Firma AGRO BYSTŘICE a.s. IČO 25282409


AGRO BYSTŘICE a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

AGRO BYSTŘICE a.s. (25282409) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 10, Bystřice 507 23. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1998 a je stále aktivní. AGRO BYSTŘICE a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o AGRO BYSTŘICE a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o AGRO BYSTŘICE a.s. na Justice.cz
Detailní informace o AGRO BYSTŘICE a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro AGRO BYSTŘICE a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje AGRO BYSTŘICE a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 1740
IČO (identifikační číslo osoby) 25282409
Jméno AGRO BYSTŘICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.2.1998
Řádná valná hromada společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, IČO: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740 (dále jen "Společnost") v souladu s ust. § 375 a násl. zá kona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen"ZOK"): 1. určuje dle ust. § 382 odst. 2 ZOK, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr. Kryšpína 570, okres Nymburk, PSČ 290 16, IČO: 45148678 (dále jen ,,Hlavní akcionář"), která vlastní ve Společnosti účast nické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Spol ečnosti. Tato skutečnost byla osvědčena seznamem akcionářů vyhotoveným ke dni 22.2.2018 (dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech ostatníc h akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 ZOK; 2. rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tj. 89 (osmdesáti devíti) kusů listinných akc ií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.-- Kč (jeden tisíc korun českých) emitovaných Společností, 28 (dvaceti osmi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých) emitovaných Společností, 138 (jednoho sta třiceti o smi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) emitovaných Společností a 12 (dvanácti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) emitovaných Společnos tí na Hlavního akcionáře), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ("Den účinnosti přechodu"); 3. určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši: 836,58 Kč (osm set třicet šest korun českých padesát osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), 4.182,90 Kč (čtyři tisíce jedno sto osmdesát dva korun českých devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých), 8.365,80 Kč (osm tisíc tři sta šedesát pět korun českých osmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), 83.657,99 Kč (osmdesát tři tisíc šest set padesát sedm korun českých devadesát devět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba, akcionářům ve lhůtě do 1 (jednoho) týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie Společnosti, ne však dříve, než nastane Den účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1680/40/17 ze dne 18.12.2017 vypracovaným znalcem Ing. Ottou Šmídou, místo podnikání: Na Jezírku 628, 460 06 Liberec. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcion ář společnosti Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1360, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou ("Pověřená osoba"). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář před konáním valné hromady předáním potvrzení vydaného Pověřenou os obou představenstvu Společnosti. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií; 4. stanoví, že listinné akcie Společnosti předkládají ostatní akcionáři odlišní od Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech od 08:00 (osmi) hod. do 13: 00 (třinácti) hodin; 5. upozorňuje, že akcionáři Společnosti jako vlastníci ostatních listinných akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře jsou povinni předložit akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, případně v dodatečné lhůtě určené Společnos tí, která by nebyla kratší než 14 (čtrnáct) dnů, jinak bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 věta první ZOK (tj. prohlášení akcií za neplatné). Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společno sti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě přede Dnem účinnosti přechodu vlastnického práva zanik lo (§ 389 ZOK). 11.4.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 8.7.2014 - 2.9.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 8.7.2014 - 2.9.2015
"1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 2 000 000,- Kč, tj. slovy dvamiliony korun českých na celkovou částku 108 000 000,- Kč, tj. slovy jednostoosmmilionů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. 19.1.2000 - 17.3.2000
2. Upsán může být výlučně vklad peněžitý, z něhož k datu upsání musí být splacena částka 30% a zbývající část musí být splacena do jednoho roku od data upsání s tím, že platba musí být poukázána na účet č. 196868950227/0100. 19.1.2000 - 17.3.2000
3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionáře, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům, a to ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 19.1.2000 - 17.3.2000
4. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 19. 10. 1999 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 2 000 000,- Kč upsáním peněžitého vkladu vyzývají se akcionáři akciové společnosti k uplatnění přednostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodovanému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 19. 10. 1999. b) Místo pro upisování akcií: Sídlo akciové společnosti Bystřice, okres Jičín c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. e) Emisní kurs = 1 (tj. na 1 000,- Kč hodnoty peněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty) Na 1 000,- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 18,868 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty." 19.1.2000 - 17.3.2000
1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 2.500.000,-- Kč, tj. slovy dvamilionypětsettisíc korun českých na celkovou částku 106.000.000,-- Kč, tj. slovy jednostošestmilionů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 500 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. 28.9.1998 - 14.4.1999
2. Upsán může být výlučně vklad peněžitý, z něhož k datu upsání musí být splacena částka 30 % a zbývající část musí být splacena do jednoho roku od data upsání s tím, že platba musí být poukázána na účet č. 196868950227/0100. 28.9.1998 - 14.4.1999
3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionáře, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům, a to ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií. 28.9.1998 - 14.4.1999
4. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 8. 7. 1998 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 2.500.000,-- Kč upsáním peněžitého vkladu vyzývají se akcionáři akciové společnosti k uplatnění přednostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodnému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 8. 7. 1998. 28.9.1998 - 14.4.1999
b) Místo pro upisování akcií: Sídlo akciové společnosti Bystřice, okres Jičín. 28.9.1998 - 14.4.1999
c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. 28.9.1998 - 14.4.1999
d) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 500 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. 28.9.1998 - 14.4.1999
e) Emisní kurs = 1 (tj. na 1.000,-- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty) 28.9.1998 - 14.4.1999
Na 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 24,15 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty. 28.9.1998 - 14.4.1999

