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 17.8.2001 - 30.6.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 17.8.2001 - 30.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 17.8.2001 - 30.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 17.8.2001 - 30.6.2009
opravy pracovních strojů 17.8.2001 - 30.6.2009
zprostředkování služeb 17.8.2001 - 30.6.2009
zprostředkování obchodu 17.8.2001 - 30.6.2009
činnost technických poradců v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví, strojírenství a stavebnictví 17.8.2001 - 30.6.2009
skladování zboží a manipulace s nákladem 17.8.2001 - 30.6.2009
pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy 17.8.2001 - 30.6.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 17.8.2001 - 30.6.2009
maloobchod tabákovými výrobky 17.8.2001 - 30.6.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 17.8.2001 - 30.6.2009
maloobchod použitým zbožím 17.8.2001 - 30.6.2009
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů 17.8.2001 - 30.6.2009
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství 17.8.2001 - 30.6.2009
specializovaný maloobchod 17.8.2001 - 30.6.2009
maloobchod se smíšeným zbožím 17.8.2001 - 30.6.2009
velkoobchod 17.8.2001 - 30.6.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 17.8.2001 - 30.6.2009
ubytovací služby 17.8.2001 - 30.6.2009
přípravné práce pro stavby 17.8.2001 - 30.6.2009
výroba pilařská a impregnace dřeva 17.8.2001 - 30.6.2009
výroba krmiv a krmných směsí 17.8.2001 - 30.6.2009
směnárenská činnost 17.8.2001 - 30.6.2009
provádění inseminace skotu, ovcí, koz, koní a prasat 17.8.2001 - 30.6.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 17.8.2001 - 30.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 17.8.2001 - 20.7.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.8.1999
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 25.8.1999 - 17.8.2001
činnost účetních poradců 25.9.1998 - 17.8.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 6.12.1996
řeznictví a uzenářství 26.11.1996
diagnostická a léčebně preventivní péče v oboru BFLR fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace, léčebný tělocvik 26.11.1996 - 17.8.2001
prádelenské služby 26.11.1996 - 17.8.2001
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 26.11.1996 - 17.8.2001
práce mechanizačními prostředky 26.11.1996 - 17.8.2001
dřevovýroba 26.11.1996 - 17.8.2001
plnění úkolů státní péče o rozvoj plemenářství v chovu skotu, koní, prasat, ovcí, koz a drůbeže ve smyslu zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat č. 240/1991 Sb., v rozsahu uděleného oprávnění a pověření 26.11.1996 - 17.8.2001
opravy ostatních dopravních prostředků 26.11.1996 - 17.8.2001
opravy karoserií 26.11.1996 - 30.6.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu, s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 19.7.1995 - 17.8.2001
výroba mléčných výrobků 19.7.1995 - 17.8.2001
výroba krmných směsí 19.7.1995 - 17.8.2001
pneuservis 19.7.1995 - 17.8.2001
poradenská činnost v zemědělství 19.7.1995 - 17.8.2001
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 19.7.1995 - 30.6.2009
peněžní služby pro zaměstnance 30.6.1994 - 20.7.2011
směnárny 8.6.1994 - 17.8.2001
poskytování software 8.6.1994 - 17.8.2001
opravy zemědělských strojů 8.6.1994 - 17.8.2001
vodoinstalatérství 28.7.1993 - 19.7.1995
služby pro výpočetní techniku 28.7.1993 - 26.11.1996
poradenská a kontrolní činnost v ekologickém zemědělství 28.7.1993 - 26.11.1996
zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských výrobků 28.7.1993 - 17.8.2001
zemní práce 28.7.1993 - 17.8.2001
pilařské práce 28.7.1993 - 17.8.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb. 28.7.1993 - 17.8.2001
elektroinstalatérství 28.7.1993 - 17.8.2001
opravy motorových vozidel 28.7.1993 - 17.8.2001
výroba a odbyt jedů, žíravin s vyjímkou jedů zvláště nebezpečných 28.7.1993 - 17.8.2001
silniční motorová doprava 28.7.1993 - 17.8.2001
hostinská činnost - závodní stravování 28.7.1993 - 17.8.2001
ubytování 28.7.1993 - 17.8.2001
pekařská a cukrářská výroba 28.7.1993 - 17.8.2001
revize elektrických zařízení 28.7.1993 - 17.8.2001
zámečnictví 28.7.1993 - 30.6.2009
truhlářství 28.7.1993 - 30.6.2009
tesařství 28.7.1993 - 30.6.2009

Předmět činnosti AGRO - Měřín, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 10.1.2013
výroba elektřiny 10.1.2013
myslivost 20.11.2012
myslivost 17.6.2010 - 20.7.2011

vedení firmy AGRO - Měřín, a.s.