Aktuální kontaktní údaje AGRO BYSTŘICE a.s.

Kapitál AGRO BYSTŘICE a.s.

zakladni jmění 108 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.3.2000
zakladni jmění 106 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2000 - 17.3.2000
zakladni jmění 106 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.1999 - 6.1.2000
zakladni jmění 103 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.1998 - 14.4.1999

Akcie AGRO BYSTŘICE a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 000 3.4.2008
Akcie na jméno 5 000 Kč 800 3.4.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 100 3.4.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 3.4.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 000 17.3.2000 - 3.4.2008
Akcie na jméno 5 000 Kč 800 17.3.2000 - 3.4.2008
Akcie na jméno 10 000 Kč 3 100 17.3.2000 - 3.4.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 17.3.2000 - 3.4.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 000 14.4.1999 - 17.3.2000
Akcie na jméno 5 000 Kč 800 14.4.1999 - 17.3.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 900 14.4.1999 - 17.3.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 14.4.1999 - 17.3.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 500 1.2.1998 - 14.4.1999
Akcie na jméno 5 000 Kč 600 1.2.1998 - 14.4.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 2 800 1.2.1998 - 14.4.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 700 1.2.1998 - 14.4.1999

Sídlo AGRO BYSTŘICE a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 10 , Bystřice 507 23 8.7.2014
Adresa Bystřice 10 , 507 23 Libáň Česká republika
20.7.2004 - 8.7.2014
Adresa Bystřice , 507 23 Libáň Česká republika
1.2.1998 - 20.7.2004

Předmět podnikání AGRO BYSTŘICE a.s.

Platnost údajů od - do
Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 20.7.2004
Opravy pracovních strojů 20.7.2004
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 20.7.2004
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 20.7.2004
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 20.7.2004
Skladování zboží a manipulace s nákladem 20.7.2004
Opravy silničních vozidel 20.7.2004
Opravy silniční vozidel 3.4.2002 - 20.7.2004
Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 12.1.2000
Silniční motorová doprava nákladní 1.2.1998
Truhlářství 1.2.1998
Tesařství 1.2.1998
Zemědělská výroba 1.2.1998 - 20.7.2004
Opravy zemědělských strojů 1.2.1998 - 20.7.2004
Silniční motorová doprava osobní 1.2.1998 - 20.7.2004
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.2.1998 - 20.7.2004
Vedení účetnictví 1.2.1998 - 20.7.2004
Práce a služby pomocí nakládací techniky 1.2.1998 - 20.7.2004

vedení firmy AGRO BYSTŘICE a.s.

Statutární orgán AGRO BYSTŘICE a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva, a to společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 9.11.2017
Zastupování a podepisování: Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti, a to samostatně. Za společnost podepisuje, pokud není dále uvedeno jinak, předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, a to samostatně a pokud nemůže podepisovat předseda ani místopředseda představenstva, podepisují dva členové představenstva společně. Právní úkony týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk, jakož i veškeré kupní smlouvy s objemem plnění vyšším než 3.000.000,-- Kč musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. 1.2.1998 - 9.11.2017
člen představenstva Ing. Jakub Málek 19.7.2017
Vznik členství 29.6.2017
Adresa: Moučná 1332 , Poděbrady 290 01
místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Vybíralová 9.11.2017
Vznik členství 23.3.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Adresa: Dr. Horákové 371/50 , Poděbrady 290 01
předseda představenstva Ing. Pavel Blažek 17.9.2018
Vznik členství 26.6.2018
Vznik funkce 26.6.2018
Adresa: 33 , Jičíněves 506 01
Člen představenstva Vladimír Brož 1.2.1998 - 2.12.2003
Adresa: 85 , Bystřice 507 23
Člen představenstva Jaroslav Havíř 1.2.1998 - 2.12.2003
Adresa: 17 , Střevač 507 22
Člen představenstva Miloslava Lachmanová 1.2.1998 - 2.12.2003
Adresa: 15 , Střevač 506 01
Předseda představenstva Ing. Václav Hrdina 1.2.1998 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 13.6.2008
Adresa: 52 , Bystřice 507 23
Místopředseda představenstva Ing. Oldřich Zemánek 1.2.1998 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Vznik funkce 11.6.2003
Zánik funkce 13.6.2008
Adresa: 30 , Bystřice 507 23
Člen představenstva Ing. Jiří Hubálovský 1.2.1998 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: 17 , Chyjice 506 01
Člen představenstva František Macek 1.2.1998 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: 49 , Bystřice 507 23
Člen představenstva Jaroslav Košťák 2.12.2003 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: 32 , Bukvice 506 01
Člen představenstva Miloslav Blažek 2.12.2003 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa:
Jičíněves - Dolany 33, PSČ 507 31
Člen představenstva Jiří Vohnout 2.12.2003 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: 34 , Bystřice 507 23
předseda představenstva Ing. Oldřich Zemánek 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Vznik funkce 19.6.2008
Zánik funkce 7.6.2013
Adresa: 30 , Bystřice 507 23
místopředseda představenstva Ing. Jiří Hubálovský 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Vznik funkce 19.6.2008
Zánik funkce 7.6.2013
Adresa: 17 , Chyjice 506 01
člen představenstva Miloš Hazdra 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Adresa: Jičínská 438 , Kopidlno 507 32
člen představenstva Jiří Folprecht 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Adresa: 16 , Bystřice 507 23
člen představenstva Jaroslav Košťák 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Adresa: 32 , Bukvice 506 01
člen představenstva Miloslav Blažek 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Adresa: 33 , Jičíněves 506 01
člen představenstva Milan Košťák 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Adresa: 80 , Chyjice 506 01
předseda představenstva Ing. Oldřich Zemánek 24.7.2013 - 7.10.2015
Vznik členství 7.6.2013
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 22.9.2015
Adresa: 30 , Bystřice 507 23
místopředseda představenstva Milan Košťák 24.7.2013 - 7.10.2015
Vznik členství 7.6.2013
Vznik funkce 12.6.2013
Zánik funkce 22.9.2015
Adresa: 80 , Chyjice 506 01
člen představenstva Pavel Blažek 24.7.2013 - 7.10.2015
Vznik členství 7.6.2013
Adresa: 33 , Jičíněves 506 01
člen představenstva Jaroslav Košťák 24.7.2013 - 7.10.2015
Vznik členství 7.6.2013
Adresa: 32 , Bukvice 506 01
člen představenstva Miloslav Blažek 24.7.2013 - 24.1.2016
Vznik členství 7.6.2013
Adresa: 33 , Jičíněves 506 01
předseda představenstva Milan Košťák 7.10.2015 - 26.5.2016
Vznik členství 7.6.2013
Vznik funkce 22.9.2015
Zánik funkce 11.3.2016
Adresa: 80 , Chyjice 506 01
člen představenstva Ing. Pavel Blažek 7.10.2015 - 26.5.2016
Vznik členství 7.6.2013
Adresa: 33 , Jičíněves 506 01
člen představenstva Milan Košťák 26.5.2016 - 23.5.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: 80 , Chyjice 506 01
člen představenstva Jiří Folprecht 24.7.2013 - 19.7.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 29.6.2017
Adresa: 16 , Bystřice 507 23
člen představenstva Luboš Douša 24.7.2013 - 19.7.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 29.6.2017
Adresa: 12 , Chyjice 506 01
místopředseda představenbstva Jaroslav Košťák 7.10.2015 - 19.7.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 29.6.2017
Vznik funkce 22.9.2015
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: 32 , Bukvice 506 01
člen představenstva Ing. Oldřich Zemánek 7.10.2015 - 19.7.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 29.6.2017
Adresa: 30 , Bystřice 507 23
člen představenstva Miloslav Blažek 24.1.2016 - 19.7.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 29.6.2017
Adresa: 1 , Jičíněves 506 01
člen představenstva Ing. Drahomíra Vybíralová 23.5.2017 - 9.11.2017
Vznik členství 23.3.2017
Adresa: Dr. Horákové 371/50 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Jiří Sobota 19.7.2017 - 9.11.2017
Vznik členství 29.6.2017
Zánik členství 7.9.2017
Adresa: Náměstí Republiky 63 , Městec Králové 289 03
předseda představenstva Ing. Pavel Blažek 26.5.2016 - 17.9.2018
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 7.6.2018
Vznik funkce 11.3.2016
Zánik funkce 7.6.2018
Adresa: 33 , Jičíněves 506 01