Statutární orgán AGRO - Měřín, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. 8.7.2014
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo ředitel společnosti, vždy podle podpisového vzoru založeného v obchodním rejstříku. 28.7.1993 - 8.7.2014
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 30.6.2016
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Luboš Zich 30.6.2016
Vznik členství 8.6.2016
Adresa: Sázavská 2429/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
místopředseda představenstva Mgr. Lucie Večeřová 17.5.2019
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: Zelená 2245 4, 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
člen představenstva Ing. Václav B L A Ž E K 28.7.1993 - 26.11.1996
Adresa: Na nivech 507 , 594 42 Měřín Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Pech 28.7.1993 - 26.11.1996
Adresa: Zarybník 225 , Měřín 594 42
člen představenstva Ing. Karel Prokeš 28.7.1993 - 26.11.1996
Adresa: 14 , Kyjov 592 14
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 28.7.1993 - 26.11.1996
Adresa: 237 , Bohdalov 592 13
místopředseda představenstva Hedvika Vostálová 28.7.1993 - 26.11.1996
Adresa: Jihlavská 342 , Měřín 594 42
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 26.11.1996 - 26.10.2002
Adresa: 237 , Bohdalov 592 13
místopředsedkyně představenstva Hedvika Vostálová 26.11.1996 - 1.3.2003
Adresa: Jihlavská 342 , Měřín 594 42
člen představenstva Ing. Zdeněk Růžička 26.11.1996 - 1.3.2003
Adresa: Purkyňova 444/4 , Žďár nad Sázavou 591 02
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 26.10.2002 - 1.3.2003
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 1.3.2003 - 30.6.2006
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
místopředsedkyně představenstva Hedvika Vostalová 1.3.2003 - 30.6.2006
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Jihlavská 342 , Měřín 594 42
člen představenstva Ing. Luboš Zich 1.3.2003 - 30.6.2006
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Libušínská č.p. 46 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 30.6.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 10.6.2011
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Hedvika Vostalová 30.6.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 10.6.2011
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: Jihlavská 342 , Měřín 594 42
člen představenstva Ing. Luboš Zich 30.6.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 10.6.2011
Adresa: Libušínská 46 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 20.7.2011 - 4.8.2013
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 10.6.2011
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
místopředseda představenstva Mgr. Lucie Večeřová 20.7.2011 - 4.8.2013
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 10.6.2011
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Luboš Zich 20.7.2011 - 8.8.2014
Vznik členství 10.6.2011
Adresa: Sázavská 2429/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
místopředseda představenstva Mgr. Lucie Večeřová 4.8.2013 - 7.5.2016
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 10.6.2011
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
předseda představenstva Ing. Gabriel Večeřa 4.8.2013 - 30.6.2016
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: Uhřínovská 2031 , Velké Meziříčí 594 01
člen představenstva Ing. Luboš Zich 8.8.2014 - 30.6.2016
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Adresa: Sázavská 2429/6 , Žďár nad Sázavou 591 01
místopředseda představenstva Mgr. Lucie Večeřová 7.5.2016 - 30.6.2016
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: 92 , Jihlava 586 01
místopředseda představenstva Mgr. Lucie Večeřová 30.6.2016 - 17.5.2019
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: 92 , Jihlava 586 01