Dozorčí rada AGRO BYSTŘICE a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Václav Hrdina 9.11.2017
Vznik členství 7.9.2017
Adresa: 52 , Bystřice 507 23
člen dozorčí rady JUDr. Petr Moník LL.M. 9.11.2017
Vznik členství 7.9.2017
Adresa: Labská louka 650 , Hradec Králové 500 11
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Sobota 17.9.2018
Vznik členství 7.9.2017
Vznik funkce 26.6.2018
Adresa: Náměstí Republiky 63 , Městec Králové 289 03
Jméno Jaromír Vavrouš 1.2.1998 - 2.12.2003
Adresa: 48 , Chyjice 506 01
Jméno Ing. Miroslav Kubáček 1.2.1998 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: 65 , Střevač 507 22
Jméno Jaroslav Kysela 1.2.1998 - 5.8.2008
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 6.6.2008
Adresa: 28 , Bystřice 507 23
Člen dozorčí rady Zdeněk Dufek 2.12.2003 - 5.8.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Adresa: 92 , Bystřice 507 23
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kubáček 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Adresa: 64 , Střevač 507 22
člen dozorčí rady Zdeněk Dufek 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 13.6.2008
Zánik členství 7.6.2013
Adresa: 92 , Bystřice 507 23
člen dozorčí rady Ing. Pavel Bednařík 5.8.2008 - 24.7.2013
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Nábř. Irmy Geisslové 579 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Bednařík 24.7.2013 - 24.9.2015
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 5.6.2015
Adresa: Nábř. Irmy Geisslové 579 , Jičín 506 01
člen dozorčí rady Martin Grafek 24.7.2013 - 9.11.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 7.9.2017
Adresa: 39 , Střevač 507 22
člen dozorčí rady Václav Vlk 24.7.2013 - 9.11.2017
Vznik členství 7.6.2013
Zánik členství 7.9.2017
Adresa: 16 , Bystřice 507 23
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Morávek 24.9.2015 - 9.11.2017
Vznik členství 5.6.2015
Zánik členství 7.9.2017
Adresa: 58 , Úbislavice 509 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Sobota 9.11.2017 - 17.9.2018
Vznik členství 7.9.2017
Adresa: Náměstí Republiky 63 , Městec Králové 289 03

Prokura AGRO BYSTŘICE a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Pavel Blažek 7.10.2015
Adresa: 33 , Jičíněves 506 01