Dozorčí rada AGRO - Měřín, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Marie Čejková 30.6.2016
Vznik členství 8.6.2016
Vznik funkce 8.6.2016
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
člen dozorčí rady Ing. Helena Vašková 30.6.2016
Vznik členství 8.6.2016
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
Člen dozorčí rady Mgr. Ing. David Rykr 18.7.2019
Vznik členství 24.6.2019
Adresa: 236 , Pěčín 517 57
Jméno Ing. Kamil Pácal 28.7.1993 - 26.11.1996
Adresa: 65 , Lavičky 594 01
Jméno Ing. Marie Čejková 28.7.1993 - 26.11.1996
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
členka Ing. Helena Vašková 26.11.1996 - 20.10.1998
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
členka Marie Veselá 20.10.1998 - 25.8.1999
Adresa: 235 , Bohdalov 592 13
členka Ing. Marie Čejková 26.11.1996 - 1.3.2003
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
člen Ing. Luboš Zich 7.11.1997 - 1.3.2003
Adresa: Libušínská 46 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
členka Ing. Helena Vašková 25.8.1999 - 1.3.2003
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
předseda Ing. Marie Čejková 1.3.2003 - 30.6.2006
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
členka Ing. Helena Vašková 1.3.2003 - 30.6.2006
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
člen Ing. Ludvík Kuřátko 1.3.2003 - 30.6.2006
Vznik funkce 18.12.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Jihlavská 561 , Měřín 594 42
předseda dozorčí rady Ing. Marie Čejková 30.6.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 10.6.2011
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 10.6.2011
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
člen dozorčí rady Ing. Helena Vašková 30.6.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 10.6.2011
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
člen dozorčí rady Marie Veselá 30.6.2006 - 20.7.2011
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 10.6.2011
Adresa: 235 , Bohdalov 592 13
předseda dozorčí rady Ing. Marie Čejková 20.7.2011 - 24.7.2013
Vznik členství 10.6.2011
Vznik funkce 10.6.2011
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
člen dozorčí rady Ing. Helena Vašková 20.7.2011 - 5.9.2014
Vznik členství 10.6.2011
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
člen dozorčí rady Marie Veselá 20.7.2011 - 29.6.2016
Vznik členství 10.6.2011
Adresa: 235 , Bohdalov 592 13
předseda dozorčí rady Ing. Marie Čejková 24.7.2013 - 30.6.2016
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Vznik funkce 10.6.2011
Zánik funkce 8.6.2016
Adresa: Pod Dálnicí 482 , Měřín 594 42
člen dozorčí rady Ing. Helena Vašková 5.9.2014 - 30.6.2016
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Adresa: Na Výsluní 1592/7 , Velké Meziříčí 594 01
člen dozorčí rady Marie Veselá 29.6.2016 - 30.6.2016
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 8.6.2016
Adresa: 235 , Bohdalov 592 13
člen dozorčí rady Marie Veselá 30.6.2016 - 18.7.2019
Vznik členství 8.6.2016
Zánik členství 24.6.2019
Adresa: 235 , Bohdalov 592 13