Sbírka Listin AGRO BYSTŘICE a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1740/SL 40 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 19.10.2015 19.10.2015 21
B 1740/SL 39 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Zápis z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2015 25.9.2015 7.10.2015 1
B 1740/SL 38 rozhod. o statut. orgánu Rezignace na funkci předsedy Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2015 25.9.2015 7.10.2015 1
B 1740/SL 37 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 24.8.2015 30.9.2015 8
B 1740/SL 36 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 8.10.2014 8.10.2014 24
B 1740/SL 35 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Hradci Králové 7.10.2014 7.10.2014 7
B 1740/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2014 27.6.2014 17.7.2014 18
B 1740/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2011 Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2012 6.11.2012 21
B 1740/SL 30 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.10.2011 21.10.2011 18
B 1740/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.10.2009 6.10.2009 19
B 1740/SL 27 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2008 23.10.2008 8
B 1740/SL 26 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2008 23.10.2008 6
B 1740/SL 25 účetní závěrka 2007 - výkaz zisků a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2008 23.10.2008 3
B 1740/SL 24 účetní závěrka 2007 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 23.10.2008 23.10.2008 4
B 1740/SL 23 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2008 1.8.2008 1.8.2008 10
B 1740/SL 22 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2007 18.7.2007 3
B 1740/SL 21 účetní závěrka výsledovka 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2007 18.7.2007 3
B 1740/SL 20 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2007 18.7.2007 5
B 1740/SL 19 účetní závěrka rozvaha 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2007 18.7.2007 4
B 1740/SL 18 účetní závěrka příloha 2006 Krajský soud v Hradci Králové 18.7.2007 18.7.2007 8
B 1740/SL 17 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2006 26.7.2006 26.7.2006 22
B 1740/SL 16 výroční zpráva - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 6.5.2005 8.7.2005 8.7.2005 25
B 1740/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2004 24.8.2004 24.8.2004 9
B 1740/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003 Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2004 25.6.2004 25.6.2004 31
B 1740/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2004 25.6.2004 25.6.2004 21
B 1740/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2003 16.12.2003 16.12.2003 28
B 1740/SL 11 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2003 27.8.2003 27.8.2003 14
B 1740/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2003 27.8.2003 27.8.2003 28
B 1740/SL 9 stanovy společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2001 Krajský soud v Hradci Králové 7.6.2002 30.8.2002 30.8.2002 52
B 1740/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2000 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2001 8.8.2001 8.8.2001 15
B 1740/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.12.1997 22.12.1997 22.12.1997 15
B 1740/SL 7 notářský zápis - NZ 153/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 19.10.1999 24
B 1740/SL 6 stanovy společnosti - ze dne 1.12.1997 Krajský soud v Hradci Králové 1.12.1991 11
B 1740/SL 5 notářský zápis - NZ 105/98 Krajský soud v Hradci Králové 8.7.1998 21
B 1740/SL 4 notářský zápis - NZ 189/97 Krajský soud v Hradci Králové 12.12.1997 2
B 1740/SL 2 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 1.12.1997 1
B 1740/SL 1 notářský zápis - NZ 181/97 Krajský soud v Hradci Králové 1.12.1997 78

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje AGRO BYSTŘICE a.s.

IČO (identifikační číslo) 25282409
Jméno AGRO BYSTŘICE a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Jičín
Vznik první živnosti: 30.1.1998
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 8

Sídlo AGRO BYSTŘICE a.s.

Živnosti a provozovny AGRO BYSTŘICE a.s.

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 27.12.2000

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.10.2000

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

  • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

  • Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

  • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

  • Skladování zboží a manipulace s nákladem

Zahájení provozování 1.2.1998
Provozovna č. 2
Provozovna 17, Střevač 507 22
Identifikační číslo provozovny 1006459031
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Skladování zboží a manipulace s nákladem

Zahájení provozování 1.2.2001

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1998
Provozovna č. 2
Provozovna 17, Střevač 507 22
Identifikační číslo provozovny 1006459031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1998

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1998

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1998

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.2000

Živnost č. 8 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 10, Bystřice 507 23
Identifikační číslo provozovny 1006459022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.7.2001

Živnost č. 9 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1998
Zánik oprávnění 20.10.2000

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1998
Zánik oprávnění 4.5.2001

Živnost č. 11 Opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.1.1998
Zánik oprávnění 27.12.2000

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Práce služby pomocí nakládací techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 4.5.2001

Živnost č. 15 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán AGRO BYSTŘICE a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Blažek
Člen statutárního orgánu Ing. Drahomíra Vybíralová
Člen statutárního orgánu Ing. Jakub Málek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje AGRO BYSTŘICE a.s.

IČO: 25282409
Firma: AGRO BYSTŘICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Jičín
Základní územní jednotka: Bystřice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.2.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Silniční nákladní doprava
Skladování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image