Sbírka Listin AGRO - Měřín, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1085/SL 75 výroční zpráva [2014] konsolidovaná Krajský soud v Brně 5.6.2015 3.8.2015 4.8.2015 16
B 1085/SL 74 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 2.6.2015 22.7.2015 23.7.2015 42
B 1085/SL 73 výroční zpráva [2013] konsolidovaná Krajský soud v Brně 8.8.2014 16.12.2014 17.12.2014 16
B 1085/SL 72 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 3.6.2014 17.7.2014 27.8.2014 32
B 1085/SL 70 výroční zpráva [2012]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 31.8.2013 23.9.2013 24.9.2013 16
B 1085/SL 69 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 17.4.2013 28.6.2013 4.7.2013 31
B 1085/SL 68 výroční zpráva 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 21.9.2012 30.1.2013 1.2.2013 16
B 1085/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 7.1.2013 9.1.2013 23.1.2013 24
B 1085/SL 66 notářský zápis rozhod. VH, NZ 2/2013 Krajský soud v Brně 7.1.2013 9.1.2013 23.1.2013 3
B 1085/SL 65 výroční zpráva 2011 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 21.9.2012 2.11.2012 6.11.2012 16
B 1085/SL 64 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 25.4.2012 26.7.2012 15.8.2012 30
B 1085/SL 63 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 2
B 1085/SL 62 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 1
B 1085/SL 61 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 2
B 1085/SL 60 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 1
B 1085/SL 59 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 1
B 1085/SL 58 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 1
B 1085/SL 57 ostatní - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 1
B 1085/SL 56 ostatní - zápis ze schůze dozorčí rady Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 2
B 1085/SL 55 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 10.6.2011 25.7.2011 12
B 1085/SL 54 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 7.6.2011 25.7.2011 25
B 1085/SL 53 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 24.4.2011 11.7.2011 18
B 1085/SL 52 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 28.4.2010 8.7.2010 41
B 1085/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.6.2010 22.6.2010 24
B 1085/SL 50 notářský zápis - stanovy, NZ 171/2010 Krajský soud v Brně 3.6.2010 22.6.2010 33
B 1085/SL 49 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 445/2009 Krajský soud v Brně 24.11.2009 11.12.2009 17
B 1085/SL 48 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 30.4.2009 13.7.2009 14
B 1085/SL 47 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 8.6.2009 13.7.2009 28
B 1085/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.6.2009 1.7.2009 24
B 1085/SL 45 notářský zápis - stanovy, NZ 192/2009 Krajský soud v Brně 17.6.2009 1.7.2009 40
B 1085/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 27.5.2008 23.7.2008 4
B 1085/SL 43 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 23.4.2008 23.7.2008 3
B 1085/SL 42 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 26.5.2008 23.7.2008 24
B 1085/SL 41 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 26.5.2008 23.7.2008 5
B 1085/SL 40 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 2.6.2008 23.7.2008 2
B 1085/SL 39 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 2.6.2008 23.7.2008 4
B 1085/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2007 27.7.2007 26
B 1085/SL 37 notářský zápis -stanovy, NZ 185/07 Krajský soud v Brně 12.6.2007 27.7.2007 49
B 1085/SL 36 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 26.3.2007 27.6.2007 2
B 1085/SL 35 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 14.5.2007 27.6.2007 3
B 1085/SL 34 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 27.6.2007 5
B 1085/SL 33 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 31.5.2007 27.6.2007 2
B 1085/SL 32 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 29.5.2007 27.6.2007 4
B 1085/SL 31 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 16.5.2007 27.6.2007 25
B 1085/SL 29 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 10.5.2006 26.6.2006 52
B 1085/SL 28 notářský zápis -NZ 201/2005-rozhodnutí Krajský soud v Brně 15.6.2005 9.8.2005 46
B 1085/SL 27 stanovy společnosti -úplné znění Krajský soud v Brně 15.6.2005 9.8.2005 26
B 1085/SL 26 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 8.6.2005 15.7.2005 43
B 1085/SL 25 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 24.5.2004 13.8.2004 43
B 1085/SL 24 ostatní -protokol o znič.vl.akcií Krajský soud v Brně 18.11.2003 23.3.2004 1
B 1085/SL 23 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 28.11.2003 8.1.2004 29
B 1085/SL 22 stanovy společnosti -ÚZ Krajský soud v Brně 30.6.2003 12.11.2003 26
B 1085/SL 21 notářský zápis -rozh. VH Krajský soud v Brně 30.6.2003 12.11.2003 46
B 1085/SL 20 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 25.6.2003 11.9.2003 53
B 1085/SL 19 ostatní -rozhod. Ministerstva zeměděl. Krajský soud v Brně 29.5.2002 2.5.2003 2
B 1085/SL 18 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 20.12.2002 2.5.2003 6
B 1085/SL 17 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 20.12.2002 2.5.2003 1
B 1085/SL 16 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 20.12.2002 2.5.2003 1
B 1085/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.12.2002 2.5.2003 25
B 1085/SL 14 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 20.12.2002 2.5.2003 48
B 1085/SL 13 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 31.5.2002 24.7.2002 31
B 1085/SL 12 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 22.5.2001 1.2.2002 23
B 1085/SL 11 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 22.5.2001 1.2.2002 23
B 1085/SL 9 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 28.6.2001 20.8.2001 76
B 1085/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2001 20.8.2001 27
B 1085/SL 8 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 4.4.2000 1.8.2000 14
B 1085/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 4.8.1999 21.9.1999 25
B 1085/SL 6 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 4.8.1999 21.9.1999 4
B 1085/SL 5 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 16.6.1999 31.8.1999 11
B 1085/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.7.1998 5.11.1998 25
B 1085/SL 3 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 31.8.1998 5.11.1998 4
B 1085/SL 2 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 17.6.1998 5.10.1998 11
B 1085/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRO - Měřín, a.s.

IČO (identifikační číslo) 49434179
Jméno AGRO - Měřín, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Velké Meziříčí
Vznik první živnosti: 15.7.1993
Celkový počet živností: 68
Aktivních živností: 17

Sídlo AGRO - Měřín, a.s.

Živnosti a provozovny AGRO - Měřín, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 2806/71, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1005506582
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.5.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 594 42 Měřín
Identifikační číslo provozovny 1008323209
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 4.7.2012
Provozovna č. 3
Provozovna 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1007148420
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.11.2000
Provozovna č. 4
Provozovna 691 83 Drnholec
Identifikační číslo provozovny 1007984422
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 11.7.2007
Provozovna č. 5
Provozovna Náměstí 110, Měřín 594 42
Identifikační číslo provozovny 1005506485
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.7.1993
Provozovna č. 6
Provozovna Karlov 1368/94, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1007148381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.5.2001
Provozovna č. 7
Provozovna 594 42 Stránecká Zhoř
Identifikační číslo provozovny 1007148365
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Zahájení provozování 7.9.1994
Provozovna č. 8
Provozovna 146, Litohoř 675 44
Identifikační číslo provozovny 1007148390
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.5.2001
Provozovna č. 9
Provozovna Zarybník 516, Měřín 594 42
Identifikační číslo provozovny 1005506558
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.7.1993
Provozovna č. 10
Provozovna Hrotovická 153, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1007148403
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 23.5.2001

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1008323004
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 594 42 Otín
Identifikační číslo provozovny 1008323268
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 594 42 Otín
Identifikační číslo provozovny 1008323276
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012

Živnost č. 4 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1008323004
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 594 42 Otín
Identifikační číslo provozovny 1008322997
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 594 42 Otín
Identifikační číslo provozovny 1008323276
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012

Živnost č. 6 pekařství, cukrářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1993

Živnost č. 7 hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1993

Živnost č. 8 opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 594 42 Otín
Identifikační číslo provozovny 1008322997
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1008323004
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.10.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Zarybník 516, Měřín 594 42
Identifikační číslo provozovny 1005506558
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.3.2013

Živnost č. 10 řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1996

Živnost č. 11 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.5.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 594 42 Otín
Identifikační číslo provozovny 1008323268
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012
Provozovna č. 2
Provozovna 591 01 Žďár nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny 1008323004
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 4.7.2012

Živnost č. 12 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.1996

Živnost č. 13 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.8.1998

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.1999

Živnost č. 15 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.1.2001

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.6.2005

Živnost č. 17 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.4.2010

Živnost č. 18 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 13.2.1997

Živnost č. 24 opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 20.12.2000

Živnost č. 25 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 26 elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 13.2.1997

Živnost č. 27 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 15.7.1994
Konec oprávnění 14.7.1994

Živnost č. 28 vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 31.8.1995

Živnost č. 29 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 18.12.1996

Živnost č. 31 opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 33 ubytovací služby - hotel *** včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 23.5.1996

Živnost č. 34 opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Maloobchod použitým zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyhrazeného zákonem č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 37 poradenská a kontrolní činnost v ekologickém zemědělství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 9.5.1996

Živnost č. 38 pekařská a cukrářská výroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 11.12.2000

Živnost č. 39 Výroba pilařská a impregnace dřeva

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1994
Zánik oprávnění 13.2.2001

Živnost č. 47 provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1994
Zánik oprávnění 2.11.2000

Živnost č. 48 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg a jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1994
Zánik oprávnění 7.12.2000

Živnost č. 50 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.10.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.4.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Činnost technických poradců v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví, strojírenství a stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 práce mechanizačními prostředky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 55 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 dřevovýroba

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 4.6.1997

Živnost č. 57 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 59 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 60 činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.8.1998
Zánik oprávnění 2.1.2001

Živnost č. 61 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 23.5.2001

Živnost č. 63 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 64 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti zemědělství a plemenářských služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 65 Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 66 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 68 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGRO - Měřín, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Lucie Večeřová
Člen statutárního orgánu Ing. Gabriel Večeřa
Člen statutárního orgánu Ing. Luboš Zich

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGRO - Měřín, a.s.

IČO: 49434179
Firma: AGRO - Měřín, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Žďár nad Sázavou
Základní územní jednotka: Měřín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.7.1993

Sídlo AGRO - Měřín, a.s.

Sídlo: Zarybník 516, Měřín 594 42

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Chov zvířat pro zájmový chov
Chov ostatních zvířat j. n.
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Sladkovodní akvakultura
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Výroba průmyslových krmiv
Výroba pilařská a impregnace dřeva
Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Výroba, přenos a rozvod elektřiny
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Pokrývačské práce
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s tabákovými výrobky
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Sportovní činnosti
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image